Nyhetsbrevet - Trafikverket

banportalen.banverket.se

Nyhetsbrevet - Trafikverket

Håkan Emilsson och Falkona Reinhold håller koll på loket viasina displayer.Inne i loket arbetar från vänster Gith Karlsson, Kalle Näslund,Mariann Tillerkvist och Johnny Meijer.De testar ERTMS ute i spåretI Arnäsvall strax norr om Örnsköldsvikligger Botniabanans centralateknikrum, alldeles intill spårenoch en radiomast.Här finns ställverk av nyaste modell,allt som behövs för att driftledningscentraleni Ånge ska kunnastyra trafiken på banan när denär i trafik.Under fälttesterna i januari och underdriftsättningen i mars styrs trafikenfrån en tillfällig operatörsplats i självateknikrummet. Bombardier har personalhär för att testa att all utrustningoch alla funktioner fungerar tillsammansmed det lok som Banverket hyrtin från Hector Rail och som utrustatsmed ombordutrustning.På de tillfälliga operatörsplatsernasitter Håkan Emilsson, Bombardiersprovdriftsledare och Falkona Reinhold,testledare för de grundläggandefunktionerna i Banverkets ERTMSsystem.De ska under tio dagar testasystemet ur alla aspekter.Testar i fält– Nu testar vi i fält allt sådant som vi tidigaretestat i labbmiljö att ombordutrustning,ställverk, radioblocket,marksystemet och utdelssystemet sombland annat styr växlar, att allt fungerarsom det ska, berättar Håkan Emilsson.Ändå är det bara några av alla de100-tals så kallade testspecar som mankollar så här i fält, resten görs i laboratorium,berättar Falkona Reinhold.Framför henne på bordet ligger denbärbara PC:n där hon för in noteringarom de olika tester de genomför.Går framåt– Det går framåt, säger hon. Det är jumeningen att vi ska hitta fel, så vi skriverfelrapporter som vi skickar till deolika subsystemen, som sedan uppdateraroch så får vi testa igen.– Men systemet fungerar i stort settbra.Så medan det inhyrda loket körfram och tillbaka ute på spåret testarman att loket får körtillstånd enligtden order som utgått, att det kör till rättsignalpunkt och att det stannar när detska.Loket ska reagera rätt– Vi testar också att loket reagerar pårätt sätt när vi skickar nödstoppsmeddelandetill det, säger Håkan Emilsson.– Och att det reagerar korrekt när visimulerar fel i anläggningen, vi bryterförbindelsen mellan loket och radioblockcentralenoch då ska loket fortsättaframåt under en i förväg angiventid, för att sedan stanna kontrollerat.Det här loket är ett av sju lok somBanverket bygger om enligt avtal medHector Rail.Första företaget– Hector Rail är det första företagetsom ska köra kommersiell trafik på banan,de ska köra timmer ut till M-Realsfabrik i Husum, säger Per Lindberg,Banverkets och Botniabanan AB:s projektledareför ERTMS-arbetena påBotniabanan.– Vi låter göra de här testerna avutrustningen och loket för att Transportstyrelsenska kunna godkännaombordutrustningen till trafikstartden 15 mars.På allvar i marsDen 15 mars ska alltså Hector Rail påallvar börja köra timmer mellan Örnsköldsvikoch Husum på Botniabanan.I sommar ska den utrustning sommedger att loket kan köra vidare ut påATC-utrustad bana vara installerat.– När all utrustning finns på platsoch är godkänd kan vi också börjabygga om de övriga sex loken, sägerPer Lindberg. Och målet för oss är attvi ska få erfarenhet av utrustningen såatt allt är klart tills Botniabanan invigs2010.Ny testomgångI mars ska Håkan och Falkona återkommaför en ny testomgång, då skaanläggningens olika delar testas på detaljnivå.Vid trafikstarten ska allt fungerasom tänkt.På displayerna framför dem servi loket som ett rött streck, en belagdspårledning. Just nu är de ensamma påden här delen av banan, men testloketfår ibland samsas med trafiken till ochfrån pappersbruket i Husum.– I helgen släppte vi fram tre dubbelturermed timmertåg till pappersbruket,berättar Håkan.Håkan talar i telefon med personalenpå loket. Där finns förutom förarenKalle Näslund också Bombardierstestledare för ombordprojektet GithI teknikhuset i Arnäsvall finns de tillfälligaoperatörsplatserna under testerna.Här i Aranäsvall, strax norr om Örnsköldsvik,pågår testerna.Karlsson och Mariann Tillerkvist, programmerareav radioblockcentralentillsammans med Johnny Meijer, somarbetar med ombordutrustningsfrågorpå ERTMS-programmet.Stannar och körHåkan ber föraren Kalle att stannaloket eftersom man ska testa beläggningav spåret. Det röda strecket somär loket på displayen rör sig och såstannar det. Efter en stunds väntan kanman konstatera att testet gått bra ochloket drar igång igen.För föraren Kalle Näslund är detovant att köra med ERTMS, loket harLoket kör fram och tillbaka på den här sträckan av Botniabanan så att man kantesta olika funktioner av ERTMS-systemet.nyss kommit från Österrike och är nuutrustat med ETCS.– Det är ovant att inte har någrayttre signaler, säger han, men manvänjer sig säkert.Testerna viktigaOch det gör han säkert eftersom testernaär intensiva nu under tio dagar.– Det mesta har gått bra, sägerMariann Tillerkvist, vi har ju testat ilabb, men det här är verkligheten, så vihar upptäckt en del fel.– I dag och i morgon ska vi provocerafelen, säger Gith KarlssonFör det är viktigt att testa systemenpå ett riktigt fordon, säger JohnnyMeijer.– Vi måste veta att ombordsystemenfungerar innan man kan ta beslut omatt bygga om flera hundra fordon, detär ju en jätteinvestering som inte fårgå fel.I den tilltagande skymningen beordrarHåkan Emilsson Kalle Näslund attflytta loket, så han kör fram en bit, avvaktar,kör tillbaka alltmedan Falkonanoterar resultaten av de olika testernapå sin PC.Inger Söderlund6 7

More magazines by this user
Similar magazines