Vivida växer i vår - CMS Office

files.cmsoffice.se

Vivida växer i vår - CMS Office

VIVIDANr 2 | april 2008NyttVivida växer i vårEfterfrågan av Vividas tjänster ökarkraftigt och därför har Vivida rekryteratflera nya medarbetare till kontoret i Örebro.Vivida växer med ytterligare en jurist, tvåpersonalansvariga, en personalassistentsamt en ekonomiassistent. Mera om dessapersoner i kommande nummer av VividaNytt.Ann Segerström, en av Vividas duktigaassistenter i Västerås, har en klädbutik– Klädvalet. Om henne och hennes butikhandlar porträttet. Dessutom kan du läsaett porträtt av Åsa Fernström som börjadesom personalansvarig i februari.I detta nummer finns även reportage frånarbetsledareutbildningen. Den fortsattei februari med steg 2 och 3. Åsa Sevefjordoch Åsa Karlsson berättar om hur de hardet på valideringsutbildningen.Varmt välkommen till detta Vivida NyttGivande valideringSidan 3Anns klädvalSidan 2VIVIDA ASSISTANS NYHETSBREV FÖR PERSONAL och KUNDERVividanytt nummer 2 2008 1


Det råder en trevlig stämning i den lillabutiken Klädvalet. Butiken ägs av AnnSegerström som också är personlig assistenthos Vivida.Anns butik har specialiserat sig på kläderför människor med speciella behov. Skillnadenmot kläder som säljs i andra butikerär egenligen inte så stor. Det speciella medAnns kläder är att de är lättare att ta av ochpå. I butiken finns kläder för både herr ochdam, gammal som ung.Ann tar lätt på kläderna– Jag har hållit på nu med detta i tre åroch trivs jättebra berättar Ann som bortillsammans med sin familj. Ann och hennesfamilj bor i Västerås i huset där butikenligger.USA, Kanada och LinköpingKläderna som Ann säljer kommer blandannat från Kanada och USA eftersom attde inte går att få tag på i Sverige.– Jag har dessutom kontakt med endesigner och sömmerska i Linköping, ÅsaStenmark. Om man vill ha något specialgjorteller skräddarskytt kan jag ordna detvia henne.Ann i sin butik Klädvalet.Bli modellAnn visar gärna sina kläder och alla desmarta funktioner de har som extraknappar i halsen, dragkedjor och kardborreband.Är du intresserad av Anns kläderhittar du dem på www.kladvalet.se och detgår också bra att ringa 0706 79 40 10.Ann söker modeller för sina kläder ochger dessutom 10 procent rabatt till Vividaskunder vid första köpet.Vi på VividaÅsaFernströmPersonalansvarigÅsa har många starka sidor– Det roligaste med dethär jobbet tycker jag ärkontakten med kundernaoch assistenterna. Attfå känna att man är medi ett växande företag ochatt göra ett bra jobb.Det säger Åsa Fernström,31 år som sedanfebruari arbetar sompersonalansvarig på Vivida. Hon är utbildadbeteendevetare och har tidigare arbetatsom fritidsledare. Den egna fritiden ägnasmycket åt friskvård, yoga, och frisbeegolf.– Jag höll även med handboll när jag varyngre, berättar Åsa.Hon bor i Hidinge som ligger ungefär 2mil från Örebro i ett gammalt 1700-tals hus.Huset ligger nära ett naturreservat där Åsagärna promenerar med familjen.2 Vividanytt nummer 2 2008


Givande ochstärkande valideringTrevlig avrundningpå utbildningÅsa Karlsson och Åsa Sevefjord är två avVividas assistenter som just nu genomgårvalideringsutbildningen som hålls hosVivida.De är båda överrens om att utbildningenär jättebra och lovordar Vividas Anna-Karin Lilja som genomför den. Utbildningenstartadei november ochtanken är attexamen ska sketill sommaren.– Vi villverkligen uppmanaalla att tachansen och gåden här utbildningen. Det här är ett unikttillfälle och man vore dum om man intetog chansen, säger de båda som tycker attdet här är ett suveränt sätt att ta vara på dekunskaper manfår genom attarbeta. Dessutomär detväldigt roligt.De menarÅsa gillar också valideringsutbildningen.också att detstärker självförtroendet.Man kan betydligt mera änvad man tror. Läraren pressar och utmanarpå ett bra sätt tycker båda två.– Det är inte alls jobbigt även om detkräver en insats, säger de båda och serockså fram emot examen i sommar.AnsvarÅsa gillar valideringsutbildningen.”Ansvar ska handla om trygghet. Att kunnakänna att man kan koncentrera sig på detviktiga i livet”. Ansvar är ett av Vividas kärnvärdenoch något vi vill värna om.I början av april hölls återigen en myckettrevlig och väl genomförd arbetsledareutbildningi Örebro. Under den första dagenföreläste Anna-Karin Lilja som är ansvarigför utbildning och validering på VividaAssistans.Gruppen diskuterade fall och förhållningssätt,spelade rollspel och hade envärderingsövning. Dagen handlade mycketom att öka självförtroendet och självkänslan.Viktigt med nätverk– Tanken är också att gruppen ska fååterträffas. Det är viktigt att kunna fåprata med någon som är i samma situationsom en själv. Att kunna utnyttja och kanskeockså bygga vidare på de kunskapersom den här utbildningen ger. Det är ocksåviktigt att bygga nätverk och utvärdera,säger Anna-Karin Lilja.Fredric Käll informerade under andradagen om arbetsmiljön. Orsaker, påverkanoch hur man kan förhindra och hanteraolyckor på arbetsplatsen. En av dem somvar med på utbildningen var UlrikaMånsson.– Jag tycker det här har varit väldigtspännande och nyttigt. Nu ska jag hemoch pröva allt jag lärt mig här. Det är ocksåroligt att se hur andra arbetar och har det.Diskussioner, rollspel och föreläsningarinspirerade arbetsledarna.Vividanytt nummer 2 2008 3


Vivida vill gratuleraI maj skulle Vivida vilja gratulera alla er somfyller jämt, nämligen: Anna i Oxelösund somfyller 40, Marita i Örbyhus som fyller 50 ochAgnes i Stockholm som fyller 20. Sedan villäven gratulera er som fyller jämt i juni: Åsa iÖrnsköldsvik som fyller 40, Josefin i Västeråssom fyller 30, Yvonne i Spånga som fyller 40och Slavica i Västerås som fyller 50. Ett stortgrattis till alla er och alla er andra som ocksåfyller år i maj och juni!Kontoret växer ytterligareVivida Assistans kontor kommer under majatt växa ännu mer. Den femte maj börjarhela fyra nya personer på Vivida. SofiaFranzén kommer in som ny jurist, StefanNilson – tidigare utbildare hosKontakta ossTelefon: ..........................................019-15 77 70Jourtelefon: ................................ 076-119 41 20E-post: ................ vivida@vivida-assistans.seBesöksadress: ... Skomaskinsgatan 6, ÖrebroPostadress: ............... Box 1814, 701 18 ÖrebroHemsida: ................ www.vivida-assistans.seAnsvarig utgivare: ...............Patrik AnshelmRedaktör: ....................Rasmus HammarlundVivida – börjar som personalansvarig.Anne Costysson kommer att under sommarenoch hösten förstärka ekonomiavdelningen.Dessutom kommer en ny personalassistent,Majken Scherp.Vi vill veta vad dutycker!Nu är Vivida assistansmedarbetareundersökningför 2008 ute. Syftetär att vi vill veta vad våramedarbetare tycker så attvi kan bli en ännu bättrearbetsgivare. Enkäten ärutskickad till de assistentersom arbetar halvtidoch mera. Besvara dengärna så fort du har möjlighetoch skicka in dentill oss. Undersökningenär anonym, så att alla skakänna att de kan ge osskritik när så är befogat.Skicka intidrapportersenast den 5:eDet är viktigt att ni skickarin era tidrapporter tilloss senast den 5:e dageni månaden efter arbetadmånad. Detta för att viska hinna gå genom allaunderlag innan lönernamåste skickas till bankensamt att vi ska rapporterain alla kunder som harbeslut hos Försäkringskassan.Nya blanketterför assistansersättningBlanketterna 3057 Räkningassistansersättningär omgjorda! Från 1 mars2008 började de nyablanketterna gälla mende gamla går bra i någraövergångsmånader. Blanketternafinns på www.forsakringskassan.se ochäven på Vividas hemsidawww.vivida-assistans.se4 Vividanytt nummer 2 2008

More magazines by this user
Similar magazines