11.07.2015 Views

Av kommunalrådet Ni/s Nyström - Kumla kommun

Av kommunalrådet Ni/s Nyström - Kumla kommun

Av kommunalrådet Ni/s Nyström - Kumla kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Om snön som föll• •I arKommunen och näringslivetAv kommunalrådet Ni/s NyströmEn lilcn röd brevlåda och en lagat slaket ärvad som "j denna ljuva sommartid" påmin·ner om den snö som föll i början av årel.Och om vad gott humör belyder j umgängetmellan människor. Även "Kommunen"är människor.Eftersom man inte skall tala om snönsom föll i fjol. får vi väl hålla oss tillårets snö. Ja. ni har väl inte redanglömt förtreten med snöhögarna sombara blev högre varje dag och hur detvar att ständigt få skotta sig fram?Snön har varit till förtret för oss alla.Villaägare som måste skotta snö varjedag. Bilägare som blev "insnöade"med sina fordon. Pendlare som fickåka med försenade tåg etc. Ä venKumla kommun har haft det besvärligt.Alla vill ju ha snöröjning på sinNu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti2gala. Och ibland har staket, häckar ellerbrevlådor följt med.Ibland växlar man hårda ord omlångsamhet, ibland om vårdslöshet.Men ibland tar man det från den vänligasidan. KUMLAN vill här återgeett prov ur kommunens brevskörd,som visar att man kommer långt medömsesidig förståelse:Kumla Kommun69200 KUMLABetr.' Demolerad brevlåda + staket.'Omkring den IO/l på natten pågickhäftig snöröjning på Karlslundsvägenl i Kumla. En snöröjningsmaskin avväldiga dimensioner gick till attackmot en liten röd brevlåda. Utgångenvar väntad - brevlådan såg efteråt utsom el! kastrullock och staketet somkaffeved.Vid påringning till Kommunen möttesjag aven vänlig dam, som bad miginhandla en ny låda. Detta är gjon ochräkningen bifogas. vilken jag ber Erinbetala på postgiro 380125-6813.Beträffande staketet återkommer jagnärmare midsommar. då snömängdendecimerats.OBS1 Den nya brevlådan är uppsatt1,5 m innanför tomtgränsen på friståendeträstolpe!!!Med vänliga hälsningar(Oläslig namnteckning)Vilka möjligheter har en kommun atthjälpa eller stödja industri och näringslivöver huvud taget. Ekonomiskasubventioner vill knappast någonkommun gå in med i dag och det ärinte heller tillåtet enligt kommunallagen.Den hjälp och stöd som ges äratt man bl a har god beredskap när detgäller tillgång på lämplig tomtmark.Det är ytterst viktigt att en kommunsnabbt kan ställa byggbar mark tillförfogande - vare sig det gäller störreeller mindre industrier. Det har variten strävan som Kumla kommun haftsedan många år tillbaka och som ävengivit gott resultat. Vi kan hänvisa tillden kraftiga expansionen av nya industrilokalerunder 1970-talel. Det ärlika viktigt att befintlig industri harmöjligheter att bygga ut eller byggahelt nytt som att skaffa nya företag tillkommunen. Att snabbt kunna erbjudaindustritomter är ett gott stöd förnäringslivet.Kommunen kan även göra en god insatsnär det gäller att skaffa fram bostäderför näringslivets behov. Kaninte arbetskraft erhållas inom kommu·nen, måste rekrytering ske utifrån ochdå behövs bostäder för inflyttning.Här har Kumla kommun lyckats ganskabra, då det varit god balans mellanefterfrågan och tillgång. Detta gällersåväl hyreslägenheter som möjlighetatt bygga ett eget hem. Kommunenförfogar över tomtmark för bostadsbyggandeför minst ytterligare ett tiotalår framåt.Fritid och rekreationEn tillgång för företagen då man rekryterararbetskraft utifrån och för attfå behålla sina anställda är vad kommunenkan bjuda när det gäller fritidoch rekreation. Kumla kommun hargjort stora insatser för såväl utomhussominomhusverksamheter. Kumlahallenmed sina idrotts- och sim·arenor samt bastuanläggning har blivitmycket uppskattad. Det visar besökarsiffrorna.Inte bara för den tävlingsutövandeungdomen, utan i likahög grad för den som vill motionera.Ett flertal välutrustade gymnastik·salar står också till förfogande såväl ikommunens centralort som i ·ytterområdena.En förnämllg anläggning fick vi efterom- och tillbyggnaden av vårt friluftsbad- Djupadalsbadet - vid Kumlasjön.En anläggning som kan utnyttjasav både gammal och ung. Genomtempererade bassänger kan sommarensutomhusbad förlängas och njutasäven om inte lufttemperaturen är denbästa. Säkert är det en PR-grej somnäringslivct utnyttjar när man villanställa arbcbkraft utirr~n. Jag skallväl ej heller utesluta vad olika idrottsanläggningarkan betyda för triv~e1nför im'ånarna. Idrottsparken kan bjudapå konstfryst isbana för skridskosportcnodl fOlbollsfolkct kan faktiskt"parka boll årel runt då man Ilartillgång till ballongtäll på vintern.Kulturutbudet kan även spela in närdet galler att göra PR för sitt företag3


Samarbete för utvecklingsstördaAv trajikbitrildel Carl hhallFrån Sydnärkes FUB (Föreningen förutvecklingsstörda barn. ungdomaroch vuxna) har KUMLANS redaktionfått denna presentation av verksamhetenför publicering.FUB är en intresseorganisation meduppgift att arbeta för utvecklingsstördaoch deras familjer.Det övergripande målet för FUB:sverksamhet är de utvecklingsstördasallmänna personlighetsutveckling.S)dnärkes FUB hade vid årsskiftet111 medlemmar. och har under förstakvartalet 1977 fått ytterligare medlemmar.Föreningen vill samarbeta med förtroendevaldaoch tjänstemän inomoch sin kommun. Kumla har en särskildkulturkonsulent som svarar försådana utbud.Kommunen har ell mycket fint biblioteksom byggts upp som utveck·lingsbibliotek och till vilket har er·hållits statsbidrag. Den höga lånefrekvensenvisar att även biblioteketär ett uppskattat inslag.Sociala insatserBetydelsefullt för näringslivet är attbarnomsorgen blir utbyggd. Detta gällersärskilt de företag som är i behovav kvinnlig arbetskraft. Här har Kum·la kommun satsat hårt de sista årenoch kommit räu långt. Utbyggnaden4kommunen. Vi ser samspelat mellankommunen och FUB som en förutsanningför att arbetet för de utvecklingsstördaskall vinna framgång.FUB vill få så många som möjligt attacceptera dess ideer och åsikter; fåallmänhet och politiker att inse detberättigade i dess krav. FlertaletFUB-medlemmar är anhöriga till utvecklingsstörda.All vara utvecklingsstörd innebar attha ett handikapp som berör förståndet.Och att därför. helt eller delvis.vara ur stånd alt klara sig Ulan särskiltstöd. Det är svårt att klara ovantadesituationer. Den intellektuella utvecklingengår långsamt och stannarpå en lägre nivå an för andra.av barnstugor pågår i kontinuerlig taktför att så småningom fylla behovet.Del skall till slut ej heller undanhållasatt kommunens utdebiteringskatten- som är bland landets lägstamed sina 13:95 också är ett bidrag tillalt hjälpa näringslivet att få arbetskraftatt fl)tta till Kumla.Jag har härmed velat sagt att en kommunpå olika sätt kan ge sitt näringslivell gott stöd utan att lämna ekonomiskasubventioner. Vi har även frånkommunens sida rönt ett mycket positivtgensvar från näringslivet för de åtgärderkommunen vidtagit. Man haräven från det hållet respekterat kommunenshållning när det gällt direktaekonomiska bidrag.OUtvecklingsstörda - även de svårastutvecklingsstörda - har samma behovsom andra. De vill leva i gemenskapmed andra människor och booch verka ute i samhället. Genom trä·ning och stimulans kan alla Ulveckias.Varje år föds cirka l 000 barn i Sveri·ge som på grund av utvecklingsstörningkommer all behöva särskilda omsorger.FUB anser att även andra änomsorgsorganen skall ta sin del i ansvaretför de utvecklingsstörda. En delbehöver speciell hjälp under några år,men klarar sig sedan helt eller delvissjälva.FUB kräver att de utvecklingsstördafår leva under förhållanden som är sånormala som möjligt i varje avseendeoch i varje enskilt fall. Det betyderockså att de. så långt det går. skall fåkomma in i gemenskapen med andramänniskor.Föräldrars känslomässiga engagemangför sitt barn är en stor tillgång.som måste få komma till sin fulla rätt.Därför vill FUR att samhället ställerupp från första början bl a genom attge råd om skötsel. behandling. upp·fostran och träning av barnet, biträde ihemmet med lekterapi. talpedagogik.traning. sjukgymnastik och annat sombchö\'s och inte ordnas på annat satt.Det kan ske t ex genom förskolan.Samhället kan också ge avlösningsservicegenom hemhjälpspersonal.som fån lära sig ta hand om utvecklingsstörda.nar arbetsbördan i hemmetblir övermäktig eller föräldrarnamåste få en andhämtningspaus ellerblir sjuka. Alternativt kan samhälleterbjuda kornidsvård när så erfordrasav samma skäl - och i hem som ärsmå och inte för avlägset belägna.FUR vill att fördomar mot utvecklingsstördabekämpas. De har singrund i föreställningar som inte ärrationella utan vidskepliga.FUB vill att de utvecklingsstördasrättigheter enligt omsorgslagen förverkligasoch att innehållet i omsorgslagenförbättras. De utvecklingsstördasåsikter skall respekterasoch deras önskemål tillgodoses sålångt det är möjligt. För all principenom lika rättigheter skall kunna förverkligasär det aven grundläggandebetydelse att utvecklingsstörda inteblir föremål för övergrepp av någotslag.FUB vill att föräldrar och fosterföräldrartill utvecklingsstörda får stöd avsamhället. När förståndshandikappadebarn och ungdomar bor i sina föräldrahem.vilket skall bli ännu mervanligt. ställer det ofta oerhörda kravpå familjerna. särskilt om handikappetär svårt.FUB har haft information och överlaggningarmed de olika nämndordförandenasamt representanter föroppositionen i Kumla kommun.FUB har haft en utställning med informationi Kumla bibliotek.Dessa två tillfällen har varit verkligengivande och man hoppas på uppföljningav något slag så småningom.FUB driver studieverksamhet förföräldrar och har en omfattande verk·samhet i övrigt.FUB bryter isolering genom att geföräldrar tillfälle att träffa andra isamma situation.FUB ordnar också fritidsaktiviteterför utvecklingsstörda.FUB välkomnar alla att bli med iverksamheten. Även stödjande medlemmartar vi emot med öppen famn.FUB:s styrelseiedamol i Kumla kommunär Vivan Eriksson. Hällabrottet.som sitter med i Kommunala handikapprådet.Hon tar gärna emot anmälningarfrån intresserade som villbli medlemmar. Tel 019/72510. O5


••Ar kommunen cykelvänlig?Vi har fått följande brev från en läsare:"Skriv gärna! Det står på sista sidan iEr tidskrift. Ja. det kan ju vara roligtför en som slår på gräsrotsnivå att fåmedverka i kommunens skrifter, Dåvill jag först rikta en vädjan till deminom kommunen som har hand omvägväsendet att göra några vägarcykelvänliga eller varför inte någracykelbanor som en hel del andra småstäder har. Det är mycket svårt omman har t ex som jag en skadad fotledaH ge sig ut på de hårt trafikeradegatorna. Eftersom cykling fÖT migmed nera är latlare och mindre an·strängande än all gå. känns det tristatt det inte finns några cykelbanor.Katarina Borg"Vi har utlovat snabba svar i sammatidningsnummer. Låt oss först ta detpositiva.l alla nya områden som planeras läg·ger man in särskilda gång- och cykel·vägar där vanlig motorfordonstrafik ärförbjuden. De enda motorfordon somär tillåtna är snöröjnings- och sop·maskiner och fordon som behövs förvägunderhållet. På vissa andra vägar ibostadsområdena får nyubilar, sop·hämtarna o d åka fram men ingen annanbiltrafik. Så är det inom Kumla·by. så är det i Romarbäcken. FrånMalmens skola förbi kyrkogården ochgenom villaområdet i Kumlaby ochända fram till flerfamiljshusen kanman i dag cykla och gå på skyddadevägar. Från hela Romarbäcken kan6man komma på skyddade stigar framtill HäJlabrottets affärscentrum[ dessa de nya områden är dettaproblem länare atl lösa, ty där kanman redan från början planera trafikledernamed hänsyn til.J de myckettänkvärda synpunkter Katarina Borgför fram. Kommunen vill skydda bådeäldre och barn för en hård och ovänligtralik genom dessa cykel- och gångstråk.I de äldre stadsområdena. som ärb)ggda i en helt annan tid och underhelt andra förutsättningar är en sådanåtskillnad av cykeltrafik och motor·trafik svårare att genomföra. Kommu·nen gör dock allvarliga försök. Vid Oppegårdsområdetfinns ett exempel påsådanan cykelvägar. Ett annat exem·pel är områdt:t kring Fylsta skola därSkolvägen stängts av för motorfordon,liksom fallet är med en del avVillagatan. Samma gäller några gatorkring Kumlasjön, en del av Marie·lundsgatan och några ställen till.Skylten Cyl..elparlering forbjuden, som har 'yn~ på S!alion~hUS('h \ackra kaJlslensvägghar synbarligen inte gjort nAgot djupt intryck p5 allmänheten. Är del en exempel'pA all·varlig brist p3 respekt för Jagar och fore~krifter eller är det bri,t p5 omdöme hos deansvariga som inte placerar cykel~lälJ där de enligt allmänhelen~ lIppfallning bör finnas?Katarina Borg och många andra -inte minst småbarnsföräldrarna ­skall dock veta att kommunen målmedvetetarbetar för en bäme trafikmiljöför både cyklande och gående.Men det tar lång tid och det kostarpengar. De flesta fastigheter är jubyggda så att infarterna ligger från allasidor i ett kvarter och det krävs kanskeombyggnader av stora delar avkvarteren för att ordna infarter så atten del gator kan fredas för motortrafik.Gatorna ar sällan så breda att sär·skilda cykelbanor kan anordnas.I kommunens planering ingår bl a allgöra centrum bilfritt. Ett första steg iden riktningen är Odengatans ochKöpmangatans utbyggnad, båda projektsom ligger mycket nara i tiden.Kanske är det genomfört före åretsslut?En annan sak som Katarina Borg inteberört ar avsaknaden av cykelstall därde bäst behövs. Men det är andra somklagat. Bilden ger en god illustrationpå detta. På hela Kumla torg finns inteett enda cykelställ trots att runt torgetfinns en rad affärer och andra institu·tioner som besöks av cyklister. Menplats för bilar finns det.Man har sagt att Kumla, som är en såcykelbetonad stad, borde tänka litetmera på cyklisterna. Kumla har fostratmånga framstående tävlingscyk.lister och t o m varit värd för SM icykel. Kumla kommunfullmäktige hari en följd av år hört till de främsta ilandet inom den s k fullmäklige-C) klingen.Var vid gott mod. Cykelvänliga stråkgenom staden och tätorterna i ytter·områdena kommer. Kanske, kanskefår vi någon gång aven cykelställ påtorget.O90 000 är larmnumrel tillPolisBrandkårAmbulans7


Gatan som inte finnsKumla bibliotekKommunbokslut i dag ­och för nittio år sedanHUVUDBIBLIOTEKFolkets hus. Skolvägen 12. KUMLA, tel019170980Öppet:I juni-31 aug månd-fred 14-20. for.dag. sondag sriinglFr o ffi 1 sepl m:1nd-frcd 12-20. lord11-14, sönd 16-18Ur en Orebrotidning för den l april1887 har vi klippt den här notisen, somrefererar en kommunalstämma därbokslutet redovisades.slag. Utförandet uppdrogs åt byggnadsnämndensamt förre nämndemannen Petter Olsson iIJrånsta. landtbrukarne K J Carlsson i Hörstaoch Lars Johan Persson i Blaeksta.Var ligger Kvarntorpsvägen? Är detvägen till Kvarntorp? Är det en väg iKvarntorpsområdet? Är det kanske engata inne i Kumla?Adressregistret på turistkartan geringen vägledning. Där finns ingenKvarntorpsväg. Gällande stadsplanger inte heller någon vägledning.KV


Ny biblioteksfilial iHällabrottetAv bib/iotekschef Mats RuneringBiblioteket i Hällabrottet återfinns sedan2 maj i år i Tallängens skola. därdet integrerats med skolbiblioteketoch därigenom fått större och merändamålsenliga lokaler.Biblioteket har i nästan 15 år funnitsi källarvåningen i pensionärshemmet.Det var den II september 1962 sombiblioteket i HälJabrottet invigdes somKumla bibliotekS första IiJia1. Härställde man upp även Mossby blåbandsföreningsbibliotek. Böckernastod uppställda tillsammans och utlåningenskedde gemensamt. Fortfa·rande är det en del av böckerna från10Mossby blåbandsförenings biblioteksom gör tjanst.Under det första hela verksamhetsåret1963 uppnådde man en sammanlagdutlåning av 3 784 band. Under1976, det sista hela verksamhetsåret,utlånades 9640 volymer. Utlåningssiffrornaför ett samhälle av Hällabrottetsstorlek skulle dock kunna liggahögre. Det är bl a della mer inten·siva ut n) ttjandet av biblioteket ochdess bokbestånd som vi hoppas uppnågenom de nya lokalerna.Biblioteket i Hällabrottet är ettlokal- och bokbeståndsintegrerat folk·och skolbibliotek, vilket innebär attfolkbiblioteket och skolbiblioteketsbokbestånd fungerar som en enhet förgemensamt utnyttjande,Denna samordning har flera fördelar.låntagaren lägger säkert förstmärke till de bättre lokalerna, denbättre exponeringen av böckerna ochdet. framfÖrallt på barnbokssidan,större urvalet böcker. Till detta kommeratt folkbibliotek och skolbibliotektill stor del har gemensam mål·sättning och också vänder sig till sammagrupper. För folkbibliotekets delär det naturligtvis mycket värdefulltatt komma i kontakt med alla barnsom går på låg- och mellanstadiet. Urskolans synpunkt innebär samarbetetatt bibliotekets roll som en resurs iskolarbetet förstärks. lokalerna kom·mer under skoldagen att utnyttjas förundervisning och grupparbeten. hand·boksbeståndet kommer att förstärkassuccessivt och antalet fackböckerlämpliga för skolarbetet har avsevärtutökats. Men skolbiblioteket kan varamer än sa. SIA ser skolbiblioteket somen utvecklingsbar resurs i skolan. Att"välja bibliotek" ska vara en möjlig friaktivitet.Lokalerna disponeras så att all skönlitteraturför vuxna och all facklitteraturstår uppställda i det inre rummet.I det yttre rummet finns barnochungdomsböckerna, liksom arbetsbordoch utlåningsdisk. Förutomdessa båda lokaler disponerar biblioteketett mindre rum. som tjänstgörsom arbetsrum för folk- och skolbiblioteketspersonal. magasin ochsagostundsrum.Oppettiderna för allmänheten är de·samma som tidigare. nämligen månda·gar 17-20 och torsdagar 10-12 och17-20. (Under juni-augusti inskränksöppethållandetiderna tillmåndag 17-20 och torsdag 10-12).Lu~ten all läsa grundläggs redan i de lidigabarnaåren, Därför är det viktigt all barna"delningenhar goda böcker och lillräck~Ilgt med böcker och sakkunnig ledning.Sagostunderna är som tidigare av.sedda för barn i åldrarna 4-6 år ochhåller på i ca 20 minuter. De äger rumtorsdagar kl 9.30 under veckorna7-16 och 40-49.Telefonnumret är oförändrat 72413.Bokbeståndet uppgår nu till 7-8 000volymer medan det finns hyll utrymmeför ynerligare 3-4000 band. DVisste ni attdet sedan sju år tillbaka kommer ut enveckotidning i Kumla? En tidning sominte finns att köpa i pressbyrån. mensom innehåller många nyttiga upplysningarför dem den är avsedd för.Tidningens namn ar "Skol-Kumlan",Det är ett stencilerat veckoblad somgår ut till alla anställda och övrigaengagerade inom skolan en gång pervecka. Massor av värdefull informationsprids på detta sätt till skolansfolk.D11


Brandstationen -Kumlas äldsta "kommunalhus"Kumla municipalsamhälle hade 1927cirka 3000 invånare. Det var medandra ord ell räll litet samhälle medhuvudsakligen lågavlönade skoarbeta·re som skattebetalare. Men man hadegoda ambitioner att vara ett stadslik·nande samhälle.Frivillig brandkår hade man haft imånga år. Eli enkelt spruthus intilltorget och en del enkla redskap varvad man hade att la till när dctbrann.För femtio år sedan - 1927 - togman första steget till en modernbrandkår. Detta år stod brandstationenfärdig. Den är sedan dess utbyggdnera gånger, men den ursprungligabyggnaden är ännu huvuddelen avden nuvarande anläggningen.Della år fick Kumla brandkår sinförsta heltidsanställda personal, nämligenen brandmästare. Denne var förövrigt en av de första befattningshavaresom municipalsamhället anställde.Utöver brandmästaren fanns dåendast. v8nenverkmaskinisten ochbadhuspersonalen i samhällets tjänst.Men det hände mycket mera påbrandväsendets område 1927-1928.Då monterade man upp 10 brandskåpute i samhället och alarmklockor ielitbrandmännens bostäder.Den 24 oktober 1927 beslöt munici·palfullmäktige "enhälligt efter föregångenallsidig utredning av därtill utseddakommitterade" alt inköpa enbrandbil. Yalet föll på "en komplcttJ VI: tons brandautomobil av Tida-holms tillverkning Typ C6, 4 eyl. 40hkr, fullt modernt utrustad, förseddmed motorspruta och fullständigt karosserimed slangrullar och steggulgesamt spiralsugslang med bottensil tillelt pris av maximum 14500:-."Denna brandbil finns ännu i dag ikommunens ägo. Brandmännen harvårdat den ömt, lacket och mässingenblänker och den är onekligen en klenod.Bilden på sista sidan i dettanummer av K MLAN visar bilen ifull aktion vid midsommarfesten iSannahed. Barnens förtjusning ärstor, när de får åka en liten rundamed den.Bilen används inte i dag fÖr brandsläckning,men dcn är i och för sig såutrustad att det skulle vara möjligt.För utryckningar har man numeraen annan typ av bilar med vatlcntankför en första insats omedelbart vidfmmkomsten till brandplatsen. Brandmännenslipper också sitta oskydJa­Je i väder och vind som på gamlabilen. Rymliga hytter med \ärmeoch plats för några stycken brandmänfinns på de nya bilarna. Så har manockså den stora hävaren, som gör attman inte längre behöver vara akrohatpå vingliga stegar. utan merasn fa


Turist i egen bygd Järnväg_bygge i Kumla? Komplettering_trafikenutökas• k ,.Hur många tänker på att vi har ett intressantmuseum på gångavstånd innei Kumla? I varje fall ar det inte såmånga som utnyttjar tillfället att tittain i Skomakarstugan vid Kumlasjön.Skomakarstugan är inredd som engammaldags.. \:­,.•~:..-pariiskomakarverkstadså som de såg UI i slutet av förra seklet.Sådana stugor fanns många runtom i Kumla socken. Här finns sko makarbänkenmed alla verktyg. blötbaljan,lästerna. lyskulan och alla andratillbehör.Denna stuga stod tidigare på den s k'4Kumlamalmen, dvs den del av grus·åsen som ligger närmast nOff om kyrkogårdarna.Då de små stugorna påMalmen måste bort. beslöt KumlaRotaryklubb att flytta en av dem tillKumlasjön och inreda till skomakarmuseum.Våren 1959 invigdes det ochöverlämnades till dåvarande Kumlastad.Under sommaren t o m den 15 augustiär stugan öppen varje dag13.00-16.00. Alla är välkomna ochdet kostar ingenting.oVisste ni att en av Sveriges mycket fåenskilda järnvägar finns inom Kumlakommun? Det är Kumla-Yxhults järnväg(KYJ) som byggdes av Yxhullsstenhuggeri AB redan 1883. Sedandess har den byggts ut ett par gånger.dels till Kvarntorp i början av 1940-taletoch dels till Hynnebergsfabriken imitten av 1940-taletNu kan det bli aktuelh med ytterligareen utbyggnad. nämligen tillSAKAB:s nya anläggning i Norrtorp.SAKAB är det statliga företagetSvensk avfallskonverterings AB somövertagit Terra Bonas anläggning iNOrrlorp. sydost om Kvarntorp. Tilloch med 1976 års slut låg NOrrlorp iSköllersta församling och Hallsbergskommun. men tillhör från nyåretKumla kommun.SAKA B planerar att investera cirka100 millioner kronor i Norrtorpsprojektet.Däri ingår också planerna påatt förlänga järnvägen från Kvarmorp.eftersom en SIar del av transporternaberäknas ske per järnväg från alladelar av Sverige.Del finns mycket roligt och intressantalt berätta om Yxhultsbanan.Visste ni t ex att järnvägsbron i Kumlaby är en av de äldsta järnvägsbroarna iSverige? Men då var den byggd av träoch det gjorde det frestande för ungdomenatt använda den som dansbanapå lördagkvällarna. Vilket inteprosten Falk - som bodde i prästgår·den intill - uppskattade.Och visste ni att Yxhultsbanan enDen s k kompleneringstrafiken medbuss och taxi har pågått i kommunensedan september 1976. Cirka 600Kumlabor. som är bosatta i glesbygdoch i avsaknad av ordinarie bussturerin till centralorten, har varit beräuigadeau utnyuja trafiken. Hittills harresorna inskränkt sig till en veckodag.Kommunfullmäktige har beslutat atlkompletteringstrafiken från och medden I augusti 1977 skall utökas. Underskolans läsår kan resor ske varje helgfrimåndag-fredag. Under längresammanhängande skolferier - dvsjullov. sportlov. påsklov och sommarlov- blir det dock möjligt att re~a endasttisdag och fredag.Avgiften. som hittills varit 2 kronorper enkeltur, kommer att höjas tilllägsta avgift i den statliga referenstaxanför kompleueringstrafik. förnärvarande 2:50 kronor per enkeltur.Utförlig information om kompletteringstrafiken(beställning. turlistorm m) kommer att ges i nästa nummerav Kumlan. Dessutom kommer varjeffirdberäuigad person att erhålla personligtmeddelande under sommaren.Ogång spelat en roll i ett prästval? Menom det får vi berätta en annan gång.Det är i alla fall roligt att järnvägarnaannu inte spelat ut sin roll iSverige. Och att rallarna kanske ännuen gång kommer att bygga järnväginom Kumla kommun.O15


Konsumentrådgivningen önskar DigTREVLIG SEMESTERBilfritt centrum i KumlaSemester vid eller på sjön?Glöm ej att användajlyrwJ:st. Specielltviktigt är det när det gäller barnen.Flyt\'åst räddar Ii" - men använd engodkänd ~ Du kan även låna flytväst.Marknadsöversikter och förteckningöver var Du kan låna flytväst finns hoskonsumentsekreteraren på Stadshuset.Den s k rundkörningen kring Kumlatorg och gatorna i centrum har av denärboende uppfattats som grovtstörande. Trafiknämnden har därförnu beslutat att inskränka trafiken icentrum under vissa kvällar och nätterpå försök till årets slut. Från klockan19.00 på kvällen till klockan 6.00dagen därpå under onsdagar. fredagar.lördagar och söndagar är fordonstrafikförbjuden på Kum1a torgsamt vissa delar av Hagendalsvägen.Köpmangatan. Odengatan. Trädgårdsgatanoch Vauugatan. Bommaroch förbudsmärken visar var gränsenför området går.Undantag finns. Behörig trafik, t exbrandkår. ambulans. polisbil och tekniskaverkens fordon får köra där omdet bedöms nödvändigt. Andra perso·ner som har legitima ärenden. t ex förtransporter, får efter hänvändelse tillpolisen dispens för nödvändiga kör·nlOgar.Under de tider trafiken är avstängdhänvisas de som vill parkera till delsde stora parkeringsplatserna vid Domusoch Kvantum. dels till parkeringsrutornapå angränsande gator.DUtlandsresaAker Du utomlands med sällskaps- ellergruppresa - be att få foldern omde allmänna rese\'iIIkor som KO ochresebranschen kommit överens om!Är Du missnöjd med något på resan ärdet siirskilt riktigt att Du omedelbartframför detta till ansvarig färdledning.Tag vittne eller skriftligt påatt Du gjort detta. Anspråk på ersättningskall sedan göras skriftligt till researrangörensenast 2 månader efterresans slut.Hur gör man godaaffärer utomlands?Fråga konsumentsekreteraren i Stadshuset.IMuseerPukestugan och Officersmässen i SannahedÖppet juni-augusti. varje söndag mellan klockan 14-17lundmarkska skolan. HardemoÖppet varje söndag under juni-augusti mellan kl 11-12(efter gudstjänsten) för separata visningar kontaktaHilmer lannhard. tel 76010.Skomakarstugan, KumlasjönÖppet varje dag under tiden 13 juni-IS augusti mellankl 13-16. För separata visningar kontakta kulturnämndenskansli. tel 709 80.1617


Speciella arrangemang sommaren 19775.\1 I SI.\lIIQPPSim-SM allgOTes 1977 i ....arke. längdsimmngarnakommer utt all"erkas I Örebro. Gust3.vsviksbadetunder uden 20-23 juli medan hoppla,·lingarna rörlagtS tIll DJupadalsbadet vid Kumlasjönden 22-23 Juh. Hopptävhngarna stanarbåda dagarna med försök klockan 10,00 och finalerklockan 15.JO.TE,\;o.ISKL'RSKumla tenmsklubb anordnar lenmskur!i rorskolungdom mellan 7-15 irFörsta kurs,"eekan startar mlndagen den 13JUni.Andrn kUTs'eekan stanar måndagen den 20Juni.Anmälan sker vid uppropet ovanstående dagarkl 9.00.Spelplats: Tenmsbanorna vid ÖStra Drottmnggatan.Anmilnings.n"lI:ift 15 kronorE.cnluella rorfrågnlngar kan t!Ör1l.S till Johnn)En~el tel 790 24.Du ir välkommen med Dm racketKumla tenmsklubbAlltsedan millen av 19-W-talet har speedwaylävlingar dragit mOlorintresserade till S:onnahedsmotorsladion. Del har förekommit tävlingar - bl a en VM-final i början av 1950­talet - med publik överSligande 20000 personer. Kumla landskommun - inom varsgränser den dli 13g - kunde ibland få over 10 000 kronor i nöjesskau på en enda tävling.Djupadalsbadet vid Kumh,sjön blir i sommar platsen för en l1el av t;ivlingarn:. i Sim-S~·1.Den här bilden iir lagen vid invigningen för några år sedan och man bör ~unna rä~named atl en min~t ma stor publi~ infinner sig när SM går av slapeln, På frilidssil1:m ärvi väl försedda med anläggningar som kan ta stora lävlingar. ibland även land~k~lmper,rOTBOLLSKOLAIFK Kumla mbjuder alla nlckor och pOjkar pållig- och mellansIadiet au deltaga i fotbollsskolan.FOlbollskola lpågår unl1er tiden 13juni-1 Juli mlindag-fredagkl 14.00--17.00. "nmälan sker första dageneller när som helst under fOlbol1skolans gling."vgift 10 kronor gäller hela rotbollsskolan.FOfbollskola IIpågår under tiden I augusli_19 augUSli måndag-fredagkl l4.oo-17.oo. "nmälan skerförsla dagen eller nar oom helst under fotbollskolansgång. Avgift 10 kronor galler hela fotbollskolan.EH:ntuella Förfrågmngar om fOlbollskolan kangoras tIll Ingemar "Kvisten" Johansson tel702 17 eller 709 80 ankn 255.ViiIkomnaII'K KumlaSi\-I-F1NAI. I SPEEDWAYÅrets SM·final i speedway kommer atl äga rumpå Slmnahc:ds mOlorstadion fredagen den 19 augustiklockan 19.00 med Kumla motorsportklubb.om arrangör.'8 19


Besked direktKulturnämndens sommarprogramFrån en 3\ KU1I.1LANS lä!>lHc har \1fått följande tidningsurklipp ur Aftonbladet.Han anser att del är lilllämpligtä\ en här i Kumla. Något attlänka på för lonårsföräldrarna iKumla1Får jag hindra barn att gå på barnförbjuderJag bor i ett litet samhälle i Mellan­Sverige. På fritid jobbar jag varje kvällsom vaktmästare på en biograf. Detkommer ofta föräldrar till minderårigabarn och tänker sig gå på barnförbjudnafilmer med dessa barn. Jagbrukar då säga att filmen är barnförbjuden.och au dom därför inte kan fågå in.Då får jag alltid höra, att del är röräldrarnasom tar ansvaret för sinabarn. Men det hjälper inte säger jag.är filmen barnförbjuden sA får inteungar gå in. oavsett om föräldrarna ärmed. Då tror dom mej inte. Och somregel blir det ganska otrevligt.Därför önskar jag ett svar från någonansvarig inom detta område som jagkan visa upp vid behov. Ett annatargument som brukar förekomma är.att ungarna ser ju mycket värre sakerpå TV.Besked direkt från INGA BERG·GREN, assistent Statens biografbyrå,Stockholm- Det finns tre åldersgränser på vårasvenska biografer. Det är "barntillå-ten", tillåten fr o m II år och tillåtenfr o m 15 år. Den som är minderårigfår absolut INTE komma in på barnförbjudnafilmer. Det står i svensk lag.Åldersgränserna finns på filmer sombedöms vara: "förråande, skadligtupphetsande eller förleder till brott".Föräldrarna skall hålla reda på vilkenåldersgräns det är på filmen omde ska gå med sina barn. Det kvittarom föräldrar eller någon annan vuxenär med. Barnen tillåts inte se denbarnförbjudna filmen i alla fall. Det ärbiografpersonalens uppgift att stoppaminderåriga. Föräldrar som tar medbarn till barnförbjudna filmer kan dömastill dagsböter. Det är biografpersonalensuppgift att polisanmälaom lagen inte efterlevs.oVI SÖKERfortfarande bilder lillKumlabygden del VIsom skall handla bl a om fol\...­rörelserna i Kumla.Historiekommillens ~ckreterarekanslichef Tage Tappertar gärna emot bilder som 1~11.Ni får dem åter oskadade,livenom det kan dröja en lid.JUNIMåndagf'n df'n 6 Juni kl /810S'l."nska naggans dag firas traditionsenligt medsamling p,ä torgel klockan 1S.30 för marsch ullKumlas;On. där major Ake B}strom lalar. FörÖHJgt med~erkarKumla·Hallsbergs mUSikkår.Kumla manssäng och Kumla hem\ärnKumla kulturnämndTwWtJgm ch" 9 JUni Id J9 (J()Amfilealern. KumlasjönKonsenKumla .\Iusiksill.skap med e\entuella gist.ms-'" Dmgtnt: Göran \felanderKuml ... kulturmi.mndSondagf'n df'n Il JUni kIH,JO\mfiteatern. KumlasJonKonsenÖjebokörl."nOBS Vid otjänlig \aderlek, Kumla tuter Fol·k"Studltförbundet Vu:o;enskolanl KuhurnamndenTQr5dagf'rr df'n /6 JUni kl 19 (J()Amfiteatern. KumlasjonT ri>selhiillmed Sune Olsson och gaslartlSlerlättsam sommarundcrhållmnll för hela familjenKulturnämndenOnsdagf'n den 11 juni k/ 1/.00 samt /1.00 (t~äföreställningar)Amfiteatern. KumlasjönBarnteater for hela familjen"Brödernas buti~"Med~erkande: Birgitta Gotestam, Peler Flack,Carl·Olof Sleen, Lars Bly oth Curt S~anebo,Obs! preliminän dalumKullurnämndenFrf'dagf''' df'n U JuniPu~estugan. Sannahedi\lidsommarfeo>tSing. mUSik. lekar. majstångsresning sen:enngmm.Se annons på SISla Sidan.Al:GUSTIFrf'dagtrr df'n J augusti kl 18.00Amfitealern. KumlasJon"Prnsiooirerna!! k>'ill"En h·äll för och med \~ pensionärer - Ol:halla andra.Kuhurnamnde n/kommuntns pensionärsfor.enlngarTor5dagf'n df'n II augusti kl 19.00Amfiteatern, Kumlas.limTri>5I."It>'itlmed Sune 0150n och gästartisterLansam 50mmarunderhållnmg för hela familjenKllmla-Hallsbergs mll!iittAr konserterar från kl18 JOKulturnämndenTorsdagf'n df'n 18 august;Amfiteatern. KumlasjönKonStriKlImia manssin!: med eventuella gästartisterDirigent: Olle BlombergKllllurnämndenKumla biblioteks utställningshall


Fritidsnämndens sommarprogram 1977Kl'i\lLAHALLE'Islangd under uden 26 maJ-2S auguSIIDJUPAOALSBADETtel 70980 ankn 261 kassan. 262 dnftledare.ÖppethållandeMåndag-fredag kl 09.00-2000Lördag-söndag kl 0900-1830Kassan stanges 30 min röre badudclI$ slut.Pro'1agnlng för slmmårkcn urje dag kl12.00-1400.Ser\l:nng och kiosk öppoc" daghgen under bad·periodenBada'-giflcrVU.lnaRabauhärlc \'u;


Gruppkorsband•MIDSOMMARFESTi SannahedMidsommarafton den 24 juni 1977Klockan 15.00Fest för barnenResning a\ majstången. Lekar kring stången.nhlingar. Brandbll~kning. Gla~~ till barnen.Klockan 18.00Fest för hela familjenKumlapensionarerna underhållerHovsta-Holger spelar och sjungerFolkdansuppvisning. Kaffeservering m mEntre 6:- krKumla hembygdsföreningKumla kommuns kulturnämndKB KUI,lL..ol TRVCKERI 1917

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!