Förslag till direktiv om märkning och ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se

Förslag till direktiv om märkning och ... - Teknikföretagen

NäringsdepartementetErik Thornström103 33 StockholmErt Dnr: N2008/7815/E2009-01-22Pär Lindahlpar.lindahl@teknikforetagen.se08-782 09 72Yttrande avseende kommissionens förslag till direktiv ommärkning och standardiserad produktinformation omenergianvändning och andra resurser hos energirelateradeprodukter (KOM (2008) 778 slutlig/2)Teknikföretagen har fått kommissionens förslag till reviderat direktiv förenergimärkning på remiss och lämnar härmed sitt yttrande. Att effektiviseraenergianvändningen är viktigt bland annat i arbetet mot klimatförändringarna, ochi detta har Teknikföretagens medlemsföretag en särskild roll.Teknikföretagen är positiva till ett system för enhetlig märkning inom EU, samtvälkomnar en tydlig koppling till direktivet om ekodesign. Gemensamma krav påmärkning inom gemenskapen underlättar för företagens verksamhet ochunderlättar för en fungerande inre marknad, men ställer också krav påmarknadskontrollen.Teknikföretagens synpunkter på direktivförslaget kan i övrigt sammanfattas iföljande punkter. I den fortsatta texten ges bakgrund och motivering till dessa.• Ta hänsyn till skillnaden mellan informationsbehov till konsumenter ochprofessionella inköpare.• Det finns betydande skillnader i förutsättningar inom en och sammaproduktgrupp som behöver beaktas.• Kopplingen till ekodesign behöver tydliggöras och även utnyttjas.Direktivets informationssyfte - märkningEnligt direktivförslaget ska informationen avseende resurseffektivitet via ettmärke riktas till slutanvändaren. Teknikföretagen vill påpeka attinformationsbehovet kan skilja sig väsentligt åt, beroende på om slutanvändarenär en konsument eller en professionell inköpare. Användningen avmärkningsetiketter bör i första hand ha sin stora förtjänst i förhållande tillkonsumenten, medan den yrkesmässiga inköparen i ”business to business” ärmer medveten, och ställer tydligare kravspecifikationer inför ett köptillfälle. Det ärviktigt att ta med denna aspekt, så att produkter som i första hand riktas motprofessionella inköpare inte åläggs märkningskrav som inte ger något mervärdeutöver exempelvis kravspecifikation.Ett förtydligande kring detta förhållande kan vara på sin plats i direktivtexten, elleri en beaktandesats. Ett förslag är att inkludera denna aspekt bland de andrapunkter som kommissionen ska ta hänsyn till vid framtagande av engenomförandeåtgärd (artikel 11.4).Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag. Våra 3400 medlemsföretag är motorn i samhällsekonomin ochdominerar den svenska exporten. Medlemsföretagen utvecklar och producerar tekniska varor och tjänster.Våra prioriterade frågor är:• Teknikföretag behöver arbetsmarknadsvillkor för konkurrenskraft.• Teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt.• Teknik är en viktig del av lösningen på klimatfrågan.Teknikföretagen www.teknikforetagen.se1(3)


anschöverenskommelse lagstiftaren kommer att ta hänsyn till vid enutvärdering, eftersom en motsvarande ”checklista” saknas. Detta bör förtydligas.MarknadskontrollFör att ett märkningssystem ska få full effekt är det mycket viktigt attmyndigheternas marknadskontroll fungerar och är effektiv. Den måste också varasamordnad med kontroll av efterlevnaden av såväl ekodesigndirektivet somannan angränsande produktlagstiftning. Det är viktigt att tillräckliga medel avsättsför att garantera efterlevnad av reglerna och en fungerande inre marknad, samtatt myndigheterna prioriterar detta arbete.Metod för arbetetDet är viktigt att industrin involveras tidigt i processen, och även har möjlighet attvara delaktiga under hela arbetet med framtagande av märkningskrav ochkriterier. Det kan bli svårt för SME att vara delaktiga i detta arbete, ocherfarenheterna från arbetet med ekodesign visar att tidspressen i framtagandetav krav lätt blir ett hinder mot insyn och möjlighet att påverka.Produktanalyser som föregår lagstiftning måste också i tillräcklig utsträckningberäkna och påvisa vilka kostnader ett förslag leder till för de företag somomfattas.Det är också viktigt att hänvisningar till standarder för mätning uttrycks tydligt igenomförandeåtgärderna, samt att standarder måste vara på plats innan engenomförandeåtgärd träder i kraft så att tillverkare får tid att anpassa sinametoder och produkter.Definitionerna i linje med ekodesign och varupaketetDefinitionen av marknadens aktörer (tillverkare, importör, tillverkaresrepresentant) samlas i direktivet under benämningen ”Supplier” (artikel 2). Det ärolyckligt att använda olika definitioner i skilda direktiv som berör varors rörlighetpå den inre marknaden, och det vore önskvärt att göra definitionerna i bådeenergimärkningsdirektivet och direktivet om ekodesign likställda med dem ivarupaketet (New Legislative Framework). Definitionerna av aktörerna undersamlingsbegreppet ”Supplier” bör alltså hänvisa till dessa direktiv.Övrig synpunkt – ett internationellt systemArbetet med att ställa krav på energieffektivitet, och även märkning av produkteravseende detta, är något som pågår i flera delar av världen. Med tanke på attmånga tillverkare är aktiva och representerade med sina produkter i mångaregioner, skulle det underlätta och vara önskvärt med globala standarder förmätning av energieffektivitet. EU skulle som helhet kunna ta ett större ansvar föratt tidigt ta fram sådana internationella standarder, och framför allt hänvisa tillsådana där de finns framtagna.Med vänlig hälsningProduktkrav och MiljöPär Lindahl3(3)

More magazines by this user
Similar magazines