6YIJQrPxx

rfsormland

6YIJQrPxx

ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 11 DECEMBER 2014Sörmland heltenkelt!En analytiker funderarpå vad vi egentligenlägger våra pengar påLäs mer på sid 723Det går aldrig…men det gick!Handlingsplan för kompetensinsatserklubbadStöd till företagsrådgivning6 för invandrareINLEDARENRegionförbundetsatsar stortI den verksamhetsplan för 2015 somregionstyrelsen antog i början avdecember görs stora satsningar påkompetensförsörjningen i länet. En stordel riktas till ungdomar som hopparav gymnasiet och till nyanlända sombehöver komma in på arbetsmarknaden.Insatser görs också för att få flerintresserade av att arbeta med vård ochomsorg samt att lära ungdomar merom hur arbetsmarkanaden ser ut.Andra viktiga åtgärder riktas mot besöksnäringen,innovationsutvecklingeninom offentliga sektorn och uppbyggnadenav en riskapitalfond inom AlmiInvest. Resurser avsätts också för attpå olika sätt underlätta byggandet avOstlänken och dra nytta av dennasamhällsinvestering. Många avregionförbundets satsningar kandessutom växlas upp med stödav EU:s strukturfonder och därföravsätter vi även resurser föratt bli bättre på att arbetamed detta stöd.Det är kraftfulla satsningarsom görs och det har gjortatt regionstyrelsen beslutatsig för att användafyra miljoner kronor avdet egna kapitalet för atttäcka kostnaderna. Det ärockså ett uttryck för vilkenbetydelse för den regionalautvecklingen som en kraftfullsamverkan inom regionförbundetkan ge.Göran Norberg,förbundsdirektörgoran.norberg@region.sormland.se”Det ska vara enkelt att förverkliga sinadrömmar, ambitioner och idéer i Sörmland”


BESÖKSNÄRINGDebattartikelFoto: Andreas Sander och Hanna MaxstadDestinationsutveckling Sörmland:– Det går aldrig… men det gick!För bara några år sedan hade jag kunnat citera Hjalmar från Örebro med attsäga…”Det går aldrig…” om en framtida destinationsutveckling av Sörmland hadekommit på tal. Tack och lov hade jag helt fel, det visar utfallet av det tvåårigaprojekt som nu är en permanent del av det regionala turismuppdraget somRegionförbundet Sörmland är ytterst ansvarig för, med hjälp av Sörmlandsturismutveckling AB, mera känt som Stua. Så det som tycktes som en omöjlighetför bara några år sedan är nu en verklighet.Med 70 hängivna företag och inte mindreän 296 tredagarspaket har vi alla förutsättningaratt bli en av Sveriges 20 nya exportmognadestinationer 2020. Vi har till ochmed omnämnts som ett framgångsexempeli Sverige – på nationell nivå.Det hela började 2010 med att näringenpå nationell nivå påbörjade arbetetmed att ta fram en nationell strategi förbesöksnäringen i Sverige. Tre år senarevar Sörmlands strategi för en hållbarbesöksnäring klar. Men redan våren2012 började arbetet med ”DestinationsutvecklingSörmland” vars främstasyfte var att bana väg för en fördubbladbesöksnäring 2023. Tanken bakom projektetvar att starta en långsiktig processdär företag och samtliga kommuneri länet skulle samarbeta för att utvecklalänets besöksnäring.Bakom satsningen dolde sig ett mål omen ökad omsättning från 2,1 miljarder2010 till 4,2 miljarder 2023. Undersamma tidsperiod ska antalet årsanställdadessutom öka från 2 000 till 3 400.Utöver det kan vi räkna med ökadeskatteintäkter.Vad finns det då för förutsättningar föratt detta verkligen ska kunna infrias?Jo, enligt Visit Swedens undersökningarplanerar 28 miljoner européeroch amerikaner att resa till Sverige denärmaste åren. I takt med lågprisflygensutveckling och en globalt växandemedelklass växer utrikesresandetenormt fort. Om knappt tio år väntastill exempel kineserna stå för 20 procentav alla utrikesresor. Och det är då, 2023,som vi i Sörmland ska ha fördubblat vårturistiska omsättning.Vid det här laget vet också de flesta attbesöksnäringen är en betydande näringi Sverige. De utländska besökarnas konsumtioni Sverige uppgår till cirka 85 procentmer än värdet av den svenska järnochstålexporten och nästan tre gångermer än den svenska fordonsexporten.Besöksnäringen har till och med kommitatt kallas ”Sveriges nya basnäring”.Vad är det då som Sörmland har som ärså speciellt? Ja, några exempel är:Naturnära boenden och storstadsnäralandsbygdNärproducerad mat och goda matupplevelserStockholm-Skavsta flygplats ochytterligare fyra internationellaflygplatser inom två timmars resaOch så slutligen det unika: 400 slottoch herresäten!Med teman som jakt och vilt, kulturoch historia samt friluftsliv och rekreationräknar vi nu med att, inom en snarframtid, ha etablerat Sörmland somSveriges främsta slottsdestination! STUA,som inlemmat destinationsarbetet i sittordinarie arbete har nu en viktig uppgift,tillsammans med coacherna i kommunerna,att säkra god samordning, tempooch hög kvalitet. Och nästa år, 2015,räknar vi med att minst 150 sörmländskaföretag är med på tåget.Viking Jonsson (S),ordförande, Regionförbundet SörmlandETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 11 DECEMBER 2014 2


KOMPETENSInsatser för en bättre arbetsmarknadi Sörmland på gångDen 4 december godkände regionstyrelsen kompetensberedningens förslag tillhandlingsplan. Den stödjer mål 1 i Sörmlandsstrategin som syftar till att göra detenklare för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta, liksom för arbetsgivare attrekrytera rätt kompetens. Det betyder att nu börjar arbetet på allvar med attsuccessivt genomföra de insatser som presenterades.Här planeras för insatser för framförhållningoch bättre matchning avbehoven. Underlag kommer att tas framsom hjälper kommunerna att stimuleraungdomars intresse för teknik.Samtliga satsningar har ett regionaltperspektiv, vilket innebär att flera aktöreri regionen har intresse av dem ochatt det finns en fördel i att genomföradem regionalt.Likvärdig studie- och yrkesvägledningStudie- och yrkesvägledning är viktigför att hjälpa elever att göra medvetnaval i sin studiekarriär. Felvalen ochavhoppen från gymnasiet kostar storapengar och tar onödiga resurser frånutbildningssystemet. Bland förslagenfinns en förstudie om regionala rekommendationer,fortbildningsinsatser,nätverksträffar och en fortsatt satsningpå Arbetsmarknadskunskap.SkolutvecklingInsatserna ska stödja det utvecklingsarbetesom redan sker i regionen som detfortsatta analysarbetet till nytta för båderegionala analyser och kommunernaseget utvecklingsarbete. Dessutom skaen gemensam satsning i hela ÖstraMellansverige göras för att minskaavhoppen från gymnasieskolan.Kompetensbrist inom vårdoch omsorg”Attraktiv arbetsgivare inom vård ochomsorg” är ett projekt som redan harpåbörjats under hösten. Stödet tillvård- och omsorgscollege fortsätter ochdessutom ska en förstudie tas fram omförutsättningarna för att inrätta enarbetsförmedling med inriktning påvård- och omsorgsyrkena i länetskommuner och landsting.Kompetensbrist teknik ochnaturvetenskapBristsituationen inom många tekniskayrkeskompetenser som till exempelcivilingenjörer är välkänd. Men despecifika analyser som är framtagnamed anledning av byggandet av Ostlänkenpekar på nya och stora utmaningarinom ett betydligt bredare yrkesfält.Regional utveckling inomkompetensområdetKompetensberedningen som har beståttav politiker från regionen, fick ett tidsbegränsatuppdrag fram till årsskiftet.Beredningens arbete har varit framgångsriktoch deras engagemang harvarit viktigt för såväl dialog som förankringhos medlemskommunerna.Beredningen får därför ett fortsattförtroende från regionstyrelsen ochfortsätter sitt arbete med att utvecklaoch genomföra insatser inom kompetensområdet.I kompetensberedningens slutrapport kandu läsa mer om de föreslagna insatsernaoch även hitta inspiration kring skolutveckling.Rapporten som är presenteradi form av ett magasin kan du beställa viagoran.wide@region.sormland.se.För mer information, kontaktaGöran Wide0155-778 80ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 11 DECEMBER 2014 3


2PressmeddelandeFoto: JohnérRegionförbundet gör extrasatsningar nästa årNästan fyra miljoner kronor. Det är vad Regionförbundet Sörmland beslutat attta av det egna kapitalet under nästa år för att satsa på en riskkapitalfond, destinationstutvecklingi Östra Mellansverige samt motverka ungdomars utanförskap.Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sista sammanträde för året i Eskilstuna.Knappt en miljon kronor avsätter regionförbundetunder nästa år för att finansieraen ny gemensam investeringsfond, AlmiInvest, i Östra Mellansverige. Fondenriktar sig till företag med tillväxtplaneroch som är villiga att släppa in externtriskkapital och ägande i verksamheten.I avvaktan på att finansieringen från EU:ssocialfond blir klar startar regionförbundetockså ett arbete för att motverkaungdomars utanförskap. Den förstudiesom förbundet gjort under året visar påett stort behov och flera aktörer är villigaatt starta gemensamma aktiviteter redannästa år. För detta ändamål avsätterregionförbundet två miljoner kronor.Ett flerlänssamarbete, där Sörmland,Uppsala, Västmanland, Örebro ochÖstergötland ingår, inom området destinationsutvecklingska även påbörjas nästaår. Som en del i det arbetet ingår att, underAlmedalsveckan nästa år, presentera ochsynliggöra Sörmland utifrån det genomfördaoch pågående utvecklingsarbetetmed ett uttalat slottstema för Sörmlands400 slott och herresäten. Detta beräknaskosta en knapp miljon kronor.Slutligen beslutade också den avgåenderegionstyrelsen att tillsätta en politiskberedning för jämlik hälsa i länet. Måletmed beredningen är att öka kunskapenom hälsosituationen i Sörmland och drivapå frågan om en minskning av gapeti fråga om hälsa. Under nästa år avsätts100 000 kronor för detta ändamål.För mer information, kontaktaViking Jonsson, (S),ordförande i Regionförbundet Sörmland070-528 22 45ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 11 DECEMBER 2014 4


TILL SISTStyrelsen beslutarVid sammanträdet den 4 december på hotell Bolinder Munktelli Eskilstuna beslutade regionstyrelsen att…… fastställa verksamhetsplan ochbudget 2015.… skjuta till två miljoner kronor tillnämnden för samverkan kringsocialtjänst och vård för verksamhetsåret2015. Regionstyrelsen föreslogockså nämnden att, under förstahalvåret 2015, uppta överläggningarmed huvudmännen angåendefinansiering från och med 2016.… fastställa delegationsordning ochattestreglemente för RegionförbundetSörmland att gälla från och med den1 januari 2015.… merfinansiera IFS verksamhetinom Almi med totalt 600 000 kronor2014.… godkänna kompetensberedningensförslag till handlingsplan. Dentillträdande regionstyrelsen föreslåsutse en ny kompetensberedning förverksamhetsåret 2015. Beredningenfår i uppdrag att följa upp ochförankra insatserna hos berördaparter i länet.… godkänna det gemensamma ställningstagandetgällande åtgärdsvalsstudienför person- och godstransporteri stråket väg 52 genom Sörmland.… godkänna det årliga beslutet för2015 om genomförande av regionalplan för transportinfrastruktur.… förlägga styrelsens tvådagarssammanträde2015 till den 26–27 mars.(Övriga sammanträdesdatum för 2015beslutades vid styrelsens sammanträdeden 30 oktober.)… nominera Iha Frykman (M) ochGreger Tidlund (S) till ordförande förstrukturfondspartnerskapet för detregionala strukturfondsprogrammetÖstra Mellansverige. Monica LindellRylén (S) Sarita Hotti (S) och IngridJerneborg Glimne (M) nomineras tillledamöter i strukturfondspartnerskapetför Östra Mellansverige.Protokollet från sammanträdet kandu läsa på www.region.sormland.seFör mer information,kontaktaUlrika Sörblad0155-778 97fototävling10vinnareÄr du en duktig amatörfotograf? Ta chansenatt vinna en smakrik vandring för dig och envän genom det sörmländska matlandskapetnär våren kommer!Tävlingen går ut på att visa vad som utmärker Sörmlandsstrateginsfyra olika mål allra bäst. Skicka ett fotoi färg för varje mål. 10 vinnare belönas med ett presentkortför två på en Gourmetvandring vid Rocklösa Gård.Läs mer om tävlingen på www.region.sormland.se.Skicka in dina bidrag tillsammans med kontaktuppgiftersenast den 2 februari 2015 tillcarina.wilhelmsson@region.sormland.seETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 11 DECEMBER 2014 8


God Jul&Gott Nytt År!Foto: Christian HolmérTILL SISTDet händer på kontoretANNA KNUTSSONVälkommen AnnaKnutsson som den15 december börjadesin anställning somstrateg hos oss påRegionförbundetSörmland. Annaarbetar med utvecklingsprocesserochsamarbete för förbättradkompetensförsörjning i länet.Välkommen!Anna har arbetat med regionala utvecklingsfrågori drygt fem år, senast somprojektledare på Region Värmland.Projektet hon ledde syftade till att få fleroch mer regionalt förankrade socialfondsprojekti Värmland.Innan dess arbetade hon med utvärderingoch utveckling av EU-projekt hosen arbetsgivare i Östergötland, ochåtervänder därmed till östra Sverige.Anna nås påanna.knutsson@region.sormland.seoch 0155-778 92MONIKA AGNEDALLyckatill!Hej då och lycka till säger vi till MonikaAgnedal, samverkansstrateg på RegionförbundetSörmland, som från 1 januari 2015flyttar över till Landstinget Sörmland.Uppdraget att bygga en regionalstödstruktur för kunskapsutvecklinginom socialtjänsten och närliggandehälso- och sjukvård har under desenaste fyra åren varit placerat påregionförbundet. Det regionala stödetomfattar länets samtliga kommuner ochlandstinget. Arbetet innebär att stödjaarbetet med kunskapsutveckling ochsamverkan i länet, att vara föredragandetjänsteman i den länsgemensammanämnden som från årsskiftet 2014/2015heter ”Nämnden för samverkan kringsocialtjänst och vård”, samt att vara enkontakt mellan länet och den nationellanivån avseende information till och frånlänet, delta i styrgrupper med mera.Monikas arbete som samverkansstrategär en regional resurs till den struktur förkunskapsutveckling och samverkan somsedan tio år tillbaka finns i länet. Frånårsskiftet kommer uppdraget också attinnebära ett övergripande ansvar förden länsgemensamma Forsknings ochutvecklingsenheten, FoU i Sörmland.SÖRMLAND - HELT ENKELTAnsvarig utgivare Göran NorbergRedaktörer Carina Wilhelmssonoch Monica SwärdTel 0155-778 90 Fax 0155-21 59 10info@region.sormland.sewww.region.sormland.seLayout Helikopter Brand DesignETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND • NR 11 DECEMBER 2014 9

More magazines by this user
Similar magazines