FÖR TEKNISK FÖRVALTNING LTNING - Conductive

conductive.se

FÖR TEKNISK FÖRVALTNING LTNING - Conductive

EKONOMISTYRNING OCH PLANERINGFÖR TEKNISK FÖRVALTNINGinbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 mars 2013TALARE FRÅNNorrköpings kommunLeif LindbergTeknisk chefMarks kommunGunnar MellströmFd. sektorchef VA/avfallÖstersunds kommunÖrjan JervidalFörvaltningschef teknisk förvaltningNorsjö kommunAzam ForsbergChef teknik och fritidVäxjö kommunAnders FranzénUtvecklingschefVINNOVANina WidmarkProjektledareWORKSHOPRamböll Management ConsultingCarina BohmKonsultNya verktyg förprognos, budgetoch nyckeltalPÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:• Mät och styr – nyckeltal förteknisk förvaltning• Hantering av kostnadsavvikelser• Upphandling och innovation förbättre resursfördelningPROGNOSER – BUDGET – NYCKELTAL


EKONOMISTYRNING OCH PLANERINGFÖR TEKNISK FÖRVALTNINGStockholm den 19-20 mars 2013Säkra prognoser = färre kostnadsavvikelserPå den tekniska förvaltningen faller stora utgiftsposter för att hålla gator, avlopp, fastigheter ochidrottsanläggningar i skick. Investeringsbehoven inom VA är stora och ni behöver förbereda er på hurkostnader ska prioriteras för de närmaste åren. Genom tydliga ramar för lång- och kortsiktiga investeringarkan ni skapa bättre prognoser. Konferensen aktualiserar det viktiga uppdraget i att fördela resurser pårätt sätt inom förvaltningen. Vad krävs av er för att hålla de budgetramar som politikerna satt upp?Vilka nyckeltal använder du för att mäta och styra er verksamhet?Under konferensen får du lära dig vilka nyckeltal som är de viktigaste för rätt uppföljning ochutvärdering av er verksamhet. För att arbeta proaktivt med budget för drift- och underhåll behöver dufölja upp och jämföra er med andra kommuner.Under konferensen får du lära dig att skapa processer och modeller som ger er en säkrare ekonomistyrningpå er tekniska förvaltning.DU FÅR LÄRA DIG:• De viktigaste nyckeltalen för teknisk förvaltning• Modeller och verktyg för bättre prognoser• Hur er upphandling kan bidra till innovationDU KOMMER BL.A. FÅ LYSSNA TILL:De 10 viktigaste ekonomiska och tekniska nyckeltalen för ledningsnätGunnar Mellström, fd. sektorchef VA/Avfall, Marks kommunI kölvattnet av parasiten – så skapar Östersund långsiktighet i sin VA-beredningÖrjan Jervidal, förvaltningschef teknisk förvaltning, Östersunds kommunVilket ROI kan vi förvänta oss av stora investeringar i kultur- och idrottsanläggningar?Anders Franzén, utvecklingschef, Växjö kommunVälkommen på en högaktuell konferens som skapar förutsättningar för dig att spara åt din kommun!Ellen AgnéProjektledareEKONOMISTYRNING OCH PLANERING FÖR TEKNISK FÖRVALTNING bokning@conductive.se 08-670 84 80


EKONOMISTYRNING OCH PLANERINGFÖR TEKNISK FÖRVALTNINGTISDAG 19 MARS 201309:00 Registrering med kaffe och smörgås09:30 Projektledare Ellen Agné, Conductive, hälsar välkommen09:35 Framtidens funktionalitet i dagens upphandlingar• Fånga kommunalteknikernas kompetens i innovationsupphandling• Fördelar med innovationsvänlig upphandling• Inte bara leverantörers innovationsvilja – från förslagslåda till processade idéer från dina medarbetare• Framgångsfaktorer och fallgropar – hur börjar vi?• Vikten av att budgetera för innovativa upphandlingar i teknisk förvaltningNina WidmarkProjektledare innovationsupphandlingVINNOVA10:50 Bensträckare med frukt11:05 Ge inte lokalpressen skäl att trycka löpet ”Tekniska förvaltningen spräcker budget igen”• Så undviker du kostnadsavvikelser i investeringsprojekt• Fördelar med att arbeta proaktivt med budget enligt successivprincipen• Ekonomiskt säkerställda investeringar – hur uppnår vi ett optimerat ROI?Leif LindbergTeknisk chefNorrköpings kommun12:30 Lunch13:30 De 10 viktigaste ekonomiska och tekniska nyckeltalen för ledningsnät• Värdering av ledningsnätets kostnadseffektivitet och kvalitet• Vilka kostnader ingår?• Vinster av att kunna benchmarka kommuner mot varandraGunnar MellströmFd. sektorchef VA/AvfallTeknik- och serviceförvaltningenMarks kommun14:30 Eftermiddagskaffe14:50 I kölvattnet av parasiten – så skapar Östersund långsiktighet i sin VA-beredning• Långsiktig investeringsprocess för dag- och dricksvatten• Hur skapar vi förutsägbarhet i VA-hanteringen?• Kostnadseffektivitet på lång sikt – så förmedlar vi frågan till politikernaÖrjan JervidalFörvaltningschef teknisk förvaltningÖstersunds kommun16:00 Konferensens första dag avslutasKALENDARIUM 2013Ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen, 11-12 marsInternprissättning av hyror i kommun, 20-21 marsEkonomistyrning och planering för samhällsbyggnadsförvaltningen, 15-16 aprilEKONOMISTYRNING OCH PLANERING FÖR TEKNISK FÖRVALTNING bokning@conductive.se 08-670 84 80


ONSDAG 20 MARS 201309:00 Bättre prognoser genom slipade processer• Daglig uppföljning för snabba åtgärder vid avvikelser• Effektiviserad verksamhet över kommungränserna: en renhållningsbil för tre kommuner• Välfungerande processer genom leanAzam ForsbergChef teknik och fritidNorsjö kommun10:20 Förmiddagskaffe10:45 Vilket ROI kan vi förvänta oss av stora investeringar i kultur- och idrottsanläggningar?• Drift och byggnation av stor arena – fallgropar och framgångsfaktorer• Långsiktig planering för drift och underhåll• Budget- och prognosarbete för arenabyggeAnders FranzénUtvecklingschefVäxjö kommun11:55 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar12:00 Lunch för workshopens deltagare13:00-16:00 Separat bokningsbar WorkshopVerktyg för målstyrning och förbättrade ekonomiska processerLär dig hur er förvaltning kan skapa en tydlig process för budget- och prognosarbete. Under eneftermiddag får du rätt verktyg för hur målstyrningen i din verksamhet kan optimeras.Under ledning av Carina Bohm, konsult, Ramböll Management ConsultingVi reserverar oss för eventuella ändringar.TID & PLATSKonferens 19-20 mars 2013Workshop 20 mars 2013Garnisonen konferens,Karlavägen 100, StockholmPRISFöre 18 jan Före 22 feb Efter 22 febKonferens 7 550 kr 7 950 kr 8 650 krWorkshop 2 950 kr 3 550 kr 3 650 krANMÄLANTelefonBokningslinje 08-670 84 80Internetwww.conductive.seMailbokning@conductive.seTelefax08-670 84 81Konferenskod Con513I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupningingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombinerasmed andra erbjudanden.FörbehållVi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa inplanerad konferens.Avbokning och överlåtelseOm du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega.Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftligaavbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsreglerse vår hemsida www.conductive.seBesök vår hemsidawww.conductive.seför erbjudanden omhotell till förmånligapriser.EKONOMISTYRNING OCH PLANERING FÖR TEKNISK FÖRVALTNING bokning@conductive.se 08-670 84 80


EKONOMISTYRNING OCH PLANERINGFÖR TEKNISK FÖRVALTNINGSeparat bokningsbarONSDAG 20 MARS 2013I en organisation med fler ingenjörer än ekonomer måste den ekonomiska processen förbudget och prognosarbete vara väl genomarbetad. Genom tydliga ramar för målstyrning kaner organisation skapa en långsiktig ekonomistyrning som låter er fokusera på de tekniskafrågorna.I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du på denna workshop verktygför hur du kan arbeta mer strukturerat med era interna processer. Du får arbeta praktisktmed den många gånger svåra uppgiften att bryta ner den övergripande strategin till praktikför din vardag.Du får lära dig:ONSDAG 20 MARS 2013 13:00-16:00Verktyg för målstyrning och förbättradeekonomiska processer• Hur ni får maximal nyttoutväxling av tilldelat kapital• Resursfördelning utifrån teknisk förvaltnings ansvarsområden• Få verksamhet och ekonomi att gå hand i hand• Verktyg för målstyrning• Processeffektivisering av er ekonomiska styrmodell• Nöjdare medarbetare i renare processer• Skapa värde i alla arbetsmoment – rensa bort överflödigt jobb• Verktyg för processförbättringarWORKSHOPWORKSHOPEN LEDS AVWorkshopen leds av Carina Bohm, Ramböll Management Consulting.Carina Bohm har arbetat som tillförordnad förvaltningschef för samhällsbyggnadi flera olika kommuner under en längre tid. Hon har arbetat medprocessförbättringar genom lean i offentlig sektor med stor framgång. Utöversin breda kunskap inom allmänna process- och målstyrningsförbättringar harhon god kompetens och erfarenhet inom lean.EKONOMISTYRNING OCH PLANERING FÖR TEKNISK FÖRVALTNING bokning@conductive.se 08-670 84 80


Avsändare:Conductive ABKarlavägen 104115 26 StockholmBFelaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.EKONOMISTYRNING OCH PLANERINGFÖR TEKNISK FÖRVALTNINGinbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 mars 2013TALARE FRÅNNorrköpings kommunLeif LindbergMarks kommunGunnar MellströmÖstersunds kommunÖrjan JervidalNorsjö kommunAzam ForsbergVäxjö kommunAnders FranzénVINNOVANina WidmarkWORKSHOPRamböll Management ConsultingCarina BohmUR PROGRAMMET• Framtidens funktionalitet i dagens tekniska upphandlingar• De 10 viktigaste ekonomiska och tekniska nyckeltalen förledningsnät• Bättre prognoser genom slipade processer• Ekonomiskt säkerställda investeringar – hur uppnår vi ettoptimerat ROI?WORKSHOPVerktyg för målstyrning ochförbättrade ekonomiska processerLär dig hur er förvaltning kan skapa en tydlig processför budget- och prognosarbete. Under eneftermiddag får du rätt verktyg för hurmålstyrningen i din verksamhet kan optimerasUnder ledning avCarina Bohm, konsult,Ramböll Management Consulting© Copyright AB Conductive.Detta material är författat och producerat av ABConductive. Upphovsrätten till produkten ägs avAB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen1960:729.Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar.Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästakonferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang?Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se.Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.Con513

More magazines by this user
Similar magazines