Chefens olika samtal - Anelod utveckling AB

anelod.se

Chefens olika samtal - Anelod utveckling AB

anelodutvecklingChefens olika samtalSamtalet är ett av chefens och ledarens viktigaste ledningsverktyg. Med samtal kan du skapa motivation ochengagemang hos dina medarbetare och genom olika former av samtal tydliggör du mål och förväntningar.Ibland krävs att du får ta obekväma och svåra, men nödvändiga, samtal. Men det är inte alltid lätt att hanteraalla dessa olika former av samtal.Hur lägger jag upp samtalet? Hur når jag fram till mina medarbetare? Hur kan jag göra för att få en tydligstruktur på mina samtal? Det här är några av de frågor som utbildningen Chefens olika samtal ger digsvar på? Du får praktiska tips och verktyg för att bli trygg i att leda olika former av samtal. Genom att varaskicklig på att samtala får du ovärderliga kunskaper om dina medarbetare och härigenom skapa mer motiveradeoch effektivare medarbetare och arbetslag!För vemUtbildningen vänder sig till dig som- arbetar som chef och ledare- har någon form av personalansvarVårt målEfter fullföljd utbildning har vi som mål att duskall ha fått- konkreta verktyg och kunskaper för attkunna hantera olika samtalssituationer- utveckla sin förmåga att samtala ochkommunicera- ett stärkt självförtroende i att leda olikasamtalssituationerGenomförande3 utbildningsdagar som genomförs under 2 + 1heldagar - 08.30 - 16.00. Mellan utbildningstillfällenafår deltagarna hemuppgifter och inläsningav litteratur med anknytning till genomgångnamoment.ArbetssättUnder tre aktiva dagar arbetar vi tillsammansmed att utveckla kommunikation och samtal tillett tryggt och konstruktivt ledningsverktyg.Genom inspirerande teoripass varvade medrollspel, diskussioner och olika övningar behandlasolika delar av innehållet.Utbildningen genomförs med nära koppling tilldin arbetssituation och kunskaperna är direktanvändbara i det dagliga arbetet.Ur innehållet• Kommunikationens betydelse• Kommunikationsteori i praktiken• Transaktionsanalys• Reaktionsmönster• Samtalstekniker• Samtal som ledningsverktyg• Feedback• Coaching• Utvecklingssamtal• Lönesamtal• Mål och uppföljningssamtal• Motiverande samtal• Lösningsinriktade samtal• Konfliktsamtal och medling• Andra svåra samtalAdress Telefon Internet BankgiroAnelod Utveckling AB 0281 - 106 34 www.anelod.se 5915-6877Östra Born 30 070-558 75 98 cecilia@anelod.se Org.nr780 54 Äppelbo 070-558 75 82 sylwe@anelod.se 556701-2009


Chefens olika samtalLedare för utbildningenCecilia Olsson; fil mag i pedagogik, organisationskonsultoch samtalsterapeut med spetskompetensinom lösningsfokuserat arbetssätt,kommunikation och pedagogik. Hon har arbetatsom utbildare och utvecklare gentemotprivata och offentliga organisationer under ca10 år. Cecilia har medverkat till utveckling avden lösningsfokuserade metodiken, bl a inomorganisationer och ledarskap.Sylwe Olsson; är entreprenör, organisationskonsult,skribent och samtalsterapeut medspetskompetens inom projekt, ledarskap ochpersonlig utveckling. Han har startat, utvecklatoch drivit ett utbildningsföretag med ca 40-talanställda, vilket innebär praktisk erfarenhet avledarskap under ca 15 år.Cecilia och Sylwe har lång erfarenhet av ledarutvecklingoch genomfört flera uppdrag motbåde privata företag och offentliga verksamheter.Upplysningar och anmälanÖnskar du ytterligare upplysningar eller vill anmäla dig till utbildningenChefens olika samtal är du välkommen att kontakta oss via telefoneller e-posttelefon 0281-106 34 eller 070-558 75 82ellere-post sylwe@anelod.se

More magazines by this user
Similar magazines