och Restaurangföretagares Förening - Visita

visita.se

och Restaurangföretagares Förening - Visita

Södra Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening

Verksamhetsberättelse 2009


Med SHR in i framtiden

2009 blev ett år fyllt med olika signaler från omvärlden, vi var i en lågkonjunktur

som drabbade vår bransch med full kraft. Denna lågkonjunktur påverkade

vår region på olika sätt där västra Skåne fick draghjälp från Danmark på ett

positivt sätt. Detta visar kanske hur vår värld blir mindre och mindre och

är det viktigare att vi agerar som den samlade branschen för besöksindustrin.

Tillsammans med SCR (Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation)

och SLAO (Sveriges Liftanläggningars Organisation) så är vi den organisation

som regering för diskussioner med inför framtiden.

SHR Södra har under 2009 fortsatt arbetet med en strategi som startade 2008 där

vi i styrelsen ville komma ut och möta våra medlemmar. Detta har varit en lyckad

strategi och våra medlemsmöten har varit välbesökta.

Vi märker en ökad ström av nya medlemmar till SHR Södra, vilket är oerhört

glädjande.

Vi fortsätter med våra ansträngningar att bearbeta våra politiker i branschfrågor

som berör oss och räknar med att besöka regionens riksdagspolitiker under våren

2010.

Styrelsen tackar förtroendet och hoppas att 2010 blir ett år med begynnande

högkonjunktur.

Göran Andersson

Ordförande


SHR Södras Förtroendevalda

Styrelsen 2009

Mandatets slutdatum inom parentes.

Ordförande Göran Andersson, Hotel Öresund, Landskrona (2010)

V ordförande David Kallos (2011)

Skattmästare Stefan Norén, Hotel Skansen, Färjestaden (2011)

Ledamöter Monica Carlsson, PM & Vänner, Växjö (2010)

Ola Johansson, First Hotel Statt, Karlskrona (2011)

Joachim Högefjord, Scandic S:t Jörgen, Malmö (avgick 2009)

Pär Bonér, Karlaby Kro, Tommarp (2011)

Lena Ernberg, Fredensborgs Herrgård, Vimmerby (2011)

Richard Bornefors, Nosh Nubble & Cush, Malmö (2010)

Jens Malmhagen, Ronneby Brunn, Ronneby (2010)

Sekreterare Jonas Palmqvist, SHR

Regionansvarig Martina Malmquist, SHR

Hedersledamot Leif Paulsson, Grand Hotel och Hotel Lundia, Lund

Revisorer

Ordinarie Anders Brofors, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Therese Johansson, Clarion Collection Hotel Temperance, Malmö

Suppleant Karin Rottner, Hotel Kärnan, Helsingborg

Valnämnden

Ledamöter Anders Wahlund, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg

Torbjörn Colfach, Toftaholms Herrgård, Lagan

Lars-Olof Forsberg, Halltorps Gästgivargård, Borgholm

Sven-Erik Löfgren, Aspö Lotstorn AB, Drottningskär

Maria Paulsson Rickle, Grand Hotel, Lund

Representanter:

SHR:s centrala styrelse

Göran Andersson (ord.), Hotel Öresund, Landskrona

Stefan Norén (suppl.), Hotel Skansen, Färjestaden

Referensgrupp för utbildningsfrågor

David Kallós, Restaurang Brogatan, Malmö

Arbetsgivarrådet

Valnämnden SHR

Kjell Grubin, Big Bowl, Malmö

Anders Wahlund, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg


Styrelsens sammanträden

Under 2009 har SHR Södra haft åtta stycken styrelsemöten. I samband med några av dessa har

medlemmarna i närområdet bjudits in. Syftet med dessa möten är att träffa medlemmar i regionen och

för att informera om vad styrelsen i södra arbetar med samt vilka frågor som är aktuella. Styrelsen

får även reda på vad medlemmarna har för åsikter och tankar om branschen och SHRs arbete. Dessa

möten har under året varit mycket välbesökta och uppskattade både från styrelsen samt deltagarna.

Nytt för i år är att även icke medlemmar bjuds in för att de skall kunna se vad SHR gör och

information från oss.

Datum och platser för styrelsemöten:

12 februari styrelsemöte och medlemsmöte på Malmö Arena

18 mars styrelsemöte i Malmö

19 mars årsmöte i Göteborg

23 april styrelsemöte i Stockholm i samband med 100 årsjubileet

16 juni styrelsemöte Malmö

2 september styrelsemöte i Stockholm samband med SHR Forum

8 oktober styrelsemöte och medlemsmöte på Karlaby Kro

19 november styrelsemöte och medlemsmöte Kosta Boda Art Hotel

17 december styrelsemöte i Malmö

Årsmötet hölls den 19 mars på Tur mässan i Göteborg och ett fyrtiotal personer deltog. Förutom

de sedvanliga årsmöteshandlingarna delades det ut stipendier till de deltagande stipendiaterna. 2009

delade Södra Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares utbildningsstiftelse ut 30 stycken stipendier.

Stipendiaterna hade ansökt om stipendium för att vidareutbilda sig bland annat inom administration,

ledarskap, vinkunskap mm.

Medlemmar

I slutet av år 2009 var 775 företag medlemmar i SHR Södras region och det var en nettoökning med

92 företag under 2009! Tillsammans hade dessa företag 1061 arbetsplatser runt om i regionen som

består av länen; Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg samt södra delen av Hallands län t o m Halmstad

kommun. En fullständig lista över samtliga medlemmar finns sist i årsredovisningen.


Projektgrupper

Styrelsen har de tre senaste åren delat in styrelsearbetet i tre olika arbetsgrupper; PR,

kompetensutveckling samt politikerkontakt. Arbetet i dessa grupper har fortsatt under 2009 och vid

sidan av styrelsemöten har dessa grupper haft möten och nedan presenteras några av de stora projekt

som har genomförts under året.

Projekt under 2009

Utbildning

SHR Södras Management program drog i gång för tredje året. Det startade i oktober och hade 16

deltagare. Programmet är upplagt på 4 tillfällen à 2-3 dagar och sker på olika anläggningar i regionen.

SHR Södra planerade fyra stycken livsmedelsseminarier under året, tyvärr var det för få antal deltagare

på tre av dessa så de ställdes in. Den 2:a mars genomfördes dock ett seminarium i Kalmar med 16

deltagare.

SHR Södras

Managementutbildning 2009/10

Medlemsmöte

SHR Södras seminarium

i livsmedelshygien

Under året har SHR Södra genomfört tre stycken

medlemsmöte i regionen.

Årets första genomfördes på Malmös nybyggda

arena. Förutom visning och lunch fick

medlemmarna lyssna på ett föredrag av SHRs

jurist angående individuell lönesättning. Drygt 40

medlemmar deltog.

I oktober var medlemsmötet förlagt till Karlaby

Kro på Österlen där det var gourmet lunch

och provsmakning av Wilhelmdals ostar. Även

Ninni Dickson var där och pratade om Kulnets

mentorprogram, deltagarantalet var 50 stycken.

SHR Södras medlemsmöte

Malmö Arena

12 februari 2009

SHR Södra Gourmet 2009

Årets sista medlemsmöte tog plats på Smålands nyaste hotell Kosta Boda Art Hotel. På detta möte kom

90 personer för att se hotellet och lyssna på föredragshållarna som bla var Torsten Jansson.

Under året har tre stycken frukostmöten anordnats i Malmö med olika teman varje gång;

personalplanering, missbruk samt hyresavtal. På dessa träffarna har ca 60 medlemmar deltagit.


Övriga projekt SHR

SHR Södras nyhetsbrev och webben

SHR Södra har arbetat mycket med e-post och webben för informationsspridning. Under året skickades

ett antal nyhetsbrev ut elektroniskt och även på hemsidan, www.shr.se/sodra, informerade styrelsen om

aktuella aktiviteter.

Nyhetsbreven informerade om vad som var aktuellt i regionen samt vad styrelsen arbetade med.

Nyhetsbrevet, som når drygt 450 e-post adresser, är uppskattat och kommer även att skickas ut under

2010. Adresslistan uppdateras kontinuerligt och den växer stadigt.

Regionansvarig

Styrelsen har till sin hjälp regionansvarige (RA) som delvis verkar som styrelsens operativa arm för att

genomföra vissa beslut om projekt som styrelsen tar. RA verkar dessutom som en kontaktlänk mellan

styrelsen och medlemmarna i regionen samt gentemot andra instanser såsom; utbildningar, kommuner,

organisationer, nätverk, företag, icke-medlemmar mfl.


Resultat och ställning

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår

i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Resultaträkning för tiden 1 januari - 31 december 2009

Resultaträkning Not 2009 2008

Rörelsens intäkter m m

Årsavgifter 300 800 301 200

Övriga intäkter 22 868 -

Summa intäkter m m 323 668 301 200

Rörelsens kostnader

Gåva -585 -2 500

Stipendier -20 000 -3 000

Diverse omkostnader 2 -235 085 -195 349

Operativa kostnader 3 -329 247 -351 394

Summa rörelsens kostnader -584 917 -552 243

Rörelseresultat -261 249 -251 043

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 439 14 222

Utdelningar 222 463 331 251

Realisationsvinst aktieförsäljning 38 731 440

Räntekostnader -359 -423

Summa resultat från finansiella investeringar 261 274 345 490

Resultat efter finansiella poster 25 94 447

Skatt på årets resultat -68 645 -96 018

Årets förlust -68 620 -1 571


Balansräkning den 31 december 2009

Balansräkning Not 2009-12-31 2008-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i Sv Rese- och Turistråd Intressenter AB 100 000 100 000

Aktier 1, 4 6 637 454 6 526 691

Summa anläggningstillgångar 6 737 454 6 626 691

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Skattefordringar 50 704 28 530

Övriga kortfristiga fordringar 150 22 578

50 854 51 108

Kassa och bank 116 753 330 951

Summa omsättningstillgångar 167 607 382 059

Summa tillgångar 6 905 061 7 008 750

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fritt eget kapital

Ingående kapital 6 835 263 6 836 833

Årets förlust -68 620 -1 571

6 766 643 6 835 262

Summa eget kapital 6 766 643 6 835 262

Skulder

Diverse skulder 138 418 150 020

Avsättning stipendier - 22 868

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 600

Summa skulder 138 418 173 488

Summa eget kapital och skulder 6 905 061 7 008 750

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna

råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper

Kortfristiga placeringar har värderats enligt lägsta värdets princip. Aktier som är anläggningstillgångar är

upptagna till anskaffningsvärde.

Not 2 Diverse omkostnader

I diverse omkostnader kan nämnas kostnad för medlemsaktivitet med 126 318 kr (145 492 kr) och diverse

övriga kostnader med 108 767 kr (49 857 kr), totalt 235 085 kr (195 349 kr).

Not 3 Operativa kostnader

Operativa kostnader 329 247 kr (351 394 kr) består av styrelsearvoden om 223 850 kr (241 334 kr) enligt

årsmötesbeslut, jämte sociala kostnader om 70 334 kr (77 435 kr) samt kostnader för revision och

revisionsnära tjänster om 35 063 kr (32 625 kr).

Not 4 Specifikation värdepapper 2009-12-31

Antal Bokfört

värde

Börsvärde

Assa Abloy B 4 740 505 222 653 172

Astrazeneca 1 425 406 283 477 660

Carnegie Medical Fund 2 375 475 570 932 915

Carnegie Worldwide 2 845 820 939 1 390 438

Electrolux B 1 425 97 835 238 688

Ericsson B 11 420 565 443 752 578

Swedbank A 5 250 620 387 372 750

Hennes & Mauritz 1 900 352 318 755 060

Husqvarna B 2 145 105 943 113 149

Investor B 4 740 313 010 629 946

Nordea 10 307 547 367 751 380

SCA B 7 110 549 998 678 650

Securitas B 3 035 257 470 212 602

Securitas Direct TIA B 3 025

Niscayah Group B 3 050 72 885 45 292

Svenska Handelsbanken A 3 605 547 922 736 141

Skanska B 3 800 206 696 462 080

Tele2 B 2 850 160 133 314 070

Husqvarna A 643 3 425 32 021

Loomis B 607 28 608 47 498

Börsvärdet på föreningens aktieinnehav (exkl aktier i Sveriges Rese- och Turistråd Intressenter AB)

uppgår till 9 596 090 kr (7 159 835 kr). Att jämföras med bokfört värde 6 637 453 kr( 6 526 691 kr).


Resultat och balansräkning godkänns härmed

2010-03-01

Göran Andersson David Kallós

Pär Bonér Richard Bornefors

Monica Carlsson Lena Ernberg

Ola Johansson Jens Malmhagen

Stefan Norén


Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i

Södra Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares Förening

Org nr 846000-7712

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Södra Sveriges

Hotell- och Restaurangföretagares Förening för år 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för

räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet

av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen

på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och

genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen

inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av

underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också

att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla

uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den

samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och

förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med

årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för

våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av

föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen

är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Malmö den 10 mars 2010

Anders Brofors Therese Johansson

Auktoriserad revisor


Medlemmar per den 31 december 2009

2 Kockar, Restaurang

2:a Sandbank

4-Kök, Restaurang

Active Biotech, Restaurang

Akademikrogen

Akzo Nobel Sodexo Restaurang

Alfa Laval Syd, Restaurangen

Alholmens Bad & Camping

Allgott/Allers Förlag AB

Amadeus, Hotel

Andréelunds Mat & Vin

Ankaret i Kockums, Restaurang

Annas Kök

Anno 1900

Anno 1937 Hotell

Arenabolaget

Artic, Restaurang

Asa Herrgård

Aspö Lotstorn

Aston, Hotell

Astrid Lindgrens Värld

Axona Kursgård i Hörby

Azale, Restaurang

Backafallsbyn

Bagels Coffeeshop

Bakat & Lagat i Ängelholm

Baltzar, Hotell

Bankomaten SEB, Restaurang

Bara Vara

Bar-B-Ko

Barista Fair Trade Coffee

Barnens Lekland

Barsebäckstrand

Beautiful Garden

Bengtsons Ost, Mat & Vin

Bergslagskrogen

Besam

Best Western Grand Hotel

Best Western Hotel Corallen

Best Western Hotel Duxiana

Best Western Hotel Jägersro

Best Western Hotel Paletten

Best Western Hotel Royal

Best Western Hotel Stensson

Best Western Kalmarsund Hotell

Best Western Premier Mäster Johan Hotel

Best Western Royal Corner Hotel

Best Western Sjöfartshotellet

Best Western Sturup Airport Hotel

Best Western Västerviks Stadshotell

Big Bowl

Bingsmarkens Camping

Bishops Arms, The

Bistro Grodlår och timjan

Bjärsölagårdsslott

Björkbackens Karaktärshotell

Björksäter, Restaurang

BK Astrio

BK Fast Food i Kristianstad

Blankaholms Bad- och Naturcamping

Blomstergårdens Camping & Stugby

Boda Camping

Boklundens Restaurang

Bollywood Restaurang

Bolmsö Island Camping

Bona Kemi, Personalrestaurang

Bond

Borgalla kök

Borje Olssons Skafferi

Borstahusens Camping

Bosjökloster Golfrestaurang

Bosse´s Gästvåningar

Breanäs Konferenshotell

Broby Gästgivaregård

Brofästet Konferens

Brogatan Bar & Brasserie

Brooklyn Restaurang

Bruksgården, Värdshuset

Brummers Krog

Bruschetta.se

Bruschetta.se

Bryggan, Restaurang

Brygghuset Restaurang och Pub

Brösarps Gästgifveri

Buhres Krog

Burger King

Burger King - Värnhem

Burger King Helsingborg

Burger King Höllviken

Burger King Jägersrocenter

Burger King Kalmar

Burger King Kronprinsen

Burger King Lund

Burger King Löddeköpinge

Burger King Malmö

Burger King Milstolpen

Burger King Mobilia

Burger King Svågertorp

Burger King Triangeln

Burger King Väla Norra

Bylgia Konferens

Byttan i Kalmar AB

Båstad Camping

Bäckaskogs Slott

Böda Hamns Camping

Bödagårdens Camping

Café Aiuola

Café Bryggan

Café Konstpaus

Café le fil du Rasoir

Café Meny

Calmar Hamnkrog

Calmar Stadshotell

Cantina, Restaurang

Carisma Hotel

Carlshamns Mejeri, Restaurang

Casino Cosmopol Malmö

Centiliter & Gram

Centralhotellet

Centralkonditoriet

Charles Dickens

Charlottsborgs Camping-Vandrarhem

Chili Bar & Restaurang

Chokladfabriken i Malmö

Chopstick House

Chrystal Palace, Restaurang

City, Hotell

Cityköket, Sibylla

Claras Café & Catering

Clarion Collection Hotel Cardinal

Clarion Collection Hotel Carlscrona

Clarion Collection Hotel Malmö

Clarion Collection Hotel Norre Park

Clarion Collection Hotel Packhuset

Clarion Collection Hotel Post

Clarion Grand Hotel

Comfort Hotel Malmö

Comfort Hotel Nouveau

Concordia, Hotel

Conrad, Hotell

Continental Ystad

Continental, Hotel

Coop Forum Kök & Café

Corner Hamburgerrestaurang

Créperie Bretagne

Crown Nightclub

Cuba Café

Czechpoint

D´Nye

Dackestupet, Hjortens SK

Dagens Goda

Dagnys

Dahlberg

Dahls Hotell

DaimlerChrysler

Dalabadets Camping

Dalby Gästgifveri

Dalskärs Camping HB

Danisco Sugar, Restaurangen

Danny’s Corner

Delfinen Beach Club

Delikatessen

Din Mat, Restaurang

Diner Tobaksbolaget

Dockplats 16

Domus Restaurang

Dragsö Bad & Camping

Drakamöllan Gårdshotell

DSV Restaurang Helsingborg

DSV Restaurang Malmö

Dunker Bar & Matsal

Duxiana Hotel

Duxiana Hotel Malmö

E4:ans Camping

Edenberga-Motet Motell & Restaurang

Ekebacken Hotell & Konferens

Ekebo Nöjescentrum

Ekerum Golf & Resort

Ekerums Camping

Ekerums Strandkrog

Ekerödsrasten AB

Ekmans Campus Gräsvik

Ekmans i Ronneby

Electa

Elephanten

Elfdalens Camping

Elisefarm

Elite Hotel Marina Plaza

Elite Hotel Mollberg

Elite Hotel Residens

Elite Hotel Savoy

Elite Park Hotel

Elite Stadshotellet Växjö

Emmaboda Camping

Emmaboda Skolor

Emågården

En trappa upp mat & café

Enehalls Pensionat

Energiterassen, Restaurang

Epicure Bröd och Vin

Erik, Café

Erikslund, Hotell

Erikstorps Kungsgårds Restaurang

Eriksöre Camping

Eringsboda Brunn

Espresso House

Espresso House Burlöv Center

Espresso House Caroli

Espresso House Davidshallstorg

Espresso House Eurostop


Espresso House ILVA

Espresso House Lilla Torg

Espresso House Lund Central

Espresso House Malmö Central

Espresso House Mobilia 2

Espresso House Stjärnan

Etage

Eurest Restaurang ABB Business

Eurest Restaurangen

Evedals Värdshus

Faiveley

Falsterbo Kursgård

Falsterbo Strandbad

Farbror Elofs Skafferi

Farozon, Restaurang

Figeholm Fritid & Konferens

Findus, Restaurangen

Finn, Café & Restaurang

First Camp Mölle

First Camp Torekov

First Camp Tylösand

First Hotel Carlshamn

First Hotel Christian IV

First Hotel Garden

First Hotel JA

First Hotel Jörgen Kock

First Hotel Mårtenson

First Hotel Olofström

First Hotel Planetstaden

First Hotel Statt

First Hotel Witt

Fiskhuset i Torekov

Fleninge Gästgifwaregård

Flottiljen, Hotell & Konferens

Flygserveringen Heres

Flädie Mat & Vingård

Folkets Hus Konferens

Forum Konferens

Fosie Boställe Restarang

Fosierestaurangen

Frans Henrik´s

Fredensborgs Herrgård, Hotell

Fredholms Krog

Fredriksbergs Kursgård

Fridhs Kök o Catering

Friläget, Restaurang

Frimurarehotellet

Fritidsgården Örestrand

Frostavallen Hotell och Konferens

Fula Fisken

Furan/Scania CV AB

Furuhem

Futurum Konferens & Restaurang

Fyrkanten

Fårbo Kiosk & Gatukök

Fälts Bowlingcenter

G Grön LundMalmö AB

G Swensons Krog

Gambro, Restaurang

Gammalsbygårdens Gästgiveri

Garvaren Nöje

Gastro, Restaurang

Getnö Gård

Glasklart, Restaurang

GlassTorget

Glorias Musik & Sport

Godset, Restaurang

Golden Crown Restaurang

Golfkrogen Båstad

Golfrestaurangen Falsterbo

Gourmet Thai Restaurang

Grand Hôtel i Mölle

Grand Hotel Lund

Grappa

Greekway

Grillen Godbiten

Grytan

Gränsö Slott

Gröna Björnen AB

Gröndals Camping

Grönhags Camping

Gula Briggen Hotell & Konferens

Gullbrannagården

Gunnarsö Semesterby

Guntorps Herrgård

Gustafs Fast Food Restaurang

Guö Värdshus

Gässlingen Hotell

Gästgivargården

Gökaskratts Camping

Habo-Ljung Camping

Haga Park Hotel

Hagöns Camping

Hagöns Camping

Hajlmars Kök

Haldex, Restaurang

Halens Camping

Hallmare Havsbad

Halltorps Gästgiveri

Halmstad Kårhus

Halmstad Soldathem

Hammarbadets Camping & Stugor

Hammenhögs Gästgivaregård

Hamnhotellet Kronan

Hamnkrogen i Båstad

Hamnrätt Restaurang

Hanaslövsbacken

Hanö, Restaurang

Hanöhus Hotell & Restaurang

Hardwood Restaurang

Harrys

Harrys Kalmar

Harrys Pub & Restaurang

Harrys Pubar

Harrys Restaurang

Hartmans Café & Conditori

Hartmans hörna

Hasses Lada

Haverdals Camping

Havsnära Restaurang

HB Råbocka Campingplats

HB Två möjligheter

Heagårds Skafferi

Heart Break Hotel

Hekajo Kök

Hekajo Restauranger

Helén & Jörgens

Heleneholms Fast Food

Helge Å Camping

Heljaröds Ungdomsgård

Helsingborgs IF

Henry Lee Restaurang

Hertigen, Hotell

Hildas, Restaurang

Hildegards 4 Årstider

Hildurs Livs & Grill

Hilton Malmö city

Himla-Gott

Hipp, Restaurang

Hjelmsjö Camping

Hornsjöns Pensionat o Restaurang

Hotel Djingis Khan

Hotel DUXIANA Dannegården

Hotel Helsingborg AB

Hotel Kockska Gården

Hotel Maria

Hotel Plaza

Hotel Svea

Hotell Borgholm

Hotell Ett Oskarshamn

Hotell Kajutan

Hotell Kullaberg

Hotell Skansen

Hovs Hallar

Hulingen, Hotell

Hultsfreds Bageri & Konditori

Hultsfreds Camping

Hviidehus, Hotel

Häckeberga Slott

Hälleviks Camping

Hälleviks Havsbad, Hotell

Hälsahelhet Dagspa

Hätteboda Vildmarkscamping

Högehall, Skidbacken

Höjdpunkten

Höörs Gästgifvaregård

Ibis Hotel Lund

Ibis Hotel Malmö

ICA Handlarna Syd, Restaurangen

Idala Gård

Ida’s Krog

Ideon Gästeri, Hotel

Ideon Restauranger i Lund

Iföhus, Hotell

IK 70 Grillen, Sibylla

IKEA Hotell & Restaurang Värdshuset

IKEA Restaurangen

Immelns Camping & Vandrarhem

Inspirea

Interpool Biljard

IOGT-NTO Kronobergs distrikt

IP Catering & Restaurang

Ivars Kiosk

Ivö Camping

J.A.G.S. Museum & Café

Jacob´s Cateirng

Jensens Böfhus

Joelskogens Camping

Johan P Fiskrestaurang

John Bull Pub

Jägersbo Mässor & Nöjen

Jägersro Restauranger

Järnaviks Camping

Kafe de Luxe

Kafé Rondellen

Kaffekoppen Harmony

Kajutan i Hörvik

Kajutan, Restaurang

Kalmar Camping Rafshagsudden

Kalmar, Bistro

Kalmarsalen Konsert & Kongress

Kamaki

Kamratföreningen Länken

Kapelludden Camping o Stugor

Karl Oskar, Café

Karlaby Kro

Karlmans

Karlskronavarven, Restaurang

Karlstorps Camping

Kastanjelund, Wärdshuset

Kastlösa Stiftsgård

Kiels kök

Kimpo, Restaurang

Kina, Restaurang

Kings Head Pub & Restaurang

Kirsebergs Catering

Kiviks Familjecamping

Kiviks Hotell, Konferens & Spa

Klinta Camping & Stugby


Klintagården

Klinten, Friluftsfrämj.

Klippans Hotel

Klippans Kultur Center

Klitterbyns Turist- och Konferenscenter

Klitterhus Restaurag & Bar

Klostergatans Vin & Delikatess

Kniv & Gaffel

Kniv & Gaffel - Jägersro

Kock-Johan Hjelmsjövik

Kolbodabaden

Kolleviks Camping

Kometen

KONFERENSproducenterna

Kong Christian

Koppargrytan, Restaurang

Kosta Bad & Camping

Kosta Boda Art Hotel

Kosta Café

Kosta Outlet Restaurang

Kraftkällan, Restaurang

Kristianopels Camping

Kristianopels Gästgiveri

Kristianstad Studentkår

Kristianstads Restaurang

Kristina, Restaurang

Krogen Trade Center

KronoCamping Böda Sand

Kronocamping Böda Sand

Kronocamping Öland/Saxnäs

Kronovalls Vinslott

Kryddan NCC, Restaurang

Krögers

Kulhuset

Kullagårdens Wärdshus

Kulturbolaget

Kulturkrogen

Kunskapscaféet

Kv Slagthuset 1

Kvarnen Restaurang

Kvibille Gästgivaregård

Kvidingebadets Camping

Ky Dung

Källa Glassgård

Källaren Kronan

Kärnan, Hotel

Kök 11

Köpmansgården, Hotell

Kött-Essen

La Couronne

La Petite, Restaurant

Laholms Stadshotell

Landskrona Slott

Landöns Camping

Lasses Kiosk

Laxen, Hotell

LC Service & Renova i Sverige AB

Le Cardinal

Le Croissant

Lerbergets Camping

Lessebo Camping

Lets Go

Liljas Konditori & Lunchservering, Roger

Lilla Helfwetet

Lilla Vik Golf & Konferens

Lingonbackens Skidklubb

Linné Restaurang

Linnéa, Hotell

Ljungby Semesterby & Camping Park

Ljungbyhed Park

Ljungby-Mackan

Ljungens Camping

Lotus House, Restaurang

Lr Gyllene Heden

Luhrsjöbadens Camping

Lund, Bistro

Lundegård Camping & Stugby

Lundia, Hotell

Lunds Akademiska Golfkrog

Lyckans Guesthouse

Lyftet, Restaurang

Lysingsbadet

Långasjönäs Camping

Långebrogrillen

Löddes Pizzeria

Löderups Strandbad

Löderups Strandbads Camping

Löttorps Camping

M.R Gourmet Consult

MacInn Sibylla

Malens Krog

Malmö Arena

Malmö Camping & Feriecenter

Malmö Mässan, Restaurang

Malou, Restaurang

Mando Steakhouse

Margaretapaviljongen, Restaurang

Margretetorps Gästgifvaregård

Marias Camping / Bengts Stugby

Maritim Krog & Hotell

Mat & Dryck

Mat på Rönnebäck

Matfixarna i Skåne

Matkonsult i Karlskrona

Matkällaren

Matrisen, Sydsvenskan Restaurang

Matsalen IKEA Centrallager

Max Halmstad

Max Halmstad, Kundvägen

Max Hamburgerrestaurang

Max Helsingborg City

Max i Hyllinge

MAX i Karlskrona

Max i Löddeköpinge

Max Kristianstad

Max Lund 2

Max Malmö

Max, Ystad

McDonalds

McDonald´s Norra Fäladen

McDonalds Baronen

McDonald’s Burlöv Center

McDonald’s Center Syd

McDonald’s Giraffen

McDonald’s Jägersro

McDonald’s Ljungby

McDonald’s Midhem

McDonald’s Mobilia

McDonald’s Samarkand

McDonald’s Triangeln

McDonald’s Väla Centrum

McDonald’s Öresund

McDrive

Mediterranean, Restaurang

Mejeriet

Mejeriets Bar & Catering i Lund

Mello Yello

Meriten

Metropol

Metropol, Restaurang

Militärhemmet

Milnergymnasiets matsal

Ming Palace, Restaurang

Moment Hotels

Moosehead Bar

Moriskan Amiralen

Mosaik

Mossbylunds Gård

Motell Lagan

Motell Ljungby

Mr Dubbeleken

Mr Laxen

Mr Påfågeln

Mrs Saigon

MWM Arena

Mynta

Myrebobacken, Friluftsfrämjandet

Målilla Hotell

Mårdslycke Krog

Mårtenssons/ O´learys

Möckelsnäs Herrgård AB

Mölle Turisthotell

Möllevångens Kiosk & Gatukök

Möllstorp Bistro & Deli

Möllstorps Camping & Stugor

Mörby Vandrarhem o Lågprishotell

Möre Hotell

Mörrums Bruk, Restaurang

Mötesplats CRC

Naked Juicebar

Natalie-Pers Krog

Neptuni Camping

Nils H. Restaurang

Nilssons Skafferi på Biblioteket

Noble House, Best Western Hotel

Nordländer i Åby Camping-Kanoting-Fiske

Norje Boke Camping

Normans Deli

Norregård Hotell & Konferens

Nosh Nibble & Cush

Nya 121:ans Grill

Nya Lammhults Värdshus

Nya Peking Restaurang

Nya Två Lejon - Sailors Corner

Nöjes och Catering Restaurangen

Odengården

Oknö Havscamping

O’Learys

Oléo, Restaurang

Oliver, Restaurang

Olivera’s

Olles Korvbar

Olof Viktors i Glemminge AB

Olson’s Skafferi

Olympia SSP Restauranger

Orebackens Camping

Orebackens Skidanläggning

Osby Camping

Ottenby Fågelblå

Ottenby Vandrarhem och Camping

Palace

Palladium Bar

Pe-Ge:s Gatukök

Pensionat Klinta

Pepe’s Bodega Fiskbiten

Pers. restaurangen/Saft AB

Persgården, Restaurang

Persson´s

Perstorps Brukshotell

Pfizer

PGA of Sweden National AB

Piccolo Mondo

Pimpas Thai Restaurang

Pio & Company

Pio Country Club

Pipkannan Slottscafé

Pistachia

Pizza Hut

Plocke Pinn


PM & Vänner

PM Pub & Mat

Polishuset Helsingborg Restaurang

Poolbaren i Borgholm

Pralinen

Prins Bernhard

Procordia Food

Produktionsköket S:t Lars

Prästasvängens Konferens & Fritid

på Berg’s

Pågen, Restaurang

Quality Hotel Grand Kristianstad

Quality Hotel Halmstad

Quality Hotel Konserthuset

Quality Hotel Växjö

R B Lunchrestauranger AB

Radisson SAS Hotel Malmö

Ramlösa lunch

Rasken, Restaurang

Rasta Hallandsåsen

Rasta Kalmar

Rasta Mölletofta

Rasta Sjöboda Väst

Rasta Sjöboda Öst

Rasta Snapparp

Rasta Sverige AB

Ravlunda Bränneri

Regenbogen Camp Åhus

Renaissance Malmö Hotel

Restaurang & Bar Rundella

Restaurang Blekan

Restaurang Boogie

Restaurang Brunnen

Restaurang Carl Gustav

Restaurang Hilda

Restaurang Madrid

Restaurang Nobel

Restaurang Offside

Restaurang Optimat

Restaurang Oslo

Restaurang Postiljonen

Restaurang Pumphuset

Restaurang Reykjavik

Restaurang Sege

Restaurang Sports

Restaurang Stefan Holmström

Restaurang Victoria

Restaurangassistans i Malmö

Restaurangen Fläkt Industri AB

Restaurangen/Mönsterås Bruk

Restaurangen/Quality Hotels

Rica Hotel Malmö

Ringsjö Krog & Wärdshus

Ringsjöstrands Camping

Risebo

Ristorgets

RL. Tegel & Puts-bygg AB

Rolles Gatukök

Ronneby Brunn Hotell Spa & Resort

Ronneby Café & Matsal

Ronneby Havscamping

Rosenberg, Hotell & Restaurang

Rusthållargården

Rya Golfkrog

Ryssby Hotel

Råbocka Familjecamping AB

Råbocka Mat & Dryck

Rådhuskällaren

Rådmannen, Hotell

Råå Vallar

Rögle BK Restaurang

Rökeriet

Röstånga Camping & Bad

Röstånga Gästgivaregård

s/s Swea

S:t Gertrud, Restaurang

SABA, Restaurangen

Salomon Krog

Salt, Restaurang

Sandbybadets Camping

Sandflygsgården

Sandra, Restaurang

Sandskogens Camping

Sandys

Sandys Center Syd

Scan/Köttessen personalmatsal

Scandic Hallandia

Scandic Helsingborg Nord

Scandic Horisont

Scandic Hotel Väst

Scandic Karlshamn

Scandic Kramer

Scandic Löddeköpinge

Scandic S:t Jörgen

Scandic Segevång

Scandic Star

Scandic Växjö

Scotland Yard Restaurang

Shanghai, Restaurang

Short Stop Limhamn

Simpan, Restaurang

Sir Toby’s

Sirius, Hotell

Sjöbjörnens Café

Sjöbo Gästgifveri

Sjöbo Kaffestuga

Sjöstugans Camping & Vandrarhem

Sjötorpet Restaurang & Camping Park

Skansen, Hotel

Skanska Malmö, Restaurang

Skanörs Gästgifvaregård

Skateholms Camping

Skeppeviks Camping

Skeppsbron 2, Restaurang

Skivarps Gästgivaregård

Skogsbrynet Restaurang & Glasscafé

Skrylle Café och Restaurang

Skummeslövs Ekocamping

Skyrupsgården, Wärdshuset

Skånehuset, Restaurang

Skånes Djurpark Camping

Skånes Djurpark, Restaurangen

Skäralids Camping o Vandrarhem

Skönstaviks Camping

Slottshotellet

Smak Malmö Konsthall

Smaka

Smakfullt

Smarta Kök

Smedjan

Smedjan, Restaurang

Smugglaren, Restaurang

Smygehus Havsbad

Smörgåshörnan

Snogeholms Slott

Sodexo Regionkontor

Sofiero Slottsrestaurang

Sol Restaurang

Solhälls Familjecamping

Solhöjden SPA

Sollidenpaviljongen

Sonjas Camping i Löttorp AB

Spa Njuta

Speaker’s Corner

Speedy Lee

Spenshult AB

SpiseKammaren

Spångens Gästgivare Gård

SSP Flygrestauranger

SSP Restauranger Malmö Central

Stadshotell & Restaurang Böst

Stadshotellet

Stadshotellet i Sölvesborg

Staffanstorps Gästis

Statt Hässleholm, Hotell

Stay At

Stay At, Mazetti

Stay At, Tornet

Steakhouse Lilla Torg

Stenbrogårdens Camping

Stenladan

Stensö Camping

Stenåsabadets Camping

STF Tjärö Turiststation

STF Turiststation

STF Vandrarhem Malmö City

STF Vandrarhem Malmö Eriksfält

STF:s Vandrarhem i Ronneby

Stinas Skafferi

Stockeboda Gård

Stora Hotellet

Stora Hotellet

Stora Hotellet Tomelilla-Österlen AB

Stora Rör Hamnkafé

Store Thor Restaurang

Stortorget Bar & Restaurang

Stortorgets Gatukök i Malmö AB

STRAND 12

Strand Hotell

Strand Hotell i Arild

Strand Landskrona

StrandborgsTurist & Konferens Center

Strandkrogen

Strandängens Camping & Vandrarhem

Stufvenäs Gästgifveri

Sturkö Camping

Subway

Subway, Växjö

Sund Mat

Sunset Boulevard

Svalövs Golfkrog

Svampacampingen

Svarta Örnhusets Matglädje

Svea

Svea Bar och Bistro

Svenska Möten

Eurest, Restaurangen

Systrarna Skogströms Lantcafé i Öhr AB

Sås & Krås

Söderbloms Lounge & Grill

Söderåsens Vandrarhem

Södra, Restaurang

Sött & Salt Café

T.G.I Friday’s Lilla Torg

Taco House

Tajes Kiosk & Gatukök

Tallhöjdens Värdshus

Tasty House

Tasty House City Gross

Tasty House Väla Centrum

Tasty House, Burlöv Center

Tasty House, Ica Maxi

Tasty House,Ica Maxi

Tasty House,Valen

Tatung, Restaurang

Teaterbaren

Teaterhotellet

Teatervallen

Teatervallen


Tegners Matsalar

Teknologkåren vid LTH

Teleborgs Slott

Telegrafen, Restaurang

Temperance, Hotell

Terazza, Hotelrestaurangen

Terrassen, Restaurang

Terraza, Hotel

Thai Garden

Thalassa Vandrarhem

Thap Thim, Restaurang

The Bull’s Pub

The Fox & Anchor

The Green Lion Inn

The Lodge

The Mayfair Hotel

The Tivoli

The William Shakespeare Pub

Thorn Lighting, Restaurang

Thulehem, Restaurang

Tingsryd, Hotell

Tingsryds Camping

Tingvalla

Tobisviks Camping

Toftaholm Herrgårdshotell

Toftastrand Hotell & Konditori

Tomarps Gårdshotell

Tomaten

Torekov Hotell

Torekovs Golfkrog

Torekovs Hamnkiosk

Torget Vandrarhem & Lågprishotell

Torggatan nio

Torne Camping

Tradar’n i Bäckaskog

Trantorps Gård

Tranås Ungdomsförening

Travrestaurangen i Halmstad

Tre Lyktor, Restaurang

Tre Rum och Kök

Tre Skåne, Restaurang

Tredenborgs Camping

Trendie

Triangelns Kur Bad & Hälsocenter

Trio

Trucken, Restaurang

Trummenäs Camping

Trycket, Restaurang

Trädgårdsgatans Conditori

Tunneberga Gästgifvaregård

Turistgården

Turning Torso Restaurants

TV-Restaurangen

Två Krögare

Tycho Brahe, Restaurang

Tylebäck Kursgård

Tylösand, Hotel

Tyringe Kurhotell

Tättö Havsbad

Törringelunds Restaurang

Ub Café

Unilever Restaurang

Urshult Camping

Utposten

Vagabond Pub

Walhalla, Hotel

Valjevikens Camping

Wallmans Golden Hits Helsingborg

Wallmans Salonger

Vallåsen Skidanläggning

Vallåsen Skidanläggning

Vanna Beach

Vasatorps Golfrestaurang

Vassmolösa Gästis

Waynes Coffee

Waynes Coffee

V-Café

Vellingeblomman AB

Vendel Ales Stenar

Vendel at Sturehof

Weronicas Matställe

Victoria Park Service AB

Victoriahus/Drott Malmö AB

Wikegårds Semesterby

Viking Hotell

Wild West Steakhouse

SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

Kammakargatan 39, Box 1158, 111 81 Stockholm

Tel 08-762 74 00 Fax 08-21 58 61

info@shr.se www.shr.se

Villa Gransholm

Villa Ingrid

Villa Linnea

Villgott

Wilmas

Vilshärads Camping

Vimmerby Camping

Vimmerby Stadshotellet

Vinslövs Camping

Vitemölla Badhotell

Wok Kitchen

Vrenningebacken/Oskarströms SK

Vår tids mat

Wärdshuset Milstolpen

Västergök/Matlust Catering

Växjö Lasarett, Bistro

Yngsjö Havsbad

Ystad Spa & Konferenshotell

Ystads Saltsjöbad, Hotell

Z-grillen

Ågatan 12 Pub & Restaurang

Åhléns Café

Åhus Gästgifvaregård

Åhusstrand Hotel och Konferens

Åkagårdens Golfkrog

Åkersberg, Stiftsgården

Årstiderna i Kockska Huset, Restaurang

Åsljungagården Hotell & Konferens

Ängavallens Gård

Öjaby Herrgård

Örenäs Slott Hotell och Konferens

Öresund, Hotel

Örums Nygård

Östangård

Östangård Bed & Breakfast

Östarps Gästgivaregård

Översten, Restaurang

Överums Vandrarhem & Camping

Överums/Odensvi Skidbackar

Övre, Restaurang

More magazines by this user
Similar magazines