Nyhetsbrevet - Trafikverket

banportalen.banverket.se

Nyhetsbrevet - Trafikverket

ERTMS – del i en större helhetBeslutande nivå:EU-kommissionen – det högsta beslutande organet.Arbetet med att införa ERTMS pågårrunt om i hela Europa, Spanienhar kommit långt, liksom Italienoch Frankrike.Som en grund för allt arbete ligger ettpar direktiv från EU.Det första är Höghastighetsdirektivet,som EU beslutade om 1996 ochsom har till syfte att införa driftkompatibilitetpå höghastighetsnätet i Europa,för Sveriges del triangeln Malmö– Göteborg – Stockholm och sträckanStockholm – Gävle. I direktivet ingåren TSD, en teknisk standard för driftkompatibilitet,för trafikstyrning ochsignal. Höghastighetsdirektivet träddei kraft 2002 i Sverige.Det andra direktivet är det Konventionelladirektivet, som EU beslutadeom 2001 och som började gällai Sverige 2004. Det Konventionelladirektivet gäller i princip det övrigatrafikerade järnvägsnätet i Sverige.Många grupperingarI arbetet med att införa ERTMS i helaEuropa har det formats många grupperingarpå olika nivåer, grupperingarsom i de flesta fall har representanterfrån Banverket. Banverket har jui Sverige ansvar för att järnvägssektornutvecklas enligt de transportpolitiskamål som riksdagen beslutat om.ERTMS är ett av de prioriterade områdeninom det sektorsprogram som skaleda fram till målen. Och Banverketkan påverka på Europanivå.– I arbetet med den senasteversionen av den TSD:n lade vi framett förslag på hur plankorsningar skaövervakas. På banor med plankorsningardär tågen passerar i 160 kilometeri timmen talar vårt ATC-system omför loket att bommarna är nere innantåget passerar korsningen. En liknandefunktion ville vi också ha i ERTMS,berättar Fredrik Åhlander, ställföreträdandeprogramchef i BanverketsERTMS-program.Förslaget finns med– Men det tog ett par år att få igenom,tekniskt var det inga problem, men endel länder höll emot, andra såg intenyttan av funktionen, medan andrastödde vårt förslag. Nu finns förslag påfunktionen med i senaste versionen avTSD:n, den version som Artikel 21 skata ställning till under 2009.Läs mer om de olika organen pånästa sidatERA – European Rail Agency, den europeiska järnvägsbyrån.Byrån bildades 2007 och har bland annat till uppgiftatt ta fram förslag på tekniska specifikationer och att seöver de två direktiven. Inom ERA finns en ERTMS-grupp.ERA finns i Valenciennes i Frankrike.– När vårt förslag om plankorsningarna väl finns inne iTSD:n har ERA ansvar att ta fram en teknisk specifikationpå förslaget. ERA använder utsedda europeiska organisationer– se nedan – som remissorgan, säger FredrikÅhlander.Strategisk nivå:EIM – European InfrastructureManagers. I EIM är infrastrukturförvaltarnasamlade. EIM är organiseratsom en spegelorganisationtill ERA och har till syfte att påverkabåde lagstiftning och verkställighetinom infrastrukturområdet. IEIM finns en ERTMS-grupp.– Det här är den här nivån viförankrar saker, som vi har diskuteratinternt i Banverket, med andrainfrastrukturförvaltare, sägerFredrik Åhlander.CER – The Community of EuropeanRailway and Infrastructure. CER är ensammanslutning av operatörer och dejärnvägsförvaltningar som ännu intedelat på trafik och bana. Svensk representantär Branschföreningen Tågoperatörerna.Artikel 21 – en remissinstans, som godkänner eller underkännerförslag som kommer från ERA, innan de kangå vidare för beslut i EU-kommissionen. UnderkännerArtikel 21 förslaget återgår det till ERA för omarbetning.Sveriges representant i Artikel 21 är Järnvägsstyrelsen.UNIFE – the Association of the EuropeanRail Industry, en ideellsammanslutning för leverantörer.Under den finns UNISIG, en sammanslutningav signalföretag.UIC – den internationella järnvägsunionen. UIC som är en organisation för samverkaninom järnvägssektorn har inte pekats ut av ERA som remissinstans. Numeraarbetar man i organisationen med kunskapsspridning och en del långsiktigautvecklingsprojekt.Utförandenivå:EEIG – EuropeanEconomic InterestGroup.Ekonomiska föreningarmedstatuter, vilketgör att de kan fåekonomiskt stödfrån EU.EEIG ERTMS User Group – en av dessa ekonomiska föreningar. Den bildades i slutet av 1990-taletav fyra infrastrukturförvaltare för att kunna samarbeta mot leverantörer och för att kunna sökapengar för utveckling av ERTMS. Samtidigt bildades UNISIG som en motpart.Numera ingår åtta infrastrukturförvaltare i User Group, som föreningen kallas i dagligt tal,bland annat Banverket. User Group arbetar fram och granskar tekniska specifikationer på beställning,och har fått EU-medel för test och validering av nästa version av standarden. User Groupanvänds också som expertstöd, bland annat till ERA, som lånar experter ur User Group till sinaegna arbetsgrupper.User Group leds av en styrelse, där ERTMS-programmets chef, Sven-Håkan Nilsson är ledamot.– På den här nivån testar vi ibland våra förslag innan vi kommer överens om att föra in dem iförändringsprocessen genom EIM, säger Fredrik Åhlander.Under styrelsen finns ett arbetsforum, NPM – National Project Managers. Arbetet inom NPMföljer två huvudfåror, en teknisk och en operationell, varav den tekniska hittills varit den viktigaste.ImplementeringsnivånDet krävs en del för att navigera sig fram bland de olika instanserna inom EU.Fredrik Åhlander kan det.Foto: Åsa Pesu och Inger SöderlundPå den här nivån pågår bilateralt samarbete i utvecklingsprojektoch anläggningsprojekt.– Den här nivån är den praktiska, här bygger vi ochtestar om saker och ting fungerar, här rättar vi fel. Härvaliderar vi de teoretiska idéerna, säger Fredrik Åhlander.Länderna längs de olika järnvägskorridorerna, A tilloch med F, har också formerat olika samarbetsgrupper.Längst har länderna i korridorerna A och C kommit, dehar slutit samarbetsavtal för att kunna komma fram till ettgemensamt mål. Inom korridor B, dit Sverige hör, har maninte kommit så långt.4 5

More magazines by this user
Similar magazines