Rapport från Mötesplats Transporter 2014

beredd

Rapport från Mötesplats Transporter 2014

Säkerhetsläget i Ukraina påverkar även Sverige.innebär att man måste prioriterahårt i ett krisläge.En annan förändring i krigssituationergentemot förr är attidag vet motståndaren redannästan allt genom tillgången tillöppna källor på internet.– GENOM DEN ÖKADE sårbarhetenoch nya hotbilder har behovetav samverkan mellan Försvarsmaktenoch det övriga samhälletFörsvarshögskolanFörsvarsmakten finns till för attskydda Sverige och försvaralandets frihet.Försvaret hjälper också till attskapa fred och säkerhet i länderdär det finns krig och konflikter.Det svenska försvaret har omkring200 personer på plats i ländersom är drabbade av krig ochkonflikter.MSBFOTO: SERGEI SUPINSKYökat. Därför håller vi nu på attförstärka vår förmåga att stödjaFörsvarsmakten, säger NilsLöwegren.Inom MSB byggs nu en nykunskap upp för att kunna lösaregeringens uppdrag om ett starkarecivilt försvar.– Vi arbetar med att bygga uppgemensam grundsyn tillsammansmed Försvarsmakten utifrån vadsom är bäst för Sverige, berättarNils Löwegren.Myndigheten för samhällsskyddoch beredskap, MSB, är en statligmyndighet med uppgift är attutveckla samhällets förmåga attförebygga och hantera olyckor ochkriser. Arbetet sker tillsammansmed många andra – kommuner,landsting, myndigheter ochorganisationer.Vad är det viktigaste du har med dighem från dagarna i Malmö?Att nätverk och samverkanbehövs såväl inom organisationernasom mellan dem, näringslivetoch branschorganisationerna.En insikt är att all samverkanmåste ha ett tydligt syfte och attvi behöver bli bättre på att seutvecklingsmöjligheterna inomkrisberedskapen. Det räcker inteatt lösa de händelser som uppstår,vi måste bli bättre på att elimineradem och förebygga konsekvensernaav dem. Det går inte att haplaner för allt som kan inträffa.Vilken kris fruktar du mest? Ebola,krig, översvämning, brand ellernågot annat?Alla exemplen kan leda tilloerhörda konsekvenser förmänniskors liv och hälsa, samhälletsfunktionalitet och demokratiskavärden. För att hanterasådana händelser måste vikraftsamla kring resiliens, det villsäga att bygga upp och utvecklaförmåga att stå emot och snabbtåterhämta sig oavsett om detgäller naturrelaterade risker,väpnat angrepp eller annat.Alla anställda inklusive hemvärnsavtal:50 385Civil personal: 5 365Hemvärnets avtalspersonal:20 596MSB har exempelvis ansvar förcivilt försvar med bland annattillsyn av skyddsrum.MSB har ungefär 850 anställda.Eva Leth, Region Skåne.7

Similar magazines