(Tillämpningsövningar) (pdf 90 kB)

mdh.se
  • No tags were found...

(Tillämpningsövningar) (pdf 90 kB)

Akademin för hälsa, vård och välfärd Tillämpningsövningar iGrundläggande omvårdnadExempel på olika momentExaminerad tillämpningsövning på HVV*från från frånårskurs årskurs årskursKroppslig vård och hygien Hjälpmedel Nutrition och ätandeÖvre/nedre toalett 1 * Tandprotes 1 Servering av måltid 1Dusch 1 Hörapparat 1 Matning av patient 1Hudvård 1 Glasögon 1 Portionsstorlek 1Munvård 1 * Rullstol 1 Vätska 1Rakning 1 Gånghjälpmedel 1 Vätske/nutritionslista 1Hårvård 1 Taklyft 1Påklädning 1 Mobil lyft 1Nagelvård 1Fotvård 1Hygien Ergonomi UttömningarLokala hygienföreskrifter 1 Egen arbetsställning 1 * Urinflaska 1Smittskydd 1 Förflyttning av patient i sängen 1 * Bäcken 1Avfallshantering 1 Förflyttning t/f säng till rullstol 1 * Toalettstol 1Desinfektion av utensilier 1 Inkontinensskydd 1Byte av urinpåse 1Funktion av tarm och urinblåsa 1Vårdbädd och sängbord Hud MätningBäddning med patient i säng 1 * Inspektion av huden 1 Andning 1 *Bäddning och rengöring 1 Trycksårsprofylax 1 Blodtryck 1 *Sängplatsnumrering 1 Kontrakturprofylax 1 Puls 1 *Signalsystem 1 Antidecubitusmadrass 1 Kroppstemperatur 1 *Sängens funktioner 1 Lägesändringar 1 Längdmätning 1Trombosprofylax 1 Viktkontroll 1Urinmätning 1Datainsamling och analys av data: Vid dödsfall PatientsäkerhetMöte och samtal med patient 1 Omhändertagande av kroppen 1 * Sekretess 1Patientens berättelse 1 Iordningssatällande av rummet 1 * Avvikelsehantering 1Journal 1 Sedvanor och rutiner 1Samtal med närstående 1 Närstående 2Hälsoresurser 1Hälsohinder 1OmvårdnadsprocessenVårdkedjanDatainsamling ramdata 2 Informationsöverföring 2Datainsamling statusdata 2 Samordnad vårdplanering 3Prioriterat vårdområde 2 Kontakt distrikts/kommun ssk 3Planering (vårdhandlingar) 2 Kontakt biståndshandläggare 3Genomförande (vårdaktiviteter) 2 Förbereda rond 2Utvärdering av mål/aktiviteter 2Uppdatering av statusdata 2Sammanfattning av omvårdnad 2Studentens namn……………………………………………2013-02-11


Akademin för hälsa, vård och välfärd Tillämpningsövningar iSpecifik omvårdnadExempel på olika momentExaminerad tillämpningsövning på HVV*Provtagning Läkemedelshantering BehandlingUrinsticka 2 Per os 2 Blodtransfusion 2Urinodling 2 Subcutant 2 * Såromläggning 2Urinprov 2 Intramuskulärt 2 * Suturborttagning 2Faecesprov 2 Intravenöst 2 * Agraffborttagning 2Venprovtagning 2 * Insulinpenna 2 Lindning av ben 3Kapillärprovtagning 2 * Intrakutant 3 Kompressionsstrumpa 1Blododling 2 Vaccination 3 Blåssköjning 2Sårodling 2 Iordningsställande av läkemedel 2 Pep-pipa 2Svalgodling 2 Läkemedelsberäkning 2 Kateterisering urinvägar 2 *Svalgodling 2 Syrgasbehandling 2 Borttagande av urinkateter 2 *Naso pharynx (NPH) 2 Inhalationer 2 Enteral sondnedsättning 2 *Sputumprov 2 Hjärt och lungräddning 2*CPAP 3S-HLR 3*Mätning Nutrition och ätande UttömningarSaturation 2 Sondmatning 2 Dränage 2Blodsocker 2 Matning via peg/knapp 2 Sugning övre luftvägar 2EKG 2 Dränage 2Medvetandegrad 2 stomiskötsel 2VAS-skala 2 InfarterNortonskala 2 Perifer venkateter (PVK) 2 *Bladderscan/residualurin 2 Central venkateter (CVK) 2 *Subkutan venport (SVP) 2Studentens namn……………………………………………2013-02-11

More magazines by this user
Similar magazines