24.11.2012 Views

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun - Skolinspektionen

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun - Skolinspektionen

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun - Skolinspektionen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Beslut och rapporter<br />

Rapport regelbunden <strong>tillsyn</strong> Dnr 43-2009:91


Innehåll<br />

Kommunbeslut<br />

Verksamhetsrapporter:<br />

Förskoleverksamhet<br />

Skolbarnsomsorg<br />

Obligatorisk särskola (Gäddgårdsskolan)<br />

Vuxenutbildning<br />

Grundskolor:<br />

Brattbergsskolan<br />

Gäddgårdsskolan<br />

Götlunda skola<br />

Ladubacksskolan<br />

Medåkers skola<br />

Nybyholmsskolan<br />

Stureskolan<br />

Gymnasieskolor:<br />

Vasagymnasiet<br />

Bilaga


<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Box 45<br />

732 21 <strong>Arboga</strong><br />

Genomförd regelbunden <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Inledning<br />

Beslut<br />

2009-09-17<br />

1 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har genomfört regelbunden <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> av förskoleverksamheten<br />

och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas<br />

lärande. Besök gjordes i <strong>kommun</strong>ens skolor och andra verksamheter under perioden 22<br />

april till den 3 juni 2009.<br />

Vid den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en tar <strong>Skolinspektionen</strong> ställning till i vad mån verksamheten<br />

ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i <strong>kommun</strong>en att nå de<br />

nationella målen. Inspektionen bedömer om <strong>kommun</strong>en uppfyller de krav som författningarna<br />

ställer på verksamheten.<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en behandlar tre områden: Kunskaper, utveckling och lärande,<br />

Normer och värden samt Ledning och kvalitetsarbete. Tillsynen syftar inte till att<br />

ge en heltäckande bild av all verksamhet vid den aktuella tidpunkten. Övergripande<br />

information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(http://www.skolinspektionen.se/Tillsyn/).<br />

Av bilagda rapporter framgår vilka skolor och verksamheter som granskats och hur<br />

<strong>tillsyn</strong>en genomförts, samt de bedömningar som gjorts.<br />

Dessa skriftliga rapporter kompletteras med muntlig återrapportering av inspektörerna<br />

till företrädare för <strong>kommun</strong>en, skolorna och verksamheterna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömningar av <strong>kommun</strong>ens ansvarstagande är dels<br />

dokument från <strong>kommun</strong>en och verksamheterna, dels den information som inspektörerna<br />

samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Beslutet grundas<br />

även på annan information om <strong>kommun</strong>en och verksamheterna från exempelvis<br />

Skolverkets nationella uppföljningssystem. I <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> genomfördes intervjuer<br />

med skolchef, biträdande skolchef, barn- och utbildningsnämndens ordförande, vice<br />

nämndordföranden samt företrädare för vissa stödfunktioner inom förvaltningen.<br />

Samtliga grundskolor, gymnasieskolan, särskolan och vuxenutbildningen har besökts,<br />

men däremot inte förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.


Beslut<br />

2009-09-17<br />

2 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

På skolorna har intervjuer genomförts med skolledningen samt med representanter för<br />

elever och personal. Vidare har intervjuer genomförts med representanter för föräldrar,<br />

personal och chefer för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.<br />

Företrädare för <strong>kommun</strong>en har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter<br />

på sakuppgifter i beslutet.<br />

Verksamhetens omfattning och<br />

organisation vid den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en<br />

Verksamhetsform Antal barn/elever/studerande<br />

Förskoleverksamhet 531<br />

Skolbarnsomsorg 435<br />

Förskoleklass 152<br />

Grundskola 1370<br />

Obligatorisk särskola 27<br />

Gymnasieskola 315<br />

Gymnasiesärskola 0<br />

Kommunal vuxenutbildning 215<br />

Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 26<br />

Svenskundervisning för invandrare 95<br />

Källa: Uppgifter från <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong>s kvalitetsredovisning 2008.<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> har drygt 13 000 invånare med <strong>Arboga</strong> som centralort. Under barn-<br />

och utbildningsnämnden i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> sorterar förskoleverksamhet, förskoleklass,<br />

skolbarnsomsorg, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasium och vuxenutbildning.<br />

Barn- och utbildningsnämndens förvaltning leds av en skolchef.<br />

Kommunens sju grundskolor är indelade i det Södra och Norra skolområdet med tre<br />

respektive fyra skolor och med en rektor per område. Rektorerna har det övergripande<br />

ansvaret för hela sin verksamhet, men har även det som <strong>kommun</strong>en kallar operativt<br />

ansvar för varsin skola med årskurs 5-9 respektive 6-9. För övriga grundskolor finns<br />

biträdande rektorer med det operativa ansvaret för en eller två skolor. Gymnasieskolan<br />

och vuxenutbildningen leds av en rektor per verksamhet. Gymnasieskolan har även en<br />

biträdande rektor.


Beslut<br />

2009-09-17<br />

3 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

Förskoleverksamheten i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> omfattar tolv förskolor vilka leds av en rektor<br />

och tre biträdande rektorer. Det finns inte något familjedaghem i <strong>kommun</strong>en. I<br />

<strong>kommun</strong>en finns även en enskild verksamhet för barn i förskoleåldern.<br />

På sex av <strong>kommun</strong>ens sju grundskolor finns fritidshem. I <strong>kommun</strong>en finns en öppen<br />

fritidsverksamhet vilken är förlagd till centralorten och ligger inom fritids- och kulturnämndens<br />

ansvarsområde. De barn som av geografiska skäl inte kan ta del av den<br />

öppna fritidsverksamheten erbjuds plats i den egna skolans fritidshem upp till tolv års<br />

ålder.<br />

Kommunen har en särskild enhet för stöd till barn och elever i åldrarna 1-16 år, kallad<br />

Fyren. Här finns en samlad kompetens i form av skolpsykolog, kurator, specialpedagoger<br />

och talpedagog. Fyren leds av rektorn för den obligatoriska särskolan, vilken även<br />

övergripande ansvarar för mottagande av nyanlända elever, svenska som andra språk,<br />

modersmålsundervisning samt personliga stödresurser till förskola, fritidshem och<br />

grundskola.<br />

Helhetsbedömning<br />

Tillsynen av <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> visar att 26 procent av eleverna i årskurs 9 år 2008 lämnade<br />

grundskolan utan fullständiga betyg. Meritvärdet och andelen behöriga till ett<br />

nationellt program på gymnasiet var dock högre än riket i stort. Under flera år har resultaten<br />

fördelat sig på liknande sätt. Vidare finns stora skillnader när det gäller resultaten<br />

mellan flickor och pojkar, vilket också uppmärksammats i <strong>kommun</strong>ens kvalitetsredovisning.<br />

Trots detta visar <strong>tillsyn</strong>en att resultaten för årskurs 9 inte har analyserats<br />

som grund för planering av åtgärder för förbättringar. <strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att<br />

åtgärder behövs för att öka andelen elever med fullständiga betyg samt att utjämna<br />

skillnaderna i pojkar och flickors resultat. Vidare visar <strong>tillsyn</strong>en att det på <strong>kommun</strong>-<br />

och skolnivå saknas en samlad redovisning av elevernas kunskaper i förhållande till de<br />

nationella målen i samtliga ämnen i årskurs 5. Följaktligen saknas tillräckliga underlag<br />

för att kunna fatta välgrundade beslut om organisation, resurser och stödinsatser som i<br />

sin tur kan vara avgörande för grundskolors resultat och elevers kunskapsutveckling.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> kan således inte heller göra en bedömning av i hur hög grad eleverna<br />

når målen för årskurs 5 i alla ämnen. Dock finns på både <strong>kommun</strong>- och skolnivå en<br />

samlad bild av elevernas resultat när det gäller nationella ämnesprov i årskurs 5. En<br />

uppföljning av resultaten i den obligatoriska särskolan saknas, varför <strong>Skolinspektionen</strong><br />

inte kan göra någon bedömning av dessa.<br />

Denna brist på uppföljning och utvärdering av kunskapsresultaten konstateras samtidigt<br />

som det finns rutiner för uppföljning, utvärdering och styrning av verksamheterna<br />

i förhållande till nationella mål. Som exempel kan nämnas uppföljningsdialoger, olika<br />

centrala stöddokument så som handlingsplaner för olika områden samt dokumenterade<br />

rutiner av olika slag. <strong>Skolinspektionen</strong> konstaterar att <strong>kommun</strong>en genomför ett antal<br />

uppföljnings- och utvärderingsaktiviteter men att dessa inte resulterar i beslut om åtgärder<br />

och ett fortsatt arbete för att öka måluppfyllelsen.


Beslut<br />

2009-09-17<br />

4 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

Som en följd av detta finns brister i kvalitetsarbetet på såväl <strong>kommun</strong>al som skolnivå.<br />

Tillsynen visar att det inom fritidshemmen, i samtliga grundskolor, obligatoriska särskolan<br />

och vuxenutbildningen finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet. För att<br />

utföra det nationella uppdraget förväntas huvudmannen på olika sätt följa upp vilka<br />

resultat som uppnås, analysera dessa och därefter vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse.<br />

Vidare bedömer <strong>Skolinspektionen</strong> i flera av sina skol- och verksamhetsrapporter att det<br />

pedagogiska ledarskapet behöver stärkas. <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> behöver därför försäkra sig<br />

om att det på samtliga skolor bedrivs ett ledarskap som utvecklar och förbättrar verksamheten<br />

i riktning mot de nationella målen.<br />

Enligt skollagen ska särskilt stöd ges till elever som har svårigheter med skolarbetet.<br />

Barn i <strong>kommun</strong>ens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och flertalet grundskolor ges<br />

särskilt stöd när behov finns. Dock finns det på ett antal skolor behov av åtgärder för<br />

att förbättra detta. Exempel på brister som framkommit i <strong>tillsyn</strong>en är att stöd endast ges<br />

i matematik, svenska och engelska, att det saknas kompetens att ge relevant stöd samt<br />

att studiehandledning på modersmålet inte ges. I <strong>kommun</strong>en finns dock rutiner för att<br />

följa upp och utvärdera det stöd som ges. Vidare behöver åtgärdsprogrammen i flertalet<br />

av skolorna utvecklas så de motsvarar förordningens krav. Kommunen behöver<br />

därför enligt <strong>Skolinspektionen</strong> säkerställa att alla elever i behov av särskilt stöd också<br />

ges detta.<br />

Majoriteten av <strong>Arboga</strong>s barn, elever och studerande uppger att de känner sig trygga i<br />

de olika verksamheterna. Inom utbildningen bedrivs med några få undantag ett aktivt<br />

värdegrundsarbete, varför åtgärder behövs så att ett sådant arbete bedrivs på alla enheter.<br />

Kommunen har ett särskilt ansvar att se till att det finns likabehandlingsplaner och<br />

planer mot kränkande behandling för hur arbetet ska bedrivas i de olika verksamheterna.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> avser endast planer mot kränkande behandling. Vid <strong>tillsyn</strong>stillfället<br />

hade inte skolorna upprättat några sådana planer. <strong>Skolinspektionen</strong> har i<br />

stället granskat de likabehandlingsplaner som finns vilka delvis innehåller delar som<br />

kan likställas med planer mot kränkande behandling. Samtliga planer saknar en redovisning<br />

av planerade åtgärder utifrån en aktuell kartläggning av den egna verksamhetens<br />

behov. Åtgärder behöver därför vidtas så att planerna mot kränkande behandling<br />

motsvarar skollagens krav.<br />

Tillsynen visar att <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> inte säkerställer att barn som har ett annat modersmål<br />

än svenska får möjlighet att inom verksamheten utveckla sitt modersmål och<br />

sin kulturella identitet i enlighet med förskolans innehåll och metoder, vilket behöver<br />

åtgärdas.<br />

Förskolans och förskoleklassernas verksamheter fungerar i övrigt väl och utgör en god<br />

grund för fortsatt skolgång. Gymnasieskolan bedöms i huvudsak uppnå de nationella<br />

målen för utbildningen.


Beslut<br />

2009-09-17<br />

5 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

En kvalitetsredovisning ska upprättas årligen och innehålla en bedömning av i vilken<br />

utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse<br />

för vilka åtgärder <strong>kommun</strong>en avser att vidta för ökad måluppfyllelse. I <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong>s<br />

kvalitetsredovisning för år 2008 redogörs för resultaten utifrån ett begränsat antal<br />

nationella mål och analyserna är knapphändigt och summariskt redovisade. Vidare<br />

saknar planerade åtgärder för förbättring tydliga kopplingar till de nationella målen.<br />

Tillsynen visar även att i samtliga skolor och i flertalet verksamheter behöver åtgärder<br />

vidtas så att kvalitetsredovisningarna uppfyller förordningens krav.<br />

Inom vuxenutbildningen i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> har en positiv utveckling skett både när<br />

det gäller resultat och andel elever som fullföljer sin utbildning. Andelen som avbryter<br />

sin utbildning inom sfi är lägre än motsvarande värde för riket. Dock är andelen studieavbrott<br />

inom den grundläggande vuxenutbildningen högre än för riket i övrigt.<br />

Inom utbildningen Svenska för invandrare (sfi) ligger resultaten något lägre än för riket<br />

i stort. Det finns enligt <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning behov av ytterligare förbättringar<br />

i dessa delar inom vuxenutbildningen och sfi.<br />

I bedömningarna nedan redovisas inom vilka områden <strong>kommun</strong>en behöver vidta<br />

åtgärder. Av bilagda rapporter framgår inom vilka områden rektorer och verksamheter<br />

behöver vidta åtgärder. Det är <strong>kommun</strong>en som har det yttersta ansvaret även för<br />

dessa. Senast inom tre månader från dagen för beslutet, dvs. senast den 17 december<br />

2009 ska <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> redovisa till <strong>Skolinspektionen</strong>, avdelningen i Stockholm<br />

vilka åtgärder som vidtagits.<br />

Bedömningar<br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en<br />

samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Kunskaper, utveckling och lärande<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolornas kunskapsresultat och<br />

resultatet av arbetet med omsorg, utveckling och lärande i förskoleverksamheten och<br />

skolbarnsomsorgen. Vidare granskas hur <strong>kommun</strong>en följer upp och utvärderar resultaten.<br />

1.1 Resultat som har uppnåtts i <strong>kommun</strong>ens verksamheter<br />

Kommentar och bedömning:<br />

Enligt skollagen är förskoleverksamhetens uppgift att genom pedagogisk verksamhet<br />

erbjuda barn fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgen ska komplettera skolan samt<br />

erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. I dessa verksamheter bedöms<br />

resultat även utifrån hur väl de lever upp till läroplanernas krav vad gäller att ge<br />

barnen förutsättningar för en utveckling i riktning med målen.


Beslut<br />

2009-09-17<br />

6 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att det i förskolorna bedrivs en verksamhet som ger barnen<br />

goda förutsättningar för utveckling och lärande. Även fritidshemmen har en verksamhet<br />

som i huvudsak ger barnen möjligheter till utveckling och lärande.<br />

Utbildningen i de obligatoriska och frivilliga skolformerna ska syfta till att ge eleverna<br />

de kunskaper och färdigheter och den bildning i övrigt som de behöver för att delta i<br />

samhällslivet. I läroplaner, kursplaner och programmål finns närmare angivet vilka<br />

kunskaper som eleverna ska ha förvärvat i årskurs fem respektive årskurs nio samt<br />

efter avslutade kurser i gymnasieskolan. För årskurs 3 finns kunskapsmål att uppnå i<br />

ämnena matematik och svenska.<br />

I <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> finns varken på skol- eller <strong>kommun</strong>nivå någon övergripande kännedom<br />

om resultaten i alla ämnen för årskurs 5 vilket innebär att det inte är möjligt att<br />

bedöma resultaten i förhållande till de nationella målen. Resultaten på de nationella<br />

ämnesproven i svenska, engelska och matematik för årskurs 5 finns dock sammanställda<br />

i skolornas och <strong>kommun</strong>ens kvalitetsredovisningar. Dessa resultat visar att 91 procent<br />

av <strong>kommun</strong>ens elever i årskurs 5 når målen för proven i svenska, 93 procent i engelska<br />

och 86 procent i matematik år 2008.<br />

För den obligatoriska särskolan finns på skol- eller <strong>kommun</strong>övergripande nivå inte<br />

någon övergripande kännedom om elevernas kunskapsutveckling, varför någon bedömning<br />

av resultaten inte heller här kan göras.<br />

Av tabell 1 nedan framkommer när det gäller meritvärde och behörighet till ett nationellt<br />

program att <strong>Arboga</strong>s skolors resultat ligger över resultaten för riket. Dock var det<br />

26 procent av eleverna som inte nådde målen i alla ämnen år 2008, vilket är en högre<br />

andel än för riket i stort. Under flera år har meritvärdet och behörighet till gymnasiet<br />

legat relativt högt samtidigt som andelen elever med fullständiga betyg legat lågt. Detta<br />

har <strong>kommun</strong>en inte analyserat.<br />

Vidare framkommer i <strong>tillsyn</strong>en att det genomsnittliga meritvärdet år 2008 är betydligt<br />

högre för flickor än pojkar och har så varit sedan år 2005. Skillnader när det gäller andel<br />

som nått målen i alla ämnen samt är behöriga till nationellt program kan dock inte utläsas<br />

i den nationella statistiken, varför en bedömning av detta inte heller kan göras.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> kan konstatera att skillnaderna beskrivs och uppmärksammas i<br />

<strong>kommun</strong>ens kvalitetsredovisning, men några planerade åtgärder redovisas inte.<br />

På gymnasieskolan, se tabell 2, ligger den sammanlagda betygspoängen över genomsnittet<br />

för riket. Detsamma gäller det sammanvägda resultatet gällande andelen elever<br />

med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier.<br />

Inom vuxenutbildningen var år 2008 andelen elever med lägst betyget Godkänt i engelska<br />

A lägre än riksgenomsnittet, i matematik A var andelen högre och för svenska A<br />

redovisas inget resultat då antalet elever var färre än tio. Då elevunderlaget är relativt<br />

litet är det svårt att dra några generella slutsatser av resultaten. Andelen elever som<br />

avbrutit sin utbildning har under flera år varit hög och år 2007 var det 54 procent av<br />

eleverna som avbröt sin utbildning.


Beslut<br />

2009-09-17<br />

7 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

Detta minskade dock till 31 procent år 2008, att jämföra med rikets 27 procent. Av Skolverkets<br />

statistik framgår att studieresultaten i Svenska för invandrare (sfi) är lägre än<br />

riksgenomsnittet år 2008. Enligt den nationella statistiken har detta förhållande varit<br />

det samma under flera år. Andelen avhopp var dock lägre år 2008 än jämfört med riket<br />

i stort.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer sammantaget att ytterligare åtgärder behövs så att alla elever<br />

ges förutsättningar att nå lägst målen för utbildningen. Detta med hänvisning till<br />

att cirka en fjärdedel av eleverna i <strong>Arboga</strong> lämnar grundskolan utan fullständiga betyg.<br />

Tabell 1: Resultat för elever i årskurs 9<br />

Genomsnittligt<br />

meritvärde<br />

Andel (%) som inte nått<br />

målen i samtliga ämnen<br />

Andel (%) behöriga till<br />

nationellt program<br />

Källa: Skolverkets uppföljningsstatistik<br />

. = Uppgift saknas<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> 1 Samtliga<br />

skolor i<br />

<strong>kommun</strong>en 2<br />

Kommun-<br />

grupp 3<br />

Riket 4<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2008 2008<br />

224,2 203 218,8 218,5 213 213 201,6 209,3<br />

19 33 27 20 26 26 26 23<br />

99 90 93 95 92 92 87 89<br />

.. = Uppgift kan på grund av statistiksekretess inte visas<br />

1 Uppgifter baserade på samtliga <strong>kommun</strong>ala grundskolor i <strong>kommun</strong>en<br />

2 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>en<br />

3 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>gruppen.<br />

4 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket


Tabell 2: Resultat för elever i gymnasieskolans årskurs tre<br />

Genomsnittlig<br />

betygspoäng 9<br />

Andel (%) med grund-<br />

läggande behörighet till<br />

universitets- och hög-<br />

skolestudier 10<br />

Andel (%) som fullföljde<br />

utbildningen inom fyra<br />

år 11<br />

Källa: Skolverkets uppföljningsstatistik<br />

. = Uppgift saknas<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> 5 Samtliga<br />

skolor i<br />

<strong>kommun</strong>en 6<br />

Beslut<br />

2009-09-17<br />

8 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

Kommun-<br />

grupp 7<br />

Riket 8<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2008 2008<br />

14 14 14 14 15 15 14 14,0<br />

99 96 95 91 94 94 91 89<br />

79 80 72 66 80 80 76 76<br />

.. = Uppgift kan på grund av statistiksekretess inte visas<br />

1.2 Uppföljning av resultat avseende kunskaper, utveckling och lärande.<br />

Bedömningspunkter<br />

1.2.1 Kommunen följer upp och utvärderar kunskapsresultaten i samtliga skolformer och<br />

resultatet av arbetet med omsorg, utveckling och lärande i förskoleverksamheten<br />

och skolbarnsomsorgen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

5 Uppgifter baserade på samtliga <strong>kommun</strong>ala gymnasieskolor i <strong>kommun</strong>en<br />

6 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>en<br />

7 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>gruppen<br />

8 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket<br />

9 Uppgiften baseras på elever med slutbetyg<br />

10 Uppgiften baseras på elever med slutbetyg<br />

X<br />

11 Från och med 2006 års officiella statistik inkluderas elever på Individuella programmets introduktionskurs<br />

för invandrare (IVIK) i den här variabeln. Detta gör att tidsserien bryts och kan resultera i oväntade trend-<br />

brott. Uppgiften avser andel av nybörjare.


Motivering<br />

Beslut<br />

2009-09-17<br />

9 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

Enligt 1 kap. 12 § skollagen är den som är huvudman ansvarig för att utbildningen<br />

genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och de bestämmelser<br />

som kan finnas i annan lag eller förordning. Enligt läroplanerna för den<br />

obligatoriska skolan, förskoleklassen, fritidshemmen och för de frivilliga skolformerna<br />

har rektorn ett ansvar för att eleverna når målen för utbildningen. Detta<br />

medför en skyldighet att kontinuerligt följa upp och utvärdera elevernas kunskapsresultat<br />

så att undervisningsmål och metoder ständigt kan prövas och utvecklas<br />

i förhållande till styrdokumentens krav. För förskoleverksamheten och<br />

skolbarnsomsorgen framgår denna skyldighet av förordningen om kvalitetsredovisning<br />

inom skolväsendet m.m.<br />

Tillsynen visar att det på <strong>kommun</strong>-, skol- och delvis även på lärarnivå saknas en<br />

systematisk uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat i relation<br />

till kursplanernas mål att uppnå i årskurs 5 i alla ämnen. Vidare saknas<br />

även en uppföljning av resultaten inom den obligatoriska särskolan samt fritidshemmens<br />

verksamhet.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas på alla nivåer inom<br />

<strong>kommun</strong>en när det gäller uppföljning och utvärdering av kunskapsresultaten i<br />

årskurs 5 i alla ämnen, kunskapsresultaten inom den obligatoriska särskolan<br />

samt fritidshemmens verksamhet i förhållande till läroplanens mål.<br />

2 Normer och värden<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område <strong>kommun</strong>ens arbete för att ge<br />

eleverna en trygg miljö.<br />

2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Kommunens samtliga verksamheter utgör trygga miljöer.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


Beslut<br />

2009-09-17<br />

10 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

2.1.2 Kommunen ser till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett<br />

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.3 Kommunen ser till att det finns en plan mot kränkande behandling i enlighet med<br />

författningarna i varje särskild verksamhet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn<br />

och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller istället 14 a kap.<br />

skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya diskrimineringslagen<br />

(2008:567). De nya bestämmelserna innebär att skolorna från och med den 1<br />

januari 2009 ska beakta bestämmelserna i två regelverk för att garantera samma<br />

materiella skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.<br />

Det finns inget som hindrar att skolan/verksamheterna för samman de planer<br />

som ska upprättas till ett dokument. <strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> avser endast planen<br />

mot kränkande behandling. Planen ska utgå från en aktuell kartläggning<br />

och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller<br />

genomföras under det kommande året. Enligt 2 § förordningen om barns och<br />

elevers deltagande i arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande<br />

behandling ska eleverna vara delaktiga vid framtagandet, uppföljning och bearbetning<br />

av planen mot kränkande behandling.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>en av <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> hade inte skolorna upprättat planer mot kränkande<br />

behandling. <strong>Skolinspektionen</strong> har i stället granskat de likabehandlingsplaner<br />

som finns. Delvis innehåller dock dessa delar som kan likställas med<br />

planer mot kränkande behandling, men där detta inte särskilt framgår.<br />

Tillsynen visar att det inom skolbarnsomsorgen och den obligatoriska särskolan<br />

saknas planer mot kränkande behandling.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>kommun</strong>en behöver vidta åtgärder för att säkerställa<br />

att samtliga verksamheter årligen upprättar en plan mot kränkande behandling<br />

i enlighet med bestämmelserna i skollagen.


Beslut<br />

2009-09-17<br />

11 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

2.1.4 Kommunen ser till att planen mot kränkande behandling följs upp och utvärderas<br />

och ser till att skolor och verksamheter följer upp och utvärderar att miljön är trygg<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt 3 a § förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska<br />

likabehandlingsplaner för 2008 i de olika verksamheterna följas upp och utvärderas<br />

i kvalitetsredovisningarna. Se vidare Skolverkets Allmänna råd ”För arbetet<br />

med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan<br />

kränkande behandling” (SKOLFS 2007:7). I kvalitetsredovisningarna för år 2009<br />

och följande år ska likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling<br />

i de olika verksamheterna följas upp och utvärderas årligen.<br />

Tillsynen visar att de likabehandlingsplaner som finns till övervägande del inte<br />

utvärderas i de olika verksamheternas kvalitetsredovisningar och därmed finns<br />

heller inga förslag till åtgärder för högre måluppfyllelse.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>kommun</strong>en behöver vidta åtgärder för att säkerställa<br />

att verksamheternas likabehandlingsplaner och planer mot kränkande<br />

behandling följs upp och utvärderas årligen i kvalitetsredovisningarna från år<br />

2009.<br />

3 Kommunens ledning och kvalitetsarbete<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område <strong>kommun</strong>ens ansvarstagande<br />

för skolans och övriga verksamheters arbete för att nå de nationella målen. Vidare<br />

granskas hur kvalitetsarbetet fungerar för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen.<br />

Tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt resurser i form av personal<br />

liksom hur <strong>kommun</strong>en följer bestämmelserna.<br />

3.1 Tillgång till plats och tillgång till likvärdig utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Kommunen erbjuder den omsorg, den undervisning och de valmöjligheter barn,<br />

elever och studerande har rätt till.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X


Motivering<br />

Beslut<br />

2009-09-17<br />

12 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

Undervisning i svenska som andraspråk ska enligt 2 kap 15-16 § § grundskoleförordningen<br />

anordnas om det behövs för de elever som har ett annat språk än<br />

svenska som modersmål. Undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas<br />

istället för undervisning i svenska. Beslut om sådan undervisning ska fattas av<br />

rektorn.<br />

Vid skolorna i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> finns elever med behov av undervisning i<br />

svenska som andraspråk. Tillsynen visar att alla elever som har behov av undervisning<br />

i svenska som andraspråk inte får det. Eleverna ges istället stöd i ämnet<br />

svenska.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att svenska som andraspråk i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> inte<br />

anordnas i enlighet med författningarnas krav. Det är <strong>kommun</strong>ens ansvar att<br />

säkerställa att alla elever får den undervisning de har rätt till.<br />

Enligt skollagen 12 kap. 5 § ska varje <strong>kommun</strong> informera om möjligheterna till<br />

gymnasial särvux och verka för att vuxna utvecklingsstörda deltar i sådan utbildning.<br />

I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> inte ger någon form av information<br />

när det gäller utbildning inom särvux.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>kommun</strong>en behöver åtgärda detta.<br />

3.1.2 Kommunen ser till att lokala utformningar av utbildningen i gymnasieskolan och<br />

vuxenutbildningen överensstämmer med författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt 2 kap. 14 § gymnasieförordningen ska en lokal kurs ge kunskaper i ett<br />

eller flera fastställda ämnen inom ett bestämt kunskapsområde och svara mot<br />

sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan. En<br />

lokal kurs får inte ersätta kurser i kärnämnen eller de kurser i karaktärsämnen<br />

som är gemensamma för en nationellt fastställd inriktning. Enligt 1§ lag om entreprenadförhållanden<br />

inom skolan får <strong>kommun</strong>er och landsting sluta avtal med<br />

en enskild fysisk eller juridisk person om att denne skall bedriva viss undervisning<br />

inom gymnasieskolan. Avtalet får endast avse undervisning i karaktärsämnen<br />

som har en yrkesinriktad eller estetisk profil.<br />

I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att Vasagymnasiet anordnar kursen Trafikkunskap, 50


Beslut<br />

2009-09-17<br />

13 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

poäng, och genomför den genom ett entreprenadförhållande. Eftersom kursen<br />

inte avser undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk<br />

profil, saknar detta stöd i lagen om entreprenadförhållanden inom skolan. Vidare<br />

är trafikkunskap, enligt <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning, inte en del av gymnasieskolans<br />

kunskapsuppdrag. Undantag är utbildning av yrkesförare inom<br />

transportnäringen och anläggningsförare, vilket inte är fallet på Vasagymnasiet.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> behöver vidta åtgärder så att<br />

lokala kurser inom gymnasieskolan anordnas enligt författningarnas krav.<br />

3.2 Resurser<br />

Bedömningspunkter<br />

3.2.1 Rektor, lärare och övrig personal i <strong>kommun</strong>en har utbildning för den verksamhet,<br />

respektive undervisning, de i huvudsak bedriver.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt skollagen 2 a kap. 3§ ska det inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen<br />

finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens<br />

behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Enligt 2<br />

kap. 3 § skollagen är <strong>kommun</strong>en skyldig att för undervisningen använda lärare<br />

som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva.<br />

I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att det inom den obligatoriska särskolan finns få lärare<br />

med behörighet att undervisa i årskurserna 6-9 inom särskolan. För närvarande<br />

finns endast elever upp till och med årskurs 8, men från hösten 2009 kommer<br />

även årskurs 9 att finnas på skolan. Officiell statistik från Skolverket år 2008<br />

visar att 48 procent av personalen som tjänstgör i förskolorna i <strong>Arboga</strong> har pedagogisk<br />

högskoleutbildning. Motsvarande värde för riket är 53 procent. Inom<br />

skolbarnsomsorgen är motsvarande värde för <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> 40 procent jämfört<br />

med 59 procent för riket i övrigt. Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning<br />

är således väsentligt lägre än i riket som helhet. Vid <strong>tillsyn</strong>en framkommer<br />

att det inom <strong>kommun</strong>en gjorts ansträngningar för att komma till rätta<br />

med problemet inom förskolan genom exempelvis fortbildning av befintlig personal.<br />

I intervjuer med politiker och skolledning framkom att liknande åtgärder<br />

inte vidtagits inom skolbarnsomsorgen. Dock framhåller skolchefen vid tiden för<br />

sakgranskningen av <strong>kommun</strong>rapporten att detta på samma sett har skett, men<br />

att önskat resultat inte har uppnåtts.


Beslut<br />

2009-09-17<br />

14 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s bedömer att <strong>kommun</strong>en behöver vidta åtgärder för att öka<br />

andelen högskoleutbildad personal med utbildningsinriktning mot arbete inom<br />

förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt med behörighet för undervisning<br />

i de högre årskurserna inom den obligatoriska särskolan.<br />

3.2.2 Kommunen ser till att lärare och övrig personal får och genomgår kompetensut-<br />

veckling utifrån respektive verksamhets behov.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.2.3 Utbildningen är avgiftsfri.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.3 Styrning och ledning<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.1 Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksam-<br />

heterna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.2 Kommunen ser till att lärare, förskollärare och fritidspedagoger i verksamheterna<br />

har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för det offentliga skolväsendet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


Beslut<br />

2009-09-17<br />

15 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

3.3.3 Kommunen har en aktuell skolplan som redovisar vilka åtgärder <strong>kommun</strong>en avser<br />

att vidta för att uppnå de nationella målen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.4 Kommunen följer upp att skolplikten fullgörs och informerar sig om hur ungdomar<br />

som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år, är sysselsatta.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.5 Kommunen ser till att lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksam-<br />

het, skola och skolbarnsomsorg iakttas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

I <strong>kommun</strong>en finns en centralt organiserad så kallad rekryteringsenhet för förmedling<br />

av korttidsvikarier. Personal som därigenom anlitas har visat utdrag ur<br />

belastningsregistret för rekryteringsenheten, men dock inte för respektive rektor<br />

som enligt uppgifter är de som faktiskt erbjuder en anställning.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> anser att det ur ett barnsäkerhetsperspektiv är angeläget att<br />

<strong>kommun</strong>en inför rutiner så att även de som faktiskt erbjuder en anställning kontrollerar<br />

registerutdragen i de fall som lagen om registerkontroll kräver.


Beslut<br />

2009-09-17<br />

16 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

3.3.6 Kommunen utövar <strong>tillsyn</strong> över enskilda förskolor och fritidshem i <strong>kommun</strong>en.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.4 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.1 Kommunen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer<br />

upp och utvärderar sina verksamheter samt tar tillvara resultaten och omsätter<br />

dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska kvalitetsarbete<br />

bedrivas både på huvudmannanivå och i verksamheterna. Huvudmannen<br />

och ledningen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola, har<br />

alla ett ansvar att se till att det finns fungerande system för att styra mot nationellt<br />

uppsatta mål.<br />

I <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> finns rutiner för uppföljning, utvärdering och styrning av<br />

verksamheterna i förhållande till nationella mål. Kommunen utvärderar verksamheterna<br />

bland annat med hjälp av enkäter till elever och föräldrar, gemensamma<br />

kunskapstester i vissa årskurser, lokal och nationell statistik gällande<br />

kunskapsresultat, enheters kvalitetsredovisningar och dialoger i verksamheterna<br />

tillsammans med representanter för huvudmannen samt förvaltningen.<br />

Enligt <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning finns trots detta brister i det systematiska<br />

kvalitetsarbetet. Varken övergripande i <strong>kommun</strong>en eller på varje enskild grundskola<br />

finns, som tidigare nämnts, någon uppföljning av elevernas måluppfyllelse<br />

gentemot uppnåendemålen i samtliga ämnen i årskurs 5. <strong>Skolinspektionen</strong> har i<br />

<strong>tillsyn</strong>en bedömt att samtliga grundskolor, obligatoriska särskolan, skolbarnsomsorgen<br />

och vuxenutbildningen behöver vidta åtgärder så att ett systematiskt<br />

kvalitetsarbete kommer till stånd. Flera skolor uppfyller inte heller kraven för att<br />

ett pedagogiskt ledarskap som utvecklar och förbättrar verksamheten i riktning


Beslut<br />

2009-09-17<br />

17 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

mot de nationella målen bedrivs. Vidare visar <strong>tillsyn</strong>en på brister i <strong>kommun</strong>ens<br />

arbete med att följa upp och utvärdera verksamheten inom skolbarnsomsorgen.<br />

Sammantaget bedömer <strong>Skolinspektionen</strong> att <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> behöver vidta<br />

åtgärder så det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas i ovanstående delar.<br />

3.4.2 Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller förord-<br />

ningens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

Förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ställer krav på<br />

en redovisning för <strong>kommun</strong>en och en för varje <strong>kommun</strong>alt driven förskola, fritidshem<br />

och skola som ingår i det offentliga skolväsendet. Den skriftliga kvalitetsredovisningen<br />

är ett framträdande styrinstrument som staten anvisar som<br />

verktyg för att nå de nationella målen. Se Skolverkets Allmänna råd om kvalitetsredovisning<br />

(SKOLFS 2006:18).<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> har upprättat en mall för kvalitetsredovisningar inom barn-<br />

och utbildningsnämnden vilken samtliga skolor och verksamheter följer. Kvalitetsredovisningsmallen<br />

innehåller mål, bedömning av måluppfyllelse, analys<br />

samt åtgärder för förbättring. Det finns även utrymme att redovisa resultat utifrån<br />

mål som en enskild enhet väljer att lyfta fram. Tillsynen visar att fritidshemmens<br />

kvalitetsredovisningar ingår i skolornas redovisningar.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> konstaterar att <strong>kommun</strong>en i sin kvalitetsredovisning inte redovisar<br />

åtgärder för förbättring av de låga kunskapsresultaten när det gäller<br />

andel elever som nått målen i alla ämnen i årskurs 9 samt skillnaderna mellan<br />

pojkars och flickors resultat. Vidare saknas en redovisning av elevernas kunskapsresultat<br />

i årskurs 5 i förhållande till de nationella kursplanemålen i alla<br />

ämnen samt resultat från den obligatoriska särskolan. I den <strong>kommun</strong>övergripande<br />

kvalitetsredovisningen redogörs angående fritidshemmen endast för<br />

resultaten i en enkät om föräldrars nöjdhet när det gäller trygghet. Även inom<br />

grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns brister i kvalitetsredovisningarna<br />

där endast ett fåtal områden med koppling mot de nationella<br />

målen redovisas. Vidare är analyserna knapphändiga och planerade åtgärder för<br />

förbättring saknar tydliga kopplingar till de nationella målen.<br />

Redovisningar av resultat, analys och förslag på åtgärder för förbättrad måluppfyllelse<br />

av de nationella målen är i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> generellt sett alltför summariska<br />

och otydligt kopplade till de nationella målen.


Beslut<br />

2009-09-17<br />

18 (18)<br />

Dnr: 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>kommun</strong>ens och skolornas kvalitetsredovisningar<br />

behöver utvecklas så att de bättre motsvarar förordningens krav.<br />

På <strong>Skolinspektionen</strong>s vägnar<br />

Agneta Sandén<br />

Tf avdelningschef Ann-Sofi Pihlgren<br />

Undervisningsråd<br />

I ärendets slutliga handläggning har också deltagit undervisningsrådet Marita<br />

Bergman, enhetschef Bertil Karlhager samt avdelningsjurist Eva Ulveson.<br />

Bilagor<br />

Skol- och verksamhetsrapporter


<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Förskoleverksamheten<br />

Dnr 43-2009:91<br />

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> av förskoleverksamheten<br />

Inledning<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har granskat förskoleverksamheten i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> genomfört<br />

<strong>kommun</strong>övergripande intervjuer den 26 maj 2009. I slutet av denna rapport framgår<br />

vilka som varit ansvariga för den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Tillsynen riktas mot tre huvudområden, Utveckling och lärande, Normer och värden<br />

samt Ledning och kvalitetsarbete. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller<br />

statens krav görs utifrån skollagen, läroplanen samt övriga, för verksamheten gällande,<br />

författningar.<br />

Information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(http://www.skolinspektionen.se/Tillsyn).<br />

Inom de områden där <strong>Skolinspektionen</strong> bedömt att åtgärder behövs har <strong>kommun</strong>en,<br />

tillsammans med verksamheterna, ansvar för att åtgärder vidtas. Åtgärderna ska redovisas<br />

till <strong>Skolinspektionen</strong> inom tre månader från dagen för <strong>Skolinspektionen</strong>s beslut,<br />

dvs. senast den 17 december 2009.<br />

Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga<br />

inspektörerna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning är intervjuer och dokument. Dokumenten<br />

samlas in från <strong>kommun</strong>en och förskoleverksamheten. Även annan information om<br />

<strong>kommun</strong>ens förskoleverksamhet från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller<br />

som finns publicerad på annat sätt, har använts.<br />

I <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> intervjuades ansvariga politiker, förvaltningspersonal, förskolechef<br />

och ansvarig ledningspersonal från samtliga <strong>kommun</strong>ens förskoleenheter. Dessutom<br />

genomfördes intervjuer med representanter från <strong>kommun</strong>ens förskolor och föräldrar<br />

med barn i verksamheten.<br />

Huvudmannen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter<br />

i rapporten.<br />

Tabell 1: Antal barn i förskoleverksamhet<br />

Beskrivning av verksamheten<br />

Förskoleverksamheten Antal barn<br />

Förskola i <strong>kommun</strong>al regi 531<br />

Förskola i enskild regi 21<br />

Familjedaghem -<br />

Källa: Kommunens egen statistik


2 (11)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Förskoleverksamheten i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> är indelad i tre förskoleområden med en<br />

biträdande rektor i varje område. Det övergripande ansvaret för verksamheterna har en<br />

rektor. Vidare finns på varje avdelning en person som har utvecklingsansvar för verksamheten.<br />

Det finns sammanlagt 12 <strong>kommun</strong>ala förskolor. Förskolornas storlek varierar mellan en<br />

till fem avdelningar. Det finns också en <strong>kommun</strong>övergripande språkförskola.<br />

I <strong>kommun</strong>en finns en enskilt driven förskola. Kommunen har ansvar för <strong>tillsyn</strong>en av<br />

denna. <strong>Skolinspektionen</strong> ansvarar i sin tur för <strong>tillsyn</strong> av hur <strong>kommun</strong>en utövar <strong>tillsyn</strong>en<br />

över den enskilda förskolan.<br />

Barn- och utbildnings- och nämnden är styrelse för förskoleverksamheten i <strong>Arboga</strong><br />

<strong>kommun</strong>. Barn- utbildningsförvaltningen leds av en skolchef och en biträdande skolchef.<br />

På förvaltningen finns även en utvecklingsledare, som leder utvecklingsarbetet på<br />

förskolorna.<br />

Bedömningar<br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en<br />

samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Utveckling och lärande<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område om <strong>kommun</strong>en tar sitt ansvar<br />

för förskoleverksamheten genom att se till att varje barn erbjuds en verksamhet som är<br />

i enlighet med de nationella målen i läroplanen. Här bedöms om verksamheten erbjuder<br />

barnen såväl omsorg, fostran som lärande och om verksamheten har ett innehåll<br />

som stimulerar till ett lustfyllt lärande och en allsidig utveckling. Tillsynen granskar<br />

också om barnen har inflytande och om verksamheten tar sin utgångspunkt i barnens<br />

intressen, behov och åsikter. Vidare granskas om barn i behov av särskilt stöd ges den<br />

omsorg de är i behov av och slutligen vilka förutsättningar <strong>kommun</strong>en ger verksamheten<br />

för att kunna arbeta mot de mål som anges i läroplanen.<br />

1.1 Omsorg och lärande<br />

Bedömningspunkter<br />

1.1.1 Verksamheten i <strong>kommun</strong>ens förskolor främjar leken, kreativiteten och stimulerar till<br />

ett lustfyllt lärande och en allsidig utveckling i enlighet med läroplanen.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.1.2 Verksamheten i <strong>kommun</strong>ens förskolor är målinriktad och planerad.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.1.3 Läroplanens mål anger inriktningen för verksamheten i förskolan.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.1.4 Verksamheten i <strong>kommun</strong>ens förskolor utgår ifrån barnens behov, intressen och<br />

åsikter.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.1.5 Kommunens förskolor arbetar för att barnen ska utveckla förmåga och vilja att<br />

påverka och ta ansvar.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.1.6 I <strong>kommun</strong>ens förskoleverksamhet är uppsikten över barnen god och det finns<br />

goda rutiner för säkerheten.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.1.7 Det finns ett förtroendefullt samarbete mellan <strong>kommun</strong>ens förskolor,<br />

förskoleklasser, skolor och fritidshem.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3 (11)


4 (11)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.1.8 Arbetet i <strong>kommun</strong>ens förskolor sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med<br />

hemmen och föräldrarna ges möjlighet att påverka verksamheten.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.1.9 Kommunens förskolor arbetar så att de medverkar till att barn med annat<br />

modersmål än svenska får möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som<br />

det svenska språket.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

Enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att barn som har ett annat<br />

modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att<br />

<strong>kommun</strong>icera såväl på svenska som på sitt modersmål. Att <strong>kommun</strong>icera med<br />

hjälp av olika uttrycksformer exempelvis bild, sång och musik, drama, rytmik,<br />

dans och rörelse utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja<br />

barns utveckling och lärande.<br />

Tillsynen visar att <strong>kommun</strong>en inte säkerställer att barn som har ett annat modersmål<br />

än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål och sin kulturella<br />

identitet. Intervjuer med ansvarig chef, rektor, personal och föräldrar bekräftar<br />

detta.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>kommun</strong>en behöver försäkra sig om att alla barn<br />

som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla såväl sin<br />

kulturella identitet som sin förmåga att <strong>kommun</strong>icera på sitt modersmål i enlighet<br />

med läroplanens intentioner.<br />

x


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.2 Individanpassning och särskilt stöd<br />

Bedömningspunkter<br />

5 (11)<br />

1.2.1 Barn i <strong>kommun</strong>ens förskoleverksamhet som av olika skäl är i behov av särskilt stöd<br />

i sin utveckling får den omsorg som deras speciella behov kräver.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.2.2 Kommunen strävar efter att barns behov av särskilt stöd tillgodoses i den ordinarie<br />

verksamheten.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

2 Normer och värden<br />

Åtgärder behövs<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område om <strong>kommun</strong>en tar sitt ansvar<br />

för förskoleverksamheten genom att se till att det pågår ett arbete för att främja vårt<br />

samhälles demokratiska värderingar och för att ta tillvara och utveckla barnens förmåga<br />

till empati och omtanke om andra, liksom öppenhet och respekt för skillnader i<br />

människors uppfattningar och levnadssätt. Tillsynen granskar också <strong>kommun</strong>ens arbete<br />

för att ge barnen en trygg miljö.<br />

2.1 Normer och värden i samvaron<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Kommunens förskoleverksamhet erbjuder barnen en trygg miljö i barngrupperna.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.2 I <strong>kommun</strong>ens förskoleverksamhet bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs


6 (11)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

2.1.3 Arbetet i <strong>kommun</strong>ens förskolor är medvetet inriktat på att motverka traditionella<br />

könsmönster.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

Enligt läroplanen för förskolan ska varje förskola motverka traditionella könsmönster<br />

och könsroller.<br />

Tillsynen visar att <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> inte säkerställer att ett arbete för att motverka<br />

traditionella könsmönster och könsroller bedrivs. Intervjuer med biträdande<br />

rektorer och personal bekräftar detta.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>kommun</strong>en behöver säkerställa att förskolan arbetar<br />

för att motverka traditionella könsmönster och könsroller i förskolorna.<br />

2.1.4 Det finns planer mot kränkande behandling för varje särskild verksamhet i enlighet<br />

med författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn<br />

och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller istället 14 a kap.<br />

skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya diskrimineringslagen<br />

(2008:567). De nya bestämmelserna innebär att skolorna från och med den 1<br />

januari 2009 ska beakta bestämmelserna i två regelverk för att garantera samma<br />

materiella skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.<br />

Det finns inget som hindrar att skolan/verksamheterna för samman de planer<br />

som ska upprättas till ett dokument. <strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> avser endast planen<br />

mot kränkande behandling. Planen ska utgå från en aktuell kartläggning<br />

och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller<br />

genomföras under det kommande året. Enligt 2 § förordningen om barns och<br />

elevers deltagande i arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande<br />

behandling ska eleverna vara delaktiga vid framtagandet, uppföljning och bearbetning<br />

av planen mot kränkande behandling.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> visar personalen i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> känner till lagen<br />

och dess ändamål, dock visar <strong>tillsyn</strong>en att barn inte medverkat i framtagandet<br />

av planerna och att föräldrarna inte känner sig delaktiga. Planer finns för varje<br />

X


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

förskola, dock utgår inte dessa utifrån en aktuell kartläggning och i några finns<br />

ej heller direktiv för hur dokumentation ska göras.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att planerna mot kränkande behandling i <strong>Arboga</strong><br />

<strong>kommun</strong>s förskolor behöver utvecklas för att motsvara lagens krav.<br />

3 Ledning och kvalitetsarbete<br />

7 (11)<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område <strong>kommun</strong>ens tar sitt ansvar för<br />

förskoleverksamheten när det gäller tillgången till plats samt för verksamhetens ledning<br />

och personal, barngruppernas storlek och sammansättning samt lokalernas ändamålsenlighet.<br />

Tillsynen granskar också ledningens ansvarsstagande för kvalitet och<br />

utveckling och vilka effekter <strong>kommun</strong>ens kvalitetsarbete får för att förbättra kvaliteten<br />

i förskoleverksamheten.<br />

3.1 Personalens utbildning och erfarenhet<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Personalen i <strong>kommun</strong>ens förskolor har relevant utbildning eller erfarenhet.<br />

Tabell 2: Personalens utbildningsnivå<br />

Andel (%) årsarbetare<br />

med pedagogisk<br />

högskolexamen<br />

Källa: Skolverkets <strong>kommun</strong>blad<br />

. = Uppgift saknas<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> Kommun-<br />

grupp 1<br />

Riket 2<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2008<br />

44 41 42 47 48 59 53<br />

.. = Uppgift kan ej visas, då resultatuppgiften baseras på färre än 10 individer<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

1 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>gruppen<br />

2 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket<br />

x


8 (11)<br />

Motivering<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Enligt skollagen ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet<br />

att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.<br />

Av Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan framgår att personalens<br />

kompetens är en avgörande faktor för kvaliteten i förskolorna.<br />

I <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> är andelen högskoleutbildad personal lägre än i övriga riket.<br />

Andelen med pedagogisk utbildning har ökat under de senaste fyra åren. Officiell<br />

statistik från Skolverket år 2008 visar att 48 procent av personalen som arbetar<br />

i förskolorna i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> har pedagogisk högskoleutbildning. Motsvarande<br />

siffra för riket är 53 procent. Ett politiskt mål är att öka andelen högskoleutbildad<br />

personal i förskolorna. Vidare framkommer att det görs vissa insatser i<br />

<strong>kommun</strong>en för att öka andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.<br />

Exempelvis kommer samtlig personal att utbildas i pedagogisk dokumentation.<br />

Vid nyanställning anställs endast utbildade förskollärare.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer dock att <strong>kommun</strong>en behöver vidta ytterligare åtgärder<br />

för att öka andelen högskoleutbildad personal med utbildningsinriktning<br />

mot arbete inom förskolan.<br />

3.2 Ledningens/huvudmannens ansvar<br />

Bedömningspunkter<br />

3.2.1 Kommunen ger ledningen förutsättningar att vara förtrogen med det dagliga<br />

arbetet i förskolan.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.2 Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och<br />

skolbarnomsorg iakttas.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.3 Tillgång till plats<br />

Bedömningspunkter<br />

9 (11)<br />

3.3.1 Kommunen erbjuder plats utan oskäligt dröjsmål (inom 3-4 månader efter anmälan).<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.2 Barn till arbetslösa och föräldralediga erbjuds en vistelse som omfattar minst<br />

3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.3 Kommunen ger lättåtkomlig och tydlig information till föräldrarna om rätten till<br />

allmän förskola för 4- och 5-åringar samt erbjuder sådan plats.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

3.4 Grupper<br />

x<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.1 Barngrupperna i förskoleverksamheten har en lämplig sammansättning och storlek.<br />

Tabell 3: Antal barn per avdelning<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> 3 Kommun-<br />

grupp 4<br />

Riket 5<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2008<br />

Antal barn per avdelning 16,3 16,2 16,8 16,5 17,8 16,8 16,9<br />

Källa: Skolverkets statistik<br />

1 Uppgifter baserade på all förskoleverksamhet i <strong>kommun</strong>en<br />

1 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>gruppen<br />

3 Uppgifter baserade på all förskoleverksamhet i <strong>kommun</strong>en<br />

4 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>gruppen<br />

5 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket


10 (11)<br />

1 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.2 Kommunen gör konsekvensutredningar inför beslut som påverkar<br />

förskolegruppernas storlek/sammansättning.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.3 Effekter av förskolegruppernas sammansättning utvärderas.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

I de allmänna råden för kvalitet i förskolan uppmanas <strong>kommun</strong>en att återkommande<br />

följa upp och utvärdera vilken betydelse barngruppernas sammansättning<br />

har i förhållande till möjligheten att bedriva en god pedagogisk verksamhet<br />

enligt läroplanen.<br />

Tillsynen i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> visar att det inte görs någon uppföljning och utvärdering<br />

av barngruppernas sammansättning i förhållande till förskolornas möjligheter<br />

att bedriva god pedagogisk verksamhet enligt läroplanen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> behöver åtgärda detta.<br />

3.5 Lokaler<br />

Bedömningspunkter<br />

3.5.1 Förskoleverksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.6 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningspunkter<br />

11 (11)<br />

3.6.1 Såväl <strong>kommun</strong>en som <strong>kommun</strong>ens förskolor bedriver ett systematiskt kvalitetsar-<br />

bete, det vill säga planerar, följer upp och utvärderar verksamheten samt tar tillvara<br />

resultaten och omsätter dessa i åtgärder, för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.6.2 Såväl <strong>kommun</strong>en som varje förskola upprättar en kvalitetsredovisning i enlighet<br />

med förordningens krav.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.6.3 Kommunen utövar <strong>tillsyn</strong> av de enskilda förskolorna.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

2009-09-17 Stockholm<br />

Marita Bergman<br />

Ann-Sofi Pihlgren<br />

Åtgärder behövs


<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> av skolbarnsomsorgen<br />

Skolbarnsomsorg<br />

Inledning<br />

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Skolbarnsomsorgen<br />

Dnr 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har granskat skolbarnsomsorgen i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> och genomfört<br />

<strong>kommun</strong>övergripande intervjuer den 26-27 maj 2009. I slutet av denna rapport framgår<br />

vilka som varit ansvariga för den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Tillsynen riktas mot tre huvudområden, Utveckling och lärande, Normer och värden<br />

samt Ledning och kvalitetsarbete. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller<br />

statens krav görs utifrån skollagen, läroplanen samt övriga, för verksamheten gällande,<br />

författningar.<br />

Information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(www.skolinspektionen.se/Tillsyn).<br />

Inom de områden där <strong>Skolinspektionen</strong> bedömt att åtgärder behövs har <strong>kommun</strong>en,<br />

tillsammans med verksamheterna, ansvar för att åtgärder vidtas. Åtgärderna ska redovisas<br />

till <strong>Skolinspektionen</strong> inom tre månader från dagen för <strong>Skolinspektionen</strong>s beslut,<br />

dvs. senast den 17 december 2009.<br />

Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga<br />

inspektörerna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning är intervjuer och dokument. Dokumenten<br />

samlas in från <strong>kommun</strong>en och skolbarnsomsorgen. Även annan information om<br />

<strong>kommun</strong>ens skolbarnsomsorg från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller<br />

som finns publicerat på annat sätt, har använts.<br />

I <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> intervjuades ansvariga politiker, förvaltningspersonal, ansvarig<br />

ledningspersonal från samtliga <strong>kommun</strong>ens skolbarnsomsorgsenheter. Dessutom<br />

genomfördes intervjuer med representanter från <strong>kommun</strong>ens fritidshem samt föräldrar<br />

med barn i verksamheterna.<br />

Huvudmannen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter<br />

i rapporten.<br />

Tabell 1: Antal barn i skolbarnsomsorg<br />

Beskrivning av verksamheten<br />

Skolbarnsomsorgen Antal barn<br />

Fritidshem i <strong>kommun</strong>al regi 435<br />

Källa: Uppgifter från <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong>s kvalitetsredovisning 2008.


2 (10)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Skolbarnsomsorgen i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> omfattar totalt sex fritidshem. Fritidshemmen är<br />

integrerade i <strong>kommun</strong>ens skolor och leds av biträdande rektorer. Skolbarnsomsorgen i<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> bedrivs i form av fritidshem för barn i åldern 6–9 år och öppen fritidsverksamhet<br />

för barn i åldern 10–12 år. Det finns en öppen fritidshemsverksamhet i<br />

<strong>kommun</strong>en, vilken ligger under Fritids- och kulturnämndens ansvar. De barn som av<br />

geografiska skäl inte kan nyttja den öppna verksamheten erbjuds plats till och med tolv<br />

år i fritidshemmen.<br />

Enligt Skolverkets statistik från år 2008 är 75 procent av barnen i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> i<br />

åldrarna 6–9 år inskrivna i fritidshem, jämfört med 89 procent för riket. För åldergruppen<br />

10-12 åringar visar statistiken att 4 procent är inskrivna, jämfört med rikets 13<br />

procent.<br />

Bedömningar<br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en<br />

samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Utveckling och lärande<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område om <strong>kommun</strong>en tar sitt ansvar<br />

för skolbarnsomsorgen genom att se till att verksamheten kompletterar skolan och erbjuder<br />

varje barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Här granskas om skolbarnsomsorgen<br />

är säker, om samverkan med förskolan och skolan liksom med hemmen<br />

fungerar för att ge barnen kontinuitet i tillvaron samt om barn som behöver särskilt<br />

stöd i sin utveckling ges den omsorg som de har rätt till.<br />

1.1 Omsorg och lärande<br />

Bedömningspunkter<br />

1.1.1 Skolbarnsomsorgen erbjuder barnen en meningsfull fritid som utgår från barnens<br />

behov och intressen och som stödjer deras fysiska, intellektuella, sociala och<br />

emotionella utveckling.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.1.2 Skolbarnsomsorgen kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3 (10)<br />

1.1.3 Inom <strong>kommun</strong>ens skolbarnsomsorg finns det stort utrymme för barnen att påverka<br />

och ta ansvar.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.1.4 Personalen i den <strong>kommun</strong>ala skolbarnsomsorgen har god uppsikt över barnen och<br />

det finns goda rutiner för säkerheten.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.1.5 Det finns samarbetsformer mellan förskolor, förskoleklasser, skolor och skolbarns-<br />

omsorgen i <strong>kommun</strong>en vilket bidrar till att ge barnen kontinuitet och underlättar<br />

övergångar.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.1.6 Kommunens skolbarnsomsorg samverkar med hemmen så att föräldrarna har<br />

möjlighet att påverka och anser sig få information om både det egna barnet och<br />

verksamheten i stort.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

1.2 Särskilt stöd<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

1.2.1 Kommunens skolbarnsomsorg erbjuder varje barn den omsorg som deras speciella<br />

behov kräver.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


4 (10)<br />

2 Normer och värden<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område om <strong>kommun</strong>en tar sitt ansvar<br />

för skolbarnsomsorgen genom att se till att det pågår ett arbete för att främja vårt samhälles<br />

demokratiska värderingar och för att ta tillvara och utveckla barnens förmåga till<br />

empati och omtanke om andra, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors<br />

uppfattningar och levnadssätt. Tillsynen granskar också <strong>kommun</strong>ens arbete för<br />

att ge barnen en trygg miljö.<br />

2.1 Normer och värden i samvaron<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Kommunens skolbarnsomsorg har trygga miljöer som utvecklar barnens förmåga<br />

att känna empati, respektera varandra och hantera konflikter.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.2 I <strong>kommun</strong>ens skolbarnsomsorg bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.3 Arbetet inom <strong>kommun</strong>ens skolbarnsomsorg är medvetet inriktat på att motverka<br />

traditionella könsmönster.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet<br />

(Lpo 94) 2.3 ska skolan aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns<br />

lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms<br />

i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma<br />

deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar<br />

för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna<br />

att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>en av fritidshemmen framkommer att det inte bedrivs något aktivt<br />

arbete för att motverka traditionella könsmönster. <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> säkerställer<br />

inte heller att ett sådant arbete bedrivs. Intervjuer med skolledning och personal


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

bekräftar detta.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>kommun</strong>en behöver säkerställa att det inom skolbarnsomsorgen<br />

bedrivs ett arbete för att motverka traditionella könsmönster och<br />

könsroller i förskolorna.<br />

5 (10)<br />

2.1.4 Inom <strong>kommun</strong>ens skolbarnsomsorg finns det för varje särskild verksamhet en plan<br />

mot kränkande behandling i enlighet med författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn<br />

och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller istället 14 a kap.<br />

skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya diskrimineringslagen<br />

(2008:567). De nya bestämmelserna innebär att skolorna från och med den 1<br />

januari 2009 ska beakta bestämmelserna i två regelverk för att garantera samma<br />

materiella skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.<br />

Det finns inget som hindrar att skolan/verksamheterna för samman de planer<br />

som ska upprättas till ett dokument. <strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> avser endast planen<br />

mot kränkande behandling. Planen ska utgå från en aktuell kartläggning<br />

och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller<br />

genomföras under det kommande året. Enligt 2 § förordningen om barns och<br />

elevers deltagande i arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande<br />

behandling ska eleverna vara delaktiga vid framtagandet, uppföljning och bearbetning<br />

av planen mot kränkande behandling.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>stillfället hade fritidshemmen inte upprättat planer mot kränkande<br />

behandling. <strong>Skolinspektionen</strong> har i stället granskat de likabehandlingsplaner<br />

som finns vid fritidshemmen. Tillsynen visar att dessa likabehandlingsplaner<br />

inte har tagits fram specifikt för det egna fritidshemmet utan omfattar enligt<br />

information från skolledningen hela skolenheten. Dock finns det inget i planerna<br />

som påvisar att fritidshemmen omfattas av dessa. Barnen har inte medverkat i<br />

arbetet med att ta fram planerna.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas för att upprätta planer<br />

mot kränkande behandling som svarar mot författningarnas krav.


6 (10)<br />

3 Ledning och kvalitetsarbete<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område <strong>kommun</strong>ens tar sitt ansvar för<br />

skolbarnsomsorgen när det gäller tillgången till plats samt för verksamhetens ledning<br />

och personal, barngruppernas storlek och sammansättning samt lokalernas ändamålsenlighet.<br />

Tillsynen granskar också ledningens ansvarsstagande för kvalitet och utveckling<br />

och vilka effekter <strong>kommun</strong>ens kvalitetsarbete får för att förbättra kvaliteten i skolbarnsomsorgen.<br />

3.1 Personalens utbildning och erfarenhet<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Personalen inom <strong>kommun</strong>ens skolbarnsomsorg har relevant utbildning eller<br />

erfarenhet.<br />

Tabell 2: Personalens utbildningsnivå<br />

Andel (%) årsarbetare med<br />

pedagogisk högskolexamen<br />

Källa: Skolverkets uppföljningsstatistik 2008<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> 1 Kommun<br />

mungrupp<br />

2<br />

Riket 3<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2008<br />

54 57 46 50 40 63 59<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt skollagen 2 a kap. 3 § ska det finnas personal med sådan utbildning eller<br />

erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan<br />

tillgodoses.<br />

Officiell statistik från Skolverket år 2008 visar att 40 procent av personalen som<br />

tjänstgör i fritidshemmen i <strong>Arboga</strong> har pedagogisk högskoleutbildning. Motsva-<br />

1 Uppgifter baserade på fritidshem i <strong>kommun</strong>en<br />

2 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>gruppen<br />

3 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

rande värde för riket är 59 procent. Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning<br />

är således väsentligt lägre än i riket som helhet. Kommunen är<br />

medveten om detta, men några särskilda åtgärder för att komma till rätta med<br />

problemet har inte vidtagits. Dock framhåller skolchefen vid tiden för sakgranskningen<br />

av <strong>kommun</strong>rapporten att detta på samma sett har skett, men att<br />

önskat resultat inte har uppnåtts.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas för att öka andelen högskoleutbildad<br />

personal med utbildningsinriktning mot arbete inom skolbarnsomsorgen.<br />

3.2 Ledningens och huvudmannens ansvar<br />

7 (10)<br />

3.2.1 Kommunen ger ledningen förutsättningar att vara förtrogen med det dagliga arbetet<br />

i fritidshemmen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.2 Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och<br />

skolbarnomsorg iakttas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

3.3 Tillgång till plats<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

X X<br />

3.3.1 Kommunen erbjuder plats utan oskäligt dröjsmål (inom 3-4 månader efter anmälan)<br />

till barn vars föräldrar har behov utifrån arbete eller studier eller på grund av bar-<br />

nets eget behov<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.2 Skolbarnsomsorg erbjuds till och med barnet är tolv år.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


8 (10)<br />

3.4 Grupper<br />

Bedömningspunkter<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.4.1 Barngrupperna inom skolbarnsomsorgen har en lämplig sammansättning och<br />

storlek.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.2 Kommunen gör konsekvensutredning inför beslut som påverkar fritidshemmets<br />

gruppstorlek och gruppsammansättning.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.5 Lokaler<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.5.1 Skolbarnsomsorgen i <strong>kommun</strong>en bedrivs i ändamålsenliga lokaler.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.6 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.6.1 I <strong>kommun</strong>en bedrivs, på såväl lokal som <strong>kommun</strong>al nivå, ett systematiskt kvalitets-<br />

arbete, det vill säga man planerar, följer upp och utvärderar fritidshemmen samt tar<br />

tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder, för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet<br />

(Lpo 94) måste skolan utvecklas mot uppställda mål. Huvudmannen


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

har ett givet ansvar för det. Vidare framhålls i Skolverkets allmänna råd, Kvalitet<br />

i fritidshem, att det är viktigt att <strong>kommun</strong>en har system och rutiner för kontinuerlig<br />

planering, uppföljning och utvärdering av verksamheterna och för hur<br />

resultaten tas tillvara så att de leder till förbättringar.<br />

I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att fritidshemmen sätter upp mål, följer upp och utvärderar<br />

den egna verksamheten. Dock är efterfrågan av resultat från fritidshemmens<br />

verksamhet från såväl förvaltningen som politikerna mycket begränsad.<br />

Ovanstående tyder på att <strong>kommun</strong>ens uppföljning och utvärdering av skolbarnsomsorgen<br />

inte sker på det sätt som behövs i ett mål och resultatstyrt system.<br />

För att säkerställa att verksamheten utvecklas och förbättras i riktning mot<br />

de nationella målen är det nödvändigt att det finns system för uppföljning och<br />

utvärdering.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att <strong>kommun</strong>en behöver ta ett större ansvar för att<br />

följa upp och utvärdera verksamheten i fritidshemmen i förhållande till de nationella<br />

målen.<br />

3.6.2 Såväl <strong>kommun</strong>en som varje fritidshem upprättar en kvalitetsredovisning i enlighet<br />

med förordningens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt 1 § förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska<br />

varje skola, förskola och fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning<br />

som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av<br />

verksamheten. Enligt 3 § samma förordning ska kvalitetsredovisningarna innehålla<br />

en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen<br />

har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder <strong>kommun</strong>en respektive<br />

skolan förskola eller fritidshemmet avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Vidare<br />

framgår i 3 a § att uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen<br />

ska redovisas i kvalitetsredovisningen. Enligt 4 § förordningen om kvalitetsredovisning<br />

inom skolväsendet m.m. ska skolans kvalitetsredovisning utarbetas<br />

under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare<br />

ska ges möjlighet att delta i arbetet med kvalitetsredovisning.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av <strong>kommun</strong>ens övergripande kvalitetsredovisning<br />

för år 2008 när det gäller skolbarnsomsorgen vilken innehåller en sammanfattande<br />

beskrivning av vad fritidshemmen gjort under året utan att några tydliga<br />

resultat eller analyser redovisas. För övrigt ges generella kommentarer kring<br />

vad förskola, skola och fritidshem i stort behöver utveckla. Inget av detta har<br />

9 (10)


10 (10)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

någon tydlig koppling till de nationella målen utan kopplas till arbetet med den<br />

gemensamma förståelsen av <strong>kommun</strong>ens skolplans syn på utveckling samt att<br />

förändringar i strukturen av mallen för kvalitetsredovisningen behöver göras.<br />

När det gäller området normer och värden så redogörs för resultaten av en enkät<br />

angående föräldrars nöjdhet när det gäller tryggheten i fritidshemmen. Detta<br />

kan inte anses vara tillräcklig grund för att bedöma resultatet av arbetet med<br />

normer och värden. Fritidshemmens egna kvalitetsredovisningar innehåller på<br />

samma sätt beskrivningar av vad som gjorts, men utan att tydliga resultat redovisas.<br />

Även här beskrivs föräldrars nöjdhet när det gäller trygghet utifrån resultaten<br />

av en enkät. Vidare redovisas resultat från elevenkäter angående trygghet.<br />

Varken <strong>kommun</strong>ens kvalitetsredovisning eller fritidshemmens egna redovisningar<br />

speglar kvaliteten i verksamheten. Barnen har inte givits möjlighet att<br />

delta i arbetet med redovisningarna. Vidare saknas en uppföljning och utvärdering<br />

av verksamheternas likabehandlingsplaner.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behövs så kvalitetsredovisningar som<br />

motsvarar förordningens krav upprättas.<br />

3.6.3 Kommunen utövar <strong>tillsyn</strong> av de enskilda fritidshemmen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Ej relevant<br />

2009-09-17 Stockholm<br />

Ann-Sofi Pihlgren<br />

Marita Bergman<br />

Åtgärder behövs<br />

- -


<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i Gäddgårdsskolan<br />

Obligatorisk särskola<br />

Inledning<br />

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Obligatorisk särskola<br />

Dnr43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har granskat verksamheten i den obligatoriska särskolan i <strong>Arboga</strong><br />

<strong>kommun</strong> och besökt verksamheten den 3 juni 2009. I slutet av denna rapport framgår<br />

vilka som varit ansvariga för den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Tillsynen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning<br />

och kvalitetsarbete. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens<br />

krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet.<br />

Information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(www.skolinspektionen.se/Tillsyn).<br />

Inom de områden där <strong>Skolinspektionen</strong> bedömt att åtgärder behövs har <strong>kommun</strong>en<br />

och rektorn för verksamheten ansvar för att åtgärder vidtas. Åtgärderna ska redovisas<br />

till <strong>Skolinspektionen</strong> inom tre månader från dagen för <strong>Skolinspektionen</strong>s beslut, dvs.<br />

senast den 17 december 2009.<br />

Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga<br />

inspektörerna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för inspektörernas bedömning är dels dokument från <strong>kommun</strong>en och den<br />

obligatoriska särskolan, dels den information som samlats in under besöket. I den obligatoriska<br />

särskolan skola intervjuades rektorn, lärare, annan personal och elever. Även<br />

annan information om <strong>kommun</strong>en och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem,<br />

eller som finns publicerad på annat sätt, har använts.<br />

Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i<br />

rapporten.<br />

Tabell 1: Antal elever i särskola<br />

Beskrivning av verksamheten<br />

Särskolan Antal elever<br />

Obligatoriska särskolan, träningsskolan 5<br />

Obligatoriska särskolan, grundsärskolan 23<br />

Elever som är mottagna i särskolan och får sin<br />

undervisning i grundskolan<br />

Källa: Uppgifter från <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong>, våren 2009<br />

Den obligatoriska särskolan i <strong>Arboga</strong> finns i Gäddgårdsskolan. Verksamheten omfattar<br />

grundsärskola årskurs 1-8 och träningsskola årskurs 1-7.<br />

0


2 (13)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Verksamheten byggs ut successivt och beräknas år 2010 omfatta årskurs 1-10. Undervisningen<br />

bedrivs i åldersintegrerade klasser.<br />

Verksamheten leds av en rektor som även ansvarar för särskolans fritidshem. Tillsynen<br />

omfattar obligatoriska särskolan, <strong>kommun</strong>ens ansvarstagande för fritidshemmet beskrivs<br />

i en separat rapport avseende hela <strong>kommun</strong>ens skolbarnsomsorg.<br />

Därutöver ansvarar rektorn för hela <strong>kommun</strong>ens verksamhet rörande nyanlända elever,<br />

undervisning i svenska som andraspråk och modersmålundersvisning samt det<br />

centrala stödteamet Fyren.<br />

Personalen i särskolan är indelad i arbetslag. I det ena arbetslaget ingår personal som<br />

arbetar i träningskolans årskurs 1-7 och grundsärskola årskurs 1-5, i det andra ingår<br />

personalen i grundsärskolans årskurs 6-8. Eleverna fullföljer sin utbildning i årskurs 9-<br />

10 i obligatoriska särskolan i Köpings <strong>kommun</strong>. Från och med höstterminen 2009<br />

kommer dock obligatoriska särskolan vara fullt utbyggd i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> så att alla<br />

elever få sin undervisning där t.o.m. årskurs 10.<br />

Det finns inte någon gymnasiesärskola i <strong>kommun</strong>en. Gymnasieutbildning erbjuds företrädesvis<br />

i Köpings <strong>kommun</strong> men även i andra närliggande <strong>kommun</strong>er.<br />

Bedömningar<br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en<br />

samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Kunskaper<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans kunskapsresultat och<br />

arbetet för att ge eleverna möjlighet att nå de nationella målen för lärandet uttryckta i<br />

läroplan och kursplaner. Vidare granskas vilka förutsättningar skolan ger eleverna att<br />

nå målen.<br />

1.1 Kunskapsresultat<br />

Kommentar och bedömning:<br />

Skolan saknar sammanställning av eleverna kunskapsresultat i förhållande till målen<br />

att uppnå i kursplanerna. (se vidare under rektors ansvar 3.3.1 och kvalitetsarbete<br />

3.4.1).<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> saknar därmed underlag för att göra en bedömning av skolan samlade<br />

kunskapsresultat.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.2 Uppföljning och <strong>kommun</strong>ikation av resultat<br />

Bedömningspunkter<br />

1.2.1 Lärarna följer fortlöpande upp resultaten i alla ämnen och kurser i förhållande till<br />

styrdokumentens krav.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.2.2 Lärarna genomför utvecklingssamtal om elevens kunskapsutveckling och<br />

sociala utveckling och upprättar en individuell utvecklingsplan.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Motivering<br />

Enligt 7 kap. 1 § särskoleförordningen ska läraren fortlöpande informera eleven<br />

och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin<br />

ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling<br />

och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet<br />

ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation<br />

till målen i läroplanen och kursplanerna. Vid utvecklingssamtalet ska läraren<br />

i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling<br />

i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i,<br />

och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i<br />

övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.<br />

Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges<br />

i utvecklingsplanen.<br />

Lärarna genomför utvecklingssamtal minst en gång per termin. I samband med<br />

dessa upprättas individuella utvecklingsplaner. I de exempel som inspektionen<br />

tagit del av saknas skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation<br />

till målen i varje ämne där undervisning ges. Bedömningen görs istället<br />

utifrån vilka moment som man gått igenom. Sammanfattningen av vilka insatser<br />

som behövs är delvis otydliga.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver se över utformningen av de individuella<br />

utvecklingsplanerna så att de till fullo uppfyller författningarnas krav.<br />

3 (13)


4 (13)<br />

1.3 Bedömning och betygssättning<br />

Bedömningspunkter<br />

1.3.1 Vid bedömning och betygssättning utgår lärarna från de nationella målen i<br />

kursplanerna och från betygskriterier.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.3.2 Betyg sätts, intyg och studieomdömen utfärdas samt betygskatalog förs enligt<br />

författningarnas krav.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Motivering<br />

Enligt 7 kap. 3 § särskoleförordningen ska, om en elev i grundsärskolan eller<br />

elevens vårdnadshavare begär det, betyg sättas i slutet av varje termin i årskurs<br />

8 och i slutet av höstterminen i årskurs 9 samt i förekommande fall i slutet av<br />

höstterminen i årskurs 10 i ämnen som inte har avslutats, och när ett ämne har<br />

avslutats.<br />

Enligt rektor och lärare har ingen elev eller vårdnadshavare begärt betyg. Därmed<br />

har skolan inte hitintills utfärdat några betyg. I intervjuerna framkommer<br />

dock att skolan inte informerat eleverna och vårdnadshavarna om att de har rätt<br />

att begära det.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver informera elever och vårdnadshavare<br />

om vilka rättigheter de har när det gäller betygssättning.<br />

1.4 Genomförande av utbildningen<br />

Bedömningspunkter<br />

1.4.1 Undervisningen strävar mot mål i läroplanerna och kursplanerna.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.4.2 Eleverna utvecklar sitt eget sätt att lära och tillit till sin egen förmåga i den<br />

obligatoriska särskolan.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.3 Eleverna ges möjlighet till inflytande över hur deras utbildning utformas och till<br />

att påverka, vara delaktiga och ta ansvar.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.4 De som arbetar i skolan samverkar inom och mellan verksamheterna för att stödja<br />

elevernas utveckling och lärande.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

1.5 Anpassning av verksamheten till elevernas behov<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.1 Skolans undervisning anpassas till varje elevs förutsättningar, behov, erfarenheter<br />

och tänkande.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

1.5.2 Särskilt stöd ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

Åtgärder behövs<br />

5 (13)


6 (13)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.5.3 Om det efter utredning påvisas ett behov av särskilt stöd utarbetas alltid åtgärds-<br />

program som uppfyller författningarnas krav.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

2 Normer och värden<br />

Åtgärder behövs<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans arbete för att påverka<br />

och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta<br />

dem komma till uttryck i vardaglig handling samt skolans arbete för att ge eleverna en<br />

trygg miljö.<br />

2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Skolan utgör en trygg miljö som är inriktad på lärande.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

2.1.2 Skolan och lärarna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.3 Skolan har upprättat en likabehandlingsplan i enlighet med författningarna.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Motivering<br />

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn<br />

och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller istället 14 a kap.<br />

skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya diskrimineringslagen<br />

(2008:567). De nya bestämmelserna innebär att skolorna från och med den 1<br />

januari 2009 ska beakta bestämmelserna i två regelverk för att garantera samma


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

materiella skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.<br />

Det finns inget som hindrar att skolan/verksamheterna för samman de planer<br />

som ska upprättas till ett dokument. <strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> avser endast planen<br />

mot kränkande behandling. Planen ska utgå från en aktuell kartläggning<br />

och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller<br />

genomföras under det kommande året. Enligt 2 § förordningen om barns och<br />

elevers deltagande i arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande<br />

behandling ska eleverna vara delaktiga vid framtagandet, uppföljning och bearbetning<br />

av planen mot kränkande behandling.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>stillfället hade Gäddgårdsskolan inte upprättat en plan mot kränkande<br />

behandling. <strong>Skolinspektionen</strong> har i stället granskat den likabehandlingsplan<br />

som finns vid skolan. Denna omfattar hela skolan med förskoleklass, grundskola<br />

årskurs 1-9 samt obligatoriska särskolan. Planen är övergripande och utgår inte<br />

från en aktuell kartläggning av skolans olika verksamheters specifika behov.<br />

Elever har inte varit delaktiga i framtagandet av planen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver upprätta en plan mot kränkande<br />

behandling som uppfyller lagens krav. Vidare vill <strong>Skolinspektionen</strong> påpeka att<br />

det av planens namn bör framgå att den också gäller för skolans arbete med att<br />

förebygga och förhindra kränkande behandling.<br />

3 Ledning och kvalitetsarbete<br />

7 (13)<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område rektors ansvarstagande för<br />

skolans målinriktning samt hur skolans kvalitetsarbete fungerar för att säkra och förbättra<br />

kvaliteten i utbildningen. Tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt<br />

resurser i form av personal liksom hur rektorn följer bestämmelserna för skolan.<br />

3.1 Tillgång till utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Barn och ungdomar tas emot enligt författningarna.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.1.2 Varje elev erbjuds det garanterade antalet undervisningstimmar.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs


8 (13)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.1.3 Elever som i den obligatoriska särskolan har slutfört årskurs 9 kan få fortsatt<br />

utbildning i årskurs 10.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.1.4 Elever mottagna i särskolan och som får sin undervisning i grundskolan följer<br />

särskolans kursplaner.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.1.5 Skolan erbjuder eleverna modersmålsundervisning och elevens val i den obligato-<br />

riska särskolan.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Motivering<br />

Enligt grundskoleförordningen 2 kap. 15-16 §§ ska undervisning i svenska som<br />

andraspråk om det behövs anordnas för elever som har ett annat språk än<br />

svenska som modersmål. Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk<br />

ska anordnas för en elev. Undervisning i svenska som andraspråk ska<br />

anordnas i stället för undervisning i svenska.<br />

Bestämmelserna om modersmålsundervisning och om undervisning i svenska<br />

som andraspråk i 2 kap. 9-16 §§ grundskoleförordningen (1994:1194) ska tillämpas<br />

på grundsärskolan. Det som sägs där om språkval ska dock inte tillämpas.<br />

I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att ämnet svenska som andraspråk inte anordnas för de<br />

elever som behöver detta. Elever som omfattas av den rätten får istället stöd i<br />

ämnet svenska.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att undervisning i ämnet svenska som andraspråk<br />

behöver anordnas för de elever som har rätt till det.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.1.6 Skolan erbjuder eleverna studie- och yrkesorientering<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Motivering<br />

Av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 2.6 Skolan och<br />

omvärlden, framgår att studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som<br />

fullgör motsvarande uppgifter, ska informera och vägleda eleverna inför den<br />

fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och därvid särskilt uppmärksamma<br />

möjligheterna för elever med funktionshinder samt vara till stöd för den övriga<br />

personalens studie- och yrkesorienterande insatser.<br />

Enligt intervjuer med lärare och rektor framkommer att eleverna i obligatoriska<br />

särskolan får mycket begränsad vägledning inför den fortsatta utbildningen och<br />

yrkesinriktningen. Det finns ingen utbildad studie- och yrkesvägledare som ger<br />

detta till eleverna utan det är rektorns och lärarnas ansvar att ge det. Rektorn<br />

och lärarna uppger att kompetensen för detta inte är tillräcklig. Dock finns inom<br />

<strong>kommun</strong>en studie- och yrkesvägledare att tillgå men denna resurs nyttjas inte<br />

av den obligatoriska särskolan<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver vidta åtgärder så att samtliga<br />

elever i obligatoriska särskolan får den studie- och yrkesvägledning de har rätt<br />

till.<br />

3.1.7 Utbildningen är avgiftsfri för eleverna med undantag för enstaka inslag som kan<br />

föranleda en obetydlig kostnad för eleven.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

3.2 Personalens utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.1 Skolans pedagogiska personal har utbildning för den undervisning de i huvudsak<br />

bedriver.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Obligatorisk särskola X<br />

9 (13)


10 (13)<br />

Motivering<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Enligt 2 kap. 3 § skollagen ska <strong>kommun</strong>er för undervisningen använda lärare/förskollärare<br />

eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den<br />

undervisning de i huvudsak ska bedriva. Undantag får göras endast om personer<br />

med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt<br />

skäl med hänsyn till eleverna.<br />

Av den dokumentation som <strong>Skolinspektionen</strong> tagit del av och i intervjuerna<br />

framkommer att av de fem lärare som undervisar i årskurs 6-8 är det två som<br />

har utbildning för att undervisa upp till årskurs 7 i särskolan. Övriga har en<br />

grundutbildning som förskollärare. I övrigt är det få lärare som har utbildning i<br />

samtliga ämnen som de undervisar i.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att öka andelen<br />

lärare med utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver.<br />

3.2.2 Rektor har genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk insikt.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola x<br />

3.3 Rektors ansvar<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.1 Rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet och tar som pedagogisk ledare<br />

det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de nationella<br />

målen.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Motivering<br />

Enligt 2 kap. 2 § skollagen ska det för ledningen av utbildningen i skolorna finnas<br />

rektorer. Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan.<br />

Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Av läroplanen<br />

för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar, framgår<br />

att som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har<br />

rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på<br />

att nå de nationella målen.<br />

Rektorn för obligatoriska särskolan har utöver rektorsuppdraget flera <strong>kommun</strong>övergripande<br />

ansvarsområden; modersmålsundervisning, svenska som andra-


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

språk, nyanlända elever och stödteam. Rektorn är insatt i innebörden av det<br />

pedagogiska ledarskapet såsom att följa upp och pröva undervisningsmål, att<br />

förstå vikten av att säkerställa att eleverna får en likvärdig utbildning samt att<br />

verksamheten inriktas mot nationella mål. I samtal med lärarna framkommer att<br />

rektorn inte i tillräcklig omfattning bedriver ett pedagogiskt ledarskap i syfte att<br />

utveckla och förbättra verksamheten i riktning mot de nationella målen. Rektorn<br />

framhåller att särskolans verksamhet är under uppbyggnad varför strategier och<br />

rutiner för det pedagogiska ledarskapet och kvalitetsarbetet nu implementeras<br />

successivt. Vid tiden för <strong>tillsyn</strong>en konstateras dock att det pedagogiska ledarskapet<br />

inte fullt ut motsvarar styrdokumentens krav. Bland annat framkommer i<br />

<strong>tillsyn</strong>en att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet som är en viktig<br />

del av rektorns pedagogiska ledarskap. Se vidare under punkt 3.4.1.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att det<br />

pedagogiskt ledarskap på skolan utvecklas.<br />

3.3.2 Rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

11 (13)<br />

3.3.3 Rektorn i särskolan fattar beslut om avvikelser från särskolans timplan, som krävs<br />

med hänsyn till undervisningens uppläggning i grundskolan.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.4 Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skol-<br />

barnsomsorg iakttas.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola x<br />

Åtgärder behövs


12 (13)<br />

3.4 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningspunkter<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.4.1 Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp<br />

och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åt-<br />

gärder för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Obligatorisk särskola X<br />

Motivering<br />

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 1 Skolans<br />

värdegrund och uppdrag, Den enskilda skolans utveckling ska skolans verksamhet<br />

utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett<br />

givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och<br />

lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt.<br />

Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp<br />

och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Vidare framgår i Lpo<br />

94, 2.8 Rektors ansvar, att rektorn, som pedagogisk ledare och chef för lärarna<br />

och övrig personal i skolan, har det övergripande ansvaret för att verksamheten<br />

som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Rektorn har således ansvaret<br />

för skolans resultat.<br />

Skolan har en lokal arbetsplan som upprättats utifrån nationella och lokala mål.<br />

Arbetsplanen följs upp och utvärderas årligen på arbetslagsnivå. Dessa utvärderingar<br />

utgör sedan underlag för skolans kvalitetsredovisning. Utvärderingarna<br />

berör dock främst om man utfört det man planerat och i mycket begränsad utsträckning<br />

om arbetet lett till en ökad måluppfyllelse. I <strong>tillsyn</strong>en framkommer<br />

också att det på övergripande skolnivå saknas uppföljning och utvärdering av<br />

elevernas kunskapsresultat i samtliga ämnen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer sammantaget att skolan behöver förbättra sitt kvalitetsarbete<br />

på skolnivå och vidta åtgärder för att följa upp elevernas kunskapsresultat<br />

i förhållande till målen i kursplanerna.<br />

3.4.2 Kvalitetsarbetet dokumenteras i kvalitetsredovisningar som uppfyller förordningens<br />

krav.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Obligatorisk särskola X


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Motivering<br />

Enligt 1 § förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska<br />

varje skola, förskola och fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning<br />

som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av<br />

verksamheten. Enligt 3 § förordningen om kvalitetsredovisningen inom skolväsendet<br />

m.m. ska kvalitetsredovisningarna innehålla en bedömning av i vilken<br />

utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse<br />

för vilka åtgärder <strong>kommun</strong>en respektive skolan, förskolan eller fritidshemmet<br />

avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Enligt 3 a § förordningen om<br />

kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska uppföljning och utvärdering<br />

av likabehandlingsplanen redovisas i kvalitetsredovisningen. Enligt 4 § ska kvalitetsredovisningen<br />

utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal och<br />

elever. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbete med kvalitetsredovisningen.<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> har upprättat en mall för kvalitetsredovisningar inom barn-<br />

och utbildningsnämnden och särskolan följer den. Kvalitetsredovisningsmallen<br />

innehåller rubriker för områdena mål, bedömning av måluppfyllelse, analys<br />

samt åtgärder för förbättring. <strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av skolans kvalitetsredovisning<br />

för år 2008. Kvalitetsredovisningen som även har benämningen<br />

verksamhetsberättelse innehåller en redogörelse av verksamhetens förutsättningar<br />

i form av materiella resurser. Sedan följer en bedömning av måluppfyllelse<br />

i förhållande till lokala mål. Dessa har sin utgångspunkt i nationella mål<br />

men är mycket förenklade. När det gäller elevernas kunskaper saknas dock bedömning<br />

av måluppfyllelsen helt. Sambandet mellan bedömningen av måluppfyllelsen<br />

och åtgärder för utveckling är otydlig. Underlag för bedömningarna<br />

utgörs bl. a. av självvärderingar, elevsamtal samt elev- och föräldraenkäter.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behövs så att kvalitetsredovisningen<br />

uppfyller författningarnas krav.<br />

3.5 Styrelsens ansvar<br />

Bedömningspunkter<br />

3.5.1 Styrelsen fattar beslut enligt bestämmelserna.<br />

Skolform Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Obligatorisk särskola X<br />

2009-09-17 Stockholm<br />

Anna Bergstedt Nordqvist<br />

Ann-Sofi Pihlgren<br />

Åtgärder behövs<br />

13 (13)


<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i vuxenutbildningen<br />

Kommunal vuxenutbildning<br />

Svenskundervisning för invandrare (sfi)<br />

Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux)<br />

Inledning<br />

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Vuxenutbildningen<br />

Dnr 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har granskat verksamheten i, och besökt, vuxenutbildningen den 22-<br />

23 april år 2009. I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för den<br />

regelbundna <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Tillsynen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning<br />

och kvalitetsarbete. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens<br />

krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet.<br />

Information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn/).<br />

Inom de områden där <strong>Skolinspektionen</strong> bedömt att åtgärder behövs har <strong>kommun</strong>en<br />

och rektorn för verksamheten ansvar för att åtgärder vidtas. Åtgärderna ska redovisas<br />

till <strong>Skolinspektionen</strong> inom tre månader från dagen för <strong>Skolinspektionen</strong>s beslut, dvs.<br />

senast den 17 december 2009.<br />

Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga<br />

inspektörerna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för inspektörernas bedömning är dels dokument från <strong>kommun</strong>en och vuxenutbildningen,<br />

dels den information som samlats in under besöket. I vuxenutbildningen<br />

intervjuades rektorn, lärare, annan personal och studerande. Även annan information<br />

om <strong>kommun</strong>en och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem,<br />

eller som finns publicerad på annat sätt, har använts.<br />

Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i<br />

rapporten.<br />

Tabell 1: Antal studerande i vuxenutbildning<br />

Beskrivning av verksamheten<br />

Vuxenutbildningen Antal studerande<br />

Komvux, grundläggande vuxenutbildning 12<br />

Komvux, gymnasial vuxenutbildning<br />

(individer och utbildningsplatser heltid)<br />

Grundläggande särvux 22<br />

Svenskundervisning för invandrare (sfi) 55<br />

Källa: Uppgifter från vuxenutbildningen i <strong>Arboga</strong>, april 2009.<br />

105


2 (16)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Barn- och utbildningsnämnden i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> ansvarar för grundläggande och<br />

gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) samt vuxenutbildning<br />

för utvecklingsstörda (särvux). I särvux ingår grundläggande särvux med<br />

utbildning motsvarande grundsärskolan och träningsskolan. Gymnasial särvux finns<br />

inte.<br />

Nämndens verkställande organisation för verksamheterna är barn- och utbildningsförvaltningen<br />

som leds av en skolchef och en biträdande skolchef. Vuxenutbildningen leds<br />

av en rektor.<br />

Kommunen samverkar med Kungsör, <strong>Arboga</strong> och Köpings <strong>kommun</strong> (”KAK”) i olika<br />

frågor som rör vuxenutbildning. Som en del i denna samverkan har överenskommits<br />

om att det i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> bedrivs vård- och omsorgsutbildning. Vuxenutbildningen<br />

har även avtal med en extern anordnare, NTI-skolan, som anordnar distansutbildning.<br />

I <strong>Arboga</strong> är vuxenutbildningen förlagd till lokaler i det relativt nybyggda Högskolecentrum<br />

samt Vasagymnasiet som ligger några minuters gångväg från Högskolecentrum.<br />

En del lärare i komvux undervisar även gymnasielever i nämnda gymnasium.<br />

Bedömningar<br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs.<br />

I detta material används begreppet styrdokument som en samlande beteckning för<br />

relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Kunskaper<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område verksamhetens kunskapsresultat<br />

och arbetet för att ge de studerande möjlighet att nå de nationella målen för lärandet<br />

uttryckta i läroplan och kursplaner.<br />

Vidare granskas vilka förutsättningar verksamheten ger de studerande att nå målen.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.1 Kunskapsresultat<br />

Tabell 2: Andel (%) kursdeltagare i komvux med respektive betyg för A-kurserna i engelska,<br />

matematik och svenska<br />

Engelska A<br />

Matematik<br />

A<br />

Svenska A<br />

Icke god-<br />

känt<br />

3 (16)<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> Kommungrupp 1 Riket 2<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2008<br />

0 0 11 15 10 8 17<br />

Godkänt 38 43 33 15 30 27 31<br />

Väl godkänt 38 43 41 38 40 42 29<br />

Mycket väl<br />

godkänt<br />

Icke god-<br />

känt<br />

24 14 15 21 20 23 22<br />

14 0 6 19 6 12 21<br />

Godkänt 29 33 50 19 31 40 37<br />

Väl godkänt 48 50 16 52 38 27 27<br />

Mycket väl<br />

godkänt<br />

Icke god-<br />

känt<br />

10 17 28 10 25 22 16<br />

0 40 7 17 .. 4 16<br />

Godkänt 64 20 33 17 .. 23 27<br />

Väl godkänt 27 20 27 25 .. 40 32<br />

Mycket väl<br />

godkänt<br />

Källa: Skolverkets officiella statistik<br />

9 20 33 42 .. 33 25<br />

.. = Uppgift kan ej visas, då resultatuppgiften baseras på färre än 10 individer<br />

1 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>gruppen<br />

2 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket


4 (16)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Tabell 3: Andel (%) kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning<br />

som slutfört eller avbrutit kurs<br />

Grundläggande vuxen-<br />

utbildning<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> Kommun-<br />

grupp 3<br />

Riket 4<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2008<br />

Slutfört kurs 27 27 32 29 65 69 66<br />

Avbrutit kurs 55 40 46 54 31 25 27<br />

Fanns i pågående utbild-<br />

ning<br />

Gymnasial vuxenutbildning<br />

18 33 22 18 5 6 7<br />

Slutfört kurs 63 88 64 75 79 79 75<br />

Avbrutit kurs 13 11 33 23 21 17 20<br />

Fanns i pågående utbildning<br />

25 1 3 2 0 4 5<br />

Källa: Skolverkets officiella statistik<br />

Tabell 4: Studieresultat för elever i sfi som två år tidigare påbörjat sin utbildning<br />

Andel (%)<br />

elever som<br />

börjat i sfi<br />

och god-<br />

känts senast<br />

efter 2 läsår<br />

Sfi 3<br />

(kurs D)<br />

Sfi 2<br />

(kurs C)<br />

Sfi 1<br />

(kurs B)<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> Kommun-<br />

grupp 5<br />

Riket 6<br />

2003 2004 2005 2006 2007 2007 2007<br />

56 9 27 28 30 32 33<br />

0 0 3 0 4 6 7<br />

0 0 0 0 0 5 2<br />

enligt studieväg<br />

Avbrutit<br />

utbildningen<br />

25 91 55 62 35 30 35<br />

Källa: Skolverkets officiella statistik<br />

3 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>gruppen<br />

4 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket<br />

5 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>gruppen<br />

6 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

5 (16)<br />

Kommentar och bedömning:<br />

Av tabell 2 framgår att andelen studerande i den gymnasiala vuxenutbildningen som<br />

har fått betyget Icke godkänt har varierat under åren 2004-2008. Som regel har det<br />

dock varit en lägre andel som fått detta betyg i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> jämfört med riksgenomsnittet.<br />

Resultaten i tabellen avser endast ämnena svenska A, matematik A och<br />

engelska A. Det är svårt att dra mer generella slutsatser med hänsyn till att elevunderlaget<br />

i dessa ämnen har varit relativt litet.<br />

Andelen studerande som år 2008 fullföljde utbildningen i den grundläggande vuxenutbildningen<br />

var 65 procent (tabell 3) vilket ungefär motsvarade riksgenomsnittet.<br />

Resultatet skiljer sig markant från de fyra föregående åren där endast 27- 32 procent av<br />

eleverna fullföljde kurserna. Det har således skett en positiv förändring år 2008. Inom<br />

den gymnasiala vuxenutbildningen har andelen elever som fullföljt utbildningen också<br />

varierat men inte i samma omfattning som i den grundläggande vuxenutbildningen.<br />

Andelen har dessutom legat på en högre nivå. Enligt tabell 3 var det 79 procent av<br />

eleverna i den gymnasiala vuxenutbildningen som år 2008 fullföljde utbildningen, det<br />

var därmed en något högre andel än riksgenomsnittet (75 procent).<br />

Av tabell 4 framgår att andelen studerande i sfi med godkända betyg låg under riksgenomsnittet<br />

år 2007. Detta år är det senaste år för vilket det finns nationell statistik för<br />

sfi f att tillgå (enligt uppgift april 2009).<br />

I särvux har betyg inte satts och resultat för denna verksamhet saknas.<br />

Avbrott<br />

Andelen studerande inom den grundläggande vuxenutbildningen som avbrutit sina<br />

studier var 54 procent år 2007 och 31 procent år 2008. Det kan jämföras med riksgenomsnittet<br />

år 2007 och år 2008 som var 27 procent. För den gymnasiala vuxenutbildningen<br />

var andelen avbrott 23 procent år 2007 och 21 procent år 2008. Det innebär att<br />

andelen har legat ungefär på samma nivå som riksgenomsnittet (20 procent) år 2007<br />

och 2008. I sfi var andelen avbrott densamma som riksgenomsnittet (35 procent) år<br />

2007.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer sammantaget att det inom vuxenutbildningen i <strong>Arboga</strong> har<br />

skett en positiv utveckling i flera delar under de senaste åren. Trots det bedöms det<br />

finnas utrymme att förbättra resultaten ytterligare såväl vad gäller de studerandes<br />

kunskapsresultat som i fråga om att minska andelen studieavbrott. Som en grundläggande<br />

del i denna bedömning ingår att det systematiska kvalitetsarbete behöver utvecklas<br />

vilket behandlas vidare i avsnitt 3.5.


6 (16)<br />

1.2 Uppföljning och <strong>kommun</strong>ikation av resultat<br />

Bedömningspunkter<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.2.1 Lärarna följer fortlöpande upp de studerandes kunskapsutveckling och resultat i<br />

alla kurser och kunskapsområden i förhållande till styrdokumentens krav.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.2.2 Lärarna ger fortlöpande varje studerande information om utvecklingsbehov och<br />

resultat i studierna.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.2.3 De studerande har en individuell studieplan.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3 Bedömning och betygssättning<br />

Bedömningspunkter<br />

1.3.1 Lärarna utgår vid bedömning och betygssättning från de nationella målen i kursplanerna<br />

och från betygskriterierna.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3.2 Betyg sätts och utfärdas, intyg utfärdas och betygskatalog förs enligt<br />

författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Motivering<br />

Betyg ska enligt 4 kap. 1-4 §§ förordningen om vuxenutbildning för utvecklingsstörda,<br />

sättas på varje avslutad kurs eller delkurs inom den del av grundläggande<br />

särvux som motsvarar grundsärskolan. Betygskriterier ska finnas för varje<br />

kurs. För en elev som har fått betyg på samtliga delkurser av en kurs ska ett<br />

sammanfattande betyg sättas på kursen i dess helhet. För en elev som inte uppnår<br />

betyget Godkänt utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen. Inom<br />

den del av grundläggande särvux som motsvarar träningsskolan ska ett intyg<br />

om att eleven har deltagit i kursen utfärdas efter avslutad kurs. En studerandes<br />

betyg ska antecknas i en betygskatalog, detsamma gäller uppgift i ett intyg om<br />

att studerande har deltagit i en kurs. Rektorn ansvarar för förandet av betygskatalogen<br />

som ska utgöra den officiella dokumentationen över satta betyg och<br />

givna intyg.<br />

I särvux i <strong>Arboga</strong> saknas det vid <strong>tillsyn</strong>sbesöket en betygskatalog. Rektorn anger<br />

att en sådan ska finnas fr.o.m. vårterminen år 2009.<br />

Enligt 15-17 §§ förordningen om svenskundervisning för invandrare ska läraren<br />

sätta betyg när en elev har avslutat kursen. Om en elev inte når upp till nivån för<br />

betyget Godkänt ska läraren i ett intyg ange vad eleven kan i förhållande till<br />

kursen mål. Elevernas betyg ska enligt Skolverkets föreskrifter om betygskatalog<br />

för svenska för invandrare (SKOLFS 2008:81) antecknas i en betygskatalog, detsamma<br />

gäller uppgifterna i nämnda form av intyg. Rektorn ansvarar för förandet<br />

av betygskatalogen.<br />

I sfi i <strong>Arboga</strong> skriver lärarna något som benämns betygsunderlag, det görs när<br />

en elev avslutar en kurs. Betyg sätts dock inte alltid efter en kurs, det förs inte en<br />

betygskatalog och betyg utfärdas inte i de fall en elev har avslutar en kurs och<br />

därefter fortsätter till en därpå följande kurs.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att betyg utfärdas i sfi i<br />

enlighet med författningarnas krav. Vidare ska betygskatalog föras i såväl sfi<br />

som särvux.<br />

1.4 Genomförande av utbildningen<br />

Bedömningspunkter<br />

1.4.1 Läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot anger inriktningen för<br />

utbildningen.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

7 (16)


8 (16)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.4.2 De studerande har möjlighet till inflytande över hur deras utbildning utformas.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.3 Den studerandes tidigare utbildning och erfarenhet kartläggs/valideras.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.4 Särvux bedriver en verksamhet som syftar till att ge vuxna som är utvecklingsstörda<br />

kunskaper och färdigheter som motsvarar den obligatoriska särskolan eller<br />

gymnasiesärskolan.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Motivering<br />

Enligt 12 kap. 2 a § skollagen har alla utvecklingsstörda vuxna rätt att delta i<br />

grundläggande särvux om de saknar sådana kunskaper som utbildningen i den<br />

obligatoriska särskolan syftar till att ge. Enligt 12 kap. 3 § skollagen ska <strong>kommun</strong>en<br />

erbjuda gymnasial särvux. De ska då sträva efter att erbjuda utbildning som<br />

svarar mot behov och efterfrågan. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna<br />

(Lpf 94), avsnitt 1.3. ”Särskilda uppgifter och mål för olika skolformer”, ska<br />

vuxna elevers kunskaper kompletteras endast i en sådan omfattning att de vid<br />

utbildningens slut har kunskaper av samma kvalitet som ungdomarna efter<br />

ungdomsutbildningen. Vuxenutbildningen ska också tillgodose de vuxnas individuella<br />

önskemål om vidgade studie- och utbildningsmöjligheter och ge dem<br />

tillfälle att komplettera ungdomsutbildningen. I bilaga till förordningen om<br />

vuxenutbildning för utvecklingsstörda finns timplaner som anger riktvärden för<br />

undervisningens omfattning. Dessa timplaner får överskridas eller underskridas<br />

beroende på hur mycket undervisning eleverna behöver för att uppnå de kunskapsmål<br />

som anges i respektive kursplan.<br />

I särvux i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> finns utbildning som motsvarar grundsärskolan och<br />

träningsskolan. Samtliga personer som önskar studera har hittills kunnat beredas<br />

plats. En del elever har studerat i särvux under drygt två år. Eleverna får<br />

endast undervisning mellan en halv till två timmar per vecka. Det anges enligt<br />

rektorn vara relaterat dels till de enskilda elevernas förutsättningar, dels till tillgången<br />

på personal. Rektorn anger att den nationella timplanen följs och att<br />

skolan kan redogöra för hur många timmars undervisning i respektive ämne<br />

som de studerande har fått. Betyg har inte satts hitintills men kommer sättas<br />

från vårterminen 2009. Trots att det finns studerande som tidigare har genom-<br />

x


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

gått den obligatoriska särskolan finns det i <strong>kommun</strong>en inte tillgång till gymnasial<br />

särvux i <strong>kommun</strong>en. Kommunen har heller inte undersökt om behov av detta<br />

finns.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver analysera om vuxna utvecklingsstörda<br />

fullt ut ges den utbildning de har rätt till samt vidta åtgärder med anledning<br />

av analysen.<br />

1.5 Anpassning av verksamheten till de studerandes behov<br />

Bedömningspunkter<br />

9 (16)<br />

1.5.1 Utbildningarna är flexibla och anpassade till de studerandes behov, förutsättningar,<br />

erfarenheter och livssituation.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.2 Särskilt stöd ges till elever som har svårigheter med utbildningen.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

2 Normer och värden<br />

Åtgärder behövs<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område verksamhetens arbete för att<br />

påverka och stimulera de studerande att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar<br />

och låta dem komma till uttryck i vardaglig handling samt verksamhetens arbete<br />

för att ge de studerande en trygg miljö.<br />

2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Skolan utgör en trygg miljö som är inriktad på lärande.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs


10 (16)<br />

2.1.2 Verksamheterna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.3 Det finns likabehandlingsplaner i enlighet med författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Motivering<br />

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn<br />

och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller i stället 14 a kap.<br />

skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya diskrimineringslagen<br />

(2008:567). Det innebär att skolan från och med den 1 januari 2009 ska beakta<br />

bestämmelserna i två regelverk för att garantera samma materiella skydd mot<br />

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det finns inget som<br />

hindrar att skolan för samman de planer som ska upprättas till ett dokument.<br />

Enligt förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot<br />

diskriminering och kränkande behandling ska bl.a. en plan mot kränkande behandling<br />

enligt 14 a kap. 8 § skollagen upprättas, följas upp och ses över under<br />

medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller.<br />

Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska<br />

anpassas efter deras ålder och mognad.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>stillfället hade vuxenutbildningen i <strong>Arboga</strong> inte upprättat en plan mot<br />

kränkande behandling. <strong>Skolinspektionen</strong> har i stället granskat den likabehandlingsplan<br />

som finns vid skolan och som är gemensam för samtliga verksamhetsdelar.<br />

Av planen framgår inte en specifik redovisning av vilka åtgärder som ska<br />

genomföras under det kommande året utifrån en aktuell kartläggning av de<br />

behov som finns inom verksamheten. Det framgår inte heller hur åtgärderna ska<br />

följas upp och utvärderas. Vid <strong>Skolinspektionen</strong>s intervjuer med elever framkommer<br />

att de studerande i sfi inte känner till planen. Lärarna i sfi har däremot<br />

talat med eleverna om innebörden i lagen om förbud mot diskriminering och<br />

annan kränkande behandling.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s bedömer att åtgärder behöver vidtas så att likabehandlingsplanen<br />

uppfyller författningarnas krav. Av planens namn bör det framgå att den<br />

också gäller skolans arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3 Ledning och kvalitetsarbete<br />

11 (16)<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område rektors ansvarstagande för<br />

verksamhetens målinriktning samt hur verksamhetens kvalitetsarbete fungerar för att<br />

säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen. Tillsynen behandlar också tillgång till<br />

utbildning samt resurser i form av personal liksom hur rektorn följer bestämmelserna<br />

för verksamheten.<br />

3.1 Likvärdig tillgång till utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Kommunen ger vuxna tillgång till grundläggande vuxenutbildning, grundläggande<br />

särvux, gymnasial särvux och sfi enligt författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Motivering<br />

Enligt 12 kap. 3 § skollagen ska <strong>kommun</strong>erna erbjuda gymnasial särvux. De ska<br />

sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot behov och efterfrågan.<br />

I <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> finns det inte någon gymnasial särvux. Det finns inte heller<br />

en samverkan med andra <strong>kommun</strong>er som syftar till att elever kan studera i en<br />

annan <strong>kommun</strong>.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att gymnasial särvux<br />

erbjuds i enlighet med författningarnas krav.<br />

x<br />

3.1.2 Kommunen verkar aktivt för att nå dem i <strong>kommun</strong>en som har rätt till grundläggande<br />

vuxenutbildning, grundläggande särvux, gymnasial särvux och sfi.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Motivering<br />

Enligt 11 kap. 9 § skollagen ska varje <strong>kommun</strong> aktivt verka för att nå dem i<br />

<strong>kommun</strong>en som har rätt till grundläggande vuxenutbildning och för att motivera<br />

dem att delta i utbildningen. Vidare anges i 12 kap. 5 § skollagen att varje<br />

<strong>kommun</strong> ska informera om möjligheterna till gymnasial särvux och verka för att<br />

vuxna utvecklingsstörda deltar i sådan utbildning.<br />

I <strong>kommun</strong>ens information gällande vuxenutbildningen i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> presenteras<br />

inte samtliga ämnen som, enligt författningarna, ska erbjudas i den<br />

grundläggande vuxenutbildningen. Alla ämnen kan dock erbjudas enligt rektorn,<br />

om behov skulle uppstå. Det bedrivs inte någon form av information om<br />

x


12 (16)<br />

möjligheterna till gymnasial särvux.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att information ges om<br />

möjligheten att studera samtliga ämnen som enligt författningarna ska erbjudas i<br />

den grundläggande vuxenutbildningen. Kommunen behöver också informera<br />

om möjligheten till utbildning i form av gymnasial särvux.<br />

3.1.3 Kommunen verkar i samarbete med arbetsförmedlingen för att sfi-studerande ges<br />

möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Motivering<br />

Enligt 13 kap. 4b § skollagen ska <strong>kommun</strong>en i samarbete med Arbetsförmedlingen<br />

verka för att eleven inom sfi ges möjlighet att öva det svenska språket i<br />

arbetslivet och att sfi kan kombineras med andra aktiviteter såsom arbetslivsorientering,<br />

validering, praktik eller annan utbildning.<br />

I <strong>Arboga</strong> bedrivs det samverkan med Arbetsförmedlingen men rektorn och studie-<br />

och yrkesvägledaren anger att det trots det är svårt för elever inom sfi att få<br />

tillgång till arbetslivsorientering. Det finns en <strong>kommun</strong>al verksamhet, Integrationsenheten,<br />

genom vilken vissa möjligheter finns för elever inom sfi att få<br />

praktikplatser. Rektorn anger att eleverna, trots skolans aktiva insatser, endast i<br />

begränsad omfattning kan erbjudas praktikplatser. Detta anges vara ett problem<br />

då det finns behov av att utveckla elevernas muntliga förmåga att klara det<br />

svenska språket. Vid <strong>Skolinspektionen</strong>s intervjuer med personal och elever i sfi<br />

bekräftas denna bild.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att det är positivt att skolan bedriver ett aktivt arbete<br />

för att ge elever i sfi möjlighet att öva det svenska språket genom praktik och<br />

arbetslivsorientering. Ytterligare åtgärder behöver dock vidtas eftersom det endast<br />

är ett mycket begränsat antal elever som för närvarande kan ges denna<br />

möjlighet.<br />

3.1.4 Verksamheternas lokala kurser överensstämmer med<br />

författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

- -


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Motivering<br />

Ej relevant.<br />

3.1.5 De studerande erbjuds vägledning.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Motivering<br />

Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 avsnitt 2.4 ska den studie-<br />

och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning<br />

inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av fortsatt utbildning och<br />

yrke. Personalen ska informera och vägleda de studerande inför deras val av<br />

kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet.<br />

I <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> framkommer det vid intervju med studie- och yrkesvägledare<br />

och rektorn att det inom särvux inte finns tillgång till studie- och yrkesvägledning.<br />

För övriga studerande bedrivs dock sådan verksamhet och den uppfattas<br />

fungera mycket väl.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att studerande i särvux<br />

ges tillgång till studie- och yrkesvägledning i enlighet med författningarnas<br />

krav.<br />

x<br />

13 (16)<br />

3.1.6 Utbildningen för alla studerande är, med de undantag som författningarna medger,<br />

avgiftsfri.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

3.2 Personalens utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.1 Lärarna inom utbildning i egen regi och upphandlad utbildning har utbildning för<br />

den undervisning de i huvudsak bedriver.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs


14 (16)<br />

3.2.2 Rektorn har, genom utbildning och erfarenhet, förvärvat pedagogisk insikt.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

3.3 Styrelsens ansvar<br />

Bedömningspunkter<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.3.1 Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksamheterna.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

3.4 Rektors ansvar<br />

x<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.1 Rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet och tar som pedagogisk ledare<br />

det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de nationella<br />

målen.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.2 Rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

3.5 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningsområden<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.5.1 Vuxenutbildningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar,<br />

följer upp och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter<br />

dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Motivering<br />

Rektorn har enligt skollagen och läroplanen ansvar för att skolans verksamhet<br />

utvecklas så att den svarar mot nationella mål och riktlinjer. Det kräver att undervisningsmålen<br />

ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att<br />

nya metoder prövas och utvecklas.<br />

Rektorn för vuxenutbildningen i <strong>Arboga</strong> förmedlar en tydlig vilja och ambition<br />

att verksamheten ska utvecklas och förbättras. Uppföljning görs av de studerandes<br />

resultat på individnivå och lärarna tar hänsyn till de studerandes synpunkter.<br />

Vuxenutbildningen bedöms av rektor överlag ha en god kvalitet men det<br />

kan, enligt <strong>Skolinspektionen</strong>, snarare vara en följd av enskilda lärares och rektorns<br />

engagemang och omsorg än ett resultat av väl fungerande kvalitetsarbete<br />

på skolnivå. Resultat per ämne, kurs och skolform sammanställs i varierande<br />

omfattning och resultaten analyseras i begränsad utsträckning på skolövergripande<br />

nivå. För särvux del är det mycket få resultat som sammanställs. Lärarna i<br />

de olika verksamhetsdelarna är i mycket begränsad omfattning involverade i det<br />

övergripande kvalitetsarbetet, ett förhållande som rektor har uppmärksammat<br />

och ser som angeläget att utveckla och förbättra.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer sammantaget att det systematiskt kvalitetsarbete i<br />

vuxenutbildningen behöver utvecklas och förstärkas för att svara mot författningarnas<br />

krav.<br />

15 (16)<br />

3.5.2 Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller förordningens<br />

krav.<br />

Styrdokumentens mål och krav<br />

uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Motivering<br />

Enligt 1 § förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet ska varje<br />

<strong>kommun</strong>, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje <strong>kommun</strong>alt<br />

bedriven förskola och varje <strong>kommun</strong>alt bedrivet fritidshem årligen upprätta en<br />

skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen,<br />

utvärderingen och utvecklingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen ska<br />

innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen har förverkligats<br />

och en redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse.<br />

Kvalitetsredovisningen ska utarbetas under medverkan av lärare och elever.<br />

Arbetet med kvalitetsredovisningen syftar till att ge information samt redovisa<br />

och bedöma skolans resultat i förhållande till nationella mål. Den ska även<br />

innehålla en redovisning av uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen.<br />

x


16 (16)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

I kvalitetsredovisningen år 2008 för vuxenutbildningen i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> redovisas<br />

vissa övergripande resultat för utbildningen. Det saknas dock utförligare<br />

bedömningar av måluppfyllelsen för de olika verksamheterna, det vill säga resultat-<br />

och betygsanalys i exempelvis olika ämnen och kurser, samt åtgärder<br />

som är kopplade till resultatanalysen och bedömningen av måluppfyllelsen utifrån<br />

nationella mål. För särvux redovisas det inte några resultat. Utifrån kvalitetsredovisningen<br />

är det därför svårt att få en uppfattning om hur väl vuxenutbildningen<br />

som helhet har lyckats med sitt uppdrag att nå nationella mål. Vidare<br />

saknas det en redovisning av uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen.<br />

Studerande har inte medverkat i framtagandet av kvalitetsredovisningen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolans kvalitetsredovisning inte uppfyller förordningens<br />

krav varför åtgärder behöver vidtas. Stöd för hur kvalitetsredovisningar<br />

kan upprättas finns i Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för<br />

kvalitetsredovisning.<br />

2009-09-17 Stockholm<br />

Anna Löfström<br />

Ann-Sofi Pihlgren


<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i Brattbergsskolan<br />

Förskoleklass<br />

Årskurs 1-4<br />

Inledning<br />

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Brattbergsskolan<br />

Dnr 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har granskat verksamheten i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> och besökt Brattbergsskolan<br />

den 2 juni 2009. I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för<br />

den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Tillsynen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning<br />

och kvalitetsarbete. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens<br />

krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet.<br />

Information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(www.<strong>Skolinspektionen</strong>.se/Tillsyn).<br />

Inom de områden där <strong>Skolinspektionen</strong> bedömt att åtgärder behövs har huvudmannen<br />

och rektorn för skolan ansvar för att åtgärder vidtas. Åtgärderna ska redovisas till <strong>Skolinspektionen</strong><br />

inom tre månader från dagen för <strong>Skolinspektionen</strong>s beslut, dvs. senast den<br />

17 december 2009.<br />

Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga<br />

inspektörerna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning är dels dokument från <strong>kommun</strong>en och<br />

Brattbergsskolan, dels den information som samlats in under besöket. I Brattbergsskolan<br />

intervjuades rektorn, lärare, annan personal samt elever. Även annan information<br />

om <strong>kommun</strong>en och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som<br />

finns publicerad på annat sätt, har använts.<br />

Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i<br />

rapporten.<br />

Tabell 1: Antal elever<br />

Beskrivning av skolan<br />

Brattbergsskolan Antal elever<br />

Förskoleklass 36<br />

Grundskola 120<br />

Källa: Skolans uppgift i samband med <strong>tillsyn</strong> 2009<br />

Brattbergsskolan är en skola med förskoleklass och årskurserna 1-4 som ligger i det<br />

södra skolområdet i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong>. Till skolan hör också ett fritidshem. Skolan leds<br />

av en rektor som också är rektor för två andra skolor inom området och en biträdande<br />

rektor som också har ansvar för två andra skolor i området. Skolan är indelad i tre arbetslag<br />

med varsin arbetslagsledare.


2 (11)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Tillsynen omfattar förskoleklass och grundskola. Kommunens ansvarstagande för<br />

skolbarnsomsorgen beskrivs i separat rapport.<br />

Bedömningar<br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en<br />

samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Kunskaper<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans kunskapsresultat och<br />

arbetet för att ge eleverna möjlighet att nå de nationella målen för lärandet uttryckta i<br />

läroplan och kursplaner. Vidare granskas vilka förutsättningar skolan ger eleverna att<br />

nå målen.<br />

1.1 Kunskapsresultat<br />

Kommentar och bedömning:<br />

Brattbergsskolan är en skola som omfattar förskoleklass och årskurserna 1-4 och således<br />

finns ingen nationell statistik för elevernas kunskapsresultat. Skolan uppger att de<br />

nyligen genomförda nationella ämnesproven i årskurs 3 visar på goda kunskapsresultat.<br />

Skolan saknar dock en övergripande uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat<br />

i förhållande till de nationella målen i årskurs 3 och 5 varför <strong>Skolinspektionen</strong><br />

kan inte göra någon bedömning av elevernas måluppfyllelse.<br />

1.2 Uppföljning och <strong>kommun</strong>ikation av kunskapsresultat<br />

Bedömningspunkter<br />

1.2.1 Lärarna följer fortlöpande upp elevernas kunskapsutveckling och resultat i alla<br />

ämnen i förhållande till styrdokumentens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

I 2 kap. 6 § grundskoleförordningen anges att det för varje ämne finns en kursplan<br />

innehållande både de mål som undervisningen ska sträva mot och de mål<br />

som eleverna ska ha uppnått efter femte och nionde skolåret. I kursplanerna för<br />

svenska, svenska som andraspråk och matematik finns också mål som eleverna<br />

ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. Enligt avsnitt 2.7 i läroplanen för<br />

det obligatoriska skolväsendet m.m. , Lpo 94, ska läraren allsidigt utvärdera<br />

varje elevs kunskapsutveckling utifrån läroplanens och kursplanernas mål. Lä-


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

raren ska muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt<br />

informera rektorn. Detta uppdrag omfattar skolans alla ämnen.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>en av Brattbergsskolan framkommer att det, på lärarnivå, finns en<br />

tydlig uppföljning av elevernas kunskapsresultat i svenska och matematik. Övriga<br />

ämnen följs inte med samma tydlighet upp i förhållande till de nationella<br />

målen .<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att Brattbergsskolan behöver följa upp varje elevs<br />

kunskapsutveckling i samtliga ämnen i förhållande till de nationella målen i<br />

årskurs 3 och 5.<br />

3 (11)<br />

1.2.2 Lärarna genomför utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och soci-<br />

ala utveckling bäst kan stödjas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.2.3 Lärarna upprättar en individuell utvecklingsplan i samband med utvecklingssamta-<br />

let.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Enligt 7 kap. 2 § grundskoleförordningen ska läraren vid utvecklingssamtalet i<br />

en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling<br />

i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i, och<br />

sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt<br />

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av ett antal exempel på individuella utvecklingsplaner<br />

som innehåller mål gällande elevens sociala utveckling, studieförmåga<br />

samt kunskapsutveckling. Kunskapsmålen är tydligt kopplade till nationella mål<br />

och i planen anges skolans insatser för att eleven ska nå målen. Kunskapsmålen<br />

är dock endast angivna i matematik och svenska, några mål i andra ämnen återfinns<br />

inte. De individuella utvecklingsplanerna som <strong>Skolinspektionen</strong> har tagit<br />

del av saknar också skriftliga omdömen i samtliga ämnen som eleverna får undervisning<br />

i.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att Brattbergsskolan behöver vidta åtgärder så att de<br />

individuella utvecklingsplanerna uppfyller förordningens krav.


4 (11)<br />

1.3 Bedömning<br />

Bedömningspunkter<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.3.1 Lärarna använder resultaten från de nationella ämnesproven för att bedöma elevers<br />

kunskapsutveckling.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3.2 Vid bedömning utgår lärarna från de nationella målen i kursplanerna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

I 2 kap. 6 § grundskoleförordningen anges att det för varje ämne finns en kursplan<br />

innehållande både de mål som undervisningen ska sträva mot och de mål<br />

som eleverna ska ha uppnått efter femte och nionde skolåret. I kursplanerna för<br />

svenska, svenska som andraspråk och matematik finns också mål som eleverna<br />

ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. Enligt avsnitt 2.7 i läroplanen för<br />

det obligatoriska skolväsendet m.m. (Lpo 94) ska läraren allsidigt utvärdera<br />

varje elevs kunskapsutveckling utifrån läroplanens och kursplanernas mål.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>en av Brattbergsskolan framkommer att skolan, för bedömning av<br />

ämnena svenska och matematik, har tagit fram lokala kursplaner i form av bedömningsmallar<br />

i ett antal ”steg”. De lokala kursplanerna har tydlig koppling<br />

till de nationella målen. För övriga ämnen finns inga sådana bedömningsmallar.<br />

Inte heller för skolan diskussioner kring de nationella målen i andra ämnen än<br />

svenska och matematik.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att Brattbergsskolan behöver försäkra sig om att de<br />

nationella målen är utgångspunkten för all bedömning av elevernas kunskapsresultat.<br />

1.4 Genomförande av utbildningen<br />

Bedömningspunkter<br />

1.4.1 Läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot anger inriktningen för skolans<br />

utbildning.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.4.2 Eleverna ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande över det egna lärandet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.3 Eleverna ges kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att<br />

arbeta i demokratiska former.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.4 De som arbetar i skolan samverkar inom och mellan verksamheterna för att göra<br />

skolan till en god miljö för elevernas utveckling och lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.5 Utbildningen i förskoleklassen stimulerar varje barns utveckling och lärande och<br />

ligger till grund till fortsatt skolgång.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5 Anpassning av verksamheten till elevernas behov<br />

Bedömningspunkter<br />

1.5.1 Skolans undervisning anpassas till varje elevs behov, förutsättningar,<br />

erfarenheter och tänkande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.2 Särskilt stöd ges till barn och elever som har svårigheter i skolarbetet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

5 (11)


6 (11)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.5.3 Vid behov av särskilda stödåtgärder utarbetas alltid åtgärdsprogram som uppfyller<br />

författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

2 Normer och värden<br />

Åtgärder behövs<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans arbete för att påverka<br />

och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta<br />

dem komma till uttryck i vardaglig handling samt skolans arbete för att ge eleverna en<br />

trygg miljö.<br />

2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Skolan utgör en trygg miljö som är inriktad på lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.2 Skolan och lärarna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.3 Skolan har upprättat en plan mot kränkande behandling i enlighet med författning-<br />

arna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn<br />

och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller istället 14 a kap.<br />

skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya diskrimineringslagen<br />

(2008:567). De nya bestämmelserna innebär att skolorna från och med den 1<br />

januari 2009 ska beakta bestämmelserna i två regelverk för att garantera samma<br />

materiella skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.<br />

Det finns inget som hindrar att skolan/verksamheterna för samman de planer<br />

som ska upprättas till ett dokument. <strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> avser endast pla-


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

nen mot kränkande behandling. Planen ska utgå från en aktuell kartläggning<br />

och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller<br />

genomföras under det kommande året. Enligt 2 § förordningen om barns och<br />

elevers deltagande i arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande<br />

behandling ska eleverna vara delaktiga vid framtagandet, uppföljning och bearbetning<br />

av planen mot kränkande behandling.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>stillfället hade Brattbergsskolan inte upprättat en plan mot kränkande<br />

behandling. <strong>Skolinspektionen</strong> har i stället granskat den likabehandlingsplan som<br />

finns vid Brattbergsskolan och funnit att den tar avstånd från kränkningar i alla<br />

dess former, både elever emellan och mellan vuxna och elever. Däremot kan<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> konstatera att planen saknar rutiner för arbetet vid fall av<br />

kränkande behandling liksom rutiner för dokumentation av dessa fall. Det saknas<br />

också verksamhetsspecifika åtgärder/insatser utifrån en aktuell kartläggning<br />

på området. Elevernas medverkan i framtagandet av planen är begränsat.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver vidta åtgärder så att skolans plan<br />

mot kränkande behandling uppfyller de krav som ställs på en sådan plan.<br />

3 Ledning och kvalitetsarbete<br />

7 (11)<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område rektors ansvarstagande för<br />

skolans målinriktning samt hur skolans kvalitetsarbete fungerar för att säkra och förbättra<br />

kvaliteten i utbildningen. Tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt<br />

resurser i form av personal liksom hur rektorn följer bestämmelserna för skolan.<br />

3.1 Tillgång till likvärdig utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Varje elev erbjuds det garanterade antalet undervisningstimmar.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.1.2 Skolan erbjuder eleverna språkval, elevens val samt modersmålsundervisning i<br />

enlighet med författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


8 (11)<br />

3.1.3 Skolan anordnar undervisning i svenska som andraspråk i enlighet med<br />

författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Ej relevant.<br />

Åtgärder behövs<br />

- -<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.1.4 Utbildningen är avgiftsfri för alla elever med undantag av enstaka inslag som kan<br />

föranleda obetydlig kostnad för eleverna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.2 Personalens utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.1 Skolans pedagogiska personal har utbildning för den undervisning de i<br />

huvudsak bedriver.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.2 Rektorn har genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk insikt.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.3 Rektors ansvar<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.1 Rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet och tar som pedagogisk ledare<br />

det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de nationella<br />

målen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.3.2 Rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.3 Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och<br />

skolbarnsomsorg iakttas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.4 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.1 Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp<br />

och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i<br />

åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 1 Skolans<br />

värdegrund och uppdrag, Den enskilda skolans utveckling ska skolans verksamhet<br />

utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett<br />

givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och<br />

lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt.<br />

Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp<br />

och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Vidare framgår i Lpo<br />

94, 2.8 Rektors ansvar, att rektorn, som pedagogisk ledare och chef för lärarna<br />

och övrig personal i skolan, har det övergripande ansvaret för att verksamheten<br />

som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Rektorn har således ansvaret<br />

för skolans resultat.<br />

I samtal med både rektor, biträdande rektor samt lärare framkommer att Brattbergsskolan<br />

gör vissa utvärderingar under året, främst i samband med upprättandet<br />

av kvalitetsredovisningen. På skolövergripande nivå utvärderas främst<br />

kunskapsresultaten i matematik, svenska och engelska men inte i övriga ämnen.<br />

Vidare utvärderas också resultatet av arbetet med normer och värden i form av<br />

den enkät som årligen besvaras av bland annat årskurs 2 i <strong>kommun</strong>en. Det är<br />

9 (11)


10 (11)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

också de två områden avseende grundskolan som ingår i den mall för kvalitetsredovisning<br />

som används i <strong>kommun</strong>en som helhet. Skolan företar inga övergripande<br />

utvärderingar av bland annat undervisningen och betydelsen av målen<br />

att sträva mot, individanpassning, särskilt stöd och skillnader i resultat mellan<br />

flickor och pojkar vilket alla är områden med stor betydelse för kvaliteten på<br />

utbildningen och således också för måluppfyllelsen. Rektorn beskriver att skolan<br />

från och med höstterminen 2009 kommer att arbeta efter ett årligt kvalitetshjul<br />

med kontinuerliga utvärderingar.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> gör bedömningen att Brattbergsskolan behöver utveckla sitt<br />

kvalitetsarbete så att detta omfattar fler områden med betydelse för måluppfyllelsen<br />

och därmed bidrar till att verksamheten som helhet inriktas på att nå de<br />

nationella målen.<br />

3.4.2 Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller<br />

förordningens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Enligt 1 § förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska<br />

varje skola, förskola och fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning<br />

som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av<br />

verksamheten. Enligt 3 § förordningen om kvalitetsredovisningen inom skolväsendet<br />

m.m. ska kvalitetsredovisningarna innehålla en bedömning av i vilken<br />

utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse<br />

för vilka åtgärder <strong>kommun</strong>en respektive skolan, förskolan eller fritidshemmet<br />

avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Enligt 3 a § förordningen om<br />

kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska i uppföljning och utvärdering<br />

av likabehandlingsplanen redovisas i kvalitetsredovisningen. Enligt 4 § förordningen<br />

om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska skolans kvalitetsredovisning<br />

utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal och elever.<br />

Elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet med kvalitetsredovisning.<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> har upprättat en mall för kvalitetsredovisningar inom barn-<br />

och utbildningsnämnden och Brattbergsskolan följer den. Kvalitetsredovisningsmallen<br />

innehåller rubriker för områdena mål, bedömning av måluppfyllelse,<br />

analys samt åtgärder för förbättring. Analyserna är emellertid knapphändiga<br />

och består till större del av en beskrivning av hur skolan arbetar eller de aktiviteter<br />

som har genomförts inom området. Vidare kan <strong>Skolinspektionen</strong> konstatera<br />

att skolans planerade åtgärder för utveckling saknar en tydlig koppling till de<br />

analyser av resultaten som gjorts. Eleverna har inte varit delaktiga i framtagandet<br />

av kvalitetsredovisningen.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver vidta åtgärder så att kvalitetsredovisningen<br />

till fullo uppfyller förordningens krav.<br />

2009-09-17 Stockholm<br />

Anna Rydin<br />

Lennart Andersson<br />

11 (11)


<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i Gäddgårdsskolan<br />

Förskoleklass<br />

Grundskola årskurs 1-9<br />

Inledning<br />

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Gäddgårdsskolan<br />

Dnr 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har granskat verksamheten i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> och besökt Gäddgårdsskolan<br />

den 12-13 maj 2009. I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga<br />

för den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Tillsynen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning<br />

och kvalitetsarbete. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens<br />

krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet.<br />

Information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(www.skolinspektionen.se/Tillsyn).<br />

Inom de områden där <strong>Skolinspektionen</strong> bedömt att åtgärder behövs har <strong>kommun</strong>en<br />

och rektorn för skolan ansvar för att åtgärder vidtas. Åtgärderna ska redovisas till <strong>Skolinspektionen</strong><br />

inom tre månader från dagen för <strong>Skolinspektionen</strong>s beslut, dvs. senast<br />

den 17 december 2009. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering<br />

av de ansvariga inspektörerna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning är dels dokument från <strong>kommun</strong>en och<br />

Gäddgårdsskolan, dels den information som samlats in under besöket. I Gäddgårdsskolan<br />

intervjuades rektorer, lärare, annan personal och elever. Även annan information<br />

om <strong>kommun</strong>en och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller<br />

som finns publicerad på annat sätt, har använts.<br />

Rektorerna har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i<br />

rapporten.<br />

Tabell 1: Antal elever<br />

Beskrivning av skolan<br />

Gäddgårdsskolan Antal elever<br />

Förskoleklass 25<br />

Grundskola 473<br />

Källa: Skolans egna uppgifter i samband med <strong>tillsyn</strong>en 2009.<br />

Gäddgårdsskolan är en skola i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> med förskoleklass, grundskola årskurs<br />

1-9, fritidshem och särskola. Skolan leds av en rektor och en biträdande rektor.


2 (15)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Rektorn har ett övergripande ansvar för Södra skolområdet, där Gäddgårdsskolan,<br />

Brattbergsskolan och Götlunda skola ingår. Rektorn har s.k. operativt ansvar för Gäddgårdsskolans<br />

årskurs 5-9. Biträdande rektor har motsvarande operativa ansvar för<br />

Gäddgårdsskolans årskurs F-4, Brattbergsskolan och Götlunda skola. Gäddgårdsskolan<br />

är organiserad i fyra arbetslag. Arbetslagen leds av arbetslagsledare som tillsammans<br />

med skolans rektor och biträdande rektor utgör skolans ledningsgrupp. Tillsynen omfattar<br />

förskoleklass och grundskola. Kommunens ansvarstagande för fritidshem och<br />

särskoleverksamhet beskrivs i separata rapporter.<br />

Bedömningar<br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en<br />

samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Kunskaper<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans kunskapsresultat och<br />

arbetet för att ge eleverna möjlighet att nå de nationella målen för lärandet uttryckta i<br />

läroplan och kursplaner. Vidare granskas vilka förutsättningar skolan ger eleverna att<br />

nå målen.<br />

1.1 Kunskapsresultat<br />

Tabell 2: Resultat för elever i årskurs 9<br />

Genomsnittligt<br />

meritvärde<br />

Andel (%) som nått<br />

målen i samtliga<br />

ämnen<br />

Andel (%) behöriga<br />

till nationellt pro-<br />

gram<br />

Källa: Skolverkets nationella statistik<br />

Gäddgårdsskolan Samtliga<br />

skolor i<br />

<strong>kommun</strong>en 1<br />

Kommun-<br />

grupp 2<br />

Riket 3<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2008 2008<br />

219,8 200,0 212,9 222,7 210,6 213,0 201,7 209,3<br />

92 68 70 86 80 74 74 77<br />

99 90 91 98 92 87 89 89<br />

1 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>en<br />

2 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>gruppen.<br />

3 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Kommentar och bedömning:<br />

3 (15)<br />

För årskurs 5 redovisar Gäddgårdsskolan måluppfyllelsen i form av resultat på de nationella<br />

proven. År 2008 nådde 79 procent av eleverna målen för proven i matematik,<br />

91 procent i svenska och 93 procent i engelska. Motsvarande resultat för år 2007 var att<br />

86 procent i matematik, 85 procent i svenska och 90 procent i engelska nådde målen för<br />

proven. Skolan har inte redovisat några resultat gällande måluppfyllelse i samtliga<br />

ämnen i årskurs 5, varför någon bedömning av dessa inte kan göras.<br />

Av tabell 2 ovan framgår att 80 procent av eleverna i årskurs 9 år 2008 når målen för<br />

utbildningen och att 92 procent av eleverna är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan.<br />

Skolan presterar i detta avseende bättre än både genomsnittet i <strong>kommun</strong>en<br />

och i riket. Det genomsnittliga meritvärdet är högre än genomsnittet i riket.<br />

För årskurs 5 har resultaten på de nationella proven år 2008 försämrats i matematik,<br />

men förbättras i svenska och engelska jämfört med år 2007. Trots de med riket jämförelsevis<br />

goda resultaten i årskurs 9 är det en femtedel av eleverna som inte uppnår kunskapsmålen<br />

i samtliga ämnen då de slutar grundskolan. Detta resultat har sedan 2005<br />

pendlat mellan att 32-15 procent av eleverna inte har nått målen för utbildningen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att ytterligare åtgärder behövs så att alla elever ges förutsättningar<br />

att nå lägst målen för utbildningen.<br />

1.2 Uppföljning och <strong>kommun</strong>ikation av kunskapsresultat<br />

Bedömningspunkter.<br />

1.2.1 Lärarna följer fortlöpande upp resultaten i alla ämnen/ämnesområden i förhållande<br />

till styrdokumentens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.2.2 Lärarna genomför utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och soci-<br />

ala utveckling bäst kan stödjas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


4 (15)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.2.3 Lärarna upprättar en individuell utvecklingsplan i samband med utvecklingssamta-<br />

let.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt 7 kap. 2 § grundskoleförordningen ska läraren vid utvecklingssamtalet i<br />

en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling<br />

i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i, och<br />

sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt<br />

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.<br />

De skriftliga individuella utvecklingsplaner som <strong>Skolinspektionen</strong> tagit del av<br />

innehåller omdömen i flertalet ämnen. Dock saknas omdömen i teknik och i de<br />

olika samhällsorienterande ämnena historia, geografi, religionskunskap och<br />

samhällskunskap. Det förekommer omdömen som inte relaterar till nationella<br />

mål, utan främst beskriver elevens egenskaper eller har karaktären av uppmaningar<br />

till eleven i det fortsatta arbetet. I stort saknas tydliga framåtsyftande mål<br />

och skolans planerade åtgärder framgår inte med tydlighet.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolans individuella utvecklingsplaner behöver<br />

utvecklas så att de uppfyller förordningens krav.<br />

1.3 Bedömning och betygssättning<br />

Bedömningspunkter<br />

1.3.1 Lärarna använder resultaten från de nationella ämnesproven för att bedöma elevers<br />

kunskapsutveckling och som stöd för betygssättning.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.3.2 Vid bedömning och betygssättning utgår lärarna från de nationella målen i<br />

kursplanerna och från betygskriterierna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

5 (15)<br />

1.3.3 Betyg sätts och utfärdas, skriftliga bedömningar ges och betygskatalog förs enligt<br />

förordningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

1.4 Genomförande av utbildningen<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.1 Läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot anger inriktningen för skolans<br />

utbildning.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.2 Elevernas ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande över det egna lärandet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt 4 kap. 2 § skollagen ska eleverna ha inflytande över hur deras utbildning<br />

utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas<br />

efter deras ålder och mognad. Av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet<br />

m.m., Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, framgår bl.a. följande.<br />

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka<br />

krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare<br />

har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och


6 (15)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande.<br />

Rektorn har, enligt avsnitt 2.8 i läroplanen, ett särskilt ansvar för att skolans<br />

arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. För att eleverna,<br />

i enlighet med läroplanens intentioner, ska kunna ta ansvar för sin egen<br />

utbildning, krävs också att skolan klargör vilka mål utbildningen har.<br />

I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att ett utvecklingsarbete som gäller elevers ansvar och<br />

inflytande har påbörjats. I samtalen med rektor, elever och lärare framkommer<br />

dock att det varierar mellan olika lärare i vilken utsträckning eleverna ges möjlighet<br />

att utöva inflytande över undervisningens innehåll och arbetsformer. Inspektörerna<br />

ges flera exempel på hur enskilda lärare ger eleverna möjlighet att<br />

påverka undervisningens upplägg, men genom andra exempel framkommer att<br />

alla elever inte ges likvärdiga förutsättningar att utöva inflytande.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver säkerställa att alla elever, anpassat<br />

till stigande ålder och mognad, ges den möjlighet till inflytande över det egna<br />

lärandet som läroplanen beskriver och att detta inte är beroende av enskilda<br />

lärare.<br />

1.4.3 Eleverna ges kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att<br />

arbeta i demokratiska former.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.4 De som arbetar i skolan samverkar inom och mellan verksamheterna för att göra<br />

skolan till en god miljö för elevernas utveckling och lärande<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.5 Utbildningen i förskoleklassen stimulerar varje barns utveckling och lärande och<br />

ligger till grund till fortsatt skolgång.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.5 Anpassning av verksamheten till elevernas behov<br />

Bedömningspunkter<br />

7 (15)<br />

1.5.1 Skolans undervisning anpassas till varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter<br />

och tänkande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.2 Särskilt stöd ges till barn och elever som har svårigheter i skolarbetet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.3 Vid behov av särskilda stödåtgärder utarbetas alltid åtgärdsprogram som uppfyller<br />

författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

2 Normer och värden<br />

Åtgärder behövs<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans arbete för att påverka<br />

och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta<br />

dem komma till uttryck i vardaglig handling samt skolans arbete för att ge eleverna en<br />

trygg miljö.<br />

2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Skolan utgör en trygg miljö som är inriktad på lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X


8 (15)<br />

Motivering<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Enligt 1 kap. 2 § skollagen ska verksamheten i skolan utformas i överensstämmelse<br />

med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar<br />

inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för<br />

vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom skolan främja jämställdheten<br />

mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling,<br />

såsom mobbning och rasistiska beteenden. Enligt avsnitt 1 i Lpo 94,<br />

”Skolans värdegrund och uppdrag, God miljö för utveckling och lärande” ska<br />

eleven i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva<br />

efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att<br />

lära.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>en i Gäddgårdsskolan framträder olika bilder när det gäller trygghet<br />

och arbetsro på skolan. Elever framför att det periodvis förekommer mobbning<br />

och kränkningar. Exempel på främlingsfientliga och könsdiskriminerande<br />

språkbruk ges. Elever framför också att de tvekar att kontakta vuxna, dels med<br />

anledning av risken för repressalier från andra elever, dels för att vissa vuxna<br />

inte tar problemen på allvar. Det framförs också exempel på elever som inte vill<br />

vara ute på rasterna med anledning av bråk. Vidare framkommer även att det i<br />

vissa klasser, och på vissa lektioner, råder bristande arbetsro. Detta bekräftas<br />

också av skolledningen och lärarna.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att rektorn behöver vidta åtgärder så att en trygg<br />

miljö och arbetsro för alla elever säkerställs.<br />

2.1.2 Skolan och lärarna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt 1 kap. 2 § skollagen ska verksamheten i skolan utformas i överensstämmelse<br />

med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar<br />

inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för<br />

vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom skolan främja jämställdheten<br />

mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling,<br />

såsom mobbning och rasistiska beteenden. Enligt 14a kap. 6 § skollagen<br />

ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet<br />

bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn<br />

och elever. Enligt 3 kap. 14 § diskrimineringslagen ska en utbildningsanordnare<br />

som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen inom ramen


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika<br />

rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet,<br />

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> granskar endast huruvida skolan bedriver ett målinriktat arbete<br />

för att motverka kränkande behandling enligt skollagen.<br />

I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att Gäddgårdsskolan på olika sätt bedriver ett värdegrundsarbete.<br />

På skolan finns även kamratstödjare. I samtalen med lärare, elevvårdspersonal<br />

och elever uppges dock att det saknas ett gemensamt förhållningssätt<br />

som rör normer och värden som omfattar alla vuxna i skolan. I samtalen<br />

med elever framkommer exempelvis att det skiljer mellan lärare i vilken<br />

utsträckning de bryr sig och ingriper då bråk eller kränkande språkbruk förekommer.<br />

Eleverna uppger också att det är lärarberoende i vilken utsträckning<br />

alla elever får ta del av värdegrundsarbetet.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolans värdegrundsarbete behöver förbättras.<br />

9 (15)<br />

2.1.3 Skolan har upprättat en plan mot kränkande behandling i enlighet med författning-<br />

arna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn<br />

och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller istället 14 a kap.<br />

skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya diskrimineringslagen<br />

(2008:567). De nya bestämmelserna innebär att skolorna från och med den 1<br />

januari 2009 ska beakta bestämmelserna i två regelverk för att garantera samma<br />

materiella skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.<br />

Det finns inget som hindrar att skolan/verksamheterna för samman de planer<br />

som ska upprättas till ett dokument. <strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> avser endast planen<br />

mot kränkande behandling. Planen ska utgå från en aktuell kartläggning<br />

och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller<br />

genomföras under det kommande året. Enligt 2 § förordningen om barns och<br />

elevers deltagande i arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande<br />

behandling ska eleverna vara delaktiga vid framtagandet, uppföljning och bearbetning<br />

av planen mot kränkande behandling.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>stillfället hade Gäddgårdsskolan inte upprättat en plan mot kränkande<br />

behandling. <strong>Skolinspektionen</strong> har i stället granskat den likabehandlingsplan<br />

som finns vid skolan och kan konstatera att planen saknar planerade åtgärder<br />

utifrån en aktuell kartläggning av skolans behov. Eleverna har inte deltagit i


10 (15)<br />

arbetet med att utarbeta planen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver upprätta en plan för arbetet mot<br />

kränkande behandling som uppfyller lagens krav. Vidare vill <strong>Skolinspektionen</strong><br />

påpeka att det av planens namn bör framgå att den också gäller för skolans arbete<br />

för att förebygga och förhindra kränkande behandling.<br />

3 Ledning och kvalitetsarbete<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område rektors ansvarstagande för<br />

skolans målinriktning samt hur skolans kvalitetsarbete fungerar för att säkra och förbättra<br />

kvaliteten i utbildningen. Tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt<br />

resurser i form av personal liksom hur rektorn följer bestämmelserna för skolan.<br />

3.1 Tillgång till likvärdig utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Varje elev erbjuds det garanterade antalet undervisningstimmar.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

I bilaga 3 till skollagen finns föreskrifter om utbildningens omfattning i grundskolan<br />

(timplan). Enligt 2 kap. 3 § grundskoleförordningen anges att timplanen<br />

bl.a. innehåller antalet timmar för ämnen och elevens val och det totalt garanterade<br />

antalet timmar (garanterad undervisningstid).<br />

I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att flera av de elever som går i särskild undervisningsgrupp<br />

inte ges undervisning i samtliga ämnen. Slöjd, hem- och konsumentkunskap,<br />

idrott och bild ges inte till alla elever i gruppen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så alla elever ges förutsättningar<br />

att nå målen i samtliga ämnen.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.1.2 Skolan erbjuder eleverna språkval, elevens val samt modersmålsundervisning i<br />

enlighet med författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

I timplanen anges ett visst antal timmar för språkval. Enligt 2 kap 17 § grundskoleförordningen<br />

ska eleverna som språkval erbjudas minst två av de moderna<br />

språken franska, spanska och tyska. En <strong>kommun</strong> är skyldig att anordna undervisning<br />

i ett språk som erbjudits om minst fem elever väljer språket och eleverna<br />

kan bedömas ha möjlighet att fortsätta studierna i språket i gymnasieskolan.<br />

Som språkval för en elev ska i stället för franska, spanska och tyska även erbjudas<br />

språken svenska och engelska. En <strong>kommun</strong> är skyldig att anordna undervisning<br />

i ett sådant språk, om minst fem elever väljer språket.<br />

I Gäddgårdsskolan skola erbjuds språkvalet svenska och engelska endast till<br />

elever som bedöms inte uppnå målen i dessa ämnen. Detta innebär att de elever<br />

som vill utvecklas mer i engelska och svenska inte ges denna möjlighet.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att eleverna erbjuds<br />

språkval i enlighet med förordningens krav.<br />

3.1.3 Skolan anordnar undervisning i svenska som andraspråk i enlighet med författ-<br />

ningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Undervisning i svenska som andraspråk ska enligt 2 kap. 15-16 § § grundskoleförordningen<br />

anordnas om det behövs för de elever som har ett annat språk än<br />

svenska som modersmål. Undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas<br />

istället för undervisning i svenska. Beslut om sådan undervisning ska fattas av<br />

rektorn.<br />

I Gäddgårdsskolan finns elever som är i behov av undervisning i svenska som<br />

andraspråk men som i stället erbjuds särskilt stöd i svenska. I <strong>tillsyn</strong>en framkommer<br />

att skolan inte gör någon tydlig åtskillnad mellan ämnena svenska och<br />

11 (15)


12 (15)<br />

svenska som andraspråk.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att undervisning i svenska som andraspråk behöver<br />

anordnas för de elever som har behov av det.<br />

3.1.4 Skolan erbjuder eleverna studie- och yrkesorientering.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.1.5 Utbildningen är avgiftsfri för alla elever med undantag av enstaka inslag som kan<br />

föranleda obetydlig kostnad för eleverna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.2 Personalens utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.1 Skolans pedagogiska personal har utbildning för den undervisning de i huvudsak<br />

bedriver.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.2 Rektorn har genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk insikt.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.3 Rektors ansvar<br />

Bedömningspunkter<br />

13 (15)<br />

3.3.1 Rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet och tar som pedagogisk ledare<br />

det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de nationella må-<br />

len.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.2 Rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Om en elev inte kan få utbildning som i rimlig grad är anpassad efter elevens<br />

situation och förutsättningar, får enligt 5 kap. 10 § grundskoleförordningen,<br />

styrelsen efter att ha hört elevvårdskonferensen besluta om anpassad studiegång<br />

för eleven. Därvid får avvikelser göras från timplanen. Styrelsen ansvarar för att<br />

en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är<br />

likvärdig med övrig utbildning inom skolan. Beslutanderätten angående anpassad<br />

studiegång är i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> delegerad till biträdande skolchef.<br />

I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att vissa elever har anpassad studiegång trots att beslut<br />

om detta inte har fattats.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behövs så att anpassad studiegång endast<br />

ges då beslut om detta, i enlighet med förordningens krav, har fattats.<br />

3.3.3 Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola<br />

och skolbarnsomsorg iakttas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


14 (15)<br />

3.4 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningspunkter<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.4.1 Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp<br />

och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åt-<br />

gärder för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 1 Skolans<br />

värdegrund och uppdrag, Den enskilda skolans utveckling ska skolans verksamhet<br />

utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett<br />

givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och<br />

lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt.<br />

Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp<br />

och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Vidare framgår i Lpo<br />

94, 2.8 Rektors ansvar, att rektorn, som pedagogisk ledare och chef för lärarna<br />

och övrig personal i skolan, har det övergripande ansvaret för att verksamheten<br />

som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Rektorn har således ansvaret<br />

för skolans resultat.<br />

I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att rutiner och systematik för uppföljning och utvärdering<br />

av verksamheten finns, men att analysen av varför och hur genomförda<br />

insatser påverkat resultaten är bristfällig. Utvärdering av i vilken utsträckning<br />

skolan lyckas med sitt kunskapsuppdrag fokuserar på ämnena svenska, engelska<br />

och matematik. På övergripande skolnivå saknas uppföljning och utvärdering<br />

av elevernas kunskapsresultat i samtliga ämnen. Vidare framkommer att<br />

det saknas en systematisk behandling av i vilken mån de nationella målen som<br />

gäller normer och värden har förverkligats och vilka åtgärder skolan avser att<br />

vidta för att minska lärarberoendet och ge samtliga elever likvärdiga förutsättningar<br />

när det gäller trygghet, inflytande och individanpassning av lärandet.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer sammantaget att skolan behöver förbättra sitt kvalitetsarbete.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

15 (15)<br />

3.4.2 Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller förordning-<br />

ens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt 1 § förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska<br />

varje skola, förskola och fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning<br />

som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av<br />

verksamheten. Enligt 3 § samma förordning ska kvalitetsredovisningarna innehålla<br />

en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen<br />

har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder <strong>kommun</strong>en respektive<br />

skolan, förskolan eller fritidshemmet avser att vidta för ökad måluppfyllelse.<br />

Vidare framgår i 3 a § att uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen<br />

ska redovisas i kvalitetsredovisningen. Enligt 4 § förordningen om kvalitetsredovisning<br />

inom skolväsendet m.m. ska skolans kvalitetsredovisning utarbetas<br />

under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare<br />

ska ges möjlighet att delta i arbetet med kvalitetsredovisning.<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> har inom barn- och utbildningsnämnden upprättat en mall för<br />

kvalitetsredovisningar som innehåller rubrikerna mål, bedömning av måluppfyllelse,<br />

analys samt åtgärder för förbättring. Gäddgårdsskolans kvalitetsredovisning<br />

utgår från den mallen. Skolans kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning<br />

av vilka aktiviteter som genomförts under året utifrån vissa mål inom<br />

bland annat områdena kunskaper, normer och värden samt ansvar och inflytande.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> kan dock konstatera att de analyser som görs av kunskapsresultaten<br />

är knapphändiga och inga andra kunskapsresultat än i matematik,<br />

svenska och engelska för årskurs 5 redovisas. Förskoleklassens resultat redovisas<br />

endast i liten omfattning. Gäddgårdsskolans kvalitetsredovisning saknar en<br />

redovisning av skolans utvärdering av likabehandlingsplanen. Elever och föräldrar<br />

har inte medverkat i arbetet med att utarbeta kvalitetsredovisningen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att kvalitetsredovisningen inte till fullo uppfyller de<br />

krav som förordningen ställer och detta behöver åtgärdas.<br />

2009-09-17 Stockholm<br />

Sture Löf<br />

Ann-Sofi Pihlgren


<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i Götlunda skola<br />

Förskoleklass<br />

Årskurs 1-6<br />

Inledning<br />

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Götlunda skola<br />

Dnr 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har granskat verksamheten i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> under och besökt Götlunda<br />

skola den 3 juni 2009. I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga<br />

för den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Tillsynen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning<br />

och kvalitetsarbete. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens<br />

krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet.<br />

Information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(www.<strong>Skolinspektionen</strong>.se/Tillsyn).<br />

Inom de områden där <strong>Skolinspektionen</strong> bedömt att åtgärder behövs har huvudmannen<br />

och rektorn för skolan ansvar för att åtgärder vidtas. Åtgärderna ska redovisas till <strong>Skolinspektionen</strong><br />

inom tre månader från dagen för <strong>Skolinspektionen</strong>s beslut, dvs. senast<br />

den 17 december 2009. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering<br />

av de ansvariga inspektörerna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning är dels dokument från <strong>kommun</strong>en och<br />

Götlunda skola, dels den information som samlats in under besöket. I Götlunda skola<br />

intervjuades rektorn, biträdande rektorn, lärare, annan personal och elever. Även annan<br />

information om <strong>kommun</strong>en och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem,<br />

eller som finns publicerad på annat sätt, har använts.<br />

Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i<br />

rapporten.<br />

Tabell 1: Antal elever<br />

Beskrivning av skolan<br />

Götlunda skola Antal elever<br />

Förskoleklass 17<br />

Grundskola 101<br />

Källa: Skolan uppgifter i samband med <strong>tillsyn</strong>en 2009.<br />

Götlunda skola är en skola med förskoleklass och årskurserna 1-6 som är belägen någon<br />

mil väster om <strong>Arboga</strong> stad. Till skolan hör också ett fritidshem. Skolan tillhör södra<br />

skolområdet och leds av en rektor och en biträdande rektor, som också har ledningsansvaret<br />

över två andra skolor i området. Tillsynen omfattar förskoleklass och grundskola,<br />

<strong>kommun</strong>ens ansvarstagande för fritidshemmet beskrivs i en separat rapport avseende<br />

hela <strong>kommun</strong>ens skolbarnsomsorg.


2 (11)<br />

Bedömningar<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en<br />

samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Kunskaper<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans kunskapsresultat och<br />

arbetet för att ge eleverna möjlighet att nå de nationella målen för lärandet uttryckta i<br />

läroplan och kursplaner. Vidare granskas vilka förutsättningar skolan ger eleverna att<br />

nå målen.<br />

1.1 Kunskapsresultat<br />

Kommentar och bedömning:<br />

Götlunda skola är en skola med förskoleklass och grundskolans årskurser 1-6. Således<br />

finns ingen nationell statistik över elevernas kunskapsutveckling. Skolans kvalitetsredovisning<br />

innehåller resultaten för de nationella ämnesproven i årskurs 5. År 2008 bedömdes<br />

76 procent uppnå målen för de nationella ämnesproven i svenska och matematik<br />

medan 71 procent bedömdes uppnå målen i engelska. Resultaten är en försämring<br />

från år 2007 då andelen elever som bedömdes uppnå målen i de nationella ämnesproven<br />

varierade mellan 82 (engelska) och 95 (matematik) procent.<br />

Skolan kan inte uppvisa någon övergripande kunskapsuppföljning i samtliga ämnen i<br />

förhållande till de nationella målen i årskurs 5.<br />

Mot bakgrund av att en övergripande kunskapsuppföljning saknas kan <strong>Skolinspektionen</strong><br />

inte bedöma huruvida eleverna i Götlunda skola når målen för utbildningen. Se<br />

vidare <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning av kvalitetsarbetet, 3.4.1<br />

1.2 Uppföljning och <strong>kommun</strong>ikation av kunskapsresultat<br />

Bedömningspunkter<br />

1.2.1 Lärarna följer fortlöpande upp elevernas kunskapsutveckling och resultat i alla<br />

ämnen i förhållande till styrdokumentens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

I 2 kap. 6 § grundskoleförordningen anges att det för varje ämne finns en kursplan<br />

innehållande både de mål som undervisningen ska sträva mot och de mål<br />

som eleverna ska ha uppnått efter femte och nionde skolåret. I kursplanerna för<br />

svenska, svenska som andraspråk och matematik finns också mål som eleverna<br />

ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. Enligt avsnitt 2.7 i läroplanen för<br />

det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, ska läraren allsidigt utvärdera varje


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

elevs kunskapsutveckling utifrån läroplanens och kursplanernas mål. Läraren<br />

ska muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera<br />

rektorn. Detta uppdrag omfattar skolans alla ämnen.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>en av Götlunda skola framkommer att det, på lärarnivå, finns en tydlig<br />

uppföljning av elevernas kunskapsresultat i svenska och matematik. Övriga<br />

ämnen följs inte upp i förhållande till de nationella målen med samma tydlighet.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att Brattbergsskolan behöver följa upp varje elevs<br />

kunskapsutveckling i samtliga ämnen i förhållande till de nationella målen i<br />

årskurs 3 och 5.<br />

3 (11)<br />

1.2.2 Lärarna genomför utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och soci-<br />

ala utveckling bäst kan stödjas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.2.3 Lärarna upprättar en individuell utvecklingsplan i samband med utvecklingssamta-<br />

let.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Enligt 7 kap. 2 § grundskoleförordningen ska läraren vid utvecklingssamtalet i<br />

en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling<br />

i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i, och<br />

sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt<br />

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av några exempel på individuella utvecklingsplaner<br />

från Götlunda skola och finner att dessa innehåller både skriftliga omdömen<br />

samt en framåtsyftande sammanfattande del. I de skriftliga omdömena anges<br />

ämnesmål som inte tydligt är kopplade till nationella mål. Vidare anges mål att<br />

sträva mot för eleven, och dessa mål saknar i flertalet fall koppling till de mål att<br />

sträva mot som återfinns i läroplan och kursplaner.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att Götlunda skola behöver utveckla sina individuella<br />

utvecklingsplaner så att de uppfyller författningarnas krav.


4 (11)<br />

1.3 Bedömning<br />

Bedömningspunkter<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.3.1 Lärarna använder resultaten från de nationella ämnesproven för att bedöma elevers<br />

kunskapsutveckling.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3.2 Vid bedömning utgår lärarna från de nationella målen i kursplanerna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4 Genomförande av utbildningen<br />

Bedömningspunkter<br />

1.4.1 Läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot anger inriktningen för skolans<br />

utbildning.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.2 Eleverna ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande över det egna lärandet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.3 Eleverna ges kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att<br />

arbeta i demokratiska former.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.4.4 De som arbetar i skolan samverkar inom och mellan verksamheterna för att göra<br />

skolan till en god miljö för elevernas utveckling och lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.5 Utbildningen i förskoleklassen stimulerar varje barns utveckling och lärande och<br />

ligger till grund till fortsatt skolgång.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5 Anpassning av verksamheten till elevernas behov<br />

Bedömningspunkter<br />

1.5.1 Skolans undervisning anpassas till varje elevs behov, förutsättningar,<br />

erfarenheter och tänkande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.2 Särskilt stöd ges till barn och elever som har svårigheter i skolarbetet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Av 4 kap. 1 § skollagen framgår att särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter<br />

i skolarbetet. Av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m.,<br />

Lpo 94, 2.2 Kunskaper, framgår bl.a. att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma<br />

och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Läraren ska bl.a. stimulera,<br />

handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Också i avsnitt 2.8 i<br />

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m. framgår att rektorn har ett<br />

särskilt ansvar för att undervisning och elevvårdsverksamhet utformas så att<br />

eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver för att nå målen för<br />

utbildningen. Av 5 kap. 1 § grundskoleförordningen framgår att om det genom<br />

uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat<br />

sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, ska rektorn<br />

5 (11)


6 (11)<br />

se till att behovet utreds.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

I Götlunda skola finns inte någon speciallärare, specialpedagog eller annan specialpedagogisk<br />

kompetens. Vid <strong>tillsyn</strong>en framkommer i samtal med biträdande<br />

rektor och lärare att lärarna efterlyser sådan kompetens för att säkerställa att rätt<br />

sorts särskilt stöd ges till de elever som bedömts vara i behov av sådant. Vidare<br />

uppges att eleverna för närvarande inte helt får det särskilda stöd de behöver för<br />

att nå målen för utbildningen, vilket även bekräftas av de förhållandevis låga<br />

kunskapsresultaten.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att Götlunda skola behöver försäkra sig om att eleverna<br />

får adekvat särskilt stöd i tillräcklig utsträckning för att nå målen för utbildningen.<br />

1.5.3 Vid behov av särskilda stödåtgärder utarbetas alltid åtgärdsprogram som uppfyller<br />

författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

2 Normer och värden<br />

Åtgärder behövs<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans arbete för att påverka<br />

och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta<br />

dem komma till uttryck i vardaglig handling samt skolans arbete för att ge eleverna en<br />

trygg miljö.<br />

2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Skolan utgör en trygg miljö som är inriktad på lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.2 Skolan och lärarna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

7 (11)<br />

2.1.3 Skolan har upprättat en plan mot kränkande behandling i enlighet med författning-<br />

arna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn<br />

och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller istället 14 a kap.<br />

skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya diskrimineringslagen<br />

(2008:567). De nya bestämmelserna innebär att skolorna från och med den 1<br />

januari 2009 ska beakta bestämmelserna i två regelverk för att garantera samma<br />

materiella skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.<br />

Det finns inget som hindrar att skolan/verksamheterna för samman de planer<br />

som ska upprättas till ett dokument. <strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> avser endast planen<br />

mot kränkande behandling. Planen ska utgå från en aktuell kartläggning<br />

och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller<br />

genomföras under det kommande året. Enligt 2 § förordningen om barns och<br />

elevers deltagande i arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande<br />

behandling ska eleverna vara delaktiga vid framtagandet, uppföljning och bearbetning<br />

av planen mot kränkande behandling.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>stillfället hade Götlunda skola inte upprättat någon plan mot kränkande<br />

behandling. <strong>Skolinspektionen</strong> istället granskat den likabehandlingsplan<br />

som finns på skolan. Denna uttrycker ett avståndstagande från alla former av<br />

kränkningar och innehåller en redogörelse för skolans förebyggande arbetet mot<br />

kränkningar. Planen saknar emellertid en tydlig ansvarsfördelning, tydliga rutiner<br />

för dokumentation samt årets planerade insatser/åtgärder utifrån en aktuell<br />

kartläggning av skolans behov på området. Eleverna har inte varit delaktiga i<br />

framtagandet av likabehandlingsplanen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att Götlunda skola behöver upprätta en plan mot<br />

kränkande behandling som uppfyller de krav som ställs på sådana planer. Vidare<br />

bör det framgå av planens namn att den också omfattar skolans arbete med<br />

att förebygga och förhindra kränkande behandling.<br />

3 Ledning och kvalitetsarbete<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område rektors ansvarstagande för<br />

skolans målinriktning samt hur skolans kvalitetsarbete fungerar för att säkra och förbättra<br />

kvaliteten i utbildningen. Tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt<br />

resurser i form av personal liksom hur rektorn följer bestämmelserna för skolan.


8 (11)<br />

3.1 Tillgång till likvärdig utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Varje elev erbjuds det garanterade antalet undervisningstimmar.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.1.2 Skolan erbjuder eleverna språkval, elevens val samt modersmålsundervisning i<br />

enlighet med författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.1.3 Skolan anordnar undervisning i svenska som andraspråk i enlighet med<br />

författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Ej relevant<br />

Åtgärder behövs<br />

- -<br />

3.1.4 Utbildningen är avgiftsfri för alla elever med undantag av enstaka inslag som kan<br />

föranleda obetydlig kostnad för eleverna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.2 Personalens utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.1 Skolans pedagogiska personal har utbildning för den undervisning de i<br />

huvudsak bedriver.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.2.2 Rektorn har genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk insikt.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.3 Rektors ansvar<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

9 (11)<br />

3.3.1 Rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet och tar som pedagogisk ledare<br />

det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de nationella må-<br />

len.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.2 Rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.3 Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och<br />

skolbarnsomsorg iakttas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.4 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.1 Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp<br />

och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i<br />

åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X


10 (11)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Motivering<br />

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 1 Skolans<br />

värdegrund och uppdrag, Den enskilda skolans utveckling ska skolans verksamhet<br />

utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett<br />

givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och<br />

lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt.<br />

Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp<br />

och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Vidare framgår i Lpo<br />

94, 2.8 Rektors ansvar, att rektorn, som pedagogisk ledare och chef för lärarna<br />

och övrig personal i skolan, har det övergripande ansvaret för att verksamheten<br />

som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Rektorn har således ansvaret<br />

för skolans resultat.<br />

I samtal med både rektor, biträdande rektor samt lärare framkommer att Götlunda<br />

skola gör vissa utvärderingar under året, främst i samband med upprättandet<br />

av kvalitetsredovisningen. På skolövergripande nivå utvärderas främst<br />

kunskapsresultat i matematik, svenska och engelska men inte i övriga ämnen.<br />

Vidare utvärderas också resultatet av arbetet med normer och värden i form av<br />

den enkät som årligen besvaras av bland annat årskurs 2 i <strong>kommun</strong>en. Det är<br />

också de två områden avseende grundskolan som ingår i den mall för kvalitetsredovisning<br />

som används i <strong>kommun</strong>en som helhet. Skolan företar inga övergripande<br />

utvärderingar av bland annat undervisningen och betydelsen av målen<br />

att sträva mot, individanpassning, särskilt stöd och skillnader i resultat mellan<br />

flickor och pojkar vilket alla är områden med stor betydelse för kvaliteten på<br />

utbildningen och således också för måluppfyllelsen. Rektorn beskriver att skolan<br />

från och med höstterminen 2009 kommer att arbeta efter ett årligt kvalitetshjul<br />

med kontinuerliga utvärderingar.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> gör bedömningen att Götlunda skola behöver utveckla sitt<br />

kvalitetsarbete så att detta omfattar fler områden med betydelse för måluppfyllelsen<br />

och därmed bidrar till att verksamheten som helhet inriktas på att nå de<br />

nationella målen.<br />

3.4.2 Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller<br />

förordningens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Enligt 1 § förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska<br />

varje skola, förskola och fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning<br />

som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av<br />

verksamheten. Enligt 3 § förordningen om kvalitetsredovisningen inom skolväsendet<br />

m.m. ska kvalitetsredovisningarna innehålla en bedömning av i vilken<br />

utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redo-


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

görelse för vilka åtgärder <strong>kommun</strong>en respektive skolan, förskolan eller fritidshemmet<br />

avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Enligt 3 a § förordningen om<br />

kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska uppföljning och utvärdering<br />

av likabehandlingsplanen redovisas i kvalitetsredovisningen. Enligt 4 § förordningen<br />

om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska skolans kvalitetsredovisning<br />

utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal och elever.<br />

Elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet med kvalitetsredovisning.<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> har upprättat en mall för kvalitetsredovisningar inom barn-<br />

och utbildningsnämnden och Götlunda skola följer den. Kvalitetsredovisningsmallen<br />

innehåller rubriker för områdena mål, bedömning av måluppfyllelse,<br />

analys samt åtgärder för förbättring. Analyserna är emellertid knapphändiga<br />

och består till större del av en beskrivning av hur skolan arbetare eller de aktiviteter<br />

som har genomförts inom området. Vidare kan <strong>Skolinspektionen</strong> konstatera<br />

att skolans planerade åtgärder för utveckling saknar en tydlig koppling till de<br />

analyser av resultaten som gjorts. Eleverna har inte varit delaktiga i framtagandet<br />

av kvalitetsredovisningen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver vidta åtgärder så att kvalitetsredovisningen<br />

till fullo uppfyller förordningens krav.<br />

2009-09-17 Stockholm<br />

Anna Rydin<br />

Lennart Andersson<br />

11 (11)


<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i Ladubacksskolan<br />

Förskoleklass<br />

Grundskola årskurs 1-5<br />

Inledning<br />

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Ladubacksskolan<br />

Dnr 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har granskat verksamheten i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> och besökt Ladubacksskolan<br />

27 maj 2009. I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för den<br />

regelbundna <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Tillsynen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning<br />

och kvalitetsarbete. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens<br />

krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet.<br />

Information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(www.skolinspektionen.se/Tillsyn).<br />

Inom de områden där <strong>Skolinspektionen</strong> bedömt att åtgärder behövs har <strong>kommun</strong>en<br />

och rektorn för skolan ansvar för att åtgärder vidtas. Åtgärderna ska redovisas till <strong>Skolinspektionen</strong><br />

inom tre månader från dagen för <strong>Skolinspektionen</strong>s beslut, dvs. senast<br />

den 17 december 2009. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering<br />

av de ansvariga inspektörerna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning är dels dokument från <strong>kommun</strong>en och<br />

Ladubacksskolan, dels den information som samlats in under besöket. I Ladubacksskolan<br />

intervjuades rektorn, lärare, elevvårdspersonal och elever. Även annan information<br />

om <strong>kommun</strong>en och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som<br />

finns publicerad på annat sätt, har använts.<br />

Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i<br />

rapporten.<br />

Tabell 1: Antal elever<br />

Beskrivning av skolan<br />

Ladubacksskolan Antal elever<br />

Förskoleklass 50<br />

Grundskola 224<br />

Källa: Skolans uppgift, våren 2009<br />

Ladubacksskolan är en skola i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> med förskoleklass och grundskola<br />

årskurs 1-5. Skolan leds av en rektor och en biträdande rektor. Rektor har det övergripande<br />

ansvaret för Norra skolområdet där förutom Ladubacksskolan även Medåkers


2 (12)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

skola, Stureskolan, Nybyholmsskolan samt fritidshem ingår. På Ladubacksskolan har<br />

biträdande rektorn det operativa ansvaret.<br />

Tillsynen omfattar förskoleklass och grundskola. Kommunens ansvarstagande för fritidshem<br />

beskrivs i separata rapporter.<br />

Bedömningar<br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en<br />

samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Kunskaper<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans kunskapsresultat och<br />

arbetet för att ge eleverna möjlighet att nå de nationella målen för lärandet uttryckta i<br />

läroplan och kursplaner. Vidare granskas vilka förutsättningar skolan ger eleverna att<br />

nå målen.<br />

1.1 Kunskapsresultat<br />

Kommentar och bedömning:<br />

Ladubacksskolan är en skola med förskoleklass, grundskolans årskurs 1-5. Således<br />

finns ingen nationell statistik över kunskapsresultat.<br />

För årskurs 5 anges resultaten från nationella proven i svenska, matematik och engelska.<br />

Det framgår att år 2008 nådde 94 procent av eleverna målen i svenska, 88 procent<br />

nådde målen i matematik och 98 procent nådde målen i engelska. Skolan visar en högre<br />

måluppfyllelse i samtliga tre ämnen jämfört med året innan.<br />

Skolan gör i sin kvalitetsredovisning en analys av resultaten och bland annat anges att<br />

tidigt insatt stöd och flexibel tilldelning av resurser har lett till ökad måluppfyllelse.<br />

Det saknas uppgifter om hur stor andel av eleverna i årskurs 5 som nått kursplanernas<br />

mål i samtliga ämnen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att elevernas resultat i de nationella ämnesproven i Ladubacksskolan<br />

indikerar att de i huvudsak når målen för utbildningen i ämnena svenska,<br />

matematik och engelska. För övriga ämnen kan ingen bedömning göras då resultat inte<br />

finns redovisade.<br />

1.2 Uppföljning och <strong>kommun</strong>ikation av kunskapsresultat<br />

Bedömningspunkter<br />

Lärarna följer fortlöpande upp elevernas kunskapsutveckling och resultat i alla ämnen i<br />

förhållande till styrdokumentens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Motivering<br />

I 2 kap. 6 § grundskoleförordningen anges att det för varje ämne finns en kursplan<br />

innehållande både de mål som undervisningen ska sträva mot och de mål<br />

som eleverna ska ha uppnått efter femte och nionde skolåret. I kursplanerna för<br />

svenska, svenska som andraspråk och matematik finns också mål som eleverna<br />

ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. Enligt avsnitt 2.7 i läroplanen för<br />

det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, ska läraren allsidigt utvärdera varje<br />

elevs kunskapsutveckling utifrån läroplanens och kursplanernas mål. Läraren<br />

ska muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera<br />

rektorn. Detta uppdrag omfattar skolans alla ämnen.<br />

I Ladubacksskolan följer lärarna upp elevernas kunskapsutveckling i förhållande<br />

till kursplanernas mål, dock inte i alla ämnen. Regelbundna uppföljningar<br />

görs i svenska, matematik och engelska. Elever, föräldrar samt rektorn saknar<br />

således information om hur eleverna utvecklas i förhållande till de nationella<br />

målen i årskurs 5 i samtliga ämnen i grundskolans kursplaner.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning är att lärarna på ett mer systematiskt sätt behöver<br />

följa upp och synliggöra varje elevs kunskapsresultat i alla ämnen.<br />

1.2.1 Lärarna genomför utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och<br />

sociala utveckling bäst kan stödjas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.2.2 Lärarna upprättar en individuell utvecklingsplan i samband med utvecklingssamtalet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Enligt 7 kap. 2 § grundskoleförordningen ställs krav på upprättande av en individuell<br />

utvecklingsplan (IUP) för varje elev vid utvecklingssamtalet. Den ska<br />

vara framåtsyftande och skriftligen sammanfatta vilka insatser som behövs för<br />

att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen<br />

för läroplanen och kursplanerna. Den ska också innehålla omdömen om elevens<br />

kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Dessa omdömen får vara betygsliknande<br />

men bör anpassas till elevens ålder och förutsättningar.<br />

De individuella utvecklingsplaner som <strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av är inte i<br />

tillräcklig utsträckning relaterade till kursplanernas mål. De uppsatta målen är<br />

inte alltid utvärderingsbara och bör ha en tydligare koppling mellan elevens<br />

utvecklingsområden och de insatser som föreslås för att eleven ska nå målen. I<br />

3 (12)


4 (12)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

flertalet planer framgår inte skolans insatser tillräckligt tydligt. Skriftliga omdömen<br />

har inte använts för alla elever i alla ämnen de ges undervisning i.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att Ladubacksskolan behöver se över innehållet i de<br />

individuella utvecklingsplanerna så att de överensstämmer med författningarnas<br />

krav. <strong>Skolinspektionen</strong> förutsätter att de nya bestämmelserna om individuella<br />

utvecklingsplaner och skriftliga omdömen ligger till grund för skolans fortsatta<br />

arbete i detta avseende.<br />

1.3 Bedömning och betygssättning<br />

Bedömningspunkter<br />

1.3.1 Lärarna använder resultaten från de nationella ämnesproven för att bedöma elevers<br />

kunskapsutveckling.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3.2 Vid bedömning utgår lärarna från de nationella målen i<br />

kursplanerna<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3.3 Betyg sätts, intyg och studieomdömen utfärdas samt betygskatalog förs enligt förordningarnas<br />

krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Ej relevant Ej relevant<br />

1.4 Genomförande av utbildningen<br />

Bedömningspunkter<br />

1.4.1 Läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot anger inriktningen för skolans<br />

utbildning.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.4.2 Eleverna ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande över det egna lärandet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Enligt 4 kap. 2 § skollagen ska eleverna ha inflytande över hur deras utbildning<br />

utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas<br />

efter deras ålder och mognad. Av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet<br />

m.m., Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, framgår bl.a. följande.<br />

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka<br />

krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare<br />

har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och<br />

arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande.<br />

Rektorn har, enligt avsnitt 2.8 i läroplanen, ett särskilt ansvar för att skolans<br />

arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.<br />

I samtalen med elever och lärare framkommer att det varierar mellan lärarna i<br />

vilken utsträckning skolans elever ges möjlighet att utöva inflytande över sitt<br />

eget lärande. Det framkommer även vid samtal med eleverna att det varierar i<br />

vilken grad de ges information om målen för utbildningen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att elevernas möjligheter att utöva inflytande över<br />

sin utbildning och sitt eget lärande behöver förbättras.<br />

1.4.3 Eleverna ges kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att<br />

arbeta i demokratiska former.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.4 De som arbetar i skolan samverkar inom och mellan verksamheterna för att göra<br />

skolan till en god miljö för elevernas utveckling och lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.5 Utbildningen i förskoleklassen stimulerar varje barns utveckling och lärande och<br />

ligger till grund till fortsatt skolgång.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

5 (12)


6 (12)<br />

1.5 Anpassning av verksamheten till elevernas behov<br />

Bedömningspunkter<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.5.1 Skolans undervisning anpassas till varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter<br />

och tänkande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.2 Särskilt stöd ges till barn och elever som har svårigheter i skolarbetet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.3 Vid behov av särskilda stödåtgärder utarbetas alltid åtgärdsprogram som uppfyller<br />

författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Motivering<br />

Av 5 kap. 1 § grundskoleförordningen framgår att om det genom uppgifter<br />

från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt<br />

framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, ska rektorn se<br />

till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd,<br />

ska rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet ska det<br />

framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas<br />

upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att<br />

delta när åtgärdsprogrammet utarbetas.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av ett antal åtgärdsprogram vilka inte tar sin<br />

utgångspunkt i elevernas behov. Det framgår inte heller hur åtgärderna ska<br />

utvärderas. I Ladubacksskolan upprättas åtgärdsprogram företrädesvis för<br />

elever i behov av stöd i ämnena svenska och matematik.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver utveckla sina åtgärdsprogram<br />

så att de uppfyller författningarnas krav.<br />

X


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

2 Normer och värden<br />

7 (12)<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans arbete för att påverka<br />

och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta<br />

dem komma till uttryck i vardaglig handling samt skolans arbete för att ge eleverna en<br />

trygg miljö.<br />

2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Skolan utgör en trygg miljö som är inriktad på lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.2 Skolan och lärarna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.3 Skolan har upprättat en plan mot kränkande behandling i enlighet med författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn<br />

och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller istället 14 a kap.<br />

skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya diskrimineringslagen<br />

(2008:567). De nya bestämmelserna innebär att skolorna från och med den 1<br />

januari 2009 ska beakta bestämmelserna i två regelverk för att garantera samma<br />

materiella skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.<br />

Det finns inget som hindrar att skolan/verksamheterna för samman de planer<br />

som ska upprättas till ett dokument. <strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> avser endast planen<br />

mot kränkande behandling. Planen ska utgå från en aktuell kartläggning<br />

och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller<br />

genomföras under det kommande året. Enligt 2 § förordningen om barns och<br />

elevers deltagande i arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande<br />

behandling ska eleverna vara delaktiga vid framtagandet, uppföljning och bear-


8 (12)<br />

betning av planen mot kränkande behandling.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Vid <strong>tillsyn</strong>stillfället hade Ladubacksskolan inte upprättat en plan mot kränkande<br />

behandling. <strong>Skolinspektionen</strong> har i stället granskat de likabehandlingsplaner<br />

som finns vid Ladubacksskolan. Denna uppfyller i flera delar inte kravet på en<br />

sådan plan, det saknas en specifik redovisning av verksamhetens behov utifrån<br />

en aktuell kartläggning. Det är viktigt att skolan kartlägger risksituationer, det<br />

vill säga tar reda på hur situationen ser ut, och utifrån kartläggningen vidtar<br />

åtgärder. Vidare har eleverna inte varit delaktiga i arbetet med att ta fram likabehandlingsplanen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s bedömer att skolan behöver upprätta planer mot kränkande<br />

behandling som fullt ut svarar mot författningarnas krav.<br />

3 Ledning och kvalitetsarbete<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område rektors ansvarstagande för<br />

skolans målinriktning samt hur skolans kvalitetsarbete fungerar för att säkra och förbättra<br />

kvaliteten i utbildningen. Tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt<br />

resurser i form av personal liksom hur rektorn följer bestämmelserna för skolan.<br />

3.1 Tillgång till likvärdig utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Varje elev erbjuds det garanterade antalet undervisningstimmar.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

I bilaga 3 till skollagen finns föreskrifter om utbildningens omfattning i grundskolan<br />

(timplan). Enligt 2 kap. 3 § grundskoleförordningen anges i timplanen<br />

bl.a. antalet timmar för ämnen och elevens val och det totalt garanterade antalet<br />

timmar (garanterad undervisningstid).<br />

Eleverna i Ladubacksskolan ges inte undervisning i ämnet hem- och konsumentkunskap<br />

och ges därmed inte möjlighet att uppnå målen i ämnet för<br />

årskurs 5. Vidare visar <strong>tillsyn</strong>en att elevens val inte ges till eleverna på Ladubacksskolan.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att eleverna garanteras<br />

den undervisning de har rätt till.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.1.2 Skolan erbjuder eleverna språkval, elevens val samt modersmålsundervisning i<br />

enlighet med författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.1.3 Skolan anordnar undervisning i svenska som andraspråk i enlighet med<br />

författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Undervisning i svenska som andraspråk ska enligt 2 kap 15-16 § § grundskoleförordningen<br />

anordnas om det behövs för de elever som har ett annat språk än<br />

svenska som modersmål. Undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas<br />

istället för undervisning i svenska. Beslut om sådan undervisning ska fattas av<br />

rektorn.<br />

I Ladubacksskolan finns elever som är i behov av undervisning i svenska som<br />

andraspråk och som tidigare erbjudits sådan undervisning. Under vårterminen<br />

2009 har man inom <strong>kommun</strong>en genomfört en omorganisation av undervisningen<br />

i svenska som andra språk vilket inneburit att Ladubacksskolans elever har<br />

blivit utan undervisning i ämnet.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att undervisning i svenska som andraspråk behöver<br />

anordnas för de elever som har behov av det.<br />

3.1.4 Utbildningen är avgiftsfri för alla elever med undantag av enstaka inslag som kan<br />

föranleda en obetydlig kostnad för eleverna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.2 Personalens utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.1 Skolans pedagogiska personal har utbildning för den undervisning de i huvudsak<br />

bedriver.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

9 (12)


10 (12)<br />

3.2.2 Rektorn har genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk insikt.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.3 Rektors ansvar<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.3.1 Rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet och tar som pedagogisk ledare<br />

det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Enligt 2 kap. 2 § skollagen ska det för ledningen av utbildningen i skolorna finnas<br />

rektorer. Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan.<br />

Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Av läroplanen<br />

för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar, framgår<br />

att som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har<br />

rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på<br />

att nå de nationella målen.<br />

Tillsynen visar att rektorns arbetstid ska fördelas mellan Medåkers skola, Ladubacksskolan,<br />

Stureskolan och Nybyholmsskolan. Vidare är rektorn ansvarig för<br />

fritidshemmen på Medåkers skola, Ladubacksskolan och Nybyholmsskolan.<br />

Rektorn är insatt i innebörden av det pedagogiska ledarskapet såsom att följa<br />

upp och pröva undervisningsmål, att förstå vikten av att säkerställa att eleverna<br />

får en likvärdig utbildning samt att verksamheten inriktas mot nationella mål. I<br />

samtal med biträdande rektor och lärarna framkommer dock att rektorn inte<br />

bedriver ett pedagogiskt ledarskap i syfte att utveckla och förbättra verksamheten<br />

i riktning mot de nationella målen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att det<br />

bedrivs ett pedagogiskt ledarskap på skolan.<br />

3.3.2 Rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.3.3 Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och<br />

skolbarnsomsorg iakttas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.4 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.1 Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp<br />

och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i<br />

åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 1 Skolans<br />

värdegrund och uppdrag, Den enskilda skolans utveckling ska skolans verksamhet<br />

utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett<br />

givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och<br />

lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt.<br />

Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp<br />

och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Vidare framgår i Lpo<br />

94, 2.8 Rektors ansvar, att rektorn, som pedagogisk ledare och chef för lärarna<br />

och övrig personal i skolan, har det övergripande ansvaret för att verksamheten<br />

som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Rektorn har således ansvaret<br />

för skolans resultat.<br />

I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att lärarna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på<br />

skolan, där verksamhet och resultat följs upp, diskuteras och utvärderas. Tillsynen<br />

visar dock det att det finns brister i skolans systematiska kvalitetsarbete på<br />

övergripande skolnivå. Det saknas uppföljning och utvärdering av elevernas<br />

kunskapsresultat i samtliga ämnen. Vidare framkommer att det saknas en systematisk<br />

bedömning av i vilken mån de nationella målen har förverkligats och<br />

vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Skolan saknar en<br />

utvärdering på övergripande nivå om undervisningen och betydelsen av exempelvis<br />

målen att sträva mot och individanpassning. Områden med betydelse för<br />

kvaliteten på utbildningen och således också för måluppfyllelsen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> gör bedömningen att Ladubacksskolan behöver utveckla sitt<br />

kvalitetsarbete så att det omfattar alla de områden som har betydelse för högre<br />

måluppfyllelse.<br />

11 (12)


12 (12)<br />

3.4.2 Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller<br />

förordningens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Motivering<br />

Enligt 1 § förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska<br />

varje skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den<br />

kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Enligt 3 §<br />

samma förordning ska kvalitetsredovisningarna innehålla en bedömning av i<br />

vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och<br />

en redogörelse för vilka åtgärder <strong>kommun</strong>en respektive skolan avser att vidta<br />

för ökad måluppfyllelse. Enligt 3 a § förordningen om kvalitetsredovisning inom<br />

skolväsendet m.m. ska i uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen<br />

redovisas i kvalitetsredovisningen. Enligt 4 § förordningen om kvalitetsredovisning<br />

inom skolväsendet m.m. ska skolans kvalitetsredovisning utarbetas under<br />

medverkan av lärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare ska<br />

ges möjlighet att delta i arbetet med kvalitetsredovisning.<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> har upprättat en mall för kvalitetsredovisningar inom barn-<br />

och utbildningsnämnden och Ladubackskolan följer den. Kvalitetsredovisningsmallen<br />

innehåller rubriker för områdena mål, bedömning av måluppfyllelse,<br />

analys samt åtgärder för förbättring. Ladubacksskolans kvalitetsredovisning<br />

för år 2008 innehåller beskrivningar av vilka aktiviteter som genomförts under<br />

året utifrån vissa mål inom bland annat områdena kunskaper samt normer och<br />

värden. <strong>Skolinspektionen</strong> kan konstatera att de analyser som görs av kunskapsresultaten<br />

är knapphändiga samt att de har en otydlig koppling till de åtgärder<br />

för utveckling som föreslås. Ladubacksskolans kvalitetsredovisning saknar en<br />

redovisning av skolans uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen.<br />

Eleverna har inte medverkat i arbetet med att utarbeta kvalitetsredovisningen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver vidta åtgärder så att kvalitetsredovisningen<br />

till fullo uppfyller förordningens krav.<br />

2009-09-17 Stockholm<br />

Birgitta Olsson<br />

Bellita Torén


<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i Medåkers skola<br />

Grundskola 1-5<br />

Förskoleklass<br />

Inledning<br />

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Medåkers skola<br />

Dnr 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har granskat verksamheten i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> och besökt Medåkers<br />

skola den 26 maj 2009. I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för<br />

den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Tillsynen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning<br />

och kvalitetsarbete. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens<br />

krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet.<br />

Information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(www.skolinspektionen.se/Tillsyn).<br />

Inom de områden där <strong>Skolinspektionen</strong> bedömt att åtgärder behövs har <strong>kommun</strong>en<br />

och rektorn för skolan ansvar för att åtgärder vidtas. Åtgärderna ska redovisas till <strong>Skolinspektionen</strong><br />

inom tre månader från dagen för <strong>Skolinspektionen</strong>s beslut, dvs. senast<br />

den 17 december 2009.<br />

Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga<br />

inspektörerna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning är dels dokument från <strong>kommun</strong>en och<br />

skolan, dels den information som samlats in under besöket. I Medåkers skola intervjuades<br />

rektorerna, lärare, annan personal och elever. Även annan information om <strong>kommun</strong>en<br />

och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad<br />

på annat sätt, har använts.<br />

Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i<br />

rapporten.<br />

Tabell 1: Antal elever<br />

Beskrivning av Medåkers skola<br />

Medåkers skola Antal elever<br />

Förskoleklass 10<br />

Grundskola 34<br />

Källa: Skolans egna uppgifter i samband med den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en 2009


2 (15)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Medåkers skola ligger i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> och innefattar förskoleklass och grundskola<br />

årskurserna 1-5. Skolledningen består av en rektor och en biträdande rektor. Rektorn<br />

har det övergripande ansvaret för Norra skolområdet där förutom Medåkers skola<br />

även Ladubacksskolan, Stureskolan och Nybyholmsskolan ingår. Rektorn har även<br />

ansvar för fritidshemmen på tre av skolorna. På Medåkers skola har den biträdande<br />

rektorn det operativa ansvaret. Skolan är en liten landbygdsskola med åldersintegrerade<br />

klasser.<br />

Tillsynen omfattar förskoleklass och grundskola. Kommunens ansvarstagande för fritidshem<br />

beskrivs i en separat rapport.<br />

Bedömningar<br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en<br />

samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Kunskaper<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans kunskapsresultat och<br />

arbetet för att ge eleverna möjlighet att nå de nationella målen för lärandet uttryckta i<br />

läroplan och kursplaner. Vidare granskas vilka förutsättningar skolan ger eleverna att<br />

nå målen.<br />

1.1 Kunskapsresultat<br />

Kommentar och bedömning:<br />

Medåkers skola är en skola med förskoleklass och grundskolans årskurs 1-5. Således<br />

finns ingen nationell statistik över kunskapsresultaten. Skolan saknar uppgifter om hur<br />

stor andel av eleverna som nått kursplanernas mål för årskurs 5 i alla ämnen. Skolan<br />

har inte analyserat eller redovisat eventuella könsskillnader i fråga om måluppfyllelse.<br />

I skolans kvalitetsredovisning för 2008 redovisas andelen elever i årskurs 5 som klarat<br />

de nationella proven i svenska, matematik och engelska. Sammanfattningsvis uppges<br />

de flesta elever ha uppnått målen i de redovisade ämnena.<br />

Eftersom skolan inte kan uppvisa någon övergripande kunskapsuppföljning i samtliga<br />

ämnen i förhållande till de nationella målen i årskurs 5, kan <strong>Skolinspektionen</strong> inte bedöma<br />

huruvida eleverna i Medåkers skola når målen för utbildningen. Se vidare <strong>Skolinspektionen</strong>s<br />

bedömning av kvalitetsarbetet, 3.4.1


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.2 Uppföljning och <strong>kommun</strong>ikation av kunskapsresultat<br />

Bedömningspunkter<br />

3 (15)<br />

1.2.1 Lärarna följer fortlöpande upp resultaten i alla ämnen/ämnesområden i förhållande<br />

till styrdokumentens krav.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Grundskola X<br />

Motivering<br />

I 2 kap. 6 § grundskoleförordningen anges att det för varje ämne finns en kursplan<br />

innehållande både de mål som undervisningen ska sträva mot och de mål<br />

som eleverna ska ha uppnått efter femte och nionde skolåret. I kursplanerna för<br />

svenska, svenska som andraspråk och matematik finns också mål som eleverna<br />

ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. Enligt avsnitt 2.7 i läroplanen för<br />

det obligatoriska skolväsendet m.m. , Lpo 94 ska läraren allsidigt utvärdera varje<br />

elevs kunskapsutveckling utifrån läroplanens och kursplanernas mål. Läraren<br />

ska muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera<br />

rektorn. Detta uppdrag omfattar skolans alla ämnen.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>en framkommer att lärarna på Medåkers skola inte följer upp elevernas<br />

kunskapsutveckling i alla ämnen. Regelbundna uppföljningar görs endast i<br />

svenska, matematik och engelska. Elever, föräldrar samt rektorn saknar således<br />

information om hur eleverna utvecklas i förhållande till de nationella målen i<br />

årskurs 5 i samtliga ämnen i grundskolans kursplaner.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning är att lärarna behöver följa upp och synliggöra<br />

varje elevs kunskapsutveckling i alla ämnen i årskurs 5.


4 (15)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.2.2 Lärarna genomför utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och soci-<br />

ala utveckling bäst kan stödjas.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Grundskola X<br />

Motivering<br />

I 7 kap. 2 § ska läraren fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare<br />

om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens<br />

vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala<br />

utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Informationen vid utvecklingssamtalet<br />

ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till<br />

målen i läroplanen och kursplanerna.<br />

Tillsynen av Medåkers skola visar att informationen till eleverna om elevens<br />

utveckling i relation till målen i läroplanen och i kursplanerna är begränsad till<br />

svenska, matematik och engelska.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att utvecklingssamtalen behöver kopplas till de nationella<br />

kursplanernas mål i alla ämnen.<br />

1.2.3 Lärarna upprättar en individuell utvecklingsplan i samband med utvecklingssamta-<br />

let.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Grundskola X<br />

Motivering<br />

Enligt 7 kap 2 § grundskoleförordningen ställs krav på upprättande av en individuell<br />

utvecklingsplan (IUP) för varje elev vid utvecklingssamtalet. Den ska<br />

vara framåtsyftande och skriftligen sammanfatta vilka insatser som behövs för<br />

att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen<br />

för läroplanen och kursplanerna. Den ska också innehålla omdömen om elevens<br />

kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Dessa omdömen får vara betygsliknande<br />

men bör anpassas till elevens ålder och förutsättningar.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

De planer som <strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av saknar tydlig koppling till de<br />

nationella målen i kursplanerna. Planerna är inte framåtsyftande och skolans<br />

insatser framgår inte tydligt. Vidare saknas skriftliga omdömen om elevernas<br />

kunskapsutveckling i samtliga ämnen de ges1 undervisning i.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att Medåkers skola behöver vidta åtgärder så att de<br />

individuella utvecklingsplanerna överensstämmer med författningarnas krav.<br />

1.3 Bedömning och betygssättning<br />

Bedömningspunkter<br />

5 (15)<br />

1.3.1 Lärarna använder resultaten från de nationella ämnesproven för att bedöma elevers<br />

kunskapsutveckling.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3.2 Vid bedömning utgår lärarna från de nationella målen i<br />

kursplanerna.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3.3 Betyg sätts, intyg och studieomdömen utfärdas samt betygskatalog förs enligt för-<br />

ordningarnas krav.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Grundskola Ej relevant Ej relevant


6 (15)<br />

1.4 Genomförande av utbildningen<br />

Bedömningspunkter<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.4.1 Läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot anger inriktningen för skolans<br />

utbildning.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.2 Elevernas ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande över det egna lärandet<br />

och eleverna i den obligatoriska särskolan utvecklar sitt eget sätt att lära och tillit<br />

till sin egen förmåga.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.3 Eleverna ges kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att<br />

arbeta i demokratiska former och eleverna i den obligatoriska särskolan ges möj-<br />

lighet till inflytande över hur deras utbildning utformas och till att påverka, vara<br />

delaktiga och ta ansvar.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.4 De som arbetar i skolan samverkar inom och mellan verksamheterna för att göra<br />

skolan till en god miljö för elevernas utveckling och lärande<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.4.5 Utbildningen i förskoleklassen stimulerar varje barns utveckling och lärande och<br />

ligger till grund för fortsatt skolgång.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Förskoleklass X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5 Anpassning av verksamheten till elevernas behov<br />

Bedömningspunkter<br />

7 (15)<br />

1.5.1 Skolans undervisning anpassas till varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter<br />

och tänkande.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.2 Särskilt stöd ges till barn och elever som har svårigheter i skolarbetet.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.3 Vid behov av särskilda stödåtgärder utarbetas alltid åtgärdsprogram som uppfyller<br />

författningarnas krav.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Grundskola X<br />

Motivering<br />

Av 5 kap. 1 § grundskoleförordningen framgår att om det genom uppgifter från<br />

skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer<br />

att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, ska rektorn se till att<br />

behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, ska rek-


8 (15)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

torn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet ska det framgå<br />

vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och<br />

utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när<br />

åtgärdsprogrammet utarbetas.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har fått exempel på ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet<br />

tar inte sin utgångspunkt i elevens behov. Det framgår inte heller hur och när<br />

åtgärderna ska utvärderas.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver utveckla sitt arbete med åtgärdsprogram<br />

så att de uppfyller författningarnas krav.<br />

2 Normer och värden<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans arbete för att påverka<br />

och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta<br />

dem komma till uttryck i vardaglig handling samt skolans arbete för att ge eleverna en<br />

trygg miljö.<br />

2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Skolan utgör en trygg miljö som är inriktad på lärande.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.2 Skolan och lärarna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

9 (15)<br />

2.1.3 Skolan har upprättat en plan mot kränkande behandling i enlighet med författning-<br />

arna.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Grundskola X<br />

Motivering<br />

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn<br />

och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller istället 14 a kap.<br />

skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya diskrimineringslagen<br />

(2008:567). De nya bestämmelserna innebär att skolorna från och med den 1<br />

januari 2009 ska beakta bestämmelserna i två regelverk för att garantera samma<br />

materiella skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.<br />

Det finns inget som hindrar att skolan/verksamheterna för samman de planer<br />

som ska upprättas till ett dokument. <strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> avser endast planen<br />

mot kränkande behandling. Planen ska utgå från en aktuell kartläggning<br />

och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller<br />

genomföras under det kommande året. Enligt 2 § förordningen om barns och<br />

elevers deltagande i arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande<br />

behandling ska eleverna vara delaktiga vid framtagandet, uppföljning och bearbetning<br />

av planen mot kränkande behandling.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>stillfället hade Medåkers skola inte upprättat en plan mot kränkande<br />

behandling. <strong>Skolinspektionen</strong> har i stället granskat den likabehandlingsplan som<br />

finns vid Medåkers skola. Tillsynen visar att planen saknar en beskrivning av<br />

planerade åtgärder utifrån en kartläggning av verksamhetens behov. Det är<br />

viktigt att skolan kartlägger risksituationer, det vill säga tar reda på hur situationen<br />

ser ut, och utifrån kartläggningen vidtar åtgärder.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas för att upprätta en plan<br />

mot kränkande behandling som fullt ut svarar mot författningarnas krav. Vidare<br />

vill <strong>Skolinspektionen</strong> påpeka att det av planens namn bör framgå att den också<br />

gäller för skolans arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling.


10 (15)<br />

3 Ledning och kvalitetsarbete<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område rektors ansvarstagande för<br />

skolans målinriktning samt hur skolans kvalitetsarbete fungerar för att säkra och förbättra<br />

kvaliteten i utbildningen. Tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt<br />

resurser i form av personal liksom hur rektorn följer bestämmelserna för skolan.<br />

3.1 Tillgång till likvärdig utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Varje elev erbjuds det garanterade antalet undervisningstimmar.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Grundskola X<br />

Motivering<br />

I bilaga 3 till skollagen finns föreskrifter om utbildningens omfattning i grundskolan<br />

(timplan). Enligt 2 kap. 3 § grundskoleförordningen anges i timplanen<br />

bl.a. antalet timmar för ämnen och elevens val och det totalt garanterade antalet<br />

timmar (garanterad undervisningstid).<br />

Tillsynen visar att eleverna i Medåkers skola inte erbjuds undervisning i ämnet<br />

hem- och konsumentkunskap och ges därmed inte möjlighet att uppnå målen i<br />

ämnet i årskurs 5. Vidare visar <strong>tillsyn</strong>en att elevens val inte ges till eleverna.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver försäkra sig om att eleverna ges<br />

förutsättningar att nå målen i alla ämnen och att elevens val ges i enlighet med<br />

timplanen.<br />

3.1.2 Skolan erbjuder eleverna språkval, elevens val samt modersmålsundervisning i<br />

enlighet med författningarna.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.1.3 Skolan anordnar undervisning i svenska som andraspråk i enlighet med författ-<br />

ningarna.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

11 (15)<br />

3.1.4 Utbildningen är avgiftsfri för alla elever med undantag av enstaka inslag som kan<br />

föranleda obetydlig kostnad för eleverna.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

3.2 Personalens utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.1 Skolans pedagogiska personal har utbildning för den undervisning de i huvudsak<br />

bedriver.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.2 Rektorn har genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk insikt.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs


12 (15)<br />

3.3 Rektors ansvar<br />

Bedömningspunkter<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.3.1 Rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet och tar som pedagogisk ledare<br />

det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de nationella må-<br />

len.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Grundskola X<br />

Motivering<br />

Enligt 2 kap. 2 § skollagen ska det för ledningen av utbildningen i skolorna finnas<br />

rektorer. Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan.<br />

Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Av läroplanen<br />

för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar, framgår<br />

att som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har<br />

rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på<br />

att nå de nationella målen.<br />

Tillsynen visar att rektorns arbetstid ska fördelas mellan Medåkers skola, Ladubacksskolan,<br />

Stureskolan och Nybyholmsskolan. Vidare är rektorn ansvarig för<br />

fritidshemmen på Medåkers skola, Ladubacksskolan och Nybyholmsskolan.<br />

Rektorn är insatt i innebörden av det pedagogiska ledarskapet såsom att följa<br />

upp och pröva undervisningsmål, att förstå vikten av att säkerställa att eleverna<br />

får en likvärdig utbildning samt att verksamheten inriktas mot nationella mål. I<br />

samtal med biträdande rektor och lärarna framkommer dock att rektorn inte<br />

bedriver ett pedagogiskt ledarskap i syfte att utveckla och förbättra verksamheten<br />

i riktning mot de nationella målen. Tillsynen visar även att rektorn inte uppfyller<br />

skollagens krav på förtrogenhet.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att det<br />

bedrivs ett pedagogiskt ledarskap på skolan och att rektorn är förtrogen med det<br />

dagliga arbetet.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.3.2 Rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.3 Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola<br />

och skolbarnsomsorg iakttas.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Grundskola X<br />

3.4 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.1 Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp<br />

13 (15)<br />

och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åt-<br />

gärder för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Grundskola X<br />

Motivering<br />

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 1 Skolans<br />

värdegrund och uppdrag, Den enskilda skolans utveckling ska skolans verksamhet<br />

utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett<br />

givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och<br />

lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt.<br />

Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp<br />

och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas.<br />

Vidare framgår i Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar, att rektorn, som pedagogisk ledare<br />

och chef för lärarna och övrig personal i skolan, har det övergripande ansvaret<br />

för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Detta<br />

medför en skyldighet att kontinuerligt följa upp och utvärdera elevernas kun-


14 (15)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

skapsresultat så att undervisningsmål och metoder ständigt kan prövas och utvecklas<br />

i förhållande till styrdokumentens krav.<br />

I samtal med både rektorn, biträdande rektorn samt lärare framkommer att lärarna<br />

i Medåkers skola gör vissa utvärderingar under året, främst i samband<br />

med upprättandet av kvalitetsredovisningen. Vidare utvärderas också resultatet<br />

av arbetet med normer och värden i form av den enkät som årligen besvaras av<br />

bland annat årskurs 2 i <strong>kommun</strong>en. Det är ett av två områden avseende grundskolan<br />

som ingår i den mall för kvalitetsredovisning som används i <strong>kommun</strong>en<br />

som helhet. Tillsynen visar dock att det på övergripande skolnivå saknas uppföljning<br />

och utvärdering av elevernas kunskapsresultat i årskurs 5 i samtliga<br />

ämnen. Det framkommer också att skolan på övergripande nivå inte utvärderar<br />

exempelvis elevernas möjlighet att utöva inflytande över sitt eget lärande, särskilt<br />

stöd och skillnader i resultat mellan flickor och pojkar vilket alla är områden<br />

med betydelse för kvaliteten på utbildningen och således också för måluppfyllelsen.<br />

För att ett systematiskt kvalitetsarbete ska komma till stånd på skolan,<br />

behöver lärarna diskutera, följa upp och utvärdera resultaten i verksamheten.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> gör bedömningen att Medåkers skola behöver utveckla sitt<br />

kvalitetsarbete så att det omfattar alla de områden som har betydelse för högre<br />

måluppfyllelse.<br />

3.4.2 Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller förordning-<br />

ens krav.<br />

Skolform Styrdokumentens mål<br />

och krav uppfylls<br />

huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Grundskola X<br />

Motivering<br />

Enligt 1 § förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska<br />

varje skola, förskola och fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning<br />

som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av<br />

verksamheten. Enligt 3 § förordningen om kvalitetsredovisningen inom skolväsendet<br />

m.m. ska kvalitetsredovisningarna innehålla en bedömning av i vilken<br />

utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse<br />

för vilka åtgärder <strong>kommun</strong>en respektive skolan förskola eller fritidshemmet<br />

avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Enligt 3 a § förordningen om<br />

kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska i uppföljning och utvärdering<br />

av likabehandlingsplanen redovisas i kvalitetsredovisningen


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Enligt 4 § förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska<br />

skolans kvalitetsredovisning utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal<br />

och elever. Elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet<br />

med kvalitetsredovisning.<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> har upprättat en mall för kvalitetsredovisningar inom barn-<br />

och utbildningsnämnden och Medåkers skola följer den. Kvalitetsredovisningsmallen<br />

innehåller rubriker för områdena mål, bedömning av måluppfyllelse,<br />

analys samt åtgärder för förbättring. I Medåkers skolas kvalitetsredovisning<br />

saknas dock uppföljning av elevernas kunskapsresultat, utöver nationella prov.<br />

Vidare har eleverna inte medverkat i framtagandet av kvalitetsredovisningen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att skolans kvalitetsredovisning<br />

till fullo uppfyller förordningens krav.<br />

2009-09-17 Stockholm<br />

Bellita Torén<br />

Birgitta Olsson<br />

15 (15)


<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i Nybyholmsskolan<br />

Förskoleklass<br />

Grundskola årskurs 1-5<br />

Inledning<br />

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Nybyholmsskolan<br />

Dnr 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har granskat verksamheten i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> och besökt Nybyholmsskolan<br />

den 13 maj 2009. I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga<br />

för den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Tillsynen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning<br />

och kvalitetsarbete. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens<br />

krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet.<br />

Information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(www.<strong>Skolinspektionen</strong>.se/sv/Tillsyn).<br />

Inom de områden där <strong>Skolinspektionen</strong> bedömt att åtgärder behövs har huvudmannen<br />

och rektorn för skolan ansvar för att åtgärder vidtas. Åtgärderna ska redovisas till <strong>Skolinspektionen</strong><br />

inom tre månader från dagen för <strong>Skolinspektionen</strong>s beslut, dvs. senast<br />

den 17 december 2009.<br />

Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga<br />

inspektörerna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning är dels dokument från <strong>kommun</strong>en och<br />

skolan, dels den information som samlats in under besöket. I Nybyholmsskolan intervjuades<br />

rektorn, biträdande rektorn, lärare och elever. Även annan information om<br />

<strong>kommun</strong>en och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns<br />

publicerad på annat sätt, har använts.<br />

Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i<br />

rapporten.<br />

Tabell 1: Antal elever på Nybyholmsskolan<br />

Beskrivning av skolan<br />

Nybyholmsskolan Antal elever<br />

Förskoleklass 17<br />

Grundskola 98<br />

Källa: Uppgifter från skolan i samband med <strong>tillsyn</strong>en 2009.<br />

Nybyholmsskolan ligger i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> och tillhör det Norra skolområdet. Skolan<br />

omfattar förskoleklass och grundskolans årskurser 1-5 samt fritidshem. Skolledningen<br />

består av en rektor och en biträdande rektor. Rektor har rektorsansvar för ytterligare tre<br />

skolor. Biträdande rektor har motsvarande ansvar för ytterligare en skola samt arbetar


2 (13)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

som skolpsykolog för <strong>kommun</strong>ens sju skolor på halvtid. Skolan är organiserad i två<br />

arbetslag; ett för förskoleklass–årskurs 2 och ett för årskurserna 3-5.<br />

Tillsynen omfattar förskoleklass och grundskola. Kommunens ansvarstagande för förskoleverksamhet<br />

och skolbarnsomsorg behandlas i separata rapporter avseende hela<br />

<strong>kommun</strong>ens verksamhet inom dessa områden.<br />

Bedömningar<br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en<br />

samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Kunskaper<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans kunskapsresultat och<br />

arbetet för att ge eleverna möjlighet att nå de nationella målen för lärandet uttryckta i<br />

läroplan och kursplaner. Vidare granskas vilka förutsättningar skolan ger eleverna att<br />

nå målen.<br />

1.1 Kunskapsresultat<br />

Kommentar och bedömning:<br />

Nybyholmsskolan saknar uppgifter om hur stor andel av eleverna som nått kursplanernas<br />

mål i alla ämnen. Skolan har inte analyserat eller redovisat eventuella könsskillnader<br />

i fråga om måluppfyllelse.<br />

I skolans kvalitetsredovisning för 2008 redovisas andelen elever i årskurs 5 som klarat<br />

de nationella proven i svenska, matematik och engelska. År 2008 uppnådde 95 procent<br />

av eleverna målen för de nationella proven i svenska, matematik och engelska.<br />

Eftersom skolan inte kan uppvisa någon övergripande kunskapsuppföljning i samtliga<br />

ämnen i förhållande till de nationella målen i årskurs 5 kan <strong>Skolinspektionen</strong> inte bedöma<br />

huruvida eleverna i Nybyholmsskolan når målen för utbildningen. Se vidare<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning av kvalitetsarbetet, 3.4.1.<br />

1.2 Uppföljning och <strong>kommun</strong>ikation av kunskapsresultat<br />

Bedömningspunkter<br />

1.2.1 Lärarna följer fortlöpande upp elevernas kunskapsutveckling och resultat i alla<br />

ämnen i förhållande till styrdokumentens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Motivering<br />

I 2 kap. 6 § grundskoleförordningen anges att det för varje ämne finns en kursplan<br />

innehållande både de mål som undervisningen ska sträva mot och de mål<br />

som eleverna ska ha uppnått efter femte och nionde skolåret. I kursplanerna för<br />

svenska, svenska som andraspråk och matematik finns också mål som eleverna<br />

ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. Enligt avsnitt 2.7 i läroplanen för<br />

det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, ska läraren allsidigt utvärdera varje<br />

elevs kunskapsutveckling utifrån läroplanens och kursplanernas mål. Läraren<br />

ska muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera<br />

rektorn. Detta uppdrag omfattar skolans alla ämnen.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>en framkommer att lärarna på Nybyholmsskolan inte följer upp elevernas<br />

kunskapsutveckling i alla ämnen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att elevernas kunskapsutveckling<br />

följs upp i samtliga ämnen i förhållande till de nationella målen.<br />

3 (13)<br />

1.2.2 Lärarna genomför utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och soci-<br />

ala utveckling bäst kan stödjas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.2.3 Lärarna upprättar en individuell utvecklingsplan i samband med utvecklingssamta-<br />

let.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

Motivering<br />

Enligt 7 kap. 2 § grundskoleförordningen ska läraren vid utvecklingssamtalet i<br />

en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling<br />

i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i, och<br />

sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt<br />

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.<br />

De individuella utvecklingsplaner som <strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av är inte<br />

tydligt framåtsyftande och saknar till stora delar kopplingar till de nationella<br />

målen i kursplanerna. Därtill framgår inte skolans insatser tydligt.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att Nybyholmsskolan behöver utveckla arbetet med<br />

individuella utvecklingsplaner så att dessa motsvarar förordningens krav.


4 (13)<br />

1.3 Bedömning<br />

Bedömningspunkter<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.3.1 Lärarna använder resultaten från de nationella ämnesproven för att bedöma elevers<br />

kunskapsutveckling.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3.2 Vid bedömning utgår lärarna från de nationella målen i kursplanerna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4 Genomförande av utbildningen<br />

Bedömningspunkter<br />

1.4.1 Läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot anger inriktningen för skolans<br />

utbildning.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.2 Eleverna ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande över det egna lärandet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.3 Eleverna ges kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att<br />

arbeta i demokratiska former.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.4.4 De som arbetar i skolan samverkar inom och mellan verksamheterna för att göra<br />

skolan till en god miljö för elevernas utveckling och lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

Motivering<br />

Enligt avsnitt 2.2 i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94,<br />

ska lärare samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen. Enligt<br />

avsnitt 2.5 i läroplanen ska samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och<br />

fritidshem utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.<br />

Av <strong>tillsyn</strong>en framkommer i samtal med skolledning och lärare att graden av<br />

samverkan mellan lärarna på skolan är låg i fråga om pedagogik, mål och bedömningar.<br />

Lärarna arbetar vanligtvis på egen hand med sin egen klass. Samverkan<br />

mellan fritidshem och skola är också svagt utvecklad.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver förbättra sin interna samverkan<br />

för att främja varje elevs utveckling och lärande.<br />

1.4.5 Utbildningen i förskoleklassen stimulerar varje barns utveckling och lärande och<br />

ligger till grund till fortsatt skolgång.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5 Anpassning av verksamheten till elevernas behov<br />

Bedömningspunkter<br />

1.5.1 Skolans undervisning anpassas till varje elevs behov, förutsättningar,<br />

erfarenheter och tänkande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

5 (13)


6 (13)<br />

1.5.2 Särskilt stöd ges till barn och elever som har svårigheter i skolarbetet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Motivering<br />

Av 4 kap. 1 § skollagen framgår att särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter<br />

i skolarbetet. Av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m.,<br />

Lpo 94, 2.2 Kunskaper, framgår bl.a. att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma<br />

och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Läraren ska bl.a. stimulera,<br />

handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Också i avsnitt 2.8 i<br />

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet m.m. framgår att rektorn har ett<br />

särskilt ansvar för att undervisning och elevvårdsverksamhet utformas så att<br />

eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver för att nå målen för<br />

utbildningen. Av 5 kap. 2 § grundskoleförordningen framgår att en elev ska få<br />

studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.<br />

Vid samtal med rektorer och lärare framkommer att alla elever i behov av särskilt<br />

stöd inte ges detta. Det framkommer att skolan saknar rutiner för att identifiera<br />

behov av särskilt stöd respektive behov av studiehandledning på modersmålet.<br />

Orsaker till bristerna i fråga om särskilt stöd uppges vara bl.a. bristande<br />

personalresurser och tillgång till lokaler för undervisning i mindre grupper.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att alla elever som är i<br />

behov av särskilt stöd får detta.<br />

1.5.3 Vid behov av särskilda stödåtgärder utarbetas alltid åtgärdsprogram som uppfyller<br />

författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

Motivering<br />

Av 5 kap. 1 § grundskoleförordningen framgår att om det genom uppgifter från<br />

skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer<br />

att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, ska rektorn se till att<br />

behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, ska rektorn<br />

se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet ska det framgå<br />

vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och<br />

utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när<br />

åtgärdsprogrammet utarbetas.<br />

På Nybyholmsskolan upprättas inte åtgärdsprogram för alla elever i behov av<br />

särskilt stöd.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Det förkommer vidare brister i personalens kunskap om skillnaden i funktion<br />

mellan åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. I skolans kvalitetsredovisning<br />

för 2008 uppgavs att man använder den individuella utvecklingsplanen<br />

för att åstadkomma kunskapsförbättringar för de elever i årskurs 5 som<br />

inte nått målen för de nationella proven, men åtgärdsprogram nämns inte. Åtgärdsprogram<br />

uppges däremot användas i fråga om elever i årskurs 2 som riskerar<br />

att inte nå kunskapsmålen. <strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av några exempel<br />

på åtgärdsprogram. Dessa saknar en tydlig koppling till nationella mål. I<br />

vissa fall framkommer inte heller vilka behov eleven har eller hur dessa ska<br />

kunna tillgodoses. Vidare framgår inte på vilket sätt de ska utvärderas.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver vidta åtgärder för att säkerställa<br />

att åtgärdsprogram upprättas för alla elever som riskerar att inte uppnå målen<br />

samt att åtgärdsprogrammen utvecklas så att de uppfyller författningarnas krav.<br />

2 Normer och värden<br />

7 (13)<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans arbete för att påverka<br />

och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta<br />

dem komma till uttryck i vardaglig handling samt skolans arbete för att ge eleverna en<br />

trygg miljö.<br />

2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Skolan utgör en trygg miljö som är inriktad på lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.2 Skolan och lärarna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

Motivering<br />

Enligt 1 kap. 2 § skollagen ska verksamheten i skolan utformas i överensstämmelse<br />

med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar<br />

inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för<br />

vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom skolan främja jämställdheten<br />

mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling,<br />

såsom mobbning och rasistiska beteenden. Av läroplanen för det obligatoriska<br />

skolväsendet m.m., Lpo 94, 2.1 Normer och värden, framgår att alla


8 (13)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet,<br />

solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,<br />

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,<br />

aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och<br />

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett<br />

demokratiskt förhållningssätt.<br />

Tillsynen visar att det på Nybyholmsskolan saknas ett systematiskt värdegrundsarbete.<br />

Enligt skolans kvalitetsredovisning har man under 2008 inte arbetat<br />

målmedvetet och aktivt med trygghet, respekt, trivsel, goda sociala relationer<br />

och likabehandling. Enligt samtal med skolledning och elever råder inte ett<br />

gemensamt förhållningssätt bland skolans personal i fråga om normer och värden.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att ett aktivt värdegrundsarbete<br />

bedrivs av alla på skolan.<br />

2.1.3 Skolan har upprättat en plan mot kränkande behandling i enlighet med författning-<br />

arna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

Motivering<br />

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn<br />

och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller istället 14 a kap.<br />

skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya diskrimineringslagen<br />

(2008:567). De nya bestämmelserna innebär att skolorna från och med den 1<br />

januari 2009 ska beakta bestämmelserna i två regelverk för att garantera samma<br />

materiella skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.<br />

Det finns inget som hindrar att skolan/verksamheterna för samman de planer<br />

som ska upprättas till ett dokument. <strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> avser endast planen<br />

mot kränkande behandling. Planen ska utgå från en aktuell kartläggning<br />

och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller<br />

genomföras under det kommande året. Enligt 2 § förordningen om barns och<br />

elevers deltagande i arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande<br />

behandling ska eleverna vara delaktiga vid framtagandet, uppföljning och bearbetning<br />

av planen mot kränkande behandling.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>stillfället hade Nybyholmsskolan inte upprättat en plan mot kränkande<br />

behandling. <strong>Skolinspektionen</strong> har i stället granskat den likabehandlingsplan<br />

som finns vid Nybyholmsskolan. <strong>Skolinspektionen</strong> har funnit att planen inte<br />

tydligt utgår från en aktuell kartläggning av skolans behov inom området. Innehållet<br />

i planen är inte heller förankrat bland personal som elever på skolan.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolan behöver vid åtgärder så att skolans plan<br />

mot kränkande behandling uppfyller lagens krav.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3 Ledning och kvalitetsarbete<br />

9 (13)<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område rektors ansvarstagande för<br />

skolans målinriktning samt hur skolans kvalitetsarbete fungerar för att säkra och förbättra<br />

kvaliteten i utbildningen. Tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt<br />

resurser i form av personal liksom hur rektorn följer bestämmelserna för skolan.<br />

3.1 Tillgång till likvärdig utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Varje elev erbjuds det garanterade antalet undervisningstimmar.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

Motivering<br />

I bilaga 3 till skollagen finns föreskrifter om utbildningens omfattning i grundskolan<br />

(timplan). Enligt 2 kap. 3 § grundskoleförordningen anges i timplanen<br />

bl.a. antalet timmar för ämnen och elevens val och det totalt garanterade antalet<br />

timmar (garanterad undervisningstid).<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>en framkommer att elevens val inte erbjuds på Nybyholmsskolan.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att eleverna får den<br />

undervisningstid de har rätt till.<br />

3.1.2 Skolan erbjuder eleverna språkval, elevens val samt modersmålsundervisning i<br />

enlighet med författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

Motivering<br />

Av 2 kap. 9 § grundskoleförordningen framgår följande. Om en eller båda av<br />

elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och<br />

språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få sin undervisning<br />

i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning), om eleven har grundläggande<br />

kunskaper i språket och eleven önskar få sådan undervisning.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>en av Nybyholmsskolan framkommer att alla elever som har rätt till<br />

och vill ha modersmålsundervisning inte ges detta.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att eleverna erbjuds<br />

modersmålsundervisning i enlighet med författningarnas krav.


10 (13)<br />

3.1.3 Skolan anordnar undervisning i svenska som andraspråk i enlighet med<br />

författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Motivering<br />

Undervisning i svenska som andraspråk ska enligt 2 kap. 15-16 § § grundskoleförordningen<br />

om det behövs anordnas för de elever som har ett annat språk än<br />

svenska som modersmål. Undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas<br />

istället för undervisning i svenska. Beslut om sådan undervisning ska fattas av<br />

rektorn.<br />

På Nybyholmsskolan finns elever som är i behov av undervisning i svenska som<br />

andraspråk men som i stället erbjuds särskilt stöd i svenska. I <strong>tillsyn</strong>en framkommer<br />

att skolan inte gör någon tydlig åtskillnad mellan ämnena svenska och<br />

svenska som andraspråk.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att undervisning i svenska som andraspråk behöver<br />

anordnas för de elever som behöver det.<br />

3.1.4 Utbildningen är avgiftsfri för alla elever med undantag av enstaka inslag som kan<br />

föranleda obetydlig kostnad för eleverna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

3.2 Personalens utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.1 Skolans pedagogiska personal har utbildning för den undervisning de i<br />

huvudsak bedriver.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.2.2 Rektorn har genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk insikt.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

3.3 Rektors ansvar<br />

Bedömningspunkter<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

11 (13)<br />

3.3.1 Rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet och tar som pedagogisk ledare<br />

det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de nationella må-<br />

len.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

Motivering<br />

Enligt 2 kap. 2 § skollagen ska det för ledningen av utbildningen i skolorna finnas<br />

rektorer. Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan.<br />

Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Av läroplanen<br />

för det obligatoriska skolväsendet m.m., Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar, framgår<br />

att som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har<br />

rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på<br />

att nå de nationella målen.<br />

Tillsynen visar att rektorns arbetstid ska fördelas mellan Medåkerskolan, Ladubacksskolan,<br />

Stureskolan och Nybyholmsskolan. Vidare är rektorn ansvarig för<br />

fritidshemmen på Medåkerskolan, Ladubacksskolan och Nybyholmsskolan.<br />

Rektorn är insatt i innebörden av det pedagogiska ledarskapet såsom att följa<br />

upp och pröva undervisningsmål, att förstå vikten av att säkerställa att eleverna<br />

får en likvärdig utbildning samt att verksamheten inriktas mot nationella mål. I<br />

samtal med biträdande rektor och lärarna framkommer dock att rektorn inte<br />

bedriver ett pedagogiskt ledarskap i syfte att utveckla och förbättra verksamheten<br />

i riktning mot de nationella målen. Tillsynen visar också att rektorn inte uppfyller<br />

skollagens krav på förtrogenhet.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att det<br />

bedrivs ett pedagogiskt ledarskap på skolan och att rektorn är förtrogen med det<br />

dagliga arbetet.


12 (13)<br />

3.3.2 Rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.3 Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och<br />

skolbarnsomsorg iakttas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

3.4 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningspunkter<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.4.1 Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp<br />

och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i<br />

åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.2 Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller<br />

förordningens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

Motivering<br />

Enligt 1 § förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska<br />

varje skola, förskola och fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning<br />

som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av<br />

verksamheten. Enligt 3 § förordningen om kvalitetsredovisningen inom skolväsendet<br />

m.m. ska kvalitetsredovisningarna innehålla en bedömning av i vilken<br />

utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse<br />

för vilka åtgärder <strong>kommun</strong>en respektive skolan förskola eller fritidshemmet<br />

avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Enligt 3 a § förordningen om<br />

kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska i uppföljning och utvärdering<br />

av likabehandlingsplanen redovisas i kvalitetsredovisningen. Enligt 4 § förordningen<br />

om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska skolans kvalitets-<br />

x


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

redovisning utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal och elever.<br />

Elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet med kvalitetsredovisning.<br />

<strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> har upprättat en mall för kvalitetsredovisningar inom barn-<br />

och utbildningsnämnden och Nybyholmsskolan följer den. Kvalitetsredovisningen<br />

innehåller mål, bedömning av måluppfyllelse, analys samt åtgärder för<br />

förbättring. Vid sidan av resultat på nationella prov ges dock ingen redovisning<br />

av elevernas resultat i olika ämnen i förhållande till uppnåendemålen för<br />

årskurs 5. Dessutom har inte elever och föräldrar givits möjlighet att delta i arbetet<br />

med kvalitetsredovisningen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att skolans kvalitetsredovisning<br />

till fullo uppfyller förordningens krav.<br />

2009-09-17 Stockholm<br />

Anne-Marie Lindström<br />

Marita Bergman<br />

13 (13)


<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i Stureskolan<br />

Grundskola årskurserna 6-9<br />

Inledning<br />

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Stureskolan<br />

Dnr 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har granskat verksamheten i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> och besökt Stureskolan<br />

den 12 maj 2009. I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för den<br />

regelbundna <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Tillsynen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning<br />

och kvalitetsarbete. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens<br />

krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet.<br />

Information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(www.skolinspektionen.se/Tillsyn).<br />

Inom de områden där <strong>Skolinspektionen</strong> bedömt att åtgärder behövs har <strong>kommun</strong>en<br />

och rektorn för skolan ansvar för att åtgärder vidtas. Åtgärderna ska redovisas till <strong>Skolinspektionen</strong><br />

inom tre månader från dagen för <strong>Skolinspektionen</strong>s beslut, dvs. senast<br />

den 17 december 2009.<br />

Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga<br />

inspektörerna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning är dels dokument från <strong>kommun</strong>en och<br />

Stureskolan, dels den information som samlats in under besöket. I Stureskolan intervjuades<br />

rektorn, lärare och elever. Även annan information om <strong>kommun</strong>en och skolan<br />

från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat<br />

sätt, har använts.<br />

Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i<br />

rapporten.<br />

Tabell 1: Antal elever på Stureskolan<br />

Beskrivning av skolan<br />

Stureskolan Antal elever<br />

Grundskola 318<br />

Källa: Skolans egen uppgift.<br />

Stureskolan är en grundskola med årskurserna 6-9 belägen i centrala <strong>Arboga</strong>. Skolan<br />

har fyra arbetslag varav ett lag arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Utvecklingsledare<br />

leder arbetslagen och utgör tillsammans med rektor, skolans ledningsgrupp.<br />

Rektorn har ett övergripande ansvar för det Norra skolområdet där Stureskolan, Nybyholmskolan,<br />

Ladubackskolan och Medåkerskolan ingår. Rektorn har ett operativt


2 (13)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

ansvar på Stureskolan. Biträdande rektorer har motsvarande funktion på de övriga<br />

skolorna. På skolan arbetar 44 personer, varav 34 är pedagoger.<br />

Bedömningar<br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en<br />

samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Kunskaper<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans kunskapsresultat och<br />

arbetet för att ge eleverna möjlighet att nå de nationella målen för lärandet uttryckta i<br />

läroplan och kursplaner. Vidare granskas vilka förutsättningar skolan ger eleverna att<br />

nå målen.<br />

1.1 Kunskapsresultat<br />

Tabell 2: Resultat för elever i årskurs 9<br />

Genomsnittligt<br />

meritvärde<br />

Andel (%) som nått<br />

målen i samtliga<br />

ämnen<br />

Andel (%) behöriga<br />

till nationellt program<br />

Källa: Skolverkets nationella statistik<br />

Kommentar och bedömning:<br />

Stureskolan Samtliga<br />

skolor i<br />

<strong>kommun</strong>en 1<br />

Kommungrupp<br />

2<br />

Riket 3<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2008 2008<br />

228,7 205,6 224,6 213,1 215,2 213,0 201,7 209,3<br />

70,9 66,6 76,6 71,6<br />

68,4<br />

73,9 74 77<br />

100,0 89,4 94,7 91,4 92,6 92,4 89 89<br />

Av tabell 2 framgår att 68,4 procent av eleverna lämnar grundskolan med fullständigt<br />

slutbetyg och att kunskapsresultaten under de den senaste 5årsperioden<br />

legat mellan 66,6 och 76,6 procent. Resultatet år 2008 ligger under<br />

genomsnittet för riket. Resultatet avseende andelen elever som är behöriga till<br />

ett nationellt program har under samma period varierat mellan 89,4 och 100<br />

1 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>en<br />

2 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>gruppen<br />

3 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i riket


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

procent. Betygsresultaten visar vidare på stora könsskillnader år 2008, där flickorna<br />

hade ett genomsnittligt meritvärde på 244,6 och pojkarna 193,8. Motsvarande<br />

resultat avseende andelen som inte nått målen i samtliga ämnen är 12,5<br />

procent för flickor och 32,7 procent för pojkar.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att ytterligare åtgärder behövs så att alla elever ges<br />

förutsättningar att nå lägst målen för utbildningen.<br />

1.2 Uppföljning och <strong>kommun</strong>ikation av kunskapsresultat<br />

Bedömningspunkter<br />

1.2.1 Lärarna följer fortlöpande upp elevernas kunskapsutveckling och resultat i alla<br />

ämnen i förhållande till styrdokumentens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3 (13)<br />

1.2.2 Lärarna genomför utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala<br />

utveckling bäst kan stödjas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.2.3 Lärarna upprättar en individuell utvecklingsplan i samband med utvecklingssamtalet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt 7 kap. 2 § grundskoleförordningen ska läraren vid utvecklingssamtalet i<br />

en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling<br />

i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i, och<br />

sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt<br />

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.<br />

2008 trädde nya bestämmelser om individuella utvecklingsplaner i kraft. I 7 kap.<br />

2 § grundskoleförordningen anges nu att de individuella utvecklingsplanerna<br />

inte längre ska vara enbart framåtsyftande utan också innehålla skriftliga omdömen<br />

om elevens kunskaper i varje ämne som eleven undervisas i och ev.<br />

överenskommelser som träffats under utvecklingssamtalet. Läraren ska muntligt<br />

och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn. Mer


4 (13)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

information finns i Skolverkets allmänna råd om den individuella utvecklingsplanen<br />

med skriftliga omdömen.<br />

De individuella utvecklingsplaner som <strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av innehåller<br />

skriftliga omdömen av elevens kunskaper i samtliga ämnen, provresultat,<br />

en betygsprognos, arbete på lektioner och elevens sociala kompetens. I planen<br />

finns mål formulerade avseende elevens sociala utveckling, studieförmåga/sätt<br />

att lära samt kunskapsmål. Enligt <strong>Skolinspektionen</strong> är varken beskrivningen av<br />

elevens kunskapsutveckling eller de mål som sätts upp för eleven relaterade till<br />

de nationella målen i ämnena. Ej heller framgår det vilka insatser som skolan<br />

behöver vidta för att eleven ska nå så långt som möjligt i riktning mot läroplanens<br />

och kursplanernas mål.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att Stureskolan behöver vidta åtgärder för att de<br />

individuella utvecklingsplanerna ska motsvara förordningens krav.<br />

1.3 Bedömning och betygssättning<br />

Bedömningspunkter<br />

1.3.1 Lärarna använder resultaten från de nationella ämnesproven för att bedöma elevers<br />

kunskapsutveckling och som stöd för betygssättning.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3.2 Vid bedömning och betygssättning utgår lärarna från de nationella målen i<br />

kursplanerna och från betygskriterierna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3.3 Betyg sätts och utfärdas, skriftliga bedömningar ges och betygskatalog förs<br />

enligt grundskoleförordningens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.4 Genomförande av utbildningen<br />

Bedömningspunkter<br />

1.4.1 Läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot anger inriktningen för skolans<br />

utbildning.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.2 Eleverna ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande över det egna lärandet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt 4 kap. 2 § skollagen ska eleverna ha inflytande över hur deras utbildning<br />

utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande ska anpassas<br />

efter deras ålder och mognad. Av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet<br />

m.m., Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, framgår bl.a. följande. Skolan<br />

ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan<br />

ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare<br />

har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer<br />

är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande. Rektorn<br />

har, enligt avsnitt 2.8 i läroplanen, ett särskilt ansvar för att skolans arbetsformer<br />

utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.<br />

Tillsynen i Stureskolan visar genom samtal med lärare och elever att elevernas<br />

möjligheter att utöva inflytande över undervisningsprocessen och över sitt eget<br />

lärande är begränsat. När det gäller undervisningens innehåll bestämmer läraren<br />

i huvudsak detta. Vidare visar <strong>tillsyn</strong>en att elevernas kännedom om målen<br />

för utbildningen varierar mellan ämnen och lärare och att elevernas individuella<br />

utvecklingsplaner inte används för att ge dem större inflytande över sitt eget<br />

lärande.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer sammantaget att elevernas möjligheter att utöva<br />

inflytande över sin utbildning och sitt eget lärande behöver förbättras.<br />

1.4.3 Eleverna ges kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att<br />

arbeta i demokratiska former.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

5 (13)


6 (13)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.4.4 De som arbetar i skolan samverkar inom och mellan verksamheterna för att göra<br />

skolan till en god miljö för elevernas utveckling och lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5 Anpassning av verksamheten till elevernas behov<br />

Bedömningspunkter<br />

1.5.1 Skolans undervisning anpassas till varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter<br />

och tänkande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.2 Särskilt stöd ges till barn och elever som har svårigheter i skolarbetet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt 1 kap. 2 § och 4 kap. 1 § skollagen samt 5 kap. 1 § grundskoleförordningen<br />

ska hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd och sådant stöd ska också ges<br />

till elever som har svårigheter i skolarbetet. Också i avsnitt 2.8 i läroplanen för<br />

det obligatoriska skolväsendet m.m. framgår att rektorn har ett särskilt ansvar<br />

för att undervisning och elevvårdsverksamhet utformas så att eleverna får det<br />

särskilda stöd och den hjälp de behöver för att nå målen för utbildningen. Enligt<br />

5 kap. 2 § grundskoleförordningen ska en elev ges studiehandledning på sitt<br />

modersmål om eleven behöver det.<br />

I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att särskilt stöd erbjuds främst elever som riskerar att<br />

inte nå målen i svenska, engelska och matematik. I övriga ämnen erbjuds inte<br />

detta stöd. Resultaten, där en stor andel av elever under ett flertal år, har slutat<br />

årskurs 9 utan att ha nått målen för samtliga ämnen visar att stödet har varit<br />

otillräckligt och ej utformat så att eleverna fått det särskilda stöd och hjälp de<br />

behövt för att nå målen för utbildningen.<br />

De elever i Stureskolan som har ett annat modersmål än svenska erbjuds undervisning<br />

på modersmålet. En bedömning görs om dessa elever är i behov av särskilt<br />

stöd i svenska, dock saknas rutiner för att bedöma om eleverna är i behov


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

av studiehandledning eller inte.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas så att alla elever som är i<br />

behov av särskilt stöd kan få detta och att skolan behöver förvissa sig om att<br />

studiehandledning på modersmålet ges till alla elever som behöver det, oberoende<br />

av ämne.<br />

7 (13)<br />

1.5.3 Vid behov av särskilda stödåtgärder utarbetas alltid åtgärdsprogram som uppfyller<br />

författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Av 5 kap. 1 § grundskoleförordningen framgår att om det genom uppgifter från<br />

skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer<br />

att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, ska rektorn se till att<br />

behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, ska rektorn<br />

se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet ska det framgå<br />

vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och<br />

utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när<br />

åtgärdsprogrammet utarbetas.<br />

I Stureskolan upprättas inte åtgärdsprogram i alla ämnen för alla elever i behov<br />

av särskilt stöd. Detta gäller exempelvis i ämnet idrott. De åtgärdsprogram som<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> tagit del är av skiftande kvalitet. Exempelvis framgår inte i alla<br />

vilka behov eleven har samt vilka insatser skolan ämnar göra.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behövs så att åtgärdsprogram upprättas<br />

som uppfyller förordningens krav.<br />

2 Normer och värden<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans arbete för att påverka<br />

och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta<br />

dem komma till uttryck i vardaglig handling samt skolans arbete för att ge eleverna en<br />

trygg miljö.<br />

2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Skolan utgör en trygg miljö som är inriktad på lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


8 (13)<br />

2.1.2 Skolan och lärarna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

2.1.3 Skolan har upprättat en plan mot kränkande behandling i enlighet med författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Motivering<br />

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn<br />

och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009. Därefter gäller istället 14 a kap.<br />

skollagen (1985:1100, ändrad genom 2008:571) och den nya diskrimineringslagen<br />

(2008:567). De nya bestämmelserna innebär att skolorna från och med den 1<br />

januari 2009 ska beakta bestämmelserna i två regelverk för att garantera samma<br />

materiella skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.<br />

Det finns inget som hindrar att skolan/verksamheterna för samman de planer<br />

som ska upprättas till ett dokument. <strong>Skolinspektionen</strong>s <strong>tillsyn</strong> avser endast planen<br />

mot kränkande behandling. Planen ska utgå från en aktuell kartläggning<br />

och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller<br />

genomföras under det kommande året. Enligt 2 § förordningen om barns och<br />

elevers deltagande i arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande<br />

behandling ska eleverna vara delaktiga vid framtagandet, uppföljning och bearbetning<br />

av planen mot kränkande behandling.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>stillfället hade Stureskolan inte upprättat en plan mot kränkande behandling.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har i stället granskat den likabehandlingsplan som<br />

finns vid Stureskolan och konstaterar att planen saknar planerade åtgärder utifrån<br />

en aktuell kartläggning av skolans behov. Vidare har eleverna inte deltagit<br />

i arbetet med att utarbeta planen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behöver vidtas för att upprätta en plan<br />

mot kränkande behandling som fullt ut svarar mot författningarnas krav. Vidare<br />

vill <strong>Skolinspektionen</strong> påpeka att det av planens namn bör framgå att den också<br />

gäller för skolans arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling.<br />

3 Ledning och kvalitetsarbete<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område rektors ansvarstagande för<br />

skolans målinriktning samt hur skolans kvalitetsarbete fungerar för att säkra och för-


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

9 (13)<br />

bättra kvaliteten i utbildningen. Tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt<br />

resurser i form av personal liksom hur rektorn följer bestämmelserna för skolan.<br />

3.1 Tillgång till likvärdig utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Varje elev erbjuds det garanterade antalet undervisningstimmar.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

I bilaga 3 till skollagen anges utbildningens omfattning i grundskolan i timmar<br />

om 60 minuter för ämnen och ämnesgrupper, även kallad timplan. I timplanen<br />

anges ett visst antal timmar för elevens val. Enligt 2 kap. 19 -20 §§ grundskoleförordningen<br />

ska eleverna erbjudas ett allsidigt urval av ämnen som elevens val.<br />

Undervisningen ska syfte till att bredda och fördjupa elevernas kunskaper i ett<br />

eller flera ämnen.<br />

I Stureskolan ges inte elevens val. I stället ges så kallad elevplanerad tid, då eleverna<br />

har möjlighet att arbeta med uppgifter de inte hunnit med. Detta kan inte<br />

anses vara en breddning eller fördjupning i ett eller flera ämnen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behövs så att eleverna ges den garanterade<br />

undervisningstid de har rätt till.<br />

3.1.2 Skolan erbjuder eleverna språkval, elevens val samt modersmålsundervisning i<br />

enlighet med författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.1.3 Skolan anordnar undervisning i svenska som andraspråk i enlighet med<br />

författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Åtgärder behövs<br />

X


10 (13)<br />

Motivering<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Undervisning i svenska som andraspråk ska enligt 2 kap. 15 § grundskoleförordningen<br />

om det behövs anordnas för de elever som behöver det. Beslut om<br />

sådan undervisning ska fattas av rektorn.<br />

I Stureskolan finns elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk<br />

som i stället erbjuds stöd i svenska. I <strong>tillsyn</strong>en framkommer att skolan inte<br />

gör någon tydlig åtskillnad mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att undervisning i svenska som andraspråk behöver<br />

anordnas för de elever som är i behov av det.<br />

3.1.4 Skolan erbjuder eleverna studie- och yrkesorientering.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.1.5 Utbildningen är avgiftsfri för alla elever med undantag av enstaka inslag som kan<br />

föranleda en obetydlig kostnad för eleverna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

3.2 Personalens utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.1 Skolans pedagogiska personal har utbildning för den undervisning de i huvudsak<br />

bedriver.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.2 Rektorn har genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk insikt.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.3 Rektors ansvar<br />

Bedömningspunkter<br />

11 (13)<br />

3.3.1 Rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet och tar som pedagogisk ledare<br />

det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt 2 kap. 2 § skollagen ska rektorn hålla sig förtrogen med den dagliga verksamheten<br />

i skolan och ta det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas<br />

på att nå de nationella målen.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>en framkommer att rektorn genom sin ledningsgrupp bestående av<br />

arbetslagsledare håller sig informerad om vad som händer på skolan. Dock<br />

framkommer vid lärarintervjuer att de uppfattar rektorn som en ledare främst<br />

för elevvårdsarbetet, mindre som pedagogisk ledare för att verksamheten ska<br />

utvecklas och förbättras i riktning mot de nationella målen. Detta bekräftas även<br />

av rektorn.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att åtgärder behövs för att säkerställa att det bedrivs<br />

ett pedagogiskt ledarskap på skolan.<br />

3.3.2 Rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.3 Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och<br />

skolbarnsomsorg iakttas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

X<br />

Åtgärder behövs


12 (13)<br />

3.4 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningspunkter<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.4.1 Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp<br />

och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i<br />

åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

X<br />

Enligt Lpo 94, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Den enskilda skolans utveckling<br />

ska skolans verksamhet utvecklas så att den svarar mot uppställda mål.<br />

Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska<br />

ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att<br />

skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas,<br />

resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas.<br />

Vidare framgår i Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar, att rektorn, som pedagogisk<br />

ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan, har det övergripande<br />

ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen.<br />

Rektorn har således ansvaret för skolans resultat.<br />

Vid <strong>tillsyn</strong>en framkommer att det saknas en systematisk uppföljning av i vilken<br />

mån de nationella målen har förverkligats. Vidare saknas en redovisning av<br />

vilka åtgärder skolan avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Detta gäller bl a<br />

uppföljning av elevernas resultat, insatta stödåtgärder och i vilken mån undervisningen<br />

utgår från målen att sträva mot.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer sammantaget att skolan bör förbättra sitt kvalitetsarbete.<br />

3.4.2 Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller<br />

förordningens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

Enligt 1 § förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. ska<br />

varje skola, förskola och fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning.<br />

Enligt 3 § samma förordning ska kvalitetsredovisningarna innehålla en<br />

bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har<br />

förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder <strong>kommun</strong>en respektive skolan,<br />

förskolan eller fritidshemmet avser att vidta för ökad måluppfyllelse. Stöd<br />

X


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

för hur kvalitetsredovisningar kan upprättas finns i Skolverkets Allmänna råd<br />

och kommentarer för kvalitetsredovisning.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har tagit del av Stureskolans kvalitetsredovisning för år 2008<br />

som innehåller vissa beskrivningar av vilka mål skolan har uppnått i svenska,<br />

matematik och engelska i förhållande till nationella mål. Analyserna av måluppfyllelsen<br />

i övrigt och av vilka åtgärder som ska vidtas för en bättre måluppfyllelse<br />

är knapphändiga. Måluppfyllelsen i övriga ämnen är inte redovisade. Vidare<br />

saknas en redovisning av skolans uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolans kvalitetsredovisning behöver utvecklas så<br />

att den uppfyller de krav som förordningen ställer.<br />

2009-09-17 Stockholm<br />

Marita Bergman<br />

Ann-Marie Lindström<br />

13 (13)


<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i Vasagymnasiet<br />

Gymnasieskola<br />

Inledning<br />

<strong>Regelbunden</strong> <strong>tillsyn</strong> i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong><br />

Vasagymnasiet<br />

Dnr 43-2009:91<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> har granskat verksamheten i <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> under våren 2009 och<br />

besökt Vasagymnasiet den 27 och 28 maj. I slutet av denna rapport framgår vilka som<br />

varit ansvariga för den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en.<br />

Tillsynen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning<br />

och kvalitetsarbete. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens<br />

krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offentliga skolväsendet.<br />

Information om den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats<br />

(www.skolinspektionen.se/Tillsyn).<br />

Inom de områden där <strong>Skolinspektionen</strong> bedömt att åtgärder behövs har <strong>kommun</strong>en<br />

och rektorn för skolan ansvar för att åtgärder vidtas. Åtgärderna ska redovisas till <strong>Skolinspektionen</strong><br />

inom tre månader från dagen för <strong>Skolinspektionen</strong>s beslut, dvs. senast<br />

den 17 december 2009.<br />

Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga<br />

inspektörerna.<br />

Underlag<br />

Underlaget för <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning är dels dokument från <strong>kommun</strong>en och<br />

skolan, dels den information som samlats in under besöket. På Vasagymnasiet intervjuades<br />

rektor, biträdande rektor, lärare, annan personal och elever. Även annan information<br />

om <strong>kommun</strong>en och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller<br />

som finns publicerad på annat sätt, har använts.<br />

Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i<br />

rapporten.<br />

Tabell 1: Antal elever på Vasagymnasiet<br />

Beskrivning av skolan<br />

Vasagymnasiet Antal elever<br />

Gymnasieskola 316<br />

Källa: Skolverkets statistik<br />

All verksamhet som <strong>Arboga</strong> <strong>kommun</strong> bedriver inom gymnasieskolan är förlagd till<br />

Vasagymnasiet. Utbildning ges på individuella program och följande nationella program:<br />

Elprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Industriprogrammet,<br />

Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.<br />

En betydande andel av eleverna byter under studietiden från ett nationellt till ett<br />

specialutformat program närliggande det nationella. Till följd av samverkan med<br />

grann<strong>kommun</strong>er tar skolan också emot elever från dessa samtidigt som ungdomar


2 (11)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

hemmahörande i <strong>Arboga</strong> genomgår sin gymnasieutbildning på ett program som anordnas<br />

av en samverkande <strong>kommun</strong>.<br />

Skolledningen består av en rektor och en biträdande rektor. Lärarna är organiserade i<br />

arbetslag uppbyggda kring de olika programmen.<br />

Bedömningar<br />

Motiveringsrutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när <strong>Skolinspektionen</strong><br />

bedömt att åtgärder behövs. I detta material används begreppet styrdokument som en<br />

samlande beteckning för relevanta författningar och allmänna råd.<br />

1 Kunskaper<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans kunskapsresultat och<br />

arbetet för att ge eleverna möjlighet att nå de nationella målen för lärandet uttryckta i<br />

läroplan och kursplaner. Vidare granskas vilka förutsättningar skolan ger för eleverna<br />

att nå målen.<br />

1.1 Kunskapsresultat<br />

Tabell 2: Resultat för elever i gymnasieskolans årskurs tre som erhållit slutbetyg<br />

Elprogrammet (EC)<br />

Genomsnittlig betygspoäng<br />

Andel (%) med<br />

grundläggande behörighet<br />

till universitets-<br />

och högskolestudier<br />

Handels- och administrationsprogrammet<br />

(HP)<br />

Genomsnittlig betygspoäng<br />

Andel (%) med<br />

grundläggande behörighet<br />

till universitets-<br />

och högskolestudier<br />

Vasagymnasiet Kommun-<br />

grupp 1<br />

Fristående<br />

skolor<br />

Riket<br />

Kommunala<br />

skolor<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2008 2008<br />

13,4 13,2 13,9 12,6 13,7 11,9 12,0 12,2<br />

100 .. .. .. 100 83 78 89<br />

12,7 12,4 12,6 12,8 13,2 13,9 12,9 12,8<br />

.. 83,3 88,9 81,3 94,1 95 84 82<br />

1 Uppgifter baserade på samtliga huvudmän i <strong>kommun</strong>gruppen


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Industriprogrammet<br />

(IP)<br />

Genomsnittlig betygspoäng<br />

Andel (%) med<br />

grundläggande behörighet<br />

till universitets-<br />

och högskolestudier <br />

Naturvetenskapsprogrammet<br />

(NV)<br />

Genomsnittlig betygspoäng<br />

Andel (%) med<br />

grundläggande behörighet<br />

till universitets-<br />

och högskolestudier <br />

Samhällsvetenskapsprogrammet<br />

(SP)<br />

Genomsnittlig betygspoäng<br />

Andel (%) med<br />

grundläggande behörighet<br />

till universitets-<br />

och högskolestudier<br />

Teknikprogrammet<br />

(TE)<br />

Genomsnittlig betygspoäng<br />

Andel (%) med<br />

grundläggande behörighet<br />

till universitets-<br />

och högskolestudier<br />

Specialutformade<br />

program<br />

Genomsnittlig betygspoäng<br />

Andel (%) med<br />

grundläggande behörighet<br />

till universitets-<br />

och högskolestudier<br />

12,2 . 11,1 11,4 10,8 12,1 14,7 11,7<br />

.. . .. .. .. 85 93 78<br />

17,2 16,3 16,5 16,0 18,4 16,0 16,6 16,2<br />

100 100 100 100 100 97 95 96<br />

15,5 14,5 14,9 16,0 16.0 15,1 15,1 14,7<br />

100 100 94,1 100 93,8 97 91 92<br />

14,2 13,2 15,6 13,7 15,0 14,0 13,7 14,0<br />

100 100 100 100 100 95 89 90<br />

14,2 13,7 15,3 14,4 13,4 . . 14,4<br />

100 100 100 78,6 .. . . 91<br />

3 (11)


4 (11)<br />

Totalt<br />

Genomsnittlig betygspoäng<br />

Andel (%) med<br />

grundläggande behörighet<br />

till universitets-<br />

och högskolestudier<br />

Källa: Skolverkets uppföljningsstatistik<br />

14,4 14,1 14,4 14,0 14,7 14,5 14,2 14,0<br />

98,7 96,5 94,6 91,1 93,6 93 88 89<br />

. = Uppgift saknas<br />

.. = Uppgift kan på grund av statistiksekretess inte visas<br />

Kommentar och bedömning:<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Elevernas kunskapsresultat vid Vasagymnasiet, så som de framstår av resultatmåtten i<br />

tabell 1, ligger genomgående något över värdena för riket och jämförbara <strong>kommun</strong>er,<br />

med undantag för specialutformade program och Industriprogrammet med negativ<br />

avvikelse. Någon entydig tendens i resultatutvecklingen över tiden kan inte påvisas.<br />

Den stora andelen elever vid Vasagymnasiet som under utbildningstiden går över från<br />

ett nationellt till ett specialutformat program kan antas bidra till de relativt höga värdena<br />

för nationella program.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att Vasagymnasiet i huvudsak når målen för utbildningen.<br />

1.2 Uppföljning och <strong>kommun</strong>ikation av kunskapsresultat<br />

Bedömningspunkter<br />

1.2.1 Lärarna följer fortlöpande upp elevernas kunskapsutveckling och resultat i alla<br />

kurser i förhållande till styrdokumentens krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.2.2 Varje elev ges minst en gång per termin ett utvecklingssamtal där man med den<br />

individuella studieplanen som grund ger en samlad information om elevens<br />

kunskapsutveckling och studiesituation.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.3 Bedömning och betygssättning<br />

Bedömningspunkter<br />

1.3.1 Lärarna använder resultaten från de nationella kursproven för att bedöma elevers<br />

kunskapsutveckling och som stöd för betygssättning.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3.2 Lärarna utgår vid bedömning och betygssättning från de nationella målen i<br />

kursplanerna och från betygskriterierna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.3.3 Betyg sätts och utfärdas och betygskatalog förs enligt författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4 Genomförande av utbildningen<br />

Bedömningspunkter<br />

5 (11)<br />

1.4.1 Läroplanens strävansmål, programmålen och kursplanernas mål anger inriktningen<br />

för skolans utbildning.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.2 Eleverna har inflytande över hur deras utbildning utformas och ges möjlighet att<br />

kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.4.3 Skolan strävar mot att varje elev utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och<br />

en förmåga att utvärdera sitt eget lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs


6 (11)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

1.4.4 De som arbetar i skolan samverkar inom och mellan verksamheterna och med det<br />

omgivande samhället för att göra skolan till en god miljö för elevernas utveckling<br />

och lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5 Anpassning av verksamheten till elevernas behov<br />

Bedömningspunkter<br />

1.5.1 Skolans undervisning anpassas till den enskilde elevens behov, förutsättningar,<br />

erfarenheter och tänkande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.2 Särskilt stöd ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.3 Vid behov av särskilda stödåtgärder utarbetas alltid åtgärdsprogram som uppfyller<br />

författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

1.5.4 Skolans individuella program förbereder först och främst eleven för studier på<br />

ett nationellt eller specialutformat program och följer en fastställd plan.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

2 Normer och värden<br />

Åtgärder behövs<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område skolans arbete för att påverka<br />

och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta<br />

dem komma till uttryck i vardaglig handling samt skolans arbete för att ge eleverna en<br />

trygg miljö.


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

2.1 Normer och värden i studiemiljö och samvaro<br />

Bedömningspunkter<br />

2.1.1 Skolan utgör en trygg miljö som är inriktad på lärande.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

2.1.2 Skolan och lärarna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

7 (11)<br />

2.1.3 Skolan har upprättat en plan mot kränkande behandling i enlighet med författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3 Ledning och kvalitetsarbete<br />

Den regelbundna <strong>tillsyn</strong>en granskar inom detta område rektors ansvarstagande för<br />

skolans målinriktning samt hur skolans kvalitetsarbete fungerar för att säkra och förbättra<br />

kvaliteten i utbildningen. Tillsynen behandlar också tillgång till utbildning samt<br />

resurser i form av personal liksom hur rektorn följer bestämmelserna för skolan.<br />

3.1 Tillgång till likvärdig utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

3.1.1 Varje elev erbjuds det garanterade antalet undervisningstimmar och den erbjudna<br />

undervisningstiden kan redovisas.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.1.2 Skolan erbjuder eleverna valmöjligheter i enlighet med författningarna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs


8 (11)<br />

3.1.3 Skolans specialutformade program uppfyller författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

Ett specialutformat program ska, enligt skollagen, i fråga om utbildningens nivå<br />

motsvara ett nationellt program.<br />

Bland Vasagymnasiets elever finns en betydande andel som har övergått från ett<br />

nationellt till ett specialutformat program. Det förekommer att elever medges<br />

byte från ett nationellt till ett snarlikt specialutformat program med skälet att<br />

ersätta en eller flera kurser som eleven bedömts ha svårigheter med.<br />

En sådan lösning, där specialutformat program ersätter stödinsatser eller reducerat<br />

program och minskar utbildningsvägens krav, bedömer <strong>Skolinspektionen</strong><br />

inte vara förenlig med skollagens bestämmelser.<br />

3.1.4 Skolans lokala kurser uppfyller författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

En lokal kurs ska enligt gymnasieförordningen 2 kap. 14 § ge kunskaper i ett<br />

eller flera nationellt fastställda ämnen inom ett bestämt kunskapsområde och<br />

svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd<br />

kursplan. En lokal kurs får inte ersätta kurser i kärnämnen eller de kurser i karaktärsämnen<br />

som är gemensamma för ett nationellt program eller finns inom<br />

en nationellt fastställd inriktning. Enligt 1§ lag om entreprenadförhållanden<br />

inom skolan får <strong>kommun</strong>er och landsting sluta avtal med en enskild fysisk eller<br />

juridisk person om att denne skall bedriva viss undervisning inom gymnasieskolan.<br />

Avtalet får endast avse undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad<br />

eller estetisk profil.<br />

På Vasagymnasiet finns lokala kurser som inte lever upp till författningarnas<br />

krav. Bland flera lokala kurser anordnar Vasagymnasiet kursen Trafikkunskap,<br />

50 poäng, och genomför den genom ett entreprenadförhållande. Eftersom kursen<br />

inte avser undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller<br />

estetisk profil, saknar detta stöd i lagen om entreprenadförhållanden inom skolan.<br />

Vidare är trafikkunskap, enligt <strong>Skolinspektionen</strong>s bedömning, inte en del av<br />

gymnasieskolans kunskapsuppdrag. Undantag är utbildning av yrkesförare<br />

inom transportnäringen och anläggningsförare, vilket inte är fallet på Vasagym-


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

nasiet.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer därför att <strong>kommun</strong>en måste se över utbudet av lokala<br />

kurser och vidta åtgärder så att det överensstämmer med författningarnas<br />

krav. Vidare bedömer <strong>Skolinspektionen</strong> att den lokala kursen Trafikkunskap<br />

inte är inrättad och genomförd enligt författningarna och får därmed inte förekomma.<br />

3.1.5 Skolans lokala inriktningar uppfyller författningarnas krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.1.6 Skolan erbjuder eleverna studie- och yrkesorientering.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.1.7 Utbildningen är avgiftsfri för alla elever med undantag för vissa hjälpmedel eller<br />

enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

3.2 Personalens utbildning<br />

Bedömningspunkter<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.1 Skolans lärare har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.2.2 Rektorn har genom utbildning och erfarenhet förvärvat pedagogisk insikt.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

9 (11)


10 (11)<br />

3.3 Rektors ansvar<br />

Bedömningspunkter<br />

<strong>Skolinspektionen</strong><br />

3.3.1 Rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet och tar som pedagogisk ledare<br />

det övergripande ansvaret för att utbildningen inriktas på att nå de nationella målen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.3.2 Rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

Enligt 4 kap. 1 § skollagen ska rektor vara ledamot av elevvårdskonferensen.<br />

Vid Vasagymnasiet har rektorn delegerat denna uppgift till biträdande rektorn.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skollagens krav därmed inte är uppfyllt.<br />

3.4 Kvalitetsarbete<br />

Bedömningspunkter<br />

x<br />

3.4.1 Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp<br />

och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder<br />

för att förbättra måluppfyllelsen.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

x<br />

Åtgärder behövs<br />

3.4.2 Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller förordningens<br />

krav.<br />

Styrdokumentens mål och<br />

krav uppfylls huvudsakligen<br />

Motivering<br />

Åtgärder behövs<br />

x<br />

Enligt förordningen om kvalitetsredovisning ska kvalitetsredovisningen innehålla<br />

en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen<br />

har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder skolan avser vidta för<br />

ökad måluppfyllelse. I kvalitetsredovisningen ska verksamhetens förutsättning-


<strong>Skolinspektionen</strong><br />

ar, arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse redovisas. Kvalitetsredovisningen<br />

ska utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal och<br />

elever, och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.<br />

Kvalitetsredovisningen för Vasagymnasiet uppvisar brister i förhållande till<br />

kraven i gällande förordning. Bland annat behandlas inte skolans resultat och<br />

kvalitet i förhållande till nationella mål och det görs ingen bedömning mot dessa.<br />

Endast en del av det nationella uppdragets mål behandlas. Åtgärder redovisas<br />

inte utifrån konstaterade brister i måluppfyllelsen.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer att skolans kvalitetsredovisning inte uppfyller förordningens<br />

krav och att åtgärder därför behöver vidtas.<br />

2009-09-17 Stockholm<br />

Per Andersson<br />

Sture Löf<br />

11 (11)


Skollagen (1985:1100)<br />

Läroplan för förskola, Lpfö 98<br />

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94<br />

Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94<br />

Grundskoleförordningen (1994:1194)<br />

Särskoleförordningen (1995:206)<br />

Förordning (1996:1206) om fristående skolor<br />

Gymnasieförordningen (1992:394)<br />

Förordning (1994:741) om gymnasiesärskolan<br />

Förordning (2002:1012) om <strong>kommun</strong>al vuxenutbildning<br />

Förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda<br />

Förordning (1994:895) om svenskundervisning för invandrare<br />

Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg<br />

för asylsökande barn m.fl.<br />

Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet<br />

Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med<br />

planer mot diskriminering och kränkande behandling.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!