Medborgarna fångar Tjörns själ - Tjörns kommun

tjorn.se

Medborgarna fångar Tjörns själ - Tjörns kommun

vi påTjörnNr 4/2010DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRNMedborgarnafångar Tjörns själsid 9–11Aktiviteter för barn- och ungasid 4–6Från fiskebåt till räddningskryssaresid 16


Vi på TjörnAnsvarig utgivare:Bo Svenssonbo.svensson@tjorn.seRedaktion:Eva-Karin OhlssonredaktionschefAnna Carlsson-KäckredaktörSe evenemang och bokalokaler på hemsidanInget att göra? I evenemangskalendern påwww.tjorn.se hittar du aktiviteter av alla de slagoch storlek. Här finns allt från bio och yoga tillutställningar, konserter och seminarier. På hemsidansförsta sida ser du vad som händer närmast itid, klickar du på ”Fler aktiviteter” får du upp helakommunens utbud.tipsa om aktiviteterVem som helst kan via www.tjorn.se tipsa om ellerregistrera evenemang som ska in i evenemangskalendern,såväl föreningar och företag som privatpersoner.boka lokal?På www.tjorn.se kan du nu direkt se vilka av vårakommunala lokaler som är lediga för bokning. Dukan också skicka en intresseanmälan för bokningdirekt från hemsidan. Gå in under fliken ”Kultur,Turism & Fritid. Välj ”lokaler” i vänstermenyn.Medskribenter i detta nummer:Anna Berglund, Ewa-Lena Svensson,Göte Björkdahl, Lars Eric Olsson, LinaJohansson, Mihrije Prekadini och TinnaHarling.Tryck: IT-grafiska, KungälvPapper: Munken Polar 100 gUpplaga: 8 700 exemplarText: Anna Carlsson-KäckOmslag:Vintervy över Skärhamn.Foto: Maria Johannessen.TJÖRNS KOMMUNKroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn0304-60 10 00kommun@tjorn.sewww.tjorn.seFoto: Lisa Nestorsonledareskriv till bo [bo.svensson@tjorn.se]Advent betyder ankomst och man kanmed visst fog säga att denna höst ankommitmed många spännande utmaningar.En sådan var naturligtvis valet i septembertill kommunfullmäktige. Den politiskaorganisationen på Tjörn förändras från 1 januari. De politiskaarbetsutskotten försvinner. Ordföranden samt 1:e och 2:e viceordförande i de olika nämnderna bereder ärenden. Det bör gebåde tydligare och framför allt kortare beslutsväg.Under hösten har en medarbetarenkät genomförts. Vi kanmed glädje konstatera att kommunens medarbetare trivsmed sina arbetsuppgifter och arbetsplatser. 97 procent avmedarbetarna har svarat på 70 frågor. Det visar på ett stortengagemang. Självklart finns det också områden som vi måstearbeta med och ta oss an för att ytterligare stärka kommunensslagkraft.positivtKommunens ekonomi ser så här långt ut att sluta på ettpositivt resultat på cirka 27 miljoner kronor. Men dennaprognos är baserad på resultatet till och med oktober och jagbrukar aldrig känna mig riktigt säker förrän bokslutet är klartoch godkänt. Det uppstår naturligtvis även frågor om varförkommunen går mot ett så stort överskott? Har vi gjort det viskulle? Har Tjörnborna fått den service vi skulle leverera? Ochså vidare…Kommunen omsätter inklusive bolagen cirka 1 miljard perår. Kommunallagen förutsätter för så kallad ”god ekonomiskhushållning” att kommunen ska visa ett överskott. Detta för atttryggt kunna klara kommunens investeringar, i vårt fall när detgäller va-upprustningar, framtida pensionsutbetalningar ochför att kunna garantera god kommunal service i framtiden. Ettresultat på mellan 20 och 30 miljoner kronor är helt i linje medkommunallagens intentioner.Under året har vi också arbetat med projektet ”Säker ochtrygg kommun” enligt WHO:s standard. En certifiering väntasinom kort. Arbetet med en ny översiktsplan är också i fullgång.Jag vill avsluta med att önska alla Tjörnbor en riktigt GodJul och ett Gott Nytt År. Tag vara på nära och kära.Carpe DiemBo SvenssonKommunchefAnkomstinnehållSe evenemang ochboka lokaler på hemsidan........... 2Ledare........................................ 3Kultur- och fritidscentra –ny samlingsplats för unga.......... 4Med naturen som lekplats.......... 6Julklappstips från biblioteket..... 7Konst som lyser upp vintern...... 7Bildäck stoppar fågelskit............ 7Ska vi bygga här eller där?......... 8Möjlighet att mäta radon............ 8Medborgarna fångarTjörns själ.................................. 9Tjörns nya översiktsplan...........11På väg mot god ekonomi.......... 12Nya kommunfullmäktige......... 12Barn- och ungdomsstödi gemensamma lokaler............. 13Ny chef på Västerängsungdomsboende....................... 14Familj till ensamkommandeflyktingbarn.............................. 14Tjörn 11:e bästa skolkommun....14Socialförvaltningen på platsi Kållekärr................................ 15Mat till äldre får höga betyg..... 15Djupviks varv – Från öppenfiskebåt till räddningskryssare....16Ung kraft.................................. 18Bryggan – årets sportigasteföretag...................................... 18Frukostmöte för företagare...... 18Skydda ditt hem –branden tar allt......................... 19Några kom ihåg i advent.......... 19Medborgarkontoret.................. 20Maria Johannessen2 - VI PÅ TJÖRN nr formgivning4-2010VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 - 3


Kultur- och fritidscentra –ny samlingsplats för ungaOm inte ungdomarna kommer till verksamheten får verksamheten komma till ungdomarna. I septemberbytte de traditionella fritidsgårdarna skepnad; välkommen till Tjörns kultur- och fritidscentra.Nu ersätts fritidsgårdarna påTjörn med två kultur- ochfritidscentra, placerade i Sagakulturhus i Skärhamn och iHäggvallskolan. Här ska ungdomarnatillsammans med ungdomskonsulenter,samordnareför barn- och ungdomskultur,kulturpedagoger med flera arbetafram ett brett och nytt utbudav fritidsaktiviteter och projekt.Och i de fall där aktiviteteninte går att flytta på, flyttar heltenkelt kultur- och fritidscentratsverksamhet till aktiviteten. Lyhördhetenär således stor, någotsom enligt Pierre Åkerström,ansvarig för den nya satsningen,är avgörande:– Ungdomarna har enormamöjligheter att påverka. Om viska lyckas med det här måstevi synliggöra verksamhetenoch lyssna av vilka behov ochönskemål som finns. Utifrånungdomarnas tankar och idéerutvecklar vi kultur- och fritidscentratill en trygg, kreativoch stabil plattform för Tjörnsbarn och unga.uppsökande verksamhetUnder hösten och vinternkommer man att synas ute påskolorna, hos föreningar ochpå andra platser där ungdomarfinns.– Genom att bedriva uppsökandeverksamhet skapas ocksåstörre möjligheter att nå deungdomar som i normala fallaldrig skulle komma till oss. Påsikt kommer detta att leda tillen mer varierande och kreativverksamhet, menar Evike Sandor,förvaltningschef för kulturochfritidsförvaltningen.fyra inriktningarTjörns nya kultur- och fritidscentrahar fyra olika inriktningar;kultur, idrott, internationelltarbete samt delaktighetoch inflytande.Varje inriktning har sin egenungdomskonsulent med fokuspå den specifika inriktningenexempel på vad du kan göra hoseller i samarbete med tjörnskultur- och fritidscentran• Hjälp med att komma igång med ettband eller hitta replokal.• Syssla med foto eller film, här finnsbåde kameror och datorer till förfogande.• Delta i Öppen scen där vi välkomnaralla kända, okända och ökända artisterfrån när och fjärran.• Få grundläggande utbildning i ljud- ochljusteknik.• Delta i dramagrupper eller ungdomsgrupper.• Bli med i vår skategrupp.• Vara med och välja vilka filmer somska visas på Saga.… och mycket, mycket mer.Saknar du en aktivitet? Hör av dig tillPierre Åkerström på 0304-60 11 62 ellervia mejl pierre.akerstrom@tjorn.se.men naturligtvis kommerkonsulenterna att arbeta övergränserna.– Rekrytering pågår för fullt,två är redan klara, berättar Evike.vem, var, när?Kultur- och fritidscentra vändersig till ungdomar mellan 13 och18 år, men här finns utrymmeför både lite yngre och lite äldreungdomar. Kultur- och fritidscentrahåller öppet klockan17.00 till 21.00 i Saga KulturhusSkärhamn på måndagaroch tisdagar, klockan 18.00 till23.00 på fredagar.I Häggvalls skola är det öppetklockan 17.00 till 21.00 på tisdagaroch onsdagar och klockan18.00 till 23.00 fredagar. I vissafall flyttas verksamheten tillalternativa lokaler.– Tiderna ska ses över, påpekarPierre som vid intervjutillfällethar fullt upp med Öppenscen på Saga som är ett avmånga arrangemang under höstlovsveckanoch också ett av depopuläraste. Men det behöverinte vara många inblandade föratt entusiasmen ska vara stor:– I går var det några killarsom testade capoeira på Häggvall.Capoeira är en blandningmellan kampsport och dans ochdet gäng som kom var helt saliga.Det är då jag vet att jag harvärldens bästa jobb!Text: Anna Carlsson-KäckVem är Pierre?Pierre Åkerström är ny avdelningschefpå kultur- ochfritidsförvaltningen med ansvarför Tjörns kommuns kultur- ochfritidscentra. Tillsammans medkollegor och samarbetspartnersska han guida kommunensungdomsverksamhet i en heltny riktning. Fokus ligger påprojekt, kreativitet och spontanamötesplatser.stor erfarenhetPierre har arbetat många årmed olika utvecklingsarbeteninom kultur och idrott. Underåren 1998–2004 drev Pierreverksamhet tillsammans medvälkända Fryshuset i Stockholm– ett aktivitetscentrum medett brett utbud främst riktadetill ungdomar. Där arbetadehan som konstnärlig ledare fördansinriktningen på Fryshusetsestetiska gymnasium samt medsociala projekt.Det senaste året har Pierreockså arbetat i Fotbollsalliansenför en bättre supporterkulturinom svensk elitfotboll.År 2004 hamnade Pierre medfamilj i Göteborg. Han kommertill sin nya tjänst på Tjörn direktfrån ett flerårigt engagemang iGöteborg & Co där han blandannat arbetat med Kulturkalaset.– Att arbeta med ungdomarhar alltid legat mig mycketvarmt om hjärtat. Ungdomar ärraka, ärliga och spontana.Text: Anna Carlsson-Käck4 - VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 Foto: Maria JohannessenVI PÅ TJÖRN nr 4-2010 - 5Foto: Mihrije Prekadini Foto: Anna Carlsson-KäckFoto: Britta Leander


Med naturen som lekplatsKlätterträd, stubbar och rep. Den nya naturlekplatsen på Sundsby är resultatet av en stor ideellinsats med många inblandade. Resultatet är en unik lekplats i fantastisk miljö.Lördagen den 2 oktoberinvigdes äntligen Naturlekplatsenpå Sundsby. Jan-Åke Andersson, ordförande iSundsby Vänförening, inleddeceremonin och överlämnadesedan ordet till Evike Sandor,förvaltningschef på kultur- ochfritidsförvaltningen.utmaningHela naturlekplatsen bygger påen idé som lades fram av PerLyngnholm redan i september2008. Vänföreningen tillsatte enarbetsgrupp med representanterfrån Myggenäs Fritidsklubb. Destartade en dialog med kommunenom hur lekplatsen kundeutformas.Det fanns många regler attförhålla sig till och både Länsstyrelsenoch Västkuststiftelsenblev snart engagerade.– Det har varit en utmaningför Vänföreningen att skapa enunik lekplats i denna känsligamiljö som både smälter in inaturen och sysselsätter de besökandebarnen, säger projektledarenUlf Gustavson.klättring och balansrepLekplatsen består av fleraspännande lekredskap. Ett stortklätterträd, en hög ekstubbemed klätterhandtag, rep attbalansera på och nedgrävdasmåstubbar att hoppa på. Allt ärordentligt förankrat och fastsattoch på marken finns ett rejältlager träflis.frivillig arbetsinsatsArbetet har kunnat genomförastack vare en omfattande frivilliginsatsav Per Lyngnholm,Vänföreningens projektgruppoch Seniorgruppen 60+ i MyggenäsFritidsklubb.– Det har som vanligt varitlätt att få gubbarna med tillSundsby för att jobba. Vi är etttiotal personer som gjort drygt150 ideella arbetstimmar ochtill det kommer all den tid somVänföreningens projektgrupplagt ner, säger Allan Axelsson.Västkuststiftelsen har tagitner döda ekgrenar på träd inärheten och kommunen har bekostatflishögen. Vänföreningenhar också sponsrats av fleraföretag som nu fått sina namnförevigade på en sponsorskylt.besöksmål på framväxtSundsby är ett framväxande besöksmålsom vill kunna erbjudaolika grupper av besökare någotalldeles speciellt. Tack vareden här lekplatsen har Sundsbyblivit ännu mer attraktivt förbarnen.Text: Lars Eric OlssonFoto: Maria JohannessenJulklappstipsfrån biblioteketPuzzel – den lilla smuggelhundenav Isabelle Halvarsson & Margareta NordqvistEn charmig liten Jack Russel-valpsom under dramatiska former blirinsmugglad till Sverige. En pojkeköper valpen till sin lillasyster.Kommer Puzzel att få stanna hos sinnya familj? En varm och levande berättelsemed en allvarlig underton.The house of Eliott/Huset EliottDVD-boxarBBC-serien visades på TV under1990-talet. Handlingen utspelar sigpå 1920-talet där två systrar genom hårt arbetestartar modehuset ”The house of Eliott”.Pennan i näsanav Jan StenmarkKombinationen med bilder och korta slagfullatexter är lyckad och kan inte beskrivas i ord.En bok att bläddra i!Tantvarningav Anna ErikssonBoken är full av charmiga teckningarav ”tanter” i olika livssituationer,t ex kulturtanten och tantRaffa. När blir man tant egentligen? Har detmed ålder att göra över huvudtaget?Skönhetsskolan i Kabulav Deborah RodriguezFörfattaren, en hårfrisörska frånMichigan, kommer till Afganistan2001 och startar en skönhetsskolaför att ge afganska kvinnor möjlighet att startaeget och försörja sig. Hon slåss mot fördomar,förtryck, språkförbistring och olika sedvänjor.Boken ger insyn i livet bakom burkan, skrivenmed värme och humor.Flykten från Stalins lägerav Slavomir RawiczFörfattaren berättar hur han sompolsk kavalleriofficer år 1939häktades av ryssarna misstänktför spioneri och döms till 25 årsstraffarbete i Sibirien. Hans flykt från fånglägret1941 skildras som en otrolig strapatsgenom Gobiöknen till slutmålet i Indien.Konst som lyser upp vinternnordiska akvarellmuseetNär det är som mörkastoch julen väntar runthörnet invigs Play Time,vinterns utställning påNordiska Akvarellmuseet,med verk ur museetssamling. Play Time handlarom lekens betydelse i våra liv. Hur lek, lärande,forskning och fantasi följer oss genom alla åldrar ochbinder samman. Play Time visar verk av konstnärersom på olika vis tagit sig an leken i sin konst.I slutet av februari, invigs utställningen Xenoglossymed verk av danka samtidskonstnären Julie Nord,född 1970. Här får vi en hisnande färd genom en säregenbildvärld, befolkad av figurer, motiv och miljöersom är svåra att förankra i verkligheten, där någothotfullt ofta ruvar bredvid det trygga och oskuldsfulla.Läs mer på www.akvarellmuseet.org.Bildäck stoppar fågelskitText: Anna BerglundFågelbajs är sällan roligt,framförallt inte när detbåde smutsar ner och kostarpengar. Många kustsamhällenfår sin gatubelysning sönderfrättav fågelspillning ochsalt; Tjörn är inget undantag.Skärhamn är först i Sverige med attprova en ny gummibehandlad gatubelysning somska hindra fiskmåsarna från att slå sig ned och görasina behov. Gummiblandningen – som kommer frånnedsmälta gamla bildäck – sprutas på belysningensaluminiumhölje och ska förhoppningsvis bli lösningenpå ett kostsamt problem:– Idag rostar gatubelysningen sönder redan efterfyra, fem år. Det är givetvis förenat med stora kostnaderatt byta ut belysningen så ofta, säger Bert Thorssonpå Trafikverket.Under oktober sattes ett trettiotal gummerade gatulamporupp på en sträcka från Akvarellmuseet in motTorget i Skärhamn. Försöket ingår i ett nationellt projektsom heter Nytt Ljus där bland annat Trafikverket,trafikkontoret i Göteborg och Västtrafik ingår. Försöketska utvärderas om ett år.Text: Anna Carlsson-KäckFoto: Maria Johannessen6 - VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 - 7


Ska vi bygga här eller där?Så planprioriterar kommunenTvå gånger per år prioriterar samhällsbyggnadsnämndenvilka områden som kommunenska ta fram planer för. Prioriteringarna ändras närnya fakta och ny information kommer fram. Nyaansökningar vägs in och en del ansökningar drastillbaka.I augusti gjordes den senaste prioriteringen ochefter nyår när nya nämnden är på plats görs nästa.Kraven för att en plan ska tas med i prioriteringslistanär att den ska stämma överens med: gällande översiktsplan tätortsstudierna planerna för vatten och avlopp politiska beslut kraven på höjd över havet kraven på närhet till service och kollektivtrafikDet är också viktigt hur många bostäder planer geroch om det finns kostnadstäckning i planen.Prioritet 1 innebär att planarbete kan påbörjasinom två år. Prioritet 2 innebär att planarbete kanpåbörjas tidigast om två år. Prioritet 3 är avslag.Prioriteringen följer de övergripande mål sompolitikerna beslutar om varje år i budgeten.Text: Eva-Karin OhlssonMöjlighet att mäta radondagarna får du som bor på TjörnI ett erbjudande om att mäta radonvia företaget Independia Group.Erbjudandet skickas ut till permanentboendeoch fritidsboende samttill flerbostadshusägare. Om du gjortradonmätning genom IndependiaGroup någon gång under de senastefem åren får du inget erbjudande.varför mäta radon?Enligt miljömålet ”God bebyggdmiljö” ska radonhalten i alla bostäderår 2020 vara lägre än 200 Bq/m³i luft. Strålningen som radon avgerkan orsaka skador på lungor ochluftrör. Om radonhalten i inomhusluftenöverstiger 200 Bq/m³ går detprioritet 1 Område vid Almön, bostäder, handel,konferens, bil- och cykelparkering. Område vid Almön, flerbostadshus.Planansökan omfattas av det pågåendearbetet med tätortsstudien för Almösund,Myggenäs och Almön. Område vid Wallhamn, industrimark. Stockevik, etapp 1 enligt programDuvedalen/Stockevik, 30 hus. Område nordost om Kvarnbacken, 20 hus. Klädesholmen, planändring magasin tillbostäder. Område i Rönnäng, 25–30 tomter samtsmåbåtshamn.att få statlig bidrag med maximalt 15000 kr för att sänka halten. För attsöka bidrag hos Länsstyrelsen ska engodkänd mätning vara utförd enligtStrålskyddsinstitutets metodbeskrivning.Mätningen ska göras undereldningssäsong mellan 1 oktober och30 april under minst två månader föratt vara giltig.Om du inte fått hem något erbjudandemen ändå vill mäta radon kandu kontaktaJanet Larsson, Independia Group,031-712 98 80, janet@independia.se.Läs mer om radon på www.tjorn.se.Text: Lina JohanssonRönnäng. Foto: Maria JohannessenMedborgarna fångarTjörns själDet pratas mycket omTjörns själ och om culturalplanning, men vad ärdet – egentligen? Den formellabetydelsen säger att ”culturalplanning är en metod för samhällsutvecklingmed kulturellaförtecken.”På vanlig svenska betyder detatt de som beslutar om hur detser ut och vad som händer i vårtsamhälle mer ingående tar redapå vad medborgaren tycker ochvill, innan ett förslag läggs.Medborgarna får alltså varaen del i processen på ett betydligttidigare stadium än innan.Detta ger beslutande instanserbättre beslutsunderlag och manhar en bra förankring för utvecklingsarbetetredan från start.natur- och kulturguideArbetet med att ta fram ennatur- och kulturguide pågår förfullt och här har det visat sigvara speciellt lämpligt att användasig av den nya metodenför faktainsamlandet. ProjektledarenMaria Bäckersten, somockså är kultursekreterare ikommunen, tog kontakt medett antal nyckelpersoner i sittkontaktnät och satte samman enreferensgrupp:– Natur- och kulturguidenvisar intressanta och besöksvärdautflyktsmål i Tjörnskommun inom kultur, natur ochfriluftsliv. Guiden riktar sig tillalla, såväl besökare som ortsborsom vill uppleva något utöverde vanliga turistmålen.Vad är då naturligareän att vända sig tillde som vet och harinsyn, säger MariaBäckersten.referensgruppI den åtta man starkareferensgruppensitter representanterfrån Hembygdsföreningen,Naturskyddsföreningen,Uppslag ur Tjörns natur- och kulturguide.Valsängs sjöbodar. Foto: Maria Johannessenföreningen De seglade för Tjörnsamt enskilda personer medkunskaper utöver det vanliga.Gruppen har fått tycka till omde platser som föreslagits ingå iguiden och gett egna förslag.– Det pågår en ständig dialog.Vi har fått fantastisk hjälpmed bland annat årtal och historiksom hade varit omöjligtför oss projektledare att hakoll på. Det går ju inte att fåmed allt men vi har verkligenförsökt att vara så heltäckandesom möjligt.8 - VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 - 9


De gröna kilarna som skiljer bostadsområdenai Almösund-Myggenäs-Almön åt värnas det liteextra om av de boende. Det framkom vid enworkshop om områdets framtid.att släppa tagetMaria är mycket nöjd med culturalplannig som metod ochanammar den även vid framtagningenav nästa sommarsprogramverksamhet.– Som tjänsteman handlardet om att släppa taget. Manfår inte vara rädd för att tappakontrollen över uppdraget utanistället vara ödmjuk och ta emotall den kunskap som finns blandmedborgarna.Även handlingsplanen förturism arbetas fram på liknandevis. Ett annat lite udda exempelpå hur cultural planning kananvändas är när man namngavkonferensrummen i socialförvaltningensnya lokaler i Kållekärr.Då tog man hjälp av hembygdsföreningensSolweig Pers-son för att finna namnpå starka kvinnor frånTjörn som fick låna sinanamn till konferensrummen.samhällsplaneringCultural planning äranvändbart i principöverallt i kommunensarbete. Samhällsbyggnadsförvaltningenserenbart fördelar:– Vid framtagningenav den nya översiktsplanentror vi att metodenblir väldigt värdefull.Ett bra exempel på ettgenomfört projekt där vihar använt oss av culturalplanning är arbetet medtätortsstudien för Almösund-Myggenäs-Almön,säger Kristina Christiansson,förvaltningschef påsamhällsbyggnadsförvaltningen.Studien inleddes med enallmänt inbjuden workshop iSjöstugan i Myggenäs i mars.Ett 60-tal Tjörnbor infann sig föratt tillsammans med tjänstemänoch politiker prata om nulägeoch framtid.Deltagarna fick i grupparbetensvara på frågor som vilkaär områdets styrkor respektivesvagheter, vilka är smultronställena,vilka platser kännsotrygga och så vidare. Ävenbarnen involverades i arbetetmed förstudien.– En förskoleklass och entredjeklass på Myggenäs skolafick ge sina synpunkter ochönskemål och ritade även önskekartoröver området, berättarKristina.Senare under våren genomfördesen liknande workshopom Sagatomten och Oceanum iSkärhamn.Cultural planningi Tjörnskommun2009 fick Tjörn 150 000 kronorfrån Västra Götalandsregionen/Göteborgsregionenför att arbeta med culturalplanning.politisk styrgruppEn politisk styrgrupphar bildats bestående avrepresentanter från kommunstyrelsen,barn- ochutbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,socialnämnden, kultur- ochfritidsnämnden samt TjörnsBostads AB. Både majoritetoch opposition är representeradei styrgruppen.unikt beslutTjörns kommun är endakommun i Sverige som tagitett politiskt beslut om attinvolvera cultural planning ihela kommunens arbete.Vid detta sätt att arbeta är detinte avgörande om alla medborgareär med på workshopeneftersom det material som tasfram endast bildar underlagsinformation.Sammanställningenav en sådan workshop visartill exempel på ett områdesbefintliga värden och resursermen även på saker man tyckerfungerar mindre bra. Om någoninformation missats kan mankomplettera med den senare.tjörn föregångareTjörn är något av en föregångarenär det gäller cultural planning.Hösten 2009 fattades ett besluti kommunfullmäktige om attkommunen skulle starta ett kom-munövergripande arbete kringmetoden. Till projektledareutsågs kultursekreterare MariaBäckersten och Cathrine Berntsson,rektor för Kulturskolan.– Det är ett digert men fantastisktroligt arbete, säger MariaBäckersten entusiastiskt. Underåret har hon och kollegan Cathrineåkt runt i kommunen ochinformerat om metoden på olikaarbetsplatser, hos föreningaroch i samtliga nämnder ochbolagsstyrelser.– Samtidigt passade vi på attgenomföra en barometerundersökningbland deltagarna somTjörns nya översiktsplanDen nuvarande översiktsplanen (ÖP) är från 2003 och arbetet med att ta fram en ny pågår. Dennya översiktsplanen föreslås få en utformning med ett antal strategiska frågor som utgångspunkt.Dessa strategiska frågor beslutas politiskt med en bred förankringsprocess som grund. Exempel påplaneringsfrågor: Tjörns regionala mål Bebyggelsestruktur och utveckling Det goda livet (ur ett mänskligt perspektiv) Attraktiva natur- och kulturmiljöer Robust samhälle Havet som resursTyck till omTjörns själPå www.tjorn.se finns ettantal frågor kring vad mansom boende/besökare tyckerär unikt med Tjörn, vadman är stolt över, skämsöver osv. Frågorna liggerpå hemsidan till och medden 20 december. Passa påatt ge oss dina synpunkter.Svaren bildar sedan underlagför det fortsatta arbetetmed översiktsplanen.Den nya översiktsplanen ska enligt plan gå ut på samråd i vår och ställas ut under hösten. Underhela processen kommer flera möten att äga rum och det finns möjlighet för alla medborgare attbåde ta del av förslaget och ge synpunkter till förändringar. Målet är att den nya översiktsplanenska kunna antas under 2012.PLANPROCESSENText: Tinna Harlingarbetet med den nya översiktsplanenPLANFÖRSLAGPolitiskt beslutKSSAMRÅDSYNPUNKTERINFORMATIONmyndigheterberördainnebar att de fick tycka till omtio olika platser.Vi har också gjort en inventeringav de kulturella resursernai kommunen. Vi har äveninvolverat en grupp studenterfrån Högskolan för design ochkonsthantverk som i sitt projektengagerat ungdomarna i processen,berättar Maria Bäckerstensom nu tillsammans med Cathrineägnar mycket tid åt att –kort och gott – finna Tjörns själ.– Det är som att lägga ett pusselmed många tusen bitar; ettoerhört vackert pussel.BEARBETNINGText: Anna Carlsson-KäckPolitiskt beslutKSUTSTÄLLNINGSYNPUNKTERINFORMATIONmyndigheterberördaEVENTUELLBEARBETNINGPolitiskt beslutKFANTAGANDELAGA KRAFTKS: KommunstyrelsenKF: Kommunfullmäktige10 - VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 - 11


På väg mot god ekonomiDet ekonomiska resultatet för Tjörns kommun har under året förbättrats varje månad.Prognosen visar på ett positivt resultat på drygt 26 miljoner kronor för år 2010.Verksamheterna hålleri stort sett budget ochränteläget är förmånligt. Tjörnskommun har gjort färre investeringarvilket innebär att maninte har ökat låneskulden enligtplan. Skatteintäkterna har ökattack vare konjunkturstöd.Antalet årsarbetare i koncernenär samma som tidigare. Detsker dock en förskjutning frånbarn- och utbildningsnämndentill socialnämnden. Dettasker helt enligt den prognossom Sveriges kommuner ochlandsting (SKL) gav för drygtett år sedan.välskött ekonomiDen låga sjukfrånvaron, fyraprocent, är en bidragande orsaktill kommunens låga kostnader.Tjörn har näst lägst sjukfrånvaroi Göteborgsregionen (GR).Kommunallagen anger attkommuner och landsting skavara välskötta och att de skasköta sina ekonomier på ettansvarsfullt sätt. Budgetenska upprättas så att intäkternaöverstiger kostnaderna. FörTjörn betyder det ett resultatsom rymmer de årliga investeringarnasamt pensionsutbetalningarna,det vill säga mellan20 och 30 miljoner kronor.ekonomin 2011Den budget och det uppdrag för2011 som kommunfullmäktigeantog i juni är bland annat: Kommunen ska påbörja ettarbete med att förkortahandläggningstiderna i olikakommunala ärenden. En utredning ska påbörjasom en lösning på parkerings-och färjelägesfrågani Rönnäng. Fem miljoner satsas påarbete för barn och unga. Lagen om valfrihet ska införasinom hemtjänsten. Ett nytt äldreboende med 50platser ska projekteras. Samhällsbyggnadsnämndenska prioritera framtagandetav tomter för självbyggare.martin johansen. Foto: Lisa Nestorson En ny miljövision för Tjörnska tas fram.− Det kan ju vara intressant attnämna att den budget som skolanpå Tjörn tilldelas av kommunfullmäktigeär 283,3 miljonerkronor och socialnämndenfår 211 miljoner kronor. Detvill säga att dessa två nämnderstår för huvuddelen av kommunensverksamhet med ett totalttillskott från skattebetalarna pånästan en halv miljard, sägerMartin Johansen, kommunstyrelsensordförande.Text: Eva-Karin OhlssonBarn- och ungdomsstödi gemensamma lokalerUngdomsmottagning, MiniMia och Livbojen – nu finns allt samlat på Fågelkärrsvägen i Höviksnäs.lokalen – som tidigare hyste minimiasker både i grupp och enskiltI restaurangskolans ”Blå havet”Öppenvårdsmottagningen för och man får bland annat lära sig– finns ungdomsmottag-ning, öppenvårdsmottagningoch en mötesplats för barn ochunga som har någon i sin närhetungdomar, MiniMia, riktar sigtill ungdomar till och med 24 åroch deras föräldrar när alkoholoch narkotika har blivit eller ärmer om alkohol, drogmissbrukoch psykisk ohälsa och hur detpåverkar hela familjen.Text: Ewa-Lena Svenssonsom är beroende av alkohol på väg att bli ett bekymmer.eller droger.På MiniMia finns socionomer,sjuksköterska och läkare vill du veta mer?har du frågor ellerCarina Olausson, kurator påungdomsmottagningen, tyckeratt verksamheterna fungerar brai de nya lokalerna och att ungdomarnahittar hit.som hjälper till med rådgivning,samtalsbehandling, medicinskbehandling och rökavvänjning.All personal som arbetarinom dessa verksamheter hartystnadsplikt.ungdomsmottagningenUngdomsmottagningen erbjuderstöd och hjälp till killaroch tjejer som är 13–24 år. Påmottagningen arbetar kurator,läkare och barnmorska. Här kanungdomar få rådgivning ompreventivmedel, könssjukdomar,relationer, sexualitet ochsexuell läggning, oro och nedstämdhet,alkohol och droger.livbojenBarn- och ungdomsverksamhetenLivbojen är en mötesplatsför barn och unga som har enförälder eller någon i sin närhetsom dricker för mycket alkohol,använder droger eller mårpsykiskt dåligt. Det finns ävenhjälp för den som bevittnat våldi familjen.Verksamheten vänder sig tillunga i åldern 7–20 år. Arbetetungdomsmottagningen0304-60 16 60, 60 16 81minimia0304-60 16 60, 60 16 81livbojenMötesplats för barn och unga0304-60 19 98Information om verksamheternasamt öppettider ochkontaktuppgifter hittar du påwww.tjorn.se.Nya kommunfullmäktigeEn ny mandatperiod på fyra år inleddes vid kommunfullmäktigesammanträdet torsdagen den 11november. Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter, varav 29 är nytillträdda. Birgitta Adolfsson(FP) valdes till presidiets nya ordförande. Anders G Högmark (M) fick förtroendet som 1:evice ordförande och Torsten Gustafsson (S) utsågs till 2:e vice ordförande. Läs mer om nya kommunfullmäktigepå www.tjorn.se, under fliken Kommun & Politik.Foto: Maria Johannessen12 - VI PÅ TJÖRN nr 4-2010VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 - 13


Ny chef påVästerängsungdomsboendeFredrik Broberg är ny chefför Västerängs Ungdomsboendei Skärhamn. Fredrik harväxt upp på Tjörn och bor nuhär med fru och tre barn. Hankommer närmast från en tjänstsom socialpedagog i Kungälvskommun. Han har tidigare arbetatbåde med och för ungdomarsom exempelvis fritidsledare påfritidsgård och i öppenvård medungdomar sombegått brott.Fredrikser den nyatjänsten somen spännandemöjlighet ochutmaning attmed sin breda erfaremhet nufå ansvar för uppbyggandet avverksamheten.– Jag ser samverkan och dialogsom viktiga förutsättningaroch inte minst ett gott samarbetemed grannar till boendetVästerängs ungdomsboendeär ett hem för både vård ochboende (ett så kallat HVB-hem)för ensamkommande barn iåldern 16–21 år. Under höstenhar boendet även startat uppverksamhet för ensamkommandeflyktningbarn.välkommen med frågorHar du frågor om Västerängsungdomsboende eller om ensamkommandeflyktningbarn?Kontakta Fredrik Broberg,0304-60 10 37 eller via mejlfredrik.broberg@tjorn.seText: Ewa-Lena SvenssonFoto: Maria JohannessenFamilj till ensamkommande flyktingbarnÄr ni en engagerad familj som kan tänka er att stödjaensamkommande flyktingbarn?Tjörns kommun söker kontaktfamiljer som kan ta emot ochstödja ett ensamkommande flyktingbarn i sitt hem. Vi sökervanliga familjer som har erfarenhet av barn/ungdomar och somgenom personligt engagemang, tid och intresse kan tänka sig attdela med sig av sitt liv till någon som behöver trygghet, stöd ochstabilitet i vardagen. Har ni plats, lite tid över och kan tänka eratt hjälpa andra då är ni kanske den familj vi söker. Läs mer omatt vara kontaktfamilj på www.tjorn.se.Ring eller mejla så berättar vi mer. Kontakt: Pernilla Lindén,familjehemssekreterare, 0304-60 18 41, pernilla.linden@tjorn.se.Tjörn 11:e bästaskolkommun i landetTjörn med i toppen när Lärarförbundet rankar Sveriges bästaskolkommuner.Tjörn hamnar på elfte plats av landets alla kommuner och ärfortfarande bäst i Västsverige. Bästa skolkommun baseras på 14kriterier om skolan, allt från lärartäthet till andel barn i förskolanoch elevernas resultat i årskurs 9.årets 15 i topp1. Arvidsjaur2. Piteå3. Vindeln4. Lund5. Luleå6. Lomma7. Olofsström8. Pajala9. Mörbylånga10. Norsjö11. Tjörn(6:e plats 2009,3:e plats 2008,5:e plats 2007)12. Surahammar13. Övertorneå14. Nybro15. Habowww.tjorn.seRönnängs skola. Foto: Maria JohannessenSocialförvaltningenpå plats i KållekärrDen 6 oktober invigdes socialförvaltningens nya lokaler påWackenfeldtsvägen i Kållekärr. Politiker, samverkanspartners,medarbetare, grannar och andra intresserade hade kommit för att varamed när invigningsbanden knöts.knöt ihop bandetSjälva invigningen hölls ute på gården mellan de två husen ochistället för att traditionsenligt klippa bandet knöts två blågula band,ett ifrån varje hus, för att symbolisera att förvaltningen med sinafyrtiotalet medarbetare finns samlade på en plats.– De nya lokalerna är nu hjärtat för socialförvaltningens verksamheter,varifrån man ger stöd och hjälp till de kommuninnevånaresom så behöver, sa Reidun Lorentzon socialnämndens ordförandei sitt invigningstal.Socialchef, Monika Bondesson, beskrev i sitt tal att det tagit entid att hitta de rätta lokalerna och att det varit ett stort arbete innanallt kommit på plats. Men att det nu känns otroligt bra att kunna hadessa verksamheter samlade och med ett centralt läge på Tjörn.kända kvinnor på tjörnTre kända kvinnor har fått ge namn till sammanträdesrummen ilokalerna. I samband med invigningen överlämnades en blommatill Solweig Persson som hjälpt till att ta fram namn på dessa kvinnorsom gjort sig kända inom sociala frågor på Tjörn.kunderna gjorde jobbetPersonal och deltagare från funktionshinders dagliga sysselsättningansvarade för det praktiska kring invigningen. De blåste ballonger,skötte inköp, tillverkade och serverade snittar och kaffe samt toghand om gästerna. Tack till alla som kom och gjorde invigningentill den fantastiska dag det blev och tack för alla blommor somfyllde våra lokaler.Text: Ewa-Lena SvenssonMat till äldre fårhöga betygVad tycker du om maten? Den ochytterligare sju frågor om mat ställdestill de äldre på Tjörn som får mat avhemtjänsten, den så kallade Tjörnlådan.Svaren visar att de äldre ärmycket nöjda både med maten ochhur och när den levereras.80 procent av de som svarat påenkäten tycker att Tjörnlådan alltideller ofta smakar bra. 88 procentsäger sig alltid eller ofta vara nöjdamed utbudet och tycker att det ärtrivsamt när de ska äta. 71,1 procenttycker att potatisen alltid eller oftasmakar bra.lagom mängd och bra leveransDe riktigt höga poängen ges för attman alltid eller ofta är nöjd medmängden mat (93,3 procent), alltideller ofta anser att förpackningen ärlätt att värma (87,7 procent) och lättatt öppna (71,1 procent). Allra högstpoäng får leveransen av maten, hela97,8 procent tycker alltid eller oftaatt leveransen fungerar bra.hummer och champagnePå frågan om vad man saknar påmatsedeln finns kreativa förslag som”hummer och champagne”.− Tjörnlådan görs för hand påTjörn med smör och grädde, sägerSobritt Törnqvist, VD på Tjörns MåltidsAB som lagar Tjörnlådan.Totalt 60 personer fick enkäten och45 av dem svarade. Det är en svarsfrekvenspå 75 procent. 44 procentvar män och 56 procent var kvinnor.Enkäten gjordes av Tjörns Måltids AB.Text: Eva-Karin Ohlsson14 - VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 - 15Foto: Maria JohannessenFoto: Maria Johannessen


Djupviks VarvFrån öppen fiskebåttill räddningskryssareDet är inte utan att man kan förståden affärsman på besök frånMellanöstern som förvånat sa:”Men finns det verkligen någotbakom kullen?”Och visst finns det det! Medett sextiotal anställda, båtbyggenpå upp till 40 meter och enomsättning på 170 miljoner ärDjupviks Varv en stor del avTjörns näringsliv. Här byggsbåtar för bland annat både dennorska och svenska sjöräddningen,Kustbevakningen ochsvenska marinen. Därför kandet ibland vara lite hemligt ochråda fotoförbud på varvsområdet.– Men det är inte så ofta somman kan tro, berättar Bo Axelsson,VD för koncernen SwedeShip Marine där Djupviks Varvingår. Koncernen omfattaräven Swede Ship Composite iHunnebostrand med ett tiotalanställda samt Swede ShipYachtservice – ett rent reparationsvarvvid Nya Varvet iGöteborg som sysselsätter åttapersoner.orustbo grundareDjupviks Varv grundades 1894av Johannes Johansson, båtbyggareoch lantbrukare från Orust.Inledningsvis var det mestklinkbyggda* fiskebåtar somlämnade varvet men när sonenAdolf tog över 1907 gick hanöver till kravellbyggda** fartygsskrov.Under åren 1907 till1923 levererade Djupviks Varv40 fiskefartyg varav 23 hadebyggts till olika fiskelag påTjörn. På 117 år har det byggtstotalt 470 båtar i Djupvik.många båttyperRedan 1937 levererade varvetsina första fartyg till den svens-ka försvarsmakten. Än idag ärde försvarsrelaterade kundkategoriernapåtagliga, även internationellt.– Just nu har vi exempelvistre pågående projekt i Mellanösterntillsammans med ettlokalt varv dit vi ska levereratolv fartyg varav nio i ”byggsats”som de sätter ihop själva,* klink kallas tekniken attlägga bordläggningsplankoromlott. Bordgångarna fästsvid spanten.** kravell kallas teknikendär man lägger bordläggningsplankornamot varandrapå högkant, fästa mot spanten.Med kravellbygda skrovfår man en slät in- och utsida.Källa: WikipediaFoto: Anna Carlsson-KäckFrån landsvägen mellan Myggenäs och Rönnäng löper en slingrig väg ner mot det lilla samhälletDjupvik på östra Tjörn. Mitt ute i jordbrukslandskapet står skylten ”Djupviks Varv”. Den pekar raktupp mot en gräsklädd bergsklack och det är först uppe på krönet som man anar att det finns enverksamhet där nere bland den bohuslänska graniten.säger Bo som också berättarom fem skolfartyg, trossbåtaroch bevakningsbåtar till densvenska marinen. Dessutom harman byggt bilfärjor, taxibåtar,arbetsbåtar, vindkraftsbåtar…– Vi har också ett stort fokuspå räddningsbåtar där vi desenaste åren varit den störstaleverantören av nya fartyg bådetill de svenska och norska räddningssällskapen.Är det bara roligt att varaVD?– Oftast men naturligtvis kännerman ett stort ansvar. Det ärroligt när vi har möjlighet attanställa men vid min start somVD hade vi en tung period bådebakom och framför oss. Det varjobbigt för alla inblandade. Somväl är har vi alltid haft bra ägaresom är oerhört långsiktiga vilketkrävs i den här branschen.Att hålla en jämn beläggning ärsvårt eftersom vi jobbar med såstora och långa projekt. Det kanlätt bli lite ryckigt.fyra båtar per årDe längsta projekten kan löpaså länge som över fem år. Detnormala är dock omkring 20månader inklusive förfrågan,behandling, konstruktionsfasoch byggtid. Själva byggtidenligger på ungefär ett år.Djupviks Varv levererari dagsläget fyra båtar perår och tar hand om ettfemtiotal båtar som kommerin för reparation ochunderhåll.– Alla båtar i kommersiellsjöfart kräver översynoch service. Det kan rörasig om allt från en bottenmålningtill en störreombyggnation, förklarar Bo.ambition att växaI skrovhallen byggs båtarnaupp och ned. När den mestasvetsningen är gjord vändsbåten och man sätter igång medstyrhytt och fundament. Sedanbyter man till utrustningshallenför att starta montering av allutrustning, inredning, maskinochrörinstallation.På varvsområdet finns utöverskrovhallen och utrustningshallenockså ett snickeri, ett måleri,en smedja och rörverkstadsamt kontorslokaler.– Vår ambition är att växaoch att kunna hantera fler projektsamtidigt. Det finns enmarknad men vi är lite trångbodda,geografin begränsar, sägerBo och syftar på bergen påvar sida om varvsområdet ochBo Axelsson, VD för Swede Ship Marine provsitter räddningskryssaren Odin som precis har levereratstill Norska Sjöräddningssällskapet. Foto: Anna Carlsson-Käck.Räddningskryssare. Foto: Åke Fredriksson– naturligtvis – det hav han kanblicka ut på från kontorsbyggnaden.På kontoret är det öppetupp i nock med takbjälkarnasynliga och notade golv sominte helt otippat för tankarna tillett fartygsdäck.vd med närhet till havetBo Axelsson tillträdde som VDför Swede Ship Marine 2008.Han har en bakgrund som konsultinom bilindustrin men haralltid haft ett brinnande seglingsintresse.Bo bor visserligen i Mölnlyckemen är i grund och bottenen tvättäkta Tjörnbo, så tvättäktaman kan vara som inflyttadMyggenäsbo, och växte uppmed hav och segling som en naturligdel av vardagen. Just nuär han båtfri – ”Jag hinner intesegla så mycket ändå” – menmed en Atlantseglande son finnsdet säkert möjlighet att kommaut till havs trots allt.– Det är en härlig utmaningatt gå ut en dag när det blåseroch regnar småspik, säger Booch tittar ut på det för dagenruskiga höstvädret utanförfönstret. Han ser förtjust ut; ettperfekt seglarväder månne?Text: Anna Carlsson-KäckKälla: ”Fiskebåtarna & VarvenSkeppsbyggarna” av Bornmalm,Bång, Fredriksen och Ohlsson.Breakwater Publishing AB (2008).16 - VI PÅ TJÖRN nr 4-2010VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 - 17


Ung Kraft är ett projektsom Tjörns kommun har startatoch där 12 ungdomar deltar. Dessaungdomar får möjligheten attkomma ut i det riktiga arbetslivet,få nya kontakter, skaffa referenseroch detta öppnar nya möjligheter iframtiden.Gisela Sinclair är projektansvarigoch hon berättar om att hon lästatt Partille kommun har gjort ettliknande projekt. Då fick hon en idéom att det hade varit bra att testadetta även på Tjörn för att minskaungdomsarbetslösheten.12 ungdomar på Tjörn fick erbjudandetom en 6 månaders anställningpå ett kommunalt jobb. De hartidigare varit arbetslösa eller varitute på praktik.Foto: Maria JohannessenvägledningUngdomarna får även möjlighet attgå på vägledningsmöten där manpratar om vad man vill göra ochlär sig lite mer om sig själv. Dennamöjligheten är det inte många somfår, så ungdomarna uppskattar dettariktigt mycket.Många är nöjda och trivs på arbetsplatsen.Lina Kroon berättar atthon älskar hundar så det är perfektför henne att vara på Hannagården.Hon tillägger att 6 månadersanställning är jättebra – man hinnerkomma in i arbetslivet och manvänjer sig fort att sköta sitt jobb ochknyta nya kontakter. I framtidenvill hon bli djurvårdare.Ungdomarna som deltar i UngKraft tycker absolut att projektetska finnas kvar 2011.Text: Mihrije PrekadiniBryggan – åretssportigaste företagDen 27 augusti avgjordesårets företagsutmaning iform av ett lagtempolopp, ettså kallat duathlon. Sexton företaghade antagit utmaningenoch sprang 2 kilometer, cyklade5 och sprang därefter ytterligare2 kilometer. Först i målkom gänget från Bryggan tättföljda av Dan Lindbergs Byggoch Frida Bengtsson Byggare.Ära, priser och berömmelsedelades ut i samband med enAfter Work på Salt & Sill islutet av oktober.Nästa års företagsutmaningär den 26 augusti och vi hoppaspå ännu fler lag och ännusnyggare förklädnader. Laddaredan nu och satsa på att bliTjörns sportigaste företag2011!Text: Anna Carlsson-KäckVinnarlaget.Foto: Rebecka RydbergVinnare.Foto: Patricia BrogénFrukostmöte för företagareresultatföretagsutmaningen 20101 Bryggan2 Dan Lindbergs Bygg3 Frida Bengtsson Byggare4 Tjörns Bostads AB5 Tjörns Bostads AB6 Stenungsbaden7 Tjörns Sparbank8 Dan Lindbergs Bygg9 Tjörns Sparbank10 Öhrlings11 Mossholmens Marina12 Tjörns Bostads AB13 Tjörns Kajaker14 Tjörns Sparbank15 Nordea16 Mossholmens MarinaResaturang Vatten.Foto: Patricia BrogénSista plats. Foto: Rebecka RydbergFredagen den 28 januari kl 07.30–09.30. Plats meddelas senare påwww.tjorn.se. Patrik Andersson, Business Region Göteborgs nyaVD, besöker Tjörn. Business Region Göteborg arbetar för att stärkaoch utveckla näringslivet i Göteborgsregionen.Skydda ditt hem –branden tar alltDe allra flesta som dör i bränder, dör i bostadsbränder. Ofta är detvardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömdplatta på spisen, levande ljus, rökning eller barns lek med eld.Räddningstjänsten på Tjörn villhär komma med lite informationom vad du kan göra för attöka brandsäkerheten hemmahos dig, helst nu inför juletidenmed alla tända levande ljus.PS!Meddelande tillalla barnPå www.flammysblogg.sekan du vara med och tävlaom fina priser i sambandmed att du löser ”Flammykrysset”.Du kan även bloggamed Flammy på sidan.brandvarnare – ett måsteEn brand kan växa oerhört fort.Eftersom bränder är ljudlösai början kan det vara svårt attupptäcka dem i tid. Därför skadet finnas minst en uppsatt ochfungerande brandvarnare i varjebostad/lägenhet. Är bostaden iflera våningsplan ska det finnasminst en brandvarnare i varjevåningsplan.Brandvarnaren avger en larmsignalsom måste höras ordentligt,så tänk på var du sätter uppden. Och för att den ska larmaså måste batteriet vara i funktion.Batteriet bör bytas en gångom året. Varför inte att ta detsom vana att byta batteri den1:a advent, som är ”Räddningstjänstensbrandvarnardag!”Testa brandvarnaren en gångi månaden. Brandvarnare åldrasoch därför behöver de bytasut ungefär vart tionde år. Närbrandvarnaren avger larmsignaloch det brinner; rädda dig självoch andra i din närhet!varna, larma, släckEftersom bränder växer snabbt,bör alla ha en handbrandsläckarehemma. För bostäder rekommenderasen pulversläckare påsex kilo.Det är när branden fortfarandeär liten som du har chans attsläcka själv. Men grundregelnär VARNA de som är i fara.LARMA räddningstjänsten –ring 112. SLÄCK branden, omdet är möjligt.Text: Göte Björkdahlnågra kom ihågi advent Byt batteri i dina brandvarnare. Ha levande ljus i obrännbaraljusstakar med obrännbaramanschetter på. Sätt en komihåg-lapp påinsidan av ytterdörren medtexten ”GLÖM EJ SLÄCKALJUSEN!”. Ta det som rutin innan dugår hemifrån och innan dugår och lägger dig, att gå enkontrollrunda i bostaden.Räddningstjänsten Tjörnönskar er alla en fröjdefull jul.Carl-Ian Bissmarkmed personal.vill du veta mer omräddningstjänsten?Kontakta oss på telefon0304-60 12 00, måndag tillfredag kl 8.00–16.00. Ellermejla raddning@tjorn.se.Mer information finns påwww.tjorn.se/raddning.På www.brandinfo.nu får duinformation om brandsäkerhetsutbildning.Brandvarnare ochFlytvästar räddar liv!18 - VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 VI PÅ TJÖRN nr 4-2010 - 19


kjell eva christinaMEDBORGARKONTORETTjörns Medborgarkontor är ”en kommun i miniatyr”, som förenklar för dig som bor på Tjörn att fåinformation, service och rådgivning i kommunala ärenden. Här kan du uträtta flera ärendenvid samma tillfälle direkt över disk, på tider som passar dig.här finns• Blanketter och ansökningar av olika slag.• Service/rådgivning i olika kommunala ärenden.• Protokoll från fullmäktige, kommunalanämnder och styrelser.• Information om kommunens verksamhet.• Informationsbroschyrer och utställningar.• Platsjournalen från Arbetsförmedlingen.vi säljer• Busskort.• Frimärken.• Telefonkort för telefonautomat.Nu kan du köpa enkelbiljett hos oss som gällerfrån en zon till annan (till exempel Tjörn – Göteborg/Stenungsund).Övriga laddningar från Västtrafiksom kan göras hos oss är Områdesladdningar(månadsvis), Kontoladdningar, Korttidsladdningar(1–3 dygn) och Fritidsladdningar.tomtkö och tomtförsäljningAtt ställa sig i kö för en kommunal tomt kostar800 kr i registeringsavgift, därefter en årlig avgiftpå 300 kr. Du registreras i kön när ansökan kommittill kommunen och då skickas faktura.Blanketter finns hos oss och på www.tjorn.selägenhetsköFör att ställa dig i kö för lägenheter hos Tjörns BostadsAB registrerar du dig på http://tbab.tjorn.se.försäkringskassanFörsäkringskassan möter du nu genom Medborgarkontoret.Vi kan hjälpa till med blankettfrågor ochvisar vägen till Försäkringskassans service.Behöver du träffa en handläggare bokar du ettmöte på tfn 0771-52 45 24. Måndag–fredag 8.00–21.00, lördag 8.00–15.00 och söndag 15.00–21.00.För ytterligare information och/eller självbetjäning,se www.fk.se eller ring 020-52 45 24; dygnet runt!arbetsförmedlingenArbetsförmedlingen finns på Medborgarkontorettisdagar kl 10.00–16.00 (lunch 12.00–13.00).vattenprover (dricks- och avloppsanalys)Flaskor beställs på www.alcontrol.se.Inlämning av flaskor görs till medborgarkontorettisdagar senast kl 11.00.För mer information kontakta miljöavdelningentfn 0304-60 10 00 eller Medborgarkontoret.bokning av lokalerStröbokning av Kroksdalshallen samt gymnastiksalarnai Skärhamn, Bleket, Långekärr, Kållekärroch Myggenäs kan göras hos Medborgarkontoret.nyhetNu kan du se ledig tid i våra lokaler direkt påwww.tjorn.se. Intresseanmälan kan skickasdirekt från hemsidan.återvinningsstationen heåsMåndag kl 13.00–19.00Tisdag–fredag kl 13.00–16.00Öppet första lördagen i månaden kl 10.00–13.00För avvikande tider, se www.tjorn.se.kontakta medborgarkontoretMåndag–torsdag kl 8.00–18.00Fredag kl 8.00–17.00Besöksadress:Kommunhusets entréKroksdalsvägen 1, SkärhamnPostadress:Tjörns kommunMedborgarkontoret471 80 Skärhamn0304-60 10 10 (tfn), 0304-60 10 19 (fax)medborgarkontor@tjorn.se20 - VI PÅ TJÖRN nr 4-2010

More magazines by this user
Similar magazines