Trafikverket broschyr

content.foreningshuset.se

Trafikverket broschyr

Trafikverket– här börjar resan!


Den 1 april 2010 startar Trafikverket. Då avvecklas Banverket,Vägverket och SIKA. Trafikverket kommer att ansvaraför den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen. Detär en stor förändring som öppnar möjligheter att förbättrafunktionen i det samlade transportsystemet. Genomatt vara en aktiv och kompetent aktör ska vid bidra tillsamhällsutvecklingen och skapa förutsättningar för godatransportmöjligheter för medborgarna och näringslivet ihela landet.Det finns mycket att göra och Trafikverket är rustat attta sig an dessa utmaningar. Trafikverket ska förenkla förresenärer, trafikanter och operatörer, stödja utvecklingeni Sveriges regioner och samtidigt ge mer för varje satsadskattekrona.Målet är ett tillgängligt och säkert transportsystem som tarhänsyn till miljö och hälsa. För att bidra till att målet nåsmåste vi ta vara på de nya möjligheter som Trafikverket ger– och våga tänka vidare.Gunnar MalmGeneraldirektör2


Trafikverket – framtidenssamhällsutvecklareVi• deltar aktivt i samhällsutvecklingen,• planerar, förvaltar och utvecklar ett samhällsekonomiskteffektivt och hållbart transportsystem,• planerar för alla trafikslagen.3


Från infrastrukturförvaltaretill samhällsutvecklareInfrastruktur Transporter SamhällsbyggandeSamhällsutveckling4


Varför bildas Trafikverket?• Ett trafikslagsövergripande synsätt• Ett tydligare kundperspektiv• Stärkt regional förankring• En effektivare organisation• Stödja innovation och produktivitetsförbättring ianläggningsbranschen5


Trafikverkets syfte är attuppfylla de transportpolitiskamålenTransportpolitikens övergripande mål är att säkerställaen samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbartransportförsörjning för medborgarna och näringslivet ihela landet.Transportpolitikens funktionsmål: Tillgänglighet.Transportpolitikens hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa.6


Trafikverket bidrar tillsamhällsutvecklingenVi• ger ökad samhällsnytta,• ger mer för pengarna,• förenklar för resenärer, trafikanteroch operatörer,• ger förutsättningar förnäringslivets konkurrenskraft,Region Nord• stödjer utvecklingen iSveriges regioner. LuleåRegion MittRegion VästGöteborgBorlängeKarlstadVänersborgMariestadÖstersundFalunÖrebroJönköpingGävleVästeråsEskilstunaLinköpingHärnösandUppsalaVisbyUmeåRegion ÖstStockholmRegion StockholmHuvudkontorRegionkontorLokalkontorRegion MittRegion VästRegion NordHalmstadBorlängeÖstersundFalun GävleUppsalaUmeåRegion ÖstVästeråsKarlstadÖrebro StockholmEskilstunaRegion StockholmVänersborgMariestadGöteborgMalmöJönköpingVäxjöLinköpingHärnösandVisbyKalmarKarlskronaKristianstadLuleåRegion SydHalmstadVäxjö KalmarKarlskronaMalmö KristianstadRegion Syd7


Snabba fakta om Trafikverket• Generaldirektör Gunnar Malm• Huvudkontoret ligger i Borlänge• Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,Kristianstad, Luleå och Stockholm• Trafikverket har drygt 6 000 medarbetare• Trafikverket omfattar verksamheten vid nuvarandeBanverket och Vägverket samt vissa verksamheter vidSIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen• När Trafikverket startar den 1 april 2010, avvecklasBanverket, SIKA och Vägverket8


Övergripande organisationStyrelseInternrevisionGeneraldirektörCentralafunktionerEkonomi ochstyrningStrategiskutvecklingStrategiskt inköpoch upphandlingJuridik ochplanprövningPersonalITKommunikationVerksamhetsstödVerksamhetsområdenSamhälleTrafikInvesteringStora projektResultatenheter9


Trafikverket levererarsamhällsnytta – varje dag• Tåg i rätt tid• Framkomliga vägar• Kortare restider• Ett tillgängligt och säkert transportsystem• Minskad miljöpåverkan från resor och transporter10


Vem gör vad av myndigheternaefter den 1 april?Trafikverket – ansvarar för långsiktig planering avtransportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart ochluftfart samt för byggande, drift och underhåll av statligavägar och järnvägar.Transportstyrelsen – utformar regler och kontrollerar hurde efterlevs, ger tillstånd (körkort och certifikat), registrerarägarbyten, sköter trängsel- och fordonsskatt.LFV – ansvarar för flygtrafikledning.Sjöfartsverket – ansvarar för säkerhet och framkomlighet.Trafikanalys – granskar beslutsunderlag, utvärderaråtgärder och ansvarar för statistik.Rikstrafiken – verkar för en grundläggande tillgängligheti den interregionala kollektiva persontrafiken genom blandannat upphandling av trafik.11


Kontakta oss den 1 april!Trafikverkets växel: 0771 – 921 921Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.seE-post: fornamn.efternamn@trafikverket.seTrafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90www.trafikverket.semars 2010. foto: bildarkivet.se. tryck: davidsons tryckeri ab.

More magazines by this user
Similar magazines