Servicebilaga för brevtjänster - Posten Åland

posten.ax

Servicebilaga för brevtjänster - Posten Åland

2KundreturbrevFöretag kan ingå ett kundreturavtal med Posten, vilket innebär att företaget stårför försändelsekostnaderna för de försändelser som företagets kunder returnerar.Kundreturbrev befordras enligt mottagande postverks eller annan leverantörsgällande villkor.Posten ansvarar inte på förfrågningar som gäller kundreturbrev, utan eventuellafrågor styrs direkt till Kunden.Maximivikten för ett kundreturbrev är 2 kg och maximimåtten är desamma somför maxibrev. Försändelser som väger mer än 2 kg och som överskrider maximimåttenför maxibrev hanteras i enlighet med villkoren för kundreturpaket.TILLÄGGSTJÄNSTERPostförskottPriority- och economybrev kan sändas mot postförskott. Ett brev med postförskottlevereras måndag till fredag från Åland till Finland i regel ytledes ochdelas ut till adressaten inom den leveranstid som mottagande postverk ellerannan leverantör har definieratDet högsta tillåtna postförskottsbeloppet är 8 400 euro. På postförskottsförsändelserfästs ett adresskort för postförskottsbrev.GEMENSAMMA BESTÄMMELSERTransportdokumentFör försändelser ska produktens beteckningsetiketter och Postens godkändaadresskort användas.Till de försändelser som adresserats till Finland och som innehåller en varaska tullhandlingar bifogas. Tullens skattegränskund (avsändare eller adressat)ska anteckna ordet "TULL" och Tullens skattegränsnummer i anslutning tilladressuppgifterna. Motsvarande anteckningar görs också på tullhandlingen.När kommersiellt gods sänds så ska försändelsens emballage förses med entullhandling där varans värde framgår.Kunden ansvarar för de uppgifter som antecknats i transportdokumentet och itullhandlingarna.Skadad, förkommen eller försenad försändelseVid en skadad, förkommen eller försenad försändelse ska bestämmelserna avseendeersättningsansvar i Posten Åland Ab:s allmänna villkor för transporttjänster(Pack & Distribution) gälla. Ersättningsgilla skador framgår ur nämnda allmännavillkor. Beloppen nedan utgör de högsta ersättningsbeloppen för brevtjänster vidtidpunkten för denna servicebilagas datering. Grunden för ersättningsbeloppet ärden förorsakade skadan, dock högst till nedanstående belopp.• 50 euro för en vanlig brevförsändelse.Servicebilagaför brevtjänster(Pack &Distribution)


3DröjsmålVid dröjsmål är högsta ersättningsbeloppet:• 50 euro för en vanlig brevförsändelse.För tydlighets skull konstateras att ersättning för skada, förkommen försändelseeller dröjsmål till följd av mottagande postverks eller annan leverantörs försummelsesker endast i den utsträckning som Posten erhåller motsvarande ersättningav mottagande postverk eller annan leverantör.Föremålsskador som förorsakats försändelsens innehåll på grund av dröjsmåletersätts på samma sätt som vid en skadad försändelse (se ovan).Servicebilagaför brevtjänster(Pack &Distribution)


4BREVTJÄNSTER TILL SVERIGEALLMÄNTTillämpliga bestämmelserBrev till Sverige distribueras i Sverige enligt mottagande postoperatörs eller annanleverantörs leveransvillkor för brevtjänster.FörpackningBrevförsändelserna ska förpackas och emballeras så att deras innehåll inte viks,går sönder, fläckar ned, läcker, förstör förpackningen eller andra försändelser.Mått och viktTjänsternas minimi- och maximistorlekar samt maximivikter skall följa mottagandepostverks eller annan leverantörs regelverkOm försändelsen inte uppfyller produktens villkor (mått och vikt) ska den sändassom den brev- eller paketprodukt som närmast motsvarar produkten.TJÄNSTERPrioritybrev (1 klass brev)Ett prioritybrev levereras måndag till fredag från Åland till Sverige i regel ytledesoch delas ut till adressaterna enligt mottagande postoperatörs eller annan leverantörsleveransvillkor. Postningsdagen är inte inräknad i leveranstiden. Märkningav försändelser avtalas enligt skild överenskommelse.Tilläggstjänster: avtalas skilt.Economybrev (2 klass brev)Ett economybrev levereras måndag till fredag från Åland till Sverige i regelytledes och delas ut till adressaterna enligt mottagande postoperatörs eller annanleverantörs leveransvillkor. Postningsdagen är inte inräknad i leveranstiden.Märkning av försändelser avtalas enligt skilt överenskommelse.Tilläggstjänster: avtalas skiltGällande skadad, förkommen och försenad försändelse gäller vad som stadgasi Serviceavtalet inklusive dess bilagor och gällande internationella brevtjänsternedan.Servicebilagaför brevtjänster(Pack &Distribution)


5INTERNATIONELLA BREVTJÄNSTERALLMÄNTTillämpliga bestämmelserFör internationell posttrafik tillämpas Världspostföreningens (UPU) avtalsbestämmelser.SDRDen valuta som är i enlighet med Världspostkonventionen och som används förfakturering av den internationella trafiken samt assurerade försändelser är SDR (Internationellavalutafondens särskilda dragningsrätt; IMF Special Drawing Right).Landspecifika villkor och begränsningarAdressländerna kan inom ramen för Världspostföreningens avtal och bestämmelsersamt i den egna lagstiftningen reglera den posttrafik som ankommer tilloch avsänds från landet. Adresslandets tull- och skattelagar samt andra bestämmelserkan också förorsaka landspecifika förbud och begränsningar. Stadgandenai Finland och EU kan ställa begränsningar för försändelser som ska sändasfrån Finland till länder utanför EU.De landspecifika uppgifterna kan kontrolleras hos Postens kundtjänst.Förtullning av postförsändelserTill försändelser som adresserats utanför EU-länderna samt till specialområdenutanför EU:s accis- och mervärdesskatteområde och som innehåller varor, skafogas en grön tulldeklaration (CN22) eller en stor tulldeklaration (CN23) ominnehållets värde är högst 300 SDR (cirka 300 euro). Ifall innehållets värdeöverstiger 300 SDR ska till försändelsen fogas en stor tulldeklaration (CN23)i så många exemplar som krävs av adresslandet. Tulldeklarationen ska fyllasi enligt anvisningstexten och på deklarationen ska försändelsens natur anges(gåva/dokument/kommersiella prover/annat). Dessutom ska på deklarationensärskilt specificeras de varor som försändelsen innehåller samt deras värde ochursprungsland (varje enskild varas ursprungsland). För varor som ska sändas ikommersiellt syfte ska det antecknas beteckningar i enlighet med det HarmoniseradeSystemet för beskrivning och kodning av varor (HS). Anteckningarna skagöras på ett språk som är förståeligt i adresslandet eller på engelska eller franska.Detta ska göras så detaljerat så att en eventuell importförtullning utan svårighetkan utföras i adresslandet. Med en försändelse som sänds i kommersiellt syfteska det också finnas en undertecknad handels- eller proformafaktura i så mångaexemplar som krävs av adresslandet. Dessutom ansvarar avsändaren för andraeventuella nödvändiga handlingar eller åtgärder i anknytning till exporten.Posten ansvarar för att ankommande och utgående försändelser uppvisas för Tullen,enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandetav en tullkodex för gemenskapen (inklusive eventuella ändringar av förordningen).Kunden ansvarar dock för att alla nödvändiga tullhandlingar finns tillgängliga ochför att dessa är riktiga. På postspedition tillämpas Nordiskt Speditörförbunds allmännabestämmelser (NSAB 2000 eller en senare version av bestämmelserna).Servicebilagaför brevtjänster(Pack &Distribution)


6Mått och viktTjänsternas minimi- och maximistorlekar samt maximivikter skall följa mottagandepostverks regelverk.Innehåll och utseendePosten ansvarar för postförsändelser som innehåller pengar, värdepapper ellernågot annat värdefullt endast om de sänds som en assurerad försändelse på detsätt som beskrivs i Postens allmänna leveransvillkor. Flera länder har begränsningargällande värdeförsändelser och i vissa länder är det förbjudet att sändapengar och ädelmetaller.Enligt Världspostföreningens avtal är postoperatörerna inte heller ansvariga förtulldeklarationerna och inte heller för beslut av myndigheterna vilka hänför sigtill tullklareringarna.Posten strävar dock efter att lämna aktuella uppgifter om de landspecifika begränsningarnaoch förbuden. Avsändaren bör dock även själv utreda de förbudoch importbestämmelser som gäller i adresslandet. Posten ansvarar inte förförsändelser som är förbjudna eller begränsade i något adressland.Vid importlicensfrågor och andra frågor som hänför sig till import rekommenderasavsändaren att kontakta adresslandets närmaste handelsrepresentant.Uppskattad leveranstidLeveranstid enligt mottagande postverks leveransvillkor.TJÄNSTERPrioritybrev (1 klass brev)Ett prioritybrev levereras måndag till fredag mot adresslandet enligt villkor somöverenskoms separat i serviceavtal.Försändelserna levereras till adresslandet i regel ytledes och delas ut i adresslandettill adressaterna inom den leveranstid som har definierats av mottagandepostverks eller annan leverantörs leveransvillkor. Märkning av försändelseravtalas enligt skilt överenskommelse.Tilläggstjänster: Avtalas skiltEconomybrev (2 klass brev)Ett economybrev levereras måndag till fredag mot adresslandet. Försändelsernalevereras till adresslandet i regel ytledes och delas ut i adresslandet till adressaternainom den leveranstid som har definierats av adresslandet. Märkning avförsändelser avtalas enligt skilt överenskommelse.Tilläggstjänster: inga tilläggstjänster.Servicebilagaför brevtjänster(Pack &Distribution)


7GEMENSAMMA BESTÄMMELSERTransportdokumentI fråga om alla försändelser som kräver adresskort eller försändelseetikett medstreckkod ska kunden använda av Posten godkända för varje enskild tjänst preciseradeadresskort eller försändelseetiketter med streckkod samt andra nödvändigapost- eller tulltekniska etiketter och blanketter.Kunder ansvarar för uppgifterna som är angivna på transportdokument.Skadad försändelse, tillgripande av dess innehåll eller en förkommenförsändelseDen internationella posttrafikens ansvar och skadeståndssummor finns angivnai Världspostkonventionen och Världspostföreningens reglementen.En ersättning betalas för en förkommen eller skadad försändelse eller för tillgripandetav dess innehåll enligt följande:• Rekommenderat brev: högst 30 euro (30 SDR).För andra än ovan nämnda skador och försändelseslag betalas ingen ersättning.DröjsmålDen internationella posttrafikens ansvar och skadeståndssummor finns angivnai Världspostkonventionen och Världspostföreningens reglementen. För försenadeförsändelser eller betalningsprestationer betalas ingen ersättning.Servicebilagaför brevtjänster(Pack &Distribution)

More magazines by this user
Similar magazines