ERTMS – för en konkurrenskraftig järnväg - Banportalen

banportalen.banverket.se

ERTMS – för en konkurrenskraftig järnväg - Banportalen

ERTMS finns i tre nivåer, där Sverige har valt nivå 2 som grundstrategi:ERTMS – Nivå 1Nivå 1 har optiska signaler, spårledningaroch baliser längs järnvägen. Balisernainnehåller information om hastighetoch körbesked samt annan nödvändiginformation. Spårledningarna kontrolleraratt spåret är hinderfritt och att samtligavagnar är med. Om föraren reagerar förlångsamt på en signalförändring för attbromsa, så bromsar tåget av sig självt.Vilka är fördelarna med ERTMS?• Förbättrar järnvägens konkurrenskraft• Möjliggör hastigheter över 200 km/h• Förenklar gränsöverskridande trafik• Billigare system med minskade drifts- och underhållskostnader• Smidigare och snabbare tågförbindelser• Färre driftsstörningar• Förbättrad punktlighet• Ökad bankapacitet• Ökad säkerhetERTMS – Nivå 2Systemet behöver inga optiska signaler. Allgrundläggande information fås via GSM-R.Signalerna som överförs till loket är alltidaktuella och anpassade till det aktuellatåget. Baliserna används bara för attrapportera tågets position. En spårledningkontrollerar hinder på spåret och att samtligavagnar är med. Med information omkommande hastigheter och lutningar kanföraren planera sin körning bättre och köramed en jämnare hastighet.ERTMS – Nivå 3Som nivå 2, med tillägget att en ”sista vagnkontroll”finns på tåget, då behövs intespårledning som i nivå 1 och 2.


ETCS och STM i alla tågERTMS införs enligt fordonsstrategin. Den går ut på att förse tågen med den utrustningsom är nödvändig för att över tid kunna införa ERTMS-systemet i infrastrukturen.Eftersom övergången till ERTMS inte kan ske över en natt, är det nödvändigt att tågenfungerar tillsammans med båda systemen. För att möjliggöra detta behövs en STM(Specific Transmission Module). STM-enheten kan läsa in data från det befintligasignalsystemet i marken och översätta det till ett format som är överförbart till det nyaombordsystemet. Den gör det möjligt för ett ERTMS-utrustat tåg att köra på både ATCbanoroch ERTMS-banor och systemet kan införas i infrastrukturen successivt.LuleåVilka banor ska utrustas med ertms?Sverige inför succesivt ERTMS (medgrundstrategin nivå 2) utifrån en plan somlöper mellan 2008-2030:Införandeplan 2008-2015Nivå 1 – Stora stationer– Malmö CÖstersundUmeåNivå 2 – Linjer och mellanstora/mindre stationer– Botniabanan– Ådalsbanan– Haparandabanan– Citytunneln– Öresundsförbindelsen– Malmö – HässleholmNivå 3 – Lågtrafikerade banor– Västerdalsbanan– Ytterligare 5-6 lågtrafikerade banorÅngeSundsvallInförandeplan 2016-2019Nivå 1 – Stora stationer och Stockholmsområdet– Hallsberg– CitybananERTMS Regional ökar säkerhetenERTMS Regional är ett nivå 3 system, vilket Sverige inför på de banor som idag inte harnågot ATC-system, banor där trafikstyrningen sker manuellt med telefonkontakt mellanlokaltågklarerare till lokaltågklarerare. När ERTMS Regional införs på dessa banor ökarsäkerheten väsentligt.Västerdalsbanan är pilotbana för ERTMS Regional och har i första hand valts sompilotbana för att den är typisk för den bantyp som systemet är tänkt för och en bana sominte har genomgående trafik, vilket innebär att det är ett begränsat antal fordon somberörs och endast en driftledningscentral är inblandad.UddevallaBorlängeHallsbergVästeråsUppsalaStockholmNivå 2 – Linjer och mellanstora/mindre stationer– Malmbanan– Hässleholm – Hallsberg– Hallsberg – Järna – (Stockholm)– Mjölby – KatrineholmInförandeplan 2020-2025Nivå 2 – Linjer och mellanstora/mindre stationer– Hallsberg – Göteborg– Ostkustbanan– Arlandabanan– Västkustbanan– Norge/Vänerbanan (Göteborg – Kornsjö)Vilka banor utrustas?Botniabanan, Ådalsbanan, Citytunneln och Haparandabanan är pilotbanor för ERTMSnivå 2. Dessa utrustas med ERTMS nivå 2 för att de tillhör kategorin nybyggnation respektiveomfattande ombyggnation och signalanläggning med reinvesteringsbehov. Det äräven dessa banor som utgör kärnan och erfarenhetsbanken inför det fortsatta införandetav ERTMS i Sverige. Gällande lagstiftning innebär att man alltid inför ERTMS vid nybyggnation,omfattande ombyggnation av järnväg samt i signalanläggningar med reinvesteringsbehov.Utöver dessa prioriteras de stråk och banavsnitt som EU pekat ut för den gränsöverskridandetrafiken.GöteborgHelsingborgInförandeplan 2026-2030Nivå 2 – Linjer och mellanstora/mindre stationer– Enligt TEN-nätetMalmö


VännäsSverigeFinlandUmeåPiloternaMoälvenHolmsundNy järnvägslinjeKalix HaparandaHörneforsAvaforsKosjävTornioNiemiselHaparandaKalixKemiNordmalingKarlsborgMellanselBodenHusumÖrnsköldsvikPlanen för hur Sverige successivt ska införa ERTMS löper fram till år 2030. För de närmaste årenLuleåLångseleSollefteåser det ut så här:NylandKramforsMaluVännäsUmeåHolmsundHörneforsNordmalingMellanselHusumÖrnsköldsvikLångseleSollefteåNylandKramforsÅdalsbanan är en bana för såväl personsomgodstrafik, innefattar 100 plankorsningaroch löper mellan Sundsvall Umeå ochVännäsVästeraspby. Banan mäter Holmsund 180 km, varavHörnefors50 km är nytt (Härnösand – Mörtsal). FörMalmö CMalungsträckan har man Nordmaling valt ERTMS nivå 2 och närTriangelnMellanselbanan står klar kommer detta att innebäraHusumen kapacitetsökning Örnsköldsvik från 8-10 tåg/dag tillVansbro50-60 tåg/dag.SollefteåKöpenhamnTrafikstarter:NylandHylliedelsträcka 1, maj 2010Kramforsdelsträcka 2, februari 2010delsträcka 3, april 2011– delsträcka 4, augusti 2010 (streckad linje - provsträcka september– november 2009)Långsele– delsträcka 5, april 2011hela banan våren 2011BjörboÖresundsbananMalungKontinentalbanan BorlängeRepbäckenNiemiselAvaforsVansbroSverigeMoälvenKosjävKalixBjörboNy järnvägslinjeKalix HaparandaKarlsborgHaparandaRepbäckenFinlandTornioKemiBodenVästerdalsbanan, som löper mellan MalungYstadoch Repbäcken är 134 km lång, har femBorlängeLuleåstationer, 33 plankorsningar och trafikerasTrelleborgav 16 tåg per dag. För Västerdalsbanan harman valt ERTMS Regional och beräknadtrafikstart är 2010. Maxhastigheten förbanan är 90 km/h.SverigeFinlandSverigeNiemiselFinlandAvaforsMoälvenKosjävNy järnvägslinjeKalix HaparandaHaparandaKalixKarlsborgVännäsUmeåTornioKemi HolmsundHörneforsMalungMalmö CTriangelnVansbroBorlängeAvaforsNiemiselBodenMoälvenKosjävNy järnvägslinjeKalix HaparandaHaparandaKalixKarlsborgTornioBodenKemiLuleåLångseleNordmalingMellanselHusumÖrnsköldsvikKöpenhamnHyllieKontinentalbananBjörboRepbäckenSollefteåYstadLuleåKramforsNylandÖresundsbananTrelleborgHaparandabanan, som löper mellan Bodenoch Haparanda beräknas ha sin trafikstart2012. För denna sträcka har man valtERTMS nivå 2. Sträckan är 156 km (42 kmav dessa är nytt spår, Kalix – Haparanda)vilken innefattar 17 järnvägsbroar, 40 plankorsningaroch är huvudsakligen avseddMalmö Cför godstrafik. Haparandabanan Triangeln är en delav NEW-korridoren.KontinentalbananHaparandabanan, Boden – Haparanda– Nytt Köpenhamn spår på sträckan Kalix – HaparandaHyllieÖresundsbananTrelleborgYstadBotniabanan löper mellan Umeå ochÅngermanälven norr om Kramfors, är 190km lång och innefattar Malmö C 25 km tunnlar ochhela 140 broar. För Botniabanan har manTriangelnvalt ERTMS nivå 2, och hela sträckan beräknasöppnas för trafik i augusti Kontinentalbanan 2010. Innandetta är etapp 1 och 2 färdig att trafikerasSverigeFinlandhösten 2009.Köpenhamn– Etapp 1– EtappAvafors2Niemisel– Etapp 3BodenLuleåHyllieMoälvenKosjävÖresundsbananKalixNy järnvägslinjeKalix HaparandaKarlsborgTrelleborgYstad HaparandaTornioKemiCitytunneln är en 17 km lång elektrifieradjärnvägsförbindelse som går genomMalmö. Sträckan Malmö C till Öresundsbananbestår av 14 km dubbelspår, varavsex km i parallella tunnlar under Malmö.Resterande tre km är enkelspårig järnväg,österut mot Trelleborg och Ystad. Försträckan har man valt ERTMS nivå 2och arbetet kommer även att innefattautbyggnad av Malmö Centralstation samtnya stationer vid Triangeln och Hyllie. Idecember 2010 beräknas sträckan varatrafikklar och 2012 driftsätts ERTMSsystemet.Mars 2009Banverket Tel: 0243-44 50 00e-post: ertms@banverket.sewww.banverket.se/banportalen/ertmsMalmö CTriangelnKontinentalbanan

More magazines by this user
Similar magazines