ÅRSREDOVISNING 2004 - beQuoted AB

bequoted.com

ÅRSREDOVISNING 2004 - beQuoted AB

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2004Styrelsen och verkställande direktören för C.I.S.L. Gruppen AB (publ.) får härmed avge årsredovisning ochkoncernredovisning för räkenskapsåret 2004.FörvaltningsberättelseVerksamhetens art och inriktningCISL är en av världens ledande tillverkare avmjukvarusystem för kommunikation mellan mobila enhetersom till exempel 3G/GSM-mobiltelefoner och handdatorer(PDA). CISL’s systemlösningar är en brygga mellanmobila slutanvändare där alla former av information kantransporteras. SMS, MMS, uppdateringar av telefoner,ringsignaler, spel, logos med mera – allt färdas tryggtmellan olika mobila enheter genom CISL’s system. Någraav världens främsta telekomoperatörer använder dagligenCISL’s lösningar.CISL Gruppen AB har under året fokuserat på attställa om affärsmodellen från traditionell konsulting/systemförvaltning till att bredda verksamheten med mobiltinnehåll, ASP lösningar och driftservice. Anledningentill detta är att det, dels fanns ett marknadsutrymmeinom de kompetensområden som CISL behärskar, delsatt traditionella telekomoperatörer inte hade någon klarinriktning på leveranser av mobilt innehåll.Affärsområdet Mobila Tjänster innehåller vårprodukt ArenaM som under året utökats med den mobilainnehållsportalen Splashi. Gemensamt för dessa produkterär att de tillhandahåller mobila underhållnings- ochinformationstjänster direkt till konsumenterna.ArenaM marknadsförs via ett flertal mobiloperatörer iThailand. Vi har under året skapat en bred produktportföljav mobila tjänster under ArenaM, och har nu uppnått enledande position på den thailändska marknaden.Affärsområdet Systemlösningar har under åretutökats med en ny produkt, CISL-ASP för att kunna erbjudamindre mobiloperatörer våra systemlösningar.Samarbetet med iNet Software öppnar uppmöjligheterna till ett område som är mycket intressantför användning av mobilen; nämligen betting, casinooch pokerspel. Vårt exklusiva avtal, där vi skall levereramobila systemlösningar till iNet’s kunder, skaparförutsättningar att bredda vår satsning, inte bara tillUSA utan också som en viktig del i vår satsning på denasiatiska marknaden.Affärsområdet Utveckling består av alla utvecklingsuppdragvi har; det traditionella systembyggandet, SIMutvecklingoch utvecklingen av våra mobila applikationer.Sammanfattningsvis har 2004 kännetecknats av etableringenav våra affärsområden och införsäljning av våra produkteroch tjänster.Koncernen består av moderbolaget CISL Gruppen AB(publ), det helägda dotterbolaget CISL Spain S.L, det till90% ägda dotterbolaget CISL System Ltd samt 49% av detunder 2004 bildade ArenaM Co., Ltd. I CISL Gruppen ABingår också 20% av intressebolaget Splashi Nordic ABsamt 9.9% av Xponcard International.Väsentliga händelser under räkenskapsåretEtableringen av dotterbolaget ArenaM Co., Ltdpåbörjades i Thailand under sommaren för att hanteralanseringen av WAP och SMS portalen ArenaM.Kenth Söderström tillträdde under hösten 2004 som VDför CISL Gruppen AB (publ).Avtal med Inet Software ingicks gällande leverans avmobila lösningar till deras kunder.Under hösten förvärvades 20% av Splashi Nordic AB.MedarbetareKoncernen hade per 31 december 2004 18 medarbetare.StyrelseBolagets styrelse utgjordes vid utgången av 2004 av LeifDanielsson (ordförande), Olof Eriksson, Guy Robert samtTorstein Wold. Kenth Söderström är VD i moderbolaget.ÄgarförhållandenVid utgången av 2004 ägdes 10.95% procent avC.I.S.L Gruppen AB (publ) av Guy Robert via bolagetCommunication Information Services Ltd, samt 8.95% avSis Segaintersettle AG/Zürich, W8imy.Bolagets aktieCISL Gruppen AB (publ) är noterat på Aktietorget, enauktoriserad marknadsplats under Finansinspektionenstillsyn.Totalt är 728 892 260 aktier utgivna per den 31december 2004. Samtliga aktier har samma röststyrkaoch ger lika stor tillgång till bolagets vinst och tillgångar.Aktiens nominella värde är 0.01 kr.

More magazines by this user
Similar magazines