9888KB - Yamaha

www2.yamaha.co.jp

9888KB - Yamaha

CVP-305/303/301B R U K S A N V I S N I N GVIKTIGT—Kontrollera nätspänningen—Försäkra Dig om att den nätspänning Du tänker ansluta till överensstämmer med det volttal som finns angivet på typplåten som sitterpå undersidan av instrumentet. Det kan förekomma en spänningsväljare på instrumentets undersida nära nätkabeln. Se i sådanafall till att denna är inställd på rätt spänning. Spänningsväljaren är inställd på 240V när instrumentet levereras. Använd en vanligskruvmejsel för att vrida spänningsväljaren till önskat läge.SE


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDERVAR VÄNLIG LÄS DETTA NOGA INNAN DU GÅR VIDARE* Förvara denna text på säker plats för senare referens.VARNINGFölj alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan för att undvika risken för allvarliga skador ellert o m dödsfall p gr av elchock, kortslutning, åverkan eller brandrisk. Dessa försiktighetsåtgärder innefattar, men är intebegränsade till, följande:Strömförsörjning/nätsladd• Använd endast med den spänning som anges för instrumentet. Korrekt spänningfinns angivet på instrumentet typplåt.• Kontrollera den elektriska kontakten med jämna mellanrum och avlägsna allsmuts och damm som kan ha samlats.• Använd endast den medföljande nätsladden.• Placera inte nätsladden nära heta källor som värmeelement eller radiatorer, ochundvik att skada sladden, placera tunga föremål på den, eller lägga den så attman kan trampa på den eller rulla föremål över den.Öppna inte• Öppna inte instrumentet eller försök ta isär de inre delarna eller modifiera dempå något sätt. Instrumentet innehåller inga delar som kräver någon service avanvändaren. Om något skulle tyckas vara felaktigt, avbryt genast användandetoch kontakta kvalificerad Yamaha personal för bedömning.Varning för vatten• Exponera inte instrumentet för regn, använd det inte nära vatten eller ånga ellerfuktig miljö, eller placera behållare som innehåller vätskor som kan riskera spillasi någon öppning på instrumentet.• Hantera aldrig nätkabel och kontakt med våta händer.Varning för eld• Placera aldrig brinnande föremål som t ex stearinljus på instrumentet.Om Du märker något anmärkningsvärt• Om nätsladden blir nött eller skadad, eller om ljudet plötsligt försvinner, ellerom ovanlig lukt eller rök observeras, slå omedelbart av strömmen och drag urkontakten ur elanslutningen och få instrumentet undersökt av kvalificeradYamaha-personal.FÖRSIKTIGTFölj alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan för att undvika risken för fysiska skador på Digsjälv eller andra, eller skador på instrumentet eller annan egendom. Dessa försiktighetsåtgärder innefattar, men är intebegränsade till, följande:Strömförsörjning/nätsladd• När kabeln dras ur eluttaget, håll alltid i själva kontakten och inte i kabeln.Kabeln kan skadas av att man drar i den.• Drag ur nätkabeln om instrumentet inte används över en längre period,eller vid åska.Montering• Läs noga den medföljande dokumentation som beskriver hur monteringen sker.Felaktig montering av instrumentet kan orsaka skador på detta och även personskador.Placering• Utsätt inte instrumentet för miljöer med extremt mycket damm eller vibrationer,extrem kyla eller värme (t ex direkt solljus, nära värmeelement eller i en bilunder en varm dag) för att undvika risken för deformation av panelen ellerskador på de interna komponenterna.• Använd inte instrumentet nära elektriska produkter som TV, radio eller högtalaredå detta kan orsaka störningar.• Placera inte instrumentet på instabilt underlag så att det riskerar att falla omkull.• Drag ur alla anslutna kablar innan instrumentet flyttas.CVP-305/303/301 Bruksanvisning3


Anslutningar• Innan anslutningar görs till andra elektroniska apparater, slå av strömmen föralla apparaterna. Ställ alla volymer på minimum nivå innan strömmen slås tilleller från. Efter sammankopplingen, öka volymen gradvis tills önskad nivå nås,samtidigt som instrumentet spelas.Skötsel• Rengör instrumentet med en ren, torr trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel,vaxer, lösningsmedel eller kemiskt behandlade putsdukar.Hantering•Var försiktig så att klaviaturlocket klämmer Dina fingrar och stick inte in fingarareller händer i något gap kring klaviaturlocket.• Stick aldrig in eller tappa papper, metall eller andra föremål i öppningen mellanlock och klaviatur. Om detta händer, slå omedelbart av strömmen, drag nätkabelnur eluttaget och låt inspektera instrumentet av kvalificerad Yamaha personal.• Placera inte föremål av plast eller vinyl eftersom dessa kan missfärga panel ellerklaviatur.• Lägg inte hela Din tyngd över instrumentet eller placera tunga föremål på detoch använd inte överdrivet våld mot knappar, omkopplare eller anslutningar.Spara dataSpara och gör backup för Dina data• Data av den typ som finns angiven nedan går förlorad när Du slår av strömmenför instrumentet. Spara datan till USER displayfliken (sid 26), diskett, SmartMediakort eller annat lämpligt yttre media.• Inspelad/editerad Song (sid 41, 133, 148)• Skapad/editerad Style (sid 107)• Editerat ljud (sid 89)• Memorerad One Touch Setting (sid 50)• Editerad MIDI inställning (sid 192)Data i USER displayflik (sid 26) kan gå förlorad p gr av fel eller felaktighantering. Spara viktiga data till diskett, SmartMedia kort eller yttre media.När Du ändrar inställningar i en displaysida och sedan lämnar denna sida blirSystem Setup data (enligt listan Parameter Chart i det separata Data List häftet)automatiskt lagrat. Denna editerade data går emellertid förlorad om Du slårav strömmen utan att lämna på korrekt sätt från relevant display.Yamaha ansvarar inte för skador orsakade av felaktigt hantering eller modifiering av instrumentet, eller för data som förlorats eller förstörts.Slå alltid av strömmen när instrumentet inte används.4CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Tack för att Du köpt Yamaha Clavinova!Vi rekommenderar att Du läser denna bruksanvisning noggrantså att Du drar full nytta av alla de förnämliga funktionerna i instrumentet.Dessutom rekommenderar vi att Du förvarar denna bruksanvisningpå säker plats för framtida referens.Beträffande denna bruksanvisning och Data ListDenna bruksanvisning består av följande sektioner.BruksanvisningIntroduktion (sid 12)............................. Var vänlig läs detta avsnitt först.Snabbguide (sid 23) ............................. Detta avsnitt förklarar enkelt de vanligaste funktionerna.Grundläggande hantering (sid 57) ........ I detta avsnitt ges en fördjupning av hanteringen, inklusive displaybaseradekontroller.Referens (sid 72) .................................. Detta avsnitt förklarar hur man gör detaljerade inställningar för de olikafunktionerna.Bilagor (sid 197)................................... Detta avsnitt innehåller tilläggsinformation som t ex felsökning ochspecifikationer.Data ListLjudlista, MIDI data format, etc.• Modellerna CVP-305/303/301 kommer att anges som CVP/Clavinova i denna bruksanvisning.• Illustrationer och den LCD ruta som visas i denna bruksanvisning är endast avsedd som instruktionoch kan utseendemässigt skilja sig från vad Du ser i Ditt instrument.• De displayexempel som visas i denna bruksanvisning är på engelska.•Kopiering av inhandlad mjukvara är strängt förbjudet med undantag för personligt bruk.Med denna produkt ingår dataprogram och innehåll för vilka Yamaha äger upphovsrätten eller licenser till andra leverantörers upphovsrätt.Dylikt material inkluderar, utan begränsningar, all datamjukvara, MIDI filer, WAVE data och ljudinspelningar. Icke auktoriserad användningav sådana program och innehåll för annan användning än användarens privata bruk är förbjudet enligt gällande lag. Allt missbruk avupphovsrätten kan få rättsliga konsekvenser. TILLVERKA INTE, DISTRIBUERA ELLER ANVÄND ILLEGALA KOPIOR.• Bilderna av cembalo, bandoneon, hackbrett, speldosa, dulcimer och cimbalom som visas i displayen på CVP-305/303/301 används medbenäget tillstånd av Gakkigaku Shiryokan (Collection for Organolgy), Kunitach College of Music.• Följande instrument, som visas i displayen på CVP-305/303/301, förevisas på Hamamatsu Museum of Musical Instruments: balafon, gender,kalimba, kanoon, santur, gamelan gong, harpa, hand bell, säckpipa, banjo, carillon, mandolin, oud, panföljt, pungi, rabab. shanai, sitar,steel drum, tambra.• (CVP-305/303) Produkten är tillverkad med licens för U.S. Patent nummer 5231671, 5301259, 5428708 och 5567901 från IVL Technologies Ltd.• De bitmap fonter som används i detta instrument har tillhandahållits och ägs av Ricoh Co., Ltd.• Detta instrument använder NF, en inbäddad Internet webbläsare från ACCESS Co., Ltd. NF används med det patenteradeLZW under licens från Unisys Co., Ltd. NF får inte separeras från denna produkt, ej heller säljas, lånas eller på något sättöverföras. NF får inte heller ändras i sin konstruktion, uppbyggnad, sammanställning eller kopieras.Denna mjukvara inkluderar en modul utvecklad av Independent JPEG Group.Varumärken:• Apple och Macintosh är varumärken för Apple Comupter Inc.•Windows är registrerat varumärke för Microsoft Microsoft ® Corporation.• SmartMedia är varumärke för Toshiba Corporation.• Alla andra varumärken är respektive tillverkares egendom.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 5


InnehållsförteckningIntroduktionVälkommen till den underbara musikaliskavärld som Clavinova CVP innebär! .................. 10Panelkontroller................................................. 12Förberedelser ................................................... 14Ställ iordning Clavinova................................... 16Notställ......................................................... 16Nothållare..................................................... 17Använd hörlurar............................................ 17Ändra språk i displayen ................................. 18Displayinställningar....................................... 19Hantering av diskettstation (FDD) ochdisketter ........................................................... 21Hantering av SmartMedia* minneskort ....... 22SnabbguideSpela Demo ...................................................... 23Hantering av grundläggande displayer........... 25Hantering av Main display..................................... 25Hantering av display för att välja fil........................ 25Hantering av Function display ............................... 26Spela med ljuden ............................................. 28Spela med pianoljuden.......................................... 28Spela med olika ljud .............................................. 31Använd Preset Song......................................... 34Börja med att spela upp och lyssna till Song.......... 34Enhandsövning med guidelampor......................... 38Öva med repeterad uppspelning........................... 40Spela in Ditt framförande ...................................... 41Spela ackompanjerande stämma medPerformance Assistant tekniken ...................... 42Spela ackompanjemang med ackompanjemangsautomatiken(Style uppspelning) ......... 44Spela ”Mary Had a Little Lamb” med ackompanjemangsautomatiken....................................... 44Ta fram bästa inställningen för Din musik— Music Finder ................................................ 50Sjung tillsammans med Song uppspelning(Karaoke) eller Ditt eget framförande ............ 52Anslut en mikrofon (CVP-305/303) ....................... 52Sjung med visad sångtext ..................................... 53Praktiska funktioner för karaoke ............................. 53Praktiska funktioner när Du sjunger medDitt eget framförande ........................................... 55Grundläggande hanteringProva de grundläggande funktionerna(Help) ............................................................... 57Meddelanden som visas i displayen ................ 57Direktval av displayer — Direct Access............ 58Grundläggande displayer(Main display och display för att välja fil) ....... 59Main display.......................................................... 59Strukturen och grundläggande hantering avdisplay för att välja fil............................................. 60Fil/mapp operationer i display för att välja fil ..........62Återkalla fabriksprogrammerade inställningar... 69Återkalla fabriksprogammerat System .................... 69Återkalla enskilda fabriksprogrammeringar ............ 69Spara och återkalla Dina egna inställningarsom en enstaka fil.................................................. 70Data backup .................................................... 71ReferensAnvänd, skapa och editera ljuden ....72Ljudens kännemärken ...................................... 72Spela olika ljud samtidigt................................. 73Klaviaturens stämmor (Right 1, Right 2, Left) ........ 73Spela två ljud samtidigt (Right 1 och 2 stämmor).... 74Spela olika ljud med höger och vänster hand(Right 1 och Left stämmor).................................... 75Ändra tonhöjd.................................................. 76Transponering....................................................... 76Finstäm tonhöjden för hela instrumentet ............... 76Skalstämning......................................................... 76Lägg effekter till ljud som spelas påklaviaturen........................................................ 78Editera volymen och den tonala balansen(MIXING CONSOLE)......................................... 80Grundläggande hantering ..................................... 80Skapa ljud (Sound Creator) ............................. 89Grundläggande hantering ..................................... 89Skapa Dina egna orgelljud..................................... 93Olika sidor och menyer visas i displayen på detta instrument och avser olika funktioner och operationer. I dennabruksanvisning används pilar för att som genväg visa de knapptryckningar som skall göras för att nå en viss displayeller funktion. Den enkla instruktionen nedan beskriver en operation i fyra steg:1) Tryck [FUNCTION] knappen, 2) tryck [D] knappen för att välja Controller sidan, 3) tryck TAB [®] knappen för attvälja Keyboard/Panel sidan och 4) tryck [A] knappen för att välja Initial Touch parametern.[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [®] KEYBOARD/PANEL → [A] 1 INITIAL TOUCHCVP-305/303/301 Bruksanvisning 7


Använd, skapa och editera Stylesför ackomanjemangsautomatiken....97Kompstilarnas kännemärken ........................... 97Välj typ av Fingering för ackord ...................... 97Spela enbart rytmspåren för en Style ...............98Inställningar relaterade tillStyle uppspelning .......................................... 100Editera volymen och den tonala balansenför Style (MIXING CONSOLE)........................ 102Praktisk Music Finder funktion ...................... 102Sök titlar.............................................................. 102Skapa en uppsättning favoriter............................ 103Editera titlar ........................................................ 104Spara titlar .......................................................... 105Style Creator ................................................. 107Style struktur....................................................... 107Skapa en Style..................................................... 107Editera en skapad Style........................................ 113Spara och återkallaegna panelinställningar— Registration Memory ..................121Registrera och sparaegna panelinställningar ................................. 121Återkalla den sparade panelinställningen ..... 122Radera en oönskad panelinställning/Namnge en panelinställning................................ 123Ignorera återkallning av specifika poster(Freeze funktion) ................................................. 123Kalla fram Registration Memory nummeri önskad ordning — Registration Sequence.......... 124Använd, skapa och editera Song ....126Kompatibla typer av Song ............................. 126Operationer för Song uppspelning ............... 127Justera volymbalans och ljuduppsättningar,etc. (MIXING CONSOLE)................... 130Öva Song med Guide funktionerna............... 131Välj typ av Guide funktion ................................... 131Spela in Ditt framförande .............................. 133Inspelningsmetoder............................................. 133Editera en inspelad Song ..................................... 148Använd en mikrofon(CVP-305/303) ................................157Editera Vocal Harmony parametrar............... 157Justera mikrofon och Harmony ljud............... 160Talk inställning ............................................... 164Anslut Clavinova direkt tillInternet ...........................................166Anslut instrumentet till Internet..................... 166Ta fram den speciella hemsidan .................... 167Operationer i den speciella hemsidan ........... 167”Scrolla” i displayen ............................................ 167Följ länkar............................................................ 168Ange tecken ........................................................ 168Gå tillbaka till föregående hemsida...................... 169Uppdatera hemsida/avbryt laddning av hemsida .... 170Köp och ladda ner data ....................................... 170Spara bokmärken för Dina favoritsidor................. 171Ändra hemsida .................................................... 174Om display för Internet inställningar.................... 175Återställning av Internet inställningar................... 178Ordlista för Internet termer........................... 179Använd Ditt instrument medandra apparater ..............................180Använd hörlurar ([PHONES] uttag)............... 180Anslut en mikrofon eller gitarr([MIC./LINE IN] uttag) (CVP-305/303).......... 180Anslut audio & video apparater..................... 180Använd yttre ljudutrustning för uppspelningoch inspelning ([AUX OUT] uttag, [AUX OUT(LEVEL FIXED)] uttag, [OPTICAL OUT] uttag)....... 180Återge yttre ljudutrustning genom de inbyggdahögtalarna ([AUX IN] uttag) ............................... 181Visa innehållet i instrumentets display på enseparat TV apparat (CVP-305) ............................. 181Använd fotkontakt eller volympedal([AUX PEDAL] uttag ....................................... 182Fördela specifika funktioner till varje fotpedal ...... 182Anslut yttre MIDI apparater([MIDI] anslutningar)..................................... 185Anslut en dator eller USB apparat ................. 185Anslut en dator ([USB TO HOST] och[MIDI] anslutningar) ............................................ 185Anslut till en USB LAN adapter ochUSB lagringsmedia (via [USB TO DEVICE]anslutning).......................................................... 186Vad är MIDI? .................................................. 188Vad Du kan göra med MIDI ........................... 191MIDI inställningar .......................................... 192Grundläggande hantering ................................... 192Förprogrammerade MIDI mallar .......................... 192MIDI System inställningar.................................... 194MIDI inställningar för sändning ........................... 194MIDI inställningar för mottagning ...................... 195Ställ baston för Style uppspelningvia MIDI mottagning ........................................... 195Ställ ackordtolkning för Style uppspelningvia MIDI mottagning ........................................... 1968CVP-305/303/301 Bruksanvisning


BilagorFelsökning ..................................................... 197CVP-305: Montering av stativ........................ 202CVP-303: Montering av stativ........................ 204CVP-301: Montering av stativ........................ 206Installera diskettstation(medföljande tillbehör) ................................. 208Specifikationer ............................................... 209Register .......................................................... 211IntroduktionSnabbguideGrundläggande hanteringReferensAnvänd, skapa och editera ljudenUsing Your Instrument with Other DevicesAnvänd, skapa och editera Stylesför ackomanjemangsautomatikenSpara och återkalla egna panelinställningarAnvänd, skapa och editera SongAnvänd en mikrofonAnslut Clavinova direkt till InternetAnvänd Ditt instrument med andraapparaterBilagorCVP-305/303/301 Bruksanvisning 9


ÖvaVisa och spela tillsammans med noter ..................................... sidan 56Medan en Song spelas upp kan Du få noterna automatiskt visade i displayen— ett exceptionellt praktiskt verktyg för att öva och lära musikstycken.Guidelampor ............................................................................. sidan 38Klaviaturens guidelampor är också till god hjälp vid inlärning och övning,eftersom de visar vilka toner Du skall spela, när Du skall spela dem och hurlänge de skall hållas nere.SCOREIntroduktionSpela in Dina framföranden...................................................... sidan 41Clavinova låter Dig lätt och enkelt spela in Dina framföranden och sparadem till det interna minnet eller till SmartMedia kort. Också detta är ettutmärkt övningsverktyg som gör att Du kan lyssna till Ditt spelande ochutvärdera Dina svaga och starka sidor.RECUtvidga Ditt Song bibliotekInternet Direct Connection .....................................................sidan 166Clavinova kan också anslutas direkt till Internet så att Du kan ladda ner Song data frånspeciella hemsidor och spara dem till det interna minnet eller till SmartMedia kort.CVP-305/303/301 Bruksanvisning11


PanelkontrollerIntroduktionPanelen som visas nedan är CVP-305.1 [POWER] omkopplare ....................................................sid 142 SmartMedia kortuttag......................................................sid 22MIC. (CVP-305/303)3 [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] knapp....................sid 54METRONOME4 [ON/OFF] knapp.............................................................sid 30VOLUME5 [MASTER VOLUME] ratt..................................................sid 156 [FADE IN/OUT] knapp....................................................sid 46TEMPO7 [TAP] knapp....................................................................sid 468 [–][+] knappar.................................................................sid 30TRANSPOSE9 [–] [+] knappar................................................................sid 53SONG0 [GUIDE] knapp...............................................................sid 38A [PERFORMANCE ASSISTANT] knapp..............................sid 42B [SCORE] knapp...............................................................sid 37C [KARAOKE] knapp..........................................................sid 53D [REPEAT] knapp ..............................................................sid 40E [EXTRA TRACKS (STYLE)] knapp ...................................sid 134F [TRACK 2 (L)] knapp .......................................................sid 40G [TRACK 1 (R)] knapp.......................................................sid 38H [SONG SELECT] knapp...................................................sid 34I [REC] knapp....................................................................sid 41J [STOP] knapp .................................................................sid 35K [PLAY/PAUSE] knapp ......................................................sid 35L [REW]/[FF] knappar ......................................................sid 128STYLE CONTROLM [ACMP ON/OFF] knapp ................................................. sid 45N [OTS LINK] knapp.......................................................... sid 50O [AUTO FILL IN] knapp ................................................... sid 47P INTRO [I]/[II]/[III] knappar ............................................. sid 46Q MAIN VARIATION [A]/[B]/[C]/[D] knappar .................... sid 47R [BREAK] knapp .............................................................. sid 47S ENDING/rit. [I]/[II]/[III] knappar ..................................... sid 47T [SYNC STOP] knapp ...................................................... sid 47U [SYNC START] knapp ..................................................... sid 46V [START/STOP] knapp...................................................... sid 46W [STYLE SELECT] knapp ................................................... sid 45X [HELP] knapp................................................................. sid 57Y [FUNCTION] knapp....................................................... sid 26Z [SOUND CREATOR] knapp ........................................... sid 89[ [DIGITAL RECORDING] knapp............................ sid 113, 137\ [BALANCE] knapp.......................................................... sid 39] [MIXING CONSOLE] knapp........................................... sid 80^ [LCD CONTRAST] ratt ................................................... sid 19a [A]-[J] knappar ............................................................... sid 25b [DIRECT ACCESS] knapp................................................ sid 58c [CHANNEL ON/OFF] knapp .................................. sid 99, 133d [1π†]–[8π†] knappar.............................................. sid 25e TAB [√][®] knappar...................................................... sid 26f [EXIT] knapp .................................................................. sid 26g [DEMO] knapp .............................................................. sid 23h [MUSIC FINDER] knapp................................................. sid 50i [DATA ENTRY] ratt ......................................................... sid 61j [ENTER] knapp............................................................... sid 6112CVP-305/303/301 Bruksanvisning


4 Spela på klaviaturenSpela på klaviaturen för att återge ljud.Justera volymenMedan Du spelar på klaviaturen, justera volymnivån med hjälp av[MASTER VOLUME] ratten placerad till vänster på panelen.Introduktion5 Slå av strömmenTryck [POWER] omkopplaren för att slå av strömmen.Display och strömindikator slocknar.6 Stäng locket över klaviaturenCVP-305/CVP-303: Greppa metallkanten överst på panelen ochstäng klaviaturlocket.CVP-301:Drag locket mot Dig och sänk det varsamt överklaviaturen.CVP-305/303CVP-301FÖRSIKTIGTAkta så att Du inte klämmerfingrarna när locket stängs.FÖRSIKTIGTAkta så att Du inte klämmerfingrarna när locket stängs.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 15


Ställ iordning ClavinovaNotställIntroduktionFÖRSIKTIGTNär notstället fälls upp ellerner, håll fast det med Dinahänder tills det fällts helavägen upp eller ner.FÖRSIKTIGTFörsök inte använda notställeti halvt uppfälld position.För att fälla upp notstället:CVP-305/303:Drag notstället mot Dig så långt det går.I uppfällt läge fixeras notstället i en given vinkel och kan inte justeras.CVP-301:1 Drag notstället mot Dig så långt det går.2 Fäll ner de två metallstöden till vänster och höger på baksidan av notstället.3 Sänk notstället så att det kommer att vila på metallstöden.CVP-305/303CVP-301FÖRSIKTIGT (CVP-305/303)Innan notstället fälls ner, fällner nothållarna (se sidan 17).För att notstället skall kunnafällas ner måste också nothållarnafällas ner.För att fälla ner notstället:CVP-305/CVP-303:Lyft notstället något och fäll ner det varsamt.CVP-301:1 Drag notstället mot Dig så långt det går.2 Fäll upp de två metallstöden så att de kommer att ligga plant mot notställetsbaksida.3 Sänk notstället varsamt tills det ligger ner.CVP-305/303CVP-301FÖRSIKTIGTAkta så att Du inteklämmer fingrarna.Fäll ner nothållarna16CVP-305/303/301 Bruksanvisning


MINMAXNothållareNothållareDessa är avsedda att hålla bladen i en notbok på plats.Fäll uppIntroduktionFäll nerAnvänd hörlurarAnslut ett par hörlurar till något av [PHONES] uttagen.Två hörlursset kan kopplas in kopplas in samtidigt. (Om Du bara använder ett parspelar det ingen roll vilket uttag Du använder.)FÖRSIKTIGTLyssna inte med hörlurarpå hög volym under längreperiod. Det kan orsaka hörselskador.CVP-305/303CVP-301INPUTVOLUMEMIC.LINE INMIC. LINE PHONESCVP-305/303/301 Bruksanvisning 17


Ändra språk i displayenIntroduktionVARNINGHäng inte något annat änhörlurar i hörlurshängaren.I annat fall kan Clavinova ellerhängaren ta skada.Använd hörlurshängarenEn hörlurshängare medföljer i förpackningen för Clavinova så att Du kan hängaupp Dina hörlurar på Clavinova. Montera hörlurshängaren med hjälp av de tvåmedföljande skruvarna (4 x 10 mm) såsom visas på bilden.CVP-305/303CVP-301Återge ljud ur högtalarna medan hörlurar är anslutna1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION]→ [I] UTILITY → TAB[√][®] CONFIG 22 Tryck [5†]/[6†] (SPEAKER) knappen för att välja ”ON”.Återge ljud enbart via hörlurarnaFrån displayen som togs fram i steg 1 ovan, tryck [5†]/[6†](SPEAKER) knappen för att välja ”OFF”.När ”OFF” är valt återger högtalarna inget ljud och Du kan bara höraljudet från Clavinova via hörlurarna.Ändra språk i displayenDetta bestämmer det språk som används i displayen för meddelanden, filnamnoch inprogrammering av tecken.1 Tag fram display för operationen.[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB[√][®] OWNER2 Tryck [4π†]/[5π†] knapp för att välja ett språk.18CVP-305/303/301 Bruksanvisning


DisplayinställningarDisplayinställningarJustera kontrasten för displayenDu kan justera kontrasten för displayen genom att vrida [LCD CONTRAST] rattensom sitter till vänster om displayen.IntroduktionJustera ljusstyrkan för displayen (CVP-305/303)1 Tag fram display för operationen.[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB[√][®] CONFIG 22 Tryck [2π†] knappen för att justera ljusstyrkan för displayen.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 19


DisplayinställningarAnge ägarens namn i öppningsdisplayenDitt namn kan visas i öppningsdisplayen (den display som först visas när strömmenslås på).Introduktion1 Tag fram display för operationen.[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB[√][®] OWNER2 Tryck [I] (OWNER NAME) knappen för att ta fram Owner Name display.Se sidan 67 för detaljer kring namninskrivning.20CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Hantering av diskettstation (FDD) och disketter(För instruktioner kring installation av diskettstationen,se sidan 208.)Med hjälp av diskettstationen kan Du spara Dina egna dataDu skapat med instrumentet till diskett och Du kan ocksåladda data från diskett till instrumentet.Se till att hantera disketter och diskettstation varsamt.Följ de viktiga anvisningarna nedan.Kompatibla typer av disketterFÖRSIKTIGTTag inte ur disketten eller slå av själva instrumentetmedan diskettkommunikation pågår.Det kan resultera i inte bara förlust av data på diskettenutan även skador på diskettstationen.• Se till att ta ur disketten ur diskettstationen innan strömmenbryts. En diskett som lämnas i diskettstationen överlängre period suger lätt åt sig damm och smuts som kanorsaka läs/skrivfel.Introduktion• 3.5" 2DD och 2HD disketter kan användas.Formatera en diskett• Om Du finner att Du inte kan använda en ny, tom diskeller gammal disk som använts med andra apparater,måste den sannolikt formateras. För detaljer kring formateringav diskett, se sidan 62. Tänk på att all data på diskengår förlorad i samband med formateringen. FörsäkraDig om att på förhand kontrollera om disken innehållerviktiga data.Rengöring av diskettstationens läs/skrivhuvud• Rengör läs/skrivhuvudet regelbundet. Instrumentet ärutrustat med ett avancerat magnetiskt läs/skrivhuvud somefter långvarigt bruk kan bli nedsmutsat med dammeller andra partiklar som kan orsaka datafel.• För att hålla diskettstationen i gott skick rekommenderar viatt regelbundet rengöra med en Dry-type-Head CleaningDisk som kan anskaffas i de flesta databutiker eller hosDin Yamaha-handlare.Diskett formaterad i denna apparat kanske inte kan användas iandra apparater.Att sätta i / ta ur diskettSätt i en diskett i diskettstationen:• Håll den med etikettsidan vänd uppåt och dess metallluckavänd mot diskettstationens öppning. Skjut därefterin den helt tills den klickar på plats och utkastarknappensticker ut.Sätt aldrig i någonting annat än en diskett i diskettstationen.Andra föremål kan orsaka skador.Tag ur en diskett• Efter att ha kontrollerat att instrumentet inte kommunicerar*med disketten (kontrollera att lampan på diskettstationenär släckt), tryck utkastarknappen lugnt ochbestämt i botten.När disketten sticker ut, tag ur den ur diskettstationen.Om disketten inte kan tas ur p gr av att den fastnat,försök inte att dra ur disketten. Försök istället tryckautkastarknappen ännu en gång eller tryck in diskettenigen och gör om proceduren noggrant.* Kommunikation avser en aktiv pågående operation som t exinspelning, uppspelning eller radering av data.Om en diskett sätts i när strömmen är påslagen, sker kommunikationautomatiskt, eftersom instrumentet kontrollerar omdisketten innehåller data.Beträffande disketterSe till att hantera disketter och diskettstationvarsamt och följ dessa anvisningar:• Placera aldrig tunga föremål på disketter eller böj dempå något sätt. Förvara alltid disketter i sitt etui när de inteanvänds.• Lämna aldrig diskett i miljöer utsatta för starkt direkt solljus,extremt höga eller låga temperaturer eller hög fuktighet.• Öppna aldrig diskettens metallucka för hand eller petapå diskettens interna ytor.• Håll disketter borta från starka magnetfält som kan avgesfrån högtalare, TV, motorer, etc, eftersom detta kan orsakaatt data raderas helt eller delvis och göra disketten oläsbar.•Använd aldrig en diskett med deformerat hölje ellermetallucka.• Sätt aldrig på något annat än därför avsedda etiketter ochse till att dessa appliceras korrekt.Skydda Dina data:• För att skydda data från ofrivillig radering, ställ skyddstappeni ”protect” läge (hålet öppet).Hålet öppet(skrivskyddad)CVP-305/303/301 Bruksanvisning 21


Hantering av SmartMedia TM * minneskortIntroduktion*SmartMedia är varumärke för Toshiba Corporation.Detta instrument är utrustat med ett inbyggt SmartMediakortuttag (på främre panelen). Det gör att Du kan sparaDina egna originaldata Du skapat i instrumentet till ettSmartMedia kort och ladda data från ett kort till instrumentet.Se till att hantera SmartMedia korten med omsorg.Följ de viktiga försiktighetsåtgärderna nedan.Kompatibla SmartMedia typer• CVP-301:Innan SmartMedia kortet tas ur, försäkra Dig om attSmartMedia kortet inte används, eller är aktivt tillgängligtför instrumentet. Drag därefter ut SmartMedia kortetlångsamt för hand. Om SmartMedia kortet är aktivttillgängligt*, indikeras detta i instrumentets display.* Inkluderar alla operationer som rör spara, ladda, formatera,radera och skapa mappar för SmartMedia kortet. Dessutom,var medveten om att instrumentet automatiskt gör SmartMediakortet tillgängligt för att kontrollera typen av media när det ärisatt och strömmen slås på.• 3.3V (3V) SmartMedia kan användas. SmartMedia av 5Vtyp är inte kompatibelt med detta instrument.• SmartMedia kort förekommer i fem olika varianterbeträffande minneskapacitet (8MB, 16MB, 32MB, 64MBoch 128MB), vilka kan användas med instrumentet.SmartMedia kort större än 32MB kan användas om deanpassas till SSFDC Forum standard.SSFDC är förkortning för Solid State Floppy Disk Card (annat namnför SmartMedia kort). SSFDC Forum är en frivillig organisation förfrämjande av SmartMedia.Formatera SmartMedia kortOm Du finner att Du inte kan använda ett nytt, tomt Smart-Media kort eller ett kort som använts med andra apparater,måste det formateras. För detaljer kring hur man formaterarett SmartMedia kort, se sidan 62. Tänk på att så snart detformateras kommer all data på det att raderas. Försäkra Digdärför på förhand om att inga viktiga data finns lagrade påkortet.SmartMedia kort formaterade med detta instrument kan kommaatt bli oanvändbara med andra instrument eller apparater.Sätt i / tag ur SmartMedia kortSätt i ett SmartMedia kort• CVP-305/303:Med den guldplätterade sidan vänd nedåt, sätt i Smart-Media kortet i kortuttaget tills den kommer på plats medett klick.• CVP-301:Med den guldplätterade sidan vänd nedåt, sätt i Smart-Media kortet i kortuttaget så långt det går.•Var försiktig med att inte sätta i kortet upp och ner ellerfelvänt.• Sätt inte i något annat i kortuttaget än ett korrekt Smart-Media kort.Tag ur ett SmartMedia kort• CVP-305/303:Innan SmartMedia kortet tas ur, försäkra Dig om attSmartMedia kortet inte används, eller är aktivt tillgängligtför instrumentet. Tryck kortet inåt så att det med ett klickkommer att sticka ut och drag det därefter ur kortuttaget.Om kortet skulle fastna och inte kan dras ut, försök intetvinga ut det, utan tryck åter in det fullständigt och görom försöket.FÖRSIKTIGTTag aldrig ur SmartMedia kortet eller slå av strömmennär en aktiv operation pågår. Det kan skada datan i instrumentet/SmartMediakortet och kanske också självaSmartMedia kortet.Beträffande SmartMedia kortHantera SmartMedia kort med omsorgoch följ dessa försiktighetsåtgärder:• Det kan hända att SmartMedia kort kan förstöras avstatisk elektricitet. Innan Du hanterar ett SmartMediakort, se till att avleda all statisk elektricitet ur Din kroppgenom att ta på något som är tillverkat av metall, t ex ettdörrhandtag eller liknande.• Se till att ta ur SmartMedia kortet ur kortuttaget när detinte skall användas under en längre period.• Utsätt inte SmartMedia kortet för direkt solljus, extremthöga eller låga temperaturer eller extrem fuktighet,damm eller vätskor.• Placera inte tunga föremål på ett SmartMedia kort, böj ellerutsätt det för tryck av något slag.•Tag aldrig med fingrarna på den guldplätterade kontaktytaneller låt den komma i kontakt med någon metalliskeller hård yta.• Utsätt inte SmartMedia kortet för magnetfält, sådana somskapas av TV-apparater, högtalare, motorer, etc, eftersommagnetfält kan delvis eller fullständigt radera data påSmartMedia kortet och följaktligen göra det oläsligt.• Applicera inte något annat än därför avsedda etiketter påett SmartMedia kort. Se också till att ettiketter enbartplaceras på därför avsedd plats.Skydda Din data (skrivskydd):• För att förhindra att viktig data blir ofrivilligt raderad,placera skrivskyddsplomberingen (medföljer SmartMediakortet) på det cirkelformade området på kortet. Om Duskall spara data till kortet, se till att ta bort skrivskyddsplomben.• Återanvänd inte en plomb som tagits bort; den kanskeinte fäster ordentligt på kortet och kan därför lossna innei kortuttaget.22CVP-305/303/301 Bruksanvisning


SnabbguideSpela DemoDEMO är mycket mer än bara inspelade demonstrationsmelodier — de är också en hjälp i form av lättfattligainstruktioner till finesser, funktioner och operationer i instrumentet. Man kan säga att det är en interaktiv”mini-manual”, komplett med ljudexempel och förklarande texter kring hur instrumentet används och somdessutom visar vad man kan göra.DEMO1 Välj önskat språk.1 Tryck [HELP] knappen för att tafram Language display.1Snabbguide2 Tryck [6π†]/[7π†] knapparnaför att välja önskat språk.22 Tryck [DEMO] knappen för att starta Demo uppspelning.Demonstrationsmusiken spelas upp kontinuerligttills den stoppas.DEMO3 Tryck [EXIT] knappen för att stoppa Demo uppspelning.När Demo stoppas återgår displayen tillMAIN display.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 23


Visa ett specifikt Demo ämne1 Tryck [7π†]/[8π†] knapparna i Demo display för att ta fram ett specifikt Demo ämne.Snabbguide2 Tryck en av knapparna [A]–[I] för att visa en specifik Demo.För att återgå till föregåendedisplay, tryck[J] knappen.När en Demo har mer än enskärm.Tryck en [†] knapp som motsvararskärmnumret.3 Tryck [EXIT] knappen för att lämna Demo.24CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Hantering av grundläggande displayerTill att börja med måste Du känna till lite om de grundläggande displayer som förekommer i Snabbguide.Det finns tre grundläggande displayer:Main display ➤Display för att välja fil ➤Se nedan.Se nedan.Function display ➤ sidan 26Hantering av Main displayMain display visar grundinställningar och viktig information kring instrumentet (det är denna display som visasnär instrumentet startats). Härifrån kan Du också ta fram displayer relaterade till olika funktioner.Beträffande information i Main displaySe sidan 59.1 [A]–[J] knappar[A]–[J] knapparna motsvarar de inställningarsom anges intill varje knapp.Tryck t ex [F] knappen och display för val avVoice (RIGHT 1) visas i displayen.2 [1π†]–[8π†] knappar[1π†]–[8π†] knapparna motsvarar de parametrarsom finns indikerade ovanför knapparna.(På CVP-301, öppna volymernas Balance displaygenom att trycka [BALANCE] knappen.) Tryckerman t ex [1π] knappen höjs volymen för Song(sidan 34).3 [DIRECT ACCESS] och [EXIT] knapparHär är en praktiskt väg att återgå till Main displayfrån vilken annan display som helst: Tryck heltenkelt [DIRECT ACCESS] knappen och därefter[EXIT] knappen.13231SnabbguideHantering av display för att välja filI displayer för att välja fil kan Du välja Voice (sidan 28) / Song (sidan 34) / Style (sidan 44), etc.I exemplet här tar vi fram och använder Song display.2SONGSELECT13, 53, 54CVP-305/303/301 Bruksanvisning 25


1 Tryck [SONG SELECT] knappen för att ta fram display för att välja Song.Snabbguide2 Tryck TAB [√]/[®] knapparna för att välja önskad enhet (PRESET/USER/CARD).Beträffande PRESET/USER/CARDPRESET .............. Internt minne där fabriksdata finns inprogrammerad.USER ................. Internt minne som både kan läsa och skriva data.CARD ................ För överföring av data till och från SmartMedia via kortuttaget i CVP.När en USB lagringsenhet som t ex diskettstation anslutes till USB [TO DEVICE] visas ytterligare en flik, ”USB1”,i display för val av fil. (Se sidan 186, ”Använd USB lagringsenhet”, steg 2).3 Välj en mapp (om så behövs).Flera Song:er kan finnas samlade i enmapp. I så fall visas mapp(-ar) i displayen(se illustrationen till höger). Tryck en av[A]–[J] knapparna som motsvarar enmapp för att välja.4 Välj en sida (om displayen har flera sidor).När en enhet innehåller fler än 10 Song:er, delas displayen upp i flera sidor. Sidornas indikering visas inederkanten av displayen. Tryck någon av [1π]–[6π] knapparna som motsvarar en sida för att välja.5 Tryck en av [A]–[J] knapparna för att välja en Song.Du kan också välja Song med hjälp av [DATA ENTRY] ratten och sedan trycka [ENTER] knappen för attaktivera.6 Tryck [EXIT] knappen för att återgå till föregående display.Hantering av Function displayI Function display kan Du göra detaljerade inställningar.I exemplet här tar vi fram och använder display för inställning av klaviaturens anslagskänslighet.1 Tryck [FUNCTION] knappen.Olika kategorier för detaljeradeinställningar visas.26CVP-305/303/301 Bruksanvisning


2 Tryck [D] knappen för att välja kategorin CONTROLLER.I de fall den valda kategorin är uppdeladi underliggande kateogorier visas dessolika flikar i displayen..ABCDE3 Tryck TAB [®] knappen för att välja KEYBOARD/PANEL fliken.När inställningen är uppdelad i ytterligareinställningar visas en lista i displayen.Snabbguide4 Tryck [A] knappen för att välja ”1 INITIAL TOUCH”.455 Tryck [1π†]/[2π†] knappen för att välja anslagskänslighetsgrad för klaviaturen.I denna bruksanvisning används pilar för att som genväg visa de knapptryckningar som skall göras för att nå en vissdisplay eller funktion.Instruktionen ovan kan t ex som genväg visas på följande sätt: [FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [®] KEY-BOARD/PANEL → [A] 1 INITIAL TOUCH.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 27


Spela med ljudenClavinova innehåller ett stort antal ljud inklusive exceptionellt realistiska pianoljud.VOICE knappar (sid 31)METRONOME[ON/OFF] knapp(sid 30)ORGAN FLUTESSnabbguidePIANO[PIANO] knapp (se nedan)Spela med pianoljudenHär tar vi fram och spelar med pianoljudet. Du kan spela pianoljudet i kombination med pedaler eller metronom.Direktval av PianoDenna praktiska och lätthanterliga funktion ställer automatiskt och totalt om hela CVP för optimalt pianospel. Oavsettvilka inställningar Du gjort på panelen kan Du direkt kalla fram pianoinställningen genom en enkel knapptryckning.Tryck den flygelformade [PIANO] knappen nere till höger på panelen.PIANOPiano Lock funktionTack vare den praktiska Piano Lock funktionen kan Du ”låsa” pianot så att Du inte oavsiktligt kan ändra inställningarnaom Du råkar trycka en annan knapp på panelen. Har man en gång låst står CVP kvar i pianoläge även om andra knappartrycks. Detta förhindrar att Du oönskat råkar starta en Song eller en ackompanjemangsstil samtidigt som Du spelar ettklassiskt pianostycke.1 Håll [PIANO] knappen nere till höger på panelen nertryckt en stund tills ett meddelande uppmanarDig att aktivera Piano Lock.2 Tryck [F] (OK) för att aktivera Piano Lock.3 För att koppla bort Piano Lock, håll åter [PIANO] knappen nertryckt en stund.28CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Ställ anslagskänsligheten för klaviaturenDu kan justera anslagskänsligheten för instrumentet (hur ljudet skall reagera på Ditt sätt att slå an tangenterna).Den typ av anslagskänslighet som väljer blir gemensam för alla ljuden.1 Ta fram display för operationen:[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [®] KEYBOARD/PANEL → [A] 1 INITIAL TOUCH2 Tryck [1π†]/[2π†] knapparna för att specificera typ av anslag.HARD 2 ..... Kräver att tangenterna spelas mycket hårt för att erhållamaximal volym.HARD 1 ..... Kräver att tangenterna spelas relativt hårt för att erhållamaximal volym.NORMAL... Standardläge för anslagskänsligheten.SOFT 1....... Maximal volym nås med ett relativt lätt anslag.SOFT 2....... Maximal volym nås med ett mycket lätt anslag.• Dessa inställningar påverkar inte det fysiska motståndet i tangenten.• Om Du inte önskar anslagskänslighet, ställ Touch på OFF för motsvarandestämma genom att trycka [5†]–[7†] knapparna.När Touch är ställt på OFF kan Du specificera den fixerade volymengenom att trycka [4π†] knappen.SnabbguideAnvänd pedalernaClavinova är utrustad med tre pedaler.Vänster (Left) pedalDämparpedalSostenutopedal● Dämparpedal (höger)Dämparpedalen fungerar på samma sätt som dämparpedalen påett vanligt akustiskt piano; när pedalen trampas ner fortsätterspelade toner att klinga ut även sedan tangenterna släppts upp.• En del ljud kan ljuda kontinuerligt eller ha en längre utklingningstidefter att tangenter har släppts upp medan pedalen hålles nertrampad.• Det förekommer ljud inom ”PERCUSSION & DRUM KIT”,”GM&XG” och ”GM2” grupperna som inte påverkas av dämparpedalen.● Sostenutopedal (mitten)Om Du spelar en ton eller ett ackord på klaviaturen och tramparner sostenutopedalen medan tonen (-erna) hålles, kommer dessatoner att klinga ut så länge som pedalen hålles nertrampad (somom dämparpedalen trampas), men alla toner som spelas därefterkommer inte att klinga ut.•Vissa ljud, som t ex [STRINGS] eller [BRASS] kommer att ljudakontinuerligt när sostenutopedalen trampas.• Det förekommer ljud inom ”PERCUSSION & DRUM KIT”,”GM&XG” och ”GM2” grupperna som inte påverkas avsostenutopedalen.När Du trampar ner dämparpedalenhär kommer de toner Du spelarinnan Du släpper upp pedalen att fåen längre utklingningstid.När Du trampar ner sostenutopedalenhär medan tonen hålles nere, kommerdenna att klinga så länge pedalenhålles nertrampad.● Vänster (Left) pedalNär Piano ljud är valt och denna pedal trampas blir ljudet något svagare och klangfärgen något mjukare på toner som spelas.Inställningar som tilldelas denna pedal kan variera beroende på det valda ljudet.Djupet för vänsterpedalens effekt kan justeras (sid 91).CVP-305/303/301 Bruksanvisning 29


● Fotkontroll/FotkontaktSom extra tillbehör finns Yamaha fotkontroll (FC7) eller fotkontakt (FC4 eller FC5) vilka kan anslutas till AUX PEDALuttaget och användas för att kontrollera en rad olika funktioner (sidan 182).Gör inställningar för pedalernaDu kan fördela en rad olika funktioner till de tre pedalerna eller till separat fotkontroll/fotkontakt (extra tillbehör) ochgöra saker som t ex att starta och stoppa Style (sidan 182).SnabbguideAnvänd MetronomenMetronomen återger ett klickljud som ger Dig korrekt vägledning för tempot när Du skall öva, eller bara vill kontrollerahur ett visst tempo känns.1 Tryck METRONOME [ON/OFF] knappen för att starta metronomen.2 För att stoppa metronomen, tryck METRONOME [ON/OFF] knappen ännu en gång.Justera tempo och/eller ställ taktart för metronomljudet■ Justera Metronome Tempo1 Tryck TEMPO [–]/[+] knapp för att ta fram pop-up display för tempoinställning.2 Tryck TEMPO [–]/[+] knapp för att ställa tempot.Genom att trycka och hålla någon av knapparna kan Du kontinuerligt öka eller minska värdet.Du kan också använda [DATA ENTRY] ratten för att justera värdet. För att återställa tempot till standardvärde,tryck båda TEMPO [–]/[+] knapparna samtidigt.Beträffande Tempo displaySiffran i displayen anger antalet fjärdedels slag per minut. Omfånget sträcker sig från 5 till 500.Ju högre värde, desto snabbare tempo.3 Tryck [EXIT] knappen för att stänga Tempo display.■ Bestäm taktart och andra inställningar för Metronome1 Tag fram display för operationen:[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [√] CONFIG 1 → [B] 2 METRONOME30CVP-305/303/301 Bruksanvisning


2 Ställ parametrarna genom att trycka [2π†]–[7π†]knapparna.VOLUMEStäller volymnivån på metronomljudet.SOUNDTIMESIGNATURESpela med olika ljudBestämmer typ av ljud för metronomen.Bell Off............... Konventionellt metronomljudutan klocka.Bell On............... Konventionellt metronomljudmed klocka.English Voice ...... Räknar på engelskaGerman Voice .... Räknar på tyskaJapanese Voice ... Räknar på japanskaFrench Voice....... Räknar på franskaSpanish Voice ..... Räknar på spanskaBestämmer taktarten för metronomljudet.Clavinova innehåller ett stort antal ljud som sträng- och blåsinstrument, inklusive exceptionellt realistiska pianoljud.SnabbguideSpela Preset VoicePreset Voice är kategoriserade och samlade i motsvarande mappar. Voice knappar på panelen motsvarar de olikaPreset Voice kategorierna. Tryck t ex på [PIANO] knappen för att visa de olika pianoljuden.ORGAN FLUTESOm de olika ljudenSe Voice List i det separata Data List häftet.1 Tryck PART ON/OFF [RIGHT 1] knappen för att koppla in höger hands stämma.Det ljud som väljes här är RIGHT 1 Voice. För detaljer kring Voice Part, se sidan 73.2 Tryck en av VOICE knapparna för att välja kategori och ta fram display för val av ljud.ORGAN FLUTES3 Tryck TAB [√] knappen för att välja PRESET display.Typ av Voice och dess kännemärken indikeras över Preset Voice namnet. För detaljer kring kännemärken, se sidan 72.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 31


3Snabbguide444 Tryck en av [A]–[J] knapparna för att välja önskat ljud.Du kan direkt hoppa tillbaka till Main display genom att ”dubbel-klicka” en av [A]–[J] knapparna.5 Spela på klaviaturen.Återställ Piano inställningarnaTryck den flygelformade [PIANO] knappen.Återkalla enkelt Dina favoritljudCVP har ett enormt utbud av högkvalitativa ljud som täcker ett exceptionellt omfång av instrumentljud, vilket gör detperfekt för vilken musikgenre man än vill ägna sig åt. Till en början kan det därför verka svårt att överblicka alla ljud.Det finns två metoder som gör att Du kan återkalla Dina favoritljud på ett enkelt sätt:● Spara Dina favoritljud till USER display i display för ljudval och återkalla med hjälp avVOICE [USER] knappen1 Kopiera Ditt favoritljud från Preset enhet till User enhet.Se sidan 64 för detaljer kring kopiering.2 Tryck Voice [USER] knappen för att ta fram display för val av ljud och tryck den [A]–[J] knappsom motsvarar önskat ljud.● Spara Ditt favoritljud till Registration Memory och återkalla det med REGISTRATION MEMORY[1]–[8] knapparnaSe sidan 121 för detaljer kring Registration Memory operationer.32CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela Voice DemoFör att lyssna till de olika ljuden hur de låter när de spelas på ett typiskt sätt, använd de korta demoexempel som finnsför varje ljud.1 I display för val av ljud (sid 31, steg 2), tryck [8†] (DEMO) knappen för att startaDemo för det valda ljudet.2 För att stoppa Demo, tryck [8†] (DEMO) knappen ännu en gång.Välj rytminstrumentljudNär något av Drum Kit ljuden i [PERCUSSION & DRUM KIT] kategorin valts kan Du spela olika trummor och rytminstrumentljudpå klaviaturen. Detaljer finns i Drum Kit List i det separata Data List häftet. För att se vilka ”Standard Kit 1”rytminstrumentljud som är fördelade till varje tangent, se ikonerna som finns tryckta nedanför tangenterna.Välj ljudeffekterDu kan spela individuella ljudeffeter, som t ex fågelsång och havsbrus från klaviaturen.Ljudeffekterna finns under kategorin ”GM&XG”/”GM2”.Snabbguide1 Tryck PART SELECT [RIGHT 1] knappen för att ta fram display för val av ljud.2 Tryck [8π] (UP) knappen för att ta fram Voice kategorierna.3 Tryck [2π] knappen för att visa sida 2.4 Tryck [E]/[F] knappen för att välja ”GM&XG”/”GM2”.5 Tryck [2π] knappen för att välja sida 2.6 Tryck [F] knappen för att välja ”SoundEffect”.7 Tryck en av [A]–[J] knapparna för att välja önskad ljudeffekt.8 Spela på klaviaturen.Välj GM/XG/GM2 ljudDu kan välja GM/XG/GM2 ljud direkt via paneloperationen.Genomför stegen #1–4 enligt beskrivningen ovan, välj önskad kategori och välj sedan önskat ljud.Spela olika ljud samtidigtMed Clavinova kan Du spela olika ljud samtidigt (sidan 73).• Lägg samman två olika ljudDetta är användbart för att skapa rika och feta ljud.• Välj separata ljud för vänster och höger hands omfång på klaviaturenDu kan spela med olika ljud för vänster och höger hand. Du kan t ex ställa in klaviaturen så att Du kan spelaett basljud med vänster hand och ett pianoljud med höger hand.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 33


Använd Preset SongSCOREKARAOKESONGSELECTSnabbguideSongI Clavinova avser ordet ”Song” data för inspelad musik.Börja med att spela upp och lyssna till SongClavinova innehåller flera Preset (fabriksprogrammerade) Song:er. Detta avsnitt täcker grundläggande information kringuppspelning av dessa Preset Song:er eller Song:er lagrade på SmartMedia kort. Du kan också se noterna för den SongDu väljer i displayen.Spela en Preset Song1 Tryck [SONG SELECT] knappen för att ta fram display för val av Song.SONGSELECT2 Tryck TAB [√] knappen för att välja PRESET fliken.23, 4 3, 43 Tryck en av [A]–[J] knapparna för att välja en Song kategori.Preset Song:er ligger kategoriserade i motsvarande mappar.4 Tryck en av knapparna [A]–[J] för att välja önskad Song.Du kan också välja fil med hjälp av [DATA ENTRY] ratten och sedan trycka [ENTER] knappen för att aktivera.Du kan direkt hoppa tillbaka till Main display genom att ”dubbel-klicka” en av [A]–[J] knapparna.34CVP-305/303/301 Bruksanvisning


5 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta uppspelning.RECSTOPPLAY/PAUSE6 Tryck SONG [STOP] knappen för att stoppa uppspelning.Spela en Song från SmartMedia kortRECSTOPPLAY/PAUSESnabbguideFÖRSIKTIGTFörsäkra Dig om att läsa sidan 22 för information kring hantering av SmartMedia kort och kortuttaget.1 Håll SmartMedia kortet med den guldplätterade sidan vänd nedåt och framåt mot kortuttaget. (CVP-305/303)Sätt i kortet i kortuttaget och tryck det ända in tills det klickar på plats. (CVP-301) Sätt i kortet i kortuttaget sålångt det går.2 Tryck [SONG SELECT] knappen för att ta fram display för val av Song.3 Tryck TAB [√][®] knapp för att välja CARD fliken.4 Tryck en av knapparna [A]–[J] för att välja önskad Song.Spela Song:er i en följdDu kan spela upp alla Song:er i en mapp kontinuerligt.1 Välj en Song i önskad mapp.2 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [B] SONG SETTING3 Tryck [H] (REPEAT MODE] knappen och välj ”ALL”.4 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta uppspelning.Alla Song:erna i mappen spelas upp kontinuerligt i tur och ordning.5 För att koppla bort uppspelningssekvensen för Song, tryck [H] knappen för att välja ”OFF” i displayen vid steg 2.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 35


Höj upp volymen för den stämma Du vill öva och spelaPå CVP kan en enstaka Song innehålla data för upp till sexton MIDI kanaler. Specificera den kanal Du vill öva ochhöj upp volymen för den kanalen.1 Välj en Song. Metoden för att välja Song är densamma som i ”Spela en Preset Song” (sidan 34) eller ”Spela enSong från SmartMedia kort” (sidan 35).2 Tryck [MIXING CONSOLE] knappen för att ta fram MIXING CONSOLE display.3Snabbguide2, 43 Tryck TAB [√][®] knapparna för att välja VOL/VOICE fliken.4 Tryck [MIXING CONSOLE] knappen upprepade gånger tills ”MIXING CONSOLE (SONG CH1-8)” visas översti displayen.5 Tryck [E]/[J] knapp för att välja ”VOLUME”.6 För att höja upp volymnivån för önskad kanal(-er), tryck motsvarande knapp [1π†]–[8π†].Om önskad kanal inte visas i MIXING CONSOLE (SONG CH1–8), tryck [MIXING CONSOLE] knappen för attta fram MIXING CONSOLE (SONG CH9–16) display.Om Du inte vet för vilken kanal volymen skall höjas:•Tag hjälp av illustrationerna med instrument indikerade under ”VOICE”.•Tag hjälp av kanalindikatorerna som lyser upp vid Song uppspelningen. Att kontrollera dessa kan ge en vägledningom vilken kanal Du vill höja upp.36CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Visa noter (Score)Du kan se noterna för den valda Song:en. Vi föreslår att Du tittar igenom noterna innan Du startar övningen.• Clavinova kan visa noter för såväl musikdata Du köpt i handeln eller Song Du själv spelat in.• De visade noterna skapas av Clavinova baserat på Song datan. Som en konsekvens av detta kanske det inte visas exakt somde tryckta noter som kan finnas att köpa för samma melodi, speciellt för komplicerade passager eller många, korta toner.• Noteringsfunktionen kan inte användas för att skapa Song data genom att lägga in toner. För information kring att skapa Songdata, se sid 133.1 Välj en Song (sidan 34).2 Tryck [SCORE] knappen för att visa noterna.Titta igenom noterna innan Du spelar upp SongTryck TAB [®] knapp för att välja de olika sidorna.3 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta uppspelning.”Bollen” studsar fram genom noterna för att indikera aktuell position.Snabbguide4 Tryck SONG [STOP] knappen för att stoppa uppspelning.Anpassa notvisningenDu kan ändra på vilket sätt noterna skall visas i displayen och anpassatill Dina egna önskemål.1 Tryck [SCORE] knappen för att visa noterna.2 Ändra följande inställningar enligt önskan.● Ändra storleken på noternaTryck [7π†] knappen för att ändra storleken på notbilden.● Visa enbart noter för höger hand/vänster handTryck [1π†]/[2π†] knapp för att koppla bort visningför höger hands stämma/vänster hands stämma.● Anpassa notvisningen•Visa notens namn till vänster om noten1 Tryck [5π†] (NOTE) knappen för att visa notensnamn.2 Tryck [8π†] (SET UP) knappen för att ta fram detaljerade displayinställningar.3 Tryck [6†] (NOTE NAME) knappen för att välja ”Fixed Do”.4 Tryck [8π] (OK) knappen för att tillämpa inställningen.•Visa noterna i färg (CVP-305)Tryck [6π†] knappen för att koppla in COLOR.Beträffande noternas färgDessa färger är fixerade för varje ton och kan inte ändras.C: röd, D: gul, E: grön, F: orange, G: blå, A: lila och B: grå● Öka antalet takter i displayenDu kan öka antalet takter som visas genom att minska på annan information som visas (stämmor,text, ackord, etc).Använd [1π†]–[4π†] knapparna för att koppla bort den information Du inte behöver visa.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 37


Välj visning av detaljerade parametrar enligt önskan.1 Tryck [8π†] (SETUP) knappen för att ta fram display för detaljerade inställningar.2 Tryck [1π†]–[6π†] knapparna för att ställa typ av visning.SnabbguideLEFT CH/RIGHT CH(CH = channel = kanal)KEY SIGNATUREQUANTIZEBestämmer vilken MIDI kanal i Song datan som används för vänster/högerhandsstämmorna.Dessa inställningar återgår till AUTO när en annan Song väljes.AUTOMIDI kanalerna för höger och vänster hands stämma fördelas automatiskt — inställning sker tillsamma kanaler som specificerats i [FUNCTION] → [B] SONG SETTING.1–16Fördelar vänster och höger hands stämmor till specificerad MIDI kanal (1–16).OFF (enbart LEFT CH)Ingen kanalfördelning — detta kopplar bort visning av vänster hands tangentomfång.Med denna funktion kan Du ange ny tonart mitt i en Song, vid stoppad position. Denna funktionär användbar när vald Song inte innehåller inställningar med förtecken i noterna.Detta ger Dig kontroll över upplösningen av noteringen så att Du kan ändra eller korrigera indelningenav alla visade toner så att de följer ett specifikt notvärde. Se till att välja det minsta notvärde somförerkommer i musiken.NOTE NAMEVäljer bland tre av nedanstående typer hur tonernas namn skall indikeras till vänster om nothuvudet.Dessa inställningar blir tillgängliga när NOTE parametern ovan ställts på ON.A, B, CTonernas namn indikeras med bokstäver (C, D, E, F, G, A, B).FIXED DOTonernas namn indikeras i solfeggio och varierar beroende på det valda språket (sid 57).MOVABLE DOTonnamnen indikeras i solfeggio enligt skalans intervaller och blir därigenom relativa i förhållandetill tangenten.Grundtonen anges som Do. I t ex tonarten G-dur kommer grundtonen Sol att indikeras som Do.På samma sätt som vid ”Fixed Do” varierar indikationen beroende på det valda språket.3 Tryck [8π] (OK) knappen för att tillämpa inställningen.Spara inställningar för notvisningenDe inställningar som gjorts för notvisningen kan sparas som en del av en Song (sid 152).Enhandsövning med guidelamporKlaviaturens guidelampor visar de toner Du skall spela, när Du skall slå an och hur länge toner skall hållas. Du kanockså öva i Din egen takt eftersom ackompanjemanget kan vänta på Dig tills Du finner de rätta tonerna. Tysta högereller vänster stämma och prova att öva stämman med hjälp av guidelamporna.Öva höger hands stämma (TRACK 1) med hjälp av guidelamporna1 Välj en Song (sidan 34).2 Koppla in [GUIDE] knappen.2SCOREKARAOKESONGSELECTRECSTOPPLAY/PAUSE4338CVP-305/303/301 Bruksanvisning


3 Tryck [TRACK 1 (R)] knappen för att tysta höger hands stämma.Indikatorn för [TRACK 1 (R)] slocknar. Du kan nu spela denna stämma själv.4 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta uppspelning.Öva den tystade stämman med hjälp av guidelamporna.Justera tempo1 Tryck TEMPO [–]/[+] knapp för att ta fram Tempo display.2 Tryck TEMPO [–]/[+] knapp för att ändra tempot. Genom att trycka och hålla någon av knapparna kan Dukontinuerligt öka eller minska värdet. Du kan också använda [DATA ENTRY] ratten för att justera värdet.Att snabbt ändra tempo under ett framförande (Tap funktion)Tempot kan också ändras under Song uppspelning genom att slå an [TAP] knappen två gånger i önskat tempo.Låt guidelamporna vägleda Dig genom att blinkaI GUIDE LAMP TIMING, välj NEXT (sidan 132).5 Tryck SONG [STOP] knappen för att stoppa uppspelning.Snabbguide6 Koppla bort [GUIDE] knappen.Justera volymbalansen mellan Song och klaviaturGör så här för att justera volymbalansen mellan Song uppspelningen och det ljud Du spelar på klaviaturen.1 Tryck [BALANCE] knappen för att ta fram Balance display.2 För att justera Song volymen, tryck [1π†] knappen. För att justera volymen för klaviaturen (RIGHT 1),tryck [6π†] knappen.3 Tryck [EXIT] knappen för att stänga Balance dislplayen.13Beträffande klaviaturens stämmor (Right 1, Right 2, Left)Se sidan 73.22Övriga Guide funktionerStandardinställningen ”Follow Lights” användes i instruktionerna för ”Enhandsövning med guidelampor” ovan.Det finns ytterligare Guide funktioner enligt nedan. För att välja Guide funktion, se sidan 131.För klaviaturframförande• Any KeyMed denna funktion kan Du slå an vilken tangent som helst för att öva melodirytmen.För Karaoke• Karao-KeyMed denna funktion kan Du styra timingen för Song uppspelningen genom att slå an vilken tangentsom helst på klaviaturen.•Vocal CueTIME (CVP-305/303)Med denna funktion gör Song uppspelningen paus för att vänta på att Du skall sjunga den rätta tonen.Så snart Du sjunger rätt ton, fortsätter uppspelningen.Beträffande KaraokeSe sidan 54.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 39


Öva vänster hands stämma (TRACK 2) med hjälp av guidelampor1,2 Följ samma steg som i ”Öva höger hands stämma (TRACK 1) med hjälp av guidelamporna”på sidan 38.3 Tryck SONG [TRACK 2] knappen för att tysta vänster hands stämma.Indikatorn för [TRACK 2 (L)] slocknar. Du kan nu spela denna stämma själv.Snabbguide4 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta uppspelning och öva den tystadestämman.5 Tryck SONG [STOP] knappen för att stoppa uppspelning.6 Koppla bort [GUIDE] knappen.Öva med repeterad uppspelningSong Repeat funktionerna kan användas för att få repeterad uppspelning av en Song eller ett specifikt omfång av takterinom en Song. Detta är användbart för att upprepande öva svårspelade fraser.Repeterad uppspelning av en Song1 Välj en Song (sidan 34).2 Tryck [REPEAT] knappen för att koppla in repeterande uppspelning.3 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta uppspelning.Song:en kommer att spelas upp repeterande tills Du trycker SONG [STOP] knappen.4 Tryck [REPEAT] knappen för att koppla bort repeterande uppspelning.Specificera ett omfång av takter och spela upp dem repeterande(A-B Repeat)1 Välj en Song (sidan 34).2 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta uppspelning.3 Specificera det repeterande omfånget.Tryck [REPEAT] knappen vid startpunkten (A) för den repeterande uppspelningen. Tryck [REPEAT] knappenännu en gång vid slutpunkten (B). Efter en automatisk inräkning (för att hjälpa Dig in i frasen), kommer fraseninom omfånget för punkt A till B att spelas upp repeterande.Omedelbar återgång till punkt AUnder förutsättning att noterna visas kan man, oavsett om Song spelas upp eller är stoppad, omedelbart återgå tillpunkt A genom att trycka [STOP] knappen.4 Tryck SONG [STOP] knappen för att stoppa uppspelning.5 Tryck [REPEAT] knappen för att koppla bort repeterande uppspelning.40CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Andra metoder för att specificera A-B Repeat omfånget● Specificera repeteringsomfånget medan Song är stoppad1 Tryck [FF] knappen för att gå fram till positionen för punkt A.2 Tryck [REPEAT] knappen för att specificera punkt A.3 Tryck [FF] knappen för att gå fram till positionen för punkt B.4 Tryck [REPEAT] knappen ännu en gång för att specificera punkt B.● Specificera repetering helt från början eller till styckets slutOm Du önskar startpunkten A helt från musikens början, tryck [REPEAT] knappeninnan uppspelning av Song startas.Om enbart punkt A specificeras sker repetering mellan punkt A och styckets slut.Spela in Ditt framförandeSpela in Ditt framförande med hjälp av Quick Recording funktionen. Detta är ett effektivt och praktiskt verktyg som göratt Du lätt kan jämföra Ditt spelande med originalet. Det kan också användas för att spela duett med Dig själv, eller Dinmusiklärare kan spela in för att underlätta Ditt övande.Snabbguide1 Tryck [REC] och [STOP] knapparna samtidigt.En blank Song — New Song — tas automatiskt fram för inspelningen.RECSTOPPLAY/PAUSE2 Välj Voice (sidan 31). Det valda ljudet kommer att bli inspelat.3 Tryck [REC] knappen.RECSTOPPLAY/PAUSE4 Starta inspelning.Inspelningen startar så snart Du spelar en tangent på klaviaturen.5 Tryck SONG [STOP] knappen för att stoppa inspelning.Ett meddelande gör Dig uppmärksam på att om inspelningen inte sparas kommer den att gå förloradom Du t ex slår av strömmen. Tryck [EXIT] för att stänga meddelandet.RECSTOPPLAY/PAUSECVP-305/303/301 Bruksanvisning 41


6 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att spela upp Ditt inspelade framförande.RECSTOPPLAY/PAUSE7 Spara det inspelade framförandet.Snabbguide1 Tryck [SONG SELECT] knappen för att ta fram display för val av Song.2 Tryck TAB [√]/[®] för att välja lämplig flik (USER, CARD, etc.), till vilken Du önskar spara datan.Välj USER för att spara datan till det interna minnet, eller välj CARD för att spara datan till Smart-Media kort.3 Tryck [6†] (SAVE) knappen för att ta fram display för att namnge fil.4 Skriv in ett namn för filen (sidan 67).5 Tryck [8π] (OK) knappen för att spara filen.För att avbryta Save operationen, tryck [8†] (CANCEL) knappen.FÖRSIKTIGTInspelad Song går förlorad om Du byter till annan Song eller slår av strömmen utan att utföra Save operationen.När följande meddelande visas: ”Song changed. Save?”Den inspelade datan har ännu inte sparats. För att spara datan, tryck [G] (YES) knappen för att öppna display för val avSong och spara datan (se ovan). Tryck [H] (NO) för att låta datan gå förlorad eller [I] för att avbryta.Spela ackompanjerande stämma med PerformanceAssistant teknikenDenna funktion gör det exceptionellt lätt att spela tillsammans med Song uppspelning.Innan Du använder Performance Assistant teknikenFör att använda Performance Assistant tekniken måste Song:en inkludera ackordsdata. Om vald Song innehåller ackordsdatakommer aktuellt ackordsnamn att visas i Main display under Song uppspelning och Du kan då lätt kontrollera om Song:en innehållerackordsdata eller ej.1 Välj en Song (sidan 34).I detta instruktionsexempel, rekommenderar vi att Du använder en Song i ”Sing-a-long” mappen.42CVP-305/303/301 Bruksanvisning


2 Tryck [PERFORMANCE ASSISTANT] knappen för att koppla in funktionen.SCOREKARAOKESONGSELECT3 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta uppspelning.4 Spela på klaviaturen.RECSTOPPLAY/PAUSEInstrumentet anpassar sig automatiskt till det Du spelar på klaviaturen så att det stämmer med Song uppspelningenoch dess ackord, oavsett vilka tangenter Du spelar. Prova de tre spelmetoder som illustreras nedan.● Spela med vänster och höger hand ● Spela med vänster och höger hand ● Spela alternerade med vänster ochsamtidigt — metod 1.samtidigt — metod 2.höger hand — metod 3.SnabbguideSpela tre toner samtidigtmed Din högra hand.Spela en ton i taget med olikafingrar i Din höger hand.Spela tre toner samtidigtmed Din högra hand.5 Tryck SONG [STOP] knappen för att stoppa uppspelning.6 Tryck [PERFORMANCE ASSISTANT] knappen igen för att koppla bort funktionen.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 43


Spela ackompanjemang med ackompanjemangsautomatiken(Style uppspelning)Funktionen för ackompanjemangsautomatiken gör att Du får ett komplett ackompanjemang genom att baraspela ackord i vänster hand. Trots att Du spelar alldeles ensam kan Du återskapa ljudet av ett komplett bandeller en orkester. Ljudet från ackompanjemangsautomatiken baseras på mönstren från alla olika kompstilar— Styles. Dessa Styles i instrumentet täcker ett stort omfång av olika musikaliska genrer, inklusive pop, jazzoch mycket annat.SnabbguideSTYLESELECTSpela ”Mary Had a Little Lamb” med ackompanjemangsautomatikenTraditionalStyle: Country PopMARY HAD A LITTLE LAMBCCGC3 2 1 2 3 23 51 1 41C C G C3 2 1 2 3 2 3 2 1Ending1 1 4 144CVP-305/303/301 Bruksanvisning


1 Tryck någon [STYLE SELECT] knapp för att ta fram display för val av Style.2STYLESELECT13, 43, 4Snabbguide2 Tryck TAB [√] knappen för att välja PRESET fliken.Typ av Style och dess kännemärken indikeras över Preset Style namnet. För detaljer kring kännemärken, se sidan 97.3 Tryck den knapp bland [A]–[J] knapparna som motsvarar Style kategorin ”Country” ([F]).4 Tryck en av [A]–[J] knapparna för att välja Style ”CountryPop”.Du kan direkt hoppa tillbaka till Main display genom att ”dubbel-klicka” en av [A]–[J] knapparna.5 Tryck [ACMP ON/OFF] knappen för att koppla in ackompanjemangsautomatiken.Använd vänsterhandssektionen (nedre delen) av klaviaturen för att spela ackord som skall återge ackompanjemangsautomatiken.5 6 7 86 Tryck [SYNC START] knappen för att ställa ackompanjemangsautomatiken i klarläge— ackompanjemanget kommer nu att starta i och med att Du börjar spela.7 Så snart Du spelar ett ackord med Din vänsterhand startar ackompanjemanget.Prova att spela ackord med Din vänstra hand och melodi med Din högra hand.Chord FingeringsDet finns sju olika typer av Chord Fingering som bestämmer på vilket sätt man lägger och spelar ackorden (sidan 98).CVP-305/303/301 Bruksanvisning 45


8 Automatisk uppspelning av lämpligt avslutningsmönster genom att trycka någon av[ENDING] knapparna vid den punkt i noterna som indikeras med ”Ending”.När Ending spelat klart stoppar Style automatiskt.• Beträffande olika StylesSe Style List i det separata Data List häftet.• Att snabbt ändra tempo under ett framförande (Tap funktion)Tempot kan också ändras under spelning genom att slå an [TAP] knappen två gånger i önskat tempo.• Specificera splitpunkten (gränsen mellan höger och vänster hands omfång)Se sidan 100.• Koppla anslagskänslighet till/från för Style uppspelning (Style Touch)Se sidan 101.SnabbguideJustera volymbalansen mellan Style och klaviaturGör så här för att justera volymbalansen mellan Style uppspelningen och det ljud Du spelar på klaviaturen.1 Tryck [BALANCE] knappen för att ta fram Balance display.2 För att justera Style volymen, tryck [2π†] knappen. För att justera volymen för klaviaturen (RIGHT 1),tryck [6π†] knappen.3 Tryck [EXIT] knappen för att stänga Balance displayen.Variationer i mönstretMedan Du spelar kan Du automatiskt lägga till speciellt skapade introduktioner och avslutningar, såväl som variationeri mönstren för rytm/ackord, vilket gör Ditt framförande mera dynamiskt och professionellt. Det finns flera variationsmönsteri ackompanjemangsautomatiken för varje tillfälle: för att starta Ditt framförande, under tiden Du spelar och föratt avsluta Ditt framförande. Prova de olika variationerna och kombinera dem fritt.För att starta spelaSTYLESELECT● Start/StopUppspelning av Style startar så snart STYLE CONTROL [START/STOP] knappen trycks.● IntroDessa används för melodins inledning. Varje Style är utrustad med tre olika introduktionsmönster. När Intro mönstretspelat klart övergår Style uppspelningen till Main sektionen (se ”Main” under ”Under Style uppspelning” nedan).Tryck en av INTRO [I]–[III] knapparna innan Style uppspelning startas och tryck sedan STYLE CONTROL [START/STOP]för att starta Style uppspelning.● Synchro StartDenna funktion gör att uppspelning startar så snart Du spelar på klaviaturen.Tryck [SYNC START] knappen medan Style uppspelning är stoppad och spela ett ackord inom ackompanjemangsomfångetpå klaviaturen för att starta Style uppspelning.● Fade InFade In ger en mjuk intoning när Style startas.Tryck [FADE IN/OUT] knappen medan Style uppspelning är stoppad och tryck STYLE CONTROL [START/STOP]för att starta Style uppspelning.● TapSlå tempot och Style startar automatiskt i det anslagna tempot. Slå helt enkelt an [TAP] knappen (fyra gånger för 4/4taktart), och Style uppspelningen startar automatiskt i det tempo Du slagit an.Det specifika rytminstrumentet och anslagsstyrkan (volymnivån) för ljudet när Tap funktionen användes kan väljas vid följandedisplay:[FUNCTION] → [I] UTILITY →TAB[√] CONFIG 1 → [B] 4 TAP46CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Under Style uppspelningSTYLESELECT● MainDetta är grundmönstren för det normala spelandet tillsammans med melodin. Det spelar upp ett ackompanjemangsmönstersom kan bestå av flera takter vilket hela tiden repeteras. Varje Preset Style är utrustad med fyra olika mönster.Tryck en av MAIN [A]–[D] knapparna under Style uppspelningen.● Fill InMed Fill-in sektionerna kan Du addera dynamiska variationer och break i det rytmiska ackompanjemanget för att göraDitt framförande än mer professionellt.Koppla in [AUTO FILL IN] knappen, tryck helt enkelt på en av MAIN (A, B, C, D) knapparna medan Du spelar, och denvalda fill-in sektionen spelas upp automatiskt (AUTO FILL) och kryddar det automatiska ackompanjemanget. När fill-inspelat klart övergår det på ett naturligt sätt till vald Main sektion (A, B, C, D).Även om [AUTO FILL IN] knappen är bortkopplad erhålles ett fill-in mönster om knappen för den sektion som för tillfälletåterges trycks.● BreakMed denna kan Du lägga till ett dynamiskt break för att göra Ditt framförande än mer professionellt.Tryck [BREAK] knappen under Style uppspelning.SnabbguideFör att avslutaSTYLESELECT● Start/stopStyle stoppar så snart STYLE CONTROL [START/STOP] knappen trycks.● EndingDessa används för melodins avslutning. Varje Style är utrustad med tre olika avslutningsmönster. När Ending mönstretspelat klart stoppar Style uppspelningen automatiskt.Tryck en av ENDING/rit. [I]–[III] knapparna under Style uppspelning. Du kan få avslutningsmönster att långsamt avstanna(ritardando) genom att trycka samma ENDING/rit. knapp ännu en gång medan avslutningsmönstret spelar.● Fade OutFade Out ger en mjuk uttoning och stoppar Style.Tryck [FADE IN/OUT] knappen under Style uppspelning.ÖvrigtFör detaljer kring inställning av tider för Fade In och Fade Out, se sidan 99.STYLESELECT● Synchro StopNär Synchro Stop är inkopplad kan Du när som helst stoppa och starta Style genom att helt enkelt släppa upp eller slå antangenterna inom ackompanjemangsomfånget på klaviaturen. Detta kan vara ett effektivt sätt att skapa dramatiska breaksoch betoningar i Ditt framförande. Tryck [SYNC STOP] knappen innan Du startar Style uppspelning.• Inställningar för Synchro Stop funktionen (Synchro Stop Window)Se sidan 101.• Bestäm vilken sektion som skall väljas (Section Set)Du kan t ex ställa denna funktion på Intro och därmed blir Intro valt, enkelt och bekvämt, varje gång Du väljer en ny Style(sidan 101).CVP-305/303/301 Bruksanvisning 47


Beträffande sektionsknapparnas (INTRO/MAIN/ENDING, etc) lampor• GrönSektionen är inte vald (men innehåller data).• RödDenna sektion är för tillfället vald.• SläcktSektionen innehåller ingen data och kan inte spelas upp.SnabbguideHåll kvar LEFT stämmans ljud (Left Hold))Denna funktion gör att ljuden för Left stämman fortsätter att ljuda även sedan tangenterna släppts upp. Icke-avklingandeljud, som t ex stråkar, ljuder kvar kontinuerligt, medan avklingande ljud, som t ex piano, klingar ut långsammare (somom sustain-pedalen vore nertrampad). Funktionen kan ge ett fylligt tillskott till det totala ackompanjemangsljudet.1 Tryck PART ON/OFF [LEFT] knappen för att koppla in vänsterhandsstämman.2 Tryck [LEFT HOLD] knappen för att koppla in funktionen.2 1Lär hur man spelar (anger) ackord för Style uppspelningLär vilka toner som skall spelas för ett visst ackordOm Du vet namnet för ett ackord, men inte hur det skall spelas, kan instrumentet visa Dig vilka toner som skall läggas(Chord Tutor funktion).1 Tag fram display för operationen.[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING → TAB[√][®] CHORD FINGERING2 Tryck [6π†] knappen för att välja grundton.2 33 Tryck [7π†]/[8π†] knappen för att välja typ av ackord.De toner som måste spelas för att bilda det valda ackordet visas i displayen.De toner som visas motsvarar Fingered, oavsett vilken Fingering Type som verkligen valts (sidan 98).48CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Använd guidelamporna för att lära ackordFör Song:er som innehåller ackordsdata kan Du få ackordens individuella toner indikerade med instrumentets guidelampor.1 Välj en Song (sidan 34).2 Tryck [FUNCTION] knappen och tryck [B] knappen för att ta fram Song Setting display,och se till att GUIDE MODE är ställd på ”Follow Lights”.3 Tryck [ACMP ON/OFF] knappen för att koppla in ackompanjemangsautomatiken.4 Tryck [GUIDE] knappen.5 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta uppspelning.SnabbguideGuidelamporna inom ackordssektionen på klaviaturen blinkar enligt ackordsväxlingarna i Song.Prova att öva ackorden genom att följa guidelamporna.Anpassade panelinställningar för vald Style — One Touch SettingOne Touch Setting är en kraftfull och praktisk funktion som gör att Du automatiskt kan kalla fram de mest lämpligapanelinställningarna (ljudnummer, etc) för den aktuella kompstilen, i en enda knapptryckning. Om Du redan bestämtDig för vilken kompstil Du vill använda kan Du låta One Touch Setting automatiskt välja lämpliga ljud för Dig.1 Välj en Style (sidan 45).2 Tryck en av ONE TOUCH SETTING [1]–[4] knapparna.Detta tar inte bara direkt fram en rad inställningar(ljud, effekter, etc.) som passar denvalda kompstilen — det kopplar också automatisktin ACMP och SYNC START så att Dukan börja spela direkt med vald Style.3 Så snart Du spelar ett ackord med Din vänstra hand startar vald Style.Parameter LockDu kan ”låsa” specifika parameterar så att de bara kan väljas via panelkontrollerna (sidan 122).CVP-305/303/301 Bruksanvisning 49


Bra tips när man använder One Touch Setting● Automatiskt byte av One Touch Setting med Main sektionerna (OTS Link)Tack vare den praktiska OTS (One Touch Setting) Link funktionen kan Du få One Touch Setting att bytas automatisktnär Du väljer olika Main sektioner (A–D). För att använda OTS Link funktionen, tryck [OTS LINK] knappen.Ställ följsamheten för OTS bytenHur byten för One Touch Setting skall ske kan ställas i ett av två olika lägen (sidan 101).● Memorera panelinställningar till OTSDu kan också skapa Dina egna One Touch Setting inställningar.Snabbguide1 Ställ panelens kontroller (som t ex Voice, Style, effekter,etc.) enligt önskan.2 Tryck [MEMORY] knappen.3 Tryck en av ONE TOUCH SETTING [1]–[4] knapparna.Ett meddelande som uppmanar Dig att spara panelinställningarnavisas i displayen.4 Tryck [F] (YES) knappen för att ta fram display för val avStyle och spara panelinställningarna som en Style fil(sidan 63).2 3FÖRSIKTIGTDe panelinställningar som memorerats till varje OTS knapp kommer att gå förlorade om Du byter till annan Styleeller slår av strömmen utan att ha genomfört Save operationen.Ta fram bästa inställningen för Din musik— Music FinderOm Du vill spela en speciell melodi, men inte vet vilken kompstil eller vilka ljud som passar bäst, kommerden praktiska Music Finder till Din hjälp. Välj helt enkelt önskad titel bland programmeringarna (”Records”)i Music Finder och CVP gör automatiskt en panelinställning som är anpassade enligt den valda musikgenren.En ny programmering kan skapas genom att editera den aktuella som valts (sidan 104).Datan (Records) i Music Finder är inte samma sak som Song data och kan följaktligen inte spelas upp.1 Tryck [MUSIC FINDER] knappen för att ta fram MUSIC FINDER display.50CVP-305/303/301 Bruksanvisning


213Snabbguide2 Tryck TAB [√] knappen för att välja ALL fliken.ALL fliken innehåller alla inlagda titlar.3 Välj önskad programmering/titel med hjälp av följande fyra sökkategorier.För att välja en titel, tryck [2π†]/[3π†] knapparna• Du kan också välja önskad titel med hjälp av [DATA ENTRY] ratten och sedan trycka [ENTER] för att aktivera.• Sök programmeringarMusic Finder är också utrustad med en praktisk sökfunktion med vilken Du kan ange en melodititel eller ett nyckelordoch omedelbart få fram alla programmeringar som stämmer in på Dina sökkriterier (sidan 102).• MUSIC ...............Anger melodins titel eller musikgenre och gör det enkelt att finna önskad musikstil.Bläddra upp eller ner genom titlar i alfabetisk ordningNär programmeringarna är sorterade efter titel, använd [1π†] knappen för att hoppa uppeller ner första/sista titel i bokstavsordning. Tryck båda [π†] knapparna samtidigt för att flyttamarkören till första programmeringen.• STYLE.................Detta är den Preset Style som fördelats programmeringen.Bläddra upp eller ner genom Style i alfabetisk ordningNär programmeringarna är sorterade efter Style, använd [4π†]/[5π†] knappen för att hoppaupp eller ner till första/sista Style i bokstavsordning. Tryck båda [π†] knapparna samtidigt för attflytta markören till första programmeringen.• BEAT ..................Detta är den taktart som finns registrerad för varje programmering.• TEMPO ..............Detta är den tempoinställning som fördelats för programmeringen.4 Spela på klaviaturen.Lägg märke till att panelinställningarna har ändrats automatiskt för att anpassas till den musikgenre somden valda programmeringen avser.• Tempo LockTempo Lock funktionen gör att Du kan undvika ändringar av Tempo för Style uppspelningen när en annan programmering väljes.För att koppla in Tempo Lock funktionen, tryck [6π†]/[7π†] (TEMPO LOCK) knappen i Music Finder display.• Parameter LockDu kan ”låsa” specifika parameterar så att de bara kan väljas via panelkontrollerna (sidan 122).Sortera programmeringarnaTryck [F] (SORT BY) knappen för att välja på vilket sätt programmeringarna skall sorteras.• MUSIC .................. Programmeringen sorteras efter melodititel.• STYLE.................... Programmeringen sorteras efter kompstilens namn.• BEAT ..................... Programmeringen sorteras efter taktart.• TEMPO ................. Programmeringen sorteras efter tempo.Ändra ordningsföljden för programmeringarnaTryck [G] (SORT ORDER) knappen för att ändra ordingsföljden för programmeringarna (stigande eller fallande).CVP-305/303/301 Bruksanvisning 51


Sjung tillsammans med Song uppspelning(Karaoke) eller Ditt eget framförandeAnslut en mikrofon till CVP (CVP-305/303) och sjung tillsammans med Song uppspelning (Karaoke) eller Ditteget framförande. Sångtexten kan visas under förutsättning att Song:en innehåller denna data. Sjung i mikrofonensamtidigt som Du läser texten i displayen. Sångtexten kan också visas tillsammans med noterna så attDu får all information Du behöver för att kunna såväl sjunga som spela.SCOREKARAOKESnabbguide(CVP-305/303)Anslut en mikrofon (CVP-305/303)1 Försäkra Dig om att Du har en konventionell dynamisk mikrofon.2 Ställ [INPUT VOLUME] ratten på instrumentets undersida i minimum position.3 Anslut mikrofonen till [MIC./LINE IN] uttaget.Ställ alltid INPUT VOLUME på minimum när ingenting äranslutet till [MIC/LINE IN}uttaget. Eftersom [MIC/LINE IN] uttagethar hög känslighet kan det ta upp och återge brus även omingenting är anslutet.INPUT MIC.VOLUME LINE INMIC. LINE PHONESMIN MAX2, 5344 Ställ [MIC.LINE] omkopplaren på ”MIC.”5 (För mikrofoner som har strömkälla, slå först på dess ström.)Justera [INPUT VOLUME] ratten samtidigt som Du sjunger i mikrofonen.Justera kontrollen samtidigt som Du kontrollerar SIGNAL och OVER lamporna.SIGNAL lampan lyser för att indikera att ljudsignal mottages. Se till att justeraINPUT VOLUME så att denna lampa lyser. OVER lampan tänds när ingångsnivånär för hög. Se till att justera INPUT VOLUME så att denna lampa inte tändsKoppla ur mikrofonen1 Ställ [INPUT VOLUME] ratten på instrumentets undersidai minimum position.2 Koppla ur mikrofonen från [MIC./LINE IN] uttaget.Ställ [INPUT VOLUME] ratten i minimum position innan strömmen slås av.52CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Sjung med visad sångtextProva att sjunga medan Du spelar upp en Song som innehåller sångtextdata.1 Välj en Song (sidan 34).2 Tryck [KARAOKE] knappen för att visa sångtext.3 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta Song uppspelning.4 Tryck SONG [STOP] knappen för att stoppa uppspelning.Visa sångtexten på en yttre TV apparat (CVP-305)Sångtexten som visas i displayen kan också sändas ut via VIDEO OUT uttaget.1 Använd en lämplig videokabel för att ansluta [VIDEO OUT] uttaget påCVP med VIDEO INPUT anslutningen på TV apparaten.Snabbguide2 Om så behövs, välj den yttre television/video monitor signal (NTSC ellerPAL) som används för Din videoutrustning.1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [G] VIDEO OUT2 Tryck [1π†] knappen för att välja yttre television/video monitorsignal.VIDEO OUTL L+RAUX INR• När sångtexten är oläsligDu kanske måste ändra Lyrics Language inställningen till ”International” eller ”Japanese” i Song Setting display ([FUNCTION] → [B]SONG SETTING), om den text som visas är förvanskad eller oläsbar. Denna inställning kan memoreras som en del av Song datan(sidan 152).• Ändra bakgrundsbild för sångtexten (CVP-305)Du kan ändra bakgrundsbilden för Lyric display. Tryck [7π†]/[8π†] (BACKGROUND) knappen i Lyrics display för att ta framdisplay för val av tillgängliga bakgrundsbilder, och gör där Ditt val. Tryck [EXIT] knappen för att återgå till föregående display.• Ändra textenDu kan ändra sångtexten enligt önskan (sidan 156).Praktiska funktioner för karaokeJustera tempo ➤ sid 30Transponering ➤ Se nedan.Lägg effekter till Din röst (CVP-305/303) ➤ sid 54Lägg stämmor till Din röst (CVP-305/303) ➤ sid 54Öva att sjunga korrekt (Vocal CueTIME) (CVP-305/303) ➤ sid 131TransposeMed denna funktion kan Du ändra tonarten för Song om den är för hög eller för låg.•Transponera upp tonhöjden för Song .............. Tryck TRANSPOSE [+] knappen.•Transponera ner tonhöjden för Song ............... Tryck TRANSPOSE [–] knappen.• Återställ transponeringen ................................ Tryck båda TRANSPOSE [+][–] knapparna samtidigt.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 53


För att stänga Transpose display, tryck [EXIT] knappen.Lägg effekter till Din röst (CVP-305/303)Du kan också lägga olika effekter till Din röst.Snabbguide1 Tryck [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] knappen för att ta fram Mic Setting display.2 Tryck [4π†]/[5π†] knapparna för att koppla till effekt.Välj en effekt typDu kan välja typ av effekt i Mixing Console (sidan 84).Lägg stämmor till Din röst (CVP-305/303)Du kan också lägga till automatiska körstämmor till Din röst.1 Välj en Song som innehåller ackordsdata (sidan 34).2 Tryck [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] knappen för att ta fram display förkörinställningar (Vocal Harmony).4233 Tryck [6π†]/[7π†] knapparna för att koppla in körstämmor (Vocal Harmony).54CVP-305/303/301 Bruksanvisning


4 Tryck [H] knappen för att ta fram display för att välja Vocal Harmony.5 Tryck en av [A]–[J] knapparna för att välja en Vocal Harmony typ.För detaljer kring typer av Vocal Harmony, se det separata Data List häftet.Snabbguide6 Tryck [ACMP ON/OFF] knappen för att koppla in ackompanjemangsautomatiken.7 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen och sjung i mikrofonen.Harmoniska stämmor läggs till Din röst enligt ackordsdatan.Justera mikrofon och Song volymDu kan justera volymbalansen mellan Song uppspelningen och mikrofonen.1 Tryck [BALANCE] knappen för att ta fram display för volymbalans.2 För att justera mikrofonvolymen, tryck [4π†] knappen.För att justera Song volymen, tryck [1π†] knappen.3 Tryck [EXIT] för att stänga displayen för volymbalans.Praktiska funktioner när Du sjunger med Ditt egetframförandeÄndra tonart (Transpose) ➤ Se nedan.Visa noterna i instrumentet och sångtexten på TV (CVP-305) ➤ sid 56Göra annonseringar mellan Song:er (CVP-305/303) ➤ sid 56Kontrollera melodirytmen när Du sjunger (Karao-Key) ➤ sid 131Ändra tonart (Transpose)Du kan anpassa såväl Song som Ditt klaviaturspel till en viss tonart. Tänk Dig t ex att Du vill såväl sjunga som spela till enspeciell inspelad Song. Song datan är i tonarten F men Du vill helst sjunga i tonarten D och Du känner Dig säkrast om Duspelar på klaviaturen i tonarten C. För att anpassa till dessa tonarter, ställ Master Transpose på ”0”, Keyboard Transposepå ”2” och Song Transpose på ”–3”. Detta flyttar upp klaviaturstämman och ner Song stämman till önskad tonhöjd.1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [®] KEYBOARD/PANEL → [B] TRANSPOSE ASSIGN2 Tryck [4π†]/[5π†] knappen för att välja önskad transponeringstyp.Följande typer finns tillgängliga. Välj den som bäst passar Dina önskemål.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 55


●KEYBOARDTransponerar tonhöjden för klaviaturspelade ljud och Style uppspelning(kontrollerat av vad Du spelar inom ackompanjemangsomfånget på klaviaturen).●SONGTransponerar tonhöjden för Song uppspelning.●MASTERTransponerar den totala tonhöjden för CVP.3 Tryck TRANSPOSE [–]/[+] knappen för att transponera.Värdet ställs i halvtonssteg.För att återställa transponeringsvärdet, tryck båda [+][–] knapparna samtidigt.Snabbguide4 Tryck [EXIT] knappen för att stänga TRANSPOSE display.Visa noterna i instrumentet och sångtexten på TV (CVP-305)Denna praktiska funktion gör att Du kan visa noterna i displayen på instrumentet (för att Du skall kunna spela),samtidigt som enbart sångtexten visas på en separat TV apparat (sidan 53) så att Din publik kan sjunga med.1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [G] VIDEO OUT2 Tryck [3π]/[4π] knapparna för att välja LYRICS.Göra annonseringar mellan Song:er (CVP-305/303)Denna funktion är idealisk när Du vill annonsera och tala till publiken mellan Dina sångframföranden. När man sjungeren melodi är vanligtvis flera effekter fördelade till MIC Setup. När man vill tala till publiken kan emellertid dessa effekterbli störande och opassande. Så snart TALK funktionen kopplas in blir effekterna automatiskt bortkopplade.1 Före Ditt framförande, tryck [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] knappen för att tafram MIC SETTING/VOCAL HARMONY display.122 Tryck [2π]/[3π] (TALK) knappen för att koppla in funktionen.Även Talk inställningar kan anpassas så att Du kan ställa in ljudet enligt önskan när Du talar till publiken (sidan 164).56CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Grundläggande hanteringProva de grundläggande funktionerna (Help)Help funktionen förklarar en del av de grundläggande funktionerna i instrumentet.Prova dem och följ de anvisningar som visas i Help display.1 Tryck [HELP] knappen för att ta fram Help display.Det språk som väljes här användsockså för olika ”Meddelanden”som visas under operationer.15Grundläggande hantering32 42 Om så behövs, använd [6π†]/[7π†] knapparna för att välja språk.(Svenska finns tyvärr inte – övers. anm.)3 Välj med hjälp av [1π†]–[5π†] knapparna en av de funktioner Duvill ha information kring.4 Tryck [8π†] knappen för att bekräfta Ditt val.En display som förklarar den valda funktionen visas.Använd TAB [√][®] knapparna för att välja olika sidor när sådana förekommer(”P1”, ”P2”, etc flikar visas).5 Tryck [EXIT] för att återgå till föregående display.Meddelanden som visas i displayenIbland visas ett meddelande (information eller bekräftande dialog) i samband meden operation. När ett meddelande visas, tryck helt enkelt önskad/relevant knapp.Välj språk för meddelandeDu kan välja önskat språk fördisplaymeddelanden i Helpdisplay (se ovan).I detta exempel, tryck [F] (YES)knappen för att starta formateringav SmartMedia kort.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 57


Direktval av displayer — Direct AccessDirektval av displayer — Direct AccessMed den bekväma Direct Access funktionen kan Du direkt kalla fram önskad displaymed bara en ytterligare enkel knapptryckning.1 Tryck [DIRECT ACCESS] knappen.Ett meddelande visas i displayen som uppmanar Dig att trycka önskad knapp.2 Tryck den knapp som motsvarar displayen för önskade inställning ochdenna kommer omedelbart att visas.Se det separata Data List häftet för en lista där Du kan avläsa de displayersom kan kallas fram med Direct Access funktionen.Grundläggande hanteringExempel på hur man tar fram display för Guide funktionenTryck [DIRECT ACCESS] knappen och tryck sedan [GUIDE] knappen.12Återgå till Main displayHär är ett praktiskt sätt att frånvilken annan display direktkomma till MAIN display:Tryck helt enkelt [DIRECTACCESS] knappen och därefter[EXIT] knappen.58CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Grundläggande displayer (Main display och display för att välja fil)Grundläggande displayer (Maindisplay och display för att välja fil)Det finns två grundläggande typer av displayer — Main och val av fil. Här förklarasde olika segmenten i varje display och den grundläggande hanteringen.Main displayMain display visar aktuella grundinställningar för instrumentet, som t ex aktuelltvalt ljud och kompstil, vilket kan avläsas i ett ögonkast. Main display är den Duvanligtvis ser när Du spelar på instrumentet.1234CVP-305/3037 8 )95134CVP-3017 8 )59Återgå till Main displayHär är ett praktiskt sätt att frånvilken annan display direktkomma till MAIN display:Tryck helt enkelt [DIRECTACCESS] knappen och därefter[EXIT] knappen.Grundläggande hantering6231 Voice name• RIGHT 1 (indikerat i högerkanten av segmentet):Namn för aktuellt ljud valt för RIGHT 1 stämman (sidan 73).• RIGHT 2 (indikerat i högerkanten av segmentet):Namn för aktuellt ljud valt för RIGHT 2 stämman (sidan 73).• LEFT (indikerat i högerkanten av segmentet):Namn för aktuellt ljud valt för LEFT stämman (sidan 73).Genom att trycka [A], [B] och [F]–[J] knapparna tas display för val av ljud för respektivestämma fram (sidan 31).2 Song namn och relaterad informationVisar namnet på den aktuella Song som är vald. I CVP-305/303 visas också dess taktartoch tempo.Om Song innehåller ackordsdata kommer aktuellt ackord att visas i ”CHORD” segmentet(se 3 nedan).På CVP-305/303, genom att trycka [C] knappen tas display för val av Song fram (sidan 34).3 Style namn och relaterad information; aktuellt ackordsnamnVisar namnet på den aktuella Style som är vald. I CVP-305/303 visas också dess taktartoch tempo.När [ACMP ON/OFF] knappen är inkopplad visas det ackord som spelas i vänsterhandssektionenpå klaviaturen.På CVP-305/303, genom att trycka [D] knappen tas display för val av Style fram (sidan 45).4 Internet funktionGenom att trycka [E] knappen tas display för Internet Direct Connection fram (sidan 166).5 Registration Memory banknamnVisar namnet för aktuellt vald Registration Memory bank.Genom att trycka [J] knappen tas display för val av Registration Memory bank fram (sidan 122).6 Volume BalanceVisar volymbalansen mellan stämmorna. (På CVP-301, ta fram Balance display genom atttrycka [BALANCE] knappen.)Justera volymbalansen mellan stämmorna med hjälp av [1π†]–[8π†] knapparna.7 TransposeHär visas transponeringsvärdet i halvtonssteg (sidan 53).8 TempoVisar aktuellt tempo för Song eller Style. På CVP-301 visas även taktarten.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 59


Grundläggande displayer (Main display och display för att välja fil)9 BAR (aktuell takt för Song eller Style)Visar aktuellt taktnummer för Song eller takt och taktslag för Style från uppspelningsstarten.) Registration SequenceVisas när Registration Sequence är aktiv (sidan 124).Strukturen och grundläggande hantering av display för att välja filDisplay för val av fil visas när Du trycker någon av de knappar som visas nedan. Här ifrån kan Du välja ljud,kompstilar och annan data.Kategoriknapparför val av VOICEGrundläggande hanteringSONG SELECT knappSTYLE SELECTknappKnapp för val avREGIST.BANKStrukturen av display för att välja fil• Plats (enhet) för dataPresetPlats där fabriksprogrammerad(preset) data är lagrad.UserPlats där inspelad eller editeraddata sparas.CardPlats där data på Smart-Media kort sparas.• Filer och mappar för dataDatan, såväl fabriksprogrammerad som Dina egna originaldata sparas som ”filer”. Du kan lägga in filer i en mapp.MappMappikonFil60CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Grundläggande displayer (Main display och display för att välja fil)Grundläggande hantering av display för att välja fil133321 Välj med hjälp av TAB [√]/[®] knapparna den flik som innehållerönskad fil.2 Välj med hjälp av [1π]–[7π] knapparna ([1π]–[6π] knapparna förVoice och Song) den sida (”P1”, ”P2”, etc) som innehåller önskad fil.3 Välj filen. Det finns två sätt att göra detta.•Tryck en av [A]–[J] knapparna.• Välj filen med hjälp av [DATA ENTRY] ratten och tryck sedan [ENTER]för att aktivera.4 Tryck [EXIT] för att återgå till föregående display.43Grundläggande hanteringStäng aktuell mapp och ta fram mapp på närmast högre nivåFör att stänga en mapp och ta fram mapp på närmast högre nivå, tryck[8π] (UP) knappen.Exempel med PRESET Voice displayPRESET Voice filerna är kategoriserade och lagda i anpassade mappar.Denna display visar Voice fileri en mapp.8Närmast högre nivå — i detta fall enmapp — visas. Varje mapp som visasi denna display innehåller anpassade,kategoriserade ljud, d v s Voice.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 61


Grundläggande displayer (Main display och display för att välja fil)Hantering av fil/mapp i display för val av fil• Spara filer...................................................................................................sid 63•Kopiera filer/mappar (Copy & Paste) ...........................................................sid 64• Flytta filer (Cut & Paste) ..............................................................................sid 65• Radera filer/mappar....................................................................................sid 65• Namnge filer/mappar .................................................................................sid 66• Välj ikoner för filer (visas till vänster om filnamnet)....................................sid 66• Skapa en ny mapp......................................................................................sid 67• Skriv in tecken ...........................................................................................sid 67Grundläggande hanteringFormatera SmartMedia kortEtt nytt SmartMedia kort eller ett som använts med andra apparater kanskeinte är direkt användbart med CVP. Om ett SmartMedia kort som satts iinstrumentets kortuttag inte kan hanteras av instrumentet, måste Du formaterakortet för instrumentet.FÖRSIKTIGT• När Du formaterar ett SmartMedia kort kommer all dess data att raderas. Var försiktigså att Du inte raderar viktiga data när Du använder formateringsfunktionen!• Försäkra Dig om att läsa sidan 22 för hantering av SmartMedia kort och kortuttag.• SmartMedia kort formaterade med detta instrument kan komma att bli oanvändbaramed andra instrument eller apparater.Formatera en diskettFör att formatera en diskett,välj ”USB” vid steg 3 till höger.FÖRSIKTIGTFörsäkra Dig om att läsa sidan21 för hantering av diskettstationoch disketter.1 Sätt i ett SmartMedia kort som skall formateras i kortuttaget.2 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [I]UTILITY → TAB[√]/[®]MEDIA3 Tryck [A] knappen för att välja ”CARD”.4 Tryck [H] knappen för att formatera kortet.462CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Grundläggande displayer (Main display och display för att välja fil)Spara filerMed denna operation sparar Du Dina originaldata (som t ex Song eller Voice Duskapat) som en fil.1 Efter att Du skapat en Song eller Voice i relevant SONG CREATOR ellerSOUND CREATOR display, tryck [SAVE] display knappen.Display för val av fil för motsvarande data visas. Tänk på att själva sparoperationenutföres från displayen för val av fil.Internminnets kapacitet(User flik display)Kapaciteten för instrumentetsinterna minne är cirka 1.5 MB(CVP-305/303) / 650 KB (CVP-301). Denna kapacitet avser allafiltyper inklusive Voice, Style,Song och Registration datafiler.Grundläggande hantering2 Välj med hjälp av TAB [√]/[®] knapparna önskad flik (USER, CARD, etc)till vilken Du önskar spara datan.3 Tryck [6†] (SAVE) knappen för att ta fram display för namngivningav filen.4 Skriv in ett filnamn (sidan 67).5 Tryck [8π] (OK) knappen för att spara filen.Om Du vill avbryta Save operationen. tryck [8†] (CANCEL) knappen.Den sparade filen kommer automatiskt att placera sig i bokstavsordningbland andra filer.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 63


Grundläggande displayer (Main display och display för att välja fil)Restriktioner för skyddad SongSong data som inköpts i handeln kan vara kopieringsskyddad mot illegalkopiering eller ofrivillig radering. Dessa markeras av en indikation uppe tillvänster om filnamnet. Indikationer och gällande restriktioner förklaras idetalj nedan.Prot. 1Prot. 2 OrigIndikeras för Preset Song sparad till USER displayflik, Disk OrchestraCollection (DOC) Song och Disklavier Piano Soft Song. Dessakan inte kopieras/flyttas/sparas till yttre media som t ex SmartMediaoch hårddisk.Indikerar Yamaha skyddsformaterad Song. Dessa kan inte kopieras.De kan enbart flyttas/sparas till USER displayflik och SmartMediakort med ID.Grundläggande hanteringProt. 2 EditIndikerar en editerad ”Prot. 2 Orig” Song. Se till att spara dessa tillsamma mapp som innehåller motsvarande ”Prot. 2 Orig” Song.Dessa kan inte kopieras. De kan enbart flyttas/sparas till USER displayflikoch SmartMedia kort med ID.OBS beträffande ”Prot. 2 Orig” och ”Prot. 2 Edit” Song filoperationSe till att spara ”Prot. 2 Edit” Song till samma mapp som innehåller dessoriginal ”Prot. 2 Orig” Song. I annat fall kan inte ”Prot. 2 Edit” Song spelasupp. Dessutom, om Du flyttar en ”Prot. 2 Edit” Song, se till att flytta dessoriginal ”Prot. 2 Orig” Song till samma plats (mapp) samtidigt.Kopiera filer/mappar (Copy & Paste)Med denna operation kan Du kopiera en fil/mapp och klistra in den på annan plats(mapp).1 Ta fram den display som innehåller den fil/mapp Du önskar kopiera.2 Tryck [3†] (COPY) knappen för att kopiera filen/mappen.Pop-up fönstret för Copy operationen visas nederst i displayen.3 Tryck en av [A]–[J] knapparna som motsvarar önskad fil/mapp.För att avbryta valet, tryck samma [A]–[J] knapp igen.■ Att välja alla filer/mapparTryck [6†] (ALL) knappen för att välja alla filer/mappar som visas i aktuelldisplay, inklusive alla eventuellt förekommande sidor.För att avbryta valet, tryck [6†] (ALL OFF) knappen igen.4 Tryck [7†] (OK) knappen för att bekräfta valet av fil/mapp.För att avbryta Copy operationen, tryck [8†] (CANCEL) knappen.5 Välj med hjälp av TAB [√]/[®] knapparna den destinationsflik (USER,CARD, etc) till vilken Du önskar klistra in filen/mappen.6 Tryck [4†] (PASTE) knappen för att klistra in filen/mappen.Den fil/mapp som kopierats och klistrats visas i displayen, placerad i bokstavsordningbland andra filer.64CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Grundläggande displayer (Main display och display för att välja fil)Flytta filer (Cut & Paste)Med denna operation kan Du flytta en fil genom att klippa ut den och klistra in denpå annan plats (mapp).1 Ta fram den display som innehåller den fil Du önskar Du önskar flytta.2 Tryck [2†] (CUT) knappen för att klippa ut filen.Pop-up fönstret för Cut operationen visas nederst i displayen.3 Tryck en av [A]–[J] knapparna som motsvarar önskad fil/mapp.För att avbryta valet, tryck samma [A]–[J] knapp igen.■ Att välja alla filer/mapparTryck [6†] (ALL) knappen för att välja alla filer som visas i aktuell display,inklusive alla eventuellt förekommande sidor.För att avbryta valet, tryck [6†] (ALL OFF) knappen igen.4 Tryck [7†] (OK) knappen för att bekräfta valet av fil.För att avbryta Cut operationen, tryck [8†] (CANCEL) knappen.5 Välj med hjälp av TAB [√]/[®] knapparna den destinationsflik (USER,CARD, etc) till vilken Du önskar klistra in filen.6 Tryck [4†] (PASTE) knappen för att klistra in filen.Den fil som flyttats och klistrats visas i displayen, placerad i bokstavsordningbland andra filer.Grundläggande hanteringRadera filer/mapparMed denna operation kan Du radera en fil/mapp.1 Ta fram den display som innehåller den fil/mapp Du önskar radera.2 Tryck [5†] (DELETE) knappen.Pop-up fönstret för Delete operationen visas nederst i displayen.3 Tryck en av [A]–[J] knapparna som motsvarar önskad fil/mapp.För att avbryta valet, tryck samma [A]–[J] knapp igen.■ Att välja alla filer/mapparTryck [6†] (ALL) knappen för att välja alla filer som visas i aktuell display,inklusive alla eventuellt förekommande sidor.För att avbryta valet, tryck [6†] (ALL OFF) knappen igen.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 65


Återkalla fabriksprogrammerade inställningar3 Bocka för med hjälp av [4π†] knappen rutan för den post som skallfabriksåterställas.4 Tryck [D] knappen för att genomföra återställningsoperationen föralla förbockade poster.Spara och återkalla Dina egna inställningarsom en enstaka filFör posterna nedan kan Du spara Dina egna originalinställningar som en enstakafil för att senare återkalla.Grundläggande hantering1 Gör önskade inställningar i instrumentet.2 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [I]UTILITY → TAB[®]SYSTEM RESET3 Tryck en av [F]–[I] knapparna för att ta fram relevant display för attspara Dina data.SYSTEM SETUPMIDI SETUPUSER EFFECTMUSIC FINDERParametrar som ställs i olika displayer, som t ex [FUNCTION] →UTILITY och i display för mikrofoninställningar hanteras som enenstaka System Setup fil. Se det separata Data List häftet för detaljerkring vilka parametrar som tillhör System Setup.MIDI inställningarna, inklusive MIDI mallarna i User flikens displayhanteras som en enstaka fil.User Effect inställningarna, inklusive User Effect typerna, UserMaster EQ typerna och User Vocal Harmony (CVP-305/303) skapadevia Mixing Console displayer hanteras som en enstaka fil.Alla Preset och skapade programmeringar för Music Finderhanteras som en enstaka fil.4 Välj en av flikarna (annan än PRESET) genom att trycka TAB [√][®]knapparna.Lägg märke till att filen i PRESET flik displayen är filen för de fabriksprogrammeradeinställningarna. Om Du väljer detta kommer de fabriksprogrammeradeinställningarna för respektive post att återställas. (Detta ger samma resultatsom ”Återställning av individuella fabriksprogrammerade poster” på sidan 69.)5 Spara Din fil (sidan 63).6 För att återkalla Din fil, välj den flik och sida till vilken Du sparat filen(samma flik och sida som specificerats i steg 4), och tryck motsvarande[A]–[J] knapp.70CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Data backupData backupFör maximal datasäkerhet rekommenderar Yamahaatt Du kopierar och sparar viktiga data till separatlagringsmedia, som t ex SmartMedia kort eller USButrustning avsedd för lagring. Detta ger en praktiskbackup om det interna minnet skulle bli skadat.4 Tryck [3†] (COPY) knappen för attkopiera fil/mapp.Pop-up fönstret för Copy operationen visasnederst i displayen.Data som kan sparas1 Song*, Style, Registration Memory Bank ochVoice2 Music Finder Record, Effect**, MIDI Templateoch System File* Skyddad Song (de som har ”Prot.1/Prot.2” till vänsteröver filnamnet) kan inte sparas.Song med en ”Prot.2” indikation kan emellertidflyttas (cut & paste operation) till ett SmartMediakort med ID. Song med en ”Prot.1” indikation kaninte flyttas till externt media.**Effect data inkluderar följande:- Editerad eller sparad data i Mixing Console”EFFECT/EQ”.- (CVP-305/303) Editerad eller sparad data förVocal Harmony typ.5 Tryck [6†] (ALL) knappen för att välja allafiler/mappar som visas i aktuell display,inklusive alla eventuellt förekommandesidor.För att avbryta valet, tryck [6†] (ALL OFF)knappen igen.6 Tryck [7†] (OK) knappen för att bekräftavalet av fil/mapp.För att avbryta Copy operationen, tryck [8†](CANCEL) knappen.7 Välj med hjälp av TAB [√]/[®] knapparnaden destinationsflik (USER, CARD, etc) tillvilken Du önskar kopiera filen/mappen.8 Tryck [4†] (PASTE) knappen för att klistrain filen/mappen.Grundläggande hanteringBackup proceduren är olika för datatyperna 1 och 2ovan.Backup procedurSong, Style, Registration Memory Bank ochVoice DataOm ett meddelande visas som indikeraratt data inte kan kopierasSkyddad Song (”Prot.1/Prot.2” är indikeratuppe till vänster över filnamnet) finns blandde filer som skall kopieras. Skyddad Songkan inte kopieras. Song med en ”Prot.2”indikation kan emellertid flyttas (cut & pasteoperation) till ett SmartMedia kort med ID.1 Sätt i/anslut backup media (destination),som t ex ett SmartMedia kort eller USButrustning avsedd för lagring.2 Ta fram den display som innehåller önskadfil som skall kopieras.Song:Tryck [SONG SELECT] knappen.Style:Tryck [STYLE SELECT] knappen.Registration Memory Bank:Tryck [REGIST. BANK] knappen.Voice:Tryck en av VOICE knapparna.3 Välj USER fliken med hjälp av TAB [√]/[®]knapparna.Music Finder Record, Effect, MIDI Templateoch System Data1 Sätt i/anslut backup media (destination),som t ex ett SmartMedia kort eller USButrustning avsedd för lagring.2 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [√]/[®]SYSTEM RESET3 Tryck en av [F]–[I] knapparna för att ta framrelevant data som skall sparas.4 Välj med hjälp av TAB [√]/[®] knapparnaönskad flik (CARD eller USB) till vilken Duönskar spara datan.5 Spara Din data (sidan 63).CVP-305/303/301 Bruksanvisning 71


Använd, skapa och editera ljudenHänvisning till Snabbguide sidorSpela med ljuden .......................................................................... sidan 28Spela med pianoljuden............................................................sidan 28Spela med olika ljud................................................................sidan 31Använd, skapa och editera ljuden ReferensLjudens kännemärkenTyp av Voice och dess kännemärke är indikerat ovanför Preset Voice namnet.Natural!Live!Cool!Sweet!DrumsSFXDessa rika och läckra ljud består mestadels av olika klaviaturinstrumentoch är speciellt avsedda för pianospel och andra klaviaturstämmor.De omfattas även av Yamahas avancerade samplingsteknologier somStereo Sampling, Dynamic Sampling, Sustain Sampling och Key-offsampling.Dessa ljud av akustiska instrument har samplats (d v s digitalt inspelats)i stereo för att återge ett verkligt autentiskt, rikt ljud, fullt av atmosfär ochakustik.Dessa ljud utgör samplingar av elektriskt förstärkta instrument och tackvare stor minneskapacitet och mycket sofistikerad programmering harman lyckats fånga den typiska strukturen och nyanserna i dessa ljud.Även dessa ljud av akustiska instrument är resultatet av Yamaha’s sofistikeradeteknologi som gör ljuden så otroligt detaljerade och naturligaatt Du kan tro att det är instrumentet i verkligheten Du spelar på!Olika trum- och percussionljud är fördelade till individuella tangenter,vilket gör att Du kan spela dessa från klaviaturen.Olika specialeffekter har fördelats till individuella tangenter och kanspelas från klaviaturen.Mega Voice kompatibilitet(CVP-305)Mega Voice är unika för Clavinovaoch inte kompatibla med andramodeller. Song eller Style datasom skapats med Clavinova ochsom innehåller Mega Voice kommerinte att låta korrekt när despelas upp på andra instrument.Organ Flutes!Mega Voice(CVP-305)Dessa autentiska orgelljud kan Du själv påverka och skapa med SoundCreator där Du finner alla de olika fottal som behövs för ett traditionelltorgelljud.Mega Voice är inte avsedda att spela från klaviaturen. Mega ljuden är iförsta hand avsedda att användas med inspelad MIDI sekvensdata (somSongs och Styles). Speciellt en del av gitarr- och basljuden har skapatssom Mega ljud för Clavinova och de skiljer sig tydligt från vanliga ljudgenom sin prefix i displayerna för val av ljud.Vad som gör Mega ljuden speciella är utnyttjandet av de olika anslagsnivåerna(velocity). Vanliga ljud utnyttjar också olika anslagsnivåer —för att variera ljudkvaliten och/eller nivån med hänsyn till hur hårt ellerlöst Du spelar på klaviaturen. Detta göra att ljuden i Clavinova låter äktaoch naturliga. Med Mega ljuden har emellertid olika anslagsnivåer heltolika ljud.Till exempel, ett Mega gitarrljud innehåller ljuden av olika slags spelteknik(enligt nedan). I vanliga instrument måste olika ljud med dessaeffekter tas fram via MIDI och kombineras för att skapa önskad effekt.Med Mega ljud blir det emellertid nu möjligt att spela en övertygandegitarrstämma med ett och samma ljud genom att specificera anslagsvärdenför att återge ljudet av en speciell spelteknik.På grund av den komplexa strukturen i dessa ljud och det exakta anslagsvärdesom behövs för att spela ljuden, är de inte avsedda att spelas frånklaviaturen. De är emellertid mycket användbara och praktiska för attskapa MIDI data — speciellt när Du vill undvika att använda flera olikaljud för enbart en enstaka instrumentstämma.72CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela olika ljud samtidigtSpela olika ljud samtidigtClavinova keyboardet är utrustad med olika funktioner och praktiska ting för framförandetsom helt enkelt inte förekommer på ett akustiskt instrument. Det gör attDu kan spela olika ljud samtidigt i samma tangent eller spela ett ljud med vänsterhand och ett annat (eller t o m två sammanslagna ljud!) med höger hand.Klaviaturens stämmor (Right 1, Right 2, Left)Ljud kan fördelas individuellt till varje klaviaturstämma: Right 1, Right 2 och Left.Med hjälp av PART ON/OFF knapparna kan Du kombinera dessa stämmor för attskapa fylliga instrumentklanger.Kombinationer för klaviaturens stämmor■ Spela ett enstaka ljud (Right 1 stämma)Du kan spela ett enstaka ljud över hela klaviaturomfånget. Detta används förnormala framföranden — t ex med pianoljudet.Right 1 stämma■ Spela två ljud samtidigt (Right 1 och Right 2 stämmor)Du kan simulera en instrumental duett, eller kombinera två liknande ljud för attskapa ett fetare ljud.Justera volymbalansen mellanstämmornaJustera volymbalansen mellanstämmorna i BALANCE displayen(sidan 39).Specificera splitpunkten(gränsen mellan höger ochvänster hands omfång)Se sidan 100.Referens Använd, skapa och editera ljudenRight 2 stämmaRight 1 stämmaSe sidan 74 för att välja ljud för Right 2 stämman.■ Spela olika ljud i höger och vänster hand (Right 1 och Left stämmor)Du kan spela olika ljud med höger och vänster hand. Prova t ex att spela ettbasljud med Din vänsterhand och ett pianoljud med Din högerhand.Left stämmaRight 1 stämmaSe sidan 75 för att välja ljud för Left stämman.■ Spela tre olika ljud med vänster och höger hand (Right 1, 2 och Leftstämmor)Du kan kombinera dessa tre stämmor för att skapa ett fylligt ensembleljud.Left stämmaRight 2 stämmaRight 1 stämmaCVP-305/303/301 Bruksanvisning 73


Spela olika ljud samtidigtSpela två ljud samtidigt (Right 1 och 2stämmor)Den valda stämmans ljudnamnblir markerat i Main display.Du kan spela två ljud samtidigt med Right 1 och Right 2 stämmorna.1 Se till att PART ON/OFF [RIGHT 1] knappen är inkopplad.2 Tryck PART ON/OFF [RIGHT 2] knappen för att koppla in den.Snabbval av ljud för Right 1och Right 2 stämmornaDet finns ett alternativt sätt attsnabbt välja både Right 1 ochRight 2 ljud från panelen:Medan en av panelens Voiceknappar hålles nertryckt, tryckännu en Voice knapp. Det förstvalda ljudet blir Right 1 ljudetoch det andra blir Right 2.3 Tryck en av VOICE knapparna för att ta fram display för val av ljudför Right 2 stämman.ORGAN FLUTESAnvänd, skapa och editera ljuden4 Tryck TAB [√] knappen för att välja PRESET flik (om så behövs).455Koppla Right 2 stämmantill/från med en pedalDu kan använda en pedal för attkoppla Right 2 stämman till/från(att välja funktion för pedal, sesidan 182). Detta är användbartför att kunna koppla Right 2stämman till och från medan Duspelar.5 Tryck en av [A]–[J] knapparna för att välja önskat ljud.6 Spela på klaviaturen.7 Tryck PART ON/OFF [RIGHT 2] knappen igen för att koppla bort den.74CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela olika ljud samtidigtSpela olika ljud med höger och vänster hand(Right 1 och Left stämmor)Du kan spela olika ljud med höger och vänster hand (Right 1 och Left stämmor).1 Se till att PART ON/OFF [RIGHT 1] knappen är inkopplad.2 Tryck PART ON/OFF [LEFT] knappen för att koppla in den.Den valda stämmans ljudnamnblir markerat i Main display.3 Tryck en av VOICE knapparna för att ta fram display för val av ljudför Left stämman.ORGAN FLUTES4 Tryck TAB [√] knappen för att välja PRESET flik (om så behövs).455Använd, skapa och editera ljuden5 Tryck en av [A]–[J] knapparna för att välja önskat ljud.6 Spela på klaviaturen.7 Tryck PART ON/OFF [LEFT] knappen igen för att koppla bort den.Koppla Left stämman till/frånmed en pedalDu kan använda pedal för attkoppla Left stämman till/från (attvälja funktion för pedal, se sidan182). Detta är användbart för attkunna koppla Left stämman tilloch från medan Du spelar.Specificera splitpunkten(gränsen mellan höger ochvänster hands omfång)Se sidan 100.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 75


Ändra tonhöjdÄndra tonhöjdTransponeringKlaviaturens tonhöjd kan transponeras upp eller ner (i halvtonssteg).• Transponera under framförandetDu kan lätt ställa önskad transponering för det totala instrumentljudet genom atttrycka TRANSPOSE [–]/[+] knapparna.• Transponera före framförandetÄndra transponeringsinställningarna i MIXING CONSOLE display. Du kan individuelltställa transponeringen för respektive klaviatur (KBD), Song uppspelning(SONG) eller det totala ljudet för instrumentet (MASTER).1 Ta fram display för operationen.[MIXING CONSOLE] → TAB [√][®] TUNE2 Använd [1π†]–[3π†] knapparna för att ställa transponeringen.Använd, skapa och editera ljudenTune funktionerna påverkar inteDrum Kit eller SFX Kit ljuden.Hz (Hertz):Denna mätenhet refererar tillljudets frekvens och representerarantalet svängningar somsker per sekund.Finstäm tonhöjden för hela instrumentetDu kan finstämma tonhöjden för hela instrumentet — användbart när Du vill spelaClavinova tillsammans med andra instrument eller med CD skiva.1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [√] MASTERTUNE2 Använd [4π†]/[5π†] knapparna för att stämma.Tryck 4 eller 5 [π] och [†] knapparna samtidigt för att återställa värdet tillfabriksinställningen 440.0 Hz..SkalstämningDu kan välja olika skalor för att spela med speciella stämningar från specifikahistoriska perioder eller andra kulturer.1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [®] SCALE TUNE2 Välj med hjälp av [6π†]/[7π†] knapparna önskad stämma för vilkenDu vill göra skalstämning.Markera rutan genom att trycka [8π] knappen.3 Använd [A]/[B] knapparna för att välja önskad skala.Stämningen för varje ton för den aktuella skala som valts indikeras i klaviaturillustrationeni displayen.76CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Ändra tonhöjd4 Ändra följande inställningar enligt önskan.• Stäm individuella toner för klaviaturen (TUNE)1 Tryck [3π†] knappen för att välja den ton som skall stämmas.2 Använd [4π†]/[5π†] knapparna för att ställa stämningen icent.• Bestämmer grundtonen för varje skala.Tryck [2π†] knappen för att välja grundton.När grundtonen ändras blir tonhöjden för klaviaturen transponerad,men den ursprungliga tonhöjdsrelationen mellan tonerna bibehålles.Förprogrammerade skalstämningarEQUALTEMPERAMENT= LiksvävandetempereringPURE MAJORPURE MINOR= Ren dur/ren mollPYTHAGOREAN= PythagoreiskMEAN-TONE= MedeltonWERCKMEISTERKIRNBERGERARABIC = ArabiskTonomfånget i varje oktavomfång är delat lika i tolv delar, med varjehalvtonssteg jämt fördelat. Detta är det vanligaste system för stämingsom används i dagens musik.Dessa stämningar baseras på ett rent harmoniskt förhållande inom varjeskala, speciellt för treklanger (grundton, ters, kvint). Tillämpas ofta i körsammanhang.Uttänkt av den grekiske filosofen Pythagoras och baserar sig på kvinter.Den ger vackra kvinter och kvarter, men terser blir inte lika rena.Denna skala skapades som en förbättring av Pythagoreisk stämning föratt ge renare terser. Populärt under 1500-talet fram till sent 1700-tal.Bl a Händel använde denna skala.Denna sammansatta skala kombinerar Werckmeister och Kirnbergersystemen, vilka i sig var en förbättring av medelton och Pythagoreiskskala. Den huvudsakliga fördelen är att varje tangent har sin egen unikakaraktär. Använt under Bach och Beethovens tid. Används numera medcembalo och piporgel för att återge tidstypisk musik.Använd dessa stämningar för att spela arabisk musik.Cent:Enhet för tonhöjd som motsvarar1/100 av en halvton (100 cent =1 halvton).Återkalla direkt önskad skalaMemorera den önskade skalantill Registration Memory.Försäkra Dig om att SCALE postenär markerad för registrering(sidan 121).Använd, skapa och editera ljudenTonhöjdens inställningar för varje skala(i cent; exempel med C-skala)C C# D Eb E F F# G Ab A Bb BEQUAL TEM-PERAMENT0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PURE MAJOR 0 -29.7 3.9 15.6 -14.1 -2.3 -9.4 2.3 -27.3 -15.6 18.0 -11.7PURE MINOR 0 33.6 3.9 15.6 -14.1 -2.3 31.3 2.3 14.1 -15.6 18.0 -11.7PYTHAGOREAN 0 14.1 3.9 -6.3 7.8 -2.3 11.7 2.3 15.6 6.3 -3.9 10.2MEAN-TONE 0 -24.2 -7.0 10.2 -14.1 3.1 -20.3 -3.1 -27.3 -10.2 7.0 -17.2WERCKMEISTER 0 -10.2 -7.8 -6.3 -10.2 -2.3 -11.7 -3.9 -7.8 -11.7 -3.9 -7.8KIRNBERGER 0 -10.2 -7.0 -6.3 -14.1 -2.3 -10.2 -3.1 -7.8 -10.2 -3.9 -11.7ARABIC 1 0 0 -50.0 0 0 0 0 0 0 -50.0 0 0ARABIC 2 0 0 0 0 -50.0 0 0 0 0 0 0 -50.0* I displayen visas dessa värden avrundade.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 77


Lägg effekter till ljud som spelas på klaviaturenLägg effekter till ljud som spelas påklaviaturenCVP är utrustad med ett sofistikerat multi-processor effektsystem som kan adderaextraordinärt djup och skapa uttrycksmöjligheter för Ditt ljud.1 Välj önskad stämma för vilken Du önskar lägga till effekter genom atttrycka en av PART SELECT knapparna.2 Tryck [VOICE EFFECT] knappen för att ta fram VOICE EFFECT display.Använd, skapa och editera ljudenDu kan använda pedal för attkoppla Harmony/Echo effektertill och från (sidan 182).Portamento:Portamento är en funktion somskapar en mjuk glidning mellantvå toner som spelas legato eftervarandra. Portamento Time (hurlång tid glidningen skall ta) kanställas via MIXING CONSOLEdisplay (sidan 82).DSP:Förkortning för Digital SignalProcessor (eller Processing).DSP påverkar och framhäveren ljudsignal på digital väg ochkan producera en mängd olikaeffekter.1 23 Använd knapparna i nedre delen av displayen för att lägga effektertill ljuden.EffektparametrarHARMONY/ECHOMONO/POLYDSP/DSP VARIA-TIONLägger till Harmony/Echo effekter till de ljud som spelas inom högerhandssektionen på klaviaturen (sidan 79).Denna kontroll bestämmer om ljudet återges monofoniskt (endast enton i taget) eller polyfoniskt för varje stämma. Tack vare detta kan Duspela blåsinstrument mera realistiskt. Beroende på det valda ljudet kanman i MONO inställning även utnyttja Portamento effekten, när manspelar legato.Med de digitala effekter som finns inbyggda i Clavinova kan Du skapaatmosfär och djup till Din musik på en rad olika sätt — som att t exlägga till reverb så att det låter som om Du spelar i en konsertsal.• DSP omkopplaren används för att koppla DSP (Digital Signal Processor)effekt till eller från för den aktuellt valda klaviaturstämman.• DSP Variation omkopplaren används för variation av DSP effekten.När t ex Rotary Speaker (= roterande högtalare) effekt är vald, kan Dumed denna växla mellan långsam och snabb rotation.Välj Harmony/Echo typDu kan välja önskad Harmony/Echo effekt bland en rad olika typer.För att aktivera den valda effekten, ställ HARMONY/ECHO på ON i displayensom visas i steg 2 ovan.1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [F] HARMONY/ECHO2 Använd [1π†]–[3π†] knapparna för att välja Harmony/Echo typ(sidan 79).3 Använd [4π†]–[8π†] knapparna för att välja olika Harmony/Echoinställningar (sidan 80).Tillgängliga inställningar varierar beroende på Harmony/Echo typ.78CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Lägg effekter till ljud som spelas på klaviaturenHarmony/Echo typerHarmony/Echo typerna är indelade i följande grupper, vilka ger olika typer aveffekter.Harmony typerDessa typer lägger harmonitonertill de toner som spelas ihögerhandssektionen, specificeradeav det ackord somspelas i vänsterhandssektionenpå klaviaturen. (Lägg märke tillatt ”1+5” och ”Octave” inte påverkasav ackordet.)Multi Assign typDenna typ lägger en specielleffekt till ackord som spelas ihögerhandssektionen på klaviaturen.Echo typerDessa typer lägger ekoeffektertill toner i högerhandssektionenpåklaviaturen, synkroniserademed aktuell tempoinställning.● Harmony typerNär någon av Harmony typerna valts läggs Harmony effekten till de toner somspelas i högerhandssektionen på klaviaturen enligt den typ som valts ovan, ochresultatet styrs av de ackord som specificeras inom ackordssektionen på klaviaturen,enligt nedan.SplitpunktSplitpunktKoppla bort vänsterhandensackordsljudDu kan koppla bort ackordsljudetinom vänsterhandes ackompanjemangsomfångoch därmedåterge enbart ackordet frånHarmony effekten. Koppla in[ACMP ON/OFF], koppla bort[SYNC START] och välj ”Off”för Stop Accompaniment parametern.Använd, skapa och editera ljudenAckordssektion för Style uppspelning ochHarmony effektSplitpunkt Splitpunkt(för Style) (för klaviaturljud)Left ljud ochackordssektion förHarmony effektRight 1Right 2ljudAckordssektionför Style uppspelningochHarmony effektLeft ljud Right 1Right 2ljud● Multi Assign typMulti Assign fördelar automatiskt toner som spelas i högerhands sektionen på klaviaturentill separata stämmor (ljud). Båda klaviaturstämmorna [RIGHT 1] och[RIGHT 2] skall vara inkopplade när Multi Assign effekt används. Om Du spelartvå toner efter varandra, kommer första tonen att spelas med Right 1 ljudet, denandra med Right 2 ljudet.● Echo typerNär någon av Echo typerna valts kommer motsvarande effekt (Echo, Trill, Tremolo)att läggas till toner spelade i högerhandssektionen på klaviaturen, synkroniseradmed aktuell tempoinställning, oberoende av [ACMP] och LEFT stämmornas till/frånläge. Lägg märke till att Trill effekten förutsätter att man spelar minst två toner, vilkadå skapar en drill.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 79


Editera volymen och den tonala balansen (MIXING CONSOLE)Harmony/Echo inställningarVOLUMESPEEDASSIGNCHORD NOTEONLYTOUCH LIMITBestämmer volymnivån för Harmony/Echo toner genererade av Harmony/Echoeffekten. Denna parameter är tillgänglig för alla typer medundantag för ”Multi Assign”.Bestämmer hastigheten för Echo, Tremolo och Trill effekterna. Dennaparameter blir endast tillgänglig när Echo, Tremolo eller Trill valts underTYPE ovan.Med denna parameter kan Du bestämma med vilken stämma Harmony/Echo tonerna skall ljuda. Denna parameter är tillgänglig för alla typermed undantag för ”Multi Assign”.Ställt i ON kommer Harmony effekten enbart att läggas till toner somtillhör det ackord som spelas inom ackordssektionen på klaviaturen.Denna parameter fungerar enbart för Harmony typer ovan.Bestämmer lägsta anslagsvärde vid vilket Harmony toner kommer attljuda. Tack vare detta kan Du styra Harmony tillägget genom Dittanslag. Harmony effekten läggs till när Du slår an tangenten hårdare(över det ställda värdet). Denna parameter är tillgänglig för alla typermed undantag för ”Multi Assign”.Använd, skapa och editera ljudenEditera volymen och den tonalabalansen (MIXING CONSOLE)Mixing Console ger Dig intuitiv och tydlig kontroll över klaviaturens stämmor ochSong/Style kanaler, inklusive volymbalanser och klangfärg på ljuden. Du kan justeravolymnivåer och stereoposition (panorering) för varje ljud för att ställa optimal balansoch stereobild. Du kan också kontrollera effekter och dess fördelning.Grundläggande hantering1 Tryck [MIXING CONSOLE] knappen för att ta fram MIXING CONSOLEdisplay.21, 34452 Använd TAB [√]/[®] knapparna för att ta fram relevant inställningsdisplay.För information kring tillgängliga parametrar, se avsnittet ”Justerbara poster(parametrar) i MIXING CONSOLE displayer” på sidan 82.80CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Editera volymen och den tonala balansen (MIXING CONSOLE)3 Tryck [MIXING CONSOLE] knappen upprepade gånger för att ta framMIXING CONSOLE display för önskade stämmor.MIXING CONSOLE displayen består av flera olika displayer för olikatyper av stämmor. De stämmor som avses anges högst upp i displayen.De olika MIXING CONSOLE displayerna alternerar enligt följande:PANEL PART display → STYLE PART display → SONG CH 1–8 display →SONG CH 9–16 display4 Tryck en av [A]–[J] knapparna för att välja önskad parameter.5 Använd [1π†]–[8π†] knapparna för att ställa värdet.6 Spara Dina MIXING CONSOLE inställningar.• Spara PANEL PART displayinställningarMemorera dem till Registration Memory (sidan 121).• Spara STYLE PART displayinställningarSpara dem som Style data.1 Tryck [DIGITAL RECORDING] knappen.2 Tryck [B] knappen för att ta fram STYLE CREATOR display.3 Tryck [EXIT] knappen för att stänga RECORD display.4 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Style frånvilken Dina data kan sparas, och spara dem sedan (sidan 63).• Spara SONG CH 1–8/9–16 displayinställningarRegistrera först den editerade inställningen som en del av Song datan(SET UP) och spara sedan Song:en.Se förklaringen kring SONG CREATOR → CHANNEL display → SETUPpost på sidan 152.Beträffande stämmorSe nedan.Samtidigt ändring av allastämmor till samma värdeSå snart Du valt en parameter isteg 4 kan Du direkt ställasamma värde till alla stämmor.För att göra detta, tryck och hållnere en av [A]–[J] knapparnasamtidigt som Du ställer värdetmed hjälp av [1]–[8] knapparnaeller [DATA ENTRY] ratten.Använd, skapa och editera ljudenBeträffande stämmor — PartPANEL PARTI PANEL PART display i MIXING CONSOLE kan Du individuellt justeravolymnivån mellan klaviaturens stämmor (RIGHT 1, RIGHT 2 och LEFT),SONG, STYLE och MIC (CVP-305/303) stämmor. Dessa stämkomponenterär desamma som visas i displayen när Du trycker [BALANCE] knappen.STYLE PARTEn Style består av åtta separata kanaler. Här kan Du justera volymnivån mellandessa åtta kanaler eller stämmor. Dessa stämkomponenter är desamma somvisas i displayen när Du trycker panelens [CHANNEL ON/OFF] knapp för attta fram STYLE display.SONG CH 1–8/9–16En Song består av sexton separata kanaler. Här kan Du justera volymnivånmellan dessa sexton kanaler eller stämmor. Dessa stämkomponenter ärdesamma som visas i displayen när Du trycker panelens [CHANNEL ON/OFF] knapp för att ta fram SONG display.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 81


Editera volymen och den tonala balansen (MIXING CONSOLE)Justerbara poster (parametrar) i MIXING CONSOLE displayerFöljande förklaringar omfattar tillgängliga poster (parametrar) i MIXING CONSOLEdisplayer.VOL/VOICE• RHY2 kanalen i STYLE PARTdisplay är endast avsedd förDrum Kit och SFX ljud.• När GM Song data spelas kankanal 10 (i SONG CH 9–16sidan) endast användas förDrum Kit ljud.SONG AUTO REVOICE Se sidan 83.VOICEPANPOTHär kan Du välja önskat ljud för varje stämma. När Style kanalertagits fram kan inte Organ Flutes eller User ljud väljas. När Songkanaler tagits fram kan inte User ljud väljas.Bestämmer stereopositionen för den valda stämman (kanalen).VOLUMEBestämmer ljudnivån för varje stämma eller kanal, och gör attDu kan finjustera balansen för alla stämmorna.FILTERHARMONIC CONTENTGör att Du kan justera resonanseffekten (sidan 91) för varje stämma.Använd, skapa och editera ljudenBRIGHTNESSTUNEPORTAMENTO TIMEBestämmer klangfärgen på ljudet för varje stämma genom attjustera Cutoff Frequency (sidan 91).Portamento är en funktion som skapar en mjuk glidning av tonhöjdenmellan två toner som spelas legato på klaviaturen. PortamentoTime bestämmer hur snabb denna glidning skall vara.Högre värde resulterar i en långsammare glidning. Inställningen”0” ger ingen effekt. Denna parameter blir tillgänglig när denvalda klaviaturstämman står i Mono (sidan 78).PITCH BEND RANGEOCTAVETUNINGTRANSPOSEStäller omfånget för PITCH BEND hjulet för var och en av klaviaturstämmorna.Omfånget sträcker sig från ”0” till ”12” där varjesteg motsvarar en halvton.Bestämmer tonhöjd för specificerad stämma upp eller ner meden eller två oktaver.Bestämmer finstämning för varje klaviaturstämma.Används för att transponera tonhöjden för respektive klaviaturen(KEYBOARD), Song uppspelning (SONG) eller det totala ljudetför instrumentet (MASTER).EFFECTTYPEREVERBCHORUSDSPFör att välja önskad effekttyp (sidan 85). Efter att ha editerat olikaparametrar för den valda effekttypen, kan Du spara den som Dinoriginaleffekt.Justerar mängden Reverb för varje stämma eller kanal. Namnetför den aktuella Reverb effekten anges till höger om ”REVERB”rubriken.Justerar mängden Chorus för varje stämma eller kanal.Justerar mängden DSP för varje stämma eller kanal.82CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Editera volymen och den tonala balansen (MIXING CONSOLE)EQ (Equalizer)TYPE För att välja önskad EQ typ som bäst passar musik och miljö (sidan 87).Detta påverkar det totala ljudet för CVP.EDIT För att editera EQ (sidan 87).EQ HIGHEQ LOWBestämmer mittfrekvensen för höga EQ bandet som undertrycks/förstärksför varje stämma.Bestämmer mittfrekvensen för låga EQ bandet som undertrycks/förstärksför varje stämma.Song Auto RevoiceMed denna funktion kan Du till fullo utnyttja de fantastiska ljuden i instrumentetmed XG-kompatibel Song data. När Du spelar upp MIDI-filer Du köpt i handelneller som producerats med andra instrument, kan Du använda Song Auto Revoiceför att automatiskt byta till Clavinovas speciella ljud (Natural!, Live!, Cool!, etc)i stället för de konventionella XG ljuden av motsvarande typ.1–3 Samma operation som i ”Grundläggande hantering” på sidan 80.I steg 2, välj VOL/VOICE fliken.4 Tryck [G] (SETUP) knappen för att ta fram AUTO REVOICE SETUP display.5 Använd [1π†]–[3π†] knapparna för att välja de ljud som skall bytas.Använd, skapa och editera ljuden5 6 76 Använd [4π†]–[6π†] knapparna för att välja alternativ för det ljudsom valdes i steg.Flera olika Revoice inställningar är tillgängliga med hjälp av [F]/[G]/[I] knapparnaför att enkelt ta fram rekommenderade Revoice inställningar i en endaoperation.ALL REVOICE: Byter ut alla utbytbara XG ljud till de rika ochautentiska ljuden i Clavinova.PIANO REVOICE: Byter ut enbart pianoljuden.BASIC REVOICE: Byter ut enbart de rekommenderade ljud som ärlämpliga för uppspelning av Song:en.ALL NO REVOICE: Alla ljuden återgår till original XG ljud.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 83


Editera volymen och den tonala balansen (MIXING CONSOLE)7 Tryck [8π] (OK) knappen för att genomföra Din Revoice inställning.För att avbryta Revoice operationen, tryck [8†] (CANCEL) knappen.8 I VOL/VOICE flikens display, tryck [F] knappen för att ställa SONGAUTO REVOICE på ON.Effect Type■ Väljer typ av effekt1–3 Samma operation som i ”Grundläggande hantering” på sidan 80.I steg 2, välj EFFECT fliken.4 Tryck [F] (TYPE) knappen för att ta fram display för val av effekt.Använd, skapa och editera ljuden5 Använd [1π†]/[2π†] knapparna för att välja effekt BLOCK.DSP:Förkortning för Digital SignalProcessor (eller Processing).DSP påverkar och framhäveren ljudsignal på digital väg ochkan producera en mängd olikaeffekter.5 6 7 884CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Editera volymen och den tonala balansen (MIXING CONSOLE)Block Applicerbara stämmor Effektens karaktärREVERB Alla stämmor Skapar reverbeffekter som får det att låtasom om Du spelade i miljöer som en storkonsertsal eller intim klubb.CHORUS Alla stämmor Lägger till en choruseffekt som får det att låtasom om flera instrument spelar tillsammanssamtidigt.DSP1DSP2DSP3DSP4STYLE PARTSONG CHANNNEL 1–16RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT,SONG CHANNEL 1–16RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT,SONG CHANNEL 1–16,Mikrofonljud (CVP-305/303)Utöver Reverb och Chorus typerna harClavinova speciella DSP effekter som inkluderarytterligare effekter som vanligtvisanvänds specifikt för en stämma, som t exdistortion eller tremolo.Varje oanvänt DSP block blir automatisktfördelat till återstående aktiva stämmor(kanaler).6 Använd [3π†]/[4π†] knapparna för att välja den stämmatill vilken Du vill lägga effekten.7 Använd [5π†]/[6π†] knapparna för att välja CATEGORY,d v s vilken effektkategori.8 Använd [7π†]/[8π†] knapparna för att välja TYPE, d v s vilkentyp inom kategorin.Om Du vill editera effektparametrarna, gå vidare till nästa operation.Använd, skapa och editera ljuden■ Editera och spara vald effekt9 Tryck [F] (PARAMETER) knappen för att ta fram display för editeringav effektparametrarna.10 Om Du valt en effekt inom effektblock DSP 2–4 i steg 5:Du kan editera dess standardparameterar såväl som dess variationsparametrar.För att välja standardparametrar, tryck [B] knappen. För att väljavariationsparametrar, tryck [E] knappen.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 85


Editera volymen och den tonala balansen (MIXING CONSOLE)Att åter välja effektblock,kategori och typAnvänd [1π†]–[3π†]knapparna. Vald effektkonfigurationkan avläsas i rutan uppe tillvänster i displayen.101311 12Använd, skapa och editera ljudenEffect Return Level:Bestämmer nivån eller mängdeneffekt som läggs till.Detta ställs för alla stämmor ellerkanaler.11 Använd [4π†]/[5π†] knapparna för att välja den parameterDu önskar editera.Tillgängliga parametrar varierar beroende på vald effekttyp.12 Använd [6π†]/[7π†] knapparna för att justera värdet för denvalda parametern.Om Du valt REVERB, CHORUS eller DSP1 effektblock i steg 5:Justera Effect Return Level genom att trycka [8π†] knappen.13 Tryck [H] (USER EFFECT) knappen för att ta fram display för attspara Din egen orignaleffekt.14 Använd [3π†]–[6π†] knapparna för att välja destination för attspara effekten.Det maximala antalet nummer för effekter som kan sparas varierar beroendepå effektblock.151415 Tryck [I] (SAVE) knappen för att spara effekten (sidan 63).När Du vill återkalla den sparade effekten, använd samma procedur som isteg 8. Om Du vill ändra effektens namn, tryck [H] (NAME) knappen.86CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Editera volymen och den tonala balansen (MIXING CONSOLE)EQ (Equalizer)Equalizer (också kallat ”EQ”) är en ljudprocessor som delar upp frekvensomfångeti flera områden — band — vars respektive nivåer kan förstärkas eller skäras enligtönskan för att anpassa ljudet. Normalt används en ”equalizer” för att korrigera ljudetsom sänds ut från förstärkare till högtalare för att anpassa det till ett rums speciellakaraktär. Ljudet delas upp i flera frekvensområden, och korrigeringen göres genomatt höja eller sänka nivån för varje område. När Du spelar på scen eller i en storstudio kan Du t ex skära en del av de låga frekvenserna om ljudet tenderar att bliför mullrigt, eller höja de höga frekvenserna i rum och små utrymmen med relativt”dött” ljud och fritt från ekon. Clavinova är utrustad med en högkvalitativ 5 bandsdigital equalizer. Med dess funktioner kan Du forma den slutliga klangfärgen förinstrumentet. Du kan t o m skapa Dina egna EQ inställningar genom att justerafrekvensnivåerna och spara inställningarna till en av två User Master EQ minnen.NivåBandbredd (kallas också”form” eller ”Q”)■ Välj en Preset EQ Type05 band →LOW LOW MID MID HIG MID HIGHEQ1 EQ2 EQ3 EQ4 EQ5Freq (Frekvens)1–3 Samma operation som i ”Grundläggande hantering” på sidan 80.I steg 2, välj EQ fliken.4 Använd [A]/[B] knapparna för att välja en förinställd EQ typ som passarframförande (musikstil eller miljö).Om Du vill editera EQ parametrarna, gå vidare till nästa operation.Använd, skapa och editera ljuden■ Editera och spara vald EQ5 Tryck [F] (EDIT) knappen för att ta fram MASTER EQ EDIT display.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 87


Editera volymen och den tonala balansen (MIXING CONSOLE)6 Använd [A]/[B] knapparna för att välja en förinställd EQ typ.6987Använd, skapa och editera ljuden7 Använd [3π†]–[7π†] knapparna för att förstärka eller skära vartoch ett av de fem banden.Använd [8π†] knappen för att förstärka eller skära alla fem banden samtidigt.8 Justera Q (bandbredd) och FREQ (centerfrekvens) för det band somvalts i steg 7.• Bandbredd (också kallat ”Q-värde”)Använd [1π†]knappen. Ju högre värde för Q, desto smalare bandbredd.• FREQ (centerfrekvens)Använd [2π†]knappen. Tillgängligt FREQ omfång är olika för varje band.9 Tryck [H] eller [I] (STORE 1 eller 2) knappen för att spara den editeradeEQ typen (sidan 63).Upp till två typer av EQ kan skapas och sparas. När Du vill återkalla densparade EQ typen, använd samma procedur som i steg 6.88CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Skapa ljud — Sound CreatorSkapa ljud — Sound CreatorClavinova har en Sound Creator funktion med vilken Du kan skapa Dina egna ljudgenom att editera en del parametrar för de befintliga ljuden. Så snart Du skapat ettljud kan Du spara detta som ett User Voice till USER/CARD/(USB) display för framtidabruk. Editeringsmetoden är olika för ORGAN FLUTES ljuden och övriga ljud.Editera ORGAN FLUTES ljudenFör instruktioner kring editeringav ORGAN FLUTES ljud, se sidan93.Grundläggande hantering1 Välj önskat ljud (annat än Organ Flutes ljud) (sidan 31).2 Tryck [SOUND CREATOR] knappen för att ta fram SOUND CREATORdisplay.3246 75Använd, skapa och editera ljuden3 Använd TAB [√]/[®] knapparna för att ta fram relevant inställningsdisplay.För information kring tillgängliga parametrar, se ”Editerbara parametrar iSOUND CREATOR display” på sidan 90.4 Vid behov, använd [A]/[B] knapparna för att välja post (parameter)som skall editeras.5 Använd [1π†]–[8π†] knapparna för att editera ljudet.6 Tryck [D] (COMPARE] knappen för att jämföra det editerade ljudetmed det oediterade.7 Tryck [I] (SAVE) knappen för att spara Ditt editerade ljud (sidan 63).FÖRSIKTIGTOm Du väljer annat ljud utanatt först spara inställningarnakommer dessa inställningaratt gå förlorade. Om Du villbevara de inställningar Dugjort här, se till att sparainställningarna som ett UserVoice innan Du väljer annatljud eller slår av strömmen.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 89


Skapa ljud — Sound CreatorTillgängliga parametrar varierarberoende på ljud.Editerbara parametrar i SOUND CREATOR displayI tabellerna nedan beskrivs i detalj de editerbara parameterar som ställs i displayersom nämns i steg 3 i ”Grundläggande hantering” på sidan 89. Sound Creator parametrarnaär organiserade i fem olika displayer. Parametrarna i varje display bekrivsindviduellt nedan. Dessa utgör också en del av Voice Set parametrarna (sidan 96),vilka automatiskt tas fram när ett ljud väljes.PIANODenna display är tillgänglig enbart när Natural! pianoljud (sidan 72) valts.Använd, skapa och editera ljudenPortamento Time:Portamento är en funktion somskapar en mjuk glidning av tonhöjdenmellan två toner somspelas legato på klaviaturen.Portamento Time bestämmer hursnabb denna glidning skall vara.Högre värde resulterar i en långsammareglidning.TUNING CURVEKEY OFF SAMPLE(CVP-305/303)SUSTAIN SAMPLE(CVP-305/303)STRING RESONANCE(CVP-305)COMMONVOLUMETOUCH SENSEBestämmer stämningskurvan, speciellt för pianoljuden. Välj ”FLAT”om Du tycker att stämningskurvan för pianoljudet inte överensstämmermed de övriga instrumentljuden.STRETCHStämningskurva typisk för pianoFLATStämningskurva där frekvensen för oktaver är dubblerad över helaklaviaturomfångetjusterar volymen för key-off ljudet (det subtila ljud som uppstår närtangenters släpps upp).Justerar djupet för sustainsampling för dämparpedalen.Justerar djupet för strängresonans.Ställer volymen för det aktuella ljud som editeras.Bestämmer anslagskänsligheten eller hur mycket ljudet skall reagerapå styrkan i Ditt anslag. Inställningen ”0” skapar en dramatiskpåverkan av volymminskning ju svagare Du slår an medan ”64” gerett normalt gensvar och ”127” återger högsta volymnivå oavsettanslag (fixerat).PART OCTAVE Byter oktavläget för det valda ljudet upp eller ner. När RIGHT 1–2stämmors ljud används blir R1/R2 parametern tillgänglig; när LEFTstämmans ljud används blir LEFT parametern tillgänglig.MONO/POLYPORTAMENTO TIMEDetta bestämmer huruvida ljudet skall spelas monofoniskt ellerpolyfoniskt (sidan 78).Ställer portamentotiden när det editerade ljudet ovan ställs på”MONO”.CONTROLLER1. MODULATIONNär en pedalfunktion fördelats till MODULATION kan pedalen användas för attmodulera såväl parametrarna nedan som tonhöjden (vibrato). Här kan Du ställagraden av hur mycket pedalen skall påverka var och en av följande parametrar.FILTERAMPLITUDELFO PMODLFO FMODLFO AMODBestämmer till vilken grad pedalen modulerar Filter Cutoff Frequency.Se sidan 91 för detaljer kring Filter.Bestämmer till vilken grad pedalen modulerar amplituden (volym).Bestämmer till vilken grad pedalen modulerar tonhöjden, ellervibratoeffekten.Bestämmer till vilken grad pedalen modulerar Filter, eller wah effekten.Bestämmer till vilken grad pedalen modulerar amplituden, ellertremolo effekten.90CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Skapa ljud — Sound Creator2. LEFT PEDALHär kan Du välja den funktion som skall fördelas till vänster pedal.FUNCTION[2π†]–[8π†] knappar(RIGHT 1, RIGHT 2,LEFT, etc.)Väljer den funktion som skall fördelas till vänster pedal. För detaljerkring pedalfunktioner, se sdian 182.Bestämmer om den fördelade funktionen är aktiv eller ej för respektiveklaviaturstämma. Detta bestämmer också djupet för funktionen.För detaljer, se sidan 183.SOUND● FILTERFilter är en processor som ändrar ljudets klangfärg genom att antingen blockeraeller öppna för ett specifikt frekvensomfång. Parametrarna nedan bestämmer dentotala klangfärgen för ljudet genom att förstärka eller skära ett speciellt frekvensomfång.Förutom att göra ljudet ljusare eller mörkare, kan Filter användes för attproducera elektroniska, synthesizerliknande effekter.BRIGHTNESSHARMONIC CONTENTBestämmer Cutoff Frequency eller det effektiva frekvensomfångetför filtret (se diagrammet). Högre värde resulterar i ljusare ljud.VolymDessa frekvenser”passerar” genom filtret.Cutoff frequencyFrekvens (tonhöjd)Cutoff omfångBestämmer hur den givna Cutoff Frequency inställningen ställd iBRIGHTNESS ovan (se diagrammet) skall framhävas (resonans).Högre värde resulterar i en mera uttalad effekt.Använd, skapa och editera ljudenVolymResonansFrekvens (tonhöjd)CVP-305/303/301 Bruksanvisning 91


Skapa ljud — Sound Creator● EGEG (Envelope Generator) inställningarna bestämmer hur ljudnivån förändras övertid. Detta låter Dig efterlikna typiska karaktärsdrag hos akustiska instrument, somt ex den snabba attacken och utklingningen från ett percussivt instrument, eller denlånga kvarliggande tonen från ett avklingande piano.ATTACKDECAYRELEASEBestämmer hur snabbt ljudet skall nå sin maximala nivå efter det atttangenten slagits an. Ju högre värde, desto långsammare attack.Bestämmer hur snabbt ljudet skall nå sin kvarhållande nivå (en någotlägre nivå än maximum). Ju högre värde, desto långsammare decay.Bestämmer hur snabbt ljudet skall avklinga till helt tyst, efter att tangentensläppts upp. Ju högre värde, desto långsammare avklingning.NivåKvarhållande nivåATTACKDECAYRELEASETidAnvänd, skapa och editera ljudenVibrato:Ett darrande, vibrerande ljudsom åstadkommes genom attmodulera tonhöjden för ljudet.● VIBRATODEPTHSPEEDDELAYTangent tillTangent frånBestämmer intensiteten för vibratoeffekten. Högre inställning resulterari ett mera uttalat vibrato.Bestämmer hastigheten för vibratoeffekten.Bestämmer tiden för fördröjningen från det att tangenten slagits anoch tills vibratoeffekten startar. Högre värde ökar tiden för vibratotsinträde.NivåSPEEDDEPTHDELAYTidEFFECT/EQ1. REVERB DEPTH/CHORUS DEPTH/DSP DEPTHREVERB DEPTH Justerar reverbdjupet (sidan 85).CHORUS DEPTH Justerar chorusdjupet (sidan 85).DSP DEPTH Justerar DSP djupet (sidan 85).Om Du vill återvälja DSP typ kan detta göras i den DSP meny sombeskrivs på sidan 93.Koppla VIBE ROTOR till/frånmed pedalDu kan använda pedal för attkoppla VIBE ROTOR till/från (närVIBE ROTOR ON/OFF funktionär korrekt fördelad; sidan 182).DSP ON/OFFVIBE ROTORBestämmer om DSP är till eller från.Detta visas enbart om VIBE VIBRATE är vald som DSP Type parameterenligt förklaringen på sidan 85. Betstämmer om VIBE VIBRATE skallställas till eller från vid val av ljudet.92CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Skapa ljud — Sound Creator2. DSPDSP TYPEVARIATIONVäljer DSP effektens kategori och typ. Välj en typ efter att ha valt enkategori.Varje DSP typ har två variationer. Här kan Du editera till/från statusför VARIATION och variationsparametrarnas värden.ON/OFFDen fabriksprogrammerade fördelningen är ställd i VARIATION OFFför alla ljud (vilket är standard DSP). Om Du här väljer VARIATIONON fördelas en variation av DSP effekten till ljudet. Variationparameterns värde kan justeras i VALUE menyn enligt nedan.PARAMETERVisa Variation parameter.VALUEJusterar värdet för DSP Variation parametern.3. EQEQ LOW/HIGHDessa bestämmer Frequency och Gain för Low och High EQ band.HARMONYSamma som i [FUNCTION] → [F] HARMONY/ECHO display. Se sidan 78.Skapa Dina egna orgelljudClavinova är utrustad med en rad läckra, dynamiska orgelljud som Du kan ta frammed [ORGAN FLUTES] knappen. Här finner Du också verktygen för att skapa Dinaegna orgelljud med hjälp av Sound Creator. Precis som på en traditionell orgel kanDu skapa Ditt eget orgelljud genom att justera nivån för de olika fottalen.Använd, skapa och editera ljudenGrundläggande hantering1 Välj det önskade Organ Flutes ljud som skall editeras (sidan 31).CVP-305/303/301 Bruksanvisning 93


Skapa ljud — Sound Creator2 I display för val av ORGAN FLUTES ljud, tryck [7π] (FOOTAGE) knappenför att ta fram SOUND CREATOR (ORGAN FLUTES) display.Använd, skapa och editera ljuden3 Använd TAB [√]/[®] knapparna för att ta fram relevant inställningsdisplay.För information kring tillgängliga parameterar, se ”Editerbara parametrar iSOUND CREATOR [ORGAN FLUTES] display” på sidan 95.436(När EFFECT/EQflik är vald.)5FÖRSIKTIGTOm Du väljer annat ljud utanatt spara inställningarna kommerdessa att gå förlorade.Om Du vill spara inställningarDu gjort här, se till att sparadem som ett User Voice innanDu väljer annat ljud eller slårfrån strömmen.4 När Du valt EFFECT/EQ flik, använd [A]/[B] knapparna för att väljaden parameter som skall editeras.5 Använd [A]–[D], [F]–[H] och [1π†]–[8π†] knapparna för att editeraljudet.6 Tryck [I] (SAVE) knappen för att spara Ditt editerade ORGAN FLUTESljud (sidan 63).94CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Skapa ljud — Sound CreatorEditerbara parametrar i SOUND CREATOR [ORGAN FLUTES] displayI tabellerna nedan beskrivs i detalj de editerbara parameterar som ställs i displayersom nämns i steg 3 i ”Grundläggande hantering”. Organ Flutes parametrarna ärorganiserade i tre olika displayer. Parametrarna i varje display bekrivs indviduelltnedan. Dessa utgör också en del av Voice Set parametrarna (sidan 96), vilka automatiskttas fram när ett ljud väljes.FOOTAGE, VOLUME/ATTACK (gemensamma parametrar)ORGAN TYPEROTARY SP SPEEDVIBRATO ON/OFFVIBRATO DEPTHBestämmer den typ av orgelljud som simuleras: Sine eller Vintage.Växlar alternerande mellan långsam och snabb hastighet när en effektav roterande högtalare är vald för Organ Flutes (se ”EFFECT/EQ”DSP TYPE parametern på sidan 93) och Voice Effect DSP (sidan 93)är inkopplad (denna parameter har samma funktion som Voice EffectVARIATION ON/OFF parametern).Kopplar vibratoeffekt för Organ Flutes alternerade till (ON) eller från(OFF).Ställer vibratodjupet i tre nivåer. Vid varje tryckning väljs i tur ochordning djupet 1 (lågt), 2 (medium) eller 3 (högt).FOOTAGE16' ← → 5 1/3' Växlar (med hjälp av [D] knappen) mellan vilket fottal som är ställbart,16' och 5 1/3'.16'–1'Bestämmer det grundläggande orgelljudet. Termen ”fottal” (”footage”)syftar på det faktum att ljuden i en piporgel justeras med ”register”som kopplar in och ur pipor av olika längd (i fot). Ju längre pipa,desto lägre tonhöjd. 16’ kontrollen justerar volymen för den komponentsom ställer lägsta tonhöjden medan 1’ kontrollen justerar komponentenför det högsta ljudet. Ju högre värdet är, desto mer inflytande fårmotsvarande fottal på ljudet. Genom att blanda de olika fottalen iolika volymer kan Du skapa Ditt eget personliga orgelljud.Använd, skapa och editera ljudenVOLUME/ATTACKVOLRESPVIBRATO SPEEDMODE4', 2 2/3', 2'LENGJusterar totalvolymen för Organ Flutes. Ju längre den grafiska kontrollenär, desto högre volym.Påverkar såväl Attack som Release (sidan 92) delen av ljudet ochbestämmer ansatstiden och avklingningen för ljud baserade påFOOTAGE kontroller. Ju högre värde, desto ”släpigare” ansats/avklingning.Bestämmer hastigheten för vibratot som kontrolleras av Vibrato On/Offoch Vibrato Depth ovan.Med MODE kontrollen kan man välja FIRST eller EACH attackläge:Väljer man FIRST läge återges attackljudet enbart på första tonen ien rad toner som spelas samtidigt eller legato (bundet). Väljer manEACH läge återges attackljudet på varje ton.ATTACK kontrollen ställer attack/percussion ljudet för ORGAN FLUTEljudet. 4’, 2 2/3’ och 2’ kontrollerna ökar eller minskar nivån förmotsvarande fottal. Ju längre den grafiska kontrollen är, desto högrevolym.Bestämmer hur lång utklingningstid attack/percussion ljudet skall ha.Ju längre den grafiska kontrollen är, desto längre utklingningstid.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 95


Skapa ljud — Sound CreatorEFFECT/EQSamma parametrar som i SOUND CREATOR ”EFFECT/EQ” flikens display förklaratpå sidan 92.Bortkoppling av automatiskt val för Voice Set (effekter, etc)Varje ljud — Voice — är länkat till dess tillhörande parameterinställningarsom indikeras i SOUND CREATOR displayer, inklusive effekter och EQ.Normalt tas dessa inställningar automatiskt fram varje gång man väljer ett ljud.Du kan emellertid koppla bort denna funktion via den operation som beskrivsnedan.Om Du t ex behålla samma Harmony effekt även om Du byter mellan olikaljud, ställ HARMONY/ECHO parametern på OFF (i den display som förklarasnedan).Dessa inställningar kan göras individuellt för klaviaturstämma och parametergrupp.Använd, skapa och editera ljuden1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [E] REGIST.SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB [®]VOICE SET2 Använd [A]/[B] knapparna för att välja en klaviaturstämma.3 Använd [4π†]–[8π†] knapparna för att koppla till/från automatiskframtagning av inställningarna (ON eller OFF) individuellt för varjeparametergrupp.Se den separata Data List för en lista över vilka parameterar varje parametergruppinnehåller.96CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenHänvisning till Snabbguide sidorSpela ”Mary Had a Little Lamb” medackompanjemangsautomatiken......................................................... sidan 44Variationer i mönstret..............................................................sidan 46Lär hur man spelar (anger) ackord för Style uppspelning..........sidan 48Anpassade panelinställningar för vald Style— One Touch Setting ..............................................................sidan 49Kompstilarnas kännemärkenTyp av Style och dess kännemärke är indikerat ovanför Preset Style namnet.ProDessa stilar ger ett professionellt och spännande arrangemang kombineratmed perfekt spelbarhet. Ackomanjemanget återges exakt enligt detackord som spelas. Resultatet blir att Dina ackordsväxlingar och färgadeharmonier transformeras till ett musikaliskt ackompanjemang som verkligenlåter levande.SessionPianistDessa stilar är mer realistiska och levande än någonsin, genom att detäven förekommer speciella harmoniseringar och ackordsväxlingar,såväl som speciella ”riff” med ackordsbytena i Main sektionerna. De harprogrammerats för att ”krydda” och ge en professionell framtoning förspeciella melodier i speciella genres. Tänk emellertid på att dessa stilarinte alltid passar för all slags musik eller vissa ackordsväxlingar. Det kant ex hända att ett enkelt durackord som spelas i en countrymelodi kanklinga som ett ”jazzigt” septimackord eller att ett ”on-bass” ackord gerett felaktigt eller oväntat acompanjemang.Dessa speciella kompstilar återger enbart pianoackompanjemang.Genom att bara spela de korrekta ackorden med Din vänsterhand fårDu automatiskt komplicerade arpeggion och bas/ackordsmönster.Välj typ av Fingering för ackordStyle uppspelning kan kontrolleras av de ackord Du spelar inom ackompanjemangssektionenpå klaviaturen. Det finns sju olika typer av Fingering, d v s påvilket sätt ackorden spelas.1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING→ TAB [®] CHORD FINGERING2 Tryck [1π†]–[3π†] knapparna för att välja en typ av Fingering.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenCVP-305/303/301 Bruksanvisning 97


Spela enbart rytmspåren för en StyleSINGLE FINGERGör det möjligt att mycketenkelt få förnämliga orkestralaackompanjemang isåväl dur, moll, septima sommollseptima genom att slåan ett minimalt antal tangenterinom sektionen fördet automatiska ackompanjemangetpå klaviaturen.Ackordanalysens beteckningarspelas på följandesätt:CCmC 7Cm 7För dur-ackord,tryck enbart tangenten förgrundtonen.För moll-ackord,tryck grundtonen och en svarttangent till vänster om denna.För septim-ackord,tryck grundtonen och en vittangent till vänster om denna.För mollseptim-ackord, tryckgrundtonen och både en svart ochen vit tangent till vänster om denna.MULTI FINGERFINGEREDFINGERED ONBASSMulti Finger läget tolkar automatiskt om ackordet spelas enligt SingleFinger eller Fingered principen, och Du kan alltså spela enligt vilkensom helst av dessa typer utan att behöva välja Fingering typ.Gör att Du kan skapa Dina egna ackord inom sektionen för det automatiskaackompanjemanget på klaviaturen medan CLAVINOVA ger stilenligtorkestrerad rytm, bas och ackordsackompanjemang. Fingered läget accepteraren rad olika ackordstyper som finns listade i det separata Data Listhäftet och kan även slås upp med Chord Tutor funktionen (sidan 48).Detta läge accepterar samma ackordläggning som Fingered läget,men basen bestäms av den lägst spelade tonen inom omfånget för detautomatiska ackompanjemanget. Du kan alltså spela ”on bass” ackord(i Fingered läge är det alltid ackordets grundton som bestämmer basen).Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenAI:Förkortning för Artificial Intelligence= Konstgjord intelligensStarta rytmen med Sync StartOm Du kopplar in Sync Start(tryck [SYNC START] knappen)kan Du också starta rytmengenom att helt enkelt spela entangent inom ackompanjemangssektionenpå klaviaturen.Rytmen ljuder inte för PianistStyles (eller andra liknandekompstilar). När Du vill användanågon av dessa stilar, försäkraDig om att ACMP ON/OFF ärtillkopplat.FULL KEYBOARDAI FINGEREDAI FULL KEYBOARDDetta läge tolkar ackord över hela klaviaturomfånget. Ackorden tolkaspå liknande sätt som vid Fingered, även om Du delar upp tonerna mellanDin vänstra och högra hand. Du kan helt fritt spela bastoner med Dinvänstra hand och ackord med Din högra, eller tvärtom.Detta läge är i grunden detsamma som Fingered, men med den skillnadenatt mindre än tre toner behövs för att indikera ett ackord (baserat påföregående spelat ackord, etc.).När detta avancerade läge valts för ackompanjemangsautomatikenkommer CVP att automatiskt skapa korrekt ackompanjemang medanDu spelar praktiskt taget vad som helst, var som helst på klaviaturen.Du behöver inte känna några tekniska begränsningar gentemot t exsplitpunkt. Även om AI Full Keyboard är konstruerat att fungera i de flestamusikaliska sammanhang, kan det förekomma arrangemang då dennafunktion inte är lämplig. Funktionen är jämförbar med Full Keyboard,med undantag för att mindre än tre toner kan spelas för att ange ackorden(baserat på föregående spelat ackord, etc). 9, 11 och 13 ackord kaninte spelas. Denna typ kan enbart användas i samband med Style uppspelning.Spela enbart rytmspåren för en StyleRytmen (eller trummorna) är en av de viktigaste stämmorna i en Style. Prova attspela en melodi tillsammans med enbart rytmen. Som Du hör har varje Style sittrytmmönster. Kom emellertid ihåg att inte alla Styles innehåller rytmspår.1 Välj en Style (sidan 45).2 Tryck [ACMP ON/OFF] knappen för att koppla bort det automatiskaackompanjemanget.3 Tryck STYLE CONTROL [START/STOP] knappen för att spela upprytmspåret.4 Tryck STYLE CONTROL [START/STOP] knappen för att stoppa rytmen.98CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela enbart rytmspåren för en StyleKoppla kanaler i Style till/frånEn Style består av åtta kanaler: RHY1 (Rhythm 1) – PHR2 (Phrase 2). Du kanskapa variationer och ändra känslan för en Style genom att koppla till/frånkanaler i olika kombinationer medan Style:en spelar.1 Tryck [CHANNEL ON/OFF] knappen för att ta fram CHANNELON/OFF display.Om STYLE flik inte är vald, tryck [CHANNEL ON/OFF] knappen ännuen gång.2 Tryck [1†]–[8†] knapparna för att koppla kanalerna till eller från.För att lyssna till enbart ett enda instrument, håll knappen för motsvarandeönskad kanal nertryckt så att kanalen ställer sig i SOLO. För att kopplabort SOLO, tryck helt enkelt samma knapp kort igen.Spela ackord i fritt tempo (utan Style uppspelning)Du kan få ackompanjemangets ackord att ljuda utan uppspelning av Stylegenom att koppla in [ACMP ON/OFF] och koppla bort [SYNC START].Om t ex MULTI FINGER är valt (sidan 98), kan Du spela i Din egen taktoch få ackorden att ljuda genom att bara spela med ett enda finger inomackompanjemangsomfånget på klaviaturen.Ställ Fade In/Out tidenDu kan ställa tiden för Fade In och Fade Out (sidan 47).1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB[√] CONFIG 1 → [A] FADE IN/OUT/HOLD TIME2 Ställ parametrarna relaterade till Fade In/Out med hjälp av[3π†]–[5π†] knapparna.FADE IN TIMEFADE OUT TIMEFADE OUT HOLDTIMEBestämmer den tid det skall ta för volymen att tona in ellergå från minimum till maximum.Bestämmer den tid det skall ta för volymen att tona ut ellergå från maximum till minimum.Bestämmer hur länge volymen skall hållas kvar på 0 efter attden tonats ut.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenCVP-305/303/301 Bruksanvisning 99


Inställningar relaterade till Style uppspelningInställningar relaterade till StyleuppspelningCVP har en rad funktioner för uppspelning av Style, inklusive splitpunkt ochmycket annat, vilket kan nås i displayen nedan.1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING →TAB[√] STYLE SETTING/SPLIT POINT2 Använd [F]–[H] knapparna för att ställa Split Point (se nedan) och använd[1π†]–[5π†] knapparna för var och en av de övriga inställningarna(sidan 101).ParametrarSplit PointinställningarAnvänd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatiken• SPLIT POINTDetta är inställningarna (det finns två splitpunkter) som separerar de olika omfångenpå klaviaturen: ackordssektionen, LEFT stämmans sektion och RIGHT 1 och 2sektionen. De två splitpunktsinställningarna (nedan) specificeras som tonnamn.• Split Point (S)— separerar ackordssektionen för Style uppspelning från de sektionersom används för att spela med ljuden (RIGHT 1,2 och LEFT)• Split Point (L)— separerar de två sektioner som används för att spela med ljuden,LEFT och RIGHT 1-2.Dessa två inställningar kan ställas till samma ton (som i standardläget) eller tilltvå olika toner om så önskas.Ställ Split Point (S) och Split Point (L) till samma tonAckordssektion+ Voice LEFTSplit Point (S+L)Voice RIGHT 1 och 2Håll [F] (S+L) knappen tryckt och vrid [DATA ENTRY] ratten.Ställ Split Point (S) och Split Point (L) till olika tonerSplit Point (S)Split Point (L)Specificera Split Point via tonnamnTryck [7π†]/[8π†] (SPLITPOINT). Du kan specificera splitpunktenför ljud och ackordssektionenpå klaviaturen med hjälpav STYLE i displayen och för vänsteroch höger hand med hjälpav LEFT.Voice RIGHT 1 och 2AckordssektionVoice LEFTHåll [H] (S) knappen eller [G] (L) knappen tryckt och vrid [DATA ENTRY] ratten.Split Point (L) kan inte ställas lägre än Split Point (S) och Split Point (S) kan inte ställashögre än Split Point (L).100CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Inställningar relaterade till Style uppspelning• Stop AccompanimentNär ackompanjemangsautomatiken är stoppad och Synchro Start frånkoppladkan Du spela ackord inom vänsterhandsomfånget (ackordssektionen) och fortfarandehöra ackordet. I detta läge — kallat ”Stop Accompaniment” — tolkasvarje ackordläggning och ackordets grundton/typ visas i displayen.I displayen som visas på sidan 100 kan Du bestämma huruvida ackord somspelas inom ackordssektionen skall ljuda eller ej beroende på Stop Accompanimentstatus.OFF...............................Ackord spelade inom ackordssektionen kommer inteatt ljuda.STYLE...........................Ackord spelade inom ackordsektionen kommer att ljudamed ljudet från Pad stämman och Bass stämman enligtden Style som är vald.FIXED ...........................Ackord spelade inom ackordsektionen kommer att ljudamed förprogrammerade ljud oberoende av den Style somär vald.• OTS Link TimingDetta avser OTS Link funktionen (sidan 50). Denna parameter bestämmertidsmässigt på vilket sätt One Touch Setting skall bytas när MAIN VARIATION[A]–[D] trycks. ([OTS LINK] knappen måste vara tillkopplad.)Real Time.....................One Touch Setting blir omedelbart uppkallad när Dutrycker en MAIN VARIATION knapp.Next Bar ......................One Touch Setting blir uppkallad från nästa takt efter attDu tryckt en MAIN VARIATION knapp.• Synchro Stop WindowDetta bestämmer hur länge Du kan hålla ett ackord innan Synchro Stop funktionenblir automatiskt bortkopplad. När [SYNC STOP] knappen är inkopplad ochdetta värde är inställt på annat än ”OFF”, kommer Synchro Stop funktionen attkopplas bort automatiskt om Du håller ackordet längre än det värde som angivitshär. Detta blir praktiskt eftersom det återställer Style uppspelning till normalt, såatt Du kan släppa upp tangenterna och fortfarande ha kvar Style uppspelningen.• Style TouchKopplar till/från anslagskänslighet för ackompanjemanget. Ställt på ”ON” påverkasackompanjemangets volym med hänsyn till Ditt anslag inom ackordssektionenpå klaviaturen.• Section SetBestämmer vilken sektion som automatiskt skall kallas fram när en ny Style väljes(när ackompanjemanget är stoppat). Ställt i ”OFF” och Style uppspelningen ärstoppad, bibehålles den sektion som är aktiv även när en ny Style väljes.När någon av MAIN A-D sektionerna inte ingår i Style datan, kallas närmastesektion automatiskt fram. Om det t ex inte finns något innehåll för MAIN D i valdStyle kommer MAIN C att kallas fram.Data som spelas in vid SonginspelningAckord som tolkas när de spelassom Stop Accompaniment kanspelas in oavsett inställningarnahär. Lägg dock märke till att ljudetkommer att bli inspelat närinställningen ”STYLE” valts, menkommer inte att bli inspelat om”OFF” eller ”FIXED” valts.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenCVP-305/303/301 Bruksanvisning 101


Editera volymen och den tonala balansen för Style (MIXING CONSOLE)Editera volymen och den tonalabalansen för Style (MIXING CONSOLE)Du kan ställa olika mixerrelaterade parametrar för Style. ( Se ”Justerbara poster(parametrar) i MIXING CONSOLE displayer” på sidan 82.) Ta fram ”STYLE PART”display vid steg #3 i Grundläggande hantering i ”Editera volymen och den tonalabalansen (MIXING CONSOLE)” på sidan 80 och följ instruktionerna där.Praktisk Music Finder funktionMusic Finder (sidan 50) är en praktisk funktion som tar fram förprogrammeradepanelinställningar (för ljud, kompstil, etc) som passar en speciell melodi eller typav musik Du vill spela. De programmerade titlarna — Records — kan sökas ochediteras.Sök titlarAnvänd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenDu kan söka titlar genom att specificera melodins namn eller skriva in ett nyckelordmed hjälp av sökfunktionen i Music Finder. Du kan också spara Dina favorittitlari FAVORITE displayen.1 Tryck [MUSIC FINDER] knappen för att ta fram MUSIC FINDER display.2 Tryck TAB [√] knappen för att välja ALL fliken.Displayen vid ALL fliken visar alla förprogrammerade titlar — Records.3 Tryck [I] (SEARCH) knappen för att ta fram Search display.4 Ange sökkriterium.Töm sökkriteriumFör att ta bort angiven Music/Keyword/Style, tryck [F]/[G]/[H](CLEAR) knappen.102CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Praktisk Music Finder funktion• Sökning via melodititel (MUSIC) eller nyckelord (KEYWORD)1 Tryck [A] (MUSIC)/[B] (KEYWORD) knappen för att ta fram displayför inskrivning.2 Ange melodins titel eller ett nyckelord (sidan 67).• Sökning via Style namn1 Tryck [C] (STYLE) knappen för att ta fram display för val av Style.2 Använd [A]–[J] knapparna för att välja en Style.3 Tryck [EXIT] knappen för att komma tillbaka till Search display.Ange flera olika nyckelordDu kan söka via flera olikanyckelord samtidigt genom attskriva in ett komma mellan varjeord.• Lägg till andra sökkriterierUtöver melodititel, nyckelord eller Style kan Du specifiera andra sökkriterier.BEAT .............................. Tryck [D] knappen för att specificera taktart för sökningen.Väljes ANY sker sökning utan hänsyn till taktarten.SEARCH AREA.............. Tryck [E] knappen för att välja den sida i vilken sökningenskall ske. (Dessa motsvarar flikarna i övre delen av MusicFinder displayen.)TEMPO.........................Med hjälp av [1π†]/[2π†] (TEMPO) knapparna kanDu välja inom vilket tempoomfång sökningen skall ske.GENRE .........................Välj önskad musikgenre med hjälp av [5π†]/[6π†](GENRE) knapparna.5 Tryck [8π] (START SEARCH) knappen för att starta sökningen.Search 1 display kommer fram och visar resultatet av sökningen.För att avbryta sökningen, tryck [8†] (CANCEL) knappen.Detaljerad sökningOm Du vill fortsätta sökningen ytterligare baserat på resultatet av sökningenovan eller söka annan musikgenre, tryck [J] (SEARCH 2) knappen i MusicFinder display. Sökresultatet visas i SEARCH 2 display.Skapa en uppsättning favoriterEfter att ha upptäckt den praktiska sökfunktionen och fördjupat Dig i programmeringarnai Music Finder, kanske Du vill skapa en ”mapp” med ett antal favoritinställningar,så att Du snabbt och lätt kan ta fram de inställningar Du ofta villanvända för Dina framföranden.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatiken1 Välj önskad titel från Music Finder display.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 103


Praktisk Music Finder funktion2 Tryck [H] (ADD TO FAVORITE) knappen för att lägga in vald titeli FAVORITE display.3 Ta fram FAVORITE display med hjälp av TAB [√][®] knapparna ochkontrollera att titeln lagts in.Radera titlar från FAVORITE displayAnvänd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenFÖRSIKTIGTDu kan editera en fabriksprogrammeradtitel för attskapa en ny. Om Du vill hakvar den fabriksprogrammeradeoriginaltiteln, se tillatt ändra namn och spara editeringensom en ny programmering(se steg 5, sidan 105).1 Välj den titel Du vill radera från FAVORITE display.2 Tryck [H] (DELETE FROM FAVORITE) knappen.Editera titlarDu kan göra programmeringar och skapa nya titlar genom att editera den aktuellatitel som valts. Den nyskapade programmeringen sparas automatiskt i det internaminnet.1 Välj önskad titel som skall editeras i Music Finder display.2 Tryck [8π†] (RECORD EDIT) knappen för att ta fram Edit display.3 Editera enligt önskan.104CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Praktisk Music Finder funktion• Editera melodititel/nyckelord/Style namnLägg in varje post på samma sätt som gjordes i Search display (sidan 103).• Ändra TempoTryck [1π†] (TEMPO) knapp.•Memorera sektionen (Intro/Main/Ending)Använd [2π†]/[4π†] knapparna för att välja den sektion Du vill ska tas framautomatiskt varje gång titeln väljes. Detta är användbart när Du t ex vill att denvalda stilen automatiskt skall starta med en Intro sektion.• Editera genrenVälj önskad genre med hjälp av [5π†]/[6π†] (GENRE) knapparna. När Duvill skapa en ny genre, tryck [7π†] (GENRE NAME) knappen och ange genrenamn(sidan 68)• Radera aktuellt vald titelTryck [I] (DELETE RECORD) knappen.Sökning med Beat (taktart)När Du vill söka titel efter taktart,tryck [D] (BEAT) knappen.Tänk på att taktartsinställningenenbart är avsedd för sökfunktioneni Music Finder; den påverkarinte den verkliga taktarten i självakompstilen.•Avbryt och lämna editeringsfunktionernaTryck [8†] (CANCEL) knappen.4 För att lägga in titeln i FAVORITE display, tryck [E] (FAVORITE) knappenför att koppla in FAVORITE.5 Memorera de editeringar Du gjort för titeln enligt beskrivningarnanedan.• Skapa en ny titelTryck [J] (NEW RECORD) knappen. Titeln läggs till ALL displayen. Om Du valdeatt lägga in titeln i FAVORITE display i steg 4 ovan, kommer titeln att läggas tillsåväl ALL display som FAVORITE display.• Skriv över en existerande titelTryck [8π] (OK) knappen. Om Du valt Favorite i steg 4 ovan kommer titeln attläggas till FAVORITE display. När Du editerar titeln i FAVORITE display blir titelnöverskriven.Spara titlarMusic Finder funktionen hanterar alla titlar, inklusive fabriksprogrammerade ochdärutöver skapade titlar som en enstaka fil. Tänk på att individuella titlar (panelinställningar)inte kan hanteras som separata filer.Det maximala antalet titlarär 2500 (CVP-305/303)/1200(CVP-301).Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatiken1 Ta fram Save display.[FUNCTION] → [I]UTILITY → TAB[®] SYSTEM RESET →[I] MUSIC FINDER FILES2 Tryck TAB [√][®] knapparna för att välja plats för att spara(USER/CARD).3 Tryck [6†] knappen för att spara filen (sidan 63).Alla titlar sparas tillsammans som en enstaka fil.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 105


Praktisk Music Finder funktionTa fram Music Finder titlar sparade till USER/CARDFör att ta fram Music Finder titlar Du sparat till USER/CARD, följ instruktionernanedan.FÖRSIKTIGTNär ”REPLACE” väljes raderasautomatiskt alla Dina originaltitlarfrån det interna minnetoch ersättes med den fabriksprogrammeradeMusic Finderdatan.Återställ Music Finder dataDu kan återställa CVP’s MusicFinder till sin ursprungligafabriksinställning (sidan 69).1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [√][®] SYSTEM RESET2 Tryck [I] (MUSIC FINDER) knappen för att ta fram Music FinderUSER/CARD displayflik.3 Använd TAB [√][®] knapparna för att välja USER/CARD.4 Tryck [A]–[J] knapparna för att välja önskad Music Finder fil.När Du väljer en fil visas ett meddelande som uppmanar Dig att välja enav följande menyposter nedan.• REPLACEAlla Music Finder titlar som för tillfället finns i instrumentet kommer attraderas och ersättas av den valda filen.• APPENDDe uppkallade titlarna kommer att läggas till lediga programmeringsnummer.Välj en av inställningarna ovan för att lägga in Music Finder filen.Välj ”CANCEL” för att avbryta denna operation.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatiken234 4106CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Style CreatorStyle CreatorDu kan skapa Dina egna kompstilar — spela in dem själv eller kombinera internStyle data. En skapad Style kan editeras.Style strukturEn Style är uppbyggd av femton olika sektioner och varje sektion har åtta separatakanaler. Med Style Creator funktionen kan Du skapa en Style genom att spela in kanalernaseparat eller genom att importera mönsterdata från andra existerande Styles.StyleSektionFyra olikaFill-ins finnstillgängliga.KanalSkapa en StyleDu kan använda en av de tre olika metoder som beskrivs nedan för att skapa enStyle. En skapad Style kan också editeras (sidan 113).■ Inspelning i verklig tid ➤ se sidan 108Du kan spela in ackompanjemangsstilar genom att helt enkelt spela de olika stämmornafrån klaviaturen i verklig tid. Du behöver emellertid inte själv spela varjestämma. Du kan välja en existerande Preset ackompanjemangsstil som är snarlikden stil Du önskar och sedan lägga till eller byta ut stämmor i denna stil och på såsätt skapa Din egen originalstil.■ Step inspelning ➤ se sidan 111Denna metod kan liknas vid att skriva ner noter på papper och Du får möjlighet attange varje ton individuellt och specificera dess längd.Detta är idealiskt för att göra exakta inspelningar eller för inspelning av partier somär svåra att spela.■ Sätt samman en ackompanjemangsstil ➤ se sidan 112Med denna bekväma funktion kan Du skapa ”sammansatta” stilar genom attkombinera olika mönster från de interna Preset stilarna. Om Du vill skapa Dinegen 8-beat stil kan Du t ex ta rytmmönstret från ”60's 8Beat” stilen, användabasmönstret från ”Cool8Beat” stilen och ta ett Chord mönster från ”8BeatModern”stilen och kombinera dessa olika element för att skapa en ny stil.Live8Beat8BeatModernCool8BeatRhythm 1Rhythm 2BassChord 1Chord 2PadPhrase 1Phrase 2Rhythm 1Rhythm 2BassChord 1Chord 2PadPhrase 1Phrase 2Rhythm 1Rhythm 2BassChord 1Chord 2PadPhrase 1Phrase 2Rhythm 1Rhythm 2BassChord 1Chord 2PadPhrase 1Phrase 2Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenCVP-305/303/301 Bruksanvisning 107


Style CreatorInspelning i verklig tid (BASIC)Skapa en ny Style genom att spela in de individuella kanaler en och en genominspelning i verklig tid.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenVid inspelning till BASS-PHR2kanalerna baserat på en internStyle, radera originaldatan föreinspelning. Overdub inspelningär inte möjlig till BASS-PHR2kanalerna (se ovan).När kanalindikationen i dennedre delen av displayen försvinnerkan Du trycka [F] (REC CH)knappen för att åter visa den.Utmärkande för inspelning i verklig tid• Loop inspelningStyle uppspelning upprepar ackompanjemangs mönster, som består av flera takter,i en ”loop”, d v s en ändlös slinga, och Style inspelning sker också i form av loopar.Om Du t ex startar och programmerar en Main sektion som består av två takter,blir dessa två takter repeterande inspelade. Toner Du spelar in kommer att spelasupp fr o m nästa repetition (loop), och Du kan spela in samtidigt som Du hör tidigareinspelat material.• Overdub inspelningDenna metod spelar in nytt material till en stämma (kanal) som redan innehållerinspelad data, utan att den ursprungliga datan raderas. Vid Style inspelning raderasinte data, annat än med funktioner som Rhythm Clear (sidan 110) och Delete(sidan 109). Om Du t ex startar och programmerar en MAIN sektion som bestårav två takter, repeteras dessa två takter hela tiden. Toner Du spelar in kommer attspelas upp fr o m nästa repetition, och Du kan lägga till nytt material (overdub)till loopen samtidigt som Du hör tidigare inspelat material.När man skapar en Style baserad på en existerande intern Style fungerar overdubinspelning enbart för Rhythm spåren. För alla andra kanaler, radera originaldatanföre inspelning.När man gör inspelning i verklig tid baserat på en intern Style:Overdub inspelning möjlig.Overdub inspelning inte möjlig.Radera data före inspelning.1 Välj önskad Style som skall utgöra grunden för inspelning/editering(sidan 45).För att skapa en ny Style helt från grunden, tryck [C] (NEW STYLE) knappenfrån displayen som visas i steg 5 nedan.2 Tryck [DIGITAL RECORDING] knappen.3 Tryck [B] knappen för att ta fram Style Creator display.4 Använd TAB [√][®] knapparna för att välja BASIC fliken.5 Specificera den kanal som skall spelas in genom att samtidigt hålla [F](REC CH) knappen och trycka motsvarande sifferknapp, [1†]–[8†].108CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Style CreatorFör att avbryta valet, tryck motsvarande sifferknapp [1†]–[8†] igen.576586 Ta fram Voice Selection display med hjälp av [1π]–[8π] knapparnaoch välj önskat ljud för motsvarande inspelningskanal.Tryck [EXIT] för att gå tillbaka till föregående display.7 För att radera en kanal, tryck och håll samtidigt nere [J] (DELETE)knappen och tryck motsvarande sifferknapp, [1π]–[8π].Du kan avbryta raderingen genom att trycka samma sifferknapp igen,innan Du släpper upp Ditt finger från [J] knappen.8 Ta fram display för val av sektion, etc, genom att trycka [EXIT] knappen.9 Använd [3π†]/[4π†] knapparna för att välja den sektion (sidan 109)som skall spelas in.10-2Begränsningar beträffandeinspelningsbara ljud• RHY1 kanalen:Alla utom Organ Flutes ljud• RHY2 kanalen:Enbart trummor/SFX kits• BASS–PHR2 kanaler:Alla utom Organ Flutes ljudoch trummor/SFX kitsTysta önskade kanaler underinspelningKoppla bort önskade kanalergenom att trycka [1†]–[8†]knapparna.Välj sektion med hjälp avpanelens knapparDu kan specificera den sektionsom skall spelas in med hjälp avsektionsknapparna ([INTRO]/[MAIN]/[ENDING], etc) påpanelen. Genom att trycka en avsektionsknapparna tas SECTIONdisplay fram. Ändra sektion medhjälp av [6π†]/[7π†] knapparnaoch genomför valet genomatt trycka [8π] knappen.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatiken9 10-110 Använd [5π†]/[6π†] knapparna för att bestämma längden(antal takter) för den valda sektionen.Med andra ord, specificera längden för vald sektion genom att trycka [D](EXECUTE) knappen.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 109


Style CreatorAnvänd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenRadera i inspelade rytmkanaler(RHY 1, 2)För att radera ett specifikt rytminstrument,håll [E] (RHY CLEAR)knappen intryckt (från den displaydär inspelade kanaler visas)och tryck motsvarande tangent.FÖRSIKTIGTEn inspelad Style kommer attgå förlorad om Du byter tillen annan Style eller slår avströmmen utan att genomföraSave operationen (sidan63).De ackord eller den ackordsföljdsom önskas kan användas förINTRO och ENDING sektionerna.Ändra källackordOm Du vill spela in mönstretmed ett annat källackord änCmaj7, ställ in PLAY ROOT ochPLAY CHORD parametrarna iPARAMETER sidan (sidan 117)innan Du spelar in.11 Starta inspelningen genom att trycka Style Control [START/STOP]knappen.Uppspelning av den valda sektionen startar. Eftersom ackompanjemangsmönstretspelas upp repeterande i en ändlös slinga kan Du spela in individuellaljud, samtidigt som Du hör de tidigare ljuden spelas upp.För information kring inspelning av kanaler med undantag för trumspåren(RHY1-2), se avsnittet ”Regler för inspelning av icke-rytmiska kanaler” (senedan).12 För att fortsätta inspelning för andra kanaler, håll samtidigt nere[F] (REC CH) knappen och tryck motsvarande [1†]–[8†] knapp föratt specificera kanal och spela sedan på klaviaturen.13 Stoppa inspelningen genom att trycka Style Control [START/STOP]knappen.14 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Style för attspara Dina data.Spara datan i display för val av Style (sidan 63).Regler för inspelning av icke-rytmiska kanaler•Använd enbart Cmaj7 skalans toner vid inspelning av BASS och PHRASEkanaler (d v s C, D, E, G, A och B).•Använd enbart ackordstoner vid inspelning av CHORD och PAD kanaler(d v s C, E, G och B).C R CC R CC = ackordstonerC, R = rekommenderade tonerMed hjälp av datan som spelas in här kommer ackompanjemangsautomatiken(Style uppspelningen) att konvertera denna på lämpligt sätt beroendepå de ackordsväxlingar Du gör när Du senare spelar med denna egnakompstil. Det ackord som utgör grunden för denna tonkonvertering kallarvi källackordet, och som standard är det i utgångsläget ställt som Cmaj7(enligt exemplet ovan).Från PARAMETER display på sidan 117 kan Du ändra källackordet (dessgrundton och typ). Tänk på att när Du ändrar källackordet från sitt standardlägesom Cmaj7, kommer också ackordstoner och rekommenderade tonerenligt ovan att ändras. För detaljer kring ackordstoner och rekommenderadetoner, se sidan 118.110CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Style CreatorStep inspelning (EDIT)Förklaringen nedan avser när EDIT fliken i steg 4 vid ”Inspelning i verklig tid”(sid 108) valts.I Edit display kan Du spela in toner med absolut perfekt rytmik och indelning.Denna Step inspelningsprocedur är i grunden densamma som för Song inspelning(sidan 133), med undantag för de punkter som anges nedan:•I Song inspelning kan End Mark positionen fritt ändras; i Style Creator kan deninte ändras. Detta beror på att längden för stilen är automatiskt fixerad, beroendepå vald sektion. Om Du t ex skapar en stil som baserar sig på fyra takters längd,blir End Mark positionen automatiskt inställd på slutet av fjärde takten, och kaninte ändras i Step Recording displayen.• Inspelningskanaler kan ändras i Song Creator 1-16 flikdisplay; de kan emellertidinte ändras i Style Creator. Välj inspelningskanal i BASIC flikdisplay.•I Style Creator kan enbart kanalföreteelser och System Exclusive meddelanden nås.Du kan växla mellan de två olika typerna av Event List genom att trycka [F] knappen.Chord och Lyrics data är inte tillgängliga.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenCVP-305/303/301 Bruksanvisning 111


Style CreatorSätt samman en ackompanjemangsstil(ASSEMBLY)Med Style Assembly kan Du skapa en ny Style genom att blanda olika mönster(kanaler) från existerande interna kompstilar.1 Välj önskad Style som utgångsläge och ta sedan fram display förStyle Assembly.Stegen för denna operation är desamma som steg 1–4 i ”Inspelning i verklig tid”(sidan 108). I steg 4, välj ASSEMBLY fliken.2 Välj önskad sektion (Intro, Main, Ending, etc) för Din nya Style.Ta fram SECTION display genom att trycka en av Section knapparna([INTRO]/[MAIN]/[ENDING], etc) på panelen. Ändra sektion enligt önskanmed hjälp av [6π†]/[7π†] knapparna och genomför operationengenom att trycka [8π] (OK) knappen.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenIndikerar de kanalersom utgör sektionen.Section display3 Välj den kanal för vilken Du vill ersätta mönstret genom att använda[A]–[D] och [F]–[I] knapparna. Ta fram display för val av Style genomatt trycka samma knapp igen. Välj den Style som innehåller det mönsterDu vill ersätta med i display för val av Style.För att återgå till föregående skärm, tryck [EXIT] knappen efter att ha valt Style.4 Välj önskad sektion för den nyimporterade Style:en (vald i steg 3 ovan)med hjälp av [2π†]/[3π†] (SECTION) knapparna.5 Välj önskad kanal för sektionen (vald i steg 4 ovan) med hjälp av[4π†]/[5π†] (CHANNEL) knapparna.6 Upprepa stegen 3 – 5 ovan för att ersätta mönster för andra kanaler.7 Tryck [J] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Style ochspara Dina data från displayen (sidan 63).FÖRSIKTIGTInspelad Style går förlorad omDu byter till annan Style ellerslår från strömmen utan attha genomfört Save operationen(sidan 63).112CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Style CreatorSpela stilen i samband med Style AssemblyMedan Du sätter samman en Style kan Du spela upp Style:en och välja påvilket sätt den skall återges. Använd [6π†]/[7π†] (PLAY TYPE) knapparnai Style Assembly displayen för att välja uppspelningsmetod.• SOLOTystar alla utom vald kanal i ASSEMBLY flikens display. Alla kanaler somställts i ON i RECORD display i BASIC sidan spelas upp samtidigt.• ONSpelar upp vald kanal i ASSEMBLY filkens display. Alla kanaler som ställtspå annat än OFF i RECORD display i BASIC sidan spelas upp samtidigt.• OFFTystar vald kanal i ASSEMBLY flikens display.Editera en skapad StyleDu kan editera den Style Du skapat med hjälp av inspelning i verklig tid,Step inspelning och/eller Style Assembly.Grundläggande hantering för att editera Style1 Välj den Style som skall editeras.2 Tryck [DIGITAL RECORDING] knappen.3 Ta fram Style Creator/Edit display genom att trycka [B] knappen.4 Tryck TAB [√][®] knappen för att välja en flik.• Ändra rytmkänslan (GROOVE) ➤ Se sidan 114Denna innehållsrika funktion ger Dig en mängd verktyg för att ändrarytmkänslan i en ackompanjemangsstil.• Editera data för varje kanal (CHANNEL) ➤ Se sidan 116Editeringsfunktionen gör det möjligt att radera data enligt önskan ochkvantisera varje kanal i Style datan.• Gör Style File Format inställningar (PARAMETER) ➤ Se sidan 117För uppspelning av den Style Du själv skapat kan Du bestämma hur tonerskall läggas och ljuda i ackompanjemanget när man byter ackord inomackompanjemangsomfånget på klaviaturen.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatiken5 Editera den valda stilen.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 113


Style CreatorÄndra rytmkänslan (GROOVE)Förklaringen nedan avser när GROOVE fliken i steg 4 vid ”Grundläggande hanteringför att editera Style” (sidan 113) valts.1 Tryck [A]/[B] knappen för att välja editeringsmeny (sidan 115).13 42Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenFÖRSIKTIGTEditerad Style går förlorad omDu byter till annan Style ellerslår från strömmen utan attha genomfört Save operationen(sidan 63).2 Använd [1π†]–[8π†] knapparna för att editera datan.För detaljer kring editerbara parametrar, se sidan 115.3 Tryck [D] (EXECUTE) knappen för att verkligen genomföra editeringarnaför varje display.Efter att operationen genomförts, ändras denna knapp till ”UNDO” (= görej), så att Du kan få tillbaka originaldatan om Du inte är nöjd med Grooveeller Dynamics resultatet. Undo-funktionen har endast en nivå; endastföregående operation kan göras ogjord.4 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Style för attspara datan.Spara datan i display för val av Style (sidan 63).114CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Style Creator■ GROOVEDenna effekt påverkar känslan i rytmen genom att man ändrar ”svänget” för kompstilengenom subtila ändringar av timingen i Style. Groove inställningarna påverkaralla stämmorna i vald Style.ORIGINAL BEATBEAT CONVERTERSWINGFINESpecificerar de taktslag till vilket Groove timingen skall läggas.Med andra ord, väljer man ”8 Beat” påverkas 1/8-dels tonerna, väljerman ”12 Beat” påverkas 1/8-dels trioler.Ändrar den faktiska indelningen för de taktslag (specificerade medORIGINAL BEAT parametern ovan) till valt värde. Med t ex ORIGINALBEAT inställningen ställd på ”8 Beat” och BEAT CONVERTER inställd på”12” kommer alla 1/8-dels toner i sektionen att ändras till 1/8-dels triolindelning.”16A” och ”16B” Beat Converter inställningar som visas närORIGINAL BEAT står på ”12 Beat” är variationer av ”16” inställningen.■ DYNAMICSDenna effekt påverkar anslag/volym (eller betoning) hos vissa toner i Styleuppspelningen. Dynamics inställningarna påverkar enskild stämma (kanal) elleralla stämmor (kanaler) i vald Style.CHANNELACCENT TYPESTRENGTHEXPAND/COMP.BOOST/CUTSkapar en ”swing”-känsla genom att ändra indelningen av ”efterslag”enligt valet med ORIGINAL BEAT parametern ovan. Om t ex det specificeradeORIGINAL BEAT värdet är 1/8-dels toner, kommer Swing parameternatt fördröja 2:a, 4:de, 6:e och 8:de slagen i varje takt, vilket gör attrytmen ”svänger”. ”A” till ”E” inställningarna skapar olika grader av”sväng”, där ”A” är den mest diskreta och ”E” den mest markanta.Väljer en rad ”Groove-mallar” som kan läggas till den valda sektionen.”PUSH” inställningar gör att vissa taktslag spelas tidigare, medan”HEAVY” inställningar fördröjer vissa taktslag. Siffrorna (2, 3, 4, 5)bestämmer vilka taktslag som kommer att påverkas. Alla taktslag, framtill specificerat taktslag, men med undantag för första taktslaget, kommeratt spelas tidigare eller fördröjt: t ex 2:a och 3:de taktslagen om ”3” valts.I alla fallen ger ”A” typer minimum effekt, ”B” typer medium effekt och”C” typer maximal effekt.Väljer önskad kanal (stämma) som Du vill skall påverkas med Dynamics.Väljer typ av betoning — med andra ord vilka toner i stämma(-or) somframhäves med Dynamics inställningarna.Bestämmer hur kraftig påverkan som skall ges till vald Accent Type.Högre värde ger kraftigare påverkan.Vidgar eller komprimerar omfånget för dynamikvärdena i den valdasektionen. Värden högre än 100% expanderar dynamikomfånget ochvärden lägre än 100% komprimerar det.Förstärker eller dämpar alla dynamikvärden i vald sektion/stämma.Värden över 100% förstärker den totala dynamiken och värden under100% reducerar den.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenCVP-305/303/301 Bruksanvisning 115


Style CreatorEditera data för varje kanal (CHANNEL)Förklaringen nedan avser när CHANNEL fliken i steg 4 vid ”Grundläggande hanteringför att editera Style” (sidan 113) valts.1 Tryck [A]/[B] knappen för att välja editeringsmeny (se nedan).14 52 3Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenFÖRSIKTIGTEditerad Style går förlorad omDu byter till annan Style ellerslår från strömmen utan attha genomfört Save operationen(sidan 63).2 Använd [1π†]/[2π†] (CHANNEL) knapparna för att välja denkanal som skall editeras.Vald kanal anges uppe till vänster i displayen.3 Använd [4π†]–[8π†] knapparna för att editera datan.För detaljer kring editerbara parametrar, se nedan.4 Tryck [D] (EXECUTE) knappen för att verkligen genomföra editeringarnaför varje display.Efter att operationen genomförts, ändras denna knapp till [UNDO] (= görej), så att Du kan få tillbaka originaldatan om Du inte är nöjd med Grooveeller Dynamics resultatet. Undo-funktionen har endast en nivå; endastföregående operation kan göras ogjord.5 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Style för attspara datan.Spara datan i display för val av Style (sidan 63).QUANTIZEVELOCITYCHANGESamma som i Song Creator (sidan 151) med undantag för ytterligare tvåtillgängliga parametrar enligt nedan.CTriolbaserade åttondelarCTriolbaserade sextondelarÖkar eller minskar dynamiken för alla toner i den specificerade kanalenenligt det specificerade procenttal som valts här.BAR COPYBAR CLEARREMOVE EVENTMed denna funktion kan data kopieras från en takt eller grupp av taktertill annan plats inom samma kanal. SOURCE specificerar den första(TOP) och sista (LAST) takten inom det omfång som skall kopieras.Använd (DEST) knappen för att specificera första takten till vilken datanskall kopieras.Denna funktion raderar alla data från specificerat omfång takter inomen specificerad kanal.Med denna funktion kan Du ta bort specificerade företeelser från denvalda kanalen.116CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Style CreatorGör Style File Format inställningar (PARAMETER)Speciella parameterinställningar baserade påStyle File FormatKällmönsterSOURCE ROOT(Inställning av grundton för ett källmönster)SOURCE CHORD(Inställning av ackordstyp för ett källmönster)Ackorsbyte via ackompanjemangssektionenpå klaviaturen.Note TranspositionNTR(Note Transposition Rule tillämpad förbyte av grundton)NTT(Note Transposition Table tillämpad förbyte av ackordstyp)Övriga inställningarHIGH KEY(Övre gräns för oktavbyte för tontransponeringorsakat av byte avgrundton)NOTE LIMIT (Tonomfång inom vilkettonen ljuder)RTR(Retrigger Rules som bestämmer hurtoner som hålles kvar i ett ackordsbyteskall hanteras)UtsignalStyle File Format (SFF) kombinerar hela Yamahas samladekunskap om ackompanjemangsautomatik (Style uppspelning)i ett enda enhetligt format. Med hjälp av Style Creatorfunktionen kan Du utnyttja styrkan i SFF formatet och frittskapa Dina egna kompstilar.Planen till vänster beskriver processen enligt vilkenackompanjemanget spelas upp. (Detta avser inte rytmspåren.)Dessa parametrar kan ställas via Style Creatorfunktionen.• KällmönsterDet finns en rad möjligheter för hur Style spelar upp tonerberoende på den speciella grundton och ackordstyp somväljes. Style datan konverteras på lämpligt sätt beroendepå de ackordsbyte Du gör under Ditt framförande. Dennagrundläggande Style data som Du skapar med Style Creatorutgör ”källmönstret”.• Note TranspositionDenna parametergrupp har två parametrar som bestämmerhur tonerna i källmönstret kommer att konverteras medhänsyn till ackordsbyten.• Övriga inställningarMed hjälp av parametrarna i denna grupp kan Du finslipahur Style uppspelningen reagerar på de ackord Du spelar.Note Limit parametern, t ex, gör att Du kan få ljuden ikompstilen att låta så realistiska som möjligt genom attbyta tonhöjd till ett realistiskt omfång — och garantera atttoner inte låter utanför det aktuella instrumentets naturligaomfång (t ex extremt låga toner från en piccolaflöjt).Förklaringen nedan avser när PARAMETER fliken i steg 4 vid ”Grundläggandehantering för att editera Style” (sidan 113) valts.1 Tryck [A]/[B] knappen för att välja Edit meny (sidan 118).Editering av Style File Format ärenbart relaterat till tonkonvertering.Editering av rytmkanalerhar ingen effekt.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatiken142 3CVP-305/303/301 Bruksanvisning 117


Style CreatorFÖRSIKTIGTEditerad Style går förlorad omDu byter till annan Style ellerslår från strömmen utan attha genomfört Save operationen(sidan 63).Lyssna till Din Style med ettspecifikt ackordNormalt kan Du i Style Creatorlyssna till Din originalstil underprocessen med källmönstret.Det kan emellertid också hörasmed specifikt ackord och grundton.För att göra detta, ställ NTRpå ”Root Fixed” och NTT på”Bypass” och med de ”PlayRoot” och ”Play Chord” parametrarsom nu visas väljesönskade inställningar.2 Använd [1π†]/[2π†] (CHANNEL) knapparna för att välja denkanal som skall editeras.Vald kanal visas uppe till vänster i displayen.3 Använd [3π†]–[8π†] knapparna för att editera datan.För detaljer kring editerbara parametrar, se nedan.4 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Styleför att spara datan.Spara datan i display för val av Style (sidan 63).■ SOURCE ROOT/CHORDDessa inställningar bestämmer originaltonarten för källmönstret (d v s den tonartsom används för att programmera mönstret). Standardackordet, CM7 (grundtonenär ”C” och ackordstypen är ”M7”), blir automatiskt valt så snart fabriksdata raderasinför inspelningen av en ny stil, oberoende av grundton och ackord i fabriksdatan.När Du ändrar källmönstrets ackord från standardackordet CM7 till annat ackord,kommer följaktligen ackords- och skalenliga toner att ändras beroende på den nyaackordstyp som valts.Med ”C” som källmönstrets grundton:Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenCMC R C C RCaugC R CCm 7(11)C R C CC 7 b5CC R CCM 7augR C RCCCCC R C R R CCM 6C R C C C RCmCC R R CCmM7C R R C CC 7(9)CC C C CC 7augC R CC = ackordstonerCR C CCM7C R C C R CCm6CC R R C CCmM 7(9)CC C R C CC 7 (#11)C R C C RC 1+8CCCCM 7(#11)C R C C R CCm7CCdimCCCC 7(13)R C■ NTR (Note Transposition Rule)Detta bestämmer den relativa positionen för grundtonen i ackordet när källmönstretkonverteras med hänsyn till ackordsbyten.RCC RC R C C CC 1+5C, R = rekommenderade tonerCCCCCM add9C C C C RCm7b5CRCdim7C C R CCRC RC R R C RC 7(b9)CC C CCsus4C R C CCCM 7 (9)C C C C R CCm (9)CC C R CC7C C CC 7 (b13)RC C R CC 1+2+5CC CC C R C RC 6(9)C C C C C RCm 7(9)CC C R CC 7sus4CC 7(#9)CC CRC C CCCCROOT TRANS(Root Transposition)Vid transponering bibehålles tonhöjdsförhållandetmellan tonerna.T ex, tonerna C3, E3 och G3 i tonartenC kommer att bli F3, A3 ochC4 när de transponeras till F. Använddenna för stämmor som innehållermelodiliknande fraser.När ett C-durackord spelas.När ett F-durackord spelas.ROOT FIXEDTonerna hålles så nära varandra sommöjligt i förhållande till föregåendeomfång T ex, tonerna C3, E3 och G3i tonarten C blir C3, F3 och A3 när detransponeras till F. Använd denna förstämmor som spelar ackord.När ett C-durackord spelas.När ett F-durackord spelas.118CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Style Creator■ NTT (Note Transposition Table)Dessa väljer den nottransponeringstabell som används för källmönstrets transponering.BYPASSMELODYDet sker ingen transponering. Stämman (kanalen) för vilken NTT är ställdför detta spelas upp utan tonkonvertering även om Du byter ackord underuppspelningen.Lämplig för melodislingors transponering. Använd för melodiska stämmorsom Phrase 1 och Phrase 2.CHORD Lämplig för ackordstransponering. Använd för Chord 1 och Chord 2stämmorna när de innehåller ackordsstämmor typ piano eller gitarr.MELODIC MINORMELODIC MINOR5th Var.HARMONICMINORHARMONICMINOR 5th Var.Denna tabell sänker tersen med en halvton när man ändrar från ettdurackord till ett mollackord, eller höjer en liten ters med en halvtonnär man ändrar från mollackord till durackord. Det ändrar inga andratoner. Använd detta för melodiska kanaler med sektioner som enbartreagerar för dur/moll ackord, som Intros och Endings.Utöver Melodic Minor ovan påverkas kvinten i källmönstret av överstigandeoch förminskade ackord.När man ändrar från durackord till mollackord sänker denna både tersenoch sexten med en halvton. När man ändrar från mollackord till durackordhöjer den den sänkta tersen och sexten med en halvton. Det ändrar ingaandra toner. Använd detta för melodiska kanaler med sektioner somenbart reagerar för dur/moll ackord, som Intros och Endings.Utöver Harmonic Minor ovan påverkas kvinten i källmönstret av överstigandeoch förminskade ackord.NATURAL MINORNATURAL MINOR5th Var.DORIANDORIAN 5th Var.När man ändrar från durackord till mollackord sänker denna bådetersen, sexten och septiman med en halvton. När man ändrar från mollackordtill durackord höjer den den sänkta tersen, sexten och septimanmed en halvton. Det ändrar inga andra toner. Använd detta för melodiskakanaler med sektioner som enbart reagerar för dur/moll ackord,som Intros och Endings.Utöver Natural Minor ovan påverkas kvinten i källmönstret av överstigandeoch förminskade ackord.När man ändrar från durackord till mollackord sänker denna både tersenoch septiman med en halvton. När man ändrar från mollackord till durackordhöjer den den sänkta tersen och septiman med en halvton.Det ändrar inga andra toner. Använd detta för melodiska kanaler med sektionersom enbart reagerar för dur/moll ackord, som Intros och Endings.Utöver Dorian ovan påverkas kvinten i källmönstret av överstigandeoch förminskade ackord.■ NTT BASS ON/OFFDen stämma (kanal) som valts för denna parameter kan tolka ”on-bass” ackordsom kommer till användning med FINGERED ON BASS läget, oberoende av NTTinställningen.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatiken■ HIGH KEYStäller högsta tangenten (övre gränsen för oktaverna) för tontransponeringen förkällackordets grundläge. Toner angivna högre än högsta tangenten kommer i verklighetenatt spelas i oktaven just nedanför den högsta tangenten. Denna inställninggäller endast när NTR parametern (sid 118) är ställd i ”Root Trans”.Exempel: När högsta tangenten är F.GrundtonsbyteSpelade tonerCMC3-E3-G3C#MC#3-F3-G#3FMF3-A3-C4F#MF#2-A#2-C#3CVP-305/303/301 Bruksanvisning 119


Style Creator■ NOTE LIMITStäll tonomfånget (lägsta och högsta gräns) för ljuden inspelade i Style kanaler.Genom att ställa tonomfånget kan Du förhindra orealistiska toner (som t ex högatoner från en bas eller djupa toner från en piccola) att produceras och istället fådem omlagda med en oktav inom tonomfånget.Exempel: När lägsta gräns är C3 och högsta gräns D4.GrundtonsbyteSpelade tonerCME3-G3-C4C#MF3-G#3-C#4FMF3-A3-C4HögstagränsLägstagräns■ RTR (Retrigger Rule)Detta bestämmer huruvida toner skall sluta ljuda eller ej och hur de ändrar tonhöjdi samband med ackordsbyten.STOPPITCH SHIFTTonen slutar ljuda.Tonhöjden skiftar utan anslag för att anpassas till det nya ackordet.Använd, skapa och editera Styles för ackomanjemangsautomatikenPITCH SHIFT TOROOTRETRIGGERRETRIGGER TOROOTTonhöjden skiftar utan anslag för att anpassas till grundtonen för det nyaackordet.Tonen slås an med ny attack vid ny tonhöjd för anpassning till det nyaackordet.Tonen slås an med ny attack vid ny tonhöjd för anpassning till det nyaackordets grundton. Oktavläget för den nya tonen förblir emellertid detsamma.120CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spara och återkalla egna panelinställningar — Registration MemoryTack vare Registration Memory funktionen kan Du spara (eller ”registrera”) praktiskttaget alla panelinställningar till en Registration Memory knapp och sedan direktåterkalla den panelinställning Du själv gjort genom att trycka en enda knapp.Memorerade inställningarna för de åtta Registration Memory knapparna sparassedan som en enstaka Bank (fil).Registrera och spara egna panelinställningarRegistrera egna panelinställningar1 Ställ in panelen (välj ljud, kompstil, effekter, etc) enligt önskan.Se den separata Data List för lista över de parametrar som kan registrerasmed Registration Memory funktionen.2 Tryck REGISTRATION MEMORY [MEMORY] knappen. Display för valav de poster som kommer att registreras visas.Enbart de poster som valts här kommer att registreras.123 43 Tryck [2π†]–[7π†] knapparna för att välja poster.För att avbryta operation, tryck [I] (CANCEL) knappen.4 Lägg till eller ta bort bocken i rutan för en post med hjälp av [8π†]knappen för att bestämma om posten skall registeras eller ej.5 Tryck en av REGISTRATION MEMORY knapparna [1]–[8] för att registreraDina inställningar.Vi rekommenderar att Du väljer en knapp vars lampa inte lyser rött ellergrönt. Knappar som lyser rött eller grönt innehåller redan data för en panelinställning.Varje panelinställning som tidigare registrerats till vald REGIS-TRATION MEMORY knapp (lampan lyser grönt eller rött) kommer att raderasoch ersättas med de nya inställningarna.6 Registrera olika panelinställningar till andra knappar genom attupprepa stegen #1–#5.5När Du återkallar en registreringsinställningar kan Du också väljavilka poster som skall återkallaseller ej, även om Du valt allaposter när registreringen gjordes(sidan 123).Om lampornas status:Släckt.......... ingen data registreradLyser (grön)..data registrerad meninte valdLyser (röd)...data registrerad ochvaldRadera en panelinställningsom inte längre behövsSe sidan 123.Radera alla åtta aktuellapanelinställningarFör att radera alla åtta aktuellapanelinställningar, håll tangentenB6 (B tangenten längst tillhöger på klaviaturen) nertrycktsamtidigt som strömmen slås påmed [POWER] knappen).Spara och återkalla egna panelinställningar — Registration MemoryCVP-305/303/301 Bruksanvisning 121


Återkalla den sparade panelinställningenSpara de registrerade panelinställningarnaDu kan spara alla de åtta registrerade panelinställningarna som en enstakaRegistration Memory Bank fil.Bank 4Bank 3Bank 2Bank 1Kompatibilitet för RegistrationMemory dataGenerellt är Registration Memorydata (Bank filer) kompatibel medCVP-309/307/305/303/301modellerna. Datan är emellertidinte exakt lika beroende på specifikationernaför varje modell.11 Tryck REGISTRATION MEMORY [REGIST. BANK] knappen för att tafram display för val av REGISTRATION BANK.2 Tryck [6†] knappen för att spara Bank filen (sidan 63).2Återkalla den sparade panelinställningenSpara och återkalla egna panelinställningar — Registration MemoryAtt återkalla inställningarfrån ett SmartMedia korteller diskettNär Du vill återkalla inställningarinkluderande Song/Style filerfrån ett SmartMedia kort ellerdiskett, försäkra Dig om att relevantSmartMedia kort eller diskettär isatt i kortuttaget eller diskettstationen.1 Tryck REGISTRATION MEMORY [REGIST. BANK] knappen för att tafram display för val av REGISTRATION BANK.2 Tryck en av knapparna [A]–[J] för att välja önskad bank.23 Tryck en av de numrerade knapparna [1]–[8] som lyser grönti Registration Memory sektionen.132Parameter LockDu kan ”låsa” specifika parametrar (t ex effekt, splitpunkt, etc) för att göra demvalbara enbart via panelkontroller — med andra ord, istället för via RegistrationMemory, One Touch Setting, Music Finder, Song eller inkommande MIDI data, etc.Ta fram Parameter Lock display ([FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [√]CONFIG 1 → [B] 3 PARAMETER LOCK). Välj önskad parameter med hjälp av[1π†]–[7π†] knapparna och lås den sedan med [8π] (OK) knappen.122CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Återkalla den sparade panelinställningenRadera en oönskad panelinställning/Namnge en panelinställningPanelinställningar kan raderas eller namnges individuellt enligt önskan.1 Tryck REGISTRATION MEMORY [REGIST. BANK] knappen för attta fram display för val av REGISTRATION BANK.2 Tryck en av knapparna [A]–[J] för att välja den bank som skall editeras.3 Tryck [8†] (EDIT) knappen för att ta fram REGISTRATION EDIT display.4 Editera panelinställningarna.• Radera en panelinställningTryck [5†] knappen för att radera panelinställningen (sidan 65).• Namnändra en panelinställningTryck [1†] knappen för att namnge en panelinställning (sidan 66).Siffran ovanför filnamnetmotsvararREGISTRATIONMEMORY [1]–[8]knapparna.5 Tryck [8π] (UP) knappen för att komma tillbaka till display för val avREGISTRATION BANK.Ignorera återkallning av specifika poster(Freeze funktion)Registration Memory gör att Du i en enda knapptryckning kan återkalla alla panelinställningarDu gjort. Det kan emellertid förekomma tillfällen då Du önskar att vissaparametrar och inställningar skall förbli oförändrade även vid byte av RegistrationMemory. Du vill kanske att inställningarna för ljuden och effekterna skall ändrasmen att ackompanjemanget skall förbli detsamma. Det är då som Freeze funktionenkommer till hjälp. Den gör att Du kan behålla inställningar för vissa parametrar ochlämna dem oförändrade även när Du väljer andra Registration Memory knappar.Spara och återkalla egna panelinställningar — Registration Memory1 Tag fram display för operationen.[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET →TAB [√]/[®] FREEZECVP-305/303/301 Bruksanvisning 123


Återkalla den sparade panelinställningenFÖRSIKTIGTInställningar i REGISTRATIONFREEZE display sparas automatiskti instrumentet när Dulämnar displayen. Om Duemellertid slår av strömmenutan att lämna denna displaykommer inställningarna att gåförlorade.2 Tryck [2π†]–[7π†] knapparna för att välja poster.3 Lägg in bockar för de poster som skall ”frysas” (d v s förbli oförändrade)genom att trycka [8π†] knappen.4 Tryck [EXIT] knappen för att lämna display för operationen.5 Tryck [FREEZE] knappen på panelen för att koppla in Freeze funktionen(m a o så att valda poster ignoreras).Kalla fram Registration Memory nummeri önskad ordning — Registration SequenceÄven om Registration Memory knapparna är aldrig så bekväma, kan det finnastillfällen då Du snabbt vill växla mellan inställningar — utan att behöva ta händernafrån klaviaturen. Den praktiska Registration Sequence funktionen gör att kan ta framde åtta inställningarna i den ordning Du själv väljer genom att använda [√]/[®]knapparna eller en fotkontakt medan Du spelar.1 Välj önskad Registration Memory bank som skall programmerasmed en sekvens (sidan 122).2 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET →TAB [√]/[®] REGISTRATION SEQUENCESpara och återkalla egna panelinställningar — Registration Memory3 Om Du avser att använda en pedal för att växla Registration Memoryinställningar, bestäm här hur pedalen skall användas — för att gå framåteller bakåt genom sekvensen.Använd [C] knappen för att välja att pedalen skall gå framåt genom sekvensen.Använd [D] knappen för att välja att pedalen skall gå bakåt genom sekvensen.4 Använd [E] knappen för att bestämma hur Registration Sequenceskall uppföra sig när slutet av sekvensen nås .STOP .....................Att trycka TAB [®] knappen eller trampa ”framåt”pedalen har ingen effekt. Sekvensen är ”stoppad”.TOP .......................Sekvensen startar om igen från början.NEXT BANK...........Sekvensen flyttar sig automatiskt till början av nästaRegistration Memory bank i samma mapp.5 Programmera sekvensens ordningsföljd.De siffror som visas i nedre delen av displayen motsvarar REGISTRATIONMEMORY [1]–[8] knapparna på panelen.Programmera sekvensens ordningsföljd från vänster till höger.124CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Återkalla den sparade panelinställningenTryck en av REGISTRATION MEMORY [1]-[8] knapparna på panelen,och tryck sedan [6π†] (INSERT) knappen för att lägga in numret.• Byt ut numretTryck [5π†] (REPLACE) knappen för att byta ut numret vid markörensposition till numret för den aktuella Registration Memory knapp som valts.• Radera numretTryck [7π†] (DELETE) knappen för att radera numret vid markörensposition.• Radera alla nummerTryck [8π†] (CLEAR) knappen för att radera alla Registration Memorynummer i sekvensen.6 Tryck [F] knappen för att koppla in Registration Sequence funktionen.7 Tryck [EXIT] knappen för att återgå till MAIN display och bekräftaatt Registration Memory nummer kallas fram enligt den ordning somsekvensen programmerats ovan.•Använd TAB [®] knappen för att ta fram Registration Memory nummerenligt sekvensen, eller använd TAB [√] för att ta fram dem i omvänd ordning.TAB [√] [®] knapparna kan användas för Registration Sequenceenbart när MAIN display är vald.•Använd en ansluten fotpedal för att ta fram Registration Memory nummerenligt sekvensen. Fotpedalen kan användas för Registration Sequence oavsettvilken display som är vald (med undantag för displayen i steg #3 ovan).Registration Sequence indikeras överst till högeri MAIN display så att Du ser aktuellt valt nummer.Spara Registration Sequence inställningarInställningarna för sekvensens ordningsföljd och hur Registration Sequence beter signär slutet av sekvensen nås (SEQUENCE END) är inkluderat som en del av RegistrationMemory bankfilen. För att lagra Din nyprogrammerade Registration Sequence,spara den aktuella Registration Memory bankfilen.1 Tryck REGISTRATION MEMORY [REGIST. BANK] knappen för attta fram display för val av REGISTRATION BANK.2 Tryck [6†] knappen för att spara Bank filen (sidan 63).FÖRSIKTIGTInställningar i REGISTRATIONSEQUENCE display sparasautomatiskt till instrumentetnär Du lämnar denna display.Om Du emellertid slår avströmmen utan att ha lämnatdenna display går inställningarnaförlorade.Återgå direkt till sekvensensbörjanI Main display, tryck TAB [√]och [®] knapparna samtidigt.Detta kopplar bort det aktuelltvalda sekvensnumret (indikatorrutanslockar). Sekvensens förstaposition blir vald genom att tryckaen av TAB [√]/[®] knapparnaeller trampa pedalen.FÖRSIKTIGTTänk på att all RegistrationSequence data går förloradnär Du byter RegistrationMemory bank, såvida Du intesparat den med RegistrationMemory bankfilen.Spara och återkalla egna panelinställningar — Registration MemoryCVP-305/303/301 Bruksanvisning 125


Använd, skapa och editera SongHänvisning till Snabbguide sidorÖva med Preset Song ................................................................... sidan 34Börja med att spela upp och lyssna till Song............................sidan 34Enhandsövning med guidelampor ...........................................sidan 38Öva med hjälp av Repeat Playback funktionen........................sidan 40Spela in Ditt framförande ........................................................sidan 41Sjung tillsammans med Song uppspelning (Karaoke)eller Ditt eget framförande .......................................................... sidan 52Anslut en mikrofon (CVP-305/303)..........................................sidan 52Sjung med visad sångtext ........................................................sidan 53Praktiska funktioner för karaoke ..............................................sidan 53Praktiska funktioner när Du sjungermed Ditt eget framförande.......................................................sidan 55Kompatibla typer av SongClavinova kan spela upp följande typer av Song (MIDI-filer).Preset SongsSong:er som finns i PRESET display för val av Song.Använd, skapa och editera SongInnan Du använder SmartMediakort och kortuttaget, försäkra Digom att läsa ”Hantering av Smart-Media minneskort” på sidan 22.Innan Du använder diskettstationenoch en diskett, försäkra Digom att läsa ”Hantering av diskettstation(FDD) och disketter” påsidan 21Musikdata som finns tillgänglig ihandeln kan vara skyddade medhänvisning till upphovsrättslagar.Kopiering av inhandlad mjukvaraär strängt förbjudet med undantagför personligt bruk.Se sidan 191 för informationkring de typer av Song data somkan spelas med instrumentet.Song:er Du själv spelat inDetta är de Song:er Du själv spelat in (sidan 41, sidan 133) och sparat till USER/CARD/USB display. (USB blir tillgängligt när Du ansluter en yttre lagringsenhet tillinstrumentet, som t ex en diskettstation.)Song data som finns att köpa i handelnSong data som laddas ner från Yamaha hemsida och Song data som köpes på disketti handeln blir tillgängliga när Du ansluter den medföljande diskettstationen tillinstrumentet. CVP är kompatibel med Songdisketter som har följande märkningar:126CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Operationer för Song uppspelningOperationer för Song uppspelningDetta avsnitt förklarar detaljerade operationer och funktioner för Song uppspelning,vilka inte täcks i ”Snabbguide”.■ Starta/Stoppa en SongTryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta Song uppspelning och tryckSONG [STOP] knappen för att stoppa. Därutöver finns det flera praktiska sätt för attstarta/stoppa en Song.Starta uppspelningSynchro StartDu kan få uppspelningen att starta i samma ögonblick Du börjar spela på klaviaturen.När uppspelningen är stoppad, tryck SONG [STOP] och [PLAY/STOP] knapparnasamtidigt.För att koppla bort Synchro Start, tryck SONG [STOP] och [PLAY/STOP] knapparnasamtidigt ännu en gång.•Tap funktionDenna användbara funktion gör att Du kan trycka TEMPO [TAP] knappen och slå anden i önskat tempo och Song kommer automatiskt att starta i det anslagna tempot.Med instrumentet i klarläge för Synchro Start (se ovan), slå helt enkelt an knappen(fyra gånger för 4/4-dels takt) och Song uppspelningen startar automatiskt i dettempo Du slagit.Fade In[FADE IN/OUT] knappen kan användas för att starta Song uppspelning med en mjukintoning. För att skapa fade-in, tryck [FADE IN/OUT] knappen medan Song är stoppadoch tryck sedan SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta usppspelning.Stoppa uppspelningFade Out[FADE IN/OUT] knappen kan användas för att stoppa Song uppspelning med en mjukuttoning. Tryck [FADE IN/OUT] knappen när Du vill att uttoningen skall påbörjas.Ställ Fade In/Out tidenTiderna för in- och uttoning kan ställas individuellt.1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [√] CONFIG 1 → [A] FADE IN/OUT/HOLD TIME2 Ställ parametrarna relaterade till Fade In/Out med hjälp av [3π†]–[5π†] knapparna.Använd, skapa och editera SongFADE IN TIMEFADE OUT TIMEFADE OUT HOLDTIMEBestämmer den tid det skall ta för volymen att tona in ellergå från minimum till maximum.Bestämmer den tid det skall ta för volymen att tona ut ellergå från maximum till minimum.Bestämmer hur länge volymen skall hållas kvar på 0 efter attden tonats ut.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 127


Operationer för Song uppspelning■ Från början / Paus / Snabbspolning framåt/bakåtFlytta till början av en SongTryck SONG [STOP] knappen oavsett om Song är stoppad eller spelar upp.Gör paus i SongTryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen under Song uppspelning. Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen igen och uppspelningen fortsätter från den aktuella positionen.Phrase Mark:Phrase Mark är en förprogrammeradmarkör som förekommer ivissa Song data. De omfattar enspecifik fras (ett antal takter) i enSong.Flytta framåt och bakåt (snabbspolning)1 Genom att trycka SONG [FF] eller SONG [REW] tas ett pop-up fönsterautomatiskt fram som visar det aktuella taktnumret (eller Phrase Marknummer) i Main display.2 Tryck SONG [REW] eller SONG [FF] för att snabbspola bakåt ellerframåt.För Song som innehåller Phrase Marks kan Du använda [FF] eller [REW]knapparna för att navigera genom Phase Marks i Song. Om Du inte vill väljaposition med hjälp av Phrase Marks, tryck [E] knappen och välj ”BAR” i fönstretsom visar Song positionen.För Song som inteinnehåller Phrase MarksFör Song som innehållerPhrase Marks3 Tryck [EXIT] knappen för att stänga pop-up fönstret som visar detaktuella taktnumret (eller Phrase Mark numret).■ Repeterad uppspelningAnvänd, skapa och editera SongPreset Song:er i ”Follow Lights”mappen innehåller Guideinställningar. Dessa Song:erfungerar därför inte i sambandmed ALL eller RANDOM repetering.1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [B] SONG SETTING2 Ställ parametrarna relaterade till Repeat Playback med hjälp av [H]/[I]knapparna. Tillgängliga parametrar förklaras nedan.REPEAT MODEOFFSpelar igenom vald Song och stoppar.SINGLESpelar igenom vald Song och repeterar denna.ALLSpelar igenom alla Song:er i vald mapp och repeterardessa.RANDOMSpelar igenom alla Song:er i slumpvis ordning ur valdmapp och repeterar.PHRASE MARK REPEATFör Song:er som innehåller Phrase Mark kan Du ställaRepeat Playback på ”ON” eller ”OFF”. När denna är tillkommer frasen som motsvarar specificerat Phrase Marknummer att spelas upp repeterande. Stegen för att speciferaPhrase Mark nummer är desamma som för steg 1–2 under”Flytta framåt och bakåt (snabbspolning)” ovan.128CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Operationer för Song uppspelning■ Förbered uppspelning för efterföljande SongMedan en Song spelas upp kan Du förbereda uppspelning för nästa Song.Detta är speciellt praktiskt när man spelar inför publik och vill koppla ihopnästa Song med en smidig övergång.Medan en Song spelar upp väljer Du i display för val av Song, den Song Du villspela upp härnäst.En ”NEXT” indikation visas uppe till höger om motsvarande Song namn.För att avbryta denna inställning, tryck [8†] (Cancel) knappen.Parameter LockDu kan ”låsa” specifika parameterar(t ex effekter, splitpunkt,etc) så att de bara kan väljas viapanelkontrollerna (sidan 122).■ Använd ackompanjemangsautomatiken i sambandmed Song uppspelningNär en Song och en Style spelas upp samtidigt ersätts kanalerna 9–16 i Song datanav Style kanalerna, vilket gör att Du själv kan spela ackompanjemangsdelen i enSong. Prova att spela ackord tillsammans med Song uppspelningen enligt instruktionernanedan.1 Välj en Song (sidan 34).2 Välj en Style (sidan 45).3 Tryck STYLE CONTROL [ACMP ON/OFF] knappen för att koppla inackompanjemangsautomatiken.4 Tryck STYLE CONTROL [SYNC START] knappen för att aktivera klarläge— ackompanjemanget kommer att starta så snart Du börjar spela.5 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta uppspelning.6 Spela ackord tillsammans med Song.Ackordsnamnen visas i Main display. För att direkt återkomma till Maindisplay, tryck [DIRECT ACCESS] knappen och därefter [EXIT] knappen.När Song uppspelning stoppas, stoppas också Style uppspelningen samtidigt.•Tempo för uppspelning av en Song och en Style samtidigtI samband med uppspelning av Song och Style samtidigt blir tempovärdet förSong automatiskt valt.Spela Song med Quick Start funktionenSom standard är Quick Start funktionen inkopplad. På Song data (MIDIfiler) man köper i handeln är viss relaterad information (som t ex ljudval,volym, etc) inspelad i första takten före den egentliga tondatan. När QuickStart står på ”ON”, läser instrumentet all första icke-ton data för Song:enmed högsta möjliga hastighet, för att därefter automatiskt gå ner till gällandetempo vid Song:ens första ton. Detta gör att Du kan starta Song uppspelningpå snabbast möjliga sätt, med ett minimum av paus för inläsning av data.När Quick Start står på ”ON” spelas en Song upp direkt från första tonen(vilket kan vara mitt i en takt). Om Du vill spela upp från början av en taktsom inleds med paus, ställ Quick Start i ”OFF”.Använd, skapa och editera Song1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [B] SONG SETTING2 Tryck [7†]/[8†] (QUICK START) knapparna för att ställaQuick Start i ”OFF”.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 129


Justera volymbalans och ljuduppsättningar, etc. (MIXING CONSOLE)Att läsa Song data automatiskt när ett SmartMedia kort sätts inDu kan få instrumentet att automatiskt ta fram första Song (ej liggande imapp) på ett SmartMedia kort så snart kortet sätts in i kortuttaget. Sammaoperation kommer också att gälla för annan yttre lagringsappartur.1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [√]/[®] MEDIA2 Tryck [3π]/[4π](SONG AUTO OPEN) knappen för att välja ”ON”.Använd, skapa och editera SongBeträffande [SONG CH 1–8]/[SONG CH 9–16] displayerEn Song består av 16 separatakanaler. Separata inställningarkan göras för var och en av de 16kanalerna i MIXING CONSOLEdisplay. Justera parametrarna iSONG CH 1-8 respektive SONGCH 9–16 display. Normalt är CH 1fördelat till [TRACK 1] knappen,CH 2 fördelat till [TRACK 2]knappen respektive CH 3-16 till[EXTRA TRACKS] knappen.Justera volymbalans och ljuduppsättningar,etc. (MIXING CONSOLE)Du kan ställa alla mixerrelaterade parametrar i en Song. Se avsnittet ”Justerbaraposter (parametrar) i MIXING CONSOLE displayer” på sidan 82. Ta fram ”SONGCH 1–8” eller ”SONG CH 9–16” display enligt steg 3 i Grundläggande hanteringför ”Editera volymen och den tonala balansen (MIXING CONSOLE)” på sidan 80.Nedan beskrivs två exempel.Justera volymbalansen för varje kanal1 Välj en Song (sidan 34).2 Tryck [MIXING CONSOLE] knappen för att ta fram MIXING CONSOLEdisplay.3 Välj [VOL/VOICE] fliken genom att trycka TAB [√][®] knapparna.4 Tryck [MIXING CONSOLE] knappen upprepade gånger för att ta framdisplay för ”SONG CH 1–8” eller ”SONG CH 9–16”.5 Tryck [J] knappen för att välja ”VOLUME”.6 Justera volymbalansen för varje kanal med hjälp av [1π†]–[8π†]knapparna.7 Du kan spara volyminställningarna till Song i Setup operationen iSETUP (sidan 152).Försäkra Dig om att ”VOICE” posten är markerad i steg 2 för Setup proceduren.130CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Öva Song med Guide funktionernaÄndra ljuden1–4 Dessa steg i operationen är desamma som i ”Justera volymbalansenför varje kanal” (se sidan 130).5 Tryck [H] knappen för att välja ”VOICE”.6 Tryck en av [1π†]–[8π†] knapparna för att ta fram display för valav ljud för kanalen.7 Tryck en av [A]–[J] knapparna för att välja ett ljud.8 Du kan spara ljudändringen till Song i Setup operationen i SETUP(sidan 152).Försäkra Dig om att ”VOICE” posten är markerad i steg 2 för Setup proceduren.Öva Song med Guide funktionernaGuidelamporna över klaviaturen indikerar de toner (tangent och melodirytm) somskall spelas. Dessutom, när Du sjunger tillsammans med en Song uppspelning i enansluten mikrofon följer instrumentet automatiskt Ditt sångframförande (CVP-305/303).För att använda övningsfunktionerna, tryck [GUIDE] knappen.Spara Guide inställningarnai SONG SETTING displayDu kan spara Guide inställningarnasom en del av Song datan(sidan 152). För Song:er till vilkaGuide inställningar sparats kommerGuide funktionen att automatiskttas fram och dess relateradeinställningar återkallas närSong:en väljes.Välj typ av Guide funktion1 Ta fram display för inställningen:[FUNCTION] → [B] SONG SETTING2 Använd [A]/[B] knapparna för att välja önskad typ av Guide funktion.Följande typer finns tillgängliga.2Koppla bort klaviaturensguidelamporTryck [C] (GUIDE LAMP) knappeni SONG SETTING display(vid steg 1 enligt beskrivningentill vänster) för att koppla bortguidelamporna över klaviaturen.Använd, skapa och editera Song1CVP-305/303/301 Bruksanvisning 131


Öva Song med Guide funktionernaFör klaviaturframförandeFollow lightsMed denna funktion indikerar guidelamporna över klaviaturen vilken ton Du skallspela (sidan 38). Song uppspelningen gör paus och väntar på att Du spelar. Så snartDu spelar rätt toner fortsätter uppspelningen.Any keyMed denna funktion kan Du spela melodistämman för en Song genom att helt enkeltslå an en enstaka tangent (vilken tangent som helst är OK) i takt med rytmen. Så längeDu spelar tangenten rytmiskt korrekt kommer musiken och melodin att flyta frammjukt och fint.För sångKarao-keyDenna bekväma funktion gör att Du kan kontrollera Song uppspelningen med ettenda finger, samtidigt som Du sjunger. Slå an en enkel tangent i takt med musiken— vilken tangent som helst går bra — och ackompanjemanget kommer att följaDitt anslag. På detta sätt kan Du kontrollera ”timing” och tempo för Song ochackompanjemang så att det anpassas perfekt till Din sång.Vocal CueTIME (CVP-305/303)Med denna funktion gör Song uppspelningen paus för att vänta på att Du skallsjunga den rätta tonen. Så snart Du sjunger rätt ton, fortsätter uppspelningen.Använd, skapa och editera SongBestäm enligt vilken timing guidelamporna skall tändas upp(GUIDE LAMP TIMING)Tryck [D] knappen i SONG SETTING display i steg 1 (sidan 131) för attställa enligt vilken timing guidelamporna skall indikera.JUST........................... Guidelampan tänds i takt med musiken, samtidigtsom korrekt ton skall spelas.NEXT ......................... Guidelampan tänds strax före musiken och indikerarvilken ton som närmast skall spelas. Lampanblinkar om Du inte spelar i korrekt timing.Om guidelamporna inte tänds såsom förväntatGuidelamporna tänds upp enligt de Song kanaler som spelats in för Track1 och 2 och ackordsdata i Song:en (när sådan data ingår). Om inte guidelampornatänds upp såsom förväntat kan Du behöva fördela lämpligahöger- och vänsterhandskanaler till respektive Track 1 och Track 2 medhjälp av [1π†]/[2π†] knapparna i SONG SETTING display enligtbeskrivningen i steg 1 på föregående sida.132CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela in Ditt framförandeKoppla kanaler för en Song till och frånEn Song består av 16 separata kanaler. Separata inställningar kan göras förvar och en av de 16 kanalerna i MIXING CONSOLE display. Justera parametrarnai SONG CH 1–8 respektive SONG CH 9–16 display. Normalt är CH 1fördelat till [TRACK 1] knappen, CH 2 fördelat till [TRACK 2] knappen respektiveCH 3–16 till [EXTRA TRACKS] knappen.1 Tryck [CHANNEL ON/OFF] knappen för att ta fram Song CHANNELON/OFF display.Om displayen nedan inte visas, tryck [CHANNEL ON/OFF] knappenännu en gång.2 Använd [1π†]–[8π†] knapparna för att koppla varje kanaltill eller från.Om Du önskar spela upp endast en speciell kanal (och tysta alla andra kanaler),tryck och håll nere en av [1π†]–[8π†] knapparna som motsvarar önskadkanal. För att koppla bort solouppspelningen, tryck samma knapp igen.Spela in Ditt framförandeDu kan spela in Dina egna framföranden och spara dem till User flikens displayeller yttre lagringsmedia som t ex SmartMedia kort. Flera olika inspelningsmetoderfinns tillgängliga:Quick inspelning, som är det snabbaste och lättaste sättet att spela in; Multi inspelninggör att Du kan spela in varje enskild stämma; och Step inspelning som gör attDu kan programmera in tonerna en och en. Du kan också editera den Song Duspelat in.InspelningsmetoderDet finns tre metoder enligt nedan.RealtidsinspelningQuick inspelning➤ sidan 134Multi inspelning➤ sidan 135Med denna bekväma och enkla inspelningsmetod kan Dusnabbt spela in Ditt framförande — använbart om Du t ex villspela in ett pianosolo. Du kan spela in till [TRACK 1 (R)] ellerTRACK 2 (L)] knappen och även till [EXTRA TRACKS (STYLE)]spåret som samtidigt kan användas för inspelning.Med denna funktion kan Du spela in en komplett melodi medflera olika instrument och skapa ljudet av en full orkester. Varjeinstruments stämma kan spelas in individuellt för att bygga uppett fullständigt orkestralt arrangemang. Du kan också spela överen existerande stämma i en intern melodi eller en melodi påSmartMedia kort och ersätta med Ditt eget framförande.Ingångssignalen från mikrofonenkan inte spelas in (CVP-305/303).Internminnets kapacitet(User flik display)Kapaciteten för instrumentetsinterna minne är cirka 1.5 MB(CVP-305/303) / 650 KB (CVP-301). Denna kapacitet avser allafiltyper inklusive Voice, Style,Song och Registration datafiler.Använd, skapa och editera SongStep inspelningStep inspelning➤ sidan 137Med denna metod kan Du komponera Ditt framförandegenom att ”skriva in” en företeelse i taget. Metoden är heltoberoende av tiden och kan liknas vid att skriva ner musikensnoter på papper. Du lägga in toner, ackord och andra företeelseren och en.Du kan också editera Song:er efter att de spelats in (sidan 148).Du kan t ex ändra specifika toner en och en eller använda Punch In/Out funktionenför att spela om ett specifikt avsnitt.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 133


Spela in Ditt framförandeQuick inspelningDetta gör att Du snabbt och enkelt kan spela in Ditt framförande.1 Tryck SONG [REC] och SONG [STOP] knapparna samtidigt.En tom Song (”New Song”) tas fram för inspelningen.RECSTOPPLAY/PAUSE2 Gör önskade panelinställningar för Ditt klaviaturframförande.Nedan ges några exempel på inställningar Du kanske vill prova.RIGHT 2 och/eller LEFT stämmornaspelas in på separata spår.• Spela in RIGHT 2 och/eller LEFT stämmor[RIGHT 2] och/eller [LEFT] klaviaturstämmor skall vara inkopplade.Välj ljud för var och en av klaviaturstämmorna (RIGHT 2, LEFT) genom attta fram display för val av ljud (sidan 74, sidan 75).• Spela in kompstil1 Välj en Style (sidan 45).2 Ställ tempot för inspelningen med hjälp av TEMPO [–][+] knapparnaenligt önskan.• Använd panelinställningar som ligger i Registration MemoryTryck en av REGISTRATION MEMORY [1]–[8] knapparna.3 Medan SONG [REC] knappen hålles nertryckt, tryck den SONG TRACKknapp som skall spelas in.REC+Använd, skapa och editera Song• Spela in Ditt framförandeTryck SONG [TRACK 1] knappen för inspelning av högerhandsstämman,och /eller SONG [TRACK 2] knappen för inspelning av vänsterhandsstämman.• Spela in StyleTryck SONG [EXTRA TRACKS (STYLE)] knappen.• Spela in Ditt framförande och Style uppspelning samtidigtTryck SONG [TRACK 1 / TRACK 2] knapparna och SONG [EXTRA TRACKS(STYLE)] knappen.134CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela in Ditt framförande4 Starta inspelning.Inspelning kan startas på flera olika sätt.• Starta genom att spela på klaviaturenOm Du valt SONG [TRACK 1]/[TRACK 2] knapparna i steg 3 ovan, spelainom högerhandssektionen på klaviaturen (sidan 73), om Du valt SONG[EXTRA TRACKS (STYLE)] knappen i steg 3 ovan, spela inom vänsterhandssektionen(ackord) på klaviaturen (sidan 100). Inspelningen startar automatisktså snart Du slår an en tangent på klaviaturen.• Starta genom att tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappenOm Du startar på detta sätt kommer ”tom” data att spelas in tills Du spelaren tangent på klaviaturen. Detta är användbart för att starta en Song meden kort upptakt eller inslag på ett eller två taktslag.• Starta genom att trycka STYLE CONTROL [START/STOP] knappen.I detta fall kommer rytmstämmorna (kanalerna) i Style att börja spela uppoch inspelningen startar samtidigt.5 Tryck SONG [STOP] knappen för att stoppa inspelning.När inspelningen är avslutad visas ett meddelande som uppmanar Dig attspara det inspelade framförandet. För att stänga meddelandet, tryck [EXIT]knappen. Se steg 7 för instruktioner kring hur Du sparar Din inspelning.6 Lyssna till inspelningen. Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för attspela upp det framförande Du just spelat in.RECRECSTOPSTOPPLAY/PAUSEPLAY/PAUSEAnvänd metronomenDu kan spela in Ditt framförandesamtidigt som metronomenåterges (sidan 30). Ljudet frånmetronomen blir emellertid inteinspelat.Gör paus och återstarta DininspelningFör att göra paus i inspelningen,tryck SONG [PLAY/PAUSE]knappen under inspelning.För att återstarta inspelning,följ operationerna nedan.• För inspelning till [TRACK 1]/[TRACK 2], tryck SONG[PLAY/PAUSE] knappen.• För inspelning till [EXTRATRACKS], tryck STYLE CON-TROL [SYNC START] knappenoch spela sedan ett ackordinom ackordsektionen påklaviaturen.7 Tryck [SONG SELECT] knappen för att ta fram display för val av Songoch spara Dina data (sidan 63).Multi inspelningEn Song består av 16 separata kanaler. Med denna metod kan Du spela in data tillvarje kanal individuellt, en och en. Såväl klaviatur som Style stämmor kan spelas in.FÖRSIKTIGTDen inspelade Song datankommer att gå förlorad omDu väljer en annan Song ellerslår av strömmen för instrumentetutan att ha utförtSave operationen (sidan 63).Beträffande kanalerSe sidan 137.Använd, skapa och editera Song1 Tryck SONG [REC] och SONG [STOP]knapparna samtidigt.En tom Song (”New Song”) tas fram förinspelningen.Välj ljud för inspelning av klaviaturstämmorna(RIGHT 1, RIGHT 2 och/eller LEFT)(sid 31, sid 74, sid 75). Välj en Style ochen Multi Pad bank för inspelning om såönskas (sidan 45).ExempelSpela in klaviaturens RIGHT 2stämma till kanal 2Tryck PART SELECT [RIGHT 2] knappenför att ta fram display för val avljud och välj ett ljud för RIGHT 2stämman. Se också till att koppla inPART ON/OFF [RIGHT 2] knappen.RECSTOPPLAY/PAUSECVP-305/303/301 Bruksanvisning 135


Spela in Ditt framförandeStäll alla kanalerna 9–16i ”REC” läge samtidigtMedan SONG [REC] knappenhålles nertryckt, tryck SONG[EXTRA TRACKS] knappen.2 Medan SONG [REC] knappen hållesnertryckt, tryck [1π†]–[8π†] knapparnaför att ställa önskade kanaler i”REC”, d v s inspelning.Normalt blir klaviaturens stämmorinspelade till kanalerna1–8 och Stylesspelas in på kanalerna 9–16. För attavbryta kanalvalet, tryck SONG [REC]knappen igen.Medan SONG [REC] knappen hållesnertryckt, tryck [2π] knappen för attställa kanal 2 i ”REC”.Använd, skapa och editera SongVid val av MIDI stämma• Ställ en enstaka kanal till MIDIAll inkommande data som tasemot via MIDI kanalerna 1–16spelas in. Vid användning avyttre MIDI klaviatur eller kontrollför inspelning kan Duspela in utan att ställa in sändandeMIDI kanal på den yttreapparaten.• Ställ flera kanaler till MIDIVid användning av yttre MIDIklaviatur eller kontroll förinspelning spelas bara dataöver vald MIDI kanal in, vilketinnebär att även den yttreapparaten måste vara inställdpå samma kanal.Spela in varje kanal medsamma tempoAnvänd Metronome funktionen(sidan 30) för att spela in varjekanal med samma tempo. Komihåg att ljudet från metronomeninte spelas in.Gör paus och återstartaDin inspelningSe sidan 135.REC+3 Använd [C]/[D] knapparna för att väljaönskad stämma som skall spelas in påkanalen.Detta bestämmer vilken stämma — klaviatureller Style (Rhythm 1/2, Bass, etc) — somspelas in till var och en av de kanaler somvalts i steg 2. Standardläget för fördelningenav kanaler/stämmor visas i avsnittet”Beträffande Song kanaler” (sidan 137).4 Starta inspelning.Metod för att starta är samma som i steg 4 kring Quick inspelning (sidan 135).5 Tryck SONG [STOP] knappen för att stoppa inspelning.RECSTOPPLAY/PAUSETryck [D] knappen för att välja”RIGHT 2”.När inspelningen är avslutad visas ett meddelande som uppmanar Dig attspara det inspelade framförandet. För att stänga meddelandet, tryck [EXIT]knappen. För instruktioner kring att spara Song data, se steg 8.6 Lyssna till inspelningen. Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för attspela upp det framförande Du just spelat in.RECSTOPPLAY/PAUSE7 För att spela in en annan kanal, upprepa steg 2 till 6.136CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela in Ditt framförande8 Tryck [SONG SELECT] knappen för att ta fram display för val av Songoch spara Dina data (sidan 63).Beträffande Song kanalerStandardfördelningen av kanal/stämma visas nedan.Kanaler12345678StandardstämmaRIGHT1KlaviaturstämmorKanaler910111213141516KlaviaturstämmorRHYTHM1RHYTHM2BASSCHORD1CHORD2PADPHRASE1PHRASE2Style stämmorFÖRSIKTIGTDen inspelade Song datankommer att gå förlorad omDu väljer en annan Song ellerslår av strömmen för instrumentetutan att ha utförtSave operationen (sidan 63).Beträffande klaviaturstämmorDet finns tre klaviaturstämmor, RIGHT 1, RIGHT 2 och LEFT. Som standardutgångslägeär RIGHT 1 stämman fördelad till var och en av kanalerna 1–8.Normalt skall klaviaturstämmorna spelas in på kanalerna 1–8.Beträffande Style stämmorSom standardutgångsläge är var och en av Style stämmorna fördelade tillrespektive kanalerna 9–16 enligt ovan. Normalt skall Style stämmornaspelas in på kanalerna 9–16.RHYTHM ......... Detta är grunden för ackompanjemanget innehållanderytmiska mönster med trummor och percussion. Vanligtvisanvänds något av trumseten.BASS ................ Detta är basstämman som använder olika instrumentljudför att passa den valda stilen, som t ex akustisk bas, syntbasoch liknande.CHORD ........... Detta är den rytmiska ackordsbakgrunden, som vanligtvisanvänder piano eller gitarrljud.PAD ................. Denna stämma återger liggande ackord, vanligen medljud som stråkar, orgel och körer.PHRASE ............ Denna stämma används för olika utsmyckningar och slingorsom ger karaktär åt kompet, som brasstötar och brutnaackord.Step inspelningMed denna metod kan Du programmera in ren musikdata för t ex melodi ochackord.Använd, skapa och editera SongGrundläggande operationer för Step inspelning1 Tryck SONG [REC] och SONG [STOP] knapparna samtidigt.En tom Song (”New Song”) tas fram för inspelningen.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 137


Spela in Ditt framförandeRECSTOPPLAY/PAUSE3122 Tryck [DIGITAL RECORDING] knappen.3 Tryck [A] knappen för att ta fram Song Creator displayför inspelning/editering av Song.4 Välj önskad flik med hjälp av TAB [√][®] knapparna.För inspelning av melodier......... Välj [1–16] fliken.För inspelning av ackord ............ Välj [CHORD] fliken.456Använd, skapa och editera Song5 Om Du väljer ”1–16” fliken i steg 4, tryck [F] knappenför att välja kanal för inspelning.6 Tryck [G] knappen för att ta fram STEP RECORD display.7 Starta Step inspelning.För melodiinspelning ................. Se sidan 139.För ackordsinspelning ................ Se sidan 146.138CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela in Ditt framförandeSpela in melodierI detta avsnitt förklaras med hjälp av tre melodiexempel hur man Step inspelar toner.Exempel 1Förklaringarna här avser steg 7 i avsnittet ”Grundläggande operationer för Stepinspelning” på sidan 138.Eftersom de noter som visas iinstrumentet generaras fråninspelad MIDI data ser det kanskeinte exakt likadant ut somnedan.3–51 2 6 7* Siffrorna i notexemplet motsvarar operationsstegen nedan.Efter att ha tagit fram Step Recording display, välj ljud för inspelningen.1 Tryck [G] knappen för att välja ””.1232 Tryck [H] knappen för att välja ”Tenuto”.3 Tryck [I] knappen för att välja ”normal” nottyp.4 Tryck [6π†] knappen för att välja fjärdedels notvärde.5 Spela tangenterna C3, D3, E3, F3, G3 och A3 i tur och ordningenligt notexemplet.4Beträffande de poster somkan väljas via [G], [H] och [I]knapparnaSe sidan 141.Använd, skapa och editera SongCVP-305/303/301 Bruksanvisning 139


Spela in Ditt framförande6 Tryck [6π†] knappen för att ange en fjärdedels paus.För att ange pauser, använd [4π†]–[8π†] knapparna. (Tryck knappenen gång för att ange pausens värde och en gång till för att verkligen lägga inden.) En paus med specificerat värde blir inlagd.7 Spela C4 tangenten.8 Tryck SONG [STOP] knappen för att flytta markören till början av Song.RECSTOPPLAY/PAUSERECSTOPPLAY/PAUSE8 9Använd, skapa och editera SongFÖRSIKTIGTDen inspelade Song datankommer att gå förlorad omDu väljer en annan Song ellerslår av strömmen för instrumentetutan att ha utförtSave operationen (sidan 63).9 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att lyssna till de nu inlagdatonerna.10 Tryck [EXIT] knappen för att lämna Step Record display.Om Du så önskar, kan Du editera redan inspelade Song:er på samma sätt(sidan 148).11 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Song ochspara Dina Song data (sidan 63).Radera dataFelaktigt inlagda toner kan raderas.1 Använd [A]/[B] knapparna i STEP RECORD display (sidan 138)för att välja den data Du vill radera.2 Tryck [J] (DELETE) knappen för att radera den valda datan.140CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela in Ditt framförandeBeträffande de poster som kan väljas via [G], [H] och [I] knapparnai Step Record display[G] knappen ........ Bestämmer velocityvärdet (anslagsstyrkan) för detoner som anges.PosterKbd.VelffffffmfmpppppppAnslagsstyrka som spelas inVerkligt anslag som Du spelar på klaviaturen127111957963473115Beträffande VelocityVelocity styrs av hur hårt Duslår an toner på klaviaturen.Ju hårdare Du slår an, destohögre velocityvärde ochdärigenom starkare ljud.Velocityvärdet kan specificerasinom ett omfång från 1 till 127.Ju högre velocityvärde, destostarkare blir ljudet.[H] knappen ........ Bestämmer Gate Time (notens längd) för de tonersom anges.PosterGate Time som spelas inNormalTenutoStaccatoStaccatissimoManual80%99%40%20%Gate Time (notens längd) kan specificerassom ett procenttal med hjälp av [DATA ENTRY]ratten.[I] knappen.......... Bestämmer den typ av not som skall anges.Varje tryckning på denna knapp växlar mellan de tregrundläggande nottyperna i displayens nederkant:normal, punkterad och triol.Använd, skapa och editera SongCVP-305/303/301 Bruksanvisning 141


Spela in Ditt framförandeExempel 2Förklaringarna här avser steg 7 i avsnittet ”Grundläggande operationer för Stepinspelning” på sidan 138.2–5 6–8 10–13 14–161* Siffrorna i notexemplet motsvarar operationsstegen nedan.9Beträffande de poster somkan väljas via [G], [H] och [I]knapparnaSe sidan 141.Kom ihåg att i detta exempel förekommer ett steg där tangenten skall hållas neremedan operationen genomförs.Efter att ha tagit fram Step Recording display, välj ljud för inspelningen.1 Tryck [G] knappen för att välja ””.123Använd, skapa och editera Song2 Tryck [H] knappen för att välja ”Tenuto”.3 Tryck [I] knappen för att välja ”normal” nottyp.4 Tryck [5π†] knappen för att välja halvnots värde.5 Medan F3 hålles nertryckt på klaviaturen, tryck [7π†] knappen.46 Efter att ha säppt upp F3 tangenten, tryck [H] knappen för att välja”Staccato”.7 Tryck [7π†] knappen för att välja åttondels notvärde.142CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela in Ditt framförande8 Spela tangenterna E3, F3 och A3 i tur och ordning enligt notexemplet.9 Tryck [G] knappen för att välja ””.10 Tryck [H] knappen för att välja ”Tenuto”.11 Tryck [I] knappen för att välja ”dotted”.12 Tryck [5π†] knappen för att välja punkterad halvnots värde.13 Spela tangenten A3 på klaviaturen enlig notexemplet.14 Tryck [I] knappen för att välja ”normal” nottyp.15 Tryck [6π†] knappen för att välja fjärdedels notvärde.16 Spela tangenten F3 på klaviaturen enligt notexemplet.17 Tryck SONG [STOP] knappen för att flytta markören till början avSong.RECSTOPPLAY/PAUSERECSTOPPLAY/PAUSE17 1818 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att lyssna till de nu inlagdatonerna.19 Tryck [EXIT] knappen för att lämna Step Record display.Om Du så önskar, kan Du editera redan inspelade Song:er på samma sätt(sidan 148).20 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Song ochspara Dina Song data (sidan 63).FÖRSIKTIGTDen inspelade Song datankommer att gå förlorad omDu väljer en annan Song ellerslår av strömmen för instrumentetutan att ha utförtSave operationen (sidan 63).Använd, skapa och editera SongCVP-305/303/301 Bruksanvisning 143


Spela in Ditt framförandeExempel 3Förklaringarna här avser steg 7 i avsnittet ”Grundläggande operationer för Stepinspelning” på sidan 138.51–46 7* Siffrorna i notexemplet motsvarar operationsstegen nedan.Beträffande de poster somkan väljas via [G], [H] och [I]knapparnaSe sidan 141.Kom ihåg att i detta exempel förekommer ett steg där tangenten skall hållas neremedan hela operationen genomförs.Efter att ha tagit fram Step Recording display, välj ljud för inspelningen.1 Tryck [H] knappen för att välja ”Normal”.12Använd, skapa och editera Song2 Tryck [I] knappen för att välja ”normal” nottyp.3 Tryck [7π†] knappen för att välja åttondels not.4 Medan C3 tangenten hålles nertryckt på klaviaturen, tryck [7π†]knappen.Släpp inte upp C3 tangenten än. Håll tonen nertryckt medan Du genomförde följande stegen.3144CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela in Ditt framförande5 Medan C3 och E3 tangenterna hålles nertryckta på klaviaturen,tryck [7π†] knappen.Släpp inte upp C3 och E3 tangenterna än. Håll tonerna nertryckta medan Dugenomför de följande stegen.6 Medan C3, E3 och G3 tangenterna hålles nertryckta på klaviaturen,tryck [7π†] knappen.Släpp inte upp C3, E3 och G3 tangenterna än. Håll tonerna nertrycktamedan Du genomför de följande stegen.7 Medan C3, E3, G3 och C4 tangenterna hålles nertryckta på klaviaturen,tryck [7π†] knappen, och tryck därefter [5π†] knappen.Efter att Du tryckt [5π†] knappen, släpp upp tangenterna.8 Tryck SONG [STOP] knappen för att flytta markören till början avSong.9 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att lyssna till de nu inlagdatonerna.10 Tryck [EXIT] knappen för att lämna Step Record display.Om Du så önskar, kan Du editera redan inspelade Song:er på samma sätt(sidan 148).11 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Song ochspara Dina Song data (sidan 63).FÖRSIKTIGTDen inspelade Song datankommer att gå förlorad omDu väljer en annan Song ellerslår av strömmen för instrumentetutan att ha utförtSave operationen (sidan 63).Använd, skapa och editera SongCVP-305/303/301 Bruksanvisning 145


Spela in Ditt framförandeSpela in ackordDu kan spela in ackord och sektioner (Intro, Main, Ending o s v) ett och ett medexakt timing. Dessa instruktioner visar hur Du spelar in ackordsbyten med hjälp avStep Record funktionen.Förklaringarna här avser steg 7 i avsnittet ”Grundläggande operationer för Stepinspelning” på sidan 138.1 4 7MAIN A BREAK MAIN BC F G F G7 C2,3 5,6 8,9* Siffrorna i notexemplet motsvarar operationsstegen nedan.1 Se till att STYLE CONTROL [AUTO FILL IN] knappen är frånkopplad,och tryck sedan STYLE CONTROL [MAIN VARIATION A] knappen.3C1FAnvänd, skapa och editera Song22 Tryck [5π†] knappen för att välja halvnots värde.3 Spela ackorden C, F och G inom ackordsomfånget på klaviaturen.4 Tryck STYLE CONTROL [BREAK] knappen.G6F45G7146CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela in Ditt framförande5 Tryck [6π†] knappen för att välja fjärdedels notvärde.6 Spela ackorden F och G7 inom ackordsomfånget på klaviaturen.7 Tryck STYLE CONTROL [MAIN VARIATION B] knappen.79C88 Tryck [4π†] knappen för att välja helnots värde.9 Spela ett C ackord inom ackordsomfånget på klaviaturen.10 Tryck SONG [STOP] knappen för att flytta markören till början avSong.11 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att lyssna till de nu inlagdatonerna.12 Tryck [EXIT] knappen för att lämna Step Record display.Om Du så önskar, kan Du editera redan inspelade Song:er på samma sätt(sidan 148).13 Tryck [F] (EXPAND) knappen för att konvertera den inlagda datan förackordsbyten till Song data.14 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Song ochspara Dina Song data (sidan 63).FÖRSIKTIGTDen inspelade Song datankommer att gå förlorad omDu väljer en annan Song ellerslår av strömmen för instrumentetutan att ha utförtSave operationen (sidan 63).Radera dataFelaktigt inlagda toner kan raderas(sidan 140).Lägg in fill-insKoppla in STYLE CONTROL[AUTO FILL IN] knappen ochtryck helt enkelt en av STYLECONTROL [MAIN VARIATION(A, B, C, D)] knapparna.(Den aktuella fill-in sektionenspelar och går sedan automatiskttill uppspelning av valt [MAINVARIATION (A, B, C, D)] mönster.)Använd, skapa och editera SongCVP-305/303/301 Bruksanvisning 147


Spela in Ditt framförandeEditera en inspelad SongOavsett om Du spelat in musiken med hjälp av Quick, Multi eller Step inspelningkan Du editera Song datan.Grundläggande editeringsoperation1 Välj den Song som skall editeras.2 Tryck [DIGITAL RECORDING] knappen.23Använd, skapa och editera Song3 Tryck [A] knappen för att ta fram SONG CREATOR display för att spelain eller editera Song:er.4 Välj önskad flik med hjälp av TAB [√][®] knapparna och editeraSong:en.• Spela om ett specifikt avsnitt— Punch In/Out (REC MODE) ..............................................sidan 149Med denna funktion kan Du spela om ett specifikt avsnitt i en Song.• Editera kanalföreteelser (CHANNEL) ...................................sidan 150Med denna funktion kan Du ändra företeelser och data per kanal.Du kan t ex radera data eller transponera toner.• Editera toner eller ackordsföreteelser (CHORD, 1–16)........sidan 153Med denna funktion kan Du ändra eller radera inspelade tonereller ackord.• Editera systemföreteelser (SYS/EX.) ....................................sidan 155Med denna funktion kan Du ändra tempo eller taktart.• Editera sångtext (LYRICS).....................................................sidan 156Med denna funktion kan Du ändra namn och sångtext i en Song.148CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela in Ditt framförandeSpela om ett specifikt avsnitt — Punch In/Out(REC MODE)För att spela om ett specifikt avsnitt eller en fras i en redan inspelad Song användsPunch IN/OUT funktionen. Data mellan Punch In och Punch Out punkterna skrivsöver av det nya material som spelas in. Kom ihåg att stämmor/avsnitt före och efterPunch In/Out sektionen blir inte överspelade — de spelas upp normalt och väglederDig in och ut i inspelningen.Du kan specificera Punch In och Punch Out punkterna som taktnummer på förhandför en automatisk hantering, eller göra det i inspelningsoperationen med hjälp aven fotkontakt eller genom att helt enkelt spela på klaviaturen.Förklaringarna här avser REC MODE display i steg 4 i ”Grundläggande editeringsoperation”på sidan 148.1 Använd [1π†]–[6π†] knapparna för att bestämma inställningarnaför inspelning (se nedan).2 Medan SONG [REC] knappen hålles nertryckt, tryck knappen förönskat spår.REC+3 Tryck SONG [PLAY/PAUSE] knappen för att starta uppspelning.Spela på klaviaturen vid Punch In punkten och stoppa inspelningenvid Punch Out punkten.4 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Song ochspara Dina Song data (sidan 63).■ PUNCH IN inställningarNORMALFIRST KEY ONPUNCH IN AT■ PUNCH OUT inställningarInspelningen startar och spelar över genom att man tryckerSONG [PLAY/PAUSE] knappen eller börjar spela på klaviatureni Sync Start läge.Uppspelning av Song startar normalt och överskrivande inspelningstartar så snart Du spelar på klaviaturen.Song spelar upp normalt fram till angiven Punch In takt och inöverskrivande inspelning startar vid specificerad Punch In takt.Du kan ställa in Punch In takt genom att trycka [3π†] knapparna.FÖRSIKTIGTDen inspelade Song datankommer att gå förlorad omDu väljer en annan Song ellerslår av strömmen för instrumentetutan att ha utförtSave operationen (sidan 63).Använd, skapa och editera SongREPLACE ALLPUNCH OUTPUNCH OUT ATDetta raderar all data som följer efter punkten vid vilken inspelningenstoppas.Den Song position vid vilken inspelningen stoppas utgör PunchOut punkten. Detta bibehåller all data som följer efter punktenvid vilken inspelningen stoppas.Överskrivande inspelning fortsätter till den indikerade PunchOut takten (ställd med motsvarande displayknapp), stoppardärefter vid Punch Out takten, efter vilken Song uppspelningfortsätter normalt. Denna inställning behåller all data efter denpunkt vid vilken inspelningen stoppas. Du kan ställa in PunchOut takt genom att trycka [6π†] knapparna.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 149


Spela in Ditt framförandeExempel på omspelning beroende på Punch In/Out inställningarInstrumentets funktioner gör att det finns många olika sätt att göra om en inspelningeller ersätta ett specifikt avsnitt för en redan inspelad kanal. Illustrationerna nedanvisar en rad olika situationer vid vilka de valda takterna i en åtta-takters fras blirinspelade på nytt.REC START inställningREC END inställningOriginal data1 2 3 4 5 6 7 8NORMALREPLACE ALLNORMALPUNCH OUTStart/startar överskrivande inspelning*1 Inspelning stoppas *21 2 3 4 5raderasStart/startar överskrivande inspelning *1Inspelning stoppas *21 2 3 4 5 6 7 8NORMALPUNCH OUT AT=006Start/startar överskrivande inspelning*1Stoppar överskrivande inspelning/spelar original data1 2 3 4 5 6 7 8FIRST KEY ONREPLACE ALLFIRST KEY ONPUNCH OUTStart/spelar upp original data Börja spela på tangenterna/startaröverskrivande inspelning1 2 3 4 5Inspelning stoppas *2raderasStart/spelar upp original data Börja spela på tangenterna/startar Inspelning stoppas *2överskrivande inspelning1 2 3 4 5 6 7 8FIRST KEY ONPUNCH OUT AT=006Start/spelar upp original dataBörja spela på tangenterna/startaröverskrivande inspelningStoppar överskrivande inspelning/spelar original data1 2 3 4 5 6 7 8PUNCH IN AT=003REPLACE ALLPUNCH IN AT=003PUNCH OUTStart/spelar upp original data Startar överskrivande inspelning Inspelning stoppas *21 2 3 4 5raderasStart/spelar upp original data Startar överskrivande inspelning Inspelning stoppas *21 2 3 4 5 6 7 8PUNCH IN AT=003PUNCH OUT AT=006Start/spelar upp original dataStartar överskrivande inspelning Stoppar överskrivande inspelning/spelar original data1 2 3 4 5 6 78*1 När takterna 1 – 2 inte är överskrivna startar inspelningen från takt 3*2 Du måste trycka [REC] knappen vid slutet av takt 5.Tidigare inspelad dataNy inspelad dataRaderad dataAnvänd, skapa och editera Song■ Pedal Punch In/Out inställningarNär denna är ställd på ON kan Du använda Foot Pedal 2 för att kontrollera Punch Inoch Punch Out punkterna. Medan en Song spelas upp, trampa (och håll nertrampad)Foot Pedal 2 för att spela in och släpp upp den för att stoppa inspelning (Punch Out).Du kan trampa och släppa upp Foot Pedal 2 så många gånger Du önskar underuppspelningen för att göra Punch In/Out överskrivande inspelning. Lägg märke tillatt aktuell funktion som fördelats till Foot Pedal 2 blir bortkopplad medan PedalPunch In/Out funktionen står på ON.Editera kanalföreteelser (CHANNEL)Förklaringarna här avser CHANNEL flikens display i steg 4 i ”Grundläggande editeringsoperation”på sidan 148.1 Använd [A]/[B] knapparna för att välja Edit meny (sidan 151).2 Använd [1π†]–[8π†] knapparna för att editera datan.För information kring tillgängliga parametrar, se sidan 151.3 Tryck [D] (EXECUTE) knappen för att genomföra operationen somavser den aktuella displayen.Efter att operationen genomförts, ändras denna knapp till ”UNDO” (= gör ej),så att Du kan få tillbaka originaldatan om Du inte är nöjd med resultatet avoperationen. Undo-funktionen har endast en nivå; endast föregående operationkan göras ogjord.150CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela in Ditt framförande4 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Song ochspara Dina Song data (sidan 63).■ QUANTIZE menyMed Quantize funktionen kan Du ”städaupp” eller justera — kvantisera — indelningenför ett redan inspelat spår.T ex, följande passage har skrivits med renafjärdedels- och åttondelsnoter. Även om Dutror att Du spelat in passagen exakt, kan dethända att Ditt verkliga framförande liggerlite före eller efter i indelningen. Med Quantize kan Du anpassa tonerna i ett spårså att indelningen blir absolut perfekt enligt de skrivna värdena.CHANNELSIZEBestämmer vilken MIDI kanal i Song datan som skall kvantiseras.Välj kvantiseringsvärde (upplösning). Ställ kvantiseringsvärdet till det som motsvararde kortaste tonerna Du önskar arbeta med för spåret. Om t ex melodinsom spelats in innehåller fjärdedelstoner och åttondelstoner, använd 1/8 värdet.FÖRSIKTIGTDen inspelade Song datankommer att gå förlorad omDu väljer en annan Song ellerslår av strömmen för instrumentetutan att ha utförtSave operationen (sidan 63).Beträffande Quantize Size(upplösning)Quantize Size eller upplösningär antalet klockpulser per fjärdedelsnot.Efter 1/8 ton kvantiseringInställningar (kvantiseringsvärden)1/4 ton 1/8 ton 1/16 ton 1/32 ton 1/16 ton+ 1/8 triol*STRENGTH1/4 triol 1/8 triol 1/16 triol 1/8 ton+ 1/8 triol*De tre kvantiseringsvärdena markerade med asterisk (*) är speciellt praktiska,eftersom de gör det möjligt att kvantisera två olika notvärden samtidigt utannågon kompromiss. Om Du t ex har såväl jämna 1/8 delar som 1/8 dels triolerinspelade på samma spår och kvantiserar till jämna 1/8 delar kommer spåretsalla toner att kvantiseras till jämna 1/8 delar, vilket fullständigt radera känslan avtrioler i rytmen. Om Du emellertid använder 1/8 ton + 1/8 triol inställningenkommer såväl jämna 1/8 delar som 1/8 dels trioler att kvantiseras korrekt.Detta bestämmer hur exakt tonerna skall kvantiseras. Om man väljer ett värdelägre än ”100%”, kommer tonerna endast i motsvarande grad att förskjutas motspecificerat kvantiseringsvärde. Genom att välja ett värde lägre än 100% kanman bevara något av den ”mänskliga” känslan i inspelningen.Originaldata (i 4/4 takt)Längden för 1/4 ton1/16 ton+ 1/16 triol*Använd, skapa och editera SongKvantiseringsvärde = 100Kvantiseringsvärde = 50■ Radera data för en specificerad kanal (DELETE meny)Med denna funktion kan Du radera inspelad Song data för en specifik kanal.Använd [1π†]–[8π†] knapparna för att välja den kanal som skall raderasoch tryck [D] (EXECUTE) knappen för att genomföra operationen.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 151


Spela in Ditt framförande■ Mixa (blanda) data från två specificerade kanaler (MIX meny)Med denna funktion kan data från två spår blandas — mixas — och resultatet placeraspå ett annat spår, eller data kopieras från ett spår till ett annat.SOURCE 1SOURCE 2DESTINATIONBestämmer den MIDI kanal (1–16) som skall blandas. Alla MIDIföreteelser för kanalen som specificeras här kopieras till destinationskanalen.Bestämmer den MIDI kanal (1–16) som skall blandas. Enbart tonföreteelserför den kanal som specificeras här kopieras till destinationskanalen.I 1-16 sidan finns en ”COPY” inställning somgör att Du kan kopiera data från Source 1 till destinationskanalen.(Ursprungskanalens data bibehålles.)Bestämmer den kanal till vilken mixen eller kopieringen skallplaceras.■ CHANNEL TRANSPOSE menyMed denna funktion kan Du transponera inspelad data för individuella kanaler,upp eller ner maximalt två oktaver i halvtonssteg.För att se kanalerna 9–16Tryck [F] knappen för att växla mellan de två kanalvisningarna — kanalerna 1–8och kanalerna 9–16.Transponera med samma värde för alla kanaler samtidigtMedan [G] (ALL CH) knappen hålles nertryckt, tryck någon av [1π†]–[8π†]knapparna.SET UP menyDe aktuella inställningarna i Mixing Console (sidan 80) och panelknapparnas inställningarkan spelas in till början av Song:en som Set Up data. De panelinställningarsom spelas in här blir automatiskt återkallade så snart Song uppspelningen startas.■ Procedur för inspelning av Set Up parametrarAnvänd, skapa och editera Song1 Ta fram display för operationen.[DIGITAL RECORDING] → [A] SONG CREATOR → TAB [√]/[®] CHANNEL→ [B] SET UP2 Använd [1π†]–[7π†] knapparna för att bestämma de inställningarsom automatiskt skall kallas fram varje gång Song:en startas.SONGKEYBOARD VOICELagrar tempo inställning och alla inställningar gjorda från MixingConsole.Spelar in den aktuella panelinställningen, inklusive ljuden förde klaviaturspelade stämmorna (RIGHT 1, 2 och LEFT) och desstill/från status. Med denna funktion får Du med andra ord automatisktinställt ljudet för klaviaturspelets stämmor när Song:enskall spelas upp. Till skillnad från andra funktioner bland dessainställningar kan ljudbyte spelas in vid vilken punkt som helst ien Song.SCORE SETTINGGUIDE SETTINGLYRICS SETTINGMIC SETTING(CVP-305/303)Spelar in inställningar för Score display.Spelar in inställningar för Guide funktionerna. När inställningarspelats in blir Guide funktionen automatiskt inkopplad när enSong väljes.Spelar in inställningar för visning av sångtext.Lagrar mikrofoninställningarna i Mixing Console (sidan 80) displayoch Vocal Harmony inställningarna.3 Markera vald post genom att trycka [8π] knappen.152CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela in Ditt framförande4 Tryck [D] (EXECUTE) knappen för att genomföra inspelningsoperationenför SET UP.5 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Song ochspara Dina Song data (sidan 63).Editera toner eller ackordsföreteelser(CHORD, 1–16)Förklaringarna här avser CHORD och 1–6 flikdisplay i steg 4 i ”Grundläggandeediteringsoperation” på sidan 148.FÖRSIKTIGTDen inspelade Song datankommer att gå förlorad omDu väljer en annan Song ellerslår av strömmen för instrumentetutan att ha utförtSave operationen (sidan 63).1 När 1–16 flikdisplay är vald, tryck [F] knappen för att välja den kanalsom skall editeras.2 Flytta markören till önskad data.För att flytta markören upp eller ner.........................Använd [A]/[B] knappen.För att flytta markören till datans första position......Tryck [C] knappen.För att markera Bar/Beat/Clock enheter ...................Använd [1π†]–[3π†] knapparna.3 Editera datan.Editera datan rad för radAnvänd [6π†]–[8π] knapparna för att klippa/kopiera/klistra/sätta in/radera företeelser.Editera varje parameter i datan1 Använd [D]/[E] knapparna för att välja den parameter som skall editeras.2 Använd [4π†]/[5π†] knapparna för att editera parametervärdet.[DATA ENTRY] ratten kan också användas. För att verkligen ange ettediterat värde, flytta helt enkelt bort markören från parametern.För att återställa till originalvärdet, tryck [8†] (CANCEL) knappen innanmarkören flyttas.4 När CHORD flikdisplay valts, tryck [F] (EXPAND) knappen för attkonvertera datan till Song data.5 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Song ochspara Dina Song data (sidan 63).Välj flera rader med dataMedan [J] (MULTI SELECT) knappenhålles nertryckt, tryck [A]/[B]knapparna.Visa specifika typer av företeelser(FILTER)Du kan välja de företeelser somskall visas i [CHORD] och [1–16]displayer. Detta är praktiskt närDu t ex bara vill se företeelserkring toner (sidan 155).FÖRSIKTIGTDen inspelade Song datankommer att gå förlorad omDu väljer en annan Song ellerslår av strömmen för instrumentetutan att ha utförtSave operationen (sidan 63).Använd, skapa och editera SongCVP-305/303/301 Bruksanvisning 153


Spela in Ditt framförandeOm de företeelser som visas i displayen1 2 3Beträffande ClockEn enhet för notupplösning.Quantize Size är antalet klockpulserper fjärdedelsnot. I CVP-305/303/301 är en klockpuls1/1920 av en fjärdedelsnot.Exempel001 : 1 : 1440TaktslagTaktnummer (BAR)Klockpuls1 Indikerar platsen (positionen) för motsvarande företeelse.Samma som indikeringen nere till vänster i displayen.2 Indikerar typ av företeelse (se nedan).3 Indikerar företeelsens värde.Typer av företeelser som visas i 1–16 flikdisplayAnvänd, skapa och editera SongNoteCtrl (Control Change)Prog(Program Change)P.Bnd (Pitch Bend)A.T.(Aftertouch)En individuell ton i en Song. Inkluderar tonnumret vilketmotsvarar den tangent som spelats plus ett anslagsvärdebaserat på hur hårt tangenten spelats och Gate Time värdet(tonens längd).Ställer kontroller för ljudet som t ex volym, panorering, filteroch effektdjup (editerat via Mixing Console beskrivet påsidan 80), etc.MIDI Program Change nummer för val av ljud.Data för kontinuerlig ändring av ljudets tonhöjd.Denna företeelse genereras när eftertryck lägges till tangentenför en redan spelad ton.Typer av företeelser som visas i CHORD flikdisplayStyleTempoChordSectOnOffCH.VolS.VolKompstilTempoAckordsgrundton, ackordstyp, ackord med specifik bastonAckompanjemangets Style Section (Intro, Main, Fill in,Break, Ending)Till/från läge för varje stämma (kanal) i kompstilenVolymen för varje stämma (kanal) i kompstilenTotalvolymen för kompstilen154CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Spela in Ditt framförandeVisa specifika typer av företeelser (FILTER)I editdisplay visas många olika typer av företeelser. Det gör att det ibland kan varasvårt att skilja ut de Du önskar editera. Då är Filter en praktisk funktion. Tack varedenna kan Du bestämma vilka typer av företeelser som skall visas i editdisplayer.1 Tryck [H] (FILTER) knappen i editdisplay.2 Välj typ av företeelse med hjälp av [2π†]–[5π†] knapparna.3 Markera (bocka för) eller ta bort markering för vald post med hjälp av[6π†]/[7π†] knapparna.[H](ALL ON)...............Bockar för alla typer av företeelser.[I] (NOTE/CHORD).....Väljer enbart NOTE/CHORD data.[J] (INVERT) ................Växlar bockmarkeringar i alla rutor. Med andra ord,detta anger bockar i rutor som tidigare var omarkeradeoch vice versa.4 Tryck [EXIT] knappen för att genomföra inställningarna.Genom att trycka [C]–[E] knapparna tas respektive Filter display enligtnedan fram.MAIN .........................Tar fram Main Filter display.CTRL CHG .................Tar fram Control Change Filter display.STYLE .........................Tar fram Accompaniment Style Filter display.Editera systemföreteelser (SYS/EX.)Förklaringarna här avser SYS.EX flikdisplay i steg 4 i ”Grundläggande editeringsoperation”på sidan 148.Från denna display kan Du editera System Exclusive företeelser, som t ex tempooch taktart vilka inte avser någon specifik kanal. Operationerna här är desammasom i avnittet ”Editera toner eller ackordsföreteelser” på sidan 153.System företeelserScBar (Score Start Bar)TempoTime (Time Signature)Key (Key Signature)XGPrm (XG Parameters)Bestämmer numret för första takten i en Song.Bestämmer tempots värde.Bestämmer taktarten.Bestämmer tonarten såväl som dur/moll inställning för notersom visas i displayen.Möjliggör olika detaljerade ändringar i datan. För mer detaljerkring XG parametrar, se ”MIDI Data Format” det separata DataList häftet.Använd, skapa och editera SongSysEx (System exclusive)Meta (Meta Event)Visar System Exclusive data i Song:en. Du kan inte ändra detverkliga innehållet för datan, men dock radera, klippa, kopieraoch klistra datan.Visar SMF meta händelser i en Song. Du kan inte ändra detverkliga innehållet för datan, men dock radera, klippa, kopieraoch klistra datan.Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Song och spara Dina Songdata (sidan 63).FÖRSIKTIGTDen inspelade Song datankommer att gå förlorad omDu väljer en annan Song ellerslår av strömmen för instrumentetutan att ha utförtSave operationen (sidan 63)).CVP-305/303/301 Bruksanvisning 155


Spela in Ditt framförandeEditera sångtext (LYRICS)Förklaringarna här avser LYRIC flikdisplay i steg 4 i ”Grundläggande editeringsoperation”på sidan 148.Från denna display kan Du editera inprogrammerade Lyrics företeelser,d v s sångtext.Operationerna här är desamma som i avnittet ”Editera toner eller ackordsföreteelser”på sidan 153.Lyrics företeelserNameLyricsControl CodesGör att Du kan ange ett namn för Song.Gör att Du kan lägga in sångtext.CRLägger in radbrytning i sångtexten.LFEj tillgänglig i Clavinova. I en del MIDI utrustning, som t exsequencers, kan denna företeelse radera aktuell sångtext somvisas och visa nästa set av sångtext.Sätt in och editera sångtextFÖRSIKTIGTDen inspelade Song datankommer att gå förlorad omDu väljer en annan Song ellerslår av strömmen för instrumentetutan att ha utförtSave operationen (sidan 63).1 Använd [4π†]/[5π†] (DATA ENTRY) knapparna för att ta framdisplay för Lyric editering.Operationerna är desamma som i avsnittet ”Skriv in tecken” (sidan 67).2 Tryck [I] (SAVE) knappen för att ta fram display för val av Song ochspara Dina Song data (sidan 63).Använd, skapa och editera Song156CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Använd en mikrofon (CVP-305/303)Hänvisning till Snabbguide sidorSjung tillsammans med Song uppspelning (Karaoke)eller Ditt eget framförande .......................................................... sidan 52Anslut en mikrofon ..................................................................... sidan 52Sjung med visad sångtext........................................................... sidan 53Praktiska funktioner för karaoke ................................................ sidan 53Justera tempo ..........................................................................sidan 30Transponering .........................................................................sidan 53Lägg effekter till Din röst .........................................................sidan 54Lägg stämmor till Din röst .......................................................sidan 54Öva att sjunga rätt ton (Vocal CueTIME) ................................sidan 131Praktiska funktioner när Du sjunger med Ditt egetframförande ................................................................................ sidan 55Ändra tonart (Transpose)..........................................................sidan 55Visa noterna i instrumentet och sångtexten på TV (CVP-305)...sidan 56Göra annonseringar mellan Song:er ........................................sidan 56Kontrollera kompets timing när Du sjunger (Karao-Key).........sidan 131Editera Vocal Harmony parametrarI detta avsnitt beskrivs kortfattat hur Du kan skapa Dina egna körtyper för VocalHarmony (sidan 54), och förklaras de detaljerade parametrar som kan editeras.Upp till tio typer av Vocal Harmony kan skapas och sparas.1 Tryck [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] knappen.12 Tryck [H] (VOCAL HARMONY TYPE) knappen för att ta fram displayför val av VOCAL HARMONY TYPE.2Använd en mikrofon (CVP-305/303)CVP-305/303/301 Bruksanvisning 157


Editera Vocal Harmony parametrar3 Tryck en av [A]–[J] knapparna för att välja en Vocal Harmony typ somskall editeras.334 Tryck [8†] (EDIT) knappen för att ta fram VOCAL HARMONY EDITdisplay.5 Om Du vill välja annan Vocal Harmony typ, använd [1π†]/[2π†]knapparna.Du kan också välja annan typ av Vocal Harmony genom att trycka [8π†](RETURN) knappen för att gå tillbaka till display för val av Vocal Harmony.48Använd en mikrofon (CVP-305/303)FÖRSIKTIGTInställningar gjorda här gårförlorad om Du byter tillannan Vocal Harmony ellerslår av strömmen utan attutföra Save operationen(sidan 63).5 6 76 Använd [3π†]–[5π†] knapparna för att välja den parameter(sidan 159) Du önskar editera.7 Ställ värdet för det parameter Du valde ovan.8 Tryck [I] (SAVE) knappen för att spara Din editerade Vocal Harmonytyp (sidan 63).158CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Editera Vocal Harmony parametrarEditerbara parametrar i VOCAL HARMONY EDIT displayVOCODER TYPECHORDAL TYPEHARMONY GENDER TYPELEAD GENDER TYPELEAD GENDER DEPTHLEAD PITCH CORRECTIONUPPER GENDER THRESH-OLDLOWER GENDER THRESH-OLDBestämmer hur harmonitonerna skall läggas till mikrofonljudetnär HARMONY MODE (sid 163) står på ”VOCODER”.Bestämmer hur harmonitonerna skall läggas till mikrofonljudetnär HARMONY MODE (sid 163) står på ”CHORDAL”.Bestämmer huruvida könet för harmoniljudet ändras eller ej.OffKönet för harmoniljudet ändras inte.AutoKönet för harmoniljudet ändras automatiskt.Bestämmer om och hur könet på solorösten (d v s det direktamikrofonljudet) skall ändras. Lägg märke till att antalet harmonitonervarierar beroende på vald typ. Ställt i Off produceras treharmonitoner. Övriga inställningar producerar två toner.OffIngen ändring av könet.UnisonIngen ändring av könet. Du kan justera LEAD GENDERDEPTH nedan.MaleMotsvarande ändring av könet läggs till solorösten.FemaleMotsvarande ändring av könet läggs till solorösten.Justerar graden av könsändring för solorösten. Detta blirtillgängligt när LEAD GENDER TYPE ovan står på annat än Off.Ju högre värde, desto mer ”feminin” blir rösten. Ju lägre värde,desto mer ”maskulin” blir rösten.När ”Correct” valts kommer tonhöjden för solorösten att skiftasi exakta halvtonssteg. Denna parameter är endast verksam närLEAD GENDER TYPE ovan står på annat än Off.Ändring av kön kommer att ske när harmonitonen når eller överskriderdet specificerade antalet halvtoner över soloröstens tonhöjd.Ändring av kön kommer att ske när harmonitonen når eller överskriderdet specificerade antalet halvtoner under soloröstens tonhöjd.UPPER GENDER DEPTHLOWER GENDER DEPTHVIBRATO DEPTHVIBRATO RATEJusterar graden av könseffektens påverkan för harmonitonerhögre än UPPER GENDER THRESHOLD.Ju högre värde, desto mer ”feminin” blir rösten. Ju lägre värde,desto mer ”maskulin” blir rösten.Justerar graden av könseffektens påverkan för harmonitoner lägreän LOWER GENDER THRESHOLD.Ju högre värde, desto mer ”feminin” blir rösten. Ju lägre värde,desto mer ”maskulin” blir rösten.Ställer djupet för vibrato lagt på harmoniljudet. Påverkar ocksåsolorösten om LEAD GENDER TYPE ovan står på annat än Off.Ställer hastigheten för vibratoeffekten. Påverkar också soloröstenom LEAD GENDER TYPE ovan står på annat än Off.Använd en mikrofon (CVP-305/303)VIBRATO DELAYSpecificerar hur lång fördröjningen skall vara innan vibratoeffekteninträder efter att en ton ljuder. Högre värde resulterar i längrefördröjning.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 159


Justera mikrofon och Harmony ljudHARMONY1/2/3 VOLUMEHARMONY1/2/3 PANHARMONY1/2/3 DETUNEPITCH TO NOTEPITCH TO NOTE PARTStäller volymen för första (lägsta), andra och tredje (högsta)harmonitonen.Specificerar stereo (pan) positionen för första (lägsta), andra ochtredje (högsta) harmonitonen.RandomStereopositionen kommer att slumpvis ändras så snart manspelar på klaviaturen. Detta blir verksamt när Harmony Mode(sidan 163) är ställt på ”VOCODER” eller ”CHORDAL”.L63>R – C – LR panorerar ljudet helt åt vänster, medanc är i mitten och L>R63 är helt åt höger.Snedstämmer första (lägsta), andra och tredje (högsta) harmonitonenmed specificerat antal cent.I ”ON” kommer solorösten att ”spela” ljudet från Clavinova:stongenerator. (Clavinova tolkar tonhöjden för Din röst och konverterardetta till tondata. Tänk emellertid på att dynamiskaändringar med Din röst inte påverkar volymen för tongeneratorn.)Bestämmer vilken av stämmorna i Clavinova som skall kontrollerasav solorösten när Pitch to Note parametern är ”ON”.Justera mikrofon och Harmony ljud1 Tryck [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] knappen.Använd en mikrofon (CVP-305/303)12 Tryck [I] (MIC SETTING) för att ta fram MICROPHONE SETTING display.2160CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Justera mikrofon och Harmony ljud3 Tryck TAB [√] knappen för att välja OVERALL SETTING flikdisplay.344654 Använd [A]–[J] knapparna för att välje den post (parameter) (se nedan)som skall justeras.5 Använd [1π†]–[8π†] knapparna för att ställa värdet.6 Tryck [EXIT] knappen för att lämna MICROPHONE SETTING display.Justerbara poster (parametrar) i OVERALL SETTING flikdisplay■ 3BAND EQEQ (Equalizer) är en processor som delar upp frekvensomfånget i flera band varsrespektive nivåer kan förstärkas eller skäras enligt önskan för att anpassa ljudet.Clavinova är utrustad med en högkvalitativ tre-bands (LOW, MID och HIGH) digitalequalizer för mikrofonljudet.• HzJusterar medelfrekvensen för motsvarande band.• dBFörstärker eller skär motsvarande band med upp till 12 dB.■ NOISE GATEDenna effekt dämpar ingångssignalen när ingången från mikrofonen faller underen specificerad nivå. Detta skär effektivt bort främmande brus men låter den önskadesignalen (röst, etc) passera.• SW (Switch)Denna kopplar Noise Gate till eller från.• TH. (Threshold)Denna justerar ingångsnivån vid vilken signalen släpps fram.FÖRSIKTIGTInställningar i OVERALL SET-TING flikdisplay blir automatisktsparade till instrumentetnär Du lämnar denna display.Om Du emellertid slår frånströmmen utan att förstlämna denna display, gårinställningarna förlorade.Använd en mikrofon (CVP-305/303)CVP-305/303/301 Bruksanvisning 161


Justera mikrofon och Harmony ljud■ COMPRESSORDenna effekt håller nere utgången när ingångssignalen från mikrofonen överskrideren specificerad nivå. Detta är användbart vid inspelning av en signal som varierarkraftigt dynamiskt. Det ”komprimerar” signalen effektivt och gör svaga partier starkareoch starka partier svagare.• SW (Switch)Denna kopplar Compressor till eller från.• TH. (Threshold)Denna justerar ingångsnivån vid vilken signalen börjar komprimeras.• RATIODenna justerar proportionen för kompressionen.• OUTJusterar den slutliga utgångsnivån.■ VOCAL HARMONY CONTROLFöljande parametrar bestämmer hur Harmony effekten kontrolleras.• VOCODER CONTROLVocal Harmony effekten i Vocoder Mode (sidan 163) kontrolleras av tondata— toner Du spelar på klaviaturen och/eller toner från Song data. Med dennaparameter kan Du bestämma vilka toner som skall användas för att kontrolleraHarmony effekten.SONG CHANNELMUTE/PLAYStälld på ”MUTE” kommer det spår som valts nedan att tystas(kopplas bort) vid klaviaturspel eller Song uppspelning.OFF/Channels 1–16Ställt på ”OFF” är Song datakontroll för Harmony bortkopplad.Ställt på något av värdena 1–16 kommer tondatan (spelad frånen Song i CVP eller extern MIDI sequencer) som finns på motsvarandekanal att användas för att kontrollera Harmony.Denna inställning är länkad till HARMONY CH inställningeni SONG SETTING display (sidan 131).Använd en mikrofon (CVP-305/303)KEYBOARDOFFKlaviaturkontroll för Harmony är bortkopplad.UPPERHarmony kontrolleras av toner spelade till höger om splitpunkten.LOWERHarmony kontrolleras av toner spelade till vänster om splitpunkten.• BAL.Denna gör att Du kan ställa balansen mellan Lead Voice (Din egen röst)och Vocal Harmony effekten. Ökning av detta värde ökar volymen för VocalHarmony effekten och Lead Voice. När detta ställs på LHåterges enbart Lead Vocal.162CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Justera mikrofon och Harmony ljud• MODEAlla Vocal Harmony typer faller inom en av tre grundkategorier vilka producerarharmonier på olika sätt. Harmonieffekten kommer an på aktuell Vocal HarmonyMode och Track, och denna parameter bestämmer hur harmonin kommer attläggas till Din röst. De tre lägena beskrivs nedan.AUTOVOCODERCHORDALNär [ACMP ON/OFF] eller [LEFT] är inkopplat och om ackordsdatafinns i Song, blir läget automatiskt ställt på CHORDAL. I allaandra fall blir läget ställt på VOCODER.Harmonitonerna bestäms av toner Du spelar på klaviaturen och/eller Song data. Du kan specificera huruvida Vocoder effektenskall kontrolleras av Ditt klaviaturframförande eller Song datan(sidan 162).Harmony tonerna bestäms av följande tre typer av ackord: ackordspelade inom ackordssektionen på klaviaturen (med [ACMP]inkopplat), ackord spelade inom LEFT sektionen på klaviaturen(med [ACMP] frånkopplat och [LEFT] inkopplat) och ackord somingår i Song datan som kontrollerar harmonin. (Fungerar inte omSong datan inte innehåller ackordsdata.)• CHORDFöljande parametrar specificerar vilken Song data som kommer att användasför ackordstolkning.OFFXFAckord tolkas inte.Ackord tolkas enligt XF formatet.1–16 Ackord tolkas från tondata i den specificerade Song kanalen.■ MICFöljande parametrar bestämmer hur mikrofonljudet kontrolleras.• MUTEStällt i OFF blir mikrofonljudet frånkopplat.• VOLUMEJusterar volymen för mikrofonljudet.Använd en mikrofon (CVP-305/303)CVP-305/303/301 Bruksanvisning 163


Talk inställningTalk inställningTack vare denna funktion kan Du ha speciella inställningar när Du vill görapåannonseringar, separata från inställningar Du har när Du sjunger.1 Tryck [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] knappen för att ta framMIC SETTING/VOCAL HARMONY display.122 Tryck [I] (MIC SETTING) knappen för att ta fram MICROPHONESETTING display.3 Tryck TAB [®] knappen för att välja TALK SETTING flikdisplay.43Använd en mikrofon (CVP-305/303)FÖRSIKTIGTInställningar i TALK SETTINGflikdisplay blir automatisktsparade till instrumentet närDu lämnar denna display.Om Du emellertid slår frånströmmen utan att förstlämna denna display, gårinställningarna förlorade.54 Använd [A]/[B] knapparna för att välja den post (parameter)(sidan 165) som skall ställas.5 Använd [1π†]–[7π†] knapparna för att ställa värdet.6 Tryck [EXIT] knappen för att lämna MICROPHONE SETTING display.6164CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Talk inställningJusterbara poster (parametrar) i TALK SETTING flikdisplayVOLUMEPANREVERB DEPTHCHORUS DEPTHTOTAL VOLUMEATTENUATORDSP MIC ON/OFFDSP MIC TYPEDSP MIC DEPTHBestämmer volymen för mikrofonljudet.Ställer mikrofonljudets position i stereoljudbilden.Ställer djupet för reverbeffekt för mikrofonljudet.Ställer djupet för choruseffekt för mikrofonljudet.Bestämmer hur mycket det totala ljudet (med undantag för mikrofonen)skall dämpas när TALK är aktiverad — gör att Du kan fåperfekt balans mellan Din röst och det totala instrumentljudet.Detta kopplar DSP effekten som valts för mikrofonljudet till (ON)eller från (OFF).Detta väljer den DSP effekt som läggs till mikrofonljudet.Detta ställer djupet för den DSP effekt som läggs till mikrofonljudet.Använd en mikrofon (CVP-305/303)CVP-305/303/301 Bruksanvisning 165


Anslut Clavinova direkt till InternetDen speciella Clavinova hemsidankan öppnas när mandirektansluter Clavinova tillInternet.Beroende på Internet anslutningkanske Du inte kan ansluta tilltvå eller fler utrustningar (t ex endator och intrumentet), beroendepå kontraktet med leverantören.Det kan betyda att Du inte kanansluta Clavinova. Vid tveksamheter,kontakta Din leverantör.Du kan köpa och ladda ner Song data och andra typer av data från den speciellahemsida Du får fram genom ett ansluta instrumentet direkt till Internet. Detta avsnittinnehåller termer relaterade till datorer och datakommunikation. Om Du stöter påtermer Du inte förstår, se ”Ordlista för Internet termer” (sidan 179).Anslut instrumentet till InternetDu kan ansluta instrumentet till en bredbandsanslutning (ADSL, optisk ledning,kabelanslutning, etc) via router eller modem utrustat med router. För specifikainstruktioner kring anslutning (såväl som information kring kompatibla LANadaptrar, routers, etc), se respektivte Yamahas hemsida:CVP-305 http://music.yamaha.com/CVP-305CVP-303 http://music.yamaha.com/CVP-303CVP-301 http://music.yamaha.com/CVP-301Använd en dator för att ansluta till Internet och koppla upp Dig innan Duansluter instrumentet, eftersom inga modem eller router inställningar kangöras från själva instrumentet.För att använda Internet anslutning måste Du ha ett abonnemang med en Internetserver eller leverantör.Anslutningsexempel 1:Anslut med kabel (använd ett modem utan router)Modem*Ingen router möjlighetRouterKabeltypLAN kabelLAN kabelUSB-LAN adapterEn del typer av modem kräverytterligare nätverksförgreningför samtidig anslutning till fleraapparater (som t ex datorer,musikinstrument, etc.).* Här avser ”modem” ett ADSL modem, optiskt nätverk (ONU) eller kabelmodem.Anslutningsexempel 2:Anslut med kabel (använd ett modem med router)ADSL modemRouter möjlighetLAN kabelAnslut Clavinova direkt till InternetAnslutningsexempel 3: Trådlös anslutningModem*LAN kabelAktiveringspunktUSB-LAN adapterUSB trådlös LAN adapter* Här avser ”modem” ett ADSL modem, optiskt nätverk (ONU) eller kabelmodem.166CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Ta fram den speciella Clavinova hemsidanTa fram den speciella ClavinovahemsidanFrån denna speciella Clavinova hemsida kan Du provlyssna och köpa Song data,bland mycket annat. För att ta fram sidan, tryck [E] (INTERNET) knappen i Maindisplay när instrumentet är anslutet till Internet.Återgå till Main displayHär är en praktiskt väg att återgåtill Main display från vilkenannan display som helst:Tryck helt enkelt [DIRECTACCESS] knappen och därefter[EXIT] knappen.Ange teckenFör instruktioner kring att angetecken på hemsidan, se sidan168.För att stänga hemsidan och komma tillbaka till instrumentets vanliga display,tryck [EXIT] knappen.Operationer i den speciellaClavinova hemsidan”Scrolla” i displayenNär storleken på sidan är för stor för att hela sidan skall kunna visas på en gångi instrumentets display, visas en rullningslist på höger sida i displayen.Använd [DATA ENTRY] ratten för att ”scrolla” genom displayen för att se helasidans innehåll.RullningslistAnslut Clavinova direkt till InternetCVP-305/303/301 Bruksanvisning 167


Operationer i den speciella Clavinova hemsidanFölj länkarNär det finns en länk i sidan visas denna som en knapp med färgad text. För attvälja länken, tryck [6†]/[7π†]/[8†] knapparna. Tryck [8π] (ENTER) knappenför att verkligen ta fram länkens destination.Du kan också välja och ta fram länkar med hjälp av [DATA ENTRY] ratten och trycka[ENTER] knappen.Ange teckenDetta avsnitt förklarar hur man anger tecken inom hemsidan för att lägga in lösenord,söka efter data, etc.1 Med markören i ett fält för angivning av tecken (som en dialogrutaför lösenord eller annat fält; se ”Följ länkar” ovan), tryck [ENTER]knappen för att ta fram display för att lägga in tecken.2Anslut Clavinova direkt till Internet54312 Välj önskad typ av tecken genom att trycka [A]/[B] knapparna.168CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Operationer i den speciella Clavinova hemsidan3 Använd [6†]/[7π†]/[8†] knapparna för att flytta markeringen tillönskat tecken.Du kan också använda [DATA ENTRY] ratten för att flytta markeringen tillönskat tecken.4 Tryck [8π] (ENTER) knappen för att lägga in tecknen.Du kan också trycka panelens [ENTER] knapp för att lägga in tecknen.Radera tecken• För att radera föregående tecken, tryck [5π] (DELETE) knappen.• För att radera ett specifikt tecken:1 Flytta markören till det tecken Du önskar radera.1-1 Använd [6†]/[7π†]/[8†] knapparna för att flyttamarkören till ”√®” nedanför textrutan.1-2 Tryck [8π] (ENTER) knappen för att flytta markören.2 Tryck [5π](DELETE) knappen för att radera tecknet.• För att radera alla tecknen på en gång, tryck [4π] (CLEAR) knappen.Lägg in ett tecken1 Flytta markören till önskad position.Använd samma operation som i steg 1 vid ”Radera tecken” ovan.2 Använd [6π]/[7π†]/[8†] knapparna för att flytta markeringentill önskat tecken.3 Tryck [8π] (ENTER) knappen för att lägga in tecknen.Ange ett mellanslag1 Flytta markören till önskad position.Använd samma operation som i steg 1 vid ”Radera tecken” ovan.2 Tryck [5†] (SPACE) knappen för att ange ett mellanslag.Ange radbrytning (Return)Vid textruta som möjliggör flera rader, tryck [4†] (RETURN) knappen för attange radbrytning.5 Tryck [1π†] (OK) knappen för att verkligen lägga in tecknen.För att avbryta operationen, tryck [2π†] (CANCEL) knappen.Gå tillbaka till föregående hemsidaFör att återgå till en tidigare vald hemsida, tryck [1π†] (BACK) knappen. För attgå tillbaka till den hemsida som var vald före tryckning av [1π†] (BACK) knappen,tryck [2π†] (FORWARD) knappen.Anslut Clavinova direkt till InternetCVP-305/303/301 Bruksanvisning 169


Operationer i den speciella Clavinova hemsidanUppdatera hemsida/avbryt laddning av hemsidaFör att uppdatera en hemsida (för att vara säker på att det är senaste version avsidan, eller för att åter ladda den), tryck [3π†] (REFRESH) knappen.För att avbryta laddning av en sida (om sidan tar allt för lång tid för att öppnas),tryck [4π†] (STOP) knappen.Kontrollera statusen för Internet anslutningenDe tre ikonerna nere till höger i Internet displayen indikerar den aktuellastatusen för Internet anslutningen.2 Statuslist1 2 3Anslut Clavinova direkt till InternetSSL:SSL (Secure Sockets Layer) är enstandardmetod inom industrinför att skydda web-kommunikationermed hjälp av datakrypteringoch andra verktyg.Vid nerladdning av data tillSmartMedia kort, använd ettSmartMedia med ID.FÖRSIKTIGTDen inköpta datan kommeratt gå förlorad om Du slår avströmmen medan nerladdningpågår.1 Offline indikatorDenna visas när instrumentet inte är anslutet till Internet.När denna syns kan Du inte se några hemsidor.2 Indikator för kommunikationsstatusDessa indikerar att kommunikation med sidan pågår.3 SSL indikatorDenna visas när den öppnade hemsidan använder SSL,och det indikerar att datan är krypterad före sändning.Köp och ladda ner dataDu kan köpa och ladda ner Song data (för uppspelning i detta instrument) ochandra typer av data från denna speciella hemsida i Clavinova. För detaljer kringinköp och nerladdning av data, se instruktioner i själva hemsidan.Operation efter inköp och nerladdningNär nerladdningen är genomförd visas ett meddelande som frågar om Du villöppna display för val av fil eller ej. Välj ”YES” för att ta fram display för val av filfrån vilken Du kan välja den nerladdade datan. För att återgå till Internet display,tryck ”NO”. När display för val av fil är öppen, tryck [8π] (UP) knappen för attta fram nästa högre nivå för mapp.Destination för nerladdningDestinantionen för data som laddas ner kommer an på lagringsmedia enligtförklaringen nedan.• När ett SmartMedia kort är isatt i instrumentet i samband med inköp:Den nerladdade datan sparas i ”MyDowloads” mappen i Card flikdisplayeni display för val av fil. För att stänga mappen och ta fram nästahögre nivå för mapp, tryck [8π] (UP) knappen i display för val av fil.• När ett SmartMedia kort inte är isatt i instrumentet i samband med inköp:Den nerladdade datan sparas i ”MyDowloads” mappen i User flikdisplayeni display för val av fil. För att stänga mappen och ta fram nästahögre nivå för mapp, tryck [8π] (UP) knappen i display för val av fil.170CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Operationer i den speciella Clavinova hemsidanSpara bokmärken för Dina favoritsidorDu kan lägga in ett ”bokmärke” den hemsida Du tittar på och ställa in en egen länkså att sidan direkt kan kallas fram i framtiden.1 När önskad aktuell sida visas, tryck [6π] (BOOKMARK) knappen.Bookmark display kommer fram och visar en lista över aktuellasparade bokmärken.Titeln för den aktuellt valda hemsidan registrerad till valt bokmärke visasunder listan.2 Ta fram display för att registrera bokmärket genom att trycka[3π†] (ADD) knappen.3 Välj position för det nya bokmärket genom att trycka[1π†] (UP/DOWN) knappen.3 4Anslut Clavinova direkt till InternetCVP-305/303/301 Bruksanvisning 171


Operationer i den speciella Clavinova hemsidan4 För att spara bokmärket, tryck [7π†] (EXECUTE) knappen,eller tryck [8π†] (CANCEL) knappen för att avbryta.5 För att gå tillbaka till browsern, tryck [8π†] (CLOSE) knappen.Öppna en bokmärkt sida1 Tryck [6π] (BOOKMARK) knappen för att ta fram Bookmark display.2 Tryck [1π†] (UP/DOWN) knappen för att välja önskat bokmärke.233 Tryck [2π†] (JUMP) knappen för att öppna sidan vid det valdabokmärket.Anslut Clavinova direkt till Internet172CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Operationer i den speciella Clavinova hemsidanEditera bokmärkenFrån Bookmark display kan Du ändra namn och arrangera ordningsföljdenför Dina bokmärken, såväl som radera onödiga bokmärken från listan.1 2 3 4 5 6 71 Markör Up/DownFlyttar den valda positionen i Bookmark listan.2 JumpÖppnar hemsidan för det valda bokmärket.3 AddAnvänds för att spara ett bokmärke (sidan 171).4 ChangeFör att ändra namn för det valda bokmärket. Tryck [4π†] (CHANGE) knappen föratt ta fram display för att ange tecken. För detaljer kring att ange tecken, se sidan168.5 DeleteRaderar det valda bokmärket från Bookmark listan.6 MoveÄndrar ordningsföljden för bokmärkena.1 Välj det bokmärke Du vill flytta och tryck sedan [6π†] (MOVE)knappen.Den nedre delen av displayen ändras så att Du kan välja ny positionför bokmärket.2 Välj den önskade positionen genom att trycka [1π†] (UP/DOWN) knappen.3 Flytta bokmärket till den valda positionen genom att trycka[7π†] (EXECUTE) knappen.7 CloseStänger Bookmark displayen och återgår till browser display.Anslut Clavinova direkt till InternetCVP-305/303/301 Bruksanvisning 173


Operationer i den speciella Clavinova hemsidanÄndra hemsidaSom standardutgångsläge blir alltid denna speciella Clavinova hemsida automatisktvald. Du kan emellertid specificera vilken önskad hemsida som helst för browsern.1 Öppna den sida Du önskar ställa in som Din nya hemsida.2 Tryck [5†] (SETTING) knappen för att ta fram Internet Setting display.3 Tryck TAB [√] knappen för att välja BROWSER flik.34 5 64 Tryck [1†] (DOWN) knappen för att välja inställningen ”Set this pageas Home”.5 Använd [2π†]/[3π†] (EDIT) knapparna för att verkligen ställa denvalda sidan som Din nya hemsida.6 För att gå tillbaka till browsern tryck [7π†] (EXECUTE) knappen.För att avbryta, tryck [8π†] (CANCEL) knappen.Anslut Clavinova direkt till Internet174CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Operationer i den speciella Clavinova hemsidanOm display för Internet inställningarFrån Internet Settings display kan Du göra olika inställningar relaterade till Internetuppkopplingen, inklusive Dina önskemål för menyer och displayer. Internet Settingdisplay har fyra sub-displayer: Browser, LAN, Wireless LAN och Others.Grundläggande hantering1 Tryck [5†] (SETTING) knappen för att ta fram Internet Setting display.2 Tryck TAB [√]/[®] knapparna för att välja önskad display.3 Välj önskad post genom att trycka [1π†] (UP/DOWN) knappen.3 44 För att ta fram relevant Edit display, tryck [2π†]/[3π†] (EDIT)knappen.För en del poster kanske inte Edit display visas, men inställning eller ändringkanske genomförs.5 Tryck [2π†] (UP/DOWN) knappen för att välja inställningen ellerändra värdet.Detta kan också göras med hjälp av [DATA ENTRY] ratten.Ange teckenNär display för angivning avtecken visas kan Du skriva intext.(Se ”Ange tecken” på sidan 168.)Anslut Clavinova direkt till Internet566 För att genomföra inställningen, tryck [3π] (ENTER) knappen.För att avbryta, tryck [3†] (CANCEL) knappen.CVP-305/303/301 Bruksanvisning 175


Operationer i den speciella Clavinova hemsidan7 För att verkligen lägga in alla inställningar ändrade i Internet Settingdisplay, tryck [7π†] (EXECUTE) knappen.För att avbryta, tryck [8π†] (CANCEL) knappen.Browser12345671 EncodeVäljer den teckenkod som avser browsern.2 Home PageVisar och möjliggör editering av websidan som är vald som hemsida.3 Set this page as HomeFör detaljer, se ”Ändra hemsida” på sidan 174.4 Restore Default HomeÅterställer inställning för hemsidan.5 Show imagesBilddata och fotos på websidan visas i browern när denna är ställd i ”on”.Bilddata visas inte när den står i ”off”.6 Character entry keysMed denna inställning kan Du ändra teckenuppsättningen för det virtuella tangentbordetför att ange tecken. Ställd på ”Alphabetical” får tangenterna alfabetisk ordning.Ställd på ”ASCII” arrangeras tangenterna som ett konvetionellt ”QWERTY” tangentbord.7 Time zoneDetta bestämmer tidsinställningen för browsern.LANAnslut Clavinova direkt till Internet123Gör här Dina noteringar för inställningarnaom Du vill kunna ange dem igen.Use DHCPDNS server1DNS server2IP addressSubnet maskGateway1 Use DHCPBestämmer om DHCP används eller ej.2 DNS server 1/DNS server 2Detta bestämmer adresserna för den primära och den sekundära DNS servern.Denna inställning måste göras när ”Use DHCP” ovan är ställd på ”ON (set DNSmanually)” eller ”OFF”.3 IP address/Subnet mask/GatewayDessa inställningar blir bara tillgängliga när DHCP inte används. Inställningarnahär är: IP Address, Subnet Mask och Gateway Server Address. Dessa inställningarmåste göras när ”Use DHCP” ovan är ställd på ”OFF”.176CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Operationer i den speciella Clavinova hemsidanWireless LAN1234Gör här Dina noteringar för inställningarnaom Du vill kunna ange dem igen.SSIDChannelEncryptionWEP key typeWEP key lengthWEP key1 SSIDBestämmer SSID inställningen.2 ChannelBestämmer kanalen.3 EncryptionBestämmer om datan är krypterad eller ej.4 WEP key type/WEP key length/WEP keyDessa inställningar blir bara tillgängliga när Encryption ovan är aktiverad.Dessa ställer typ och längd för krypterad tangent.Others123451 Proxy server/Proxy port/Non-proxy serverBestämmer namn för proxy server, portnummer och värdnamn för non-proxyserver. Dessa inställningar behövs enbart när en proxy server används.2 Delete cookiesRaderar innehållet för alla sparade cookies.3 Delete all bookmarksRaderar alla sparade bokmärken.4 Initialize setupÅterställer alla inställningar i Internet Settings displayer till sina ursprungligastandardlägen. Se ”Återställning av Internet inställningar” på sidan 178.5 Connection informationVisar detaljerad information kring den aktuella anslutningen.Anslut Clavinova direkt till InternetCVP-305/303/301 Bruksanvisning 177


Operationer i den speciella Clavinova hemsidanÅterställning av Internet inställningarInställningar för Internet funktionen blir inte återställda när man använder den vanligaåterställningsfunktionen för Clavinova; Internet inställningarna måste återställasseparat enligt förklaringen här. Återställning kommer att återkalla standardvärdena,inte bara för inställningar för browsern utan också inställningar Du gjort i InternetSettings displayer (med undantag för cookies och bokmärken), inklusive de som ärrelaterade till Internet anslutningen.1 Tryck [5†] (SETTING) knappen för att ta fram Internet Settings display.2 Tryck TAB [®] knappen för att ta fram OTHERS fliken.3 Tryck [1π†] (UP/DOWN) knappen för att välja ”Initialize”.3 44 Använd [2π†]/ [3π†] (EDIT) knapparna för att återställa Internetinställningarna.Cookies innehåller personliginformation.Radera cookies/bokmärkenCookies och bokmärken finns fortfarande kvar efter att återställningsoperationenovan genomförts.För att radera cookies eller bokmärken, använd relevanta operationeri OTHERS flikdisplayen (sidan 177).Anslut Clavinova direkt till Internet178CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Ordlista för Internet termerOrdlista för Internet termerBroadbandBrowserCookieDHCPDNSDownloadGatewayHome pageInternetIP addressLANLinkModemNTPProviderProxyRouterServerSiteSSIDSSLSubnet maskURLWeb pageWireless LANEn Internet anslutningsteknik/service (som t ex ADSL och optisk fiber) som möjliggör kommunikation medhög hastighet.Den mjukvara som används för att söka bland, få tillgång till och visa web-sidor. I detta instrument avsesdisplayen som visar web-sidors innehåll.Ett system som memorerar viss information som användaren överför när en hemsida besöks och Internetanvänds. Funktionen kan liknas vid en preferensfil i en konventionellt dataprogram genom att det ”minns”viss information som t ex Ditt användarnamn och lösenord så att Du inte behöver ange denna informationvarje gång Du besöker hemsidan.Detta är en standard eller ett protokoll genom vilket IP adresser och andra enkla nätverkskonfigurationeroch informationer kan bli dynamiska och automatiskt fördelas varje gång anslutning görs till Internet.Ett system som översätter namn för datorer anslutna till ett nätverk och dess motsvarande IP adresser.Överför data i ett nätverk från ett större ”värd”-system till ett mindre ”klient”-systems hårddisk eller annanlokal lagringsenhet — att liknas vid kopiering av filer från Din hårddisk till en diskett. För detta instrumentavses processen att överföra Song och annan data från en hemsida till instrumentet.Ett system som kopplar samman olika nätverk eller system och gör dataöverföringar och konverteringarmöjliga trots skillnader i kommunikationsstandard.Den första sida som visas när en browser öppnas och anslutning till Internet sker. Termen avser också”första sidan” eller översta delen av en websida.Ett enormt nätverk uppbyggt av flera nätverk gör att Internet kan överföra data med hög hastighet mellandatorer, mobiltelefoner och andra apparater.En sträng av siffror fördelad till varje dator ansluten till ett nätverk och indikerar utrustningens lokalitet inätverket.Förkortning för Local Area Network. Detta är nätverk för dataöverföring med en grupp datorer i en enstakalokalitet (som ett kontor eller ett hem) via speciella kablar.Ett markerat ord, knapp eller ikon inom en websida som när den klickas på öppnar upp en annan websida.En apparat som ansluts och möjliggör dataöverföring via en vanlig telefonledning till dator. Det konverterarde digitala signalerna från datorn till analog audio för att sända över telefonledningen och vice versa.Förkortning för Network Time Protocol, en standard för inställning av den interna klockpulsen i en datoröver ett nätverk. För detta instrument används datorns interna klocka för att specificera giltighetstid/datumför cookies och SSL.Affärsverksamhet som tillhandahåller Internet anslutning och service. För att kunna ansluta till Internetmåste ett kontrakt upprättas med en dylik leverantör.En proxy server är en server som alla datorer i ett lokalt nätverk måste passera innan tillgång till informationvia Internet ges. Det kontrollerar all eller viss kommunikation till den verkliga servern för att se om densjälv kan uppfylla önskemålet i kommunikationen. Om inte går kommunikationen vidare till den verkligaservern. Proxy servers används för att förbättra prestandan och hastigheten och för att filtrera information,vanligtvis av säkerhetsskäl för att förhindra icke auktoriserad tillgång till ett internt nätverk.En apparat för att koppla samman flera datornätverk. En router är t ex nödvändig för att koppla sammanflera datorer i ett hem eller ett kontor och göra det möjligt att få tillgång till Internet och ta del av data.En router är vanligtvis ansluten mellan ett modem och en dator, men en del modem har inbyggd router.Ett hårdvarusystem eller dator som används som central i ett nätverk för att ge tillgång till filer och service.Förkortning för ”website” och avser en grupp websidor som öppnas tillsammans. T ex den samling websidorvars adress börjar med ”http://www.yamaha.com/” hänföres till Yamaha sida.Detta är ett identifikationsnamn för att specificera ett specifikt nätverk via trådlös LAN anslutning. Kommunikationär möjlig enbart mellan terminaler med matchande SSID namn.Förkortning för Secure Sockets Layer, en standard för överföring av konfidentiell data som t ex kreditkortsnummeröver Internet.En inställning som används för att dela upp ett störrre nätverk i flera mindre nätverk.Förkortning för Uniform Resource Locator, en sträng av tecken som används för att identifiera en länk tillspeciella websidor och siter på Internet. En komplett URL börjar vanligtvis med tecknen ”http://”.Avser varje individuell sida som bygger upp en hemsida.En LAN anslutning som möjliggör dataöverföring via en trådlös, kabelfri anslutning.Anslut Clavinova direkt till InternetCVP-305/303/301 Bruksanvisning 179


Använd Ditt instrument med andra apparaterCVP-3053 9 8 786 5 4 3Sid 186 Sid 185 Sid 185 Sid 182 Sid 181 Sid 181CVP-303/CVP-30134 Sid 1819 9Sid 186 Sid 18578Sid 1856Sid 182FÖRSIKTIGTInnan Du ansluter instrumentet till andra elektriska apparater,slå av strömmen för samtliga komponenter. Innanströmmen slås på eller av för alla komponenter, ställ allavolymnivåer på minimum (0). I annat fall kan elstötar ellerannan skada på komponenterna uppstå.INPUTVOLUMEMIN MAXCVP-305/303MIC.LINE INMIC. LINEPHONESCVP-3012 1 1345 Anslut audio & videoapparaterAnvänd ljudkablar och kontakter utan motstånd.3 Använd yttre ljudutrustningför uppspelning och inspelning([OUTPUT] uttag [AUX OUT (LEVELFIXED)] uttag, [OPTICAL OUT] uttag)Du kan ansluta dessa uttag till en stereoanläggning föratt förstärka instrumentets ljud, eller till en kassettbandspelareeller annan ljudutrustning för att spela in Dittframförande. Mikrofon eller gitarr ljud anslutet tillinstrumentets [MIC.LINE IN] uttag (CVP-305/303)återges samtidigt. Se illustrationerna nedan hurkablarna skall anslutas. Dessa uttag finns på instrumentetsundersida.Använd Ditt instrumentmed andra apparater1 Använd hörlurar([PHONES] uttag)Anslut ett par hörlurar till ett av [PHONES] uttagen(standard 1/4” teleplugg) placerade till vänster påundersidan av instrumentet. För detaljer, se sidan 17.2 Anslut en mikrofon ellergitarr ([MIC./LINE IN]uttag) (CVP-305/303)Genom att ansluta en mikrofon till [MIC./LINE IN]uttaget (standard 1/4" teleplugg) placerat på den bakrepanelen, kan Du roa Dig med att sjunga tillsammansmed Song uppspelning (KARAOKE) eller med Ditt egetframförande. Instrumentet återger Din röst eller gitarrljudetgenom de inbyggda högtalarna. För instruktionerkring anslutningen, se sidan 52. Lägg märke till att vidanslutning av apparater med hög utgångssignal, se tillatt ställa [MIC.LINE] omkopplaren på ”LINE”.FÖRSIKTIGTNär instrumentets uttag anslutits till ett yttre ljudsystem,slå först på strömmen för instrumentet och sedan för detyttre ljudsystemet. Gör det i omvänd ordning när strömmenslås av.Koppla aldrig utsignalen från [OUTPUT][AUX OUT (LEVELFIXED)] uttagen till [AUX IN] uttagen, varken direkt ellervia extern ljudutrustning. Sådan anslutning kan resultera ien återkoppling som gör all normal funktion omöjlig ochkan t o m skada instrumentet och utrustningen.[AUX OUT] uttag(Standard teleplugg uttag för [L/L+R] och [R])Med denna anslutning kan Du använda [MASTERVOLUME] kontrollen för att justera volymen för ljudetsom går ut till den yttre anläggningen.Anslut instrumentets OUTPUT [L/L+R] [R] uttag tillingångar på ett par aktiva högtalare med lämpligakablar. Använd enbart [L/L+R] uttaget vid anslutningtill monofoniska apparater.L/L+RInstrument(LEVEL FIXED)R L RAktiva högtalareAUX OUTTeleplugg (standard)LjudkabelIngångTeleplugg(standard)180CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Anslut audio & video apparater[AUX OUT (LEVEL FIXED)] uttag(RCA kontakt för [L] och [R])Med denna anslutning (med RCA kontakt; LEVEL FIXED)går ljudet ut till den yttre anläggningen vid en fixeradnivå, oberoende av [MASTER VOLUME] kontrollensinställning. Använd denna anslutning när Du vill kontrolleravolymen på den yttre ljudutrustningen ellerspela in instrumentets ljud till ett yttre ljudsystem.Anslut instrumentets AUX OUT [L]/[R] uttag till AUX INuttagen på en yttre ljudutrustning med lämpliga kablar.4 Återge yttre ljudutrustning genom deinbyggda högtalarna ([AUX IN] uttag)Stereoutgångar från ett annat instrument kan anslutastill dessa uttag och ljudet för det yttre instrumentet kandå återges via de inbyggda högtalarna. Anslut utgångarna(LINE OUT, etc) från en yttre synthesizer eller tongeneratortill instrumentets AUX IN [L/L+R]/[R] med hjälp avlämpliga kablar.InstrumentL/L+RRSynthesizerTongeneratorInstrumentStereoanläggningAUX INLINE OUT(LEVEL FIXED)L/L+R R L RTeleplugg (standard)AUX OUTLjudkabelRCA kontaktLjudkabelAUX INRCA kontaktFÖRSIKTIGTNär ljudet från ett yttre ljudsystem anslutits till instrumentet,slå först på strömmen för det yttre ljudsystemetoch sedan för instrumentet. Gör det i omvänd ordningnär strömmen slås av.[OPTICAL OUT] anslutning (CVP-305)Detta används för optisk utsignal av digitalt ljud(frekvens: 44,1 kHz) för högsta ljudkvalitet. Utgångsnivånfrån [OPTICAL OUT] anslutningen är fixerad ochpåverkas inte av Master Volume kontrollen på instrumentet.Använd en lämplig optisk kabel för att koppladenna anslutning till optisk digital ingång på en minidisk(MD) eller CD inspelare. (Se till att kabelkontakternapassar anslutningarna på båda apparaterna.)Eftersom digital överföring ger en ren, brusfri signal utanförsämring eller distortion kan Du spela in Dina favoritframförandenmed högsta möjliga kvalitet.InstrumentMD däck etc.Optisk digitalingång• Använd enbart [L/L+R] uttaget vid anslutning till monofoniskapparat.• Inställningen för instrumentets [MASTER VOLUME] kontrollpåverkar ingångssignalen för [AUX IN] uttagen.5 Visa innehållet i instrumentets displaypå en separat TV apparat (CVP-305)Anslut instrumentet till en separat TV apparat och Dukan visa det aktuella innehållet i displayen eller sångtext(för allsång och liknande) på TV-skärmen. För instruktionerkring anslutning, se sidan 53.Video out inställningar1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [G] VIDEO OUT2 Välj videoutrustningens standard ”NTSC”eller ”PAL” med hjälp av [1π†] knappen.Välj innehållet för Video Out signalen — displayensaktuella innehåll (LCD) eller sångtext(LYRICS) — med hjälp av [3π†]/[4π†]knapparna.Optisk digital kabelAnvänd Ditt instrumentmed andra apparaterCVP-305/303/301 Bruksanvisning 181


Använd fotkontakt eller volympedal ([AUX PEDAL] uttag)• Ställ NTSC eller PAL så att det motsvarar den standard somanvänds av Din videoutrustning.• När LYRICS är valt som innehåll för Video Out signalenkommer enbart sångtext för Song att sändas ut via VIDEOOUT oavsett vilken display som tas fram på instrumentet.Fördela specifika funktioner till varjefotpedal6 Använd fotkontakt ellervolympedal ([AUX PEDAL]uttag)Genom att ansluta en volympedal eller fotkontakt till[AUX PEDAL] uttaget kan Du få bekväm kontroll överen rad funktioner vilka Du själv kan fördela. Genom attt ex ansluta volympedalen FC7 och fördela den förvolymkontroll kan Du skapa uttrycksmöjligheter för Dittframförande genom att styra volymen för de toner Duspelar. Eller genom att ansluta FC4 eller FC5 och fördeladen för start/stopp funktion för Style uppspelning, kanDu stoppa och starta kompet med foten. (I detta fall harpedalen samma funktion som panelens STYLE CONTROL[START/STOP] knapp.) De funktioner som kan fördelasframgår av listan och instruktionerna nedan.FotpedalerFotkontakt FC4(extra tillbehör)Fotkontakt FC5(extra tillbehör)Fotkontroll FC7(extra tillbehör)FÖRSIKTIGTSe till att koppla in eller ur pedalen endast när strömmenär frånslagen.Utöver fotkontakt eller fotkontroll kan också de trepedaler som finns på instrumentet (här betecknade somRight, Center och Left) också fördelas till olika funktioner.Följande förklaring täcker de relaterade operationernaoch fördelningsbara funktioner (parametrar).1 Ta fram display för operationen.[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [√]PEDAL2 Använd [A]/[B] knapparna för att välja en av detre pedalerna eller den AUX-anslutna pedalentill vilken funktionen skall fördelas.3 Använd [1π†] för att välja funktion som skallfördelas till den pedal som specificerades i steg 2.Lista över detaljer kring pedalfunktioner följer nedan.4 Använd [2π†]–[8π†] knapparna för att ställadetaljer kring valda funktioner.Tillgängliga parametrar varierar beroende på denfunktion som valdes i steg 3. Detaljer kring parametrarnaföljer nedan.5 Kontrollera att den valda funktionen är tillgängliggenom att verkligen trampa på pedalen.Ställ polariteten för pedalenPedalens till/från läge kan variera beroende på vilkenspeciell pedal Du anslutit till instrumentet. En pedal kanskekopplar till en funktion när den trampas ner, medan enpedal av annat fabrikat istället kopplar ifrån en funktion.Om så blir nödvändigt, använd denna funktion för attkasta om funktionen. Tryck [I] (AUX PEDAL POLARITY)knappen och växla polariteten.Använd Ditt instrumentmed andra apparaterDetaljer kring pedalfunktionerna ges i den följandelistan. För funktioner indikerade med ”*”, användeenbart fotkontroll; korrekt operation kan inte klarasmed en fotkontakt.182CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Använd fotkontakt eller volympedal ([AUX PEDAL] uttag)Fördelningsbara pedalfunktionerVOLUME*SUSTAINSOSTENUTOSOFTGLIDEPORTAMENTOPITCH BEND*MODULATION*DSP VARIATIONVIBE ROTOR ON/OFFHARMONY/ECHOVOCAL HARMONY (CVP-305/303)TALK (CVP-305/303)SCORE PAGE+SCORE PAGE–SONG PLAY/PAUSESTYLE START/STOPTAP TEMPOSYNCHRO STARTSYNCHRO STOPINTRO1–3MAIN A–DFILL DOWNFILL SELFFILL BREAKFILL UPENDING1–3FADE IN/OUTGör att Du kan använda en pedal för att styra volymen. Denna funktion är enbarttillgänglig för pedal ansluten till instrumentets [AUX PEDAL] uttag.När pedalen trampas får spelade toner lång efterklang. Släpper man pedalen upphör(dämpas) all efterklang hos tonerna.Om Du spelar en ton eller ett ackord och trampar ner pedalen medan tangenterna ännuär nere, kommer dessa toner att få sustain effekt (som om en dämparpedal trampas).Alla andra toner som därefter spelas får emellertid ingen sustain effekt. Detta möjliggöratt spela t ex ackord som klingar ut, medan andra toner spelas ”staccato”.Trampar man pedalen blir volymen något dämpad och klangfärgen något mörkare.SOFT fungerar bara på vissa ljud, t ex PIANO.När pedalen trampas ner ändras tonhöjen och glider sedan mjukt tillbaka till normaltonhöjd när pedalen släpps upp.Portamento effekten (en mjuk glidning mellan toner) kan återges medan pedalen hållesnertrampad. Portamento återges när tonerna spelas legato (d v s en ton spelas medanföregående fortfarande hålles nere). Tiden för portamentot kan ställas via Mixing Consoledisplayen (sid 82). Denna funktion påverkar inte vissa Natural Voices, vilka inte skullelåta korrekt med denna funktion.Böjer toner upp och ner när pedalen trampas. Detta kan bara ställas för den högrapedalen eller pedal ansluten till instrumentets [AUX PEDAL] uttag.Lägger vibratoeffekt till toner som spelas på klaviaturen. Djupet för effekten ökar närpedalen trampas ner. Detta kan bara ställas för den högra pedalen eller pedal anslutentill instrumentets [AUX PEDAL] uttag.Kopplar Voice Effect DSP VARIATION till och från.Kopplar VIBRATE SW parametern till och från när VIBE VIBRATE effekttyp är vald.Kopplar Voice Effect HARMONY/ECHO till och från.Kopplar Vocal Harmony funktionen till och från.Kopplar MIC SETTING Talk funktionen till och från.När Song är stoppad kan Du vända blad till nästa sida (en sida i taget.När Song är stoppad kan Du vända blad till föregående sida (en sida i taget.Samma som SONG [PLAY/PAUSE] knappen.Samma som STYLE CONTROL [START/STOP] knappen.Samma som [TAP] knappen.Samma som [SYNC.START] knappen.Samma som [SYNC.STOP] knappen.Samma som [INTRO I-III] knapparna.Samma som [MAIN VARIATION A-D] knapparna.Ett fill-in spelar direkt följt av den Main sektion vars knapp ligger omedelbart till vänster.Fill-in mönstret spelar.Break mönstret spelar.Ett fill-in spelar direkt följt av den Main sektion vars knapp ligger omedelbart till höger.Samma som [ENDING/rit. I-III] knapparna.Samma som [FADE IN/OUT] knappen.FING/ON BASS Pedalen alternerar mellan Fingered och On Bass lägena (sid 97).BASS HOLDPERCUSSIONMedan pedalen hålles nertrampad kommer bastonen i det automatiska ackompanjemangetatt hållas kvar även om ackordet ändras. Detta fungerar inte i ”AI FULL KEY-BOARD” läge.Fotkontakten spelar ett rytminstrument som valts med [4π†]–[8π†] knapparna.Du kan även använda klaviaturen för att välja önskat rytminstrument.Använd Ditt instrumentmed andra apparaterCVP-305/303/301 Bruksanvisning 183


Använd fotkontakt eller volympedal ([AUX PEDAL] uttag)RIGHT1 ON/OFFRIGHT2 ON/OFFLEFT ON/OFFOTS+OTS–Samma som PART ON/OFF [RIGHT 1] knappen.Samma som PART ON/OFF [RIGHT 2] knappen.Samma som PART ON/OFF[LEFT] knappen.Kallar fram nästa One Touch Setting.Kallar fram föregående One Touch Setting.Sostenuto och Portamento funktionerna kommer inte attpåverka Organ Flutes Voices, även om dessa fördelatstill fotpedalerna.Justerbara parametrar för varje funktionParametrarna nedan motsvaras av knapparna [2π†]–[8π†], och dess tillgänglighet kommer an på valet underFUNCTION. Om t ex SUSTAIN är valt kommer parametrarna ”HALF PEDAL POINT”, ”RIGHT1”, ”RIGHT2” och”LEFT” att automatiskt visas i displayen.SONG, STYLE, MIC, LEFT, RIGHT1,RIGHT2HALF PEDAL POINT*DEPTHUP/DOWNRANGEON SPEEDOFF SPEEDKITPERCUSSIONDessa bestämmer vilken eller vilka stämmor som skall påverkas av pedalen.Du kan specificera hur långt ner fotpedalen skall trampas innan sustain eller softeffekten(sidan 183) inträder. Detta kan bara ställas för den högra pedalen eller pedal anslutentill instrumentets [AUX PEDAL] uttag.Bestämmer djupet för pedalens effekt.När GLIDE eller PITCH BEND valts bestämmer detta huruvida tonhöjdsändringen skallgå upp eller ner.När GLIDE eller PITCH BEND valts bestämmer detta omfånget för tonhöjdsändringen ihalvtonssteg. Länkad till Mixing Console Pitch Bend Range (sid 82) inställningen.När GLIDE valts bestämmer detta hastigheten för tonhöjdsändringen när pedalen trampas.När GLIDE valts bestämmer detta hastigheten för tonhöjdsändringen när pedalen släpps upp.När PERCUSSION fördelats för pedalen visas alla tillgängliga trumset här och Du kanvälja det speciella trumset Du vill använda för pedalen.När PERCUSSION fördelats för pedalen visas alla tillgängliga ljud för det valda trumsetet(i KIT ovan) här. Detta bestämmer det speciella instrumentljud som fördelats till pedalen.Använd Ditt instrumentmed andra apparater184CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Anslut yttre MIDI apparater ([MIDI] anslutningar)/Anslut en dator eller USB apparat7 Anslut yttre MIDI apparater([MIDI] anslutningar)Använd de inbyggda [MIDI] anslutningarna och standardMIDI kablar för att ansluta till yttre MIDI apparat.MIDI INMIDI OUTMIDI THRUTar emot MIDI meddelanden från en yttreMIDI apparat.Sänder MIDI meddelanden som genererasav instrumentet.Sänder helt enkelt vidare MIDI meddelandenmottagna vid MIDI IN.För att få en överblick av MIDI och hur Du effektivt kananvända detta, se följande avsnitt:•Vad är MIDI? ..............................................sidan 188•Vad Du kan göra med MIDI........................sidan 191• MIDI inställningar.......................................sidan 19289 Anslut en dator ellerUSB apparat8 Anslut en dator ([USB TO HOST] och[MIDI] anslutningar)Genom att ansluta en dator till [USB TO HOST] eller[MIDI] anslutningarna kan Du överföra data mellaninstrumentet och datorn via MIDI och utnyttja sofistikerademusikprogram för dator. Tänk på att Du måsteinstallera en relevant USB MIDI drivrutin.Instruktionerna nedan förklarar anslutning och användning.Om Du har en dator som har USB interface, rekommenderar vi attDu ansluter instrument och dator med USB istället för med MIDI.DrivrutinEn drivrutin är en mjukvara som gör att dataöverföring mellandatorns operativsystem och den anslutna hårdvaran blir möjlig.För att kunna använda datoranslutningen för instrumentet måsteen USB MIDI drivrutin installeras.Denna förklaring är uppdelad i två delar och avser tvåanslutningar: anslutning till [USB TO HOST] uttag ochanslutning till [MIDI] uttag.• Anslutning till [USB TO HOST] uttagVid anslutning av instrumentet till dator via USB,använd en standard USB kabel (som har USB logo)för att koppla [USB TO HOST] anslutningen på instrumentettill USB uttaget på datorn. Installera därefterUSB MIDI drivrutinen.InstrumentUSB kabelBeträffande [USB TO HOST] och [USB TO DEVICE] uttagenDet finns två olika typer av USB uttag på instrumentet: [USB TOHOST] och [USB TO DEVICE]. Se till att inte blanda samman dessatvå anslutningar och dess motsvarande kontakter. Se till att anslutakorrekt kontakt och vänd åt rätt håll. Förklaringar kring [USB TODEVICE] följer i nästa avsnitt.FÖRSIKTIGTFörsiktighetsåtgärder när [USB TO HOST] anslutninganvändsVid anslutning av dator till [USB TO HOST] uttaget, lägg märketill följande punkter. Om inte riskeras att datorn låser sig och attdata förstörs eller förloras. Om datorn eller instrumentet låsersig, slå av strömmen för instrumentet och starta om datorn.• Innan datorn anslutes till [USB TO HOST] uttaget, lämnaeventuella energispar- eller vilolägen för datorn och stängalla öppna applikationer. Slå även av strömmen för instrumentet.• Gör följande innan strömmen för instrumentet slås av ellerUSB kabeln kopplas bort från instrument/dator.- Stäng alla applikationer i datorn.- Se till att ingen data överföres från instrumentet. (Data överföresså snart toner spelas på klaviaturen eller en Songspelas upp.)• Medan en USB apparat är ansluten till instrumentetmåste Du vänta sex sekunder eller längre mellan dessaoperationer: att slå av och åter på strömmen för instrumentet,eller koppla i eller ur USB kabeln.• Instrumentet börjar sända en kort stund efter att USB anslutningengjorts.• När Du använder en USB kabel för att ansluta instrumentet tillDin dator, gör anslutningen direkt, utan att passera någon USBförgrening.• För information kring inställningar i Din sequencer mjukvara,se bruksanvisningen för relevant mjukvara.Använd Ditt instrumentmed andra apparaterCVP-305/303/301 Bruksanvisning 185


Anslut en dator eller USB apparat• Anslutning via [MIDI] uttagDet finns två vägar att ansluta instrumentet via MIDItill en dator. Om Du har ett MIDI interface inbyggt iDin dator, anslut MIDI OUT uttaget på datorinterfacettill [MIDI IN] uttaget på instrumentet och anslut[MIDI OUT] uttaget på instrumentet till MIDI INuttaget på interfacet.Instrument[MIDI IN]uttag[MIDI OUT]uttagMIDI kabel[MIDI OUT]uttag[MIDI IN]uttagDator med MIDIinterface installeratDen andra anslutningsmöjligheten inkluderar ettseparat, externt MIDI interface anslutet till datorn viaen USB port eller en seriell port (modem eller printerterminal). Med hjälp av standard MIDI kablar anslutMIDI OUT uttaget på det externa interfacet [MIDI IN]uttaget på instrumentet och anslut [MIDI OUT] uttagetpå instrumentet till MIDI IN uttaget på interfacet.Använd USB lagringsenhetDenna typ anslutes till instrumentet och kan användasför att spara data Du skapat i instrumentet såväl som attläsa data som kan användas av instrumentet. Följandebeskrivning är en allmän förklaring hur man ansluteroch använder dem.• Kompatibla USB lagringsenheterUpp till två USB lagringsenheter som t ex en diskettstationför diskett, en hårddisk, CD-ROM enhet, flashminne, etc kan anslutas till [USB TO DEVICE] anslutningen.(Använd en USB hub (förgrening) om såbehövs.)Andra USB apparater som t ex tangentbord för datoreller mus kan inte anslutas. Instrumentet stöder intenödvändigvis all USB utrustning som finns att köpa ihandeln. Yamaha kan inte garantera funktionen för enUSB apparat Du inköpt. Innan Du köper en USBlagringsenhet, kontakta Din Yamaha-handlare eller enauktoriserad Yamaha distributör (se lista på sista sidan idenna bruksanvisning) för råd, eller se följande hemsida:http://www.yamahaclavinova.com/InstrumentUSB port ellerseriell port(modem ellerMIDI kabel printer terminal)[MIDI IN]MIDI interfaceuttagCD-ROM enhetÄven om CD-R/RW enhet kan användas för att läsa data till instrumentetkan den inte användas för att spara data.Använd Ditt instrumentmed andra apparater[MIDI OUT]uttagDatorSe till att använda ett lämpligt MIDI interface för Din dator.9 Anslut till en USB LAN adapter ochUSB lagringsmedia (via [USB TO DEVICE]anslutning)Det finns två användningsområden för [USB TO DEVICE]anslutningen på instrumentets bakre panel.■ Genom att koppla in en USB LAN adapter kan Duansluta direkt till en speciell Internet hemsida för attladda ner musik (sidan 166).■ Genom att ansluta instrumentet till en USB lagringsenhetmed en standard USB kabel kan Du spara dataDu skapat till den anslutna apparaten såväl som läsadata från den anslutna apparaten.Beträffande [USB TO HOST] och [USB TO DEVICE] uttagenDet finns två olika typer av USB uttag på instrumentet: [USB TOHOST] och [USB TO DEVICE]. Se till att inte blanda samman dessatvå anslutningar och dess motsvarande kontakter. Se till att anslutakorrekt kontakt och vänd åt rätt håll. Förklaringar kring [USB TOHOST] finns i föregående avsnitt.1 Anslut USB lagringsenheten till [USB TODEVICE] uttaget med en standard USB kabel.2 Därefter, gå bort en gång från vald display ochåtergå igen till displayen (eller tryck TAB knapparna[√] och [®] samtidigt vid vald display).USB flikar (USB 1, USB 2, etc) tas automatisktfram och kan användas för att spara filer ochspela upp musikdata från enheten.USB hub (förgrening)Om Du ansluter två eller tre apparater samtidigt (som t ex två USBlagringsenheter och en LAN adapter), använd en USB hub (förgrening).Denna måste ha sin egen kraftkälla (egen strömförsörjning)och strömmen måste vara på. Endast en USB hub kananvändas. Om ett felmeddelande visas när en USB hub användes,koppla ur förgreningen från instrumentet, slå av strömmen förinstrumentet och anslut åter USB hub.Beträffande USB flikarFlikar som indikerar ansluten USB apparat (USB 1, USB 2, etc) kanvisas upp till USB 20 för varje apparat eller partition. Nummerordningenär inte fixerad och kan ändras med hänsyn till den ordningsföljdapparater kopplas i och ur.186CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Anslut en dator eller USB apparatKontrollera återstående minne för en USB lagringsenhetDu kan kontrollera detta i en display som tas fram med följandeoperation:[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [√]/[®] MEDIAVälj önskad apparat med hjälp av [A]/[B] knapparna i denna displayoch tryck [F] (PROPERTY).Formatera USB lagringsmediaNär en USB lagringsenhet anslutes eller media sätts i kanskeett meddelande visas som uppmanar Dig att formateraapparat/media. I så fall, genomför Format operationen(sidan 62).Gör backup för Dina data i datorn■ Spara Dina instrumentdata i en datorSå snart Du sparat data till ett SmartMedia kort eller USBlagringsenhet kan Du kopiera denna data till hårddisken iDin dator och sedan arkivera och organisera denna enligtönskan. Gör helt enkelt de omkopplingar som visas nedan.Sparar interna data till SmartMedia kort eller USB lagringsenhet.FÖRSIKTIGTFormateringsoperationen skriver över all tidigare data. Gå vidaremed försiktighet.DatorInstrumentUSB lagringsenhetUSB TO DEVICE uttagFÖRSIKTIGTUndvik att slå av och på strömmen för en USB lagringsenhetmed täta intervaller, eller koppla in och ur kabeln för snabbt.Detta kan orsaka att instrumentet låser sig eller ”fryser”. Medaninstrumentet hanterar data (som t ex vid Save, Copy och Deleteoperationer), koppla INTE ur USB kabeln, tag INTE ur media urapparaten och slå INTE av strömmen för någon apparat. Dettakan förstöra datan i någon eller båda apparaterna.Koppla ur USB lagringsenheten från instrumentet och anslut dentill datornKopiera datan till datorn och organisera filer/mapparFör att skydda Dina data (skrivskydd):För att förhindra att viktiga data blir ofrivilligt raderade,använd det skrivskydd som finns att tillgå på varje lagringsenheteller media. Om Du vill spara data till en USB lagringsenhet,se till att skrivskyddet är avaktiverat.DatorInstrumentUSB lagringsenhetÄven om en dator är ansluten till [USB TO HOST] uttaget och enUSB lagringsenhet är ansluten till [USB TO DEVICE] uttaget kanDu inte få tillgång till USB lagringsenheten från datorn via instrumentet.Även om instrumentet stöder USB 1.1 standarden kan Du anslutaen USB 2.0 lagringsenhet till instrumentet. Överföringshastighetenblir emellertid den som gäller för USB 1.1.Även om exemplet är visar hur man använder en anslutenUSB lagringsenhet kan Du också göra backup för den data Duskapat och sparat på SmartMedia kort isatt i CARD uttaget.Använd Ditt instrumentmed andra apparaterCVP-305/303/301 Bruksanvisning 187


Anslut en dator eller USB apparat/Vad är MIDI?Kopiera filer från datorns hårddisk till en USBlagringsenhetFiler som ligger på hårddisken i en dator kan överföras tillinstrumentet genom att man först kopierar dem till lagringsmedietoch sedan ansluter/sätter i mediat i instrumentet.Inte enbart filer skapade i själva instrumentet utan ocksåStandard MIDI-filer och kompstilar i Style File format skapadei andra apparater kan kopieras till SmartMedia korteller USB lagringsenhet från hårddisken i datorn. Så snartdatan kopierats sätt i kortet i Card uttaget eller anslut USBapparaten till [USB TO DEVICE] uttaget på instrumentetoch spela upp datan med instrumentet.Kopiera filerna från datorns hårddisk till USB lagringsenhetenVad är MIDI?Enkelt uttryckt är MIDI en standard för dataöverföringsom gör det lätt och enkelt att kontrollera elektroniska/digitala musikinstrument och andra apparater. För attbättre förstå vad MIDI gör, låt oss tänka oss ett akustisktpiano och en klassisk gitarr som representanter för akustiskainstrument. De är lätta att förstå. Med ett piano slårDu an en tangent och en hammare inuti slår mot någrasträngar och en ton ljuder. Med gitarren knäpper Dudirekt på en sträng och tonen ljuder. Men hur går det tillnär man spelar en ton med ett digitalt instrument?Tonen skapas i enakustisk gitarrTonen skapas i ett digitaltinstrumentDatorDatorInstrumentLäs filer på USB lagringsenheten från instrumentetInstrumentUSB lagringsenhetKoppla ur USB lagringsenhetenur datorn och anslutden till instrumentetUSB lagringsenhet[USB TO DEVICE] uttagKnäpp på en strängoch klanglådan förstärkerdess svängning.LIntern förstärkareTongenerator(elektroniskakretsar)Spel på klaviaturenIntern förstärkareBaserat på den information somsker genom att spela på klaviaturen,återges genom högtalarnaen inspelad ton som finns lagradi instrumentet.Som illustrationen ovan visar, innehåller ett elektronisktinstrument ”samplade” (digitalt gjorda inspelningar avverkliga musikinstrument) ljud som finns lagrade i tongeneratorn(elektroniska kretsar) och dess återgivningbaseras på den information som kommer från klaviaturenoch ljuder ur högtalarna.Låt oss nu studera vad som händer när vi spelar upp eninspelning. När Du spelar upp musik från en CD (t ex eninspelning av ett pianosolo) hör Du det verkliga ljudet(vibrationer i luften) av ett akustiskt instrument. Dettakallas audio- eller ljuddata, till skillnad från MIDI data.RInspelning och uppspelning av ett framförande påett akustiskt instrument (audiodata)InspelningUppspelningAnvänd Ditt instrumentmed andra apparaterI exemplet ovan är det verkliga akustiska ljudet från pianistensframförande fångat av inspelningen som audiodataoch detta är inspelat på en CD. När Du spelar uppdenna CD i Din stereoanläggning hör Du det verkligapianoframförandet. Själva pianot är inte nödvändigteftersom inspelningen innehåller det verkliga ljudet avpianot och Dina högtalare återger det.188CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Vad är MIDI?Inspelning och uppspelning av ett framförande på ettdigitalt instrument (MIDI data)InspelningUppspelningController (klaviatur, etc.)Smart-MediakortTongeneratorSequencerSmartMediakortSlutligen, låt oss ta en titt på den verkliga data som blirinspelad och som fungerar som grund för uppspelningav ljuden. Låt oss som exempel säga att Du spelar ett”C” som en fjärdedelsnot med ett pianoljud på Clavinova.Till skillnad från ett akustiskt instrument, där ljudet somhörs är ett resultat av en mekaniskt igångsatt svängningav en sträng, skickar klaviaturen på det elektroniskainstrumentet information av typen ”med vilket ljud”,”med vilken tangent”, ”ungefär hur starkt”, ”när slogsden an” och ”när släpps den upp”. Varje bit av informationomvandlas till ett numerärt värde och sänds till tongeneratorn.Med dessa värden som grund spelar tongeneratornen ton med det samplade ljud som finns lagrat.Exempel på klaviaturinformationMed ett digitalt instrument skickas audiosignalerna genom utgångar(som t ex [AUX OUT]) på instrumentet.”Controller” och ”Tongenerator” i illustrationen ovanmotsvarar pianot i vårt akustiska exempel. Här är spelarensframförande på klaviaturen fångat som MIDI Songdata (se illustrationen nedan). För att kunna spela in detljudliga framförandet på ett akustiskt piano, behövsspeciell inspelningsutrustning. Eftersom Clavinova ärutrustad med en inbyggd sequencer som kan spela indata för Ditt framförande, är emellertid denna inspelningsutrustningonödig. Istället blir det möjligt med Dittdigitala instrument — Clavinova — att både spela inoch spela upp datan.TongeneratorSequencerKlaviaturframförande (MIDI data)Vi behöver emellertid också en ljudkälla för att skapaljudet, som slutligen kommer ur Dina högtalare. Det ärtongeneratorn i Clavinova som fyller denna funktion.Det inspelade framförandet återskapas av sequencernsom spelar upp Song datan med hjälp av tongeneratornsom är kapabel till en riktig återgivning av olika instrumentljud— inklusive ljudet av ett piano. Eller om manser det på ett lite annat sätt, relationen mellan sequencernoch tongeneratorn kan liknas vid det mellan pianistenoch pianot — den ena spelar den andra.Eftersom digitala instrument hanterar uppspelningsdatanoch det verkliga ljudet individuellt, kan vi få höra vårtpianoframförande spelat av ett annat instrument, t ex engitarr eller violin.Även om det är ett enstaka musikinstrument kan man betraktaClavinova som ett antal olika komponenter; en kontrollenhet,en tongenerator och en sequencer.Ljudnummer (vilket ljud)Tonnummer (vilken tangent)Ton till (när den slogs an) ochton från (när den släpptes upp)Anslag (ungefär hur starkt)01 (Grand Piano)60 (C3)Numerärt värde(fjärdedelsnot)120 (starkt)Paneloperationer på Clavinova, som att spela på klaviaturenoch välja bland ljuden, hanteras och lagras somMIDI data. De automatiska ackompanjemangsstilarnaoch Song består också av MIDI data.MIDI, en förkortning för Musical Instrument DigitalInterface, gör det möjligt för elektroniska musikinstrumentatt kommunicera med varandra genom att sändaoch mottaga olika typer av MIDI data som t ex speladetoner, hantering av diverse kontroller, byten av ljud ochen rad andra typer av meddelanden.Clavinova kan kontrollera en MIDI apparat genom attsända data som avser toner och olika typer av kontroller.Clavinova kan kontrolleras av inkommande MIDI datavilket automatiskt bestämmer tongeneratorläge, val avMIDI kanaler, ljud och effekter, ändringar av parametrarsvärden och naturligtvis spelar de ljud som specificeratsför de olika stämmorna.MIDI data har följande fördelar framför audiodata:• Mängden data är mycket mindre.• Datan kan editeras effektivt och enkelt, t o m för att byta ljudoch förvandla datan.MIDI meddelanden kan delas in i två grupper:kanal meddelanden och system meddelanden.Kanal meddelandenClavinova är ett elektroniskt instrument som kan hantera16 kanaler (eller 32 kanaler när man använder [USB]uttaget). Detta kan allmänt förklaras som att ”det kanspela 16 instrument på en gång”. Kanal meddelandensänder information som Note TILL/FRÅN och ProgramChange för var och en av de 16 kanalerna.Använd Ditt instrumentmed andra apparaterCVP-305/303/301 Bruksanvisning 189


Vad är MIDI?MeddelandetsnamnNote TILL/FRÅNProgram ChangeControl ChangeClavinova operation/panelinställningMeddelanden som genereras närman spelar på klaviaturen. Varjemeddelande inkluderar ett specifikttonnummer som motsvarar den tangentsom slås an, plus anslagsvärdebaserat på hur hårt tangenten slås.Ljudval (Control Change bank väljerMSB/LSB inställning)Alla data som representerar framföranden av Song och Stylehanteras som MIDI data.MIDI kanalerData för ett framförande fördelas via MIDI till en av sextonMIDI kanaler. Med hjälp av dessa kanaler, 1–16, kan dataför framföranden av sexton olika instruments stämmorsamtidigt sändas i en enda MIDI kabel.Tänk på MIDI kanaler som TV kanaler. Varje TV kanalsänder sitt program över en speciell kanal. Din TVapparathemma tar emot många olika TV program samtidigtoch Du väljer den kanal som innehåller det programDu vill se.1VäderrapportVolym, panorering (Mixing Console),MODULATION hjul operation, etc.2NyheterMIDI opererar enligt samma grundprincip. Det sändandeinstrumentet sänder MIDI data på en specifik MIDI kanal(MIDI Transmit Channel) via en enkel MIDI kabel till detmottagande instrumentet. Om det mottagande instrumentetsMIDI kanal (MIDI Receive Channel) överensstämmermed den sändande kanalen kommer det mottagandeinstrumentet att ljuda enligt den data som sändsav det sändande instrumentet.2NyheterExempel: Vid inspelning med det automatiska ackompanjemangeti Clavinova till en yttre sequencerClavinova spår (kanal)RIGHT 1RIGHT 2LEFTSTYLE instrumentSTYLE instrumentSTYLE instrumentSTYLE instrumentSTYLE instrumentSTYLE instrumentSTYLE instrumentSTYLE instrumentSom Du kan se är det grundläggande att bestämmavilken data som skall sändas över vilken MIDI kanal närMIDI data sändes (sid 194).Clavinova låter Dig också bestämma hur den mottagnadatan skall spelas upp (sid 195).System meddelandenDetta är data som används gemensamt av hela MIDIsystemet. System meddelanden inkluderar meddelandensom Exclusive meddelanden som sänder data som ärunika för varje instrumenttillverkare och realtidsmeddelandensom kontrollerar en MIDI apparat.MeddelandetsnamnSystem ExclusivemeddelandenClavinova operation/panelinställningRealtidsmeddelandenMIDI kabeleller seriell kabelKanal 1Kanal 2Kanal 3Kanal 4Kanal 5Kanal 6Kanal 7Kanal 8Kanal 9Kanal 10Kanal 11Inställningar för effekttyper(Mixing Console), etcClock inställningStart/stopp operationerExtern sequencerSpår 1Spår 2Spår 3Spår 4Spår 5Spår 6Spår 7Spår 8Spår 9Spår 10Spår 11Meddelanden som sänds/mottages av Clavinova angesi MIDI Data Format och MIDI Implementation Chart iden separata Data List.MIDISändande MIDI kanal 2kabelMottagande MIDI kanal 2Använd Ditt instrumentmed andra apparaterClavinova:s klaviatur och den interna tongeneratorn är ocksåanslutna via MIDI. → LOCAL CONTROL (sidan 194)Flera spår (kanaler) kan t ex sändas samtidigt, inklusiveStyle data (såsom visas nedan).190CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Vad Du kan göra med MIDIVad Du kan göra med MIDI■ Spela in Ditt framförande (1–16 kanaler) med denautomatiska ackompanjemangsfunktionen i Clavinovatill en yttre sequencer (som t ex en dator). Efter inspelningkan Du editera datan med sequencern och sedanspela upp den igen med Clavinova.InstrumentMIDI sändningDator ellersequencerNär Du vill använda Clavinova som en XG-kompatibelmulti-timbral tongenerator, ställ mottagande stämmorsMIDI kanaler 1–16 på ”SONG” i MIDI/USB 1 i MIDIReceive (sid 195).■ Kontrollera från en yttre MIDI klaviaturInstrumentMIDI mottagningMIDI INMIDI OUTMIDI mottagningMIDI INMIDI OUTMIDI OUTMIDI IN● XFYamaha XF formatet förbättrar SMF (Standard MIDI File)standarden med större funktionalitet och är öppet förframtida expansion. Clavinova är kapabel att visa sångtexternär en XF fil som innehåller sångtextdata spelas)● Style FileStyle File Format — SFF — är Yamahas originalformatför ackompanjemangsmönster som arbetar med ettunikt konverteringssystem och ger ackompanjemangsautomatikav högsta kvalitet för en stor mängd olikaackordtyper.LjudallokeringsformatI MIDI sammanhang tilldelas ljuden specifika nummer,kallade ”program nummer”. Med ”ljudallokeringsformat”avses den standard enligt vilken ljuden har sorterats,m a o dess ordningsföljd.Ljuden spelas kanske inte upp såsom förväntats omljudallokeringsformatet för Song datan inte överensstämmermed den MIDI apparat som användes föruppspelning. CVP-305/303/301 är kompatibel medföljande format.MIDI datakompatibilitetDetta avsnitt berör grundläggande information kringdatakompatibilitet; om andra MIDI apparater kan spelaupp data inspelad med CVP-305/303/301, eller omCVP-305/303/301 kan spela upp kommersiellt produceradSong data eller Song data skapad för andra instrumenteller via dator. Beroende på MIDI apparaten ellerdatastandard, är det möjligt att Du kan spela upp datanutan några problem, men det kan också hända att Dumåste genomföra några speciella operationer innan såkan ske. Om Du får problem med uppspelningen, kontrollerainformationen nedan.SequenceformatSong data kan spelas in och lagras enligt olika systemsom kallas ”sequenceformat”.Uppspelning är bara möjlig när sequenceformatet hosSong datan överensstämmer med MIDI apparaten.CVP-305/303/301 är kompatibel med följande format.● SMF (Standard MIDI file)Detta är det vanligaste sequenceformatet. StandardMIDI filer är vanligtvis tillgängliga i ett av två typformat:Format 0 eller Format 1. Många MIDI apparater är kompatiblamed Format 0 och de flesta MIDI filer som finnsatt köpa i handeln är inspelade enligt Format 0.• CVP-305/303/301 är kompatibel med såväl Format 0som Format 1.• Song data som spelas in med CVP-305/303/301 blirautomatisk sparat som SMF Format 0.● ESEQDetta sequenceformat är kompatibelt med många avYamaha’s MIDI apparater, vilket inkluderar Clavinova.Detta är ett gemensamt format för olika mjukvara frånYamaha.• CVP-305/303/301 är kompatibel med ESEQ.Även om apparaterna och datan överensstämmer med alla ovannämnda förutsättningar, kan det fortfarande hända att det inte ärfullständigt kompatibelt, beroende på apparaters specifikationeroch speciella datainspelningsmetoder.● GM System Level 1Detta är ett av de vanligaste ljudallokeringsformaten.Många MIDI apparater är kompatibla med GM SystemLevel 1, liksom det mesta av den mjukvara som finns attköpa i handeln.● GM System Level 2”GM System Level 2” är en standardspecifikation somutgör en förbättring jämfört med det ursprungliga ”GMSystem Level 1” och ger bättre Song data kompatibilitet.Det ger ökad polyfoni, större ljudurval, ljudparametrarhar expanderats och har integrerad effektprocessor.● XGXG är en markant förbättring av GM System Level 1formatet, utvecklat av Yamaha speciellt för att ge tillgångtill fler ljud och större variationer såväl som större kontrollöver effekter och modulationer, samt att garanterakompatibilitet med framtida data. Song data som spelasin med CVP-305/303/301 och använder XG kategorinsljud är XG-kompatibel● DOC (Disk Orchestra Collection)Detta ljudallokeringsformat är kompatibelt med mångaav Yamaha’s MIDI apparater, vilket inkluderar olikainstrument i Clavinova-serien. Detta är ett gemensamtformat för olika mjukvara från Yamaha.● GSGS har utvecklats av Roland Corporation.På samma sätt som XG utgör GS en markant förbättringav GM speciellt för att ge fler ljud och trumset och variationerför dessa såväl som större kontroll över ljuden ochdess effekter.Använd Ditt instrumentmed andra apparaterCVP-305/303/301 Bruksanvisning 191


MIDI inställningarMIDI inställningarI detta avsnitt förklaras hur Du gör MIDI-relateradeinställningar för instrumentet. Clavinova ger Dig enuppsättning av tio förprogrammerade mallar som gör attDu lätt och omedelbart kan konfigurera instrumentet föratt passa Din speciella MIDI applikation eller yttreapparat. Du kan också editera de förprogrammerademallarna och spara upp till tio som Dina egna originalmallari USER display. Du kan sedan spara alla dessaoriginalmallar som en enstaka fil till SmartMedia korteller annan yttre USB lagringsenhet i display för val avMIDI SETUP (tas fram genom att trycka [FUNCTION]→ [I] UTILITY → TAB [F] SYSTEM RESET).Grundläggande hantering1 Ta fram display för operationen (val av MIDImall).Function → [H] MIDI4 Använd TAB [√]/[®] knapparna för att ta framrelevant display med inställningar.SYSTEM display MIDI System inställningar (sidan 194)TRANSMIT displayRECEIVE displayBASS displayCHORD DETECTdisplayInställningar för MIDI sändning(sidan 194)Inställningar för MIDI mottagning(sidan 195)Inställningar för ackordets bastonerför Style uppspelning via mottagenMIDI data (sidan 195)Inställningar för ackordstyp för Styleuppspelning via mottagen MIDI data(sidan 196)5 När Du avslutat editering, tryck [EXIT] knappenför att gå tillbaka till display för val av MIDI mall(PRESET eller USER).6 Använd TAB [√]/[®] för att välja USER displayoch spara datan (sidan 63).Förprogrammerade MIDI mallar2 För att använda förprogrammerade mallar ellereditera demTryck TAB [√] knappen för att välja PRESET display.Tryck en av knapparna [A]-[J] för att välja en MIDImall.För att använda mallar redan sparade i USERdisplay eller editera demTryck TAB [®] knappen för att välja USER display.Tryck en av knapparna [A]–[J] för att välja en MIDImall.3 För att editera en mall, tryck [8†] (EDIT) knappenför att ta fram MIDI display för editering.De individuella parametrarnas inställningar förden valda mallen visas. Här kan Du editera parametrarna.Använd Ditt instrumentmed andra apparater192CVP-305/303/301 Bruksanvisning


MIDI inställningarMallens namnAll PartsKBD & STYLEMaster KBDSongClock ExtMIDI Accord 1MIDI Accord 2MIDI Pedal 1MIDI Pedal 2MIDI OFFBeskrivningSänder alla stämmor inklusive klaviaturstämmorna (RIGHT 1, 2 och LEFT), men undantagför Song stämmor.I grunden samma som ”All Parts” förutom hur klaviaturstämmorna hanteras. Högerhandsstämmorhanteras som ”UPPER” istället för RIGHT 1och 2, och vänsterhandsstämmanhanteras som ”LOWER”.I denna inställning fungerar instrumentet som en ”master” klaviatur för spela ochkontrollera en eller flera yttre tongeneratorer eller andra apparater (som t ex en dator/sequencer).Alla sändande kanaler ställs för att motsvara Song kanalerna 1–16. Detta används för attspela Song data med en extern tongenerator, och för att spela in Song data till en externsequencer.Uppspelning (Song eller Style) synkroniseras med en yttre MIDI klocka istället förinstrumentets interna klocka. Denna mall skall användas när Du vill ställa tempot medden yttre MIDI apparaten som är ansluten till instrumentet.Du kan med MIDI dragspel sända MIDI data och spela anslutna tongeneratorer frånklaviatur och bas/ackordsknappar på dragspelet. Med denna mall kan Du spela melodinpå dragspelets klaviatur och kontrollera Style uppspelning i instrumentet med dragspeletsvänsterhandsknappar.I grunden samma som ”MIDI Accord 1” ovan, med den skillnaden att de bas/ackordsknapparDu spelar med Din vänsterhand på MIDI dragspelet också tolkas som MIDItonnummer.MIDI pedalbord gör att Du kan spela anslutna tongeneratorer med Din fot (speciellt omDu vill kunna spela enstaka bastoner). Med denna mall kan Du spela/kontrollera ackordetsgrundton i Style uppspelning med ett MIDI pedalbord.Med denna mall kan Du spela basstämman i Style uppspelning med hjälp av ett MIDIpedalbord.Inga MIDI signaler sändes eller mottages.Använd Ditt instrumentmed andra apparaterCVP-305/303/301 Bruksanvisning 193


MIDI inställningarMIDI System inställningarSYSTEM displayFörklaringarna här avser SYSTEM display som tas fram isteg 4 i ”Grundläggande hantering” på sidan 192.● RECEIVE TRANSPOSEBestämmer om instrumentets Transpose inställning(sidan 55) skall påverka de toner som tas emot tillinstrumentet via MIDI.● START/STOPBestämmer huruvida inkommande FA (Start) och FC (Stop)meddelanden påverkar uppspelning av Song eller Style.■ MESSAGE SW● SYS/EX.”Tx” inställningen kopplar MIDI sändning av MIDISystem Exclusive meddelanden till eller från.”Rx” inställningen kopplar MIDI mottagning och tolkningav MIDI System Exclusive meddelanden genereradeav yttre utrustning till eller från.■ LOCAL CONTROLKopplar Local Control till eller från för varje stämma.När Local Control står på ”ON” kontrollerar klaviaturenpå Clavinova sin egen (lokala) interna tongenerator,vilket gör att dessa interna ljud kan spelas direkt frånklaviaturen. Om Local Control ställs i ”OFF”, d v sfrånkopplat, kopplas klaviaturen och kontroller bortfrån den interna tongeneratorn och det återges ingetljud från Clavinova när man spelar på klaviaturen elleranvänder olika kontroller. Detta innebär att Du kananvända en extern MIDI sequencer för att spela deinterna ljuden i Clavinova och använda klaviaturen påClavinova för att spela in toner till en extern sequenceroch/eller spela en extern tongenerator● CHORD SYS/EX.”Tx” inställningen kopplar MIDI sändning av ackorddata(ackordtolkning — grundton och typ) till eller från.”Rx” inställningen kopplar MIDI mottagning och tolkningav MIDI ackorddata genererade av yttre utrustning tilleller från.Inställningar för MIDI sändningTRANSMIT displayFörklaringarna här avser TRANSMIT display som tasfram i steg 4 i ”Grundläggande hantering” på sidan 192.Detta bestämmer vilka stämmor som skall sända MIDIdata och över vilken MIDI kanal datan skall sändas.Använd Ditt instrumentmed andra apparater■ Clock inställning, etc.● CLOCKBestämmer om Clavinova skall styras av sin egeninterna klocka eller en MIDI klocksignal mottagen frånen yttre apparat. ”INTERNAL” är den normala Clockinställningen när Clavinova används ensam eller användssom Master klaviatur för att kontrollera yttre apparat.Om Du använder Clavinova tillsammans med en yttresequencer, MIDI dator eller annan MIDI apparat, ochvill att Clavinova skall synkroniseras med denna, ställdenna parameter i lämpligt läge: MIDI, USB 1 eller USB 2.I detta fall måste den yttre apparaten vara ansluten tillClavinova MIDI IN anslutningen och sända en relevantMIDI klocksignal. Vid anslutning till yttre apparat (MIDI,USB 1 eller USB 2) indikeras Tempo som ”Ext.” i Maindisplay.● TRANSMIT CLOCKKopplar sändning av MIDI klocka till eller från. I ”OFF”sänds ingen MIDI klocka eller Start/Stop data även omen Song eller Style spelas upp.HanteringVälj den stämma som skall sändas och över vilkenkanal den valda stämman skall sänads. Du kan ocksåvälja den typ av data som skall sändas.● Med undantag för de två stämmorna nedan ärkonfigurationen för stämmorna densammaenligt de beskrivningar som redan gjorts påandra ställen i denna bruksanvisning.• UPPEREn klaviaturstämma spelad i högerhandsomfånget frånsplitpunkten (RIGHT 1 och/eller 2).• LOWEREn klaviaturstämma spelad i vänsterhandsomfånget frånsplitpunkten. Denna stämma påverkas inte av till/frånläge för [ACMP ON/OFF] knappen.194CVP-305/303/301 Bruksanvisning


MIDI inställningar● Tx MONITORPunkterna, som motsvarar varje kanal (1–16), blinkar tillså snart någon data sänds på kanalen(-erna).När olika stämmor fördelas till samma sändande kanalOm samma sändande kanal fördelas till flera olika stämmor blandasdet sända MIDI meddelandet till en enstaka kanal, vilket kanresulterar i oväntande ljud och problem med den anslutna MIDIapparaten.Beträffande skyddad SongSkrivskyddad Song och GS Song:er kan inte sändas även om korrektSong kanaler 1–16 ställts för sändning.■ MIDI meddelanden som kan sändas ellermottagas (tolkas)Följande MIDI meddelanden kan ställas i TRANSMIT/RECEIVE displayen.• Note (spelade toner) ..................................sidan 154• CC (CONTROL CHANGE) .........................sidan 154• PC (PROGRAM CHANGE) .........................sidan 154• PB (Pitch Bend) ..........................................sidan 154•AT (Aftertouch) ...........................................sidan 154RECEIVE displayInställningar för MIDI mottagning• KEYBOARDDet mottagna tonmeddelandet kontrollerar Clavinova:sklaviaturframförande.• EXTRA PART 1–5Det finns ytterligare fem stämmor, speciellt reserveradeför mottagning och uppspelning av MIDI data.Normalt används inte dessa stämmor av instrumentetsjälvt. Clavinova kan användas som en 32-kanalersmulti-timbral tongenerator med hjälp av dessa femsom tillägg till stämmorna (med undantag för mikrofonljudet).● Rx MONITORPunkterna, som motsvarar varje kanal (1–16), blinkar tillså snart någon data mottages på kanalen(-erna).Parameter LockDu kan ”låsa” specifika parameterar (t ex effekt, splitpunkt,etc) så att de bara kan väljas via panelkontrollerna(sidan 122).■ MIDI sändning/mottagning via USB uttagoch MIDI uttagFörhållandet mellan MIDI uttagen och USB uttaget somkan användas för sändning/mottagning över 32 kanaler(16 kanaler x 2 portar) med MIDI meddelanden är följande:MIDI mottagning[USB TO[MIDI IN] uttag HOST] uttagMIDI sändning[USB TO[MIDI OUT] uttag HOST] uttagPorthanteringUSB1USB2SlårihopMIDI/USB101–16Slår ihopUSB201–16MIDI/USB 01–16Förklaringarna här avser RECEIVE display som tas fram isteg 4 i ”Grundläggande hantering” på sidan 192. Dettabestämmer vilka stämmor som skall ta emot MIDI dataoch över vilken MIDI kanal datan skall tas emot.HanteringVälj den kanal som skall ta emot och vilken stämmaden valda kanalen skall ta emot. Du kan också väljaden typ av data som skall tas emot.● Clavinova kan ta emot MIDI meddelandenöver 32 kanaler (16 kanaler x 2 portar) viaUSB anslutning.● Med undantag för de två stämmorna nedanär konfigurationen för stämmorna densammaenligt de beskrivningar som redan gjorts påandra ställen i denna bruksanvisning.BASS displayInställningar för ackordets bastonerför Style uppspelning via mottagenMIDI dataFörklaringarna här avser BASS display som tas fram isteg 4 i ”Grundläggande hantering” på sidan 192.Med dessa inställningar kan Du bestämma bastonen vidStyle uppspelning, baserat på tonmeddelanden mottagnavia MIDI. Det ton-ON/OFF meddelanden som mottagesvid kanalen (-erna) ställda på ”ON” blir tolkat som bastoni för ackordet i Style uppspelningen. Bastonerna blirtolkade oberoende av [ACMP ON/OFF] till/från-lägeoch splitpunktsinställningar. När flera kanaler samtidigtär ställda på ”ON” tolkas bastonen från den sammanslagnaMIDI data som mottages över kanalerna.Använd Ditt instrumentmed andra apparaterCVP-305/303/301 Bruksanvisning 195


MIDI inställningarVisa Voice Program Change nummer i displayenBestämmer huruvida ljudbank och nummer skall visas idisplay för val av ljud eller ej.Detta är användbart när Du vill kontrollera bankvaletsMSB/LSB värden och programnummer för att specificeranär ljud väljes från en yttre MIDI apparat.Du kan göra denna inställning för displayen genom följandeoperationer: [FUNCTION] → [I] UTILITY →TAB[√]/[®] CONFIG 2. Koppla DISPLAY VOICE NUMBERmeny ON eller OFF.HanteringVälj kanal och ställ önskat ”ON/OFF” läge för dennakanal. Använd All OFF funktionen för att ställa allakanalerna i OFF.CHORD DETECT displayInställningar för ackordstyp för Styleuppspelning via mottagen MIDI dataFörklaringarna här avser CHORD DETECT displaysom tas fram i steg 4 i ”Grundläggande hantering”på sidan 192.Med dessa inställningar kan Du bestämma ackordstypenvid Style uppspelning, baserat på tonmeddelandenmottagna via MIDI. De ton-ON/OFF meddelandensom mottages vid kanalen (-erna) ställda på ”ON” blirtolkade som ackordstoner för Style uppspelningen.Ackordstonerna blir tolkade oberoende av [ACMP ON/OFF] till/från-läge och splitpunktsinställningar. När flerakanaler samtidigt är ställda på ”ON” tolkas ackordstonenfrån den sammanslagna MIDI data som mottages överkanalerna.Hanteringen är i grunden densamma som för BASS displayovan.• De siffror som visas här börjar från ”1”. Därav följer attMIDI Program Change numret är ett nummer lägre, eftersomdet nummersystemet startar från ”0”.• Denna funktion är inte tillgänglig för GS ljuden(Program Change nummer visas inte).Använd Ditt instrumentmed andra apparater196CVP-305/303/301 Bruksanvisning


FelsökningGenerelltClavinova tänds inte.• Sätt i nätsladden ordentligt i Clavinova och kontrolleraäven vägguttaget.När strömmen slås av och på hörs ett ”poppande”ljud i högtalarna.• Detta är fullt normalt och föranleder ingen åtgärd.Det hörs störande ljud från högtalarna i Clavinova.• Om en mobiltelefon används i närheten av Clavinovakan detta orsaka störande ljud. För att förhindra detta,stäng av mobiltelefonen eller använd den längre bortfrån Clavinova.Displayen är för ljus eller för mörk och svår att avläsa.•Använd [LCD CONTRAST] ratten för att justera.• (CVP-305/303) Justera ljusstyrkan för displayen (sidan 19).- Det finns en liten skillnad i ljudet mellan olika tonersom spelas på klaviaturen.- En del ljud har en ändlös återgiving.- Missljud eller vibrato kan märkas i höga register fören del ljud.• Detta är normalt och ett resultat av samplingssystemet iClavinova.En del ljud hoppar en oktav i tonhöjd när man spelar ihöga eller låga register.• En del ljud har en gräns för sin tonhöjd, vilken har nåtts.Detta är normalt.Main display visas inte även sedan strömmen slagits på.• Detta kan kanske hända om en USB lagringsenhet harsatts i instrumentet. Vissa USB lagringsenheter kan orsakalångt intervall mellan strömmens påslagning och tills displayenvisas. För att undvika detta, slå på strömmen efteratt lagringsenheten kopplats ur.Den totala volymen är låg, det hörs inget ljud.• Master Volume står för lågt; ställ lämplig nivå med[MASTER VOLUME] ratten.• Alla klaviaturstämmorna är frånkopplade. Använd PARTON/OFF [RIGHT 1]/[RIGHT 2]/[LEFT] för att koppla in.•Volymen för individuella stämmor kan vara för lågt ställd.Öka volymen i BALANCE displayen (sid 39).• Se till att önskad kanal står på ON (sid 99).• Hörlurar är anslutna, vilket kopplar ur högtalarna.(Detta händer när högtalarinställningen står på ”HEAD-PHONES SW”; sidan 18.) Koppla ur hörlurarna.• Se till att högtalarinställningen står i ”ON”.•[FADE IN/OUT] knappen är inkopplad och tystar ljudet.Tryck [FADE IN/OUT] knappen föratt koppla bort funktionen.• Se till att Local Control står på ON (sid 194).Alla toner som spelas samtidigt ljuder inte.• Du kan ha överskridit den maximala polyfonin (sidan209) för CVP. När detta händer slutar den tidigast speladetonen att sluta ljuda till förmån för den senast speladetonen.Klaviaturens volym är för låg i förhållande till jämförtmed volymen för Song/Style uppspelning.•Volymen för klaviaturens stämmor kan vara för lågt ställd.Öka volymen i BALANCE displayen (sid 39).Tangenterna ljuder inte i rätt tonhöjd.• Se till att [PERFORMANCE ASSIST] knappen är frånkopplad.Vissa toner ljuder flaskt.Scale parametern har förmodligen satts i annat läge än”Equal”, vilket ändrar stämningen för instrumentet.Se till at ”Equal” är valt i Scale Tune display (sidan 76).PedalerDämpar, sostenuto och vänster pedal fungerar intesom förväntat.•Pedalkabelns kontakt är inte ansluten. Kontrollera attkabeln är ordentligt ansluten i korrekt uttag (sidan 203).•Varje pedal har fördelats andra funktioner. Se till att varjepedal är rätt fördelad för SUSTAIN, SOSTENUTO respektiveSOFT (sidan 182).•Kontrollera att Registration Sequence funktionen står påOFF (sidan 125).Filer/mapparEn del tecken för en fil/mapp är oläsliga.• Inställningen för språk har ändrats. Ställ lämpligt språkför filens/mappens namn (sidan 18).En existerande fil visas inte.•Filtillägget (.MID, etc) kan ha ändrats eller tagits bort.Namnändra filen manuellt och lägg till lämpligt filtilläggmed hjälp av en dator.Datainnehåll på ett externt media (SmartMedia kort,etc.) visas inte i själva instrumentet.• Datafiler med namn överstigande 50 tecken kan intehanteras av instrumentet. Namnändra filen och reduceraantalet tecken till 50 eller mindre.En fil/mapp kopierad eller klippt från ett media (t exSmartMedia kort, etc.) kan inte kopieras eller klistrasdirekt till annat media.• Detta är normalt. Eftersom direktkopiering av data inte ärmöjlig, kopiera eller klistra först datan till User displayoch kopiera eller klistra den därefter till Card/USB displayefter att ha bytt media.BilagorCVP-305/303/301 Bruksanvisning 197


DemoHur kan jag stoppa demo?•Tryck [EXIT] knappen.HelpHur kan jag lämna Help funktionen?•Tryck [EXIT] knappen.LjudDet ljud som valts från display för val av ljud ljuderinte.•Kontrollera att den valda stämman är inkopplad (sidan 73).• För att välja ljud för högerhandsomfånget, tryck PARTSELECT [RIGHT 1] knappen. För att välja ljud som skallläggas till för högerhandsomfånget, tryck PART SELECT[RIGHT 2] knappen. För att välja ljud för vänsterhandsomfånget,tryck PART SELECT [LEFT] knappen.En egendomlig ”svävning” eller ”dubblering” hörs förljudet. Ljudet blir något annorlunda varje gång entangent slås an.• Både RIGHT 1 och RIGHT 2 stämmorna är inkoppladeoch inställda med samma ljud. Koppla bort RIGHT 2stämman eller välj annat ljud för en av stämmorna.Ljudet låter konstigt och annorlunda än förväntat närett rytmljud (trumset, etc.) för Style eller Song ändrasfrån Mixer.• När rytm/percussion ljud (trumset, etc.) i en Style ellerSong ändras från VOICE parametern återställs de detaljeradeinställningarna relaterade till trumljudet och i endel fall kan Du inte återställa originalljudet. I sambandmed Song uppspelning kan Du återställa originalljudetgenom att gå tillbaka till början av Song och spela uppfrån denna punkt. I samband med Style kan Du återställaoriginalljudet genom att välja samma Style en gång till.Tremolo/Trill kan inte läggas till Organ Flute ljud.• Detta är normalt; Tremolo och Trill inställningar i Harmony/Echodisplay fungerar inte med Organ Flute ljuden.Harmony effekten fungerar inte.• Harmony kan inte användas med Full Keyboard eller AIFull Keyboard Fingering lägen. Välj annat Fingering läge(sid 97).Ljudet återger störande brus.•Vissa ljud kan återge brus, beroende på Harmonic Contentoch /eller Brightness inställningarna i Mixing Consoledisplay (sid 82).Ljudet låter orent eller illa.•Volymen är kanske för högt uppdragen. Se till att allarelevanta volyminställningar är lämpliga.• Detta kan orsakas av effekter. Prova att koppla bort allaonödiga effekter, speciellt de av distortions-typ (sid 84).• En del Filter Resonance inställningar i Custom VoiceCreator display (sid 91) kan orsaka orent ljud. Justeradessa inställningar om nödvändigt.• Brus kan kanske uppstå beroende på inställningar gjordai Filter display i Mixing Console. Justera Harmonic Contenteller Brightness kontrollerna i Filter display (sidan 82).Ljudet ändras inte när man byter ljud med Song AutoRevoice funktionen.• Beroende på den specifika Song datan kan det förekommaatt Song Auto Revoice inte har någon effekt, även omljud har bytts ut.Ljudet ändras inte även om det editeras.•Kom ihåg att justeringar gjorda med de olika parametrarnakanske inte har någon större inverkan på det verkligaljudet beroende på dess originalinställningar.Andra ljud än de som finns i Preset display kan inteväljas för Step inspelning.• Detta är normalt.StyleStyle uppspelning startar inte.• Se till att trycka STYLE CONTROL [START/STOP] knappen.• MIDI Clock kanske står på ”EXTERNAL”. Se till att denstår på ”INTERNAL” (sid 194).Enbart trummorna spelar.• Se till att funktionen för det automatiska ackompanjemangetär tillkopplad; tryck [ACMP ON/OFF] knappen.• Du kanske spelar tangenter inom högerhandsomfånget.Se till att spela tangenter inom ackompanjemangsomfångetpå klaviaturen.En Style kan inte väljas.• Om storleken för Style datan är för stor (120 KB ellerstörre), kan inte Style väljas p gr av att datan är för storför att läsas av instrumentet.BilagorNär ett ljud bytes ändras tidigare vald effekt.• Detta är normalt. Varje ljud har programmerats medlämpliga värden vilka återkallas automatiskt när motsvarandeVoice Set parametrar är tillkopplade (sid 96).Önskat ackord kan inte tolkas eller återges inte avackompanjemangsautomatiken.• Du kanske inte spelar rätt tangenter för att ange ackordet.Se ”Chord Types Recognized in the Fingered Mode” iden separata datalistan.• Du kanske spelar på tangenterna enligt ett annat Fingeringsätt än som valts. Kontrollera vilket läge som valtsoch spela enligt det valda läget (sid 98).198CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Synchro Stop kan inte kopplas in.• Synchro Stop kan inte kopplas in när Fingering läge ”FullKeyboard” eller ”AI Full Keyboard” valts, eller när ACMPON/OFF är frånkopplat. Se till att välja annat Fingeringläge och koppla in ACMP ON/OFF.Ackord för det automatiska ackompanjemanget tolkasoberoende av splitpunkt eller var de spelas på klaviaturen.• Detta är normalt när Fingering läget är ställt på ”FullKeyboard” eller ”AI Full Keyboard”. I båda fallen tolkasackorden över hela klaviaturen oavsett splitpunktensinställning. Om så önskas, välj ett annat Fingering läge(sidan 98).När man spelar upp en Style och väljer en annan Stylespelar inte den nyvalda Stylen i lämpligt tempo.• Detta är normalt. När man byter Style under pågåendeuppspelning bibehålles tempot.Startas en Song medan Style uppspelning pågår,stoppas Style uppspelningen.Detta beror på att Song uppspelning har prioritet. Med detvå sätt som beskrivs nedan kan Du spela upp Style och Songsamtidigt.• Ställ Song i Synchro Start klarläge och starta Style.• Starta Style uppspelning efter att Song startats.Ordningsföljden för Registration Memory inställningarvisas inte i Registration Sequence display.• Banken som innehåller registreringarna har inte valts.Välj relevant bank (sidan 122).När Freeze funktionen för Registration Memoryanvänds ändras inte till/från inställningen för LeftPart även om Registration Memory inställningenändras.• Inställningen för Left Part On/Off ingår i Style gruppen.Ta bort bocken från ”STYLE” i display för inställning avFreeze (sidan 123).Även om en Registration Memory inställning sominnehåller ett User/Card ljud väljes visar display förval av fil ett Preset Voice.• Detta är normalt; även om Preset Voice visas är det ljudsom verkligen återges det valda User/Card ljudet. När ettUser/Card ljud sparas till User/Card enheten, delas denverkliga datan upp i två olika typer: 1) själva Preset Voicekällan, och 2) parameterinställningar gjorda i Sound Creator.När Du återkallar en Registration Memory inställningsom innehåller ett User/Card ljud väljer Clavinova Presetljudet (enligt vilket User/Card ljudet är baserat), och läggerrelevanta parameterinställningar till detta, så att detDu hör är Ditt original User/Card ljud.Volymbalansen mellan de olika stämmorna blir felaktigoch oväntade ljud hörs när man väljer Style eller Voiceefter att ha valt en Song.•Volymbalansen för stämmorna kan ändras och oväntadeljud kan höras p gr av de effekter som lagts på varjestämma.”Off” inställningen visas inte för Play Type parameterni Assembly (Style Creator) funktionen.• Den valda sektionen är ställd för inspelning. Lämnainspelningsläget genom att trycka motsvarande [1†]–[8†] knapp i Recording Channel display (TAB [√]knappen BASIC flik → [F] REC CH).Kanalerna BASS-PHR2 kan inte editeras i Channel Edit.• Detta är normalt; BASS-PHR2 kanalerna i Preset Styleskan inte editeras.Registration memorySong/Style memorerad till Registration Memory kaninte tas fram.• Om en memorerad Song/Style lagrats på externt media,som t ex SmartMedia och detta media inte är isatt elleranslutet till instrumentet kan inte denna Song/Style tasfram. Sätt i eller anslut det media som innehåller Song/Style datan.SongSong kan inte väljas.• Det kan bero på att inställningarna för språket ändrats.Ställ relevant språk för Song filnamnet.• Om storleken för Song datan är för stor (300 KB ellerstörre), kan inte Song väljas p gr av att datan är för storför att läsas av instrumentet.Song uppspelning startar inte.• ”New Song” (en tom Song) har valts. Se till att väljaönskad Song i display för val av Song (sidan 34).• Se till att trycka SONG [PLAY/PAUSE] knappen.• Song har stoppats i slutet av Song datan. Gå tillbaka tillbörjan av Song genom att trycka SONG [STOP] knappen.•I de fall en Song är skrivskyddad (”Prot. 2 Edit” visasuppe till vänster om Song namnet) kanske inte originalfilenligger i samma mapp. Uppspelning kan inte skemed mindre än att originalfilen (visar ”Prot. 2 Orig”uppe till vänster om Song namnet) är i samma mapp.•I de fall en Song är skrivskyddad (”Prot. 2 Edit” visasuppe till vänster om Song namnet) kanske filens originalnamnändrats. Namnändra filen till sitt originalnamn (såatt ”Prot. 2 Orig” visas upp till vänster om Song namnet).•I de fall en Song är skrivskyddad (”Prot. 2 Edit” visasuppe till vänster om Song namnet) kanske filens ikonändrats. Song som försetts med skrivskydd kan intespelas upp om originalfilens ikon ändrats.• MIDI Clock kanske står på ”EXTERNAL”. Se till att denstår på ”INTERNAL” (sid 194).BilagorCVP-305/303/301 Bruksanvisning 199


Song uppspelning stoppar innan melodin är slut.• Guide funktionen är inkopplad. (I detta fall ”väntar”uppspelningen på att korrekt tangent skall spelas.)Tryck [GUIDE] knappen för att koppla bort funktionen.Senast vald Song innan strömmen slogs av är intelängre tillgänglig.• Senast vald Song innan strömmen slogs av är lagrad påexternt media som t ex ett SmartMedia kort. Du måsteåter sätta i/ansluta samma media för att kunna ta framsamma Song igen.Taktnumret skiljer sig från noternas i Song Positiondisplay, som visas när [REW/FF] knappar tryckts.• Detta händer när man spelar upp musikdata inställd medett specifikt fixerat tempo.Med AB Repeat funktion kan B punkten inte ställas.•A punkten har inte ställts in. B punkten kan bara ställasefter att A punkten ställts.När en Song spelas upp ljuder inte en del kanaler.• Uppspelning för dessa kanaler kan vara ställda i ”OFF”.Koppla in uppspelning för dessa (sidan 133).En Song som är skrivskyddad (”Prot. 2 Edit” visas uppetill vänster om Song namnet) kan inte flyttas till ett IDSmartMedia kort.• Om Du använder en yttre kortläsare kan inte skrivskyddadSong flyttas till ett ID SmartMedia kort. Använd kortuttagetpå detta instrument.Stämningen för pianoljudet överensstämmer inte heltmed övriga instrumentljud.• Den stämningskurva som är speciellt anpassad för pianoljudetkanske inte upplevs helt rätt i samband med andraljud. Ställ Tuning Curve på ”FLAT” (sidan 90).GuideMelodin spelar trots att Track 1 specificerats som denstämma som skall tystas för övning.• En annan stämma än melodistämman har fördelats tillTrack 1. Omfördela den stämma som innehåller melodintill Track 1 (sdian 131).Guidelamporna indikerar inte hur ackord skall spelas.•Kontrollera att Guide Mode är ställd på ”FollowLights”(sidan 98).• Lamporna indikerar inte om Fingering typ står på ”SingleFinger”, ”Full Keyboard” eller ”AI Full Keboard”. Väljannan typ av Fingering (sidan 98).Noter (Score)Med noter i displayen visas inte helnoter med bindebågarpå korrekt sätt.• Långa toner, som t ex helnoter och bindebågar, kanskeinte visas i notdisplay exakt så som de lagts in i sambandmed Step inspelning. För att få en mera korrekt bild avdessa noter, välj ”Tenuto” genom att trycka [H] knappeni Step Recording display innan dessa noter läggs in.Tempo, taktart, takt och noter visas inte korrekt.• En del Song data för Clavinova har spelats in med enspeciell inställning för ”fritt tempo”. För sådan Song datakan det hända att tempo, taktart, takt och noter inte visaskorrekt.Notnamnet döljer delvis noter i displayen.• När flera toner visas tätt intill varandra kan det hända attnotnamnet döljer noten till vänster.Noterna för vänster hand / höger hand visas inte.• Relevanta kanaler har inte fördelats till höger- och vänsterhandsstämmorna.Ställ Track 1 och Track 2 kanalerna på”AUTO” (sidan 38).Noterna i displayen klipps av mitt i en takt och visaspå nästa rad.• När inte alla noterna i en takt får plats på en rad, lyftstaktens återstående noter över till nästa rad.Punkterade noter visas som pauser.• Detta är normalt; punkterade noter visas ibland sompauser.Ackord visas inte.• Om vald Song inte innehåller ackordsdata kan inte ackordvisas.Guidelamporna lyser inte i samband med Song uppspelningäven om [GUIDE] knappen tryckts.•Kontrollera att guidelamporna är inkopplade (sidan 131).•Toner utanför 88-tangentsomfånget kan inte indikeras avguidelamporna.BilagorGuidelamporna lyser en eller två oktaver lägre/högreän den verkliga tonhöjden.• Att detta kan hända beror på det valda ljudet och dessoktavläge.Lamporna inom ackompanjemangssektionen på klaviaturenlyser.• Guide funktion för ackord (sidan 49) har aktiverats.Koppla bort ackompanjemanget genom att trycka[ACMP ON/OFF] knappen.200CVP-305/303/301 Bruksanvisning


Sångtext (Karaoke)Sångtext visas inte.• Om vald Song inte innehåller data för sångtext kan intesångtext visas.En del av texten överlappar varandra.• Detta händer om Song innehåller för mycket text.(CVP-305) Bakgrunden för sångtext kan inte ändras.• När färgen för bakgrunden specificerats i Song datan kaninte inställningen för Lyrics Background ändras.Performance Assistant teknikenPerformance Assitant tekniken fungerar inte korrekt.•Tryck SONG [STOP] knappen för att stoppa Song uppspelning,koppla sedan från [ACMP ON/OFF] och PARTON/OFF [LEFT]. Slutligen, starta åter Song.Video out (CVP-305)Innehållet i displayen på Clavinova kan inte sändas utvia Video Out och visas inte på en yttre skärm.• Se till att NTSC eller PAL inställningen motsvarar denstandard som gäller för Din speciella videoutrustning(sidan 53).Blinkande parallella linjer syns på TV skärm eller videomonitor.• Det kan tillfälligtvis förekomma att blinkande parallellalinjer syns på TV skärmen eller video monitorn. Dettainnebär inte att TV eller monitor är trasig. För bästa resultatkan det också behövas att justera färginställningen påsjälva TV monitorn.Mikrofon/Vocal Harmony (CVP-305/303)Mikrofonens insignal kan inte spelas in.• Detta är normalt. Inspelning av audio signal från mikrofonär inte möjlig. Du kan emellertid ansluta till en bandspelaretill utgångarna [AUX OUT, AUX OUT (LEVELFIXED)], [OPTICAL OUT (CVP-305)] och spela in mikrofonljudet.Harmonier hörs samtidigt med mikrofonljudet.•Vocal Harmony står i ”ON”. Koppla bort Vocal Harmony(sidan 54).Vocal Harmony effekten låter orent eller ostämt.Din sångmikrofon tar upp ovidkommande ljud, t ex ljudfrån ackompanjemanget i instrumentet. Speciellt basljudkan orsaka störningar för Vocal Harmony funktionen.För att avhjälpa detta:• Sjung så nära mikrofonen som möjligt.•Använd en riktad mikrofon.•Dra ner Master volym, Style volym eller Song volymkontrollerna.• Försök separera mikrofonen från instrumentets högtalareså mycket som möjligt.• Skär Low bandet via 3 Band EQ funktionen i MICRO-PHONE SETTING displayen (sid 165).• Öka mikrofonens ingångsnivå (”TH.”) i MICROPHONESETTING displayen (sid 162).Vocal Harmony funktionen återger inte förväntadeharmonitoner.• Försäkra Dig om att Du tillämpar rätt metod för att specificeraharmonitoner för det aktuella Vocal Harmony lägesom valts (sidan 163).Den monitor Du använder kanske inte visar instrumentetsdisplay såsom förväntat.• Tänk på att även om alla justeringar och inställningarsom rekommenderas här är gjorda, kanske den TV monitorDu använder inte visar LCD innehållet på förväntatsätt (t ex LCD innehållet passar inte in på skärmen, textenär kanske inte helt skarp eller färgerna kan vara felaktiga).BilagorCVP-305/303/301 Bruksanvisning 201


CVP-305: Montering av stativVARNING• Se till att inte blanda samman delarna, och se till attmontera delarna i rätt position. Var vänlig gör monteringeni den ordning som beskrivs nedan.• Monteringen bör utföras av minst två personer.• Se till att använda rätt skruvdimensioner enligt anvisningarnanedan. Felaktiga skruvar kan orsaka skador.•Avsluta monteringenmed att dra åt alla Ha en stjärnskruvmejsel tillhands.skruvar.• För att ta isär, görmomenten nedani omvänd ordning.1 Öppna förpackning, tag ur pedallådan,frigolitklossarna och placera klaviaturdelenovanpå dessa.Placera klossarna så att hörlursuttagen och ansutningspanelenpå undersidan går fria.KlaviaturdelAnslutningspanelHörlursuttagFrigolitklossarFrämre panelBakre panelFör att förhindra attklaviaturlocket ofrivilligtöppnas undermonteringen, tryckner locket och se tillatt packningsduken(se bilden) är kvarpå plats.Tag ur alla delar som visas nedan ur kartongen.3 Montera frontpanelen.1 Passa in och montera frontpanelen på pedallådans främresida och de båda gavlarna.2 Gör fast panelen med hjälp av de 4 x 14 mm smala skruvarna.* Sätt i sex skruvar i de små hålen på beslagen.4 Montera klaviaturdelen.VARNING• Fingrarna kan lätt komma i kläm mellan klaviaturdeloch bakstycke eller gavlar, så var extra försiktig närklaviaturdelen lägges på plats.• Håll inte klaviaturdelen i annan position än den somvisas i illustrationen.Se till att placera händerna minst 10 centimeterin från kortsidorna när klaviaturdelen läggespå plats.PedallådaPedalkabelGavel(vänster)Gavel(höger)At Minst least10 cmMonteringsdelarNätkabel6 x 25 mm långa skruvar x 46 x 16 mm korta skruvar x 44 x 20 mm träskruvar x 55 Gör fast klaviaturdelen.1 Centrera klaviaturdelen så att spelrummet blir lika stort påsåväl vänster som höger sida.4 x 14 mm smala skruvar x 8Kabelhållare x 22 Montera gavlarna på pedallådan.BilagorSide Gavel panel(vänster) (left)2 Tag bort plastbandet från denhopsamlade kabeln.Tag inte bortplastbandet intillhålet.Side Gavel panel(höger)(right)1 Använd de fyra 6 x 25mm långa skruvarnaför att montera pedallådan.Gör först enasidan och därefter denandra.2 Använd de6 x 16 mm kortaskruvarna för attbakifrån göra fastklaviaturdelen.* Gör fastskruvarna i defrämre hålen i defrämre beslagen.202CVP-305/303/301 Bruksanvisning


6 Anslut högtalarkabeln.1 Innan högtalarkabeln anslutes, tag bort plastbandet somhåller fast högtalarkabeln i den främre panelen.Spänningsomkopplare(Förekommer inte på Clavinova-modeller som säljs iSkandinavien.).VARNING• Anslutning till felaktig spänning kan orsaka allvarligaskador på Clavinova.2 Stick in högtalarkabeln i anslutningen med kontaktens spärrvänd mot baksidan.10 Ställ in justeringsskruven.Lossa och skruva denneråt så att den fårkontakt med golvet.7 Anslut pedalkabeln.2 Monterakabelhållarnapå gavelnsåsom visas iillustrationenoch gör fastkabeln ihållarna.1 Stick in pedalkabelni pedalanslutningen.8 Montera den bakre panelen.2 Fäst i vänster och höger hörn med hjälp avde 4 x 14 mm smala skruvarna.Efter att monteringen avslutats, var vänligkontrollera följande.• Har det blivit delar över?→ Kontrollera monteringsproceduren och korrigeraeventuella fel.• Går Clavinova fritt genom dörrar och kring andrainredningsdetaljer?→ Flytta Clavinova till lämplig plats.• Skramlar Clavinova när Du rör på den?→ Drag åt alla skruvar.• Skramlar det från pedaldelen eller sviktar den närDu trampar på pedalerna?→ Vrid justeringsskruven så att den får kontakt medgolvet.• Är pedal- och nätkablar ordentligt anslutna?→ Kontrollera anslutningarna.• Om stativet är snett, ger biljud p gr av vibrationer,eller på annat sätt verkar instabilt, gå igenom monteringsanvisningenovan medan alla skruvar kontrollerasoch dras åt.När Clavinova skall flyttas efter monteringen,bär den alltid med ett fast grepp undertill.1 Låt bakrepanelen vilamot kanternapå gavlarnasfötter och görfast dessöverkant.3 Fäst överst i mitten och längs helanederkanten med hjälp av 4 x 20mm träskruvarna.VARNINGLyft inte i klaviaturlocket eller överdelen.Felaktig hantering kan resultera i skador på såvälinstrument som personer.KlaviaturlockHåll inte här.Håll här.ÖverdelHåll inte här.9 Anslut nätkabeln.240Bilagor110220127CVP-305/303/301 Bruksanvisning 203


CVP-303: Montering av stativVARNING• Se till att inte blanda samman delarna, och se till attmontera delarna i rätt position. Var vänlig gör monteringeni den ordning som beskrivs nedan.• Monteringen bör utföras av minst två personer.• Se till att använda rätt skruvdimensioner enligt anvisningarnanedan. Felaktiga skruvar kan orsaka skador.•Avsluta monteringenmed att dra åt alla Ha en stjärnskruvmejsel tillhands.skruvar.• För att ta isär, görmomenten nedani omvänd ordning.2 Montera gavlarna på pedallådan.Side Gavel panel(vänster) (left)1 Lös upp och räta ut den hopsamladekabel som finns på undersidan av pedallådan.Kasta inte bort plastbandet somhåller ihop kabeln; Du behöver det senarevid steg 6.Side Gavel panel(right) (höger)1 Öppna förpackning, tag ur pedallådan,frigolitklossarna och placera klaviaturdelenovanpå dessa.Placera klossarna så att hörlursuttagen på undersidangår fria.KlaviaturdelHörlursuttagFrigolitklossarFör att förhindra attklaviaturlocket ofrivilligtöppnas undermonteringen, tryckner locket och se tillatt packningsduken(se bilden) är kvarpå plats.Tag ur alla delar som visas nedan ur kartongen.2 Använd de fyra 6 x 25 mm långa skruvarnaför att montera pedallådan. Gör först ena sidanoch därefter den andra.3 Montera bakre panelen.1 Placera nederkanten av den bakre panelen på fötternas utskjutandekanter, med panelen svagt lutad såsom på illustrationen.Den trämönstrade sidan skall vara vänd utåt. Passardärefter in övre delen av den bakre panelen med gavlarna.2 Gör fast överkanten av den bakre panelen i gavlarnas beslagmed hjälp av två 4 x 12 mm smala skruvar.3 Gör fast nederkanten av den bakre panelen i pedallådanmed hjälp av fyra 4 x 20 mm träskruvar.Bakre panelPedallådaPedalkabelGavel(vänster)Gavel(höger)Monteringsdelar6 x 25 mm långa skruvar x 46 x 16 mm korta skruvar x 44 x 12 mm smala skruvar x 2Nätkabel4 x 20 mm träskruvar x 4Kabelhållare x 24 Montera klaviaturdelen.VARNING• Fingrarna kan lätt komma i kläm mellan klaviaturdeloch bakstycke eller gavlar, så var extra försiktig närklaviaturdelen lägges på plats.• Håll inte klaviaturdelen i annan position än den somvisas i illustrationen.Se till att placera händerna minst 10 centimeterin från kortsidorna när klaviaturdelen läggespå plats.BilagorAt Minst least10 cm204CVP-305/303/301 Bruksanvisning


5 Gör fast klaviaturdelen.8 Ställ in justeringsskruven.1 Centrera klaviaturdelen såatt spelrummet blir lika stortpå såväl vänster som högersida.2 Använd de 6 x 16 mmkorta skruvarna för attfrån framsidan göra fastklaviaturdelen.Lossa och skruva den neråt så att den får kontaktmed golvet.6 Anslut pedalkabeln.3 Använd plastbandetför attsamla upp slacketi pedalkabeln.2 Montera kabelhållarnapå bakre panelensåsom visas i illustrationenoch gör fastkabeln i hållarna.7 Anslut nätkabeln.1 Stick in pedalkabelni pedalanslutningenfrånframsidan.■ Efter att monteringen avslutats, var vänligkontrollera följande.• Har det blivit delar över?→ Kontrollera monteringsproceduren och korrigeraeventuella fel.• Går Clavinova fritt genom dörrar och kring andrainredningsdetaljer?→ Flytta Clavinova till lämplig plats.• Skramlar Clavinova när Du rör på den?→ Drag åt alla skruvar.• Skramlar det från pedaldelen eller sviktar den närDu trampar på pedalerna?→ Vrid justeringsskruven så att den får kontakt medgolvet.• Är pedal- och nätkablar ordentligt anslutna?→ Kontrollera anslutningarna.• Om stativet är snett, ger biljud p gr av vibrationer,eller på annat sätt verkar instabilt, gå igenom monteringsanvisningenovan medan alla skruvar kontrollerasoch dras åt.När Clavinova skall flyttas efter monteringen,bär den alltid med ett fast grepp undertill.VARNINGLyft inte i klaviaturlocket eller överdelen.Felaktig hantering kan resultera i skador på såvälinstrument som personer.ÖverdelKlaviaturlockHåll inte här.Håll här.Håll inte här.Spänningsomkopplare(Förekommer inte på Clavinova-modeller som säljs iSkandinavien.).VARNINGAnslutning till felaktig spänning kan orsaka allvarliga skadorpå Clavinova.BilagorCVP-305/303/301 Bruksanvisning 205


CVP-301: Montering av stativVARNING• Se till att inte blanda samman delarna, och se till attmontera delarna i rätt position. Var vänlig gör monteringeni den ordning som beskrivs nedan.• Monteringen bör utföras av minst två personer.• Se till att använda rätt skruvdimensioner enligt anvisningarnanedan. Felaktiga skruvar kan orsaka skador.•Avsluta monteringenmed att dra åt alla Ha en stjärnskruvmejsel tillhands.skruvar.• För att ta isär, görmomenten nedani omvänd ordning.2 Montera gavlarna på pedallådan.Side Gavel panel(vänster) (left)1 Lös upp och räta ut den hopsamladekabel som finns på undersidan av pedallådan.Kasta inte bort plastbandet somhåller ihop kabeln; Du behöver det senarevid steg 6.Side Gavel panel(right) (höger)1 Öppna förpackning, tag ur pedallådan,frigolitklossarna och placera klaviaturdelenovanpå dessa.2 Använd de fyra 6 x 25 mm långa skruvarnaför att montera pedallådan. Gör först ena sidanoch därefter den andra.KlaviaturdelTag ur alla delar som visas nedan ur kartongen.Bakre panelFrigolitklossar3 Montera bakre panelen.1 Placera nederkanten av den bakre panelen på fötternas utskjutandekanter, med panelen svagt lutad såsom på illustrationen.Den trämönstrade sidan skall vara vänd utåt. Passardärefter in övre delen av den bakre panelen med gavlarna.2 Gör fast överkanten av den bakre panelen i gavlarnas beslagmed hjälp av två 4 x 12 mm smala skruvar.3 Gör fast nederkanten av den bakre panelen i pedallådanmed hjälp av fyra 4 x 20 mm träskruvar.PedallådaPedalkabelGavel(vänster)Gavel(höger)Monteringsdelar6 x 25 mm långa skruvar x 46 x 16 mm korta skruvar x 44 x 12 mm smala skruvar x 2Nätkabel4 x 20 mm träskruvar x 4Kabelhållare x 24 Montera klaviaturdelen.VARNING• Fingrarna kan lätt komma i kläm mellan klaviaturdeloch bakstycke eller gavlar, så var extra försiktig närklaviaturdelen lägges på plats.• Håll inte klaviaturdelen i annan position än den somvisas i illustrationen.Se till att placera händerna minst 10 centimeterin från kortsidorna när klaviaturdelen läggespå plats.BilagorAt Minst least10 cm206CVP-305/303/301 Bruksanvisning


5 Gör fast klaviaturdelen.8 Ställ in justeringsskruven.1 Centrera klaviaturdelen såatt spelrummet blir lika stortpå såväl vänster som högersida.2 Använd de 6 x 16 mmkorta skruvarna för attfrån framsidan göra fastklaviaturdelen.Lossa och skruva den neråt så att den får kontaktmed golvet.6 Anslut pedalkabeln.3 Använd plastbandetför attsamla upp slacketi pedalkabeln.2 Montera kabelhållarnapå bakre panelensåsom visas i illustrationenoch gör fastkabeln i hållarna.7 Anslut nätkabeln.1 Stick in pedalkabelni pedalanslutningenfrånframsidan.■ Efter att monteringen avslutats, var vänligkontrollera följande.• Har det blivit delar över?→ Kontrollera monteringsproceduren och korrigeraeventuella fel.• Går Clavinova fritt genom dörrar och kring andrainredningsdetaljer?→ Flytta Clavinova till lämplig plats.• Skramlar Clavinova när Du rör på den?→ Drag åt alla skruvar.• Skramlar det från pedaldelen eller sviktar den närDu trampar på pedalerna?→ Vrid justeringsskruven så att den får kontakt medgolvet.• Är pedal- och nätkablar ordentligt anslutna?→ Kontrollera anslutningarna.• Om stativet är snett, ger biljud p gr av vibrationer,eller på annat sätt verkar instabilt, gå igenom monteringsanvisningenovan medan alla skruvar kontrollerasoch dras åt.När Clavinova skall flyttas efter monteringen,bär den alltid med ett fast grepp undertill.VARNINGLyft inte i klaviaturlocket eller överdelen.Felaktig hantering kan resultera i skador på såvälinstrument som personer.Överdel220127240110KlaviaturlockHåll inte här.Håll här.Håll inte här.Spänningsomkopplare(Förekommer inte på Clavinova-modeller som säljs iSkandinavien.).VARNINGAnslutning till felaktig spänning kan orsaka allvarliga skadorpå Clavinova.BilagorCVP-305/303/301 Bruksanvisning 207


Installera diskettstation (medföljande tillbehör)Diskettstationen kan monteras på undersidan av instrumentetmed hjälp av den medföljande hållaren ochskruvarna).Ha en stjärnskruvmejsel tillhands.1 Tag bort skyddspappret från den dubbelhäftandetapen i hållaren och passa in diskettstationeni hållaren.3 Montera diskettstation och hållare till vänsterpå undersidan av instrumentet med hjälp av demedföljande fyra skruvarna (4 x 10 mm).Sätt i diskettstationen i hållaren med sidansom har gummifötter vänd mot hållaren.4 Anslut USB kabeln till [USB TO DEVICE] uttaget.Dubbelhäftande tape2 Bunta ihop USB kabeln i hållaren enligt illustrationen.Bilagor208CVP-305/303/301 Bruksanvisning


SpecifikationerCVP-305 CVP-303 CVP-301Sound Source AWM Dynamic Stereo Sampling AWM Stereo SamplingKeyboard GH3 Keyboard 88 keys GH Keyboard 88 keysDisplay320 ✕ 240 dots QVGA colorLCD320 ✕ 240 dots QVGA B/W LCDMusic Score, LyricsYESPolyphony (max) 128 96VoiceEffectsVoice Selection353 voices + 480 XG Voices17 Drum/SFX Kits + GM2 + GS(GS Voices for GS Song playback)319 voices + 480 XG Voices14 Drum/SFX Kits + GM2 + GS(GS Voices for GS Song playback)312 voices + 480 XG Voices14 Drum/SFX Kits + GM2 + GS(GS Voices for GS Song playback)Mega Voice 10 —Regular Voice 261 271Natural! Voice 21 14Sweet! Voice 14 11Cool! Voice 18 5Live! Voice 19 1Organ Flutes! 10Sound CreatorYESEffectBlocksEffectTypesReverb/Chorus/DSP61 —Reverb: 35 Preset + 3 UserChorus: 30 Preset + 3 UserDSP 1: 183 Preset + 3 UserDSP2–4: 105 Preset + 10 User5 Preset + 2 User27 PartsReverb/Chorus/DSPMicrophoneMaster EQPart EQVocal Harmony 61 Preset + 10 User —Accompaniment Styles 308 258 180Pro Styles 248 208 133SessionStyles24 14 11PianistStyles36Mega Voice Styles YES —AccompanimentStyle FingeringSingle Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard,AI Full KeyboardStyle CreatorYESOTS(One Touch Setting)4 for Each StyleOTS LinkYESMusic PresetYESFinder EditYESPreset Songs 120 56GuideFollow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal CueTIMEFollow Lights, Any Key,Karao-KeyGuide LampYESSongPerformanceYESassistant technologyRecordingQuick Recording, Multi Recording, Step Recording, Song EditingRecord Channels 16Internet Direct ConnectionExternal Adapter (via USB to DEVICE)BilagorCVP-305/303/301 Bruksanvisning 209


MemoryDeviceTempoRegistrationMemoryOthersUSBConnectionOther ConnectorsPedalsAmplifiers/SpeakersDimensions [W ✕ D ✕ H](with the Music Rest)CVP-305 CVP-303 CVP-301Floppy Disk(2HD, 2DD)External Adapter (via USB to DEVICE)Hard DiskExternal Adapter (via USB to DEVICE)Flash Memory(Internal)1.5 MB 650KBSmartMedia Slot1 (Compatible with SmartMedia FAT 12 or 16 format.)Tempo Range5–500, Tap TempoMetronomeYESSoundBell on/off, Human Voices (5 Languages)Buttons 8Regist. Sequence/FreezeYESDemo/HelpYESLanguage for Display6 Languages(English, Japanese, German, French, Spanish, Italian)5 Languages(English, German,French, Spanish, Italian)Direct AccessYESPiano Button(incl. Piano Lock)YESTransposeKeyboard/Song/MasterScale Type 9USB to HOST(Computer)YESUSB to DEVICEYESPHONES ✕ 2, MIDI (THRU, OUT, IN), AUX PEDAL, AUX IN (L/L+R, R),AUX OUT (L/L+R, R), AUX OUT (LEVEL FIXED)(L, R)MIC. (INPUT VOLUME,MIC./LINE IN),OPTICAL OUT,VIDEO OUTMIC. (INPUT VOLUME,MIC./LINE IN)FunctionsVOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT, GLIDE, SONG PLAY/PAUSE,STYLE START/STOP, etc.Amplifiers 40 W ✕ 2Speakers (16 cm + 5 cm) ✕ 21432 mm ✕ 614 mm ✕ 885 mm[56-3/8" ✕ 24-3/16" ✕ 34-13/16"](1432 mm ✕ 614 mm ✕ 1042 mm)[56-3/8" ✕ 24-3/16" ✕ 41"]1432 mm ✕ 614 mm ✕ 885 mm[56-3/8" ✕ 24-3/16" ✕ 34-13/16"](1432 mm ✕ 614 mm ✕ 1044 mm)[56-3/8" ✕ 24-3/16" ✕ 41-1/8"]* Specifications and descriptions in this owner’s manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right tochange or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or optionsmay not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.—1379 mm ✕ 595 mm ✕ 896 mm[54-5/16" ✕ 23-7/16" ✕ 35-1/4"](1379 mm ✕ 595 mm ✕ 1070 mm)[54-5/16" ✕ 23-7/16" ✕ 42-1/8"]Weight 86 kg (189 lbs., 10 oz) 70 kg (154 lbs., 5 oz) 68 kg (149 lbs., 15 oz)HeadphonesHPE-160Optional Foot Switch FC 4/FC 5Accessories Foot Controller FC 7USB-FDD UnitUD-FD01Bilagor210CVP-305/303/301 Bruksanvisning


RegisterAFA-B Repeat ....................................................................40Ackompanjemangsautomatik.........................................44AI FINGERED ................................................................98AI FULL KEYBOARD .....................................................98Any Key.......................................................................132ARABIC .........................................................................77Arabisk skala .................................................................77ASSEMBLY...................................................................112BBackground (Lyrics) (CVP-305) ......................................53BALANCE ......................................................................39BOOKMARK ...............................................................171CCARD ............................................................................22CHANNEL ON/OFF.......................................................99CHANNEL ...........................................................116, 148CHORD DETECT.........................................................196CHORD FINGERING.....................................................97Chord Tutor funktion .....................................................48CHORD.......................................................................148CONTROLLER...............................................................90Cool! .............................................................................72COPY ............................................................................64CUT...............................................................................65DDELETE..........................................................................65Demo (Voice) ................................................................33Demo ............................................................................24Direct Access.................................................................58Display kontrast.............................................................19DOC (Disk Orchestra Colletction) ...............................191DSP VARIATION ...........................................................78DSP ...............................................................................78Dämparpedal.................................................................29EEdit (Bookmarks)..........................................................173Edit (effekt).....................................................................85Edit (EQ) ........................................................................87Edit (Music Finder).......................................................104Edit (OTS) ......................................................................50Edit (Song) ...................................................................148Edit (Style)....................................................................113Edit (sångtext) ..............................................................148Edit (Vocal Harmony) (CVP-305/303) ..........................157Edit (Voice) ....................................................................89Effekt .............................................................................82EQ (Equalizer)................................................................83ESEQ ...........................................................................191EXIT...............................................................................61Fabriksåterställning ........................................................69FADE IN/OUT (Song)...................................................127FADE IN/OUT (Style) .....................................................46Fil/mapp, hantering........................................................62FILTER ...................................................................82, 155FINGERED ON BASS.....................................................98FINGERED.....................................................................98Follow lights ................................................................132FOOTAGE ...............................................................94, 95Formatering ...................................................................62Fotkontakt......................................................................30FREEZE ........................................................................123FULL KEYBOARD..........................................................98GGM System Level 1......................................................191GM System Level 2......................................................191GROOVE.....................................................................114GS ...............................................................................191Guide ..........................................................................131Guidelampor .........................................................38, 131HHARMONY/ECHO ........................................................78HELP .............................................................................57Hemsida ......................................................................174Hz .................................................................................76Hörlurar.........................................................................17IICON.............................................................................66Inspelning....................................................................133Internet Direct Connection ..........................................166Internet inställningar ....................................................175KKaraoke .........................................................................52Karao-Key....................................................................132Kedjeuppspelning ........................................................128Klaviaturstämmor...........................................................73Kompstil, stämmor.................................................81, 137Kompstilar .....................................................44, 107, 191Kontrast .........................................................................19Kvantisering.................................................................116- För information kring panelkontroller, se ”Panelkontroller”på sidan 12.- För information kring uttag och anslutningar placeradepå instrumentets undersida, se ”Använd Dittinstrument med andra apparater” på sidan 180.- För Internet-relaterade termer, se ”Ordlista förInternet termer” på sidan 179- För information kring parametrar i displayens flikar,se flikens namn i detta register.BilagorCVP-305/303/301 Bruksanvisning 211


LLAN.............................................................................176Left Hold .......................................................................48Left ................................................................................73Live! ..............................................................................72LYRICS ........................................................................148MMain Display ...........................................................25, 59Mega Voice (CVP-305) ..................................................72MIDI............................................................................188Mikrofon (CVP-303/303)........................................52, 160MIXING CONSOLE .......................................................86MONO/POLY................................................................78MULTI FINGER..............................................................98Music Finder..................................................................50NNAME............................................................................66Natural! .........................................................................72Noter .............................................................................37Notställ..........................................................................16OOktav ............................................................................82One Touch Setting.........................................................49Organ Flutes ..................................................................93Organ Flutes!.................................................................72OTS Link .......................................................................50PPart..........................................................................73, 81PASTE......................................................................64, 65Pause...........................................................................128Pedalpolaritet ..............................................................182Performance Assistant....................................................42Portamento ..............................................................78, 90PRESET ..........................................................................26Pro.................................................................................97PROPERTY ..................................................................187Prot. 1............................................................................64Prot. 2 Edit.....................................................................64Prot. 2 Orig....................................................................64RREGISTRATION MEMORY ..........................................121Repeterad uppspelning ................................................128Right 1...........................................................................73Right 2...........................................................................73Skalstämning .................................................................76SMF (Standard MIDI File).............................................191Snabbspolning .............................................................128SONG AUTO REVOICE.................................................83SONG CH 1-8/9-16...............................................81, 137Song ..............................................................................34Splitpunkt ....................................................................100Språk .............................................................................18Step inspelning ....................................................107, 133Style stämmor ........................................................81, 137Style ........................................................12, 45, 112, 200Stämning .......................................................................82Sweet! ...........................................................................72Synchro Start (Song).....................................................127Synchro Start (Style) .......................................................46Synchro Stop .................................................................47SYS/EX. ........................................................................148Sångtext.........................................................................53TTALK .....................................................................56, 164Tap funktion ................................................................127Tecken...........................................................................67Temperering ..................................................................77Transponering....................................................53, 55, 76Transpose ..........................................................53, 55, 76Trumljud........................................................................33Trådlös LAN ................................................................177UUP .................................................................................61Uppspelning, Song ......................................................127USB .....................................................................166, 185USER .............................................................................26VVibrato ..........................................................................92VIDEO OUT (CVP-305) .................................................53Vocal Harmony (CVP-305(303) .............................54, 157Voice.................................................................28, 31, 72XXF................................................................................191XG...............................................................................191ÅÅterställning ..................................................................69BilagorSSAVE .............................................................................63Score .............................................................................37Search (Music Finder) ..................................................102Session ..........................................................................97SFX ................................................................................72SINGLE FINGER ............................................................98212CVP-305/303/301 Bruksanvisning


The followings are the titles, credits and copyright notices for fiftyseven (57) of the songs pre-installed in this instrument (CVP-305/303):AlfieTheme from the Paramount Picture ALFIEWords by Hal DavidMusic by Burt BacharachCopyright © 1966 (Renewed 1994) by Famous Music CorporationInternational Copyright Secured All Rights ReservedAll Shook UpWords and Music by Otis Blackwell and Elvis PresleyCopyright © 1957 by Shalimar Music CorporationCopyright Renewed and Assigned to Elvis Presley MusicAll Rights Administered by Cherry River Music Co. and ChrysalisSongsInternational Copyright Secured All Rights ReservedBeauty And The Beastfrom Walt Disney’s BEAUTY AND THE BEASTLyrics by Howard AshmanMusic by Alan Menken© 1991 Walt Disney Music Company and Wonderland Music Company,Inc.All Rights Reserved Used by PermissionBésame Mucho (Kiss Me Much)Music and Spanish Words by Consuelo VelazquezEnglish Words by Sunny SkylarCopyright © 1941, 1943 by Promotora Hispano Americana de Musica,S.A.Copyrights RenewedAll Rights Administered by Peer International CorporationInternational Copyright Secured All Rights ReservedBlue Hawaiifrom the Paramount Picture WAIKIKI WEDDINGWords and Music by Leo Robin and Ralph RaingerCopyright © 1936, 1937 (Renewed 1963, 1964) by Famous MusicCorporationInternational Copyright Secured All Rights ReservedBlue MoonWords by Lorenz HartMusic by Richard Rodgers© 1934 (Renewed 1962) METRO-GOLDWYN-MAYER INC.All Rights Controlled by EMI ROBBINS CATALOG INC. (Publishing)and WARNER BROS. PUBLICATIONS U.S. INC. (Print)All Rights Reserved Used by PermissionBrazilWords and Music by Ray BarrosoEnglish lyrics by S. K. RussellCopyright © 1941 by Peer International CorporationCopyright RenewedInternational Copyright Secured All Rights ReservedCalifornia GirlsWords and Music by Brian Wilson and Mike LoveCopyright © 1965 IRVING MUSIC, INC.Copyright RenewedAll Rights Reserved Used by PermissionCan You Feel The Love Tonightfrom Walt Disney Pictures’ THE LION KINGMusic by Elton JohnLyrics by Tim Rice© 1994 Wonderland Music Company, Inc.All Rights Reserved Used by PermissionCan’t Help Falling In Lovefrom the Paramount Picture BLUE HAWAIIWords and Music by George David Weiss, Hugo Peretti and Luigi CreatoreCopyright © 1961 by Gladys Music, Inc.Copyright Renewed and Assigned to Gladys MusicAll Rights Administered by Cherry Lane Music Publishing Company,Inc. and Chrysalis MusicInternational Copyright Secured All Rights ReservedChim Chim Cher-eefrom Walt Disney’s MARY POPPINSWords and Music by Richard M. Sherman and Robert B. Sherman© 1963 Wonderland Music Company, Inc.Copyright RenewedAll Rights Reserved Used by PermissionDo-Re-Mifrom THE SOUND OF MUSICLyrics by Oscar Hammerstein IIMusic by Richard RodgersCopyright © 1959 by Richard Rodgers and Oscar Hammerstein IICopyright RenewedWILLIAMSON MUSIC owner of publication and allied rights throughoutthe worldInternational Copyright Secured All Rights ReservedDon’t Be Cruel (To A Heart That’s True)Words and Music by Otis Blackwell and Elvis PresleyCopyright © 1956 by Unart Music Corporation and Elvis PresleyMusic, Inc.Copyright Renewed and Assigned to Elvis Presley MusicAll Rights Administered by Cherry River Music Co. and ChrysalisSongsInternational Copyright Secured All Rights ReservedEdelweissfrom THE SOUND OF MUSICLyrics by Oscar Hammerstein IIMusic by Richard RodgersCopyright © 1959 by Richard Rodgers and Oscar Hammerstein IICopyright RenewedWILLIAMSON MUSIC owner of publication and allied rights throughoutthe worldInternational Copyright Secured All Rights ReservedFly Me To The Moon (In Other Words)featured in the Motion Picture ONCE AROUNDWords and Music by Bart HowardTRO - © Copyright 1954 (Renewed) Hampshire House PublishingCorp., New York, NYInternational Copyright SecuredAll Rights Reserved Including Public Performance For ProfitUsed by PermissionHey JudeWords and Music by John Lennon and Paul McCartneyCopyright © 1968 Sony/ATV Songs LLCCopyright RenewedAll Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 MusicSquare West, Nashville, TN 37203International Copyright Secured All Rights ReservedHound DogWords and Music by Jerry Leiber and Mike StollerCopyright © 1956 by Elvis Presley Music, Inc. and Lion PublishingCo., Inc.Copyright Renewed, Assigned to Gladys Music and Universal - MCAMusic Publishing, A Division of Universal Studios, Inc.All Rights Administered by Cherry Lane Music Publishing Company,Inc. and Chrysalis MusicInternational Copyright Secured All Rights ReservedI Just Called To Say I Love YouWords and Music by Stevie Wonder© 1984 JOBETE MUSIC CO., INC. and BLACK BULL MUSICc/o EMI APRIL MUSIC INC.All Rights Reserved International Copyright Secured Used by PermissionI Left My Heart In San FranciscoWords by Douglass CrossMusic by George Cory© 1954 (Renewed 1982) COLGEMS-EMI MUSIC INC.All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission


In The MoodBy Joe GarlandCopyright © 1939, 1960 Shapiro, Bernstein & Co., Inc., New YorkCopyright RenewedInternational Copyright Secured All Rights ReservedUsed by PermissionIsn’t She LovelyWords and Music by Stevie Wonder© 1976 JOBETE MUSIC CO., INC. and BLACK BULL MUSICc/o EMI APRIL MUSIC INC.All Rights Reserved International Copyright Secured Used by PermissionLet It BeWords and Music by John Lennon and Paul McCartneyCopyright © 1970 Sony/ATV Songs LLCCopyright RenewedAll Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 MusicSquare West, Nashville, TN 37203International Copyright Secured All Rights ReservedLet’s Twist AgainWords by Kal MannMusic by Dave Appell and Kal MannCopyright © 1961 Kalmann Music, Inc.Copyright RenewedAll Rights Controlled and Administered by Spirit Two Music, Inc.(ASCAP)International Copyright Secured All Rights ReservedLinus And LucyBy Vince GuaraldiCopyright © 1965 LEE MENDELSON FILM PRODUCTIONS, INC.Copyright RenewedInternational Copyright Secured All Rights ReservedLove StoryTheme from the Paramount Picture LOVE STORYMusic by Francis LaiCopyright © 1970, 1971 (Renewed 1998, 1999) by Famous MusicCorporationInternational Copyright Secured All Rights ReservedLullaby Of BirdlandWords by George David WeissMusic by George Shearing© 1952, 1954 (Renewed 1980, 1982) EMI LONGITUDE MUSICAll Rights Reserved International Copyright Secured Used by PermissionMichelleWords and Music by John Lennon and Paul McCartneyCopyright © 1965 Sony/ATV Songs LLCCopyright RenewedAll Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 MusicSquare West, Nashville, TN 37203International Copyright Secured All Rights ReservedMickey Mouse Marchfrom Walt Disney’s THE MICKEY MOUSE CLUBWords and Music by Jimmie Dodd© 1955 Walt Disney Music CompanyCopyright RenewedAll Rights Reserved Used by PermissionMission: Impossible Themefrom the Paramount Television Series MISSION: IMPOSSIBLEBy Lalo SchifrinCopyright © 1966, 1967 (Renewed 1994, 1995) by Bruin Music CompanyInternational Copyright Secured All Rights ReservedMona Lisafrom the Paramount Picture CAPTAIN CAREY, U.S.A.Words and Music by Jay Livingston and Ray EvansCopyright © 1949 (Renewed 1976) by Famous Music CorporationInternational Copyright Secured All Rights ReservedMoon Riverfrom the Paramount Picture BREAKFAST AT TIFFANY’SWords by Johnny MercerMusic by Henry ManciniCopyright © 1961 (Renewed 1989) by Famous Music CorporationInternational Copyright Secured All Rights ReservedMoonlight SerenadeWords by Mitchell ParishMusic by Glen MillerCopyright © 1939 (Renewed 1967) by ROBBINS MUSIC CORPORA-TIONAll Rights Controlled and Administered by EMI ROBBINS CATALOGINC.International Copyright Secured All Rights ReservedMy Favorite Thingsfrom THE SOUND OF MUSICLyrics by Oscar Hammerstein IIMusic by Richard RodgersCopyright © 1959 by Richard Rodgers and Oscar Hammerstein IICopyright RenewedWILLIAMSON MUSIC owner of publication and allied rights throughoutthe worldInternational Copyright Secured All Rights ReservedMy WayBy Paul Anka, Jacques Revaux, Claude Francois and Giles Thibault© 1997 by Chrysalis Standards, Inc.Used by Permission. All Rights Reserved.The Nearness Of Youfrom the Paramount Picture ROMANCE IN THE DARKWords by Ned WashingtonMusic by Hoagy CarmichaelCopyright © 1937, 1940 (Renewed 1964, 1967) by Famous MusicCorporationInternational Copyright Secured All Rights ReservedTheme From “New York, New York”Music by John KanderWords by Fred Ebb© 1977 UNITED ARTISTS CORPORATIONAll Rights Controlled by EMI UNART CATALOG INC. (Publishing) andWARNER BROS. PUBLICATIONS U.S. INC. (Print)All Rights Reserved Used by PermissionOb-La-Di, Ob-La-DaWords and Music by John Lennon and Paul McCartneyCopyright © 1968 Sony/ATV Songs LLCCopyright RenewedAll Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 MusicSquare West, Nashville, TN 37203International Copyright Secured All Rights ReservedProud MaryWords and Music by J.C. Fogerty© 1968 (Renewed) JONDORA MUSICAll Rights Reserved Used by PermissionReturn To SenderWords and Music by Otis Blackwell and Winfield ScottCopyright © 1962 by Elvis Presley Music, Inc.Copyright Renewed and Assigned to Elvis Presley MusicAll Rights Administered by Cherry River Music Co. and ChrysalisSongsInternational Copyright Secured All Rights ReservedThe Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss)Words and Music by Rudy ClarkCopyright © 1963, 1964 by Trio Music Company, Inc. and Top Of TheChartsCopyright RenewedAll Rights for the United States Controlled and Administered by TrioMusic Company, Inc.All Rights for the World excluding the United States Controlled andAdministered by Trio Music Company, Inc. and Alley Music Corp.International Copyright Secured All Rights ReservedUsed by Permission


(Sittin’ On) The Dock Of The BayWords and Music by Steve Cropper and Otis ReddingCopyright © 1968, 1975 IRVING MUSIC, INC.Copyright RenewedAll Rights Reserved Used by PermissionSmoke Gets In Your Eyesfrom ROBERTAWords by Otto HarbachMusic by Jerome Kern© 1933 UNIVERSAL - POLYGRAM INTERNATIONAL PUBLISHING,INC.Copyright RenewedAll Rights ReservedInternational Rights Secured. Not for broadcast transmission.DO NOT DUPLICATE. NOT FOR RENTAL.WARNING: It is a violation of Federal Copyright Law to synchronizethis Multimedia Disc with video tape or film, or to print the Composition(s)embodied on this Multimedia Disc in the form of standardmusic notation, without the express written permission of the copyrightowner.Somewhere, My LoveLara’s Theme from DOCTOR ZHIVAGOLyric by Paul Francis WebsterMusic by Maurice JarreCopyright © 1965, 1966 (Renewed 1993, 1994) Webster Music Co.and EMI Robbins Catalog Inc.International Copyright Secured All Rights ReservedSpanish EyesWords by Charles Singleton and Eddie SnyderMusic by Bert Kaempfert© 1965, 1966 (Renewed 1993, 1994) EDITION DOMA BERTKAEMPFERTAll Rights for the world, excluding Germany, Austria and Switzerland,Controlled and Administered by SCREEN GEMS-EMI MUSIC INC.All Rights Reserved International Copyright Secured Used by PermissionSpeak Softly, Love (Love Theme)from the Paramount Picture THE GODFATHERWords by Larry KusikMusic by Nino RotaCopyright © 1972 (Renewed 2000) by Famous Music CorporationInternational Copyright Secured All Rights ReservedStella By Starlightfrom the Paramount Picture THE UNINVITEDWords by Ned WashingtonMusic by Victor YoungCopyright © 1946 (Renewed 1973, 1974) by Famous Music CorporationInternational Copyright Secured All Rights ReservedTake The “A” TrainWords and Music by Billy StrayhornCopyright © 1941; Renewed 1969 DreamWorks Songs (ASCAP) andBilly Strayhorn Songs, Inc. (ASCAP) for the U.S.A.Rights for DreamWorks Songs and Billy Strayhorn Songs, Inc. Administeredby Cherry Lane Music Publishing Company, Inc.International Copyright Secured All Rights ReservedTears In HeavenWords and Music by Eric Clapton and Will JenningsCopyright © 1992 by E.C. Music Ltd. and Blue Sky Rider SongsAll Rights for E.C. Music Ltd. Administered by Unichappell Music Inc.All Rights for Blue Sky Rider Songs Administered by Irving Music, Inc.International Copyright Secured All Rights ReservedThat Old Black Magicfrom the Paramount Picture STAR SPANGLED RHYTHMWords by Johnny MercerMusic by Harold ArlenCopyright © 1942 (Renewed 1969) by Famous Music CorporationInternational Copyright Secured All Rights ReservedThat’s Amore (That’s Love)from the Paramount Picture THE CADDYWords by Jack BrooksMusic by Harry WarrenCopyright © 1953 (Renewed 1981) by Paramount Music Corporationand Four Jays MusicInternational Copyright Secured All Rights ReservedUp Where We Belongfrom the Paramount Picture AN OFFICER AND A GENTLEMANWords by Will JenningsMusic by Buffy Sainte-Marie and Jack NitzscheCopyright © 1982 by Famous Music Corporation and Ensign MusicCorporationInternational Copyright Secured All Rights ReservedWaltz For DebbyLyric by Gene LeesMusic by Bill EvansTRO - © Copyright 1964 (Renewed), 1965 (Renewed), 1966(Renewed) Folkways Music Publishers, Inc., New York, NYInternational Copyright SecuredAll Rights Reserved Including Public Performance For ProfitUsed by PermissionWhite Christmasfrom the Motion Picture Irving Berlin’s HOLIDAY INNWords and Music by Irving Berlin© Copyright 1940, 1942 by Irving BerlinCopyright RenewedInternational Copyright Secured All Rights ReservedA Whole New Worldfrom Walt Disney’s ALADDINMusic by Alan MenkenLyrics by Tim Rice© 1992 Wonderland Music Company, Inc. and Walt Disney MusicCompanyAll Rights Reserved Used by PermissionYesterdayWords and Music by John Lennon and Paul McCartneyCopyright © 1965 Sony/ATV Songs LLCCopyright RenewedAll Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 MusicSquare West, Nashville, TN 37203International Copyright Secured All Rights ReservedYou Are The Sunshine Of My LifeWords and Music by Stevie Wonder© 1972 (Renewed 2000) JOBETE MUSIC CO., INC. and BLACK BULLMUSICc/o EMI APRIL MUSIC INC.All Rights Reserved International Copyright Secured Used by PermissionYou Sexy ThingWords and Music by E. BrownCopyright © 1975 by Finchley Music Corp.Administered in the USA and Canada by Music & Media International,Inc.Administered for the World excluding the USA and Canada by RAKMusic Publishing Ltd.International Copyright Secured All Rights Reserved


For details of products, please contact your nearest Yamaharepresentative or the authorized distributor listed below.Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ouau distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführtenNiederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligenBestimmungsländern erhältlich.Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercanao el distribuidor autorizado que se lista debajo.NORTH AMERICACANADAYamaha Canada Music Ltd.135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,M1S 3R1, CanadaTel: 416-298-1311U.S.A.Yamaha Corporation of America6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,U.S.A.Tel: 714-522-9011CENTRAL & SOUTH AMERICAMEXICOYamaha de México S.A. de C.V.Calz. Javier Rojo Gómez #1149,Col. Guadalupe del MoralC.P. 09300, México, D.F., MéxicoTel: 55-5804-0600BRAZILYamaha Musical do Brasil Ltda.Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-400Sao Paulo-SP. BrasilTel: 011-3085-1377ARGENTINAYamaha Music Latin America, S.A.Sucursal de ArgentinaViamonte 1145 Piso2-B 1053,Buenos Aires, ArgentinaTel: 1-4371-7021PANAMA AND OTHER LATINAMERICAN COUNTRIES/CARIBBEAN COUNTRIESYamaha Music Latin America, S.A.Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,Calle 47 y Aquilino de la Guardia,Ciudad de Panamá, PanamáTel: +507-269-5311EUROPETHE UNITED KINGDOMYamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,MK7 8BL, EnglandTel: 01908-366700IRELANDDanfay Ltd.61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. DublinTel: 01-2859177GERMANYYamaha Music Central Europe GmbHSiemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, GermanyTel: 04101-3030SWITZERLAND/LIECHTENSTEINYamaha Music Central Europe GmbH,Branch SwitzerlandSeefeldstrasse 94, 8008 Zürich, SwitzerlandTel: 01-383 3990AUSTRIAYamaha Music Central Europe GmbH,Branch AustriaSchleiergasse 20, A-1100 Wien, AustriaTel: 01-60203900THE NETHERLANDSYamaha Music Central Europe,Branch NederlandClarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The NetherlandsTel: 0347-358 040BELGIUM/LUXEMBOURGYamaha Music Central Europe GmbH,Branch BelgiumRue de Geneve (Genevastraat) 10, 1140 - Brussels,BelgiumTel: 02-726 6032FRANCEYamaha Musique FranceBP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, FranceTel: 01-64-61-4000ITALYYamaha Musica Italia S.P.A.Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), ItalyTel: 02-935-771SPAIN/PORTUGALYamaha-Hazen Música, S.A.Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230Las Rozas (Madrid), SpainTel: 91-639-8888GREECEPhilippos Nakas S.A. The Music House147 Skiathou Street, 112-55 Athens, GreeceTel: 01-228 2160SWEDENYamaha Scandinavia ABJ. A. Wettergrens Gata 1Box 30053S-400 43 Göteborg, SwedenTel: 031 89 34 00DENMARKYS Copenhagen Liaison OfficeGeneratorvej 8BDK-2730 Herlev, DenmarkTel: 44 92 49 00FINLANDF-Musiikki OyKluuvikatu 6, P.O. Box 260,SF-00101 Helsinki, FinlandTel: 09 618511NORWAYNorsk filial av Yamaha Scandinavia ABGrini Næringspark 1N-1345 Østerås, NorwayTel: 67 16 77 70ICELANDSkifan HFSkeifan 17 P.O. Box 8120IS-128 Reykjavik, IcelandTel: 525 5000OTHER EUROPEAN COUNTRIESYamaha Music Central Europe GmbHSiemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, GermanyTel: +49-4101-3030AFRICAYamaha Corporation,Asia-Pacific Music Marketing GroupNakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650Tel: +81-53-460-2312MIDDLE EASTTURKEY/CYPRUSYamaha Music Central Europe GmbHSiemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, GermanyTel: 04101-3030OTHER COUNTRIESYamaha Music Gulf FZELB21-128 Jebel Ali FreezoneP.O.Box 17328, Dubai, U.A.E.Tel: +971-4-881-5868ASIATHE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINAYamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West),Jingan, Shanghai, ChinaTel: 021-6247-2211HONG KONGTom Lee Music Co., Ltd.11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloon, Hong KongTel: 2737-7688INDONESIAPT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)PT. NusantikGedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. GatotSubroto Kav. 4, Jakarta 12930, IndonesiaTel: 21-520-2577KOREAYamaha Music Korea Ltd.Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong,Youngdungpo-ku, Seoul, KoreaTel: 02-3770-0660MALAYSIAYamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,Petaling Jaya, Selangor, MalaysiaTel: 3-78030900PHILIPPINESYupangco Music Corporation339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,Makati, Metro Manila, PhilippinesTel: 819-7551SINGAPOREYamaha Music Asia Pte., Ltd.#03-11 A-Z Building140 Paya Lebor Road, Singapore 409015Tel: 747-4374TAIWANYamaha KHS Music Co., Ltd.3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.Taiwan 104, R.O.C.Tel: 02-2511-8688THAILANDSiam Music Yamaha Co., Ltd.891/1 Siam Motors Building, 15-16 floorRama 1 road, Wangmai, PathumwanBangkok 10330, ThailandTel: 02-215-2626OTHER ASIAN COUNTRIESYamaha Corporation,Asia-Pacific Music Marketing GroupNakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650Tel: +81-53-460-2317OCEANIAAUSTRALIAYamaha Music Australia Pty. Ltd.Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,Victoria 3006, AustraliaTel: 3-9693-5111NEW ZEALANDMusic Houses of N.Z. Ltd.146/148 Captain Springs Road, Te Papapa,Auckland, New ZealandTel: 9-634-0099COUNTRIES AND TRUSTTERRITORIES IN PACIFIC OCEANYamaha Corporation,Asia-Pacific Music Marketing GroupNakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650Tel: +81-53-460-2312HEAD OFFICEYamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument DivisionNakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650Tel: +81-53-460-3273


Clavinova Web site (English only)http://www.yamahaclavinova.com/Yamaha Manual Libraryhttp://www2.yamaha.co.jp/manual/english/CVP-305/303/301 BRUKSANVISNINGÖversättning och svensk bearbetningConny WernerFör ytterligare information, kontaktaYamaha Scandinavia ABBox 30053400 43 Göteborgtelefon031 – 89 34 00e-postinfo@yamaha.seU.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation© 2004 Yamaha CorporationBGA0404YCXX3.2-01Printed in Sweden

More magazines by this user
Similar magazines