Havet 2012

havsmiljoinstitutet.se

Havet 2012

liv och rörelse i fria vattnetSÅMårhavet2012Kattegatt S8 Övergödning: I Kattegatt tycks situationen för vegetationen längskusten vara bättre än i Skagerrak, med till synes friska bestånd av ålgräsi Kungsbackafjorden och Öresund, och god till hög status på makroalger.Status på växtplankton är också hög och situationen för bottenfaunani utsjön har förbättras betydligt det senaste året och har nu godstatus. Närmare kusten har bottenfaunan dock fortfarande måttlig status.8 Miljögifter: Kvicksilverhalten i sill ligger i år under gränsvärdet, menvisar ingen generellt avtagande trend. Halter av TBT och graden av hormonstörningarhos snäckor visar god till måttlig status på undersöktalokaler.8 Fiske: På grund av överfiske har beståndet av torsk i Kattegatt minskattill ett historiskt minimum och lekbiomassan utgör idag runt 5 procentav beståndet på 1970-talet. Ingen återhämtning kan ses trots att fredadeområden infördes i sydöstra Kattegatt 2009. Det enda område iVästerhavet där ett friskt bestånd med stor torsk fortfarande kan hittasär Öresund. Där råder trålförbud sedan 1930-talet.Egentliga Östersjön S8 Övergödning: Det finns inga tydliga teckenpå något förbättrat tillstånd i öppet vatten.Den syrefria bottenytan är idag nära tre gångerstörre än vid millennieskiftet. Totalhalterna avnäringsämnen i ytvattnet är högre än de var ibörjan av 1970-talet, men syresituationen påverkasockså av interna processer i havet. Situationenför växtplankton visar på en förhöjdnäringsnivå medan den för mjukbottenfaunaoch makroalger i många fall tyder på god miljöstatusi kustområdena. I flera kustområden harvattenkvaliteten förbättrats avsevärt genom åtgärder.8 Miljögifter: För flertalet övervakade miljögifterhar halterna i fisk, fågel och marina däggdjurglädjande nog avklingat dramatiskt till följdav åtgärder och ligger idag nära eller under sinafastslagna eller föreslagna gränsvärden. Populationernaav havsörn och säl har också tillvuxit.Halterna av organiska miljögifter är dock högreän i Västerhavet och kostrekommendationer ärnödvändiga. Vissa miljögifter minskar inte längrei koncentration och trenderna för kadmiumoch kvicksilver är oklara.8 Fiske: Tillståndet för torsken har förbättrats isödra Östersjön sedan 2005 till följd av minskatfisketryck och en något förbättrad rekrytering.Fisket bedöms nu ligga på en långsiktigt hållbarnivå, men det är oroväckande att torskenblivit magrare. Bestånden av strömming ochvildlax är fortfarande svaga. Vid kusten har bådemängden karpfisk och rovfisk minskat de senastefemton åren.4 havet 2012


liv och rörelse i fria vattnetSkagerrak S8 Övergödning: Tillförseln och halterna av kväve i Västerhavet harminskat signifikant sedan 1990-talet, vilket tyder på att åtgärder börjatge resultat. Status på växtplankton och bottenfauna i Skagerraksutsjö tyder också på goda förhållanden. Däremot ses ännu inga positivatecken hos den kustnära vegetationen där skräppetaren fortsätteratt minska i utbredning, fintrådiga algmattor dominerar grundområdenoch ingen återhämtning av ålgräs kan ses. Status på bottenfaunan vidkusten är också måttlig i medeltal.8 Miljögifter: Halterna av miljögifter och tungmetaller i organismer hargenerellt minskat i Västerhavet, sedan restriktioner mot användninginförts. De flesta ämnen ligger idag under gränsvärdet. I Skagerrakhar halter och effekter av det giftiga ämnet TBT från båtbottenfärgerfortsatt att minska. Statusen i referensområden är i år god, men fortfarandemåttlig till otillfredsställande i hamnområden.8 Fiske: Fiske anses vara den direkta orsaken till att 25 fiskarter frånVästerhavet idag är rödlistade, där mer än hälften av arterna är akuteller starkt hotade att bli nationellt utrotade. Överfiske utgör därför ettav de största hoten mot den biologiska mångfalden i svenska hav. Förlustenav stora rovfiskar från Skagerraks kustekosystem anses ocksåvara en bidragande orsak till att grunda vikar fylls av fintrådiga algeroch att ålgräset försvinner.Bottenviken S8 Övergödning: Bottenviken är naturligt näringsfattig, meden låg och stabil halt av fosfor i öppna havet, och en godsyresituation i djupvattnet. Vid kusten bedöms dock nästanen tredjedel av vattenförekomsterna ha övergödningssymptom.8 Miljögifter: Halterna av främst kvicksilver och flamskyddsmedeli strömming är något högre än i de flesta andrahavsområden. Dioxinhalterna i fet fisk som strömmingöverskrider ofta EU:s gränsvärden för konsumtion.8 Fiske: Överlevnaden av ung vild lax i Östersjön har minskatmed två tredjedelar de senaste femton åren. Beståndetav siklöja har minskat sedan 2004, men en ökning förväntastill följd av en stor årsklass 2009. Obalans mellan mängdenkarpfiskar och rovfiskar i en del kustområden kan tyda pånågon slags störning.Foto: NASA/Visible Earth/OrbView-2/SeaWiFSBottenhavet S8 Övergödning: En försämring av tillståndet är att syrehalterna i djupvattnethar sjunkit samtidigt som fosforhalterna har ökat i öppna havet. Tillförselav syrefattigt och fosforrikt vatten från Östersjön bedöms vara orsaken,snarare än högre biologisk produktion i bassängen. Det finns tecken påövergödning i en tredjedel av kustvattnen.8 Miljögifter: Dioxinhalterna i fet fisk överstiger EU:s gränsvärden för konsumtion.Halterna i strömming på referenslokaler har sjunkit till ungefärsamma nivå som i övriga havsområden. Vissa flamskyddsmedel och kvicksilverligger över gränsvärdet, medan PCB tangerar det.8 Fiske: Sikbestånden har av oklar orsak haft en kraftig tillbakagång sedan1990-talet. Strömmingbestånden har vuxit de senaste 20 åren, men individernaär magrare.havet 20125

More magazines by this user
Similar magazines