Industrins arbetskraftskostnader internationellt - Teknikföretagen

teknikforetagen.se

Industrins arbetskraftskostnader internationellt - Teknikföretagen

FörordInternationella jämförelser av arbetskraftskostnader är viktiga för att sätta svenskakonkurrensförutsättningar i relation till förutsättningarna i omvärlden. Därförpublicerar Teknikföretagen årligen en analys av industrins arbetskraftskostnaderinternationellt. I rapporten presenteras både arbetskraftskostnadernas nivå ochökningstakt från ett antal källor med internationell statistik. Syftet är att ge läsarenmöjlighet att lättillgängligt ta del av de uppgifter som finns publicerade. När ingetannat anges avser uppgifterna samtliga anställda inom tillverkningsindustrin.Några av våra slutsatser är att den stärkta svenska kronan bidragit till att svenskaarbetskraftskostnader ökat och nu ligger i topp bland viktiga konkurrentländer.Under en längre period har arbetskraftskostnaderna i Sverige ökat snabbare än ieuroområdet och i flera OECD-länder. Under 2011 ökade däremot arbetskraftskostnadernanågot långsammare i Sverige än i eurorådet. Det har motverkats av attkronan stärkts mot euron.Ytterligare en slutsats är att olika källor och beräkningsmodeller ger varieranderesultat. Det är alltså viktigt att ha i åtanke att källor med internationell statistik böranvändas med försiktighet och att uppgifterna är behäftade med betydande osäkerhet.Rapporten är författad inom Teknikföretagen av Robert Tenselius i samarbete medAnders Rune och Bengt Lindqvist.Stockholm i maj 2012Anders RuneChefekonom1

More magazines by this user
Similar magazines