ÅRSREDOVISNING 2004 - beQuoted AB

bequoted.com

ÅRSREDOVISNING 2004 - beQuoted AB

ÅRSREDOVISNING 2004C.I.S.L Gruppen AB (publ.)Kassaflödesanalyser - koncernen(Belopp i tkr)2004 2003Den löpande verksamhetenResultat efter finansnetto -6,669 5,474Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 938 -6,127Kassaflöde från den löpande verksamhetenföre förändring av rörelsekapital -5,731 -653Förändring av rörelsekapital -4,059 660Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,790 7Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,853 -130Kassaflöde efter investeringar, före finansiering -15,643 -123Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21,534 300Årets kassaflöde 5,891 177Likvida medel vid årets början 177 0Likvida medel vid årets slut 6,068 177Nyckeltal - koncernen2004 2003Rörelseintäkter, tkr 4,526 1,152Rörelseresultat, tkr -6,798 4,602Resultat efter fin poster, tkr -6,675 5,446Jämförelsestörande poster, tkr 0 4,928Eget kapital , tkr 21,057 5,951Soliditet 88% 77%Skuldsättningsgrad 0 0.06Antal aktier vid årets slut 728,892,260 198,202,182Vägt genomsnittligt antal aktier 364,751,334 66,745,437Eget kapital per aktie, kr 0.03 0.03Resultat per aktie, kr -0.02 0.08Genomsnittligt antal anställda 12 9

More magazines by this user
Similar magazines