Läs 2010 års tidning (pdf) - Sundsvall

sundsvall.se

Läs 2010 års tidning (pdf) - Sundsvall

Sång för hälsan s. 14Tema: Gemenskap s. 7-16Träffpunkten s. 8Från sorg till gemenskap s. 12


InnehållFrån redaktören 2Ledare 3Kommunala pensionärsrådet – KPR 4Socialnämndens öppna sammanträden 4Fakta om kommunen 5Telefonlista – nära till hands! 5Peter Löthman har ordet 6Tema: Gemenskap 7-16Äldreomsorgens organisation 16Avgifter 2010 17Hemtjänst 18Så undviker du halkolyckor i hemmet 19Ring fixarn 19Vill du belöna goda idéer? 20Förtroendenämnden 20Äldre musik efterlyses 21God man 21Stipendium 21Kommunens boendeformer för äldre 22Så ansöker du om hjälp 23Aktivtetscenter 23Matserveringar och öppettider 24Du behövs som volontär 25Information om busstrafiken 25Färdtjänst 26Parkeringstillstånd 27Bostadsanpassning 27Gratis ledsagning 28Fokusgrupp 28Fotvård 29Stöd till anhöriga 30Anhörigcenter 31Uppsökande verksamhet 31Pensionärsbridgen 32Pensionärsbiljard 32Pensionärsbowling 32Pensionärsboule 32Pensionärsföreningar 34-43Nytt år – ny tidningSå var då årets nummer av ”Sextiofem+”färdigt. I år gjorde vi för första gångentidningen helt i färg. Vi hoppas att du uppskattardet.Du som fått tidningen tidigare vet attvi brukar ha ett tema varje år. För det häråret valde vi i redaktionsgruppen temat”Gemenskap”. För många människor kanensamhet vara ofrivillig, för andra ett egetval. Vi är olika. Det beskriver diakonissanMinna Letho väldigt bra i slutet av artikelnpå sidan 12-13. För den som önskarmer gemenskap med andra har vi samlaten hel del inspiration i det här numret.En form av meningsfull gemenskapför dig som är 65-70 år kanske kan varaatt anmäla dig till den fokusgrupp kringframtidens äldreomsorg som Håkan Littzell,vår äldreomsorgschef efterlyser påsidan 28.Under den gångna vintern har vi ocksåringt upp några hundra 65-69-åringari läsekretsen för att höra om de tycker att65 år är en lämplig nedre åldersgräns förtidningen. Resultatet var entydigt – en lagomåldersgräns enligt de flesta (70%).Och du – har du funderat över det lillahålet i hörnet? Detär för att du lättareska kunna spara tidningen.Sätt ett snörei hörnet och häng uppden vid telefonen!Med önskan ominspirerande läsningoch ett bra år!I redaktionen för Sextiofem+ ingår: Inga-Lis Sirenius, tfn 12 87 76, Ivar Andersson, tfn 61 71 43.Från Socialtjänsten ingår: Ann-Margrete Östman, tfn 19 84 74 och Ann-Britt Nilsson, tfn 19 10 81.Ansvarig utgivare: Ann-Britt Nilsson. Illustrationer: Katarina Hedman. Foto: Ove Jansson, Dan Birberg.Omslagsfoto: Julia Andersson Media. Layout och produktion: Midälva Information. Tryck: Tryckeribolaget.Upplaga: 15 500 ex.2Ann-Britt Nilsson, redaktionsgruppen


Sommartid ochomställning till en ny tidNär jag skriver detta, är det sista dagarnai mars. Det känns overkligt attdet inom några veckor kommer attvara snöfritt. Nu längtar vi nog alla efteratt få stoppa undan långkalsonger,halsdukar och vinterskor och få plockafram promenadskor och tunnare jackorefter en ovanligt kall och snörik vinter.”Vi gör det goda livet möjligt”lanserades som vision för Sundsvallskommun under året som gått. Behöverdå en kommun en vision, kan manfråga sig.Ja, jag är övertygad om, att för attnå framgång både inom och utanförkommunens verksamheter, är det viktigtatt vi har en samsyn om hur vårtSundsvall ska utvecklas. När vi beslutarom något bör vi alla ställa oss frågan:”gör vi det goda livet möjligt?”Då kommer vi att nå framgång.Visst kan det kännas lite konstigtatt försöka leva efter att denna positivadevis samtidigt som vi tvingas förändraoch ta bort vissa verksamheter.Vi måste ändå tro att tiderna förändrasoch att vi går mot en bättreekonomi i världen och därmed också3i Sundsvall. När vi gör ”det goda livetmöjligt”, är detta också i linje medkommunens uppdrag – att skapa välfärdstjänsterför kommuninvånarna.Sundsvall växer och det är oerhörtglädjande, vi behöver bli ännu flersundsvallsbor. Det behöver vi för attkunna fortsätta utveckla en god vårdoch omsorg för framtiden.Men vi behöver också utvecklaandra tjänster för Sundsvalls medborgare,unga som gamla.I socialnämnden har vi en spännandetid framför oss. Vi har påbörjat ettarbete med siktet inställt på 2021. Vihar goda förutsättningar att bli en ännubättre kommun. En kommun som kanutvecklas hållbart nu och i framtiden,inom alla olika områden. Inte minstinom omsorgen.Lena ÖsterlundOrdförandesocialnämnden


Kommunala pensionärsrådet – KPRKommunstyrelsen: Claes Stockhaus 925 95Hans Brynielsson 56 15 82Socialnämnden: Lena Österlund (ordf i KPR) 19 11 38Marianne Nilsson 250 23PRO: Inga-Lis Sirenius (v.ordf i KPR) 12 87 76Ove Bodin 61 78 21Harald Wallin 255 08Tage Söder 231 39Trygve Eriksson 55 93 80SPF: Anne-Katrin Höglund 073-045 30 11Maritta Selin 55 80 66Kommunalarb. Pens.: Ing-Britt Höglin 12 03 26SPRF: Ivar Andersson 61 71 43RPG: Gullan Ågren 10 24 51Socialtjänsten: Ann-Margrete Östman 19 84 74Pensionärsrådet består av fjorton ledamötervarav två utses av kommunstyrelsen,två av socialnämnden och tioav pensionärsorganisationerna.Kommunens pensionärsråd är ettorgan för samråd och ömsesidig informationmellan kommunen och företrädareför pensionärernas riksorganisationerinom kommunen. Rådet har enställning som remiss/referensorgan.Pensionärerna får genom rådet en4större delaktighet i samhällets insatser.Pensionärsrepresentanterna i rådetäger rätt att hos samtliga kommunalanämnder och styrelser begära överläggningi principiella frågor som rörgruppen äldre.Kommunen ges genom rådet möjlighetatt få pensionärsorganisationernassynpunkter samt samråda meddem i ett tidigt skede av beredningsprocessen.Socialnämndens öppna sammanträdenFöljande datum har socialnämndensina öppna sammanträden under återstodenav 2010:r 16 junir 25 augustir 22 september r 20 oktoberr 17 november r 15 decemberPlats: Kommunhusets KS-sal, Tid: Kl. 13.30Dagordning får du på plats ellerskriver ut från kommunens hemsidapå www.sundsvall.se/moten, underrubriken ”Demokrati och politiker”.Där finns också information om andranämnders öppna sammanträden.Frågor till politikerna inför ”Allmänhetensfrågestund” ska inlämnasskriftligt dagen före sammanträdet tillMargareta Wikström, socialnämndenskansli 851 85 Sundsvall eller via e-post:margareta.wikstrom@sundsvall.seVälkommen!


Fakta om kommunenSiffrorna bygger på 2009 års underlagKommunen som helhetFolkmängd 95 533Antal 0-19 år 21 786Antal 21-64 år 52 279Antal 65-79 år 13 525Antal invånare 80 och äldre 4 943Anställda i kommunal verksamhet 7 594Bruttokostnad 20094,8 miljarder krFinansierat med skattemedel 4,2 miljarder krFinansierat med avgifter,bidrag etc932,4 miljoner krAntal förtroendevalda 319Antal heltidsarvoderade 5Antal deltidsarvoderade > 40% 8Antal deltidsarvoderade < 40% 40Äldreomsorgen, socialtjänstensstörsta verksamhetsområdeBruttokostnad socialtjänsten 1,9 miljarder krBruttokostnad äldreomsorg 930,8 miljoner krVarav personalkostnad 80%Finansierat med skattemedel 89%Finansierat med avgifter, bidrag etc 11%Antal personer med hemtjänst ca 1 700Antal beviljadehemtjänsttimmar/mån ca 55 000Antal platser i äldreboende 1 190Varav korttidsplatser 81Antal anställda 1 848Heltidsanställda 1 173Deltidsanställda 675Män 6%Kvinnor 94%Telefonlista – nära till hands!Sundsvalls kommun 19 10 00Anhörigvårdarförening 17 74 75Bibliotek, Kulturmag. 19 18 27Demensvårdsutvecklare 19 10 36El, felanm. S-valls Elnät 19 92 40Fixar’n 070-191 61 21Fjärrvärme, felanm. 19 27 50Färdtjänst, ansöka om 19 14 14Försäkringskassan 0771-52 45 24Gator, grönomr. felanm. 19 15 65Handläggningsenhetensmottagningsgrupp19 25 50Konsumentinformation 19 12 08Ledsagarna 16 82 01Parkera 12 92 50Plusboende, Mitthem 13 95 40Polis 114 14Anhörig/frivilligcenter 17 74 75Renhållning, kundtjänst 19 16 50Senioruniversitetet 070-602 41 82Sjukresor, Info om 0611-804 02Sjukvårdsrådgivning 18 10 70Sundsvalls sjukhus 18 10 00Taltidningen, pren. 19 21 66Taxi Kurir 15 00 00Taxi Sundsvall 19 90 00Telia kundtjänst 902 00Tolk/tal-tjänst för döva 0611-846 40Vatten, avlopp, felanmälan 19 20 705


Många engageradeoch kunniga medarbetare!Jag heter Peter Löthman. Sedan oktober2009 jobbar jag som chef för socialtjänsteni Sundsvall. Ett jobb som jag tyckermycket om, främst för att vårt uppdragär att göra bra saker för människor sompå olika sätt behöver stöd i livet. Attdessutom få jobba tillsammans med engageradeoch kunniga människor gör detbara roligare.Under mitt första halvår har jagkoncentrerat mig på att lära mig hurorganisationen ser ut. Ett annat viktigtfokus har varit att lära känna de medarbetarejag jobbar tillsammans med varjedag. Det är viktigt om vi ska klara vårtuppdrag.Tufft uppdragSom du säkert vet har Sundsvalls kommunett tufft och krävande uppdrag – attklara av effekterna av lågkonjunkturensom drabbade hela världen för någotår sedan. För socialtjänsten innebärdet att vi ska klara av att lämna sammaservice som idag, men till cirka 10 %lägre kostnad än förut. Det innebär att vifram till utgången av år 2012 ska spara200 miljoner kr, eller ungefär en miljoni veckan i tre år. Den siffran gäller helasocialtjänsten.Det är ett svårt uppdrag. Vi som jobbari verksamheten måste hjälpas åt omvi ska klara av det. I första hand väljer viatt försöka hitta andra, smartare sätt attgöra arbetsuppgifterna på. Vi är övertygadeom att vi på så sätt kan minimeraåtgärder som innebär att vi t ex behöveravveckla verksamhet för att klara av att6minska kostnaderna. Under åren framåtökar andelen äldre Sundsvallsbor. Dåverkar det inte så bra att lägga ner verksamhetsom är till för äldre människor,eller vad tycker du?Service på nytt sättVi koncentrerar oss nu på – att tillsammansmed dig som är äldre – hitta nyasätt att ge dig service och stöd som dubehöver, på nya sätt. En viktig del i detarbetet är att söka sätt att bryta isoleringoch ensamhet och hitta vägar därmänskliga möten får en naturlig plats ivardagen, oavsett ålder.Socialnämnden gav i mars ett uppdragtill oss i förvaltningen, att undersökavilka delar av vår verksamhet somkan konkurrensutsättas. Om det i slutändenleder till att verksamhet blir konkurrensutsattvet jag inte – det är politiskabeslut. Du bör dock se det som ett teckenpå att våra politiker aktivt och på stortallvar söker alternativa vägar att skapade bästa förutsättningar för dig, trots attde ekonomiska resurserna minskar.Jag ser fram mot att få vara med ochutveckla vår socialtjänst i en öppen ochengagerad samverkan med dig, somkanske ska ta delav våra tjänster.Hälsningari vänlighetPeter Löthman


TEMA GEMENSKAPTräffpunkten KristinelundEn mycket populär verksamhet förpensionärerna i Sundsvall är Träffpunktensom finns på sex platser iSundvalls kommun.Av ekonomiska skäl har mantvingats minska omfattningen någotjämfört med tidigare, men verksamhetenfinns i alla fall kvar och det görden inte i alla jämförbara kommunerrunt om i landet.Sedan en tid tillbaka är det KarinLundberg som håller i Träffpunkten iKristinelund i Nacksta då hon växlarmellan denna och motsvarande verksamheti Kvissleby.I Kristinelund kommer det cirka20-25 stycken varje dag och populärastär bingon som man kör en gång iveckan. Andra aktiviteter är handarbete,musikvideor, frågespel, gymnastik,bokcirkel, filmvisning och inte minstden obligatoriska fikastunden.– Det viktigaste är just den socialagemenskapen och det blir ofta mångadiskussioner och skratt på våra träffar,säger Karin.Det finns inga krav på att man8Mycket snack och skratt blir det när manträffas på Träffpunkten i Kristinelund.Populära aktiviteter är att lägga pusseleller sy tavlor med s.k långstyng.måste göra något och det är också flerasom bara kommer till Träffpunkten föratt prata lite och lyssna på den musiksom man spelar på CD-spelare.En dag i veckan – då Karin Lundberginte är på plats i Kristinelund utanistället jobbar i Kvissleby – hjälperMargit Hådén och Lillemor Vistrandtill med kaffet.– Det är bara roligt att få hjälpa till,säger Margit och Lillemor. När de intepysslar med fikat brukar de väva påvävstolarna som finns i lokalen.


Träffpunkten finns idag vid sex enheteri kommunen. Verksamheten somriktar sig till kommunens äldre invånareska ge besökarna möjlighet att deltai en social gemenskap och få stimulansi sin vardag genom olika aktiviteter.Träffpunkten erbjuder aktiviteterutifrån besökarnas önskemål. Det kantill exempel vara kafé, gymnastik,bingo, handarbeten, bokläsning ochstudiecirklar.Traditionsenliga festerordnas vid högtidsstunder ofta medunderhållning som ett viktigt inslag.Genom samarbete med enskildaoch ideella organisationer vill vi aktivtmedverka till att skapa fungerandenätverk runt människor.För öppettider kontakta respektiveTräffpunkt.TräffpunkterKnutsgården860 13 StödeTelefon: 0691-108 31.Personal: Britt-Marie HolmstedtMatfors servicehusSkölevägen 15, 864 31 MatforsTelefon: 060-249 02Personal: Britt-Marie HolmstedtKristinelundAxvägen 7, 853 50 SundsvallTelefon: 060-19 84 48.Personal: Karin LundbergSkönsmons dagcentralFridhemsgatan 71, 854 62 SundsvallTelefon: 060-66 38 69Personal: Yvonne FranssonTEMA GEMENSKAPAlnö dagcentralFärjevägen 32, 865 31 AlnöTelefon: 060-66 34 70.Personal: Yvonne FranssonKvisslebyAffärsgatan 4, 862 31 KvisslebyTelefon: 060-51 39 83.Personal: Karin Lundberg9


TEMA GEMENSKAP”Pyssel och prat”-gruppen på Kupan i Sundsvalls Centrum. Fr.v: Barbro Jansson,Ingrid Gustafsson. Britt Öhlund, Anita Medin, Ragna Eriksson, Elsa-Britt Carlberg ochLisa Lindström.Röda korset gör mer än du tror!I Sundsvall har Röda korset funnitsända sedan 1902 och idag har manöver 2 000 medlemmar och 340 frivilligarbetare.Det finns sex lokalakretsar nämligen Alnö, Njurunda,Sundsvall, Skön, Skönsberg och Tuna-Attmar-Stöde.De olika kretsarnas verksamhetskiljer sig lite åt, men gemensamt äratt man engagerar sig i socialt frivilligarbeteoch bidrar internationellt genomatt samla in pengar för Röda korsetsengagemang runt om i världen.I Sundsvallskretsarna bedrivs enmångfasetterad verksamhet med blandannat:❐❐Arbetsträning❐❐Besök och medföljning❐❐Första hjälpen-gruppen❐❐Insamlingar❐❐Internationella gruppen❐❐Migration❐❐Sjukhusvärdar10❐❐Social verksamhetPå Mötesplats Kupan kan manfynda i second hand-butiken, få sig enpratstund och ta en kopp kaffe med enhemgjord smörgås eller bulle. De klädersom inte säljs skickas vidare medtåg till Röda korsets katastroflager iHalmstad.Kupan finns idag i Kvissleby,Skönsberg, Matfors, Sundvalls Centrumoch på Alnön.– Vi har många frivilliga som arbetarpå Kuporna och dessutom personersom får arbetsträning hos oss då visamarbetar med Arbetsförmedlingen,Försäkringskassan samt Frivården. Detfinns dock alltid plats för fler så detär bara att höra av sig, säger BarbroJansson på Kupan på Kyrkogatan 27 iCentrum.Här genomförs även olika aktiviteter,t ex musikkafé, klädvisning, våffeldagarsamt Stickkontakten ”Pysseloch prat”.


Besöker ensammaEn annan viktig del av Röda korsetverksamhet i Sundsvallskretsarna gällerbesök och medföljning.I fyra av kretsarna finns det frivilligasom besöker ensamma och sjukasamt följer med på olika ärenden,hemma eller på äldreboenden.– Det kan bli pratstund över enfika, en stärkande promenad eller ettbesök hos läkare, tandläkare eller frissan,säger Kerstin Hedenus, som jobbarmed besöksverksamheten på Rödakorset i Sundsvallskretsen.Ibland kan ett telefonsamtal räckadå det viktigaste för många ensammaär att få någon att skratta med.Vill du ha besök eller bli en ”besökare”,kontakta Röda korset, se nedan.Hjalmar Lundgren, har hållit i pensionärsboulenvid BouleCentralenbredvid Centralstationen i Sundvalls idrygt 15 år.– Det är ett härligt gäng på 20-25spelare som sluter upp varje måndagkl 09.30 för att spela boule, fika ochumgås, berättar Hjalmar.De flesta kommer i god tid och närklockan är prick 10.00 har alla – påHjalmars order – lagt ett av sina klot påen av planerna för då ska det lottas lag.För det mesta kör man tvåmannalag.Under senhösten och vintern spelasdet inomhus, men i mitten på aprilflyttar man ut och spelar utomhus alldelesutanför Boulecentralen.Kul med boule11Hjälp utan gränserMigrationsverksamheten består aven grupp frivilliga som kan hjälpa tillmed information, råd och stödsamtaltill asylsökande och flyktingar, efterforskningav försvunna anhöriga, hjälpvid överklaganden och resebidrag.Förutom vanliga hjälpsändningarmed kläder och speciella insamlingargör man också i ordning babypaketsom skickas till olika katastrofområdeni världen.Ove JanssonMer info om Röda korsets verksamhet isundsvallsområdet och kontaktuppgifterfinns på hemsidan:www3.redcross.se/default____1744.aspxE-post: sodranorrland@redcross.seFull fart på uppvärmningen. Fr v: ArneOlofsson, Sven Andersson och ToreMatstolfva.– Det viktigaste är att träffas ochha kul, men visst finns tävlingsinstinktendär när det börjar dra ihop sig påslutet, säger Arne Olofsson, 88 år.TEMA GEMENSKAP


TEMA GEMENSKAPMaj Gode, 85, gick på Qigong i Stödeoch tyckte det gav så mycket att honnu i vinter lett en Qigong-grupp på 6-7personer i PRO:s lokaler på Storgatan iSundsvall– Vi har nu slutat för säsongen, meni höst kör vi igång igen med en förhoppningsvislite större grupp, säger Maj. Dåska vi ha en ledare som utbildats i Qigongi PRO:s kursgård i Gysinge.Varje morgon kör Maj i igenom ettfullständigt Qigong-program.– Det håller lederna i trim och gör enbåde avslappnad och uppmjukad, sägerMaj Gode.Äldreomsorgens organisationQigong i Grönborg16Med hjälp av ett inspelat band medmusik och speakerröst som beskriverrörelserna gör deltagarna de lugnarörelser som ingår i Qigong.Äldreomsorgen är socialtjänstensstörsta programområde med drygt 2000anställda.Äldreomsorgen omfattar 21 hemtjänstområden,sju servicehus, anhörigstödsverksamhet,aktivitetscentra(dagvård), 21 äldreboenden med totalt781 lägenheter för permanent boendeoch 71 platser för korttidsvård, fotvårdoch, rehabilitering.Äldreomsorgen omsätter årligennästan 1 miljard kronor av socialtjänstens1,6 miljarder.AnsvaretDet övergripande ansvaret för hela äldreomsorgensutveckling, måluppfyllelseoch ekonomi har äldreomsorgschefHåkan Littzell.Ansvaret för äldreomsorgens verksamhetdelas av två verksamhetschefer.Verksamhetscheferna ansvarar för bådehemtjänst och äldreboenden. Derasansvarsområden är uppdelade i Nordoch Syd, med Selångersån som gräns.Ute på respektive enhet har områdeschefernadet operativa ansvaret förbudget, personal och för att drygt 3000äldre får service, stöd och omvårdnad.I arbetslagen inom hemtjänst ochäldreboenden arbetar undersköterskoroch vårdbiträden. Inom särskilda boendenarbetar även sjuksköterskor somansvarar för hälso och sjukvården i påboendet.Verksamhetschef syd:Karin Holmin, tfn 19 19 77Verksamhetschef nord:Carina Nelltoft, tfn 19 22 89


Avgifter 2010HemtjänstAvgiften beräknas utifrån inkomst,boendekostnad och beviljade insatser,t ex antal hemtjänsttimmar, trygghetslarm(250 kr/mån), telefontjänst(100 kr/mån) medicinska insatser (250kr/ mån) eller matdistribution (250kr/mån). För gifta makar på sammaadress, där båda har matdistributionär kostnaden 125 kr per person ochmånad.Den sammanlagda avgiften varierarmellan 0 kr till högsta avgift – maxtaxa– som är 1696 kr per person ochmånad.Särskilt boendeAvgiften består av tre delar: Hyra enligtuppgift på hyreskontraktet, mat(2910 kr/mån) och en hemtjänstavgift(tidigare benämnt omvårdnadsavgift)som är individuell och varierar mellan0 kr till högsta avgiften som är 1696kr per person och månad.BostadstilläggOm du har hemtjänst eller bor i särskiltboende är det viktigt att du sökereller förnyar ansökan om bostadstilläggtill pensionärer (BTP). BTPräknas som en del av din inkomst. Duansöker om BTP hos din lokala försäkringskassa.ÖverklagandeMed det skriftliga beskedet om din avgiftföljer en anvisning om hur du gårtillväga om du vill överklaga avgiftsbeslutethos länsrätten.FörseningsavgiftNär avgiften inte betalas in i tid läggs50 kronor i förseningsavgift till, redanvid första påminnelsen.Frågor och informationPå www.sundsvall.se, kommunenshemsida, finns en räknefunktion där dukan knappa in dina egna uppgifter ochfå ett ungefärligt besked om månadskostnadom du beviljas hemtjänst ellerplats i äldreboende. Räknefunktionenhittar du under rubriken ”E-tjänsteroch blanketter”.Har du frågor kan du kontaktaavgiftshandläggarna:Carina Sjöström 19 26 26Inger Wingh 19 23 23Gudrun Uhlin 0692-103 0017


HemtjänstFör att du ska kunna bo kvar i det egnahemmet även om ditt behov av hjälpoch omvårdnad ökar, finns det möjlighetför dig att bli beviljad hjälp frånkommunens hemtjänst.AnsökanOm du behöver hemtjänst ska du ansökaom det, muntligt eller skriftligthos handläggningsenhetens mottagningsgrupp,se slutet av artikeln.Du har alltid rätt att ansöka omsådan hjälp som du anser att du behöveroch få din ansökan prövad. Enhandläggare gör en bedömning av dinabehov och en prövning av vilka behovsom kan tillgodoses på annat sätt, tillexempel om någon annan än kommunenshemtjänst kan utföra hjälpen.Omfattningen är behovsstyrdDen hjälp du kan få är individuell. Detvill säga att omfattning och innehållberor på vad just du behöver och påvad du inte kan utföra själv. Det gårdärför inte att säga exakt vad hemtjänstenkan hjälpa till med och vadde inte utför. När du fått ett beslut omhemtjänstinsatser ska där tydligt framgåvilken hjälp du beviljats och/ellervad som avslagits och varför.Hemtjänstens uppgift är sedanatt tillsammans med dig planera ochutföra de sysslor du inte klarar av. Enviktig utgångspunkt är att uppmuntra,träna och ge stöd. Har du behov avhjälp på kvällar och nätter så ansvararhemtjänsten också för denna.Hemtjänst utan prövningÄr du över 80 år, bosatt i Sundsvallskommun och ingen annan i hushålletär under 80 kan du utan individuellbehovsprövning bli beviljad ett antalpraktiska insatser.Du kan välja en eller flera av följandeinsatser: Städning var tredjevecka, tvätt och klädvård var 14:e dag,inköp en gång per vecka samt aktiviteten gång per vecka. Detta kallas Hemtjänstgenom förenklad handläggning.För att få denna insats räcker detmed att ringa handläggningsenhetensmottagningsgrupp eller lämna in enansökan på en särskild blankett. Förhemtjänst med förenklad handläggninggäller den vanliga hemtjänsttaxan.Ring eller beställ blankett frånHandläggningsenhetens mottagningsgrupp.De hanterar ansökningarna ochsvarar på dina frågor.Behöver du mer hjälp eller andrainsatser görs en individuell behovsprövning.Ansökningsblanketter kandu få hemskickade från Handläggningsenheten.Har du dator med Internetuppkopplingkan du också skriva ut demfrån kommunens hemsida.Du kan överklagaOm du får ett avslag på hela, eller delarav din ansökan om hemtjänst kandu överklaga till länsrätten.Handläggningsenhetens mottagningsgrupp:Telefon 19 25 50, mån-fre kl 8.00-17.0018


Så undviker du halkolyckor i hemmetFörutom bränder är fall i hemmet enstor riskfaktor för äldre. Här kommernågra tips och råd om hur du kan undvikaonödiga fall:❐❐ Använd inneskor med bakkappa❐❐ Ta bort mindre mattor eller köphalkskydd för dessa❐❐ Köp en antihalkmatta för badkaret/duschen❐❐ Byt ut mattor med hög kant❐❐ Se till att det inte finns några el- ochtelefonsladdar som du kan snubbla över.❐❐ Låt en hallampa vara tänd under natten❐❐ Byt inte gardiner eller lampor själv❐❐ Be någon ersätta dina taklampormed starkare (60W)❐❐ Gör en synundersökning❐❐ Drick vatten regelbundet❐❐ Var fysiskt aktiv minst en gång per dag,t ex gå en promenad❐❐ Be någon ta bort trösklarna❐❐ Be någon montera ett handtag påväggen bredvid duschen/badkaret❐❐ Har du en trappa, köp halkskydd förhela stegen❐❐ Kolla att bromsarna på ev rollatorfungerar bra.❐❐ Beställ ett par höftskyddsbyxor❐❐ Undersök möjligheterna till trygghetslarmNär inte armarna räcker tillRing Fixar’n19Många fallolyckor i hemmet blandäldre, sjuka och handikappade skullekunna undvikas om de hade någonsom kunde hjälpa till med sysslor därarmarna inte räcker till.Du som är äldre eller har en sjukdomeller ett handikapp som gör detsvårt att nå överallt – ring och bokaFixarn!Fixarn kan hjälpa dig att byta lamporoch gardiner eller fixa något annatsom du har svårt att komma åt i dinbostad. Du kan även få hjälp att installerabrandvarnare i ditt hem.Fixarn kommer hem till dig på dentid ni kommer överens om och detkostar ingenting.Fixarn ingår i SBC Rehab och ären arbetslivsinriktad verksamhet somdrivs av socialtjänsten.Telefon: 070-191 61 21Dagtid, måndag-fredag


Vill du belöna goda idéereller positiva händelser?I juni och december varje år delar socialnämndenut ett stipendium på 5 000kronor till personal, föreningar ellerprivatpersoner som tagit goda initiativeller bidragit till positiva händelserinom socialnämndens ansvarsområde.Har du ett förslag på en stipendiat,låt oss få ta del av det!Lämna ditt förslag senast 31 maj förjunistipendiet och senast 30 novemberför decemberstipendiet till:20Socialnämndens kansliMargareta Wikström851 85 SUNDSVALLE-post:margareta.wikstrom@sundsvall.se.Du kan också ringa tfn 19 10 87, ellernominera via kommunens hemsidawww.sundsvall.se under ”Stöd, vårdoch omsorg”.Obs! För att ditt förslag ska gällakrävs att du lämnar en motivering!FörtroendenämndenTill förtroendenämnden (kommunalpatientnämnd) kan patienter, anhörigaoch personal helt kostnadsfritt vändasig med frågor om, eller synpunkter på,den kommunala hälso- och sjukvården.Om du inte är nöjd med den kommunalahälso- och sjukvården, börjadär felet uppstod. Tala med den eller desom vårdat dig. Hjälper inte det – talamed ansvarig chef. Om du fortfarandeinte känner dig nöjd kan du vända digtill Förtroendenämnden. Föredrar du attvända dig till Förtroendenämnden först,går det också bra.Alla som är verksamma vid förtroendenämndenoch dess kansli har tystnadsplikt.Vad förtroendenämnden kangöra för dig:❐❐Ge dig den information du behöverför att kunna ta vara på dina intressenoch rättigheter som patient inom denkommunala vården.❐❐Underlätta en god kontakt mellandig och vårdpersonalen.❐❐Hjälpa dig att komma i kontakt medrätt myndighet.❐❐Rapportera iakttagelser och avvikelserav betydelse för vårdtagarna tillvårdgivaren och vårdenheterna.Vi ser till att dina upplevelser återförstill vården för att de där ska kunnaligga till grund för de förändringar somkan vara motiverade.Vill du kontakta förtroendenämnden?Besöksdress: Förtroendenämndenskansli, Torggatan 4Postadress: Förtroendenämnden851 85 SundsvallHandläggare : Anja Haara 060-19 14 00.E-post fortroendenamnden@sundsvall.se


Äldre musikfrån Sundsvall efterlyses!Roger Elfström skrev för några år senboken ”En Trocadero och fyra sugrör”,som handlar om populärmusikeni Sundsvall 1920-1970. Sedan en tidhåller han nu tillsammans med BjörnWestros på med att digitalisera gamlainspelningar från det lokala musiklivet.De söker med ljus och lykta efterkassetter, rullband och annat somhandlar om musiklivet förr i Sundsvallstrakten.I vår läsekrets finns detsäkert personer som i sina byrålådorhar material som de vill låna ut ochpå så sätt få det bevarat som en del avsundsvalls kulturskatt.Roger Elfström nås via e-post:roger.elfstrom@bredband.net ellertfn: 070-646 25 32.Att ha ordning på sin ekonomi betydermycket för tryggheten. Personersom inte själva kan bevaka sin rätt isamhället, sköta sin ekonomi eller sinapersonliga angelägenheter på grundav sjukdom, psykisk ohälsa, försvagathälsotillstånd eller liknande harmöjlighet att få en god man eller enförvaltare.God man eller förvaltareEn god man, liksom en förvaltare,fungerar som din förlängda arm i samhället.Gode mannen eller förvaltarenhjälper dig att ha ordning på ekonominoch ser till att du får det stöd du harrätt till.Att ha god man är frivilligt. Detär något du själv eller en anhörig kanansöka om. Även socialtjänsten, sjukvårdeneller någon annan kan anmälaatt du har ett behov av god man.God man21Att ha en förvaltare är inte alltidfrivilligt. Om du blir utnyttjad ekonomiskteller missköter din ekonomi kanen förvaltare utses åt dig.Det är tingsrätten som fattar beslutom både godmanskap och förvaltarskap.Gode mannen eller förvaltaren ärinte anställd av kommunen utan arbetarpå ditt uppdrag. Överförmyndarkontoretsroll är att se till att gode mänoch förvaltare utför sitt uppdrag på ettbra sätt.Vid frågorVänd dig till ÖverförmyndarkontoretTelefon: 19 10 00E-post:overformyndarnamnden@sundsvall.seBesöksadress: Torggatan 4, Sundsvall.Besökstider: 9.30-11.30, 13.30-15.00


Kommunens boendeformer för äldreSamlingsnamnet på Sundsvalls kommunsboendeformer för äldre är ”särskildaboenden”. Bland dessa skiljerman på serviceboenden och äldreboenden.Med serviceboende menas att dubor i en lägenhet i ett servicehus ochhar närhet till viss service inom husetsamt kan ha hemtjänst på sammavillkor som den som bor i ordinärtboende.Äldreboende innebär lägenheterför kroppsligt sjuka eller demenssjuka,med omvårdnadspersonal inom boendetdygnet runt.AnsökanOm behoven av tillsyn, omsorg ochvård inte kan tillgodoses i den egnabostaden trots hemtjänst, kan du beviljasplats i något av kommunens boendenför äldre.Om du vill flytta till ett äldreboendeeller servicehus ska du vända digtill socialtjänstens handläggningsenhetsom gör en prövning av dina behov.Det finns i Sundsvall inget kösystemför plats i särskilda boenden.Möjlighet att väljaRätten till att få flytta till en särskildboendeform innebär inte någon egentligrätt att välja boende eller typ avboendeform. Däremot ska handläggningsenhetensboendesamordnare tahänsyn till dina önskemål och i möjligastemån tillgodose dem.Om du redan bor i en särskild boendeformoch vill byta till ett annat22boende kan du få hjälp av områdeschefenatt kontakta handläggningsenhetensboendesamordnare som hanterarditt önskemål.Boenderåd/anhörigrådInom särskilda boenden finns anhörig/boenderåd. Syftet är att öka de boendesinflytande över vården och ge anhörigaoch intresseorganisationer möjlighetatt komma till tals. Råden skabidra till ökad delaktighet och störreengagemang hos alla parter.Om avgifter kan du läsa på sidan 20.På kommunens hemsida, www.sundsvall.se, finns en räknefunktiondär du kan knappa in dina egna uppgifteroch få ett ungefärligt besked ommånadskostnad om du beviljas hemtjänsteller plats i äldreboende.Räknefunktionen hittar du underrubriken ”E-tjänster och blanketter”.


Så ansöker du om hjälpOm du vill ansöka eller har frågor omäldreboende, hemtjänst eller andrainsatser från kommunens äldreomsorgska du kontakta socialtjänstens handläggningsenhet.De handlägger också ansökningarom insatser för personer med funktionsnedsättningar.Biståndshandläggaren tar emot dinansökan och gör en utredning utifråndina behov. Tillsammans pratar ni dåigenom behoven och olika lösningar.Därefter får du ett beslut om vilkainsatser du kan beviljas.Det är sedan områdeschefen elleransvarig i den verksamhet det gällersom ansvarar för att verkställa beslutet,alltså se till att du får den hjälp dublivit beviljad.Känner du dig inte nöjd med beslutetkan det överklagas. Information omhur det går till lämnas av handläggningsenheten.Kontakt kan tas med:Handläggningsenhetensmottagningsgrupp, telefon 19 25 50,dagligen kl 08.00-17.00.Biståndshandläggarna har telefontid dagligenkl 08.30-09.30, tfn vxl 19 10 00.Här får du råd och information kring ansökningarsamt svar på allmänna frågor.Genom mottagningsgruppen kan dulämna meddelande till biståndshandläggareefter telefontid.Besöksadress: Kommunhusetsentréplan, anmäl dig i reception.Aktivitetscenter – samvarooch stimulans vid demensAktivitetscenter är en verksamhet somriktar sig till personer med demenssjukdom.Syftet med verksamheten är att gepersoner med demenssjukdom tillfälletill social samvaro och stimulerandeaktiviteter som korsord, sång/musik,högläsning mm.Verksamheten fungerar även somavlastning för anhöriga. För vistelsevid aktivitetscenter krävs en ansökan.23Handläggningsenheten gör en utredningav behovet och fattar beslut.Klubb Bojen:Lindgården, Lasarettsvägen 11,SUNDSVALLKlubb Stödegården:Knutshemmet, Stödevägen 249, StödeKlubb Grönborg, yngre grupp och äldregrupp: Storgatan 73, Sundsvall


Alla pensionärer i kommunen hälsasvälkomna till restaurangerna.Matkuponger säljs på respektiveservering. Matsedlar införs i dagstidningarnaen gång i veckan samt på Internet:www.sundsvall.se/restauranger.På grund av alltför få besökarehar restaurangerna från och med 2009stängt helgtid.Galant kost & städGalant kost & städ är kommunensmåltidsverksamhet som sköter tillagningoch leverans av mat till skolor,äldreboenden och pensionärsrestauranger.Om du har önskemål eller synpunkterpå maten kan du vända dig tillserveringspersonalen eller chefen förrespektive kök.Du som vill veta mera om Galantkost & städ är välkommen att kontaktaoss via vår kundtjänst 19 89 60.Postadress:Galant kost & städFastighetskontoret851 85 SundsvallMatserveringarServeringarnas öppettider 2010Restaurang Öppettider (vardagar) TelefonAllérestaurangen, Allégården 11.00-14.00 17 21 92Anemonen, Alnö 11.30-14.00 55 85 08Attmarhem, Lucksta 13.00-14.00 254 48Matglädjen, Kristinelund 11.30-14.00 19 84 56Matknuten, Stöde 11.00-13.30 0691-100 34Tomtegränd, Haga 11.30-14.00 12 72 63Moklockan, Skönsmohuset 11.30-14.00 15 63 63Vagott, Matfors 11.30-14.00 19 28 9124Kiosker/bokningarBokning av möteslokaler kan görasvia kioskerna, som också kan sälja förtäringtill mötet. Det går även bra attkontakta Galant kost & städ förbeställning av förtäring – allt frånsmörgåsar till festmenyer.Allégården: 15 79 30Kristinelund: 19 84 56Matfors: 249 00Café Alnöiten: 66 34 61Stöde: 0691-102 01Tomtegränd: 12 72 63


Du behövs som volontär!Att vara någons guldkant på tillvarongör gott. Som volontär bidrar du meddin tid och ditt engagemang. Du ställerbara upp så mycket du själv vill. Du fårmöjlighet att hjälpa en medmänniskasamtidigt som du själv får värdefullaerfarenheter. Exempel på uppdrag:r gå promenaderr umgås – vara någon att prata medr gå med på bio, teater eller andrakulturella engagemangr läsa, spela spel eller lösa korsordr göra en insats vid ett boende eller enTräffpunktÅk bekvämt och prisvärtmed SeniorkortetSeniorkortet är busskortet för dig somär pensionär och vill kunna ta dig frampå ett bekvämt sätt och till ett bra pris.Att åka buss är ett bra alternativtill resor med bil eftersom det gör resandetenkelt, billigt och miljövänligt.För dig som är pensionär finns nu Seniorkortetsom gäller på stadsbussarnaoch alla förortsbussar som går inomtätorten.Gäller hela dygnetSeniorkortet gäller dygnet runt och gördina bussresor ännu billigare då kortetkostar 275 kr. Dessutom är antaletresor under en 30-dagarsperiod obegränsade.Därför har dagrabatten somgällde resor med påstigning mellan9.00-14.00 upphört.25Vill du få besök av en volontär?Insatserna är kostnadsfria och våra volontärerhar tystnadslöfte.Vid första mötet görs en ömsesidigöverenskommelse om vad man skagöra tillsamman och hur ofta.Om du vill veta mer om att ta emot envolontär eller själv bli volontär, kontaktaAnn-Margrete Östman på tfn 19 84 74eller via e-post:ann-margrete.ostman@sundsvall.seSeniorkortet är inte personligt menkan bara användas av en person perresa. Lägg märke till att Seniorkortetenbart går att köpa på Bussnavet.Information om hur det kommer attbli med den sommarrabatt som funnitsför pensionärer tidigare år, kommer attannonseras bland annat under nyheteroch förändringar i sommarturlistan.Ny linjedragningLinjedragningen har ändrats vilketbland annat gör det lättare att åka busstill Birsta. Under året kommer detförmodligen att ske flera linjeförändringar.Exakt hur dessa kommer att seut är inte klart i dagsläget utan kommeratt meddelas via annonser och iturlistorna.


Färdtjänst är avsedd för den personsom har en funktionsnedsättning –fysisk, psykisk eller medicinsk – sominte endast är tillfällig. Personen skaha väsentliga svårigheter att förflyttasig på egen hand eller att resa med allmännakommunikationer.Dåliga kommunikationer eller attdu inte kan bära/transportera hem dinavaror är inget skäl som berättigar tillfärdtjänst. Ditt färdtjänstkort får duanvända inom Sundsvall och Timråkommun.Du får inte anlita färdtjänst när duska åka till och från läkare, sjukgymnastik,tandläkare, optiker eller någonannan sjukvårdande behandling. Viddessa tillfällen beställs sjukresa.Länstrafikens busslinjerFärdtjänstberättigade får utan kostnadta med sig en ledsagare på alla Länstrafikensbusslinjer.Den färdtjänstberättigade visar sittfärdtjänstkort och betalar sin biljett.Färdtjänst26RiksfärdtjänstDu kan beviljas riksfärdtjänst om:❐❐du har ett stort funktionshinder somär bestående i minst ett år❐❐du inte klarar att resa ensam medallmänna kommunikationer trots denhjälp som normalt erhålls av trafikföretagetAnsökan ska ske i god tid tillavdelningen för Kollektivtrafik ochTillgänglighet, senast åtta veckor föreavresedagen.Vid storhelger samt under periodenjuni-augusti, ta kontakt senast tioveckor innan.För mer information eller ansökan omfärdtjänst och riksfärdtjänst kontaktaSundsvalls kommun Avd. förKollektivtrafik och tillgänglighetTelefon: 19 14 14Telefontid: Kl 09.30-11.00Intressanta fakta – BefolkningsprognosAv tabellen nedan framgår att befolkningen i Sundsvall kommer att öka med ungefär 1%under perioden 2009-2014. Men den yngre befolkningen minskar med drygt 2%, varav enstor andel utgör personer i arbetsför ål-der. Under perioden beräknas gruppen 65-79 år ökastort, vilket kan förklaras av att alla 40-talister uppnått pensionsåldern 2014. (Ur socialnämndensäldreomsorgsplan 2010-2014)Befolkningsprognos Sundsvalls kommun för perioden 2009-2014År 0-64 år 65-79 år 80-w år Totalt 65-w år2009 76 335 13 508 5 011 94 854 18 5192010 75 917 13 901 5 120 94 938 19 0212011 75 508 14 260 5 224 94 992 19 4842012 75 117 14 649 5 263 95 029 19 9122013 76 666 13 508 5 290 95 059 19 8712014 74 780 14 994 5 319 95 093 20 284Differens 2009 -2014 - 1 555 + 1 486 + 308 + 239 + 1 765Procentuell förändring -2,4 % + 11,0 % +6,2 % + 0,3 % + 9,5 %


För att vara berättigad till parkeringstillståndska rörelsehindret vara varaktigtoch innebära väsentliga svårigheteratt förflytta sig på egen hand.Enbart svårigheter att bära tungavaror är i sig inte skäl till att beviljasparkeringstillstånd.Parkeringstillstånd är i första handtill för den som kör fordonet själv. Avgörandeär den sökandes begränsadeförmåga att gå mellan parkeringsplatsoch tänkbara målpunkter för normalaaktiviteter i samhället.Vid de flesta målpunkter finns oftamöjligheten för den som medföljersom passagerare att bli körd fram tillen plats nära målpunkten. Endast iundantagsfall kan tillstånd beviljas förpassagerare.Parkeringstillståndför rörelsehindradeSå ansöker duDu ansöker om parkeringstillstånd förrörelsehindrade hos avdelningen förKollektivtrafik och tillgänglighet.Ansökan ska vara skriftlig ochgörs på en särskild ansökningsblankettsom kan beställas från kommunen ellerhämtas från kommunens hemsida.Ansökan ska alltid kompletteras medett läkarutlåtande.För mer information om parkeringstillstånd,kontakta Sundsvalls kommun,Avd. för Kollektivtrafik och tillgänglighet.Telefon: 19 14 14Telefontid: Kl 09.30-11.00BostadsanpassningDu kan få bostadsanpassningsbidragom du har ett handikapp som kräveratt din bostad anpassas för att du skaklara ett självständigt boende. Du kanfå bidrag för anpassning av bostadensfasta funktioner eller för åtgärder somhar samband med din hobbyverksamhet,rehabilitering, funktionsträningoch sjukvård, om behovet inte kan tillgodosespå annat sätt.Du ansöker om bidraget på en särskildblankett. Beställ den från kommuneneller skriv ut från kommunenshemsida. Ansökan ska bland annatkompletteras med ett intyg från arbetsterapeut,läkare eller annan sakkunnig.För mer information, kontaktahandläggare vid stadsbyggnadskontoret.Telefon 19 12 63 eller 19 22 3727


Gratis ledsagning genom SamhallSamhall erbjuder dig gratis ledsagarstöd,ett samarbete med Sundsvallskommuns arbetsmarknadsenhet.Du är välkommen att göra dinbeställning av ledsagning hos oss påSamhall under dagtid, vardagar mellankl 08.00-16.00. Vi ger ledsagarstöd närdu:❐❐vill gå promenader❐❐ska uträtta ärenden❐❐ska besöka läkare eller tandläkare❐❐ta del av kulturaktivitetVår målsättning är att öka din tillgängligheti samhället på ett respektfulltoch tryggt sätt.Välkommen att kontakta ledsagarna!Vi finns på Samhall, bokningstelefon:16 82 01Telefontid: Säkrast mån-fre,kl 08.00-11.00E-post: ledsagning@samhall.seFokusgrupp för dig som är 65-70 årVi behöver förbereda äldreomsorgeni Sundsvall inför nya krav och utmaningar.Vår ambition är därför att skapaen fokusgrupp på cirka 15 personeri åldrarna 65-70 år. Ungefär två gångerper år vill jag att gruppen träffas för attdiskutera framtidens äldreomsorg tillsammansmed mig och mina närmastemedarbetare.Skulle Du vilja delta? Har du funderatpå dessa frågor och har en viljaatt dela med dig av dina tankar?Skriv i så fall ett mail eller ett vanligtbrev och berätta varför just du villvara med samt litet om vem du är ochvilka intressen du har.Håkan LittzellÄldreomsorgschefSocialtjänsten851 85 Sundsvalle-post: hakan.littzell@sundsvall.se28


FotvårdDen kommunala fotvården riktas tillålderspensionärer som är 70 år ochäldre men även till yngre pensionärermed särskilda behov av fotvård. Fotvårdsspecialisternaundervisar och informerarockså övrig vårdpersonal ombehandling av fötter.FotvårdskostnadEn helbehandling kostar 375 kronor.Om behandlingen utförs i hemmetkostar den 450 kronor. Behandling ihemmet kan utföras i de fall patientenär i så dålig kondition att det är svårtatt ta sig till sin fotvårdsklinik.Delbehandling kan till exempelvara ett återbesök eller akut hjälp meden tå och kostar 100 kronor.För material utöver det som ingår iFotvårdsklinikerAlnö servicehus 66 34 63Granlunda 55 26 28Lindgården 12 85 94Tomtegränd 12 72 0512 72 06Kristinelund 19 84 47Tingsta 51 39 84Skönsmohuset 66 38 60Områdeschef:Margareta Wiklander 073-274 21 79ordinär behandling, t ex avlastningar,betalas ett självkostnadspris. Du kanockså köpa presentkort hos fotvårdsklinikerna.TidbokningTa kontakt med respektive fotvårdsklinikför tidbokning. Genom regelbundenfotvård och rådgivning förebyggervi skador tillsammans.I en fotvårdsbehandling ingår:❐❐Rengöring och nagelklippning❐❐Nedslipning av deformerade naglar❐❐Behandling av förhårdnader ochliktornar❐❐Behandling och korrigering avnageltrång❐❐Fotmassage❐❐Viss såromläggning vid behov❐❐Rådgivning29


Stöd till anhörigaAtt vara anhörig, vän eller grannetill någon som behöver ditt och/ellersamhällets stöd för att klara vardagenkan ställa stora krav på din ork, tid ochkunskap. Anhöriga och närstående kanbehöva stöd för att orka med. För oavsettom du vårdar eller stöttar en äldre,en funktionshindrad eller en personmed sociala problem är din insats envärdefull resurs i samhället.AnhörigvårdareAtt vårda en anhörig eller närstående ihemmet kan vara ett tungt och krävandearbete. Många upplever stundtalsisolering, trötthet och ett stort behovatt få prata med någon om sin situation.En del känner också oro över hurdet ska bli om orken tillfälligt tryter.Som vårdbehövande har du rätt attansöka om vissa biståndsinsatser:❐❐Efter en behovsbedömning kan dubeviljas ekonomiskt stöd i form avAnhörigbidrag, dvs en ersättningsformför make/maka/sambo eller annan närståendesom är över 65 år.❐❐Avlösning av hemtjänsten❐❐Att den vårdbehövande kan vistaspå dagvård/dagrehabilitering eller enkorttidsplats på ett äldreboende närden anhörige behöver tid för sig självTillfällig avlastningTillfälligt avlastnings-/korttidsboendeutan behovsprövning upp till sju dagarkan bokas via handläggningsenheten,tfn 19 28 38.UtbildningVarje år erbjuder äldreomsorgen ocksåutbildning inom området ”Att vårdahemma”. Utbildningen arrangeras avdemenssjuksköterskan i samverkanmed andra aktörer och annonseras idagspressen.Vill du ansöka om, eller få råd kringbiståndsinsatser för dig som anhörig skadu kontakta handläggningsenhetensmottagningsgrupp, telefon 19 25 50.Intressanta fakta – SeniorbostäderDenna bostadskategori är väl tillgodosedd i Sundsvall med närmare 1000 lägenheter. Detkommunala bostadsföretaget Mitthem äger drygt 80 procent ”plusboenden” som riktar sig tilläldre. I en nationell jämförelse placerar sig Sundsvall bland de 5 bästa kommunerna när detgäller antal lägenheter i seniorboenden. Viss service förekommer, medan hemtjänsten bistårdem som behöver hjälp i dessa boenden. (Ur socialnämndens äldreomsorgsplan 2010-2014)Kommuner med flest seniorbostäder (2008)Ranking Kommun Antal senior-bostäder1 Stockholm 3 9192 Malmö 2 3713 Örebro 1 8764 Göteborg 1 6305 Sundsvall 96030


Välkommen till AnhörigcenterFör dig som har en anhörig eller närståendeoch som känner behov av stödi anhörigrollen.Anhörigcenter är till för dig somhar en anhörig eller närstående som pågrund av funktionshinder, sjukdom,missbruk eller andra omständigheterbehöver ditt stöd.Anhörigcenter erbjuder:❐❐ Samtal – enskilt eller i grupp❐❐ Information, råd och stöd❐❐ Olika teman – underhållning,föreläsningar etc❐❐ Gemenskap med andra❐❐ Kontakt med föreningar❐❐ Avlösning i eller utanför hemmetutan biståndVi samverkar med frivilligorganisationertelefon 17 74 75Vill du veta mer, kontaktaAnhörigkonsulenterAnn-Margrete Östman, 19 84 74Lena Elfving, 19 19 15När du vill beställa avlösning, kontaktaAnn-Sofie Torstensson, 19 84 76Pia Holm, 19 84 76Telefontid: Mån-fre kl 08.30-09:30Uppsökande verksamhet för äldre!För dig som är 80 år eller äldre ochtidigare inte har haft kontakt med äldreomsorgen,erbjuds du ett hembesökdär jag kommer och berättar om äldreomsorgen.Vid besöket informerar jag blandannat om vilka möjligheter det finnstill stöd och hjälp vid behov och tillvilka personer du vänder dig vid olikafrågor.31För dig som vårdar någon anhörigeller närstående berättar jag även omhur du kan få stöd vid behov.Du kan också få råd om vad dusjälv kan göra för att förebygga olyckori hemmet.Besöket kostar ingenting. Om dutycker att detta verkar intressant såkontakta mig, Ann-Margrete Östman,tfn 19 84 74.


PensionärsbridgenMåndagar:Grönborgsgatan 5 Spelledare: Olan Hedström tfn 12 35 54Tisdagar:Grönborgsgatan 5 (sommarbridge) Spelledare: Olan Hedström tfn 12 35 54Pelarsalen Skönsbergsvägen Spelledare: Nils Hjärlsäter tfn 15 36 89Onsdagar:Vivansborg, Timrå Spelledare: Kurt Rosenholm tfn 57 70 26Kvissleby, PRO lokalen Spelledare: Kerstin Pettersson tfn 313 42Torsdagar:Pelarsalen (även sommarbridge) Spelledare: Ulla Blanck tfn 66 41 90WF Lokalen Spelledare: Olan Hedström tfn 12 35 54Allégården Spelledare: Elis Sundström tfn 12 99 56Vikingasalen, Granlo Spelledare: Kurt Ingelsson tfn 15 9946Fredagar:Kubikenborgs gamla skola, Skönsmon Spelledare: Lars-Anders Svensson tfn 12 41 13Pelarsalen Skönsbergsvägen Spelledare: Jan-Erik Torstensson tfn 56 39 28Kvissleby, PRO lokalen Spelledare: Bernt Pettersson tfn 51 43 30Alla bridgespelande pensionärer är välkomna att delta. Spelet börjar i regel kl 10.00 ochpågår till kl 14.00-15.00, inkl kafferast.PensionärsbiljardDen som är intresserad av att spela biljardhar möjlighet att vända sig till följandeBiljardklubbar.Alnö Karl-Axel Lindén, tfn 66 34 61Bergsåker Valter Johansson, tfn 56 32 80Finsta Sten Källström, tfn 56 80 38Skönsmon Sören Olsson, tfn 17 06 05Skönsberg Kjell Andersson, tfn 61 60 30PensionärsbouleSundsvalls BoulklubbIntill McDonalds vid Centralstationen liggerBouleCentralen. Anläggningen består av16 banor inomhus och ca 10 banor utomhus.Rabatt för pensionärer. I hallen finnscafeteria och kök.Tfn: 15 10 08E-post: info@sundsvallsboule.comHemsida: www.sundsvallsboule.comPensionärsbowlingTävling: Tisdagar och torsdagar,kl 10.00-11.00Plats: O´Learys Bowling, Storgatan 51Mer info: Sonny Forsberg, tfn 15 10 23Träning: Pensionärsklubben Penjoytränar varje onsdag, kl 11.00-13.00Plats: Enjoy BirstaMer info: tfn 15 75 20Skönsbergs BoulklubbBouleanläggningen i Skönsberg liggerbakom Hjertmans och innehåller 16 banorinomhus och 50 banor utomhus. Det finnsfik, grillplats och gott om p-platser.Tfn: 17 38 01E-post: info@skoboule.seHemsida: www.idrottonline.se/sundsvall/skonsbergsbk-boule32


Behöver Ni hjälp att säljaEr bostadsrätt, villa ellerfritidshus?Vi på Mäklarhuset erbjuder:värderingar, kapitalvinstberäkningar,frågor om besiktning och startklar.Allt som har med försäljningen att göra.Nöjdast kunder 2008och 2009 enligtSvenskt Kvalitetsindex.Katarina Bufvers Ingela Lundgren Mats Eklund Elin AnderssonSofie Svelander Peter Erngrund Maria Hartelius Olle AlmqvistMäklarhuset i Sundsvall AB Esplanaden 9, 852 31 SundsvallTel: 060-15 15 40 www.maklarhuset.se/sundsvall33


Pensionärsföreningari Sundsvalls kommunHär följer en samlad presentation av de pensionärsföreningar som är representeradei kommunala pensionärsrådet. Dessa föreningar har en bred verksamhet.Några exempel på aktiviteter som förekommer:❐❐Studiecirklar❐❐Reseverksamhet❐❐Motion och friskvård i olika former❐❐Bingo❐❐Sånggrupper❐❐Handarbetsgrupper mm.Ta gärna kontakt med någon förening eller klubb för vidare information.PRO MedelpadPRO-föreningar (Pensionärernas Riksorganisation)Ordförande: Eda Andersson 070-351 18 18Kanslist: Britta Pettersson 61 89 50Expedition: Medborgargatan 35 1 tr, Sundsvall 61 89 50Postadress: 856 30 SundsvallE-post: pro-ds@pro.sePRO:s SamorganisationOrdförande: Inga-Lis Sirenius 12 87 76Storgatan 55, 852 30 SundsvallE-post: inga_lis_sirenius@hotmail.comSekreterare: Ove Bodin 61 78 21Törnrosvägen 2 E, 857 40 SundsvallKassör: Kurt Dahllöf 61 05 89Tungatan 30, 853 57 SundsvallExpedition: Se PRO Medelpad34


PRO ALNÖOrdförande: Anders Nylin 55 64 93Ekvägen 5 , 865 31 AlnöKassör: Bengt Persson 55 66 20Räbbmogatan 8, 865 32 AlnöStudieorg: Göran Viklund 58 51 60Reseledare: Bo Tengerström 58 74 49E-post: proalno@tiscali.seHemsida: www.pro.se/alnoFöreningsexp: Servicehuset Färjevägen 32 66 34 72Mötestider: Sista onsdagen i månaden (utom jun-aug, dec) Kl 17.00Möteslokal: ServicehusetÅrsavgift: 235 kronorPRO ATTMAROrdförande: Harald Wallin 255 08Sörfjolsta 107, 864 92 MatforsE-post: harald.wallin@telia.comKassör: Elsie Nilsson-Böös 271 17Centrumgatan 30, 864 31 MatforsStudioorg: Ulla Eriksson 293 19Mötestider: Andra onsdagen i månaden (utom jan, jun-aug) Kl 12.00Möteslokal: SörforsvallenÅrsavgift: 220 kronorPRO CITYOrdförande: Inga-Lis Sirenius 12 87 76Storgatan 55, 852 30 SundsvallKassör: Ann-Sofi Andersson 55 43 50Tallvägen 5A, 854 66 SundsvallStudieorg: Gussie Selinder 15 35 24Synombud: Ingrid Jonsson 61 09 60Föreningsexp: Besöksadress Storgatan 69 61 33 80Öppet: tis, ons, kl. 10-13, juni-aug enbart ons, kl. 10-13Postadress Grönborgsgatan 18, 852 37 SundsvallE-post: procity@pm44.nuHemsida: www.pro.se/city-sundsvallMötestider: Tredje torsdagen i månaden (utom juni-aug) Kl 13.00Möteslokal: Folkets ParkÅrsavgift: 240 kronor35


PRO HOLMOrdförande: Staffan Andersson 060-961 36, 070-302 37 43Holmsjöändan 105, 860 41 LidenKassör: Eva Frisk 0692-302 33Anundgård 191B, 860 41 LidenStudieorg: Gunnel Eriksson 0692-302 25E-post: e.gunnel@telia.comMötestider: Torsdagar en gång i månaden (utom jun-jul) Kl 13.00Möteslokal: Anundgård och Gimåfors, v.a.gÅrsavgift: 195 kronorPRO INDALOrdförande: Leif Söderberg 923 08Hagmarksvägen 7, 860 40 IndalKassör: Ann-Christin Boström 10 06 05Härevägen 14, 860 40 IndalFöreningsexp: Se ordf.Mötestider: Tredje fredagen i månaden (utom maj-aug) Kl 13.00Möteslokal: HäreborgÅrsavgift: 215 kronorPRO LIDENOrdförande: Kerstin Åström 0692-100 27Lidenvägen 51, 860 41 LidenKassör: Erik Winroth 0692-400 94Västanå 2375, 860 41 LidenStudieorg: Berna Norman 0692-200 45E-post: winroth.per.erik@telia.comFöreningsexp: Se ordf.Mötestider: Beslutas vid varje möte.Möteslokal: OxsjögårdenÅrsavgift: 205 kronor36


PRO MATFORS TUNAOrdförande: Ingrid Johansson 15 79 68Tallskogsvägen 2 K, 864 33 MatforsKassör: Ove Ström 206 62Parallellvägen 9, 864 32 MatforsStudieorg: Ing-Mari Jonsson 213 03Föreningsexp: Se ordf.Mötestider: Tredje onsdagen i månaden (utom juli-aug) Kl 13.00Möteslokal: Matfors Folkets husÅrsavgift: 200 kronorPRO NJURUNDAOrdförande: Janne Brusell 309 70Myre 123, 862 95 NjurundaKassör: Klas-Göran Häggkvist 55 44 17Tellusvägen 18, 854 68 SundsvallStudieorg: Christer Boman 51 32 98Föreningsexp: Brogatan 3, 862 31 Kvissleby 56 27 43E-post: brusell.j@telia.comHemsida: www.pronjurunda.seMötestider: Fjärde torsdagen i månaden, (utom jun-aug) kl. 13.00Möteslokal: Värstaborg, Njurunda (I övrigt se blänkare)Årsavgift: 225 kronorPRO SELÅNGEROrdförande:Kassör:Studieorg:Föreningsexp:Mötestider:Möteslokal:Årsavgift:Se PROs samorganisationen eller PRO Medelpad37


PRO SKÖNS NORRAOrdförande: Hans Midenborg 53 79 07Finstavägen 34, 863 31 SundsbrukKassör: Erik Andersson 52 62 06Fyrväpplingsvägen 12, 863 31 SundsbrukStudieorg: Louise Söderblom 53 69 67Föreningsexp: Gula Villan, Finstavägen 34, SundsbrukE-post: majler@finsta.stMötestider: Tredje fredagen i månaden (utom jun-aug) Kl 14.00Möteslokal: Gula Villan, Finstavägen 34, SundsbrukÅrsavgift: 180 kronorPRO SKÖNS SÖDRAOrdförande: Holger Pettersson 10 09 60Bågevägen 59 D, 856 52 SundsvallKassör: Ingrid Bergqvist 12 31 08Högomsvägen 16, 857 40 SundsvallStudieorg: Yvonne Berglund 10 19 26Föreningsexp: Medborgargatan 35, 856 30 Sundsvall 12 85 67E-post: pro.skonssodra@live.seMötestider: Fjärde tisdagen i månaden (utom jun-aug) Kl 14.00Möteslokal: Skönsbergs Folkets husÅrsavgift: 210 kronorPRO STÖDEOrdförande: Maj-Lis Wallsten 0691-140 39Gyllenvägen 2 A, 860 13 StödeKassör: Iris Hallberg 0691-102 38Stödevägen 40C, 860 13 StödeStudieorg: Kerstin Norgren 0691-104 17Föreningsexp: Knutsgården, 860 13 Stöde 0691-109 18E-post: maj-lis_w@swipnet.seMötesdagar: Sista onsdagen varje månad (utom juni-aug)Mötestider: Kl 16.00Möteslokal: KnutsgårdenÅrsavgift: 215 kronor38


PRO SÄTTNAOrdförande: Rolf Sätterqvist 940 09Nackstavägen 20 C, 853 52 SundsvallKassör: Gun-Britt Ullberg 914 96Bjärme 111, 860 25 KovlandStudieorg: Elsie Öhrling 55 20 21Föreningsexp: Se ordf.E-post: martin.ohrling@yahoo.seMötestider: Tredje tisdagen i månaden (utom jun-aug) Kl 13.00Möteslokal: Församl. hemmet Kovland, alt Betselvägen 22 BergsåkerÅrsavgift: 215 kronorSPF-föreningar (Sveriges Pensionärsförbund)SPF-distrikt VästernorrlandDistriktsordf: Jarl Strömbäck 070-672 76 69, 0660-37 03 54E-postadress: jarl.stromback@bredband.netSekreterare: Nea-Marie Österlund 0661-230 04E-postadress: neamarie@spray.seSPF-s samrådsgruppOrdförande: Jan Eric Nyberg 61 94 65Kassör: Olan Hedström 12 35 54E-post: janericnyberg@gmail.comHemsida: www.spfsundsvall.nu39


CLUB BALDEROrdförande: Tomas Holmin 10 12 88Bäckebovägen 26 B, 856 53 SundsvallKassör: Margit Persson 12 23 23Båtsmansvägen 3, 9 tr, 854 61 SundsvallStudieorg: Wathiér Svelander 12 01 34Synombud: Gunnel Embertsén 15 35 61Medl. sekr: Margot Staaf 15 26 85Föreningsexp: Se ordf.E-post: kerstin.hedehag@bredband.netMötestider: Första måndagen i månaden (utom jun-aug) Kl 16.00Möteslokal: Prolympia Tomtegränd 7Årsavgift: 200 kronorCLUB CENTRUMOrdförande: Olan Hedström 12 35 54S:a Järnvägsg. 21 D, 852 37 SundsvallKassör: Berit Hultman 61 42 44Grevegatan 19, 854 60 SundsvallStudieorg: Lisa Lindström 15 36 01Syn/hörselombud: Ulla-Britt Nilsen 56 37 44Föreningsexp: Se ordf.E-post: olanhedstrom@hotmail.comHemsida: www.spfportal.seMötestider: Andra måndagen i månaden (utom jun-aug) Kl 13.00Möteslokal: WF-lokalenÅrsavgift: 200 kronorCLUB FREJAOrdförande: Jan Eric Nyberg 61 94 65Ö:a Långgatan 2, 852 36 SundsvallKassör: Sonja Norberg 61 62 61Skönsbergsvägen 31C, 856 45 SundsvallStudieorg: Vera Johansson 61 89 45Synombud: Barbro Pettersson 12 01 64Föreningsexp: Storgatan 56 B, 852 30 SundsvallE-post: freja@spfsundsvall.nuMötestider: Första tisdagen i månaden (utom juli-aug) Kl 14.00Möteslokal: Skönsbergs Folkets husÅrsavgift: 175 kronor40


GAFFELBY CLUBOrdförande: Bengt-Olof Lindelöf 15 60 97Vikingavägen 57 C, 857 42 SundsvallKassör: Mauno Karinaho 15 35 96Gilleberget 1A, 856 30 SundsvallStudieorg: Birgit Lundgren 15 32 00Föreningsexp: Se ordf.E-post: gaffelby@spfsundsvall.nuMötestider: Sista torsdagen i månaden Kl 13.00Möteslokal: Odd Fellow, Nytorget 4 (ingång fr park)Årsavgift: 200 kronorCLUB MARMENOrdförande: Jörgen Nilsson 250 23Edbacken 105, 864 92 MatforsKassör: Kurt Forsberg 203 95Lunde 180, 864 91 MatforsStudieorg: Anna-Greta Eriksson 070-271 24 63Synombud: Kurt Forsberg 213 95Föreningsexp: Se ordf.E-post: clubmarmen@spfsundsvall.nuMötestider: Första onsdagen i månaden (utom juli-aug) Kl 13.00Möteslokal: Matfors Folkets husÅrsavgift: 200 kronorMIDÄLVAKLUBBENOrdförande: Ulla-Britt Renard 50 10 45Borgholmsvägen 10, 857 31 SundsvallKassör: Bernt Eriksson 12 02 66Fridhemsgatan 62, 854 60 SundsvallStudieorg: Ulla-Britt Renard 50 10 45Synombud: Ulla-Britt Renard 50 10 45Föreningsexp: Se ordf.E-post: ullabritt.renard@datapost.seMötestider: Tredje tisdagen i månaden (utom jun-aug) Kl 14.00Möteslokal: Tomtegränd 7Årsavgift: 200 kronor41


CLUB NIVRENOrdförande: Annhild Backlund 310 01Abborrvägen 8, 862 40 NjurundaKassör: Hans-Erik Åsander 304 15Skedlovägen 48, 862 96 NjurundaStudieorg: Annhild Backlund 310 01Synombud: Gudrun Theding 310 38Föreningsexp: Se ordf.E-post: annhild06031001@bahnhof.seMötestider: Andra måndagen i månaden (utom jun-aug) Kl 13.00Möteslokal: Värstaborg, NjurundaÅrsavgift: 175 kronorCLUB ROTENOrdförande: Gerhard Cederberg 55 65 11Knopvägen 9, 865 33 AlnöKassör: Anders Mähler 10 23 81Finstavägen 28, 863 31 SundsbrukStudieorg: Mari-Anne Kempe 10 23 15Föreningsexp: Se ordf. 17 10 02E-post: clubroten@spfsundsvall.nuHemsida: www.spfportal.seMötestider: Andra torsdagen i månaden (utom juni-juli) Kl 16.00Möteslokal: Skvaderns Gymnasieskola, Kungsvägen 17Årsavgift: 200 kronor42


SKPF (Svenska Kommunalpensionärenas Förening avd 4)Ordförande:VakantKassör: Göran Pettersson 55 93 68Bjässbodarna 213, 865 97 AlnöFöreningsexp: Besöksadress: Storgatan 69 61 30 67Expeditionstid: Måndagar 12.00-14.00Postadress: Grönborgsgatan 18, 852 37 SundsvallMötestider: Andra onsdagen i månaden (utom jun-aug) Kl 13.00Möteslokal: Folkets ParkÅrsavgift: 120 kronor. Pg 16 66 11-4RPG i Sundsvall (Riksförbundet Pensionärs Gemenskap)Ordförande: Åke Silén 15 86 02Skönsbergsvägen 37, 856 30 SundsvallKassör: Rodney Swärdh 50 02 16Skönsbergsvägen 28, 856 44 SundsvallStudieorg: Åke Silén 15 86 02Föreningsexp: RPG-Sundsvall, Trädgårdsg 38B, 852 32 SundsvallE-post: ake.silen@s3net.nuMötestider: Tisdagar Kl 13.00Möteslokal: Alternativt i de olika kyrkornaÅrsavgift: 150 kronor (275 kronor för par)SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund)Ordförande: Ivar Andersson 61 71 43Fridhemsgatan 63B, 854 62 SundsvallKassör: Björn Rydstedt 61 95 59Sallyhillsvägen 19 B, 853 53 SundsvallStudieorg: Margareta Höglund 56 02 98Medlemsservice: Hedvig Hagman 61 56 96Föreningsexp: Besöksadress: Storgatan 69 15 89 71Postadress: Grönborgsgatan 18, 852 37 SundsvallE-post: avd15.sundsvall@sprf.seHemsida: www.avd15.sundsvall.sprf.seMötestider: Tredje fredagen i mån (utom jun-aug) Kl 13.00Möteslokal: Folkets ParkÅrsavgift: 220 kronor43


BSocialtjänstens kansli851 85 SundsvallFör dig som är pensionär finns Seniortaxi.Ett snabbareoch bekvämare alternativ än buss. Enklare än färdtjänst.Billigare än taxi.Med Seniorkortet får du 12:- lägre framkörningstaxaoch alltid 10% rabatt på färdtaxan. På vardagar mellan10-15 samt lördag och söndag 10-21 får du hela 30%rabatt på färdtaxan.Kortet kostar endast 40 kronor i engångsavgift. Dubeställer det lätt genom att ringa 060-19 90 99 eller mailapå info@taxisundsvall.seSkaffa Seniorkortet redan nu och unna dig ensmidigare vardag.Det är du värd.44www.taxisundsvall.se Telefon: 060-19 90 99

More magazines by this user
Similar magazines