möte med skolledningen 2013-03-11 - Bagarmossen Brotorps skolor

brotorpsskolan.se

möte med skolledningen 2013-03-11 - Bagarmossen Brotorps skolor

Bagarmossens skolas föräldraföreningStyrelsemöte 11 mars 2013Bagarmossens skolaNärvarande:Lisbeth Ozel, Karin Gåård, Elisabeth Gatica, Olle Riyawong Wallberg, Love BohmanInbjudna från skolan: biträdande rektor F-5 Gunilla Gussander, biträdande rektor 6-9 RistoViitanen, intendent Fredrik Stolpe, arbetslagsledare F-5 Diamanten Ann Landholm,arbetslagsledare F-5 Nybygget Jill Zetterqvist FribergLisbeth hälsade alla välkomna. Vi diskuterade följande frågor:Film på fritidsFritids visar ofta film, och föräldraföreningen undrar om det finns någon tanke bakom varförman visar film och vilka filmer som visas. Vi vill att det alltid ska vara en vuxen med och sefilmerna, eftersom även barntillåtna filmer kan vara skrämmande och behöva diskuteras.Från skolan menar man att det är viktigt att barnen till viss del får vara med och bestämmavilka aktiviteter som ska erbjudas, och filmvisning är något som efterfrågas. Diamanten visarfilm någon gång i veckan, på Nybygget får barnen välja mellan bl a film och wii-spel påfredagar. Det ska alltid vara en vuxen med vid filmvisningen.Stor omsättning av personal på fritidsFritidspersonalen byts ofta ut, och det har varit många nya ansikten. Föräldraföreningenundrar varför, och hur dessa byten påverkar den pedagogiska verksamheten.Orsaken till den höga personalomsättningen är att det är svårt att få tag på utbildad personal,och skolan fastanställer inte outbildad personal. Skolan är medveten om att det är jobbigt förbarnen att hela tiden knyta an till nya människor. Det är också besvärligt för den ordinariepersonalen när kollegor ofta byts ut. Den pedagogiska diskussionen blir lidande. En annanorsak till de många vikarierna under hösten är att många i den ordinarie personalstyrkan varitsjuka.Personaltätheten ute och inneFöräldraföreningen anser att mer personal på fritids skulle innebära möjlighet till fleraktiviteter för barnen, och verksamheten skulle då inte heller behöva vara så sårbar vidsjukdom.Vi vill att barnen ska vara ute mycket under fritidstiden och att det ska erbjudas olikaaktiviteter utomhus. Det måste alltid finnas vuxna ute tillsammans med barnen.Skolan menar att det inte alltid syns att det är personal ute eftersom de ibland glömmer attanvända rastvaktsväst. Detta ska nu åtgärdas. Diamanten går alltid ut efter mellanmålet,barnen måste då vara ute minst en halvtimme. Nybygget går också ut varje dag. Där växlarman så att de små barnen äter mellanmål medan de stora är ute, och byter sedan.Samarbete med förskolanFöräldraföreningen önskar att skolan ska samarbeta mer med förskolan, bland annat för attövergången mellan förskola och skola ska underlättas. De båda verksamheterna har mycketatt lära av varandra.Skolan har startat ett samarbete med Förskolan Såpbubblan. Man ska träffas minst en gångper termin och bland annat diskutera pedagogiska frågor. Personalen har också önskemålom att få auskultera hos varandra.


SkolbibliotekFöräldraföreningen vill att skolbiblioteket ska vara bemannat med utbildad bibliotekarie. Vimenar att ett skolbibliotek med utbildad bibliotekarie bidrar mycket till barnenskunskapsutveckling, inte bara i svenska utan i alla ämnen, och att det skulle märkas påelevernas resultat. Vi tycker att arbetet med läspåsarna är bra, men menar att det kanutvecklas genom att barnen själva får välja ut böcker på biblioteket.Skolan håller på att bygga upp sitt skolbibliotek efter att det legat i träda. Biblioteketbemannas av en svensklärare på 20 %.MatsalenDe små barnen når inte upp så att de ser maten som serveras i matsalen. Många barn tyckerdet är stressigt att hinna äta. Föräldraföreningen föreslår att några grupper skulle kunna ätasin lunch i Diamantens respektive Nybyggets kök, för att det ska bli mindre stressigt imatsalen.Skolan planerar att köpa in en ny disk för att underlätta för de mindre barnen att nå maten.Skolans köksmästare är mycket engagerad och kommer att delta vid schemaläggningen föratt förbättra situationen kring lunchen.FrånvaroanmälanFöräldraföreningen undrar om det går att förenkla frånvarorapporteringen.Skolan kommer att tydligare informera föräldrarna om att det går att anmäla frånvaro påskolwebben.Man planerar också att införa ett system där föräldrar kan välja att få antingen ett sms ellerett telefonsamtal om barnet är frånvarande utan att det anmälts. Detta kommer att gälla barnfrån och med årskurs 4. Skolan ringer alltid till föräldrarna om yngre barn är frånvarande utanatt det anmälts.Snöplogning och sandningSkolledningen önskar stå med som undertecknare till det brev som föräldraföreningen skaskicka till stadsdelsnämnden angående den obefintliga snöplogningen av trottoaren vidRusthållarvägen. Övergångsstället med trafikljus vid skolan går inte att använda eftersomtrottoaren bara plogas på ena sidan gatan. Skolan vill också att alla hjälps åt attuppmärksamma om det finns hala fläckar på skolgården som behöver sandas.Gemenskap mellan enhetens skolorFöräldraföreningen tycker det är mycket positivt att elever från Bagarmossens skola ochBrotorpsskolan träffas. Skridskodagen som alla ettor deltog i på Brotorpsskolan varuppskattad och ett bra sätt att knyta skolorna närmare varandra. Bagarmossens skola fårgärna bjuda tillbaka! Vi vill att Bagarmossens skola ska vara det självklara valet vid skolvalettill årskurs 6.Föräldraföreningens styrelse tackade skolledningen för intresset och en givande diskussion.Vid anteckningarnaKarin Gåård

More magazines by this user
Similar magazines