11.07.2015 Views

Mall för upphandling av avfallskärl - Avfall Sverige

Mall för upphandling av avfallskärl - Avfall Sverige

Mall för upphandling av avfallskärl - Avfall Sverige

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Mall</strong> för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl


Anvisningar för användning <strong>av</strong>mallar för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl1. InledningDenna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp inköp<strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl.Texterna har tagits fram <strong>av</strong> Tyréns AB, www.tyrens.se. Under arbetets gång har enreferensgrupp bestående <strong>av</strong> representanter från kommuner med erfarenhet <strong>av</strong> <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong><strong>av</strong>fallskärl samt leverantörer <strong>av</strong> kärl kommit med synpunkter.2. Hur mallen ska användasAnvisningarna till mallen innehåller allmän information om offentlig <strong>upphandling</strong>, medinriktning på <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl. De gör inte anspråk på att vara heltäckande utan skabara ge en viss nödvändig kunskap samt information om var mer fakta finns att hämta.<strong>Mall</strong>en ger förslag till texter att använda direkt vid utarbetning <strong>av</strong> förfrågningsunderlag.Stora delar <strong>av</strong> texterna bör kunna användas i alla kommuner. Eftersom användningen <strong>av</strong> typeroch storlekar på <strong>av</strong>fallskärl varierar mellan olika kommuner går det emellertid inte att haexakt samma text överallt. <strong>Mall</strong>en visar därför ibland på flera olika alternativ. Ibland ger denbara viss information om vilka lokala uppgifter som bör tas med eller lämnar råd ochanvisningar. De senare är skrivna med <strong>av</strong>vikande färg i kursiv stil.Till ”<strong>Mall</strong> för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallshämtning” finns fördjupningstexter, där speciella frågorhar lyfts fram särskilt. En <strong>av</strong> fördjupningstexterna omfattar anbudsprövning och kan användassom komplement även till denna mall.Det finns förslag på bilagor till förfrågningsunderlaget, bland annat anbudsformulär och À-prislista.Använd mallen med förnuft! Alla texter kanske inte ska tas med i din kommuns<strong>upphandling</strong>. Lägg till och dra ifrån så att det passar förhållandena hos dig.De flesta kommuner har egna <strong>upphandling</strong>sregler eller policys som komplement till lagen omoffentlig <strong>upphandling</strong>. Dessa måste följas. Vissa kommuner har också en standardmall förförfrågningsunderlag som alla som handlar upp bör använda. Strukturen i denna mall kanskeinte passar in i kommunens mall. Om kommunens mall ska användas blir det lite mer arbetemed att ta fram förfrågningsunderlaget. En del kommuner har också administrativadatasystem som hjälpmedel vid <strong>upphandling</strong>. De ska naturligtvis användas.Många kommuner har särskilt sakkunnig personal som arbetar med <strong>upphandling</strong>ar eller medjuridiska frågor. Ett lokalt samarbete i <strong>upphandling</strong>sfrågor är självklart. Arbetet kan kanskefördelas så att den som är <strong>av</strong>fallskunnig skriver kr<strong>av</strong>specifikationen och den som är kunniginom <strong>upphandling</strong>sområdet tar ansvar för de formella delarna.Se mallen som ett hjälpmedel för att förenkla <strong>upphandling</strong>en. Använd mallen som en förlaganär ett nytt förfrågningsunderlag ska tas fram, i stället för att uppdatera kommunens gamla1


koder anges. CPV står för Common Procurement Vocabulary och är en europeisk standard föratt klassificera varor och tjänster. Varje kod har nio siffror. Ofta kan mer än en kod behövaanvändas för att ange rätt <strong>upphandling</strong>sobjekt vid annonsering. Anbudsgivare använderkoderna för att söka <strong>upphandling</strong>ar som motsvarar deras kompetens. Information om CPVkoderoch om annonsering finns på SIMAP:s hemsida, http://simap.europa.eu. SIMAP(Système d`information pour les marchés publics européens) är ett informationssystem omoffentlig <strong>upphandling</strong> inom EU. CPV-koderna finns även på www.kkv.se.3.3 UpphandlingsförfarandenVid <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> tjänster över tröskelvärdena ska öppet eller selektivt förfarande användas.Endast i undantagsfall får förhandlat förfarande användas.Öppet förfarande är den vanligaste formen och den innebär att alla leverantörer får lämnaanbud. <strong>Mall</strong>en utgår huvudsakligen från denna <strong>upphandling</strong>sform.Selektivt förfarande innebär att den upphandlade enheten inbjuder vissa leverantörer attlämna anbud. Då görs först en annonsering där intresset för att lämna in anbud efterfrågas. Ettbestämt antal <strong>av</strong> de intresserade anbudsgivarna, som uppfyller vissa ställda kr<strong>av</strong>, får sedanvara med i <strong>upphandling</strong>en. Selektiv <strong>upphandling</strong> tillämpas främst då antalet anbudsgivarebehöver begränsas. Eftersom antalet leverantörer <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl inte är så stort i <strong>Sverige</strong>tillämpas sällan selektivt förfarande.Öppet förfarande används normalt vid <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl eftersom varan kanpreciseras i förfrågningsunderlaget och det sällan finns några andra särskilda skäl som medgeratt förhandlad <strong>upphandling</strong> kan göras. I vissa fall kan ett öppet eller selektivt förfarandeövergå till ett förhandlat. Det kan t.ex. gälla om det inte har kommit in några lämpliga anbud.Regler om förhandlat förfarande finns i lagtexten för den som vill veta mera om det.För <strong>upphandling</strong> under tröskelvärdena tillämpas förenklat <strong>upphandling</strong>sförfarande ellerurvalsförfarande enligt 15 kap. i LOU. Direkt<strong>upphandling</strong> får bara tillämpas omkontraktssumman är låg, högst ca 284 000 kronor, eller om det finns synnerliga skäl. Vidberäkning <strong>av</strong> kontraktssumman ska options- och förlängningsklausuler beaktas och ävendirekt<strong>upphandling</strong>ar <strong>av</strong> samma slag gjorda <strong>av</strong> myndigheten under räkenskapsåret.3.4 Otillåten direkt<strong>upphandling</strong>Om en upphandlande myndighet, t.ex. en kommunal förvaltning, tecknar ett <strong>av</strong>tal direkt meden leverantör utan konkurrensutsättning, trots att kontraktssumman är över 284 000 kronor,kallas detta en otillåten direkt<strong>upphandling</strong>. I så fall kan <strong>av</strong>talet ogiltigförklaras och denupphandlande myndigheten kan bli skyldig att betala en s.k. <strong>upphandling</strong>sskade<strong>av</strong>gift, ensanktions<strong>av</strong>gift som tillfaller staten. Även leverantörerna bör vara vaksamma och inte godtatveksamma direkt<strong>upphandling</strong>ar eftersom de kan bli tvungna att betala tillbaka ersättning defått om ett <strong>av</strong>tal ogiltigförklaras.Det är det sammanlagda värdet <strong>av</strong> alla direkt<strong>upphandling</strong>ar inom ett visst område som räknas.En upphandlande myndighet får inte göra upprepade direkt<strong>upphandling</strong>ar för att på så sättslippa konkurrensutsättning, om det sammanlagda beloppet överstiger 284 000 kronor.3


3.5 TidsfristerDet vanliga idag vid öppet förfarande är en anbudstid på 40 dagar men då gäller attannonsering och tillgång till förfrågningsunderlag sker direkt och elektroniskt. Grundregelnannars är att anbudstiden vid öppet förfarande är minst 52 dagar från den dag annons om<strong>upphandling</strong>en sänds iväg för publicering. Om annonsen om <strong>upphandling</strong>en utarbetas ochskickas elektroniskt kan anbudstiden förkortas med 7 dagar. Om den upphandlandemyndigheten ger fri, direkt och fullständig tillgång till hela förfrågningsunderlagetelektroniskt från den dag annonsen skickas, kan anbudstiden förkortas med ytterligare 5dagar. I så fall måste den internetadress där förfrågningsunderlaget finns tillgängligt anges iannonsen. 52 – 7 - 5 = 40 dagar, som bedöms vara en rimlig tid för att anbudsgivarna skahinna förbereda sig och lämna anbud. I de fall anbudstiden infaller under sommaren ellerunder jul- och nyårshelgen rekommenderas att anbudstiden förlängs. Det bästa är dock omman kan planera så att dessa perioder undviks.Vid selektiv <strong>upphandling</strong> gäller andra tidsfrister. Mer om tidsfrister finns i 8 kap. i LOU.Förfrågningsunderlag ska skickas ut senast sex arbetsdagar efter beställning.3.6 Skall-kr<strong>av</strong>, minimikr<strong>av</strong>, särskilda kontraktsvillkorSamtliga kr<strong>av</strong> som ställs på det som ska upphandlas måste finnas med iförfrågningsunderlaget. Begreppet skall-kr<strong>av</strong> brukar användas för sådana kr<strong>av</strong> som måsteuppfyllas för att anbudet ska kunna antas men det är inte en juridisk term. I mallen har ordetska konsekvent använts i stället för skall. Det finns ingen betydelseskillnad mellan ska ochskall och därför kan också begreppet ska-kr<strong>av</strong> användas men det är enklast att bara användaordet kr<strong>av</strong>, eller obligatoriska kr<strong>av</strong>. Ibland används ordet minimikr<strong>av</strong>.Ett anbud som inte uppfyller samtliga kr<strong>av</strong> får inte antas. De kr<strong>av</strong> som ställs på anbudsgivarenkan och ska kontrolleras när kvalificeringen <strong>av</strong> anbudsgivare görs. Anbudsgivaren bör ocksåintyga i anbudet att alla kr<strong>av</strong> som ställs kommer att uppfyllas när <strong>av</strong>talet träder i kraft ellerunder <strong>av</strong>talsperioden, t.ex. genom att kryssa i en ruta i anbudet och skriva under att kr<strong>av</strong>enaccepteras. Sedan är det upp till beställaren att följa upp <strong>av</strong>talet när det väl har trätt i kraft.Ju fler kr<strong>av</strong> en beställare ställer, desto viktigare att ha beredskap för att följa upp alla kr<strong>av</strong>.Det bör tydligt framgå <strong>av</strong> förfrågningsunderlaget hur beställaren <strong>av</strong>ser att följa upp kr<strong>av</strong>en –och sedan göra det också! Kr<strong>av</strong> som inte följs upp bör inte ställas. Genom uppföljningen visarbeställaren anbudsgivarna att alla kr<strong>av</strong> som ställs har betydelse.Särskilda kontraktsvillkor är ett begrepp som brukar användas när man ska beskriva kr<strong>av</strong> ellervillkor för att främja jämställdhet, motverka arbetslöshet och skydda miljön och som intedirekt har med övriga kr<strong>av</strong> eller kriterier i <strong>upphandling</strong>en att göra. Sådana särskildakontraktsvillkor kan formuleras så att de inte behöver vara uppfyllda <strong>av</strong> leverantören vidanbudets ingivande utan ska införas vid <strong>av</strong>talsstart eller efter viss angiven tid. Begreppet harmyntats <strong>av</strong> EG-domstolen och är infört i 6 kap. 13 § LOU (”En upphandlande myndighet fårställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras.”).Villkoren måste vara proportionella i förhållande till kontraktet i övrigt. Ett särskiltkontraktsvillkor bör vara mindre ingripande än ett obligatoriskt kr<strong>av</strong> eftersom leverantörer”fasas in” till bättre miljöprestanda och konkurrensen upprätthålls.4


3.7 AnbudsprövningNärmare beskrivning <strong>av</strong> anbudsprövning finns i en särskild fördjupningstext,”Anbudsprövning”, till ”<strong>Mall</strong> för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallshämtning”.3.8 SekretessUnder en <strong>upphandling</strong> råder sekretess. Anbudsansökningar, anbud och utvärderingsprotokollomfattas <strong>av</strong> absolut sekretess fram till dess att den upphandlande enheten beslutat att tilldelakontraktet till en viss leverantör. Det innebär i praktiken att ingen information om anbud fårlämnas till någon. Den absoluta sekretessen för uppgifterna i anbuden upphör närtilldelningsbeslutet har fattats och uppgifterna blir då offentliga. Det medför inte automatisktatt de får lämnas ut. Den upphandlande enheten är alltid skyldig att göra en sekretessprövninginnan handlingar lämnas ut.Förfrågningsunderlaget är ingen allmän handling, och därmed inte heller en offentlighandling, förrän det har expedierats (skickats ut), efter det att annonsen har sänts till TED.Om förfrågningsunderlaget först ska godkännas <strong>av</strong> behörig nämnd innan det expedieras fårdet hanteras med viss försiktighet. Det är inte lämpligt att hantera det som övriga nämndhandlingar,som ofta offentliggörs, bl.a. på kommunens hemsida, långt innan beslut fattas.4. Andra lagar och föreskrifterFör att undvika tolkningstvister är det viktigt att använda ett klart och entydigt språkbruk närförfrågningsunderlaget utarbetas. Använd om möjligt definitioner, termer och begrepp somfinns i författningar inom <strong>av</strong>fallsområdet, främst i miljöbalken, <strong>av</strong>fallsförordningen och iNaturvårdsverkets föreskrifter.5. Tidplan för en <strong>upphandling</strong>Innan <strong>upphandling</strong>en påbörjas bör man undersöka om <strong>av</strong>talet ska förlängas. Kan detförlängas? Kanske har den möjligheten redan utnyttjats. Om <strong>av</strong>talet upphör vid en olämpligtidpunkt kan det eventuellt förlängas några månader för att det nya <strong>av</strong>talet ska träda i kraft vidett lämpligare tillfälle. Olämplig tidpunkt kan vara årsskifte, mitt i semesterperioden eller pålångfredagen. Det kan vara lämpligare att skiftet sker under en period utan några särskildahelger eller händelser.Att ordna informella möten med tänkbara anbudsgivare för att få kunskap om den lokalamarknaden för entreprenörer är ofta mycket värdefullt. Till en leverantörs- eller marknadsträffbör alla tänkbara anbudsgivare bjudas in samtidigt så att alla får samma information. Träffenbör äga rum innan förfrågningsunderlaget skrivs. Tala om att ni är på väg att göra en<strong>upphandling</strong>. Diskutera vilka kr<strong>av</strong> som är rimliga att ställa. Fråga leverantörerna om det finnsnågot särskilt ni bör tänka på. Leverantörerna brukar uppskatta att de får möjlighet att tyckatill innan en <strong>upphandling</strong> ska göras.Det tar lång tid att göra en <strong>upphandling</strong>. För att beräkna tidsåtgången kan man börja bakifrån.När ska ett nytt <strong>av</strong>tal träda i kraft? Starten på den nya entreprenaden blir <strong>av</strong>sevärt bättre omdet finns tillräckligt med tid för förberedelser.5


Det tar ofta minst tre månader att färdigställa ett förfrågningsunderlag. Tidsåtgången beror påvilka personella resurser som finns att tillgå, hur lätt man kan få fram mängduppgifter, omförfrågningsunderlaget ska godkännas <strong>av</strong> behörig nämnd m.m.Eftersom många <strong>upphandling</strong>ar blir överprövade idag kan det vara bra att det finns enmarginal för detta i tidplanen. Överprövningsärenden tas med förtur i förvaltningsrätten mendet tar ändå viss tid innan beslut kommer. Förvaltningsrättens beslut kan överprövas tillkammarrätten. Sista instans är högsta förvaltningsdomstolen. Både kammarrätten och högstaförvaltningsdomstolen kräver prövningstillstånd för att ett ärende ska tas upp. Om<strong>upphandling</strong>en överprövas så långt kan den fördröjas flera månader. Avtal får inte tecknasinnan den s.k. <strong>av</strong>talsspärren har löpt ut.6. Länkar till användbara hemsidorMera fakta, råd och anvisningar om <strong>upphandling</strong> kan man få från olika myndigheter ochorganisationer. Det finns också olika företag som har publikationer, kurser och andrahjälpmedel som kan användas vid <strong>upphandling</strong>. Här redovisas några <strong>av</strong> dem.EU-organ:SIMAP, http://simap.europa.euTenders Electronic Daily, TED http://ted.europa.euSvenska myndigheter:Bolagsverket, www.bolagsverket.seKonkurrensverket, www.kkv.seNaturvårdsverket, www.naturvardsverket.seSkatteverket, www.skatteverket.seFöretag, organisationer m.m. som har annonser, information, utbildning och hjälpmedelm.m. (ett urval):<strong>Sverige</strong>s Offentliga Inköpare, SOI, www.soi.sewww.offentligaaffarer.sewww.allego.sewww.e-<strong>av</strong>rop.comwww.opic.com (numera Visma)www.tendsign.com (numera Visma)www.safetrade.sewww.<strong>upphandling</strong>24.idg.seAndra organisationerna som också har mer information om <strong>upphandling</strong>:<strong>Avfall</strong> <strong>Sverige</strong>, www.<strong>av</strong>fallsverige.se<strong>Sverige</strong>s Kommuner och Landsting, www.skl.se6


Kommunens logotyp i sidhuvudetUPPHANDLING AVInköp och leverans <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärlFörfrågningsunderlagÅÅÅÅ-MM-DDSista anbudsdag ÅÅÅÅ-MM-DDSvart normal text = förslag till text. Ta med det som passar i aktuell <strong>upphandling</strong>.Blå normal text = byt ut mot aktuell uppgiftRöd kursiv text = råd och anvisningar. Tas bort när förfrågningsunderlaget färdigställs.Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 1


Kommunens logotyp i sidhuvudet1. ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1. Beställare................................................................................................... 3 1.2. Beställarens kontaktperson ....................................................................... 3 1.3. Uppdragets omfattning.............................................................................. 3 1.3.1. Uppdragets omfattning.......................................................................... 3 1.3.2. Uppdragets längd, <strong>av</strong>talstid................................................................... 3 2. ADMINISTRATIVA VILLKOR 4 2.1. Upphandlingsförfarande ........................................................................... 4 2.2. Förfrågningsunderlagets omfattning......................................................... 4 2.3. Kompletterande upplysningar................................................................... 4 2.4. Anbudsgivning.......................................................................................... 5 2.4.1. Allmänt ................................................................................................. 5 2.4.2. Inlämning och märkning <strong>av</strong> anbud ....................................................... 5 2.4.3. Varuprover ............................................................................................ 6 2.4.4. Anbudets giltighetstid ........................................................................... 6 2.5. Anbudsöppning......................................................................................... 6 3. KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN 7 3.1. Skatter, <strong>av</strong>gifter, brott m.m....................................................................... 7 3.2. Ekonomisk ställning.................................................................................. 7 3.3. Teknisk och yrkesmässig kapacitet........................................................... 8 4. PRÖVNING AV ANBUDSGIVARE OCH ANBUD 9 4.1. Allmänt ..................................................................................................... 9 4.2. Kvalificering <strong>av</strong> anbudsgivare .................................................................. 9 4.3. Prövning <strong>av</strong> utrustning.............................................................................. 9 4.4. Utvärdering och antagande <strong>av</strong> anbud........................................................ 9 4.5. Avtal - <strong>upphandling</strong>skontrakt ................................................................. 10 5. KRAVSPECIFIKATION 11 5.1. Allmänna kr<strong>av</strong>......................................................................................... 11 5.2. Kvalitet och miljö ................................................................................... 11 5.3. Avrop och leverans ................................................................................. 11 5.4. Kr<strong>av</strong> på <strong>av</strong>fallskärlen .............................................................................. 12 5.5. Återtagning och återvinning <strong>av</strong> begagnade kärl ..................................... 13 6. LEVERANSVILLKOR-AVTALSVILLKOR 14 6.1. Leverans- och ersättningsvillkor............................................................. 14 6.1.1. Leverantörsersättning.......................................................................... 14 6.1.2. Indexreglering..................................................................................... 14 6.1.3. Faktureringsvillkor.............................................................................. 15 6.1.4. Betalningsvillkor................................................................................. 15 6.2. Övriga villkor.......................................................................................... 15 6.2.1. Avtalstid.............................................................................................. 15 6.2.2. Garantitid ............................................................................................ 15 6.2.3. Kontaktperson under <strong>av</strong>talstiden......................................................... 15 6.2.4. Viten.................................................................................................... 15 7. BILAGOR 16 Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 2


Kommunens logotyp i sidhuvudet1. ALLMÄN ORIENTERING1.1. BeställareBeställare är:KommunNämndI vissa fall är det ett kommunalt bolag som svarar för <strong>upphandling</strong>en. Ange då bolagets namn istället för nämnd.1.2. Beställarens kontaktpersonBeställarens kontaktperson under anbudstiden ärNamnFörvaltningE-postTelefonMobilFaxPostadressKontaktpersonen bör vara väl insatt i fackområdet och vara tillgänglig under hela anbudstiden.Se till att ha en back-up på e-postadressen om kontaktpersonen blir sjuk. För att markera attkontakter enbart bör ske skriftligt kan man eventuellt låta bli att ange telefonnummer. Om mananvänder vissa elektroniska <strong>upphandling</strong>ssystem utelämnar man uppgift om kontaktperson helt.1.3. Uppdragets omfattning1.3.1. Uppdragets omfattningUppdraget omfattar:• Inköp <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i storlekarna X, Y Z liter.•Ange aktuella varor som ingår i <strong>upphandling</strong>en.1.3.2. Uppdragets längd, <strong>av</strong>talstidUppdraget omfattar tiden från ååååmmdd till ååååmmdd med möjlighet till förlängning i XXmånader, se punkt 6.2.1.Beskriv om <strong>av</strong>talet är ett <strong>av</strong>rops<strong>av</strong>tal som ska gälla under <strong>av</strong>talstiden eller om det är inköp <strong>av</strong>kärl vid ett tillfälle. Om <strong>av</strong>talet är ett <strong>av</strong>rops<strong>av</strong>tal är det att betrakta som ett ram<strong>av</strong>tal. Förram<strong>av</strong>tal är den maximala <strong>av</strong>talstiden 4 år inklusive förlängning. Rekommenderad <strong>av</strong>talstid ärdärför 3+1 år för sådana <strong>av</strong>tal.Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 3


Kommunens logotyp i sidhuvudet2. ADMINISTRATIVA VILLKOR2.1. UpphandlingsförfarandeUpphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt 4 kap. lag (2007:1091) om offentlig<strong>upphandling</strong>, LOU.Om det beräknade inköpsvärdet under hela anbudstiden ligger över tröskelvärdet användslämpligen öppet förfarande. Ligger det beräknade inköpsvärdet under tröskelvärdet, kanförenklad <strong>upphandling</strong> enligt 15 kap. LOU användas. Tröskelvärdet är för närvarande (2012)200 000 Euro eller drygt 1,9 miljoner svenska kronor. Exakt belopp kan lättast hittas påKonkurrensverkets webbplats eller i SFS, ”Tillkännagivande (2011:1575) <strong>av</strong> tröskelvärden vidoffentlig <strong>upphandling</strong>”. För beräkning <strong>av</strong> <strong>upphandling</strong>ens värde ska ersättningen för hela<strong>av</strong>talstiden, inklusive möjlig förlängning och andra optioner, men utan moms, räknas in.Främsta skillnaden mellan de två <strong>upphandling</strong>sförfarandena är att annonseringen för en öppen<strong>upphandling</strong> ska annonseras i EUT/TED. En förenklad <strong>upphandling</strong> ska ske i en allmänttillgänglig elektronisk databas, vilket innebär att det inte är tillräckligt att endast annonsera påden egna hemsidan. Anbudstiden för en förenklad <strong>upphandling</strong> ska vara skälig, medananbudstiden för en öppen <strong>upphandling</strong> är 40 dagar om annonsering och distribution skerelektroniskt. Ytterligare en skillnad är att förenklad <strong>upphandling</strong> ger viss möjlighet tillförhandling.2.2. Förfrågningsunderlagets omfattningAnbudsgivaren bör försäkra sig om att denne tagit del <strong>av</strong> alla handlingar som hör tillförfrågningsunderlaget enligt innehålls- och bilageförteckningen.Informationen kan vara lämplig att ha med om förfrågningsunderlaget kan hämtas frånkommunens hemsida eller liknande. Det går ofta att beställa samtliga handlingar som hör till<strong>upphandling</strong>en genom att registrera sig elektroniskt. Det innebär i så fall att man får tillgång tillkompletteringar och svar på frågor från alla anbudsgivare automatiskt via e-post.2.3. Kompletterande upplysningarAnbudsgivare uppmanas att snarast meddela beställaren om det finns felaktigheter elleroklarheter i förfrågningsunderlaget. Begäran om ytterligare information ska skriftligen skickasmed e-post till beställarens kontaktperson under anbudstiden, se punkt 1.2.Svar på frågor och eventuella kompletteringar gjorda <strong>av</strong> beställaren kommer att skickas med e-post till alla som har begärt att få förfrågningsunderlaget eller anmält sig till beställarenskontaktperson. Frågor om innehållet i förfrågningsunderlaget ska ställas i så god tid att samtligaanbudsgivare ska kunna delges motsvarande upplysningar senast 6 arbetsdagar före anbudstidensutgång. Detta gäller under förutsättning att frågorna ställts senast 10 arbetsdagar före sistaanbudsdag. För frågor som ställs senare garanterar inte beställaren att svar kan ges.Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad <strong>av</strong> beställaren under anbudstiden är bindande förbåde beställaren och anbudsgivaren.Beskriv hur svar på frågor eller kompletteringar <strong>av</strong> förfrågningsunderlaget kommer attdistribueras till anbudsgivarna, t.ex. via e-post (läskvitto rekommenderas) eller via någonhemsida. Ett bra tillvägagångssätt är att anbudsgivaren kan följa en viss länk för att få del <strong>av</strong>kompletteringar/svar på frågor.Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 4


Kommunens logotyp i sidhuvudetMånga kommuner anlitar företag som tillhandahåller datasystem/verktyg för distribution <strong>av</strong>förfrågningsunderlag inkl. frågor och svar, kompletteringar samt ibland även för inlämning <strong>av</strong>anbud. I så fall måste texten beskriva hur processen går till.Vissa anbudsgivare får del <strong>av</strong> förfrågningsunderlag via särskilda företag som själva begär inunderlaget och sedan distribuerar det till dem som abonnerar på en sådan tjänst, alternativtabonnerar på andra typer <strong>av</strong> bevakningstjänster för att få kännedom om <strong>upphandling</strong>ar.En del anbudsgivare frågar efter nuvarande entreprenad<strong>av</strong>tal med À-priser. Avtalet är enoffentlig handling så det bör normalt lämnas ut. Sekretessprövning ska dock alltid göras först.2.4. Anbudsgivning2.4.1. AllmäntAnbud ska lämnas på bifogat anbudsformulär (”Kvalificering”, bilaga X) och prislista därsamtliga efterfrågade uppgifter ska lämnas.Anbudet ska vara skriftligt, <strong>av</strong>ges på svenska och överensstämma med förfrågningsunderlaget.Anbudsformulär, À-prislista och de handlingar som bifogas anbudet ska lämnas in som ett (1)original. Hela anbudet ska även lämnas in digitalt, på USB-minne eller motsvarande.Anbudet ska vara undertecknat <strong>av</strong> behörig företrädare för anbudsgivaren.Reservationer (så kallade sidoanbud) accepteras inte.Det blir allt vanligare med elektroniska system för anbudsgivning. Använder man sig <strong>av</strong> något<strong>av</strong> dessa styr det hur anbuden ska lämnas in. Om elektronisk anbudsgivning tillämpas ska inteuppgifterna om original, kopior m.m. tas med. Originalet inkl. digitalt lagringsmedia ska låsasin i arkiv. Kopior måste också förvaras på betryggande sätt när ingen arbetar med dem.Om det inte står att anbudet ska <strong>av</strong>ges på svenska måste alla EU-språk accepteras. Certifikat,intyg, säkerhetsdatablad osv. måste accepteras på EU-språk om dessa inte finns på svenska, menman kan kräva att de ska vara översatta.Anbudsgivaren är ansvarig för vem hos denne som är behörig att skriva under anbud och <strong>av</strong>tal.2.4.2. Inlämning och märkning <strong>av</strong> anbudAnbud ska ha kommit in till beställaren senast ååååmmdd. Anbud som inkommer för sentkommer inte att prövas.Regler för anbudstid, se förklaringar under punkt 2.1. Mer information om olika<strong>upphandling</strong>sförfaranden och anbudstider finns i Anvisningarna till mallen.Välj ett <strong>av</strong> alternativen 1-2 nedan:Alternativ 1 ”Elektronisk anbudsgivning”Kommunen använder elektronisk anbudsgivning via <strong>upphandling</strong>sverktyget X. Mer informationom verktyget finns på www.X.se.Alternativ 2 ”Anbud i pappersform”Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 5


Kommunens logotyp i sidhuvudetAnbud ska läggas i ett förseglat neutralt ytteremballage, utan någon form <strong>av</strong> firmabeteckning ochmärkas ”ANBUD INKÖP AVFALLSKÄRL” diarienummer XX.Anbudet ska adresseras tillNamn på förvaltning eller motsvarandePostadressOm anbudet lämnas på plats är besöksadressen adress. Receptionen är öppen kl. xx:xx – xx:xxpå vardagar. Officiell brevlåda finns vid plats och har inkastöppning i storlek a x b cm.Anbud ska ha kommit in senast kl. 24:00 på sista anbudsdag för att tas upp till prövning. Videlektronisk anbudsgivning är det lätt att <strong>av</strong>göra om anbuden har kommit in i rätt tid. Anbud<strong>av</strong>lämnat i beställarens brevlåda och som påträffas dagen efter sista anbudsdag anses hainkommit i rätt tid. Det gör även anbud som skickats med vanlig post om postförsändelsen, elleren <strong>av</strong>i om denna, har <strong>av</strong>skilts på postanstalt den dagen och postförsändelsen kommer behörigtjänsteman till handa närmast följande arbetsdag. Regler om inkommande handlingar finns iförvaltningslagen (1986:223).2.4.3. VaruproverVaruprover skickas till:NamnAdressPostadress2.4.4. Anbudets giltighetstidAnbudsgivaren är bunden <strong>av</strong> sitt anbud t.o.m. ååååmmdd.Det kan vara lämpligt att anbudet är giltigt till minst ca 3 månader efter sista anbudsdag närgiltighetstiden automatiskt förlängs vid eventuell överprövning.2.5. AnbudsöppningPlanerad dag för anbudsöppning är ååååmmdd då minst två personer utsedda <strong>av</strong> beställarenkommer att delta.Lämplig tidpunkt för anbudsöppning är tidigast två dagar efter anbudstidens utgång. Då hinnerbeställaren kontrollera alla receptioner och brevlådor (om det finns flera) och hämta uteventuella postförsändelser, så att alla anbud finns på plats vid anbudsöppningen.Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 6


Kommunens logotyp i sidhuvudet3. KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN3.1. Skatter, <strong>av</strong>gifter, brott m.m.Anbudsgivaren kommer uteslutas från att delta i <strong>upphandling</strong> om denne inte uppfyller kr<strong>av</strong>enenligt 10 kap 1§ LOU. Anbudsgivaren kan uteslutas från att delta i <strong>upphandling</strong> om denne inteuppfyller kr<strong>av</strong>en enligt 10 kap 2§ kap LOU. Anbudsgivaren ska uppfylla i <strong>Sverige</strong> eller ihemlandet lagenligt ställda kr<strong>av</strong> som <strong>av</strong>ser registrerings-, skatte- och <strong>av</strong>giftsskyldigheter.Till anbudet ska anbudsgivaren som bevis på att kr<strong>av</strong>en uppfylls bifoga:• Bekräftelse på att kr<strong>av</strong>en uppfylls. (Bekräftas i formulär ”Kvalificering, bilaga X.)• Utländska anbudsgivare ska bifoga dokumentation motsvarande svensktregistreringsbevis från Bolagsverket och Skatteverkets blankett SKV 4820.Enligt 10 kap. 4 § och 15 kap. 13a § ska den upphandlande myndigheten själv ansvara för atthämta in uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten om att en leverantör skötersina skatter och socialförsäkrings<strong>av</strong>gifter, i stället för att leverantören själv ska lämna in dessauppgifter. Detta inkluderar även registreringsbevis från Bolagsverket.Enligt 10 kap. 1 § LOU ska anbudsgivaren (juridiska personer och individer i inflytandeställning) uteslutas från <strong>upphandling</strong>en om denne enligt lagakraftvunnen dom har dömts fördeltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt. Enligt 10 kap. 2 §har den upphandlande myndigheten rätt att utesluta en leverantör om denne bl.a. är försatt ikonkurs. Det kan emellertid vara svårt för en upphandlande myndighet att få kännedom omsådant.3.2. Ekonomisk ställningAnbudsgivaren ska ha en kreditvärdighet vid anbudstillfället motsvarande lägst riskklass 3 enligtUC:s riskklasser, eller annan motsvarande kreditvärdighetsbedömning. Beställaren kommer påegen hand begära in uppgifterna. I de fall lägre riskklassificering redovisas ska anbudsgivarenändå anses uppfylla dessa kr<strong>av</strong> om anbudsgivaren lämnat en sådan förklaring att det kan ansesklarlagt att anbudsgivaren har motsvarande ekonomisk stabilitet, t.ex. via bankgaranti.Till anbudet ska anbudsgivaren som bevis på att kr<strong>av</strong>en uppfylls bifoga:• Bekräftelse på att kr<strong>av</strong>en uppfylls. (Bekräftas i formulär ”Kvalificering”, bilaga X.)Nystartade företag ska lämna förhandsbesked från bank eller någon annan form <strong>av</strong> bevis på attanbudsgivaren klarar de ställda kr<strong>av</strong>en. Intyg m.m. får inte vara äldre än två månader.Ovanstående är exempel på hur kr<strong>av</strong> kan ställas. Man bör noga tänka igenom vilket kr<strong>av</strong> påkreditvärdighet som är lämpligt. Om man ställer för höga kr<strong>av</strong> finns det risk för att ingen ellerendast få anbudsgivare uppfyller kr<strong>av</strong>en. Om man ställer för låga kr<strong>av</strong> finns det risk för att denanbudsgivare som får uppdraget inte har förmåga att fullgöra det. Många kommuner har <strong>av</strong>talmed ”ratingföretag” eller upplysningsföretag, t.ex. UC eller Soliditet, som kan lämna uppgift omett företags ekonomiska ställning. UC levererar kreditupplysningar på företag och personer ivärldens alla länder. Det går även att begära in och granska företagens senaste årsredovisningför att bilda sig en uppfattning om anbudsgivarens ekonomiska ställning. Ta hjälp <strong>av</strong> ekonom ominte kompetensen finns i de egna leden.Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 7


Kommunens logotyp i sidhuvudet3.3. Teknisk och yrkesmässig kapacitetAnbudsgivaren ska ha minst tre års erfarenhet <strong>av</strong> att leverera utrustning <strong>av</strong> det slag som anbudet<strong>av</strong>ser och minst två leveranser till två olika uppdragsgivare ska ha utförts under de senaste treåren. Nystartade företag ska ha en nyckelperson i ledande ställning med ovanstående erfarenhet.Det senare gäller även för etablerade företag som saknar erfarenhet <strong>av</strong> uppdrag enligt dennaförfrågan.Anbudsgivaren ska ha dokumenterade kvalitetssäkrings- och miljöledningssystem somsäkerställer att uppdraget utförs på ett sådant sätt att kr<strong>av</strong>en på god kvalitet, service och miljöuppfylls. Nystartade företag ska redovisa hur sådana system ska upprättas så att de kan tillämpasom <strong>av</strong>tal tecknas mellan beställaren och anbudsgivaren.Delar <strong>av</strong> uppdraget kan utföras <strong>av</strong> underentreprenör. Vilka delar och hur stor andel <strong>av</strong> uppdragetsom berörs ska anges i anbudet.Till anbudet ska anbudsgivaren som bevis på att kr<strong>av</strong>en uppfylls bifoga:• Bekräftelse på att kr<strong>av</strong>en uppfylls. (Bekräftas i formulär ”Kvalificering, bilaga X.)• Referensförteckning över liknande uppdrag som har utförts <strong>av</strong> anbudsgivaren under desenaste tre åren. Förteckningen ska innehålla uppgifter om uppdragsgivare, kontaktpersonoch tidpunkt.• Beskrivning <strong>av</strong> anbudsgivarens kvalitets- och miljöledningssystem. Certifikat enligt ISO9000 och/eller 14000-serien eller motsvarande ska i förekommande fall bifogas.Certifikatet ska tydligt visa vilken del <strong>av</strong> företaget som är certifierad. Nystartade företagska som bevis redovisa en plan för hur kvalitets- och miljöledningssystem ska kunnaupprättas.• Beskrivning <strong>av</strong> företagets organisation och resurser att utföra uppdraget.Ytterligare ett kvalificeringskr<strong>av</strong> är att leverantören ska kunna tillhandahålla utrustning somuppfyller kr<strong>av</strong>en i standarden SS EN-840-1 och SS EN-840-2. Certifikat eller dokument frånackrediterat test/provtagningsinstitut som intygar att <strong>av</strong>fallskärlen uppfyller kr<strong>av</strong>en ska bifogasanbudet, se punkt 5.4.I LOU:s kap 11, särskilt i 11, 14 och 15 §§ finns beskrivet vilka uppgifter beställaren har rätt attbegära in.Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 8


Kommunens logotyp i sidhuvudet4. PRÖVNING AV ANBUDSGIVARE OCH ANBUD4.1. AllmäntPrövning görs i tre steg. Dels genom kvalificering <strong>av</strong> anbudsgivare, dels genom att pröva omkr<strong>av</strong>en på utrustningen uppfylls och dels genom utvärdering <strong>av</strong> anbud.4.2. Kvalificering <strong>av</strong> anbudsgivareVid kvalificeringen görs en kontroll <strong>av</strong> anbudsgivarens lämplighet och om kr<strong>av</strong>en påanbudsgivaren uppfylls.Beställaren kommer att granska de redovisningar anbudsgivaren har lämnat om sig och sinverksamhet samt de uppgifter som framkommit vid kontroll enligt punkt 3.1.-3.3.För att bli kvalificerad gäller att• Anbudet ska innehålla begärda och kompletta uppgifter enligt punkt 2.4. och 3.1.-3.3.• Anbudsgivaren ska ha uppfyllt sina skyldigheter m.m. enligt punkt 3.1.• Anbudsgivaren ska ha tillräcklig ekonomisk förmåga enligt punkt 3.2.• Anbudsgivaren ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet som efterfrågas, se punkt 3.3.Observera möjligheten att begränsa kontrollen som beskrivs i 11 kap. 17 § LOU. Den innebäratt beställaren ges möjlighet att endast begära in och kontrollera handlingar som rör den ellerde anbudsgivare som man <strong>av</strong>ser tilldela kontrakt.4.3. Prövning <strong>av</strong> utrustningAtt utrustningen uppfyller förfrågningsunderlagets kr<strong>av</strong> kommer att prövas genom granskning <strong>av</strong>anbudsgivarens lämnade uppgifter. Som en ytterligare åtgärd för att säkerställa att rätt utrustningoffereras ska anbudsgivaren vara beredd att tillhandahålla två stycken kärl <strong>av</strong> varje iförfrågningsunderlaget förekommande storlek.Det kan vara en fördel för beställaren att se produkten och också att ha referensexemplar underentreprenadtiden för att säkerställa att produkten inte ändras under entreprenadtiden.4.4. Utvärdering och antagande <strong>av</strong> anbudFör att kunna tilldela kontrakt gör beställaren en utvärdering <strong>av</strong> anbuden.Ett anbud utvärderas om• anbudsgivaren har blivit kvalificerad• kr<strong>av</strong>en på tjänsten och varan bedöms kunna uppfyllasBeställaren kommer att pröva om kr<strong>av</strong>en på tjänsten uppfylls genom att granska anbuden. Detanbud som har det lägsta priset kommer att antas.Formellt beslut om tilldelning fattas <strong>av</strong> X. Planerat datum för beslut är ååååmmdd eller senast imånad. Underrättelse om beslutet kommer att innehålla skälen för beslutet och den period undervilken <strong>av</strong>tal inte får ingås (<strong>av</strong>talsspärr).Om man inte väljer att enbart lägsta pris ska vara utslagsgivande så kan man lägga inbedömning <strong>av</strong> olika kvalitetsparametrar som del <strong>av</strong> utvärderingen. Då anger man att detekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är det som antas. Exempel på kvalitetskr<strong>av</strong> som kanbedömas är kortare leveranstider än angivet kr<strong>av</strong>, högre andel återvunnet/förnybart material iFörfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 9


Kommunens logotyp i sidhuvudetkärlen, miljöaspekter vid tillverkning m.m. Det kan vara bra att göra en marknadsundersökningför att få fram lämpliga och rimliga utvärderingskriterier.Ange eventuellt vem som beslutar och när beslut kan förväntas. Tilldelningsbeslutet ska skickastill samtliga anbudsgivare så snart det är praktiskt möjligt. Om beslut tas i nämnd eller styrelsekan det vara lämpligt med omedelbar justering <strong>av</strong> protokollet. Då kan korrekta handlingar, t.ex.protokollsutdrag, skickas ut direkt efter beslutet. I beslutet ska <strong>av</strong>talsspärrens längd anges meddatum i enlighet med kr<strong>av</strong>en i 9 kap. 9 § LOU.4.5. Avtal - <strong>upphandling</strong>skontraktBindande <strong>av</strong>tal med antagen anbudsgivare kommer att slutas genom skriftligt <strong>upphandling</strong>skontraktundertecknat <strong>av</strong> båda parter tidigast tio dagar efter det att tilldelningsbeslutet harskickats ut elektroniskt till samtliga anbudsgivare.Koncept till <strong>upphandling</strong>skontrakt finns bilagt, se bilaga X.Avtal ska inte tecknas innan den s.k. <strong>av</strong>talsspärren har löpt ut. Spärren gäller i minst tio dagarom tilldelningsbeslutet skickas ut elektroniskt (t.ex. med e-post). Om det meddelas på annat sätt(t.ex. med traditionellt brev), eller både elektroniskt och på annat sätt, gäller <strong>av</strong>talsspärren iminst 15 dagar. Denna ger andra anbudsgivare än den som vunnit möjlighet att granska<strong>upphandling</strong>en och begära en överprövning om något fel upptäcks. Avtalsspärren räknas frånoch med dagen efter att meddelandet om tilldelningsbeslut har skickats. Om en leverantör begäröverprövning innan den gällande <strong>av</strong>talsspärren löpt ut, börjar en förlängd <strong>av</strong>talsspärr att gällaautomatiskt. Den förlängda <strong>av</strong>talsspärren gäller under målets handläggning och upphör attgälla tio dagar efter att domstolen <strong>av</strong>gjort målet. När ett <strong>upphandling</strong>skontrakt är tecknat <strong>av</strong>båda parter är <strong>upphandling</strong>en <strong>av</strong>slutad. Efter den tidpunkten kan förvaltningsrätten inte längrepröva en ansökan om överprövning och en anbudsgivare som anser sig ha lidit skada kan endastföra talan om skadestånd mot den upphandlande myndigheten vid tingsrätt. Talan ska väckasinom ett år från den tidpunkt då <strong>upphandling</strong>skontrakt slöts.Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 10


Kommunens logotyp i sidhuvudet5. KRAVSPECIFIKATION5.1. Allmänna kr<strong>av</strong>Vid <strong>av</strong>talets start ska alla kr<strong>av</strong> under kapitel 5 vara uppfyllda eller kunna uppfyllas.Samtliga kr<strong>av</strong> som specificeras nedan ska ingå i entreprenaden och utföras inom ramen förersättningar enligt À-prislistan, om inte annat anges.Leverantören är skyldig att underkasta sig den kontroll samt följa de direktiv som beställarenanger. Beställaren har rätt att ta in externa företag för att utföra kontroll <strong>av</strong> leverantören utifrånde kr<strong>av</strong> som ställs i förfrågningsunderlaget och <strong>av</strong>talet.5.2. Kvalitet och miljöLeverantören ska bedriva ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Miljöbelastningen i uppdraget sk<strong>av</strong>ara så låg som möjligt. Miljöpolicy som är känd och förankrad i hela organisationen ska finnasoch följas upp en gång per år. Uppföljningen ska årligen redovisas skriftligt till beställaren.5.3. Avrop och leveransLeverans ska ske senast x veckor efter <strong>av</strong>ropad beställning till <strong>av</strong> beställaren angivenmottagningsplats inom kommunen. Möjlighet att lossa med truck eller lastmaskin finns vidmottagningsplatsen. Lossning kan ske vardagar mellan kl XX-XX. Leverantören ska senastdagen innan föranmäla leveransen hos ansvarig person hos beställaren.Det är viktigt att tänka på att leveratören behöver några veckor från <strong>av</strong>talsskrivning till förstaleverans. Detta gäller särskilt om kärlens lock ska vara präglade. Kr<strong>av</strong>en på leveranstiden kansättas olika beroende på om leveransen är omfattande eller endast ett mindre antal. Finns intemöjlighet att lossa med truck eller lastmaskin på lossningsplatsen kan man ställa kr<strong>av</strong> på attleverantören ska tillhandahålla bakg<strong>av</strong>ellyft och palltruck för lossning. Det är viktigt att inse attett sådant kr<strong>av</strong> fördyrar inköpet.Leveranskostnaden ska ingå i lämnade À-priser för kärl och tillbehör om beställningen minstmotsvarar en kostnad om 55 000 kronor exklusive moms. För leveranser under 55 000 kronorexklusive moms har leverantören rätt att ta ut en ersättning motsvarande hälften <strong>av</strong> den faktiskatransportkostnaden. För att vara berättigad till ersättning för leveransen ska leverantören senasten vecka efter beställning, via e-post, meddela beställaren om gjort <strong>av</strong>rop innebär att kr<strong>av</strong>et förfri leverans inte uppfylls.Understa kärlet i varje stapel ska levereras monterat med hjul. Kärlen ska levereras så att vatteninte kan ansamlas i det översta kärlet vid förvaring utomhus.Beräknad årlig volym för <strong>av</strong>rop framgår <strong>av</strong> À-prislistan.Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 11


Kommunens logotyp i sidhuvudet5.4. Kr<strong>av</strong> på <strong>av</strong>fallskärlenFöljande kärl med åtföljande kr<strong>av</strong> gäller i denna förfrågan:Kärlstorlek Antal Minsta storlek på hjul Färg ÖvrigthjulCirka 140 l 2 Diameter 250 mm Gröna/gråCirka 140 l 2 Diameter 250 mm Bruna Förmat<strong>av</strong>fallsinsamlingCirka 190 l 2 Diameter 250 mm Gröna/gråCirka 240 l 2 Diameter 250 mm Gröna/gråCirka 370 l 3 eller 4 Vid 3 hjul ska bakre hjulen Gröna/gråvara minst 300 mm i diameter.4 hjul ska diametern varaminst 200 mm på samtligahjul.Cirka 660 l 4 Diameter minst 200 mm Gröna/gråAnge vilka kärlstorlekar som är aktuella. Ange om mat<strong>av</strong>fallskärlen ska ha mellanbotten, var<strong>av</strong>entilerade etc. Kr<strong>av</strong> kan ställas på exempelvis lock-i-lock, delade 370 l kärl och fyrfackskärl.Det går även att ställa kr<strong>av</strong> på om hjulen ska vara gummerade, för bättre hållbarhet. Kärl medstora hjul är lättare att rulla och är därför en viktig arbetsmiljöaspekt. Ovanstående diametrarär minimikr<strong>av</strong> för att kärlen ska rulla bra.Samtliga kärl ska levereras med standardlock om inte annat beställs. Locken ska vara prägladeenligt beställarens anvisning.Kärlen, inklusive lock, ska uppfylla högt ställda kr<strong>av</strong> på hanterbarhet, stabilitet, hållbarhet ochadekvata ergonomiska kr<strong>av</strong> för transport och automatlyft i samband med insamlingsarbete.Kärlen ska vara tillverkade <strong>av</strong> färgstabil, UV-stabiliserad högdensitetspolyeten och uppfyllakr<strong>av</strong>en i standarden enligt SS EN-840-1 samt SS EN-840-2. Kärl ska vara anpassade förstandardkärllyftar på den svenska marknaden (AFNOR), o<strong>av</strong>sett vad som sägs i standarden.Certifikat ska bifogas anbudet, se punkt 3.3. De ska minst innehålla X % återvunnetmaterial/icke oljebaserad plast. Utrymme för att montera transponder (chipnest) ska finnas undersargkanten.Standarden SS EN-840-1 samt SS EN-840-2 kommer att ändras. Kärlen kommer då att anpassastill en annan lyftkam (DIN) än vad som är standard på den svenska marknaden. Det innebär attde kärllyftar som används idag inte fungerar att använda till tömning <strong>av</strong> de nya kärlen.Det ska finnas möjlighet att få transpondrar monterade på kärlen. Ersättning för detta (exklusivetransponder) utges enligt À-prislista.Reservdelar ska finnas tillgängliga minst fem år efter sista leveransen enligt detta <strong>av</strong>tal.Leverantören ska informera beställaren om produkter kommer att utgå ur sortimentet.Vid kr<strong>av</strong> på vissa speciella produkter kan en <strong>upphandling</strong> leda till att endast en eller ett fåtalleverantörer kan lämna anbud. Det ger sämre konkurrens och kan resultera i högre priser. Attlägga sådana produkter i en separat <strong>upphandling</strong>en kan då vara ett alternativ.Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 12


Kommunens logotyp i sidhuvudet5.5. Återtagning och återvinning <strong>av</strong> begagnade kärlLeverantören ska kunna ta emot och materialåtervinna begagnade kärl, o<strong>av</strong>sett vem som hartillverkat kärlet. Ersättning för detta enligt À-prislistan. Beställaren lagrar kärl som ska gå tillåtervinning. Leverantören ska kunna transportera bort lagrade kärl när det finns kärl i en mängdsom minst motsvarar en halv 13,6 meters trailer. Beställaren kan förbehålla sig rätten att säljabegagnade kärl till en annan aktör än leverantören enligt detta <strong>av</strong>tal.Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 13


Kommunens logotyp i sidhuvudet6. LEVERANSVILLKOR-AVTALSVILLKOR6.1. Leverans- och ersättningsvillkorLeveransvillkor regleras enligt ALOS 05, se bilaga X. För viten, se punkt 6.2.3.6.1.1. LeverantörsersättningFör leverantörens åtaganden får denne ersättning i enlighet med kr<strong>av</strong>specifikationen förentreprenaden och <strong>av</strong>talade À-priser, med beaktande <strong>av</strong> indexreglering enligt 6.1.2.6.1.2. IndexregleringAvtalade ersättningar ska, om inte annat överenskommits, regleras enligt följande index:• 50 % ICIS, index för HDPE• 40 % Produktionsprisindex (PPI)• 10 % T08SÅ14, partigodsindexEftersom det är svårt att hitta ett index som direkt svarar mot dessa produkter kan även andraindex användas än de ovan föreslagna.För indexreglering med ICIS gäller följande:Den första indexregleringen baseras på förändringen mellan indextalen för anbudsveckan(basveckan) (vecka x och år) och vecka y och år (första <strong>av</strong>läsningsvecka) tre månader efteranbudsveckan. Första prisrevideringsdatum är den 1 månad z (en månad efter <strong>av</strong>läsningsveckan).Intervall för prisrevidering är var tredje månad. Revideringen baseras på förändringen mellanindextalen för anbudsveckan (basvecka) och <strong>av</strong>läsningsveckan enligt formeln: (Indextal vid<strong>av</strong>läsningsvecka – indextal vid basvecka)/indextal vid basvecka.Av indexförändring förorsakad reglering <strong>av</strong> ersättningen träder i kraft 1 månad efter<strong>av</strong>läsningsveckan.För indexreglering med PPI och T08SÅ14 gäller följande:Den första indexregleringen baseras på förändringen mellan indextalen för anbudsmånaden(basmånaden) (månad x och år) och månad y och år (första <strong>av</strong>läsningsmånad) tre månader efteranbudsmånaden. Första prisrevideringsdatum är den 1 månad z (en månad efter<strong>av</strong>läsningsmånaden).Intervall för prisrevidering är var tredje månad. Revideringen baseras på förändringen mellanindextalen för anbudsmånad (basmånad) och <strong>av</strong>läsningsmånaden enligt formeln: (Indextal vid<strong>av</strong>läsningsmånad – indextal vid basmånad)/indextal vid basmånad.Av indexförändring förorsakad reglering <strong>av</strong> ersättningen träder i kraft 1 månad efter<strong>av</strong>läsningsmånaden.Vid valutaförändring för Euro och SEK större än ± 5 % jämfört med sista anbudsdag justerasersättningen med 80 % <strong>av</strong> valutaförändringen. Avstämning sker med samma intervall somovanstående indexreglering.Det åligger leverantören att redovisa underlag för index- och valutaförändringar.Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 14


Kommunens logotyp i sidhuvudetHur ofta indexreglering ska göras bestämmer beställaren. Längden på intervallen för detta kanvara t.ex. en, tre, sex eller tolv månader. Om beställaren väljer ett långt intervall är det troligtatt entreprenören kommer att kompensera sig för osäkerheten vid anbudsgivningen.6.1.3. FaktureringsvillkorFaktura ska ställas till:Beställarens namnBeställarens adressEventuell referensperson eller referensnummerOm beställaren önskar få e-faktura, ange då i vilket format fakturan ska levereras.6.1.4. BetalningsvillkorBetalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst och leveransen är utförd och godkänd.Faktura med ofullständiga eller felaktiga uppgifter skickas tillbaka till leverantören för rättelse.Ny förfallodag räknas från den dag fakturan återkommit i rättat skick. Expeditions-, faktureringsellerorder<strong>av</strong>gifter godkänns inte. Dröjsmålsränta enligt svensk räntelagstiftning accepteras.6.2. Övriga villkor6.2.1. AvtalstidAvtalstiden är X år med möjlighet till upp till X års förlängning på beställarens begäran.Eventuell förlängning meddelas senast sex månader innan <strong>av</strong>talet upphör.Rekommenderad <strong>av</strong>talstid är 3 år med möjlighet till förlängning 1 år. Se även punkt 1.3.2.Man kan välja att skriva in förlängningen som en ”passiv förlängning” d.v.s. att <strong>av</strong>talet förlängsautomatiskt med exempelvis ett år om inte beställaren skriftligt meddelat annat. Skriv då ocksåhur många sådana förlängningar som maximalt är möjligt.6.2.2. Garantitid7 års garanti för fel som kan härledas till produktionen <strong>av</strong> kärlet ska gälla.6.2.3. Kontaktperson under <strong>av</strong>talstidenBeställarens kontaktperson under <strong>av</strong>talstiden ärNamnFunktionFörvaltningE-postTelefonMobilFaxPostadressDen person som är beställarens kontaktperson ska ha visst ansvar för verksamheten. Ange denperson som innehar en sådan tjänst för tillfället.6.2.4. VitenALOS 05 punkt 9 förtydligas med ”Vite ska utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod somförseningen varar med 1 % <strong>av</strong> värdet <strong>av</strong> den del <strong>av</strong> varan som till följd <strong>av</strong> förseningen intekunnat tas i <strong>av</strong>sett bruk. Dock ska vitet i sin helhet inte överstiga 10 % <strong>av</strong> sagda värde.Förfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 15


Kommunens logotyp i sidhuvudetHögre värden kan anges, men det kan också medföra en risk för färre anbud.7. BILAGORFormulär ”Kvalificering”À-prislista Den bör vara i Excel-format för att man lättare ska kunna beräkna anbudssummor.Koncept till <strong>upphandling</strong>skontraktFörfrågningsunderlag för <strong>upphandling</strong> <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärl i xx kommun 16


Bilaga X till förfrågningsunderlag vid inköp <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärlBilaga X, Formulär KvalificeringAnbudsgivare:Organisationsnummer:Förteckning över referensuppdrag bilaga nr:Anbudsgivarens kvalitetssäkringssystem, bilaga nr:Anbudsgivarens miljöledningssystem, bilaga nr:Beskrivning <strong>av</strong> företagets organisation, bilaga nr:Intyg att kärlen uppfyller kr<strong>av</strong>en i standarden SS EN-840-1 och SS EN-840-2, bilaga nr:Förfrågningar angående anbud ska ställas till:Namn:E-postadress:Telefon:Mobil:Tilldelningsbeslutet ska skickas till följande e-postadress:Härmed bekräftas att alla kr<strong>av</strong> enligt förfrågningsunderlagets punkt 3.1-3.3 uppfylls ochatt samtliga kr<strong>av</strong> på tjänsten samt <strong>av</strong>talsvillkoren i övrigt kommer att uppfyllas.Underskrift <strong>av</strong> behörig företrädare för anbudsgivaren:Namnförtydligande:1(2)


Bilaga X till förfrågningsunderlag vid inköp <strong>av</strong> <strong>av</strong>fallskärlKoncept till Upphandlingskontrakt för inköp <strong>av</strong> kärl1 § PARTERBeställare:KOMMUNAdressPostdressOrganisationsnummerLeverantör:FÖRETAGAdressPostadressOrganisationsnummer2 § UPPDRAGETEntreprenören åtar sig att för beställarens räkning leverera <strong>av</strong>fallskärl enligt1. detta kontrakt,2. inkomna frågor och svar i <strong>upphandling</strong>en,3. förfrågningsunderlag daterat ååååmmdd,4. anbud daterat ååååmmdd.Om det finns motstridiga uppgifter i handlingarna gäller de, om inte omständigheternauppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i ovan angiven ordning.3 § AVTALSTIDAvtalet träder i kraft ååååmmdd och upphör att gälla ååååmmdd utan föregående uppsägning.På beställarens begäran kan <strong>av</strong>talet förlängas med två år.4 § ERSÄTTNINGDe överenskomna ersättningarna framgår <strong>av</strong> anbud daterat ååååmmdd.5 § ÖVRIGTTa med eventuella övriga villkor som behöver vara med.Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, var<strong>av</strong> parterna tagit var sitt.Kommunnamn den ____________________För beställaren____________________________________NamnTitelOrt den ___________________________För leverantören__________________________________NamnFöretagTitel2(2)


Bilaga XExempel på À-prislista/MängdförteckningRedovisade antal bygger på förväntade mängder. Mängderna ligger till grund för den ekonomiska utvärderingen <strong>av</strong> anbuden. Allapriser ska vara angivna i svenska kronor, SEK, exklusive moms. Prisnivån gäller anbudsmånaden. Priserna ska <strong>av</strong>se de uppgifteroch villkor som gäller enligt kr<strong>av</strong>specifikationen. Anbudsgivare ska fylla i uppgifter i de gröna fälten.Det här är ett exempel på hur en À-prislista kombinerad med mängdförteckning kan se ut. Ta med det som är aktuellt för er<strong>upphandling</strong>. Mängderna grundar sig oftast på trolig förbrukning eftersom det oftast är svårt att förutse exakt hur många kärl m.m.som kommer att behövas. Om man bedömer att mängderna kommer att variera under <strong>av</strong>talstiden kan det vara bra att göra enprognos och sen göra en uppsakattad bedömning <strong>av</strong> förbrukniningen genomsnittligt per år. Se till att det går att ta med decimaler ianbudspriserna. Lås de celler som inte ska kunna ändras <strong>av</strong> anbudsgivaren.Anbudsgivare:<strong>Avfall</strong>skärl m.m.Antal per år Pris per styck Totalt pris per år140 l kärl, inklusive standardlock -140 l kärl, exklusive lock -140 l kärl, ventilerat med mellanbotten,inlusive standardlock -140 l kärl, ventilerat med mellanbotten,exklusive standardlock -190 l kärl, inklusive standardlock -190 l kärl, exklusive lock -240 l kärl, inklusive standardlock -240 l kärl, exklusive lock -370 l kärl två hjul, inklusive standardlock -370 l kärl två hjul, exklusive lock -370 l kärl tre hjul, inklusive standardlock -370 l kärl tre hjul, exklusive lock -660 l kärl, inklusive standardlock -660 l kärl, exklusive lock -Lock i lock till 140 l kärl -Lock i lock till 190 l kärl -Lock i lock till 240 l kärl -Lock i lock till 370 l kärl -Montering <strong>av</strong> transponder -Återtagning <strong>av</strong> kärl, inklusive transportHjul (par) -Hjulaxel -TOTAL ANBUDSSUMMA-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!