verksamheter för skolor - Folkhälsan

folkhalsan.fi

verksamheter för skolor - Folkhälsan

NätverkLärarnätverkÄr du intresserad av hälsa i skolan? Då är du välkommen med iFolkhälsans lärarnätverk!Genom att delta i våra regionala lärarnätverk har du möjlighetatt påverka vår verksamhet, samtidigt som du får tillgång tillfärsk information och nya material inom Folkhälsan. Träffarnager dig möjligheten att träffa andra lärare, möjlighet tillrekreation samt aktiviteter som främjar trivsel och ditt egetvälbefinnande.I dag finns det sex regionala lärarnätverk i norra Österbotten,södra Österbotten, Åboland, västra Nyland, östra Nylandoch huvudstadsregionen. Vi träffas en gång per termin ochpresenterar aktuella teman och material. Avsikten är att idialog med fältet, utveckla goda modeller för hälsofrämjandeskolutveckling. Träffarna är avgiftsfria. Kontakta oss om du villvara med i något av våra nätverk!Vill du veta mer?Erika Fogelberg, erika.fogelberg@folkhalsan.fi, tfn 044 788 1103Gun Andersson, gun.andersson@folkhalsan.fi, tfn 050 566 8777Ari-Pekka Toivari, ari-pekka.toivari@folkhalsan.fi, tfn 050 301 1576SkolkuratorsnätverkAlla skolkuratorer inom den svenska grundläggandeutbildningen bjuds årligen in till nätverksträffar. Målsättningenär att stöda skolkuratorerna med material och metoder som kananvändas inom skolan för att förebygga våld och mobbningoch träna sociala färdigheter. Årligen ordnas en inspirationsdagi södra Finland (december) och en i Österbotten (juni).Träffarna beaktar även deltagarnas välbefinnande i form avmotionsinslag och konstupplevelser. Träffarna är avgiftsfria.Vill du veta mer?Tove Ajalin, tove.ajalin@folkhalsan.fi, tfn 050 304 216Gun Andersson, gun.andersson@folkhalsan.fi, tfn 050 566 8777Farfar i skolanBarn behöver många trygga vuxna i sin tillvaro och lärarevälkomnar gärna en äldre vuxen i klassrummet. Det finns alltfler äldre som ställer upp en eller ett par dagar i veckan som enextra resurs i skolan. Farfar i skolan heter ett finlandssvensktnätverk som vill hjälpa skolorna att få med fler vuxna iskolvardagen. I Svenskfinland har 94 skolor redan en skolfarfareller skolmormor och 214 äldre har funnit en meningsfullsysselsättning och många nya ”barnbarn”. På vår webbplats kandu läsa mer om verksamheten som bedrivs som ett samarbetemellan Folkhälsan, Förbundet Hem och Skola i Finland, Svenskapensionärsförbundet och Utbildningsverket i Helsingfors stad.Vill du veta mer?Nyland: Gun-Britt Aminoff, gun-britt.aminoff@folkhalsan.fi, tfn 09 315 5535Österbotten: John Nordblad, john.nordblad@folkhalsan.fi, tfn 050 554 4484Åboland: Margó Storm, margo.storm@folkhalsan.fi, tfn 02 278 6215Åland: Linda Willfors, linda.willfors@folkhalsan.ax, tfn 040 837 5777www.folkhalsan.fi/farfariskolanGoda relationerVi mobbar int´Vi mobbar int’s verksamhet ska stöda skolornas antimobbningsarbete,både på ett förebyggande och ingripande plan. Vierbjuder fortbildningar för skolpersonal, sammanställermaterial och sprider information om olika aspekter kring tematmobbning. En god och fungerande kontakt till skolpersonalenär väsentlig för oss och vi satsar på nätverksarbete.Utbildningar:En två dagars fortbildning i att uppdatera skolanshandlingsplan mot mobbning och trakasserier ordnas hösten2012 i Åboland och våren 2013 i Österbotten.Vid behov och i mån av möjlighet ställer vi uppvid fortbildningsdagar för skolpersonal kring detmobbningsförebyggande arbetet.Inspirationsdagar i att använda materialet för StegVisprogrammetordnas i Svenskfinland efter behov ochpersonresurser.Material:• Vi mobbar int´-mappen innehåller fakta kring mobbning ochkan laddas ned från vår webbplats.• Materialet ”... så ingen blir ensam”, består av fem korta filmerom mobbning och kan användas som diskussionsmaterialmed elever, studerande, föräldrar och skolpersonal.• Ett separat arbetshäfte knutet till två av filmerna i ”... såingen blir ensam” fokuserar på sexuella trakasserier ochkönsmobbning och kan laddas ner eller beställas gratis.• På webbplatsen finns också en kortfilm mot rasism ” Vemär rädd?” och ett tillhörande arbetsmaterial. Materialen ärkostnadsfria tack vare RAY-finansiering.Vill du veta mer?Tove Ajalin, tove.ajalin@folkhalsan.fi, tfn 050 304 2163Maria Rönn, maria.ronn@folkhalsan.fi, tfn 044 788 1088Malin Gustavsson, malin.gustavsson@folkhalsan.fi tfn 044 788 5951(sexuella trakasserier och könsmobbning)www.vimobbarint.fiVänelever och tutorerVi arbetar för att upprätthålla och utveckla vänelevsochtutorverksamheten i landets svenskspråkiga skolor.Målsättningen är att ge stöd och verktyg för att engageraelever/studerande och skolpersonal till en aktiv delaktighet ochökad trivsel i den egna skolmiljön.I början av 2013 ordnas en tvådagars vänelevshandledarutbildningi Nyland för skolpersonal från hela Svenskfinland.Under våren 2013 ordnas en nätverksträff i södra Finland och eni Österbotten för vänelevs- och tutorhandledare.– 2 –


Material:• Inspirationsmaterialet Fred & Frida för vänelevsverksamheti åk 1–6 innehåller bl.a. en cd-skiva med några sånger och ettbildmaterial som kan användas som diskussionsunderlag.• Vänelevsmappen för åk 7–9 riktar sig till väneleverna.Båda materialen kan beställas kostnadsfritt från oss, tackvare RAY-finansiering.• En tutorhandledarmanual och en databas med lekar finns påwebben. Manualen består av konkreta verktyg och stöd föratt organisera tutorverksamhet i andra stadiets skolor.Vill du veta mer?Åk 1–9: Tove Ajalin, tove.ajalin@folkhalsan.fi, tfn 050 304 2163Andra stadiet: Maria Rönn, maria.ronn@folkhalsan.fi, tfn 044 788 1088www.vimobbarint.fiDejtParkDejtPark är ett material som fungerar som underlagför dialoger kring sällskapande och parbildning. Materialet tarupp olika temaområden där frågan om respekt i parrelationenär den röda tråden.Materialet kan användas t.ex.• inom ämnet hälsokunskap• som tillvalskurs från åk 9 eller inom andra stadiet• i tjej- och pojkgrupperVi ordnar regelbundet två dagar långa utbildningar i olikaregioner där man kan bekanta sig med materialet. Utbildningarnaär avgiftsfria. Materialet, som omfattar en pärm medtexter och övningar samt arbetskort, delas ut vid utbildningen.Vill du veta mer?Gun Andersson, gun.andersson@folkhalsan.fi, tfn 050 566 8777SkolfredSyftet med skolfreden är att komma överens om att alla i skolanhar rätt till en trygg och jämlik inlärningsmiljö.Skolfreden utlyses nationellt varje år i början av höstterminenmen verksamheten planeras så att den sträcker sig över helaläsåret. I år utlyses skolfreden den 28 augusti i Lahtis. Svenskaskolan i Lahtis är en av skolfredens pilotskolor.Pilotskolorna sammanställer förslag till läsårsprogram som finnspå skolfredens webbplats: www.skolfreden.fi.Arrangör för den nationella skolfreden är Mannerheimsbarnskyddsförbund, Utbildningsstyrelsen, Polisstyrelsen,Finlands föräldraförbund och Folkhälsan.På Åland samarbetar Folkhälsan med Utbildnings- ochkulturavdelningen vid Ålands landskapsregering, Ålandspolismyndighet, Rädda barnen på Åland och Ålandsfredsinstitut. Skolfreden utlyses på Åland den 13 september2012 och pilotskolor är Godby högstadieskola och Ödkarbyskola.Om ni har frågor, tips eller material som ni tycker kunde läggasut på vår webbplats kan ni kontakta oss på Folkhälsan.Arbetsmaterial om barnkonventionenSedan augusti 2010 finns Barnkonventionen uttryckligenutskriven i grundvärderingarna för den grundläggandeutbildningen och gymnasiet. Vi har därför i samarbete medHem och skola och Finlands Svenska Skolungdomsförbundskapat ett metodmaterial för skolan som heter ”Mer rättvisa”.Materialet har kunskapshöjande övningar kring konventionenoch riktar sig både till elever i olika åldrar och till personal.I materialet lyfts speciellt artikel två fram om barns rätt attskyddas mot diskriminering samt barns delaktighet i frågor somberör dem. ”Mer rättvisa” består dels av egna övningar, menockså övningar från annat metodmaterial tillgängligt på nätet.En fortsättning på ”Mer rättvisa ” ges ut till barndagen den 20november. Då kommer fokus att vara på förbud mot barnaga,våld och kränkningar.Arbetshäftet ”Mer rättvisa” kan beställas gratis från:malin.gustavsson@folkhalsan.fi eller laddas ner frånFolkhälsans webbplats.Grupptheraplay-utbildningGrupptheraplay är en arbetsmetod och framför allt ettförhållningssätt i bemötandet av barn som handlar om att sebarnet här och nu. Grupptheraplay är en utmanande och lekfullmetod utan tävlingsmoment. Den vårdande metoden användsi mobbningsförebyggande syfte för att öka gruppsamhörighetoch enskilda barns självkänsla. Utbildningen är 2+2 dagaroch riktar sig till dagvårds- och skolpersonal. Årligen ordnar vitre grupptheraplay-utbildningar på olika håll i Svenskfinland.Utbildningen är gratis, eftersom den finansieras med medelfrån Folkhälsans luciainsamling.Vill du veta mer?Åsa Carlsson, asa.carlsson@folkhalsan.fi, tfn 044 788 1073Ronja och Birk, tjejgrupperFolkhälsans gruppverksamhet för flickor och pojkar i årskurs1–6 heter Ronja och Birk. Vi strävar efter att engagera alla flickoroch pojkar i klassen till att delta i Ronja- eller Birkgruppen.Målet är att stärka barnens självkänsla samt sammanhållningenoch respekten barnen emellan och låta dem få prova på ochdiskutera nya saker i en trygg grupp tillsammans med två vuxnaledare.För flickor i klass sju och uppåt erbjuder Folkhälsan tjejgrupper,som är en fritidsverksamhet som bygger på samma grund somRonja, men är anpassad för äldre flickor.Folkhälsan utbildar regelbundet ledare för Ronja- ochBirkgrupper och tjejgrupper. Ta gärna kontakt ifall du ärintresserad av en utbildning.Vill du veta mer?Sara Sundell, sara.sundell@folkhalsan.fi, tfn 09 315 5606Vill du veta mer?Gun Andersson, gun.andersson@folkhalsan.fi, tfn 050 566 8777Åland: Marcus Karlsson, marcus.karlsson@folkhalsan.ax, tfn 040 837 5777– 3 –


StorasysterStorasysterverksamhet är en form av mentorskap för flickorfrämst i åk 7–9 eller första året i gymnasiet. Syftet medverksamheten är att en äldre tjej träffar en yngre tjej påfikaträffar eller under promenader. Den äldre fungerar som enstorasyster eller äldre kompis för en yngre tonåring.Avsikten är att genom samtal om vardagen skapa en trygghethos den unga flickan och ge henne en möjlighet att bli seddoch bekräftad. Dessutom vill vi skapa en möjlighet för ungaflickor att göra sunda och fönuftiga val i vardagen och upplevatrygghet i sig själva. Verksamheten bedrivs i Åboland och påÅland men kommer även att startas i Österbotten.Vill du veta mer?Åland: Marcus Karlsson, marcus.karlsson@folkhalsan.ax, tfn 040 837 5777Åboland: Gun Hoikkala, gun.hoikkala@folkhalsan.fi, tfn 050 539 4879Österbotten: Yvonne Nyberg, yvonne.nyberg@folkhalsan.fi, 050 542 4191UTU Ung till ungUTU-ungdomarnas arbetsområde är hälsa och hälsosammaval, samt förebyggande i fråga om droger (alkohol, narkotika,tobak). UTUna håller lektioner i den grundläggandeutbildningen i Åboland. Verksamheten riktar sig främst tillåk 5–9 men även lägre årskurser kan komma i fråga. UTUnaär minst 16 år och har utbildats i att leda diskussioner ochvärderingsövningar samt lekar med eleverna. UTUna erhåller enkurs i gymnasiet för sina timmar.Goda levnadsvanorFysisk aktivitet och barnFör att må bra behöver barn röra på sig på ett åldersanpassatsätt minst två timmar dagligen. Den fysiska aktiviteten ska gebarnen positiva upplevelser och möjlighet att uttrycka känslorsamt lära sig sociala färdigheter. Rörelsefrihet är också viktigtför att främja fysisk aktivitet hos barn. Barn borde undvika attvara stilla över två timmar i ett sträck. Därför är en skärmtid påhögst två timmar per dag att rekommendera.Vi ordnar inspirationstillfällen och utvecklar material förpersonal eller föräldrar kring vikten av fysisk aktivitet ochrörelseglädje bland barn.Vill du veta mer?Nyland: Mikaela Wiik, mikaela.wiik@folkhalsan.fi, tfn 044 788 1062Åboland: Mari-Sofi Johansson, mari-sofi.johansson@folkhalsan.fi,tfn 040 843 3713Österbotten: Anna Fröding, anna.froding@folkhalsan.fi, tfn 050 349 4679RörelsekvartenUTUn beställs avGun Hoikkala, gun.hoikkala@folkhalsan.fi, tfn 050 539 4879God kommunikationSpråk och kommunikationVi arbetar för att stärka barns och ungas svenska bl.a. genomatt skapa förutsättningar för svensk dagvård och skola påspråköarna och främja språkbadsverksamheten i hela Finland.Vår målgrupp är främst pedagoger, föräldrar och tjänstemän.Vi ställer upp på föräldramöten, diskussioner, konsultationoch handledning. För större helheter kommer vi överens omkostnaderna.Vi har utvecklat material för språkstimulerande arbete.Materialet hittar du på vår webbplats: www.folkhalsan.fi/sprakHär kan du också beställa våra nyaste publikationer riktadetill elever och lärare: En fjäder i hatten – Målinriktadedramaövningar för skolelever samt artikelsamlingen Språket ifokus.Vill du veta mer?Veronica Hertzberg, veronica.hertzberg@folkhalsan.fi, tfn 050 581 9924Johanna Sallinen, johanna.sallinen@folkhalsan.fi, tfn 044 788 1053Vilken klass är den aktivaste?Rörelsekvarten är en motionskampanj och en tävling mellanskolklasser, från åk 1–6, i Svenskfinland. I Rörelsekvarten skaeleverna vara så aktiva som möjligt på rasterna i skolan ochdärigenom samla poäng. Rörelsekvarten är en motionskampanji tre regioner: Åboland, Österbotten och Nyland. Rörelsekvartenpågår under fyra veckor på hösten, vecka 43–46.De klasser som samlat mest rörelsepoäng utses till vinnare irespektive region. Årskurs 1–3 tar vi med på ett friluftsäventyroch åk 4–6 får komma ut på ett friluftsäventyr medövernattning. Priset får de vinnande klasserna på våren närsnön smultit och solen värmer.Information om motionskampanjen och anmälningar skickas uttill samtliga skolor på hösten.Vill du veta mer?Åboland: Mari-Sofi Johansson, mari-sofi.johansson@folkhalsan.fi,tfn 040 843 3713Österbotten: Erika Fogelberg, erika.fogelberg@folkhalsan.fi, tfn 044 788 1103Nyland: Mikaela Wiik, mikaela.wiik@folkhalsan.fi, tfn 044 788 1062www.folkhalsan.fi/rorelsekvarten– 4 –


Håll dig flytande – lär dig simmaMatprat i skolanFör att orka hela dagen behöver kroppen energi. Mångsidigmat på regelbundna tider och tillräckligt med frukt och gröntär grunden för sunda matvanor! Folkhälsan vill jobba föratt öka konsumtionen av frukt, bär och grönsaker. Ett barnsom äter mycket frukt och grönt orkar leka, har lättare attkoncentrera sig och mår bättre. Vill ni lärare och kökspersonalbli inspirerade? Hur kan ni inspirera elever och föräldrar? Viordnar inspirationstillfällen och utvecklar material.Frågor kring kost:Nyland och Åboland: Linda Hongisto, linda.hongisto@folkhalsan.fi,tfn 044 788 1061Österbotten: Susanna Strandback, susanna.strandback@folkhalsan.fi,tfn 040 839 5598Gimme5Folkhälsan arrangerar simundervisning både utomhus undersommaren och i simhallar under vår och höst. Vi är månaom att simundervisningen är högklassig och framför allt– rolig! Vi satsar mycket på säkerhet bl.a. i form av lekfullalivräddningsövningar och återupplivning på docka.Vi ordnar också skräddarsydda inspirationsdagar för läraresom vill ha mera kunskap om hur man kan göra skolanssimundervisning effektiv och rolig. Folkhälsan har ett antalegna terapibassänger, där undervisning för t.ex. barn i behov avextra stöd kan ordnas. Ta gärna kontakt om din skola är i behovav inspiration och idéer för skolsimmet.Vill du veta mer?Nina Renlund, nina.renlund@folkhalsan.fi, tfn 09 315 5531www.folkhalsan.fi/simCykeldagarCykeldagarna är ett tre timmars program, riktat till elever i åk3–6. Programmets tyngdpunkt ligger på att lära sig trafikregler,cykelns olika delar, träning av cykelteknik samt att ta hänsyntill synskadade i trafiken. Till cykeldagen tar varje elev medsig sin cykel och hjälm till skolan. Samtliga klasser deltar iteoriundervisningen. Efter teorilektionen delas eleverna i tvågrupper, den ena gruppen deltar i cykelbanan medan denandra gruppen besiktigar cyklarna. Lärarna deltar i programmetsom övervakare vid uppgiftspunkterna.Cykeldagen kostar 50 euro.Cykeldagen kan beställas av:Patrik Lindholm, patrik.lindholm@folkhalsan.fi,tfn 09 315 5611, 050 400 2081Gimme5, smakskola med alla sinnen, inspirerar barntill ett hälsosammare liv, där det blir naturligt att äta fem nävarfrukt och grönt om dagen. Projektets namn, Gimme5, syftar justpå antalet rekommenderade portioner, ge mig fem!Projektet vill hjälpa barn att öka variationen i den frukt, debär och de grönsaker barnen vågar smaka på samt öka detdagliga intaget. Vi vill inspirera lärare och föräldrar att jobbamed smakskola och att skapa en positiv inställning till frukt ochgrönsaker.Gimme5 riktar sig främst till utvalda klasser (åk 1–2),eftisgrupper och förskolor i Österbotten. Intresserade lärare fårgärna ta kontakt. Projektet är RAY-finansierat och kostnadsfrittför deltagande skolor och daghem.Gimme5 ordnar även allmänna inspirationsdagar för såvälklasslärare som förskolelärare i Österbotten, samt återträffar förGimme5-lärare.Material• Gimme5-spelet är ett brädspel där du genom att smaka,beskriva, rita och dramatisera lär dig mer om frukt, bär ochgrönsaker. Spelet finns som pdf-version på webbplatsen.• ”Fem nävar om dan” ger dig enkla och roliga recept på godaoch hälsosamma mellanmål.Vill du veta mer?Hanna Åminne, hanna.aminne@folkhalsan.fi, tfn 044 7886309www.folkhalsan.fi/gimme5www.facebook.com/smakskola– 5 –


ChillaVi behöver alla balans mellan aktivitet och vila i vår vardag.Skola och fritidsintressen tar en stor del av barns tid, ochdet är viktigt att ibland kunna varva ner och samla krafter.Chillamaterialet är ett verktyg för lärare och andra vuxna somvill hjälpa barn att slappna av. Materialet består av ett häftemed avslappningsövningar och en cd-skiva. I materialpaketetingår också två affischer med instruerande bilder.Övningarna lämpar sig för barn i alla åldrar. De kan användasom och om igen. Med träning och upprepning blir avslappningsnart en efterlängtad skön stund.Under läsåret kommer Chilla-inspirationseftermiddagar attarrangeras i olika regioner i Svenskfinland. I mån av möjlighetoch ifall skolan är intresserad kommer vi även ut till skolor ochinspirerar och handleder personalen i att använda materialet.Chilla-häftet finns även på webben där du ocksåhittar avslappningsövningar (www.folkhalsan.fi/avslappningsovningar) och pausgympa-filmer (www.folkhalsan.fi/pausgympa) som lämpar sig för äldre barn ochvuxna, t.ex. på lärarmötet eller föräldramötet.Vill du veta mer?Nyland: Mikaela Wiik, mikaela.wiik@folkhalsan.fi, tfn 09 315 5602,040 788 1062Österbotten och Åboland: Erika Fogelberg, erika.fogelberg@folkhalsan.fi,tfn 044 788 1103www.folkhalsan.fi/chillaBarn, ungdomar och sexualitetI Nyland, Österbotten, Åboland och på Åland erbjuder visexualundervisning för barn och ungdomar enligt Sexsnackmodellen.Modellen ger en positiv, realistisk och bred bildav sexualitet på en åldersanpassad nivå. Ett baspaket förtonåringar består av tre lektioner per klass och för elever iåk 5–6 av två lektioner per klass. Baspaketet för högstadiet/andra stadiet kostar 195 euro och för lågstadiet 130 euro +resekostnader.Bokningar av Sexsnack kan med fördel göras medbeställningsblanketten som finns på vår webbplatswww.folkhalsan.fi/sexsnackMaterial• Broschyren ”Flickor och pojkar och puberteten” handlar omkroppens utveckling, känslor och sexualitet. Broschyren riktarsig till barn i åldern 10–12 år och kan beställas gratis frånluca.maurizi@folkhalsan.fiVill du veta mer?Suss Åhman, suss.ahman@folkhalsan.fi, tfn 050 326 4807FriluftslivFolkhälsans förbund arrangerar friluftsverksamhet på hösten,vintern och våren. Tanken är att barn och ungdomar kommerut, tillsammans, och rör på sig och samtidigt lär sig om naturen,den egna hälsan samt om teknik som används i friluftslivet.Verksamheten erbjuds främst i Åboland. I dagsläge arbetarPatrik Berghäll, Gun Hoikkala och Mari-Sofi Johansson medolika aktiviteter som involverar friluftsliv.Tema för 2012–2013 är Friluftslivet som en metod medskolklasser. Tillsammans med grupperna flyttar vi utundervisningen till en ny miljö och använder upplevelsen somen metod i arbetet med barnen/ungdomarna.De nationella dagarna för äventyrspedagogik(Valtakunnaliset Seikkailukasvatuspäivät) arrangeras i Petrea,Åbo den 24–25 januari 2013. Under dagarnadiskuteras äventyrspedagogik samt friluftslivmed både utländska och inhemska experter.www.seikkailukasvatus.fi/fi/etusivu/Vill du veta mer?Patrik Berghäll, patrik.berghall@folkhalsan.fi, tfn 050 599 3757UTmanad – ett aktiverande utespelAtt vistas i naturen har mätbara positiva effekter på människansvälbefinnande. Barnens fria tid och rörlighet är mindre idag än förnågra decennier sedan och de leker mer inomhus än de gjordeförr. Det är därför viktigt att vuxna stöder barn så att de får entidig relation till naturen och möjlighet att röra på sig tillräckligt.UTmanad är ett spel som kan spelas i skogen eller i parker.Avsikten är att aktivera folk i alla åldrar ute i naturen.Spelet består i huvudsak av tio plakat och fyra kortpackar.Spelet är en form av spårning som innehåller många olikavariationsmöjligheter med det gemensamma temat hälsa.Du kan välja teman som: bingo, sinnesupplevelser, uppgifteri par/grupp, frågesport eller aktiverande rörelser som fritt kankombineras efter tycke. Spelet kan lånas av en Folkhälsanlokalföreningeller delvis laddas ner som pdf.Vill du veta mer?Mikaela Wiik, mikaela.wiik@folkhalsan.fi, tfn 09 315 5602, 040 788 1062www.folkhalsan.fi/UTmanadSömn och återhämtningSömnen är viktig för alla, men speciellt för växande barn.Sömnen gör oss utvilade, glada och pigga. När barn sovertillräckligt koncentrerar de sig bättre och kan lära sig nytt. Barnoch unga i skolåldern borde sova minst 9–10 timmar per dygnför att få den återhämtning som behövs för en god utvecklingoch för en bra motståndskraft. Återhämtning behövs ocksåunder dagen i form av lugna stunder, rörelse och tystnad.Vi ordnar inspirationstillfällen och utvecklar material förpersonal eller föräldrar kring vikten av sömn och återhämtningbland barn.Vill du veta mer?Mikaela Wiik, mikaela.wiik@folkhalsan.fi, tfn 09 315 5602, 040 788 1062– 6 –


Äventyrsbana och lägerskolaEn äventyrsdag utomhus på Mjölbolsta Äventyrsbana iRaseborg innehåller såväl utmaningar och samarbete sommotion och skoj. Äventyrsdagen räcker drygt fyra timmar meden matpaus inberäknad. Under en dag hinner eleverna prova påflera av våra mest omtyckta äventyr, t.ex. jättegungan, linbanan,rullande stocken, bildäcksbanan och paintball-skytte. Dessutomfår eleverna samarbeta kring kluriga problemlösningar ochteamäventyr, vilket visat sig vara bra för sammanhållningen igruppen.Äventyrsbanan i Mjölbolsta är också en intressant plats attordna lägerskola på. Vi ger barnen möjlighet att klara avett riktigt uteliv med övernattningar i armétält, lägereldar,kajakpaddling, korgklättring, repgunga, yxkastning ochklättring till tolv meters höjd.Vi öppnar banan så fort vädret tillåter kring mitten av april.Vi har kapacitet för grupper upp till 120 elever per dag.Lägerskolor kan även ordnas på vår lägergård, Breidablick iHangö, i maj, augusti och september enligt överenskommelse.Kost, logi, program, äventyrsbana, segling, paddling m.m., alltär möjligt och vi skräddarsyr gärna en paketlösning för just erskola enligt behov och önskemål.Vill du veta mer?Susanna Stenman, susanna.stenman@folkhalsan.fi, tfn 019 278 6876,050 304 7642Stöd till barn, unga och familjerUngdomstelefonen 0800 151 100Folkhälsans Ungdomstelefon riktar sig främst till ungdomar iåldern 11–18 år. Ungdomstelefonen finns till för alla de ungasom har tankar och funderingar de vill diskutera med en vuxenmed tystnadsplikt. Inga problem är för små eller stora för attdiskuteras. De som svarar i telefonen är utbildade vuxna somhar erfarenhet att diskutera allt mellan himmel och jord medunga. De som ringer får vara helt anonym, samtalet är gratisoch syns inte på telefonräkningen.Ungdosmtelefonen är öppen:måndag och onsdag kl. 14.30–18.30.Vill du veta mer?Gun Hoikkala, gun.hoikkala@folkhalsan.fi, tfn 050 539 4879Sluta pantaSluta panta är en nationell stödtjänst på nätet där unga kan fåråd och information om relationer, hälsa, framtid och övrigafrågor som är aktuella i deras liv via chatt med professionellainom ungdomssektorn.Chatten är öppen:måndag–onsdag kl. 19–22lördagar kl. 19–22www.slutapanta.fiProjektet är ett samarbete mellan Finlands SvenskaSkolungdomsförbund (FSS), Folkhälsan, De Ungas Akademi,Ungdomscentralen, Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU),Hem och Skola, Ung Info och Radio X3M. Verksamheten stödsav Undervisnings- och kulturministeriet.TonårspoliTonårspolikliniken hjälper och stöder ungdomar med problemsom hör ihop med ungdomsutvecklingen. Det kan gälla sådanaproblem som hör ihop med den normala utvecklingen underpubertetstiden, men också allvarligare störningar. Vården kanbestå av enstaka undersöknings- eller vårdbesök eller en längrevårdkontakt. Också föräldrar kan vända sig till oss för att få stödeller råd. Vår verksamhet bygger på kunskap om ungdomarnasutveckling och en helhetssyn där fysiska, psykiska och socialafaktorer beaktas.Tonårspoli tar emot med tidsbeställning.Vi har mottagning på följande orter:Helsingfors: Topeliusgatan 20, tfn 09 315 54 00Kaskö: Alexandersgatan 26, tfn 050 313 2565Kristinestad: Lappfjärdsgatan 10, tfn 050 313 2565Närpes: Mejerivägen 2, tfn 050 313 2565Pargas: Munkvikvägen 31, tfn 02 536 9706Vasa: Storalånggatan 60, tfn 06 312 4544Åbo: Kaskisgatan 13 A 4, tfn 02 5369708www.folkhalsan.fi/tonarspoliFolkhälsans ResurscenterFolkhälsans Resurscenter jobbar med Alternativkommunikation (AKK), specialpedagogik, kommunikationsochdatahjälpmedel samt datorstöd. Vi erbjuder handledning,föreläsningar, utprovningar och datateksverksamhet. Vi riktaross till barn och unga i Svenskfinland, till deras familjer ochyrkesutövare.Utprovningar, handledningar och föreläsningar debiteras,medan datateksbesök på Datateket i Helsingfors eller Vasa äravgiftsfria.Vill du veta mer?resurscenter@folkhalsan.fiwww.folkhalsan.fi/resurscenter– 7 –


Du = Folkhälsanaktiv?Vill du engagera dig lokalt och jobba för din, dina barns eller andras hälsa? Tycker du Folkhälsanstår för goda värderingar som du vill understöda? Vill du få hem tidningen Folkhälsan sexgånger per år och den vägen hålla dig informerad om aktuell verksamhet och insatt i aktuellahälsofrågor?Passa på och bli medlem, aktiv eller passiv, i en Folkhälsanförening. Vi har närmare hundraaktiva föreningar runtom i Svenskfinland. Medlemsavgifterna varierar, men rör sig i snittkring tio euro per år. Vill du veta mera? Kolla in www.folkhalsan.fi/blimedlem eller kontaktaorganisationssekreteraren i din egen region.Nyland:Egil Mattsonegil.mattson@folkhalsan.fitfn 044 788 1094Åboland:Margó Stormmargo.storm@folkhalsan.fitfn 040 777 4769Åland:Ann-Katrin Mörnann-katrin.morn@folkhalsan.axtfn 040 519 4222Österbotten:Malin Strömmalin.strom@folkhalsan.fitfn 050 337 8138


Folkhälsans definition av en hälsofrämjande skola:”En skola som sätter hälsan i fokus”I en hälsofrämjande skola verkar elever, skolpersonal och vårdnadshavare tillsammans för sin egen ochandras hälsa och livskvalitet. Helhetssynen på hälsa integreras i vardagen.Vi vill betona följande byggstenar i en hälsofrämjande skola:• Individerna möter varandra respektfullt och tar eget ansvar för sin närmiljö.• Delaktighet uppmuntras och skolan strävar efter att individerna skapar förändring genom aktivthandlande.• Skolan uppmuntrar till fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor.• Det finns ett gott samarbete mellan elever, mellan personal samt mellan elever och personal.• Även samarbetet med hemmet och samhället omkring prioriteras.• Såväl personalens som elevernas hälsa och arbetsförmåga främjas målmedvetet.• Skolan har en fungerande elevvård.• God kommunikation och goda relationer betonas.www.folkhalsan.fi/ungochskolaErika Fogelbergerika.fogelberg@folkhalsan.fi, tfn 044 788 1103

More magazines by this user
Similar magazines