Olika perspektiv på bedömning - Pedagog Stockholm

pedagogstockholm.se

Olika perspektiv på bedömning - Pedagog Stockholm

Olika perspektiv på bedömningKatarina Kjellström och Inger Ridderlind


Innehåll för detta pass• Bedömning, något om forskning• Analys och Analysschemat• Arbeta med att analysera elevlösningar• Dokumentation• Elevers delaktighet i sin egen kunskapsutveckling


PRIM-gruppens erfarenhetGenom att belysa, diskutera och fördjupa sig i olikabedömningsmetoder och teorier för bedömning kanlärares inställning till undervisningen i matematikpåverkas.


(Caroline Gipps)In the UK it has been found that where teachers cometogether to discuss performance standards or criteria itbecomes a process of teacher development with wash-backon teaching.It seems that coming together to discuss performance orscoring is less personally and professionally threatening thandiscussing, for example, pedagogy.But discussion of assessment does not end there: issues ofproduction of work follow on and this broadens the scope ofdiscussion and impacts on teaching.


Undervisningsproblem(resultat från Nu-03)• För stor fokusering på målen att uppnå. ”Duktiga” elever lämnasoftast åt sig själva.• Läroboksberoende• Bristen på variation i arbetssätt• Enskilt arbete likställs med individualiserad undervisning• Utvärdering sker oftast med enskilda tidsbegränsade skriftligaprov och resultaten presenteras oftast med poäng• Mer än hälften av eleverna missnöjda med den återkoppling defår


Bedömning som förbättrar lärandet Effektiv feedback. Engageras i sitt lärande. Att undervisningen anpassas till resultatet avbedömningen. Att bedömningens stora inflytande på motivationoch självuppfattning erkänns, eftersom båda haravgörande betydelse för lärandet. Eleverna behöver kunna bedöma sig själva ochförstå hur de ska förbättra sig.


Följande faktorer som hindrar lärandet haridentifierats En tendens att lärarna bedömer kvantitet snarare änkvalitet. Större uppmärksamhet riktas mot poängsättning ochbetygsättning än mot att ge eleverna råd om förbättringar. En betoning på att jämföra eleverna med varandra. Lärarnas feedback handlar mer om elevernas uppförandeoch beteende än om att hjälpa eleverna att lära mer effektivt. Lärarna känner inte till sina elevers lärandebehov.


Situation (många olika)Tolka/AnalyseraÅterkoppling (på olika sätt)Dokumentera (på olika sätt)Bedöma (på olika sätt)


www.prim-gruppen.seinfo@prim-gruppen.se


Analysschema i matematik för skolår 6–9Diagnostiska uppgifter för skolår 6 -911www.skolverket. se


Analysschematmatematiskt innehållTaluppfattningStatistik och sannolikhetMätning, rumsuppfattning ochgeometriska sambandMönster och sambandNya kursplanencentralt innehållTaluppfattning och talsanvändningSannolikhet och statistikGeometriAlgebraSamband och förändring


Utveckla förmågan att(enligt förslag till ny kursplan) formulera och lösa matematiska problem samt värdera valdastrategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göraberäkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa logiska matematiska resonemang, använda ett matematiskt språk för att samtala om ochredogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Progressionen inom problemlösningsförmåganNågra enklametoder för att lösavardagsnäraproblemTillEn bredd avstrategier, metoderoch modeller för attlösa alltmerkomplexa problem


Progressionen inom procedurförmåganLiten repertoar avprocedurer i ettbegränsattalutrymmeTillTillStörre talområdeoch ävenalgebraiska uttryckUtökad repertoar avprocedurerProblemlösningsuppgifterövergår till uppgifter avstandard karaktär


AnalysschemaMätning, rumsuppfattning och geometriska sambandI rutorna kan datum och analyser antecknas. Analyser omfattar såväl vad eleven kan som hur eleven visar sinkunskap. Vilka rutor som fylls i beror framför allt på vad läraren och eleven väljer att fokusera. Rutorna är inteordnade i en progressionsordning vad gäller svårighetsgrad.Visar tilltro och tar ansvarVisar tilltro till och intresse för sittlärande.Visar medvetenhet om och tar ansvar försitt lärande.Hanterar och löser problemAnalyserar, reflekterar, drar slutsatser,generaliserar.Jämför, tolkar och värderar lösningar.Använder tekniska hjälpmedel.Tillämpar matematikI olika situationer: i andra ämnen,temaarbete, vardagsliv, samhälle.Integrerar matematik från olika områden.Inser värdet av och använder relationeroch satser.Använder matematiska modeller.KommunicerarBeskriver, förklarar, lyssnar,argumenterar muntligt och skriftligt.Använder gester, bild, ord, symboler.Matematiskt språkAnvänder matematisk terminologi,matematiskt symbolspråk.Känner igen, jämför, tolkar, beskriver,definierar begrepp.


Diagnostisk uppgiftEn uppgift som avslöjar något om elevensbegreppsutveckling, strategier eller avslöjarmissuppfattningar.Exempel:Hur många tal finns det mellan 3 och 4?


Hur många tal finns det mellan 3 och 4?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beskriv en vardagshändelser som leder till14 ,5följande beräkning: = 290 ,5A. Nikolas skulle få 14,5 kr av 2 kompisar dåfick han 29 krB. I Olles klass finns det 29 elever. Olle bakar14,5 kakor som ska delas upp på alla iklassen. En person får då (0,5) en halvkakaC. Man köper tuggummi för 14,50 kr. Man får29 stycken.D. Ola har en planka som är 14,5 meter lång.Han delar den i halvmetersbitar och fårdärmed 29 bitar


Skriv en text till en uppgift som man kanlösa med ekvationen 2 x + 7 = 30A) Gösta har 2x systrar. Plötsligt får han 7till. Hur många systrar hade han innan?B) x =11,5 Jag köpte 2 äpplen för 7 kr stoch ett päron för 7 kr.Vad blir det tillsammans?C) Merta är 2x år och hennes bror 7 år.Totalt sätt är dom 30 år. Hur gammal ärMerta?D) En triangel har basen 7 och omkretsen30. Hur långa är då de två andrasidorna?


Analys och kategorisering av uppgifter1. Vilket matematiskt innehåll prövar denna uppgift?2. Prövar uppgiften begreppsförståelse eller barareproduktionsförmåga?3. Är uppgiften lämplig att användas i diagnostiska syfte?4. Hur öppen är uppgiften?5. Passar uppgiften som enskilt arbete eller sompar/gruppuppgift?6. Är uppgiften lämpligast att redovisa skriftligt eller muntligt?7. Kan uppgiften lösas på olika kvalitativa nivåer?


Mönster och samband - Del MB1Ett långt bord är sammansatt av småbord. Runt detlånga bordet har man ställt stolar, som figuren visar.a) Hur många stolar finns det plats till om vi sättersamman 4 småbord på samma sätt?b) Hur många stolar blir det plats till om man sättersamman 15 småbord på samma sätt?


Analys och dokumentation av elevarbeten• Analysera vilka kunskaper elevarbetet visar.• Analysera vilka eventuella missuppfattningaroch brister som elevarbetet visar.• Dokumentera vilka kunskaper elevarbetet visarsamt det som eleven behöver utveckla.


Elevarbete AElevarbete BElevarbete C


Elevarbete ADokumentationHanterar och löser problemAnalyserar, reflekterar, drar slutsatser,generaliserar.Jämför, tolkar och värderar lösningar.Använder tekniska hjälpmedel.Löser problem med konkret metod, idetta fall bilder.Tillämpar matematikI olika situationer: i andra ämnen,temaarbete, vardagsliv, samhälle.Integrerar matematik från olika områden.Inser värdet av och använder relationer ochsatser.Använder matematiska modeller.MönsterUppfattar, avbildar, fortsätter, beskriver,konstruerar, generaliserar.Beskriver med ord, bild, symboler.Uppfattar och fortsätter mönster.Beskriver med bilder.Utvecklingsområde: att generaliseramönster och beskriva med ord och medmatematiskt språk.


Elevarbete BDokumentationHanterar och löser problemAnalyserar, reflekterar, drar slutsatser,generaliserar.Jämför, tolkar och värderar lösningar.Använder tekniska hjälpmedel.Löser problem med generell metod.Tillämpar matematikI olika situationer: i andra ämnen,temaarbete, vardagsliv, samhälle.Integrerar matematik från olika områden.Inser värdet av och använder relationer ochsatser.Använder matematiska modeller.Använder matematisk modell förklaradmed bilder och ord.MönsterUppfattar, avbildar, fortsätter, beskriver,konstruerar, generaliserar.Beskriver med ord, bild, symboler.Generaliserar mönster samt beskrivermed ord och bild.Utvecklingsområde: att skriva sambandmed hjälp av matematiska symboler.www.prim-gruppen.seinfo@prim-gruppen.se


Elevarbete CDokumentationHanterar och löser problemAnalyserar, reflekterar, drar slutsatser,generaliserar.Jämför, tolkar och värderar lösningar.Använder tekniska hjälpmedel.Tillämpar matematikI olika situationer: i andra ämnen,temaarbete, vardagsliv, samhälle.Integrerar matematik från olika områden.Inser värdet av och använder relationer ochsatser.Använder matematiska modeller.Beskriver samband med matematisktspråk.MönsterUppfattar, avbildar, fortsätter, beskriver,konstruerar, generaliserar.Beskriver med ord, bild, symboler.Upptäckt ett mönster och använder det.Utvecklingsområde: Rimlighet och hurman kontrollerar om ett sambandstämmer.


Elevarbetea)b)


Elevarbete efter gensvar123


Gensvar från lärarenBra!Du har förstått problemet och kommit fram till rätt svar.Du kan översätta problemet till matematiskt språk och beskrivamed tal.Du förklarar också vad som händer när det blir ett bord till.Kan du?1. Visa hur du har tänkt när du svarade på a)?2. Hur många stolar blir det om det är 100 småbordtillsammans?3. Om det var ett okänt antal bord, kan du förklara hur man skatänka för att kunna lösa problemet?


FeedbackFeedbacken fungerar bara formativt omden används av eleven för att förbättralärandet.Black & Wiliam 1998


Forskning om gensvarGensvar (feedback) ska riktas mot uppgift och inte mot personGensvar kan vara i form av en fråga så att eleven får hjälpmed nästa steg och inte en fullständig lösning av problemetGensvar i form av kommentar – poäng, betyg, two stars and awishFeedback - feed forwardEleverna måste få tid att läsa, svara och agerapå synpunkterna


Formativ bedömningBlack & Wiliam (1998)1. Feed-backVad eleven kan och vilka kvaliteter som elevensprestationer visar.2. Feed-forwardVad eleven bör fokusera sitt lärande på framöver.Nya och konkreta mål för sitt lärande


Hur ska vi få elevernaatt bli delaktiga iprocessen?


Min egen MatematikElever värderar självavad de kanElevbok(skriva för att lära)Loggskrivande ochplaneringsschemaElevmedverkan iprov och bedömning


Självvärdering och planeringsschema


Elevkonstruerad uppgiftEn pizza med diametern 40 cm räcker till tre personer.Vilken diameter ska pizzan ha om den ska räcka till 6personer?“Läser man uppgiften snabbt verkar den enkel, menegentligen är den ganska klurig för det är arean man äter. Vitycker att om man löser den borde det vara VG.”Två pojkar årskurs 9


Mött olika typer av bedömning


ElevkommentarerTitta så slarvig jag varit!Varför gjorde jag så här,jag vet ju att…Jag drar av ett poäng för dethär är ingen bra redovisning,jag borde ha ritat…


Reflektioner efter ett provNämn något som du inte är nöjd med.- Jag jobbade ibland nästan för fort och då smög sig en massaslarvfel in i bilden.Är det något du måste ta igen, lära dig?- Jag måste lära mig att se över det jag har räknat ut. Stämmerverkligen svaret och uträkningarna.Pojke årskurs 9


Utvärdering efter prov


ElevbokSyftet är att eleverna ska skriva tankar, ord,begrepp och regler som ska vara en hjälp ochstruktur för lärandet. Eleverna bestämmer vadsom ska skrivas i elevboken, ibland med hjälpav läraren.


Exempel från Elevbok


Exempel från Elevbok


Vilka fördelar finns det med en elevbok?• Man behöver inte fråga läraren hela tiden. Man harskrivit det mesta man behövt. Flicka, åk 7Det är som ett ”komihågblock” som är jättebraatt använda på lektioner, hemma och till tester.Du lär dig mer eftersom du lättare kommerihåg saker som du skriver ner. Pojke åk 9.52


Lärarreflektioner över elevbok Den ger struktur till eleverna . Flera elever har uttrycktdetta och vi lärare ser det. Elevboken kan fungera som reflektion över flera skolår.Bra att ha elevbok ”över tid”. Den stärker självförtroendet. Svaga elever känner sigtrygga genom att ha boken på bänken vid provet.


Formativ bedömning• Ge information som kan utveckla elevers lärande• Fokusera mer på kvaliteter i kunskap• Under arbetsprocessens gång• Vägleda arbetsprocessen(enligt Gipps 1994)


Mathematics insidethe black box (2006)• Classroom dialogue• Feedback and marking• Peer and self-assessmentFinns nu översatt till svenska av Stockholms stad


Läs mer påwww.prim-gruppen.seSkriv till oss påinfo@prim-gruppen.se

More magazines by this user
Similar magazines