Poäng - Kungälv

kungalv.se

Poäng - Kungälv

Läsåret 2009-10Mimers HusGymnasiumKunskapens källa


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u mVår Idrottsprofil ger 450 poängInom idrottsprofilen kan du välja mellan bandy, handboll, ishockey, fotboll,innebandy samt olika individuella idrotter. Skolans idrottslärare tarhand om de teoretiska momenten som fysiologi, näringslära med mera.De praktiska momenten sköter klubbtränare från olika idrottsföreningar inärområdet.Du tränar två gånger i veckan, på morgonen, och efter träningarna serverasfrukost. Skolan och ortens olika föreningar har ett nära samarbete och ettsärskilt idrottsråd finns.Är du intresserad – ring då gymnasiets växel 0303/23 82 01 ellerdirekt till varje rektorsområdes studie- och yrkesvägledare.Idrottsprofilen kan INTE väljas av elever på Estetiska programmet, FokusEuropa samt Kungälvs Tekniska program som har andra profileringar.HittadittVAL!Re k to r s o m r å d e No r dSidBy g g p r o g r a m m e t 6El p r o g r a m m e t 7Fo r d o n s p r o g r a m m e t 10Re k to r s o m r å d e Sy dHa n d e l s- o c h a d m i n i s t r at i o n s p r og r a m m e t 11Ho t e l l & Re s ta u r a n g p r o g r a m m e t 14In d i v i d u e l l a p r o g r a m m e t 15Me d i e p r o g r a m m e t 16Re k to r s o m r å d e Vä s tBa r n- o c h f r i t i d s p r og r a m m e t 5Nat u r v e t e n s k a p s p r o g r a m m e t 18d a Vi n c i p r og r a m m e t 19Om v å r d n a d s p r o g r a m m e t 20Te k n i k p r o g r a m m e t 22Ku n g ä lv s t e k n i s k a p r o g r a m 17Re k to r s o m r å d e Ös tEs t e t i s k a p r o g r a m m e t 8 - 9Sa m h ä l l s v e t e n s k a p s p r o g r a m m e t 21Allmänt o m Gy m n a s i e s k o l a n 12 - 13Allmän i nf o r m at i o n o c h El e v h ä l s a n 23Pr o g r a m i nf o r m at i o n 242Produktion: Medieprogrammet vid Mimers Hus Gymnasium. Tryck: stromia.se. Omslagsbild: Björn-Sture Sköld


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u mRektorerna på Mimers hus gymnasium olika sektorer, från vänster: Lars-Gunnar Hermansson Nord,Anja Paulsson Öst, Maria Lissmar Väst och Hans Jansson på Syd.Ditt mål - vår strävanMimers Hus Gymnasium kan erbjuda många studiealternativ.Fjorton olika program, en lärarstab med bred och omfattande kompetensoch modernt utrustade lokaler ger möjlighet att tillfredsställa de flestaintresseinriktningar.Varje år söker sig flera hundra ungdomar från olika grundskolor i Kungälvoch omgivande kommuner till oss och finner sig väl tillrätta med trevliga kamrater,kunniga och engagerade lärare och ett inspirerande skolarbete.Gymnasierna i Kungälv förenar beprövad metod med öppenhet för nya vägar.Avancerad datahantering, hållbar utvecklingr, språk, internationella utbytenav erfarenheter samt goda kontakter med vår omvärld är viktiga inslag i vårtarbete och studier enligt skriv- och talprocessmetodik ger goda resultat. Yrkesutbildningensker i nära kontakt med det moderna yrkeslivet och i samverkanmed branscherna.På Mimers Hus Gymnasium finns det kunskap inom många olika områden –teoretiska och praktiska. Vi erbjuder den stora skolans resurser samtidigt somvi erbjuder den lilla skolans närhet. Detta åstadkommer vi genom en uppdelningav vår skola i fyra enheter eller rektorsområden, där varje enhet har ansvarför sina program. På så vis lär du känna dina kamrater, dina lärare ochdin skolledning på bästa sätt.Vad du själv gör av din gymnasietid hänger slutligen och till sist på dig självoch vilket fokus du väljer att lägga på studierna de närmaste åren.Vet du vad du vill, lovar vi att ställa upp med alla våra resurser.Välkommen till en spännande tid i Mimers Hus Gymnasium.3


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u mElevdemokratin påMimers HusElevrådet - Det finns fyra stycken elevråd på vår skola, ett för varje sektornord, syd, öst och väst.Elevrådet bestämmer och är med och påverkar olika frågor som har medelever och skolan att göra.Eleverna arbetar också i grupper som elevskyddsombudi MESO, i Idrottsföreningen MHIF och Balkommittén.MESO arbetar med frågor som rör elevernas fysiska ochpsykiska hälsa. Idrottsföreningen MHIF anordnar turngeringari fotboll, volleyboll och andra sporter.Många elever är också engagerade i Kristna skolgruppensom har ett eget rum på skolan för enskild samvaro.Klassrepresentanter från alla klasser deltar i skolkonferenseroch vid anställningsintervjuer. Skolan engagerareleverna i alla frågor som kan förväntas beröra elevernasvardag.Att arbeta med elevdemokrati på Mimers Hus Gymnasiumgaranterar möjligheten att påverka i många olika frågor.ElevrådsrepresentanterElevråden på Mimers hus gymnasiums olika väderstreck.Upptill Syd,Väst och Öst och nertill elevrådet på Nord.4


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m m Vä s tBarn & fritids-programmetPoängplanerÄMNEKärnämnenEstetisk verksamhet 50Engelska A 100Idrott och hälsa A 100Matematik A 100Naturkunskap A 50Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Svenska A 100Svenska B 100Vi på Barn- och fritidsprogrammet lägger stor vikt vid attdu skall utveckla din sociala kompetens, vilket vi tränar pågenom olika former av samarbete både i skolan och tillsammansmed arbetslivet.Barn- och fritidsprogrammet är programmet för dig som villarbeta med människor och vill lära dig hur människor tänkeroch fungerar. Här får du möjlighet att utveckla din fantasioch kreativitet.Du har möjlighet till fortsatta studier och arbete inom pedagogiska och sociala yrkensamt inom kultur och fritidssektorn.Den första delen av utbildningen ägnas åt de gemensamma kurserna som alla läserför att du skall få de grundläggande kunskaper som behövs. Därefter väljer du attläsa en inriktning och bygger på den med de valbara kurser som du vill läsa. Valbarainriktningar är: pedagogisk- och social- verksamhet eller fritidsverksamhet.Under alla tre årskurserna har du APU. Du får då tillbringa ett antal veckor på enarbetsplats och får möjlighet att under handledning pröva på hur det är att arbetainom något av programmets alla yrkesområden.För att du skall få en så bra utbildning som möjligt samarbetar vi också med olikaarbetsplatser i Kungälv och dess närhet. Vi gör studiebesök eller bjuder in personersom berättar om sin verksamhet och ibland gör vi små uppdrag, allt ifrån sagostunderpå biblioteket till olympiad för låg- och mellanstadieelever.Vi tycker det är viktigt att du är med och påverkar din utbildning. En stor del av dinskoltid tillbringar du någon annanstans än i skolbänken. Vi arbetar undersökandeoch lägger stor vikt vid att du som elev i grupp eller ensam söker svar och lösningarpå olika uppgifter. Dessa uppgifter kan vara både teoretiska och praktiska..Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimersvastGemensamtArbetsmiljö och säkerhet 50Barn- kultur och fritidsverksamhet 100Datorkunskap 50Fritidskunskap 50Utveckling, livsvillkoroch socialisation 200Arbetssätt och lärande 50Hälsopedagogik 50Kommunikation 50Pedagogiskt ledarskap 100Skapande verksamhet 100Människors behov av stöd 200Fritidens aktiviteter 50InriktningarFritidsverksamhetFritidsverksamhet 200Fritidens betydelse 100Pedagogisk och social verksamhetFörskola, skola o fritidshem 200Psykosocialt arbete 100Övrigt gemensamtIndividuellt val 300Projektarbete 100TOTALSUMMA 2500För mer info kontakta:Catharina BengtssonTel: 0303-23 83 495


PoängplanerMim e r s Hu s Gy m n a s i u m No r dByggprogrammetÄM NEKärnämnenEngelska A 100Estetisk verksamhet 50Idrott och hälsa A 100Matematik A 100Naturkunskap A 50Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Svenska A 100Svenska B 100GemensamtDatorkunskap 50Arbetsmiljö och säkerhet 50Byggkunskap 50Byggnadsträ och betong 200Hus- och anläggningsbyggnad 150Måleri och byggplåt 50Projekt och företagande 50Rit- och mätteknik 506InriktningarAnläggningAnläggning 100Arbete på väg 50Ballastkunskap 50Gröna ytor 150Ledningsbyggnad 150Vägbyggnad 150HusbyggnadArmering A 100Armering B 100Beklädnader 100Betong 100Byggisolering 100Formbyggnad 100Keramiska plattor 50Murning A 100Murning B 100Putsning 100Skorstenar o öppna spisar 100Snickeri och inredning 100Stommar 150Ställningsbyggnad 50Övrigt gemensamtProjektarbete 100Individuellt val 300TOTALSUMMA 2500För mer info kontakta:Kaj OhlssonTel: 0303-23 83 59Ett praktiskt val för den som i första hand vill förverkliga medhänderna det som formats i huvudet.Utbildningen ger också möjlighet, för den som vill, att senarestudera vidare på högskolan.Första året får du lära dig grunderna i olika byggmoment som att lägga betongplattor,snickra, mura och armera. Inför år 2 väljer du en huvudinriktning och kansedan genom fördjupningar specialisera dig ytterligare mot ett särskilt byggyrke.Under framför allt det tredje året får du finslipa dina yrkeskunskaper genom attpraktisera på små och stora företag. Efter gymnasiet är du klar att ta jobb somlärling för att efter något eller några år få ditt yrkesbevis – nu är du en fackmansom kan sitt jobb!Byggarbetare komer under de närmaste åren att vara en bristvara. Investeringarnabåde i nybyggnation, ombyggnad och reparation kommer att öka. Det innebärgaranterat en god löneutveckling.Byggyrket är inte bara träarbete som snickare. Det finns massor med intressantainriktningar som armerare, anläggare, kakelsättare, murare, plåtslagare, takmontör,utsättare med mera.Det finns också möjlighet att läsa vidare på högskolan inom byggsektorn, i vissafall behövs kompletterande studier i bland annat ämnen som engelska och matte.Du kanske behöver läsa mer för att söka jobb som arbetsledare eller utbilda dig tillbyggingenjör.Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimersnord


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m No r dElprogrammetPoängplanerÄMNEKärnämnenEngelska A 100Estetisk verksamhet 50Idrott och hälsa A 100Matematik A 100Naturkunskap A 50Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Svenska A 100Svenska B 100GemensamtDigitalteknik A 50Elektronik grundkurs 50Elkunskap A 100Ellära A 50Projekt och företagande 50Styrteknik A 50Datorkunskap 50Elprogrammet ger en bra utbildning för dig som är intresseradav teknik på hög nivå inom installations-, industriochservicesektorn.Du utbildas för såväl yrkesliv som för vidare studier på högskolan.Första året är ett gemensamt grundår med kurser i bland annat ellära, elsäkerhet,styrteknik och datakunskap. Nödvändiga kunskaper för att du ska kunna välja ochgå vidare inom de olika grenarna av utbildningen.Inför år 2 väljer du mellan automation, datorteknik, elektronik eller elteknik. Utbildningenvarvar teori med praktik inom yrkesämnena. Matematik är t ex ett viktigtin slag, liksom svenska och engelska. Men du vet vad du pluggar för ‐ att klara digbra i yrket. Med godkända betyg i kurserna har du mycket goda chanser till ett välavlönatarbete.Inriktningen Automationsteknik kräver allt mer kunskaper inom industriell dataoch data kommunikation. Detta kan påverka kursernas innehåll. Nya kurser somFastighets automation har tillkommit.Inriktningen Informations- och kommunikationsteknik ger dej grundförutsättningaratt kunna arbeta som datatekniker med installation, drift- och felsökning av nätverksamt administration av de samma.Inriktningen Elteknik följer Elbranschens krav på lästa kurser. Efter avslutad utbildninghär på skolan följer en lärlingsutbildning i ett Elföretag. Du kan även välja attförlänga studietiden med ett år och få avtalsenlig lärlingslön på ett företag där utbildningensker i samarbete med skolan.Vi på Elprogrammet håller täta kontakter med näringslivet för att hålla oss underrättadeom vad som händer på teknikfronten.Du kan också välja att läsa mer engelskaoch matte samt fysik och kemi för att få särskild högskolebehörighet.Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimersnordInriktningarAutomationEllära B 50Elkompetens A 50Mätteknik A 50Reglerteknik A 50Styrteknik B 100DatorteknikDataorkommunikation 100Persondatorer 100Webbdesign 100ElektronikAnaloga kretsar A 100Digitalteknik B 50Ellära B 50Persondatorer 100ElteknikEllära B 50Växelström trefas 50Elkompetens A 50Elkompetens B 50Reglerteknik A 50Elarbetsmiljö och säkerhet 100Övrigt gemensamtProjektarbete 100Individuellt val 300TOTALSUMMA 2500För mer info kontakta:Kaj OhlssonTel: 0303-23 83 597


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m Ös tPoängplanerEstetiska pr8ÄMNEKärnämnenSvenska A 100Svenska B 100Engelska A 100Engelska B 100Samhällskunskap A 100Matematik A 100Matematik B 50Naturkunskap A 50Estetisk verksamhet, Kör A 50Idrott och hälsa A 100GemensamtHistoria A 100Datorkunskap 50Kultur- och idéhistoria 100Arbetsmiljö och säkerhet 50Religionskunskap A 50Estetisk orientering 100Nutida konst 50Dans och gestaltning A 100Gehörs- och musiklära A 100Körsång B 100Sång A 50Sång B 50Scenisk gestaltning A 100InriktningDans:Dans och gestaltning 150Ensemble A 100Sång C 50Teater:Dans och gestaltning B 150Scenisk gestaltning B 150Sång:Sång C 50Ensemble A 100Scenisk gestaltning B 150Övrigt gemensamtIndividuellt val 300Projektarbete 100För mer info kontakta:Doris WennerbergTel: 0303-23 83 26I ämnet sång studerar du röstvård, individuell sång, körsång, scenisk sång samtsångimprovisation. Du får all den professionella hjälp som just din röst behöver.Vi undervisar i jazzdans, klassisk balett, fridans, streetdance och stepp. Danspedagogernahar många års erfarenhet som yrkesdansare och pedagoger.Teater och drama innehåller bland annat improvisation, kommunikation, musikalteatersamt skådespelarträning. Varje läsår avslutas med en musikalproduktion därrollerna huvudsakligen spelas av elever ur årskurs tre.INTRÄDESPROV MUSIKAlAudition som består av tre delprov och allasökande kallas med separat inbjudan.1. Sjunga en obligatorisk samt en valfri sång2. Framföra en monolog (Texthäfte kan du fåav din studie- och yrkesvägledare3. Gemensamt dansprovProven genomförs på Mimers HusFredagen den 27:e februari 2009Du kommer att antas på en kombination avbetyg och auditionMålsättningen för programmet är att ge dig engod grund för vidare studier inom musik, sång,dans, teater och musikalteater. Samtidigt läserTOTALSUMMA: 2550 Hellre lyssnaPoängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimersostsom brast -spänna


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m Ös togrammetPoängplanerÄMNEKärnämnenSvenska A 100Svenska B 100Engelska A 100Engelska B 100Samhällskunskap A 100Matematik A 100Matematik B 50Naturkunskap A 50Estetisk verksamhet 50Idrott och hälsa A 100GemensamtHistoria A 100Datorkunskap 50Kultur- och idéhistoria 100Arbetsmiljö och säkerhet 50Religionskunskap A 50Estetisk orientering 100Nutida konst 50Ensemble A 100Ensemble B 100du även de kärnämnen som krävs för att ävenkunna läsa vidare med högskolestudier. Du kanvälja musikal- eller musikinriktning.På musikinriktningen spelar du de instrument du vill utvecklas mest i och får läradig grundläggande notlära och musikteori.Vi samarbetar med den kommunala musikskolan som finns i samma hus och därförkan vi erbjuda ett brett instrumentval. Du väljer ett huvud- och ett biinstrument.Mimers Hus erbjuder lokaler som är skräddarsydda för det estetiska programmet. Vihar rockstudio, ensemblerum, musiksalar, dans/dramasal, övningsrum och en fantastiskteater samt även givetvis - datorer för musikproduktion.till den strängän att aldrigen bågeINTRÄDESPROV MUSIKAudition består av ett spelprov med dittinstrument. Alla sökande kallas med separatinbjudan.Provet genomförs på Mimers HusFredagen den 27:e februari 2009Du kommer att antas på en kombination avbetyg och auditionPoängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimersostInriktningGehörs- och musiklära A 100Kör A 50Kör B 100Scenisk musikproduktion 100Ljudteknik 50Sång/Instrument A (huvudinstr.) 50Sång/Instrument B (huvudinstr.) 50Sång/Instrument A (biinstrument) 50Övrigt gemensamtProjektarbete 100Individuellt val 300TOTALSUMMA: 2500För mer info kontakta:Doris WennerbergTel: 0303-23 83 269


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m No r dPoängplanerFordonsprogrammetÄMNEKärnämnenEngelska A 100Estetisk verksamhet 50Idrott och hälsa A 100Matematik A 100Naturkunskap A 50Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Svenska A 100Svenska B 100GemensamtArbetsmiljö och säkerhet 50Fordon och samhälle1 50Fordonsel A 50Fordonskännedom 50Fordonsteknisk grundkurs 50Fordonsvård och service 100Hydralik och pneumatik 50Projekt och företagande 50Datorkunskap 50InriktningarKarosseriKarosserikonstruktioner 150Ritningsteknik A 100Plastreperationer 50Maskin och lastbilsserviceFordonsel B 50Lödning och skärning A 50Tunga fordon 100PersonbilsteknikChassikomponenter 100Hydrauliska bromssystem 150Ottomotorer och drivlina 200Personbilsservice 50TransportLogistik A 50Transportfordon grundkurs 150Tunga fordon 100Övrigt gemensamtIndividuellt val 300Projektarbete 100TOTALSUMMA 250010För mer info kontakta:Kaj OhlssonTel: 0303-23 83 59Att arbeta i fordonsbranschen är att få vara med i densnabba utvecklingen inom teknik- och elektronikområdet.Datorer blir allt vanligare, även i bilar, lastbilar och andrafordon. Detta lär vi dig!Du får lära dig hur moderna bilar, lastbilar och så vidare fungerar och att klaraenklare service, reparationer och annat underhåll, till exempel motorer, kraftöverföring,bromsar och hydraulik.Naturligtvis får du först lära dig att handskas med olika verktyg, maskiner, apparaturmed mera. Elsäkerhet är också viktigt att kunna liksom vanliga svetsmetoder.Du börjar med grundkurs i fordonsteknik. Du får lära dig bilens olika system. Påmoderna bilar handlar det inte bara om själva ”mekandet” utan mycket om data ochelektronik.Du kan inför 2:an välja mellan inriktning mot - Personbil, Maskinteknik eller karosseriteknik.Inom Personbilsinriktningen kan du även välja profilering – elektronik.Inriktningen Transport och logistik väljer du redan inför gymnasiet. Du specialiserardig mot ett särskilt område inom fordonsbranschen som innebär att du tre årefter starten ska stå väl rustad för ett arbete.Du kommer att börja köra bil under hösten i 2:an – först B-kort och därefter bakomratten i en lastbil för att få C-behörighet. Men inte nog med det – så småningomkopplas släpet till för att nå till BE CE-behörighet som gör att du får köra lastbilmed tungt släp, det vill säga långtradare. Det du! Körning med truck och hjullastareingår också i Transportutbildningen.Du kan bli mekaniker på personbilar, lastbilar eller maskiner. Du har fått en bredut bildning som täcker många områden. Tänk på att serviceanda och goda språkkunskaper,särskilt i engelska, alltid är viktiga.Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimersnord


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m Sy dHandels & administrationsprogrammetPoängplanerÄMNEKärnämnenSvenska A 100Svenska B 100Engelska A 100Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Matematik A 100Naturkunskap A 50Idrott & hälsa A 100Estetiskt val 50Tycker du om att arbeta med människor? Är du serviceinriktad?Då är Handels- och administrationsprogrammetett bra val för dig.De ämnen som är speciella för programmet är Handel, Administration och Ekonomi.Du arbetar också mycket med IT i olika sammanhang.Vi arbetar mycket i projektform och med utåtriktad verksamhet. I karaktärsämneskursernaarbetar du i ett kontorslandskap där du får ta mycket eget ansvar för dinastudier.Vi har också ett nära samarbete med företag i Kungälv genom fältstudier, studiebesöksamt att vi ibland utför uppdrag åt näringslivet. Vi medverkar och genomförolika evenemang t ex mässor, utflykter.Samtliga elever har övningsföretag i årskurs 2. I samband med projektarbetet iårskurs 3 bildar många elever egna företag inom Ung företagsamhet. Där deltar deockså i olika tävlingar - oftas med ett mycket gott resultat..Inom serviceyrken är det bra att kunna språk för att kunna prata med och förståmänniskor från olika länder.En del av utbildningen gör du som APU (arbetsplatsförlagd utbildning). Du fårkomma ut på företag, som passar för den inriktning du valt. Det är ett bra sätt attknyta kontakter och komma in på arbetsmarknaden.Allt detta gör att du blir väl förberedd för ett eget företag eller anställning.Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimerssydGemensamtDatorkunskap 50Arbetsmiljö & säkerhet 50Administration A 50Bransch- & produktkunskap 50Försäljning & service 50Information & layout A 50Information & layout B 100Näthandel A 50Personlig försäljning 50Praktisk marknadsföring A 50Projekt & företagande 50Småföretagande A 50Småföretagande B 100Företagsekonomi A 50Personaladministration 50Turism 50Inriktning Handel och serviceInköp och varuhantering 100Praktisk marknadsföring B 100Näthandel B 50Handel specialisering 200Övrigt gemensamtIndividuellt val 300Projektarbete 100TOTALSUMMA 2500För mer info kontakta:Ingrid AndreassonTel: 0303-23 82 4611


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u mMimers Hus GymnasiumGymnasieskolan i Kungälv är numerauppdelad på fem gymnasier.Tel: 0303-23 83 00Fax: 0303-193 06Postadress:Box 574, 442 16 KUNGÄLVBesöksadress:Trollhättevägen 4, KungälvGymnasium NordByggprogrammet, RollsboElprogrammetFordonsprogrammetGymnasium SydHotell- och restaurangprogrammetHandels- och administrationsprogrammetIndividuella programmetMedieprogrammetGymnasium VästBarn- och fritidsprogrammetKungälvs tekniska programNaturvetenskapsprogrammetOmvårdnadsprogrammetTeknikprogrammetdaVinciprogrammetGymnasium ÖstEstetiska programmetSamhällsvetenskapsprogrammetTrekungagymnasietFabriksgatan 1Tel: 0303-23 83 80/81GymnasiesärskolanMimers Hus – en kunskapEgentligen är kunskap, erfarenhet och glädje olika sidor av samma sak. Det är roligtatt kunna något och att skaffa sig erfarenhet, att känna att man förstår det somhänder och hur allting hänger ihop. Att lära sig hur naturen är skapt, varför det ärsom det är, hur människor tänker nu och hur de tänkte förr.Glädje får man också av att möta nya människor, såväl i skolan som hemmavid elleri främmande länder, att kunna byta tankar med dem, skriva e-post, chatta ochkanske knyta kontakter för livet.Insiktsfull blir den som lär sig bygga hus, koppla ström, får bilar att rulla, jobbarindustriellt, håller på med reklam, arbetar med media, köper och säljer, dansar ochsjunger på scen, vårdar sjuka, gör insatser för barn och ungdom eller lär sig lagaoch servera de härligaste middagar.På de olika programmen vid gymnasierna i Kungälv kan du hitta just det som dusöker – åtminstone nästan. Vi har kunskap om det mesta och vi har en rik erfarenhetatt bjuda på.De flesta nationella programmen finns hos oss och därtill en hel del specialiseringar.Lärarna är välutbildade och vi samarbetar så mycket som möjligt med företagoch yrkesinstitutioner av olika slag utanför skolan.12Se mer på: www.kungalv.se/mimers


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u mElevunderlagetPå Mimers Hus Gymnasium studeraridag cirka 1900 ungdomarvarav de flesta naturligtvis kommerfrån Kungälv.Uppdelade på de olika gymnasieskolornaläsåret 2008/2009ser det ut så här:Gymnasium Väst(från annan kommun)Gymnasium Öst(från annan kommun)Gymnasium Nord(från annan kommun)Gymnasium Syd(från annan kommun)644 st202 st467 st165 st429 st199 st398 st113 stTotalt elevantal 1932 st(från annan kommun) 679 stDet vill säga 65 resp. 35 procentsbrunn som aldrig sinarPå flertalet av programmen ligger en del av utbildningen ute i näringslivet. Deteoretiska programmen har kontakt med högskolor och universitet och vi har ett intensivtsamarbete med den pedagogiska lärarutbildningen på Göteborgs universitet.Kungälvs gymnasier är utsedda till utbildningsskola för morgondagens pedagogeroch våra lärare deltar aktivt i den utbildningen.Vi har också ett regelbundet utbyte med en rad vänskolor i England, Tyskland,Frankrike, Danmark och Norge. Vi arbetar mycket för att kunna delta aktivt i olikaformer av internationaliseringsarbeten .Detta till trots säger vår erfarenhet oss – och våra tidigare elever – att en beprövadmetod kan vara bra även om den är gammal. Vår undervisning bygger på tradition.Vi litar på vår erfarenhet men är öppna inför framtiden. Vi vet att vår skolform ärbra men vi vet också att den alltid kan bli ännu bättre. Vi vill ständigt utvecklas föratt hitta ännu bättre vägar till målet:Läsåret 2008/2009 kom detmånga elever från Kungälvskringliggande kommuner. Tillexempel kom fler än hundraelever från Göteborg.Övriga kom från Stenungsund,Tjörn, Orust, Lilla Edet och Ale.Eleverna från Ale sökte i förstahand något av de yrkesförberedandeprogrammen i Kungälvsom inte finns vid Ale gymnasium,som till exempel El- ochFordonsprogrammet.Ku n s k a p – Er fa r e n h e t – Gl ä d j e – i f ö r e n i n gVill du ge dig en god start här i livet, så skall vi göra vad vi kan för att du skall nåframgång och lycka framöver. Du kommer att känna dig varmt välkommen oavsettvilket av våra gymnasier du väljer.Se mer på: www.kungalv.se/mimers13


PoängplanerÄMNEKärnämnenSvenska A 100Svenska B 100Engelska A 100Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Matematik A 100Naturkunskap A 50Idrott & hälsa A 100Estetiskt val 50Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m Sy dHotell & restaurangprogrammetGemensamtDatorkunskap 50Arbetsmiljö & säkerhet 50Ansvarsfull alkoholhantering 50Hotell A 50Kallkök 100Livsmedel A 50Livsmedelshygien 50Näringslära 50Servering A 50Servering B 100Varmkök 100Storkök 100Restaurang 100Projekt & företagande 50Inriktning KökRestaurang och storkök A 200Restaurang och storkök B 100Restaurang påbyggnad 100Inriktning ServeringBarteknik 50Drycker 50Servering C 200Servering D 100Övrigt gemensamtIndividuellt val 300Projektarbete 10014TOTALSUMMA 2500För mer info kontakta:Ejda PålsTel: 0303-23 83 52Hotell- och restaurangprogrammet är för dig som vill arbetautåtriktat med service och vara med och sälja Sverige till såvälutländska som svenska matgäster.Du kommer att lära dig att laga all slags mat inom varmkök, kallkök, storkök ochtillverka bakverk inom konditori. Du får lära dig att arbeta tillsammans med andraoch att utveckla din kreativitet och fantasi, allt för att skapa god mat och trevligmiljö för våra gäster.Du får också lära dig om svensk och andra länders matkultur och mat. Du får storfrihet att söka kunskap som intresserar just dig och att pröva på att göra sådant somdu tycker är roligt eller viktigt att lära sig.Du får lära dig ett yrke som är internationellt och har stora möjligheter att efter avslutadutbildning söka dig arbete utomlands, till exempel Frankrike.Du får en bra grundutbildning inom kök och servering. Dessutom kan du under år 2och 3 välja inriktning och ge utbildningen en profil genom att välja kurser som intresserardig, till exempel gastronomi, språk och vinkunskap.Det är viktigt att Du som elev kommer ut på olika arbetsplatser under utbildningstiden,både för att få testa dina kunskaper i rätt miljö och för att få se hur det går tillpå riktigt.Vi vinnlägger oss därför om att ha kontakt med bra praktikföretag i Kungälv,Göteborgs regionen och övriga Sverige samt även med restauranger utomlands.Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimerssyd


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u mIndividuellaprogrammetOm du väljer att bli elev på det individuella programmet gör vi i samrådmed dig och dina föräldrar upp en individuell studieplan. I den ingårsvenska, engelska, matematik och livskunskap som obligatoriska ämnen.För övrigt har du möjlighet att välja ett eller flera NO- och/eller SO-ämnen,Teknik, Idrott och hälsa, Datorkunskap, Bild och/eller Musik. Detta gäller församtliga grupper.Om du har uttalade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi blirdu erbjuden en anpassad läs- och skrivkurs vilken grupp du än väljer.Vi planerar följande grupper i åk 1:IV1- Studier 5 dagar Du är inte behörig till ett nationelltprogram och behöver stärka dina kunskaper och färdigheteri flera ämnen på grundskolenivå. Studierna anpassastill dina förkunskaper. Du har undervisning fem dagar iveckan.IV1- Studier 3 dagar kombinerat med praktik tvådagar. Du får du möjlighet att läsa in och/eller höja dinagrundskolebetyg i kombination med praktik. Du är inte behörigett till nationellt program eller är behörig med saknarpoäng i flera ämnen och behöver stärka dina kunskaper ochfärdigheter på grundskolenivå. Du kombinerar studier medpraktik på en arbetsplats.IV1- Studier 2 dagar kombinerat med praktik tre dagar.Du vet vilket program du vill gå på gymnasiet men saknargodkänt betyg i svenska, engelska och/eller matematik ellerär behörig men det saknas en del poäng för att kommain på det program du har sökt.Hela eller delar av kärnämneskurser kan ingå i din individuellastudieplan. Du kombinerar studier med praktik inom denbransch du är intresserad av.För mer info kontakta: Elisabeth Hallberg Tel: 0303-23 83 33IVIK Du behöver bättre kunskaper i svenska språket föratt klara studier på ett nationellt gymnasieprogram. I dennagrupp får du intensivundervisning i svenska för att nå SFInivå.Du studerar även matematik och engelska.Du som har klarat SFI-nivån kan välja till ett eller fleraNO- och/eller SO-ämnen. Du kan även kombinera studiermed praktik.IV Helpraktik Denna grupp är för dig som vill göra ettuppehåll i dina studier. Du har möjlighet att prova på denbransch du senare vill utbilda dig inom eller, om du kännerdig osäker, flera branscher. Du deltar i arbetet på en praktikplatsfem dagar i veckan. Du är inte anställd utan du ärelev med rätt till studiebidrag.IVHAMP Du är behörig och har diagnosen högfungerandeautism. Du har behov av att gå i en liten grupp med entydlig struktur och mycket personligt stöd. Du läser gymnasiekurseri kärnämnena i den lilla gruppen samt följerundervisningen i karaktärsämnen på Medieprogrammet.15


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m Sy dPoängplanerMedieprogrammetÄMNEKärnämnenSvenska A 100Svenska B 100Engelska A 100Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Matematik A 100Naturkunskap A 50Idrott & hälsa A 100Estetiskt val 50GemensamtDatorkunskap 50Arbetsmiljö & säkerhet 50Psykologi A 50Projekt och företagande 50Mediekunskap 100Multimedia A 100Mediekommunikation A 100Medieproduktion 200Historia/Språk 100Valbart till klass 2Engelska B/Matematik BInriktningarFotoGrafisk kommunikation A 100Fotografisk bild A 100Fotografisk bild B 100Expo A 100Rörlig bildGrafisk kommunikation A 100Rörlig bild A 100Rörlig bild B 100Expo A 100Grafisk kommunikationGrafisk kommunikation A 100Fotografisk bild A 100Grafisk kommunikation B 100Expo A 100Övrigt gemensamtIndividuellt val 300Projektarbete 100TOTALSUMMA 2500För mer info kontakta:Marianne HedkvistTel: 0303-23 83 1316Om du är nyfiken, samhällsintresserad och gillar att arbetatillsammans med andra människor, är medieprogrammeträtt för dig.Lusten att förmedla känslor och upplevelser är viktig.Vi lär dig att fotgrafera, att filma och att använda språket imuntlig och skriftlig form.Kunskaper, kreativitet och kommunikation i förening ger digen god grund för framtidenDu får en bred grundutbildning inom media och lär dig hur man arbetar med textoch bild när det gäller trycksaker, tidningar, utställningar och rörlig bild.Under medieprogrammets första år studerar du hur massmedierna används för informationoch reklam. Filmkunskap utgör också en stor del av kursen. Du får engod inblick i hur man arbetar med skisser, manus, text & bild, grafisk form, foto,och videoproduktion. Du får i grunden lära dig att använda de program och den tekniskautrustning som du kan komma att behöva i ett arbetsliv eller senare studier.Andra året läser alla den obligatoriska kursen mediekommunikation. Vi arbetar aktivtmed reklam- och informationskampanjer. Du börjar även att fördjupa dina kunskaperinom den inriktning du valt; Film / TV och ljud eller Kommunikationi ord, bild och form.I årskurs tre genomför vi en del professionella projekt, via externa beställare, somexempelvis videofilmer, broschyrer och utställningar. Vi har också ett samarbetemed medieskolor i England där ett flertal elever gör sin praktik i årskurs 3.Så oavsett vad du i framtiden kommer att syssla med har du, efter tre år, de bästaförutsättningar för att kunna presentera dig själv och dina idéer.Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimerssyd


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m m Vä s tKungälvs tekniskaprogramPoängplanerÄMNEKärnämnenSvenska A 100Svenska B 100Engelska A 100Matematik A 50Naturkunskap A 50Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Estetisk verksamhet 50Idrott och hälsa A 100GemensamtEngelska B 100Matematik B 50Fysik A 100Datorkunskap 50Teknik, människa, samhälle 50Arbetsmiljö o. säkerhet 50Konstruktion A 100Verkstadsteknik grundkurs 50Lödning och skärning A 50Skärande bearbetning ASvetsmetoder grundkurs 50Plåtbearbetning A 50Svetsteknik (lokal kurs)1 100Skärande bearbetning B 100CAD-teknik A 50CNC-teknik A 50Ett fyraårigt specialutformat program med kurser frånbåde naturvetenskapligt/tekniskt program och industriprogrammet.Du läser samma kurser i kärnämnena som eleverna påövriga nationella program.Du väljer själv om utbildningen skall leda till högskolan ellertill ett praktiskt produktionsarbete.Under de två första åren får alla pröva på såväl praktiskt arbete som teoretiska studier.Förutom kärnämnen läser du mer matematik samt teknikutveckling och fysik.Du får också grundläggande utbildning i verkstadsteknik och lär dig då att fräsa,svarva och svetsa.Inför år tre väljer du mellan en högskoleinriktning med mer matematik, fysik, kemi,biologi samt teknikämnen eller en produktionsinriktning med mer verkstadstekniskaämnen och praktik på företag. Alla elever har för övrigt mellan fyra till tolvveckors betald praktik per år på industriföretag .Redan under år ett får du vara på ett par företag under sammanlagt fyra veckor.Under år två och tre har du sex veckors praktik per år och i årskurs fyra har du sexveckors praktik, om du valt den teoretiska inriktningen, eller tolv veckors praktikom du valt den praktiska inriktningen.Den varvade industripraktiken är betald, det vill säga företaget betalar ut en praktiklöntill dig. Chansen att få sommarjobb på praktikföretaget är mycket stor.Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimersvastProduktionsinriktningPlåt- och svetsteknikPlåtbearbetning B 200Valbara svetskurser 400Verkstadsteknik 1Industriell teknologi 50Skärande bearbetning C 200CNC-teknik B 100CNC-teknik C 150Montering A 50Valbar verkstadskurs 50HögskoleinriktningMatematik C 100Matematik D 100Matematik E 50Fysik B 150Kemi A 100Konstruktion B 100Övrigt gemensamtIndividuellt val 300Projektarbete 100TOTALSUMMA 2500För mer info kontakta:Jan HelanderTel: 0303-23 83 1417


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m Vä s tPoängplanerNaturvetenskapsprogrammetÄMNEKärnämnenSvenska A 100Svenska B 100Engelska A 00Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Matematik A 100Naturkunskap A 50Idrott & hälsa A 100Estetiskt val 50GemensamtBiologi A 100Engelska B 100Fysik A 100Historia A 100Kemi A 100Matematik B 50Matematik C 100Matematik D 100Datorkunskap 50Moderna Språk 100InriktningarMatematik och datavetenskapMatematik diskret 50Matematik E 50Programmering A 50Alternativa datakurser 100Valbara kurser 200NaturvetenskapBiologi B 50Kemi B 100Fysik B 150Valbara kurser 150MiljövetenskapBiologi B 50Kemi B 100Miljökunskap 100Miljöpolitik 50Valbara kurser 150Övrigt gemensamtIndividuellt val 300Projektarbete 100TOTALSUMMA 2500För mer info kontakta:Johan LindhTel: 0303-23 82 8118Det naturvetenskapliga programmet är en bra inkörsport ochgrund inte bara till fortsatta studier i naturvetenskap, medicin ochdata utan till alla slags högskolestudier.På naturvetenskapliga programmet samlas de som tycker om matematik,fysik, kemi och biologi.I första hand syftar naturvetenskapsprogrammet till fortsatta studier. Det är en bred,allsidig utbildning som ger dig stor frihet i dina fortsatta val, bland annat inom teknik-och miljöområdet där man vet att framtidsutsikterna är väldigt goda med enstor efterfrågan på naturvetare. Dina studier i de naturvetenskapliga ämnena bedrivsofta ’forskningsinriktat’ så att teori och laborativa undersökningar, både i klassrummetoch ute i naturen, stödjer varandra.Naturvetenskapsprogrammet har de tre nationella inriktningarna:Matematik och datavetenskap där du läser mer matematik och dataämnenMiljövetenskap där du läser kurser i biologi, kemi och miljövetenskapNaturvetenskap där du läser fördjupningskurser i matematik, fysik, kemi och biologi.Genom de individuella valen kan du på alla tre inriktningarna skaffa dig den särskildahögskolebehörighet som krävs för att söka till de olika högskolorna.Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimersvast


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m m Vä s tda VinciprogrammetSic itur ad astra!(så når du stjärnorna)PoängplanerÄMNEKärnämnenSvenska A 100Svenska B 100Engelska A 100Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Matematik A 100Naturkunskap A 50Idrott & hälsa A 100Estetiskt val 50Söker du ordning och reda struktur och sammanhang?Vill du pröva ett helt nytt sätt att arbeta? Har du redan nusiktet inställt på högskolan?Är du intresserad av teoretiskastudier och prioriterar skolarbetet högt?Då kan du söka till da Vinciprogrammet vid Mimers Husgymnasieskola.GemensamtBiologi A 100Engelska B 100Fysik A 100Fysik B 150Historia A 100Kemi A 100Matematik B 50Matematik C 100Matematik D 100Moderna språk 1-7 100Naturvetenskaplig laborationskurs 100Fysik breddning 50Övrigt gemensamtProjektarbete 100Valbara kurser 200Individuellt val 300TOTALSUMMA 2500Vi erbjuder:• Ett nytt NV-program med gedigen språkutbildning.• Individuella studieplaner med möjlighet att läsa i egen takt.• Stora möjligheter till fördjupning.• Elevaktiva arbetsformer.• Kunniga och engagerade lärare som är till för dig.• Tät kontakt med näringsliv och högskola.• Ämnesövergripande studier för att skapa sammanhang och mening.• Verkligt elevinflytande.Vi eftersträvar:• Arbetsplatsförlagd utbildning under två veckor både i ditt närområde ochutomlands.Vi söker:• Dig som prioriterar utbildning högt och som är beredd att satsa på din egenutveckling.Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimersvastFör mer info kontakta:Maria LissmatzTel: 0303-23 82 61119


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m Vä s tPoängplanerOmvårdnads-programmetÄMNEKärnämnenSvenska A 100Svenska B 100Engelska A 00Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Matematik A 100Naturkunskap A 50Idrott & hälsa A 100Estetiskt val 50GemensamtArbetsmiljö och säkerhet 50Datorkunskap 50Medicinsk grundkurs 100Vård- och omsorgsarbete 200Psykologi A 50Etik- och livsfrågor 100Människan socialt och kulturellt 100Omvårdnad 150Social omsorg 150InriktningarFunktionshinderUtvecklingsstörning 200Psykiatri 200Individuellt val 50RäddningstjänstRäddningstjänst Lokal kurs 200Sjukvård/Räddningsmedicin A 200Idrott och hälsa B 50SjukvårdSjukvård 200Psykiatri 200Individuellt val 50Övrigt gemensamtProjektarbete 100Individuellt val 300TOTALSUMMA 250020För mer info kontakta:Annukka JohanssonTel: 0303-23 83 06Omvårdnadsprogrammet leder till att du kan få arbetedirekt efter gymnasiet samt, om du vill, få behörighet tillhögskolan.Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta nära människorsom är i behov av hjälp och stöd. Vill du bli polis ellerbrandman är det här som din utbildning börjar.Vi människor är ofta rädda för det okända. Alltför sällan tar vi kontakt mednågon som avviker från det vi är vana vid. När du arbetar med omsorg och omvårdnad,lär du känna människor som du annars inte skulle ha mött. Du får erfarenhetersom hjälper dig att förstå både dig själv och din omvärld.Att arbeta med människor innebär möten med andra sätt att leva, andra sätt atttycka, andra sätt att tro. Genom att respektera andra människor blir du själv respekterad.Omsorg och omvårdnad är inte enbart värme, kärlek, respekt, mod och tålamod.Omsorg och omvårdnad kräver också kunskap om människans kropp och själ,kunskap om hälsa och sjukdomar, kunskap om känslor och behov. Den som vårdarmåste veta hur vi människor reagerar, när vi är sjuka eller befinner oss i ensvår situation.I arbetet med människor som behöver din hjälp och ditt engagemang kommerdu att känna glädje och gemenskap. Alla delar av din personlighet är lika viktigaoch värdefulla. Få yrken ger dig en sådan möjlighet att få utvecklas personligtoch professionellt vare sig du kommer att arbeta som undersköterska eller polis.Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimersvast


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m Ös tSamhällsvetenskapsprogrammetPoängplanerÄMNEKärnämnenSvenska A 100Svenska B 100Engelska A 100Estetisk verksamhet 50Idrott och hälsa A 100Naturkunskap A 50Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Matematik A 100GemensamtEngelska B 100Modernt språk 2A 100Modernt språk 2B 100Muntl o skriftlig kommunikation 50Historia A 100Filosofi A 50Psykologi A 50Datorkunskap 50Geografi A 100Naturkunskap B 100Matematik B 50Det här är programmet för dig som vill ha många dörraröppna inför fortsatta studier efter gymnasiet.Programmet ger dig en bred grund att stå på samtidigtsom du får möjlighet att utveckla dig inom dina intresseområden.Är du intresserad av människor och hur vi har ordnat vår tillvaro här och nu, förr itiden och på andra håll i världen? Vill du sätta dig in i hur människor i olika tiderhar formulerat tankar, idéer och känslor inom konst och litteratur?Är du intresserad av ekonomi och företagande eller vill utveckla dig inom och läradig mer om affärsvärlden? Vill du som ekonomistuderande ha möjlighet att läsamånga spännande kurser och läsa dem i din egen takt?Tycker du att kommunikation – direkt mellan två människor och massmedialt – ärett viktigt område där du vill skaffa dig kunskaper och färdigheter? Vill du skaffadig kunskaper som förbereder dig på att vara med och påverka och ta ansvar förvårt framtida samhälle?Har du svarat ja på en del eller alla frågorna är Samhällsvetenskapsprogrammet deträtta valet för dig. Du kommer att få ta ett stort ansvar för din utbildning. En hel delav arbetet sker i projektform och det kräver att du är aktiv, både i planering, genomförandeoch redovisning.Många internationella kontakter har byggts upp genom åren och vi har utbyte medskolor i bland annat Danmark, England, Frankrike, Norge, Tyskland, och Vietnam.Utifrån dina egna intressen kan du här finna goda utvecklingsmöjligheter.Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimersostInriktningarEkonomiFöretagsekonomi A 50Företagsekonomi B 150Information och layout 50Internationell ekonomi 50Rättskunskap 50Valbara kurser 150MediaSamhällskunskap B 100Mediekommunikation A 100Textkommunikation A 100Textkommunikation B 100Rörlig bild A 100SamhällSamhällskunskap B 100Historia B 100Religion B 50Psykologi B 150Socialkunskap 100Övrigt gemensamtIndividuellt val 300Projektarbete 100TOTALSUMMA 2500För mer info kontakta:Doris WennerbergTel: 0303-23 83 2621


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u m Vä s tPoängplanerTeknikprogrammetÄMNEKärnämnenSvenska A 100Svenska B 100Engelska A 100Religionskunskap A 50Samhällskunskap A 100Matematik A 100Naturkunskap A 50Idrott & hälsa A 100Estetiskt val 50GemensamtDatorkunskap 50Engelska B 100Fysik A 100Kemi A 100Matematik B 50Matematik C 100Teknik, människao samhälle 50Teknikutveckling o företagande 100InriktningarDatorteknikTeknisk engelska LK 50Matematik D 100Fysik B 150Persondatorer 100Elektronik grundkurs 50Programmering A 50Databashantering 100Datorkommunikation 100KonstruktionTeknisk engelska LK 50Matematik D 100Fysik B 150CAD-teknik A 50CAD-teknik B 50CAD-teknik C 50Konstruktion A 100Konstruktion B 100Kvalitetsteknik 50Interaktiva medierTeknisk engelska LK 50Matematik D 100Fysik B 150Webbdesign 100Multimedia A 100Multimedia B 100Digitalt skapande 100Övrigt gemensamtProjektarbete 100Individuellt val 300TOTALSUMMA 2500För mer info kontakta:Johan LindhTel: 0303-23 82 8122Ett nationellt teknikprogram på naturvetenskaplig grundsom syftar till högskolestudier.Vi erbjuder tre lokala inriktningar som väljs till år två datorteknik,konstruktion och interaktiva medierPå alla tre inriktningarna kan du läsa kurser inom matematik och fysik föra att skaffadig den särskilda högskolebehörighet som krävs om man efter gymnasiet skallsöka till exempelvis vissa tekniska högskolor.Vi erbjuder en modern utbildning med möjlighet att studera många nya kurser, sominte fanns i det tidigare gymnasietPå inriktningen datorteknik kommer du att läsa kurser inom dator- och kommunikationsteknik,elektronik, programmering och internetprogrammering.På inriktningen konstruktion kommer du att läsa kurser inom konstruktion , Cadoch design.På inriktningen interaktiva medier kommer du att få läsa kurser inom interaktivamedier och digitalt skapande.Poängplaner och mera information på: www.kungalv.se/mimersvast


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u mAllmäninformationDu läser alltid kärnämnen och karaktärsämnen samtnågra individuella val. Varje elev ska dessutom utföraett obligatoriskt projektarbete under studietiden.Ämnen som alla läser - kärnämnenDet finns ett antal ämnen som du läser oavsett vilket program du väljer. Dessaämnen kallas kärnämnen och är följande:Svenska • Engelska • Matematik • Samhällskunskap • Religionskunskap •Naturkunskap • Idrott och hälsa • Estetisk verksamhet • HistoriaHur mycket man läser av respektive ämne och under vilka år kan variera mellanprogrammen. Vissa program har fler kurser i till exempel engelska och matematik.Du kan läsa mer om detta i översikten av programstrukturen.Ämnen som just du läser - karaktärsämnenVarje program har dessutom sina särskilda ämnen. De kallas för karaktärsämnenoch består av både gemensamma kurser som alla elever på programmet måsteläsa och kurser som är valbara. På de yrkesförberedande programmen kallasdessa ämnen för yrkesämnen.Vilka ämnen och kurser som du måste läsa respektive välja och hur många poängdessa innehåller, kan du läsa mer om i översikten av programstrukturen på t exSkolverkets hemsida.Kurser som du väljer - individuellt valIndividuellt val innebär att du själv väljer en eller flera kurser som du tycker ärviktigt att läsa. Du kan välja mellan skolans alla kurser. Det kan vara antingen enkurs som redan ingår i ditt program eller en kurs som elever på andra programläser. Det finns här till exempel en möjlighet att välja ett främmande språk ochkörkortsteori. Valet är fritt men kom ihåg att det måste vara tillräckligt många föratt kursen ska kunna starta.Utbildning på företag - APUPå de yrkesförberedande programmen kan upp till 15 veckor av studietiden förläggastill ett eller flera företag i Sverige och/eller utomlands. Det kallas för arbetsplatsförlagdutbildning (APU) och ger eleven chans att vara på en arbetsplatsutanför skolan för att både få praktisera sina kunskaper inom branschen och läranytt ute i arbetslivet. Att det sedan också ger nya kontakter och ibland chans tillferiejobb eller jobb efter utbildningen är ju ett ytterligare plus, eller hur?ElevhälsanI Mimers Hus Gymnasiums elevhälsoteam ingår skolkurator, skolsköterskor,specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare.Om du behöverhjälpeller få råd!Studie- och yrkesvägledningGymnasium NordMagnus Darell Tel 23 82 73Gymnasium SydKarin Solander Tel 23 82 74Sandra Ström (IV) Tel 23 82 74Gymnasium VästJari Brinkell Tel 23 82 71Gymnasium ÖstKenneth Lind Tel 23 82 72KuratorerGymnasium Väst & ÖstMarie Thörn-Andersson Tel 23 82 76Gymnasium Nord & SydMarianne Ahlbäck Tel 23 82 75Charlotte Carlsson (IV) Tel 23 85 51SkolsköterskorGymnasium NordMaria Jensen Tel 23 82 79Gymnasium SydMarie-Louise Svensson Tel 23 82 95Gymnasium VästJane Sundberg Tel 23 82 77Gymnasium ÖstLottie Åkerlund Tel 23 82 78På grundskolorna i Kungälv finnsföljande studie- och yrkesvägledareMunkegärdeskolanSandra Ström Tel 23 97 07ThorildskolanJessica Bonnier Tel 23 90 37YtterbyskolanSusanne Collin Tel 23 80 44Vi arbetar tillsammans i frågor som rörelevhälsan på skolan, men har ocksåspeciella ansvarsområden.Till oss kan du vända dig om du harfrågor som rör dina studier, din hälsaeller din ekonomi.Du kan också kontakta oss om du villha någon vuxen att prata med. Inomelevhälsan arbetar vi också förebyggandenär det gäller toleransfrågor,mobbning, droginformation med mera.Vi samarbetar med skolledare, studiehandledareoch övrig personal.För ytterligare informstionwww.kungalv.se23


Mim e r s Hu s Gy m n a s i u mVALET ÄR DITTPrograminformationLäsåret 2009/2010 kommer följande program att erbjudas i Kungälv:• Barn- och fritid - fritidsverksamhet, pedagogisk och social verksamhet• Bygg – anläggning samt husbyggnad• El – automation, datorteknik och elteknik• Estetiska – musik- och musikalinriktning• Fordon – maskin- och lastbilsteknik, karosseri, personbilsteknik samttransport• Handels- och administration – handel och service• Hotell- och restaurang – restaurang- och måltidsservice• Individuella – verksamheter intriktade på den enskilda individen• Media – film/TV, foto och grafisk kommunikation.• Natur – matematik och datavetenskap, miljövetenskap och narurvetenskap• da Vinci – ett specilutformat NV-program• Omvårdnad – räddningstjänst, utvecklingsstörning och sjukvård• Samhälle – ekonomi, media och samhälle• Teknik –datorteknik, konstruktion och interaktiva medier• Kungälvs Tekniska – fyraårigt program, verkstadsinriktning alt. högskolaSkriftlig information om dessa utbildningar kan du hämta från:1. Särskilda programbroschyrer2. Blad med programstruktur för respektive program3. Informationsblad om programmålen för respektive progra4. Internet, www.kungalv.se/mimersVid beställning kontakta respektive gymnasieskolas studie- och yrkesvägledare.SpråkkursinformationPå Mimers Hus Gymnasium kan du läsa franska, italienska, latin, spanska,teckenspråk eller tyska. Det kan finnas vissa möjligheter att även få läsaryska. Mer information om respektive språk kan du få genom din språklärareeller studie- och yrkesvägledare.Du kan läsa språk inom ramen för:1) Gemensamma kurser inom Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen2) Valbara kurser inom El-, Fordons-, Handels- och administrations-, Medie-,och Teknikprogrammet.3) Individuellt val från och med år 2 på samtliga utbildningar.24

More magazines by this user
Similar magazines