Globalisering i praktiken - Teknikföretagen

teknikforetagen.se

Globalisering i praktiken - Teknikföretagen

verksamheten i Kina. Risken för minskad verksamhet i Sverige ökar naturligtvisi motsvarande grad.• Forskning och utveckling hänger intimt samman med produktionen.Där produktion finns har forskning och utveckling bäst förutsättningaratt mer långsiktigt utvecklas. Och tvärtom. Således måste Sverige satsa påsamverkan i tvärfunktionella kluster som utvecklar gemensam spetskompetens.I annat fall kommer de olika verksamhetsdelarna att systematisktraderas från Sverige.Hur ska vi då förstå de kinesiska framgångarna?Ekonomier som Kina kan främst konkurrera tack vare låga arbetskraftskostnader.Utöver de direkta skillnaderna i produktionskostnader har industriländernaockså väsentligt högre nationella omkostnader.Det moderna Kina genomgår just nu sin initiala framväxt, en process somkan illustreras i fyra punkter:Kostnadsledare: Kina kan tack vare den tidigare samhällsekonomiska kostnadsstrukturenha en lägre prisbild än marknadsekonomierna.Infrastrukturell modernisering: En förutsättning för att få igång en mersjälvgenererande ekonomisk tillväxt i Kina är att bygga upp och moderniseraden fysiska infrastrukturen.Reformering och ekonomisk stabilisering: Efter lång tid av slutenhet har denså kallade kommandoekonomin ställts i stark kontrast mot vad många kallatett av de ”råaste” kapitalistiska systemen.Kundens betydelse i marknadsekonomin: Ett vanligt problem i övergångenfrån plan- till marknadsekonomier är att samhället ska ställa om till ettsystem som det saknar erfarenhet av. Kina har dock en lång tradition av såvälindividualism som affärsmannaskap och därmed god förståelse för kundensbetydelse i marknadsekonomin.Kina visar således en mycket hög ekonomisk tillväxt i en fas där drivkraftenfrämst är uppbyggd av infrastruktur och industri. Och detta kan förklarasav flera ekonomiska omständigheter:• Kina använder modern utländsk teknik för egen uppbyggnad.• Kina har gott om inhemskt och utländskt inflöde av riskkapital.• Kina har billig arbetskraft.• Kina kan dra fördel av en global ökning av frihandeln, att det finns väletableradeinternationella standarder och att USA-dollarn har en relativt lågkurs.Men hur kommer detta att utvecklas i framtiden?Vi kan ställa upp flera problembilder: Om den ökade frihandeln fortsätterkommer Kina och företag med engagemang i Kina att dra stor nytta av detta.4


samhällets spelregler, med andra ord institutionerna, vara utformade så drivkrafterfinns för satsningar på infrastruktur, FoU och till innovationer så attdessa kan omsättas i praktiken.Figur 2 visar att utvecklingen i Kina i framtiden mer kommer att avgörasav forskning, utveckling och innovationer än som hittills av infrastruktursatsningar;FoU och innovationer allt viktigare drivkrafter för Kina i framtiden…TillväxttaktinfrastrukturFoUinnovationtillverkningTidFigur 2Vilket är då det kinesiska klimatet för svenska företag?Kina erbjuder stora möjligheter för svenska teknikföretag. De senaste årensökade frihandel tillsammans med anpassning av regelsystemet har skapat enextremt stor potentiell marknad.Men Kina rymmer naturligtvis också en rad politiska, sociala och kanskeäven kulturella risker. Det går att göra en lång lista av framtida risker. Detkan exempelvis handla om att fastighetspriserna faller i Shanghai – och atten spekulationsbubbla brister – eller insolventa banker – som leder till bankochfinanskris. Riskerna med frihandeln har vi redan tidigare berört.Kulturelltkan avståndet mellan svenska och kinesiska traditioner och vär-deringar ibland vara stort. Svenskar litar ofta och kanske för mycket på olikaregelsystem, samtidigt som det för en kines kanske snarare är relationer somavgör. Skillnaderna i attityd verkar samtidigt vara i avtagande, varför dennatyp av problem inte skall överdrivas.För det tredje är plagiatmarknaden ett återkommande problem för allautländska företag som etablerar sig i Kina. Utmaningarna kan gälla upp-6


hovsrättsintrång och patent. Det legala systemet är utformat för att skyddainhemska företag. De svenska företagen adresserar plagiatfrågor olika,gemensamt är att de uppfattas viktiga.En fjärde faktor är standarder. Tack vare gemensamma globala standarderkan företag oavsett nationell tillhörighet flytta sin produktion och sinainköp med oförändrad kvalitetssäkring av sina produkter. Därmed blir ävenett fjärran och i vissa avseenden mindre utvecklat land som Kina möjligt attverka i eller att köpa in från. Betydelsen av standarder som förklaring till densnabba globaliseringen kan inte nog betonas.För det femte är det viktigt med fritt utbyte av teknisk kunskap. Fri tillgångpå kunskap verkar förutsättas inom exempelvis utbildningsväsendet, menär inte lika självklart uppmärksammat som när det gäller varuhandel. Dettatrots att det är en av de allra viktigaste faktorerna som förklarar ekonomisktillväxt.Vilken betydelse har då den kinesiska utvecklingen för Sverige?Intresset för Kina är stort eftersom det har en enorm potential, med 1,3miljarder människor och en dynamisk tillväxt. Utvecklingen kan följas i fleraolika banor, framförallt i handel, investeringar och kompetensutbyte:Handel. De varor och produkter som exporteras till Kina idag från Sverigeär med få undantag direkt eller indirekt förknippade med uppbyggnadav industri och infrastruktur. Även en relativt stor andel av importen tillSverige, 50 procent, består av teknikrelaterade varor. Kinas WTO-medlemskaphar skapat rejält förbättrade förutsättningar för utrikeshandeln, vilketresulterat i att Kina idag är Sveriges tolfte viktigaste handelspartner. På åttaår har exporten till Kina ökat med drygt 50 procent medan importen idag är11 gånger större än 1996. Det finns alltså en tydlig trend i att Sveriges underskotti handeln med Kina ökar.Investeringar. När det gäller Kina är de hittills genomförda investeringarsom svenska företag gjort blygsamma. De utländska företagens samlade direktinvesteringarär däremot en av de viktigaste förklaringarna till den högatillväxten i Kina. Utländska direktinvesteringar i teknikföretag i Sverige hardäremot de senare åren varit negativa. Detsamma har gällt svenska direktinvesteringari teknikföretag utomlands, undantaget ett rejält uppsving 2004.Kompetensutbyte. En kompetensöverföring inom infrastruktur har skettfrån Sverige till Kina. Här verkar utbytet gå i båda riktningar, också från Kinatill Sverige. Ser vi till mer traditionell industri och tillverkning är det mest deutländska företagen som kommer till Kina med sin specifika kompetens. Detär hittills ett utbyte mestadels i en riktning.7


Vad gör då svenska teknikföretag i Kina?Många av dem tillverkar och säljer produkter förknippade med uppbyggnadav infrastruktur. Dessa företag har sin största marknad utanför Sverige medambitioner att globalisera sina volymer. När de multinationella exportföretagenexpanderar utomlands skapas dragmekanismer för underleverantörer.De senare uppfattar att de, för bibehållen affärsrelation, är tvungna attetablera egna funktioner i Kina. Leverantörer följer sina kunder, även vidomlokaliseringar. Ofta är det inte mer komplicerat än så.Det går att urskilja fyra typfall av hur svenska teknikföretag agerat i Kina:Export till Kina. Företaget har den huvudsakliga tillverkningen och utvecklingeni Sverige.Import från Kina. Delar av verksamheten utvidgas till Kina. Därifrånlevereras åter till Sverige i form av underleveranser, eller enbart för slutmonteringoch testing.Produktion i Kina främst för kinesisk marknad. Tillverkningen sker i Kinaavsedd för den kinesiska marknaden. Sådan tillverkning ersätter ofta tidigareexport från Sverige.Produktion i Kina för export. Det primära målet är att förse den lokalamarkanden i Kina, men med en ökad ambition att exportera från Kina.Ett sätt att illustrera utvecklingen är figur 3 som visar hur svenska teknikföretagexpanderat in i den kinesiska marknaden. Inledningsvis har de svenskaföretagen exporterat till Kina, därefter har de etablerat egen produktion iKina för att sälja på den kinesiska marknaden. I nästa steg börjar företagen attproducera i Kina även för att sälja på den regionala eller globala marknaden.Mer marknadsdrivenexpansion1. Export till Kina3. Produktion i Kina förkinesisk marknadMer lokalaföretagMer globalaföretag2. Import från Kina4. Produktion i Kinaför exportFigur 3 Kinas marknad lockar svenska företag8Mer kostnads- ellerkonkurrensdriven expansion


En viktig faktor i förståelsen av hur företagen agerar i den pågående globaliseringenär den hårda press de har på sig att få ner sina tillverkningskostnader.Figur 4 kan illustrera den kamp som allt fler företag för i syfte att tillverkaallt billigare. Den som vill hänga med i utvecklingen har inget val utanmåstesänka sina kostnader. Den ständiga prispress vi på senare tid sett meroch mer av på konsumentprodukter och insatsvaror kan förväntas även förinvesteringsvaror framöver.TillverkningskostnadFallande priskurva för olika produktgrupper...cyklarplasma-TVvitvarorpersonbilarmobiltelefonerDVD-skivorTidFigur 4 Allt måste bli billigare att tillverkaHar svenska teknikföretags expansion i Kinaskett på bekostnad av jobb i Sverige?Sammantaget har de undersökta företagen minskat antalet anställda meddrygt 20 procent under de senaste sju-åtta åren. Försäljningen har samtidigtökat drygt 10 procent. I relation till utvecklingen globalt har den i de undersöktaföretagen varit än mer negativ i Sverige. Här har minskningen i antaletanställda varit en tredjedel. I Kina har däremot expansionen också resulterati en kraftigt ökad sysselsättning.Nedgången totalt för företagen beror på kraftiga reduktioner inom gruppenmultinationella exportföretag. En bra fråga att ställa blir därför omvi ska se det som att de svenska företagen flyttar utomlands – eller om deexpanderar utomlands?Figur 5 visar att företagen kraftigt ökat antalet anställda i Kina. Ser mantill omfattningen kan knappast hävdas att företagens framgångar i Kina hargjorts på direkt bekostnad av svenska verksamheter. Detsamma visar handelsstatistiken,även här finns positiva effekter för verksamheten i Sverige.”Volvos försäljning i Kinakräver industriell närvaro.Vår expansion i Kina stärkerVolvo globalt, och harpositiva effekter på verksamheteni Sverige”Leif Johansson, CEO Volvo, 20059


Anställda i undersökta teknikföretag - Kina 1996/200420 000+200%20 24615 00010 0006 7445 00001996 2004Figur 5 Företagen växer snabbt i Kina, expansionen sker inte på bekostnad av jobb i SverigeSärskilt intressant är att gruppen underleverantörer ökat sina anställda såvälglobalt, i Kina som i Sverige. Det är ju för den här gruppen som förväntningarnabrukar vara störst på att jobb flyttar ut. Underleverantörsföretageni undersökningen har dock ökat antalet anställda i Sverige under periodensamtidigt som de har ökat antalet anställda i Kina kraftigt, här drygt 8 gånger.Vi kan således, som figur 6 visar, säga att utvecklingen i Kina inte skett påbekostnad av jobb i Sverige.Anställda i undersökta underleverantörsföretag Sverige och Kina 1996/20048 0007 000+9%6 0005 0004 0003 0002 0005 9206 446+800%1 0000Sverige1996 2004141Kina1 301Figur 6 Kina ger fl er jobb också i SverigeInom motorfordonsindustrin, har samtliga företag ökat antalet anställdaockså i Sverige, dvs. även de stora multinationella företagen. Gruppen mul-10


tionationella exportföretag har som tidigare nämnts däremot minskat antaletanställda kraftigt såväl i Sverige som globalt under perioden.Vad betyder Kina för Sverige i framtiden?Tydligt är att det ökade tempot, ökad teknisk förmåga och fokuserade statligasatsningar samt det faktum att produktionen blir allt modernare ochomfattande gör att också andra verksamhetsfunktioner som forskningsarbetekan komma att expandera starkt i Kina.En kinesisk kunskapsrevolution kan vara nära förestående och den kommerdå att slå igenom på världsmarknaden med mycket stor kraft. Hur viklarar att möta en kinesisk kunskapsrevolution är en fråga om vad vi nuvidtar för åtgärder i Sverige och mindre beroende på vad som görs i Kina.I denna miljö krävs mycket starka motpoler i form av tvärfunktionellaklustersom samverkar för fortsatt utveckling av spetskompetens. I annat fallkommer de olika verksamhetsdelarna att systematiskt försvinna från Sverige.Den yttersta faktorn som avgör var ett företag lokaliserar sin framtida spetskompetensär regelmässigt huvudkontorets placering.Figur 7 försöker illustrera detta. Vi skiljer här på primära, sekundära ochtertiära nivåer. Oräknat support och specialistfunktioner, verksamheter somi hög grad kan lokaliseras oberoende av andra funktioner, hänger de olikaverksamhetsfunktionerna nära samman. Det ena följer med det andra ochi slutändan börjar man ställa sig frågan om var huvudkontoret skall varaplacerat.”I en framtid kommer Volvoatt möta kinesiska LV-konkurrenterutanför Kina.Vårt ansvar är att vara välförberedda”Leif Johansson, CEO Volvo, 2005Funktioner för utlokaliseringPrimärtHK1. Sourcing av material & komp.2. ProduktionVerksamhetens storlekNuvarandelokaliseringSekundärt3. Teknologisk delning4. Support- och kompetenscentersTertiärt5. Teknologisk överföring6. Forskning och innovationVerksamhetens storlekNy lokaliseringFigur 7 Utan starka motpoler försvinner mer och mer avancerade verksamheter från Sverige11


Vad figuren också säger är att företagen blir alltmer globala, att en etableringpå den kinesiska marknaden bara är ett led i ett företags globaliseringsstrategioch att följden av detta också blir att leverantörer flyttar med för attfortsätta vara nära sina stora kunder.Undersökningen av svenska teknikföretag i Kina har visat att företagensnärvaro i Kina hittills i huvudsak varit till fördel också för verksamheten iSverige. Den har också visat att Kinas betydelse för företagen i Sverige handlarmer om vad som är på väg att hända än vad som faktiskt hänt.Ser vi framåt ser vi att expansionen i Kina kan innebära mycket omfattandeomlokaliseringar av produktion. Här måste vi i Sverige se upp och i tidetablera starka motpoler i form av FoU, spetskompetens och innovationsutveckling.Hur vi lyckas med detta avgör industrins framtid i Sverige.12


Box 5510114 85 Stockholmtelefon 08-782 08 00www.teknikforetagen.seBest.nr V010059

More magazines by this user
Similar magazines