Kort om elektronisk auktion - Upphandlingsstöd.se

upphandlingsstod.se
  • No tags were found...

Kort om elektronisk auktion - Upphandlingsstöd.se

Vägledning elektronisk auktionOm vägledningenFunktion och syfteVägledningen ska fungera som ett stöd för upphandlande myndigheter och leverantörer somvill genomföra respektive delta i en elektronisk auktion. Syftet med vägledningen är attbeskriva processen och förutsättningarna för genomförandet av den elektroniska auktionenoch därmed bidra till ökad klarhet, rättssäkerhet och förutsebarhet kring regelverketstillämpning. Avsikten med vägledningen är inte att ge svar på oklara rättsfrågor.OmfattningFlera moment vid elektronisk auktion är likadana som vid andra förfaranden, exempelvisurval av sökanden, utvärdering av anbud, tilldelning av kontrakt, avbrytande av upphandlingsamt överprövning. Dessa delar utvecklas inte närmare i vägledningen. Iprocessbeskrivningarna fokuseras därför på de moment och aktiviteter som är särskiltrelevanta vid elektronisk auktion.Vägledningen omfattar upphandlingar som regleras i såväl lagen om offentlig upphandling(LOU) som lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster(LUF). När det i vägledningen talas om upphandlande myndighet avses även upphandlandeenhet om inget annat framgår av sammanhanget. Detta av redaktionella skäl.Om informationenVägledningen är generellt utformad. Det är därför alltid nödvändigt att identifiera de unikaförutsättningarna i den enskilda upphandlingen. Vägledningen ersätter inte att upphandlandemyndigheter och leverantörer vid behov inhämtar kompetens för att genomföra respektivedelta i upphandlingar på ett rättssäkert och effektivt sätt.Fortsatt arbeteElektronisk auktion är ett relativt nytt upphandlingsmoment i Sverige och därmed finns inuläget begränsade erfarenheter inom området. Vägledningen bygger därför i storutsträckning på information som inhämtats från myndigheter i andra europeiska länder medmotsvarande roll som Kammarkollegiets upphandlingsstöd. Vägledningen kommer attuppdateras i takt med praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis på området.Upphandlingsstödet avser att inom ramen för vägledningen samverka och skapaerfarenhetsbyte med berörda aktörer.SamrådVägledningen har tagits fram i samråd med myndigheter och organisationer som kommer attberöras av elektroniska auktioner.2

More magazines by this user
Similar magazines