Skriftliga omdömen och kommentarbanker - Pedagog Stockholm

pedagogstockholm.se

Skriftliga omdömen och kommentarbanker - Pedagog Stockholm

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENGRUNDSKOLEAVDELNINGENSkriftligaomdömen ochkommentarbanker


UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENGRUNDSKOLEAVDELNINGEN2009-08-12SKRIFTLIGA OMDÖMEN OCHKOMMENTARBANKERIndividuell utvecklingsplan med skriftliga omdömenDen individuella utvecklingsplanen är både tillbakablickande ochframåtsyftande. Den ska dels innehålla skriftliga omdömen som beskriver elevenskunskapsutveckling i alla ämnen som eleven har fått undervisning i, dels enframåtsyftande planering och beskrivning av hur elevens fortsatta utveckling skastödjas och stimuleras. Överenskommelser om ömsesidiga åtaganden som görsmellan parterna ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Planen kan, omrektor så beslutar, innehålla en bedömning av elevens utveckling i övrigt.Den individuella utvecklingsplanen ska ge elev och vårdnadshavare tydliginformation om elevens kunskapsutveckling och, om rektor så beslutar, elevensutveckling i övrigt (tidigare kallad social utveckling) samt innehålla en plan förelevens fortsatta lärande. Den ska också vara ett redskap för att identifiera olikaelevers stödbehov.De skriftliga omdömena ska innehålla en beskrivning av elevens kunskaper iförhållande till den pedagogiska planeringen och de nationella målen.Bedömningarna är underlag för den framåtsyftande planeringen av undervisningenutifrån läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot. Det är viktigt att detframgår av omdömena om eleven riskerar att inte nå de nationellastyrdokumentens mål att uppnå, eftersom den individuella utvecklingsplanen dåska kompletteras med ett åtgärdsprogram.Text hämtad från: Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftligaomdömen. Skolverket 2008.På nästkommande sidor finns Stockholm Stads Gemensam struktur för skriftligaomdömen, samt information om framtagna Kommentarbanker.


Skriftligt omdöme – ÄMNEElevens namn:Undervisande lärare:Årskurs:Termin:KUNSKAPSUTVECKLINGEleven beräknas nå målen i åk 3 (5) (9) under förutsättning attutveckling sker i nuvarande takt.Med målen avses Kursplanens Mål att uppnå; den miniminivå av kunskaper som alla eleverskall uppnå det tredje, femte respektive nionde skolåret.O I hög grad O Ja O OsäkertFinns det behov av att upprätta ett åtgärdsprogram?O NejO JaKunskapsbedömningBedömningen beskriver elevens nuvarande kunskaper i relation till de nationella målen ochden lokala pedagogiska planeringen.Kommentarbank…Kommentar [U1]: Ur: Kursplaner ochbetygskriterier 2000, sid 5. ”ge en tydligsignal om eleven riskerar att inte nå de målsom ska ha uppnåtts i slutet av det tredje,femte och nionde skolåret”. (Allmänna råd,sid.14)Kommentar [U2]: Alternativ gäller förelever i årskurs 4 till 9. Valet ”I hög grad”visar alltså att eleven når högre änuppnående mål.Kommentar [U3]: ”De skriftligaomdömena bör utformas så att eleven ochvårdnadshavaren får tydlig information omelevens kunskaper i relation till denationella målen och lyfta fram elevensutvecklingsmöjligheter i syfte att stimulerafortsatt lärande”(Allmänna råd, sid.14)FritextfältAtt utvecklaEn framåtsyftande bedömning, som kan stödja elevens fortsatta lärande och lyfter framelevens utvecklingsmöjligheter.Kommentarbank…Kommentar [U4]: ”Bedömningarna skaha en formativ funktion, vilket innebär attde ska stödja elevens fortsatta lärande ochlyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter.”.(Allmänna råd, sid.14)FritextfältSkriftligt omdöme


Skriftligt omdömeElevens namn:Undervisande lärare:Årskurs:Termin:UTVECKLING I ÖVRIGTBedömningen avser elevens utveckling i relation till läroplansmålen i Lpo94.Eleven tar hänsyn och visar respekt i samspel med andraO TillfredsställandeO Behöver utvecklasEleven tar personligt ansvar för sina studierKommentar [U5]: Länk till Läroplanenså att vårdnadshavaren kan läsa den.Kommentar [U6]: ”Om en skola gerskriftliga omdömen om elevens utveckling iövrigt ska det framgå mot vilka mål elevensutveckling bedömts liksom vilken läraresom ansvarat för den skriftligainformationen.” (Allmänna råd, sid.16)O TillfredsställandeO Behöver utvecklasFinns det behov av att upprätta ett åtgärdsprogram?O NejO JaBedömning av utveckling i övrigtBedömningen beskriver elevens utveckling i övrigt i relation till läroplansmålen i Lpo 94.Kommentarbank…FritextfältKommentar [EIs7]: Länk tillLäroplanen så att vårdnadshavaren kan läsaLärplanen.Kommentar [U8]: ”De skriftligaomdömena börutformas så att eleven ochvårdnadshavaren får tydlig information omelevens kunskaper i relation till denationella målen och lyfta fram elevensutvecklingsmöjligheter i syfte att stimulerafortsatt lärande”(Allmänna råd, sid.14)Att utvecklaEn framåtsyftande bedömning, som kan stödja elevens fortsatta lärande och lyfter framelevens utvecklingsmöjligheter.Kommentarbank…Kommentar [U9]: ”Bedömningarna skaha en formativ funktion, vilket innebär attde ska stödjaelevens fortsatta lärande och lyfta framelevens utvecklingsmöjligheter.”.(Allmänna råd, sid.14)Fritextfält


GEMENSAM STRUKTUR FÖR SKRIFTLIGAOMDÖMENFörklaring till den gemensamma strukturen och dess utformning finns infogade ikommentarer i mallen (sid 3-4).Utbildningsförvaltningen skapar mallar för de skriftliga omdömen som kananvändas i Stockholm Skolwebb. Skolorna kan använda dessa mallar, innehållandekommentarbanker, som de är, eller reviderade genom att skolan lägger till egnamål enligt den lokala pedagogiska planeringen.I Stockholm Skolwebb finns mallarna för de skriftliga omdömena i en mapp somheter Stockholm/Dokumentation/Skriftliga omdömen. Mallar för åk 1-3, 4-5 och6-9.Det är undervisande lärare i ämnet som kan skriva i dokumentet i StockholmSkolwebb. Skolledare, mentor, lärare och vårdnadshavare kan läsa dokumentet iStockholm Skolwebb. Eleven har inte läsrättighet i de skriftliga omdömena iStockholm Skolwebb.Det är skolans Skolwebbsadministratör som kopplar ut skriftliga omdömen till rättlärare och elev i Stockholm Skolwebb.Det är skolans Bosko-administratör tillsammans med schemaläggaren som ser till attlärarna har rätt aktiviteter i Bosko och därför kan skriva i rätt dokument iStockholm Skolwebb.

More magazines by this user
Similar magazines