Säkerhetsdatablad (MSDS) (80.5 KB - pdf) - Jula

jula.se

Säkerhetsdatablad (MSDS) (80.5 KB - pdf) - Jula

SÄKERHETSDATABLADRevisionsdatum: 2011-07-13 Ersätter datum: 2010-05-171. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGETProduktnamn:TORRBOLLEN, FuktslukarenAnvändningsområde: AvfuktningLeverantör:Säljtema ABAdress:Låsbomsgatan 14, 589 41 LinköpingTelefon: 013-16 02 00Fax: 013-16 02 16E-post:info@saljtema.seInternet:www.saljtema.seKontaktperson:Lars TrofastNödtelefonnr:112 Giftinformation2. FARLIGA EGENSKAPERFaroklassIrriterandeGenerelltSpill medför halkrisk. Förvara förpackningen torrt och skyddad från fukt i väl tillslutenoriginalförpackning.Hälsofarliga egenskaperIrriterar ögonen. Kan verka uttorkande på slemhinnor.Miljöfarliga egenskaperProdukten är ej bedömd som miljöfarlig.Risk för brand och explosionEj brand- eller explosionsfarlig produkt.3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATIONÄmne med farliga egenskaperKemiskt namn EG-nr CAS-nr Halt % Farokod/R-frasKalciumklorid 233-140-8 10043-52-4 50-80 Xi, R36Magnesiumklorid, hexahydrat 232-094-6 7791-18-6 10-30 -Xi = IrriterandeFörteckning över R-fraser, se punkt 16.Produktnamn: Torrbollen, fuktslukarenSida 1 (5)


4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPENAllmän informationVid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta alltid läkare. Ge aldrig en medvetslös personnågot att dricka eller förtära. Vid uppsökande av läkare, visa om möjligt etiketten eller dettasäkerhetsdatablad.InandningFrisk luft.HudkontaktTvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om hudirritation uppstår.Kontakt med ögonenSkölj omedelbart med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Använd om möjligt ljummet vattenoch mjuk vattenstråle. Kontakta läkare om irritation uppstår.FörtäringDrick mycket vatten. Framkalla kräkning. Kontakta läkare om större mängder förtärts.5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDERSläckmedelProdukten brinner ej. Brand kan släckas med vattendimma, kolsyra, pulver eller skum. Väljsläckmedel med hänsyn till omgivande material.Olämpliga släckmedelIngaBrand- och explosionsriskerIngaSkyddsutrustning för brandpersonalVid risk för kontakt med pulverdamm eller stänk använd tättslutande skyddsglasögon elleransiktsskydd samt skyddshandskar.6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPPPersonliga skyddsåtgärderUndvik kontakt med ögonen. Undvik dammbildning.Använd personlig skyddsutrustning enligt punkt 8.MiljöskyddsåtgärderVid större spill eller utsläpp, förhindra att produkten når avlopp, ytvatten, grundvatten eller mark.RengöringsmetoderSopa ihop och samla upp utspilld produkt mekaniskt. Lämna för destruktion. Mindre spill och smårester kan spolas bort med mycket vatten. Vid stora utsläpp, kontakta det lokala brandförsvaret.Se även punkt 13.Ytterligare information.Spill medför risk för halka.Produktnamn: Torrbollen, fuktslukarenSida 2 (5)


7. HANTERING OCH LAGRINGHanteringAnvänd alltid när så är möjligt sådana arbetsmetoder att direktkontakt med produkten kan undvikas.Undvik dammande hantering.LagringFörvaras i originalförpackningen och håll denna helt stängd.8. BEGRÄNSNINGAR AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDDHygieniska gränsvärdenIngrediensnamnTotaldammIntervall8 timmarNGV (mg/m 3 )10År1974AndningsskyddAnvänd ansiktsskydd (halvmask) med partikelfilter P2 vid otillräcklig ventilation.ÖgonskyddAnvänd ögonskydd vid dammande hantering.HandskyddAnvänd skyddshandskar av PVC eller neopren. Använd inte läder- eller bomullshandskar.HudskyddNormal arbetsklädsel är tillräcklig.9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPERForm:FlingorFärg:VitLukt:LuktfriSmältpunkt: > 100°CKokpunkt: > 1400°CpH i lösning: 8-10Löslighet i vatten: > 800 g/l, 20°C10. STABILITET OCH REAKTIVITETStabilitetProdukten är stabil vid normal hantering.Förhållanden/Material att undvikaStarka syror. Metall.Farliga sönderdelningsprodukterKlorvätegas, klor.Produktnamn: Torrbollen, fuktslukarenSida 3 (5)


11. TOXIKOLOGISK INFORMATIONINFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNAAKUT TOXICITETKalciumklorid:LD 50 Oralt råtta: 1000 mg/kg kroppsviktLD 50 Dermalt råtta: 2630 mg/kg kroppsviktAnmärkningarIrriterande i kaninöga (OECD 405).Magnesiumklorid:LD 50 Oralt råtta: 2800 mg/kg kroppsviktInandningDamm kan irritera slemhinnor och andningsorgan.HudkontaktProdukten kan verka irriterande på huden.Kontakt med ögonenIrriterande för ögonen.FörtäringFörtäring kan medföra illamående och irritation i mun, svalg och matsmältningsorgan.FRÄTANDE EFFEKTIngen frätande effekt känd.SENSIBILISERINGIngen känd sensibiliseringTOXICITET VID UPPREPAD DOSERINGIngen toxicitet vid upprepad dosering känd.CANCEROGENITETIngen cancerogenitet känd.MUTAGENITETIngen mutagenitet känd.REPRODUKTIONSTOXICITETIngen reproduktionstoxicitet känd.INTERAKTIVA EFFEKTERInga interaktiva effekter kända.AVSAKNAD AV VISSA DATAToxikologiska data för produkten som sådan saknas.ÖvrigtToxikologisk information finns enbart för ingående ämnen, inte för produkten.12. EKOLOGISK INFORMATIONEKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTERKalciumklorid:GiftighetLC 50 Fisk 96h: 10650 mg/l Art: Lepomis macrochirusEC 50 Daphnia 48h: 144 mg/l Art: Daphnia magnaIC 50 Alger 72h: 3130 mg/lAnmärkningarDaphnia magna EC 50 52 mg Ca/l/48h (som CaCl 2 -se ovan).Magnesiumklorid:GiftighetLC 50 Fisk 96h: 4210 mg/l Art: Gambusia affinisProduktnamn: Torrbollen, fuktslukarenSida 4 (5)


EC 50 Daphnia 48h: 32 mg/l Art: Daphnia hyalinaIC 50 Alger 72h: 2200 mg/l Art: Scenedesmus subspicatusPERSISTENS OCH NEDBRYTBARHETNedbrytbarhet kan inte mätas på oorganiska salter. Löslig i vatten.BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGAFörväntas ej bioackumulera.RÖRLIGHET I JORD OCH VATTENLöslig i vatten.RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGENInga data tillgängliga.ANDRA SKADLIGA EFFEKTERInga andra skadliga effekter förväntas.PNECInga data tillgängliga.SAMMANFATTNINGBeredningen är inte giftig för vattenlevande organismer.Ytterligare informationProdukten ökar hårdheten i vatten. Ekotoxikologisk information finns enbart för ingående ämnen, inteför produkten.SammanfattningProdukten är inte akuttoxisk för vattenorganismer. Uppgifterna om ekotoxicitet avser vattenfriprodukt.13. AVFALLSHANTERINGEj farligt avfall. Kontakta vid behov godkänd avfallsanläggning för information om hur spill ochrestmängder ska omhändertas. Tömd och rengjort förpackningsmaterial kan källsorteras inom REPAsystemets ramar.Se även punkt 6–Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.Produktnamn: Torrbollen, fuktslukarenSida 5 (5)


14. TRANSPORTINFORMATIONProdukten är inte klassificerad som farligt gods.15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTERKlassificering:IrriterandeInnehåller: kalciumklorid (50 - 80 % ), magnesiumklorid, hexahydrat (10 - 30 % )R-fraserR36 – Irriterar ögonenS-fraserS2 – Förvaras oåtkomligt för barn.S25 – Undvik kontakt med ögonenS26 – Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.S46 – Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.S64 – Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).Gällande bestämmelserEG REACH 1907/2006KIFS 2005:5 & 2005:7 & ATP30 & ATP31AFS 2005:17Förordning 1272/2008/EC (CLP)Avfallsförordning, SFS 2001:106316. ANNAN INFORMATIONFörteckning över R-fraser för ämnen under punkt 3.R36 - Irriterar ögonen.Revisionsdatum : 2011-07-13, version 3Ersätter: 2010-05-17, version 2Ändringar avser: punkt 11, 12, 15, 16Datum: 2011-07-13 Produktnamn: Torrbollen, fuktslukaren Sida 5 (5)

More magazines by this user
Similar magazines