Läs 2009 års tidning (pdf) - Sundsvall

sundsvall.se

Läs 2009 års tidning (pdf) - Sundsvall

InnehållKommunala pensionärsrådet - KPR 4Socialnämndens öppna samanträden 4Fakta om kommunen 5Telefonlista-nära till hands! 5Intervju med Håkan Littzell 6Färdtjänst – Riksfärdtjänst 7Tema: Trygghet 8-13Intervju med nybliven pensionär 14Information om busstrafiken 15Hemtjänst 16Hemtjänstinsatser utan behovsprövning 16Äldreomsorgens organisation 17Kommunens boendeformer för äldre 18Så ansöker du om hjälp 19Aktivitetscenter 19Avgifter 20Förtroendenämnden 21Stipendium 21Intervju med Anita Bdioui 22Ansvaret för distriktsköterskorna 23Matserveringar och öppettider 24Parkeringstillstånd & Bostadsanpassning 25Ledsagarna 26Träffpunkten 26Tjänsterdeklarationer 27Utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen 28Fotvård 29Stöd till anhöriga 30Anhörig/frivillig-center 31Uppsökande verksamhet 31Kostnadsfri avlösning 31Pensionärsbridgen 32Pensionärsbiljard 32Pensionärsbowling 32Pensionärsboule 32Pensionärsföreningar 34-43Nu är den äntligen klar!Du som har fått tidningen ”Sextiofem+”förr, vet säkert att den brukarkomma i brevlådan kring Valborg. I århann vi inte riktigt få den klar till dess.Mycket händer nämligen i kommunensverksamheter just nu. Anpassningav verksamhet efter plånbok. Detskriver Lena Österlund, socialnämndensordförande mer om på nästa sida.Utveckling av nya sätt att jobba för attmöta dagens och morgondagens behovi samhället och så vidare.Hur som helst så har allt anpassnings-och utvecklingsarbete gjort attvi dröjt lite extra med årets tidning.I år har vi valt att ha några artiklarmed temat ”trygghet, förebyggandeoch säkerhet”. Vi tycker att det är viktigt,inte minst eftersom det är viktigaledstjärnor i kommunens mål och utvecklingsplaner.Vi hälsar också nytillkomna läsarevälkomna genom att ha med en intervjumed en person som just har blivitpensionär.Vi hoppas attårets tidning blir tillnytta, nöje och belåtenhet!Ann-Britt Nilsson,redaktionsgruppenI redaktionen för Sextiofem+ ingår: Inga-Lis Sirenius, tfn 12 87 76, Torgny Höglund, SPRF, tfn 56 02 98.Från Socialtjänsten ingår: Ann-Margret Östman, tfn 19 84 74 och Ann-Britt Nilsson, tfn 19 10 81.Ansvarig utgivare: Ann-Britt Nilsson. Illustrationer: Arne Larsson. Omslagsfoto: Ove Jansson.Layout och produktion: Midälva Information. Tryck: Tryckeribolaget. Upplaga: 15 500 ex.2


Kommunala pensionärsrådet – KPRKommunstyrelsen: Claes Stockhaus 925 95Hans Brynielsson 56 15 82Socialnämnden: Lena Österlund ordf 19 11 38Marianne Nilsson 250 23PRO: Inga-Lis Sirenius v.ordf 12 87 76Ove Bodin 61 78 21Harald Wallin 255 08Tage Söder 231 39Trygve Eriksson 55 93 80SPF: Birgit Lundgren 15 32 00Vera Johansson 61 89 45Kommunalarb. Pens.: Monika Hedblom 58 72 26SPRF: Torgny Höglund 56 02 98RPG: Gullan Ågren 10 24 51Socialtjänsten: Ann-Margrete Östman 19 84 74Pensionärsrådet består av fjorton ledamötervarav två utses av kommunstyrelsen,två av socialnämnden och tioav pensionärsorganisationerna. Kommunenspensionärsråd är ett organ församråd och ömsesidig informationmellan kommunen och företrädareför pensionärernas riksorganisationerinom kommunen.Rådet har en ställning som remiss/referensorgan.Pensionärernafår genom rådet en större delaktigheti samhällets insatser. Pensionärsrepresentanternai rådet äger rätt atthos samtliga kommunala nämnder ochstyrelser begära överläggning i principiellafrågor som rör gruppen äldre.Kommunen ges genom rådet möjlighetatt få pensionärsorganisationernas synpunktersamt samråda med dem i etttidigt skede av beredningsprocessen.Socialnämndens öppna sammanträdenFöljande datum har socialnämndensina öppna sammanträden under återstodenav 2009: 17 juni, 26 augusti,23 september, 21 oktober, 18 november,16 december. Plats: KommunhusetsKS-sal. Tid: kl. 13.30Dagordning får du på plats ellerskriver ut från kommunens hemsidapå www.sundsvall.se/moten. Där finns4också information om andra nämndersöppna sammanträden.Frågor till politikerna inför ”Allmänhetensfrågestund” ska inlämnasskriftligt dagen före sammanträdet tillMargareta Wikström, socialnämndenskansli 851 85 Sundsvall eller via e-post:margareta.wikström@sundsvall.seVälkommen!


En tid av förändringHåkan Littzell började som chef förÄldreomsorgen på Sundsvalls kommunden 1 september 2008. Han komdå närmast från Länsstyrelsen där hanvarit avdelningschef i fem år. Totalt harHåkan över 20 års erfarenhet som chef,även inom den privata sektorn.– Jag tycker det är mycket givandeatt jobba inom den offentliga sektorn dådet vi gör har sådan påverkan på andramänniskor. Det känns verkligen positivtatt arbeta för att de ska få det så brasom möjligt.Tyvärr för Håkan kommer han in ien bister tid då kostnaden för hela verksamhetenöverskridit budgeten i flera åroch nu är man tvingad att göra något åtdetta.– Om vi jämför hur vi står oss motandra kommuner så kan vi se att vi satsarmer än de flesta på äldreomsorgenutan att brukarna för det är mer nöjda.Det måste vi ändra på! En annan sak äratt brukarna kanske har för stora ochorealistiska förväntningar på vad dekan få av kommunen.Nytt system på gångNågot som Håkan varit med och initieratär ett nytt system för att bättre användaden personal som finns t ex inomHemtjänsten.– Vad som bl a har hänt är att vikarierhar använts på så sätt att de utanegentlig kontroll blivit heltidsanställda.Det finns en del att göra både när detgäller organisationen och styrning avtill exempel ekonomin.6Håkan Littzell, chef för Äldreomsorgen.Håkan har genom åren kommitfram till en sak som högre chef och detär att första linjens chefer är viktiga!– Visst är det så och det gäller allatyper av organisationer, även inom enkommun. Därför är det mycket viktigtatt man på dessa poster har rätt människoroch att man strävar åt samma håll.Ändrade förutsättningarHur ser då framtiden ut för äldreomsorgen?– Undersökningar visar att om femår kommer befolkning i Sundsvall attha ökat med 0,4 % samtidigt som antaletpensionärer har ökat med 13,8 %,säger Håkan Littzell.Visserligen blir vi genomsnittligtfriskare och äldre, men vårdbehovet


kommer inte att minska. Däremot kommerde som behöver vård och särskiltboende att ha en högre ålder och bli fler.– Jag tror att det är viktigt att alla ikommunen ser samma bild och att deförväntningar som vi har på kommunenstäms av. När det gäller vissa typer avboenden finns det ju andra lösningargenom att fastighetsbolag bygger ochvi sedan bistår med hemtjänst i mån avbehov.Ove JanssonFärdtjänst – RiksfärdtjänstDu kan beviljas riksfärdtjänst om:❐❐du ska resa utanför Sundsvalls ochTimrå kommuner❐❐du har ett stort funktionshinder somär bestående i minst ett år❐❐du inte klarar av att resa ensam medallmänna kommunikationsmedeltrots den hjälp som normalt erhållsav trafikföretagens personalAnsökanAnsökan ska ske i god tid till avdelningenför Kollektivtrafik och Tillgänglighet,senast åtta veckor föreavresedagen. Vid storhelger samt underperioden juni-augusti, ta kontaktsenast tio veckor innan.FärdtjänstFärdtjänst är avsedd för den personsom har ett funktionshinder – fysiskt,psykiskt, medicinskt – som inte endastär tillfälligt. Personen ska ha väsentligasvårigheter att förflytta sig påegen hand eller att resa med allmännakommunikationsmedel. Dåliga kommunikationereller att du inte kan bära/transportera hem dina varor är ingetskäl som berättigar till färdtjänst.Vart får du åka?Ditt färdtjänstkort får du användainom Sundsvall och Timrå kommunsamt när du vistas i övriga kommuneri Västernorrlands län. För resori övriga kommuner i landet krävs enansvarsförbindelse. Den får du frånavdelningen för Kollektivtrafik ochTillgänglighet på Sundsvalls kommun.Länstrafikens busslinjerFärdtjänstberättigade får utan kostnad,ta med sig en ledsagare på alla Länstrafikensbusslinjer. Den färdtjänstberättigadevisar sitt färdtjänstkort ochbetalar sin biljett.SjukresorDu får inte anlita färdtjänst när du skaåka till och från läkare, sjukgymnastik,tandläkare, optiker eller någon annansjukvårdande behandling. Vid dessatillfällen beställs sjukresa påtfn 439 00. För upplysning om sjukresor,ring 0611-804 02.För mer information eller ansökan omfärdtjänst och riksfärdtjänst kontaktaSundsvalls kommunKollektivtrafik och tillgänglighetTelefon: 19 14 14Telefontid: Kl 09.30-11.007


TEMA❐❐Förebyggande mot olycksfall❐❐Sjukgymnastik, motion❐❐Mat❐❐Socialt nätverk– Vi var nio personer i cirkeln. Den varmycket givande och vi hade väldigt roligttillsammans säger Karin. Det materialvi fick från Jönköping var dock rättmastigt så vi valde att göra en egen litebantad version och den tyckte vi fungeradebra, säger Karin Nyberg.Tar kontakt med ”äldre äldre”En annan aktivitet är ”80+”. Den går utpå att en grupp på tio aktiva pensionäreri SPF Freja ringer upp äldre över 80år och frågar hur de har det och om detAtt ha ordning på sin ekonomi betydermycket för tryggheten. Personersom inte själva kan bevaka sin rätt isamhället, sköta sin ekonomi eller sinapersonliga angelägenheter på grund avsjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillståndeller liknande har möjlighetatt få en god man eller en förvaltare.God man eller förvaltareEn god man, liksom en förvaltare, fungerarsom din förlängda arm i samhället.Gode mannen eller förvaltaren hjälperdig att ha ordning på ekonomin och sertill att du får det stöd du har rätt till.Att ha god man är frivilligt. Det ärnågot du själv eller en anhörig kan ansökaom. Även socialtjänsten, sjukvårdeneller någon annan kan anmäla attdu har ett behov av god man.Att ha en förvaltare är inte alltidGod man9Vid frågorVänd dig till ÖverförmyndarkontoretTelefon: 19 10 00E-post:overformyndarnamnden@sundsvall.seBesöksadress: Torggatan 4, Sundsvall.Besökstider: 9.30-11.30, 13.30-15.00Trygghetär något de behöver hjälp med.– Detta uppskattas mycket av deensamma, som vi ibland hämtar och tarmed till några av våra aktiviteter. Tvågånger per år träffas gruppen till någongemensam aktivitet.Tidigare har Karin Nyberg varitmed och lett studiecirklar i datorkunskapför äldre, men trots alla dessaaktiviteter är Karins slutord till andraaktiva pensionärer:– Visst är det väldigt bra att manorkar göra en massa saker och då ävenhjälpa till med barnbarnen, men glöminte bort dig själv!Ove Janssonfrivilligt. Om du blir utnyttjad ekonomiskteller missköter din ekonomi kanen förvaltare utses åt dig.Det är tingsrätten som fattar beslutom både godmanskap och förvaltarskap.Gode mannen eller förvaltaren ärinte anställd av kommunen utan arbetarpå ditt uppdrag. Överförmyndarkontoretsroll är att se till att gode mänoch förvaltare utför sitt uppdrag på ettbra sätt.


TEMATrygghetFörebyggande arbeteminskar antalet bränderSocialtjänsten i Sundsvall har som policyatt all personal ska ha genomgåtten 3 timmars utbildning vart flärde år.Det innebär att Räddningstjänsten utbildarca 25% av socialtjänstens personalvarje år.Om man tittar på brandrisken så ärlevande ljus alltid något man bör varaförsiktig med. För äldre kan enbartelektriska ljusstakar vara något att föredra,men vill man absolut ha levandeljus ska de stå i ljusstakar som inte ärav brännbart material. Dessutom börman undvika olika lättantändliga arrangemangrunt ljusen.– Det finns olika typer av ljussläckare,bl a en som ser ut som en strumpasom träs på ljusen. Ännu bättre är attköpa en sorts ljus där veken slutar enbit upp i ljuset, säger Erik Hedlund,chef för skyddsavdelningen inomRäddningstjänsten.Kontrollera brandvarnarnaCigarettrökning förorsakar också enhel del bränder hos äldre. Grundregelnbör vara att inte röka inne. Om man nuändå gör det är det viktigt att man använderrejäla askkoppar och inte rökeri sängen.Alla cigaretter skall enligt lag blisjälvslocknande under år 2010 vilketinnebär att cigaretten skall slockna efterett tag, om den blir liggande.För att förebygga bränder orsakadeav rökning finns speciella flamsäkralakan och speciell spray som man kan10Erik Hedlund, chef för skyddsavdelningenpå Räddningstjänsten i Sundsvall-Timråarbetar bl a med brandförebyggandeåtgärder för äldre. Foto: Therese Persson.spraya på möbler så att de inte antänderså lätt.Brandvarnare är ett måste och det ärviktigt att batterierna byts regelbundet.En bra regel är att alltid byta batteriernavarje jul. Genom Fixarn i Sundvallskommun kan alla pensionärer i Sundsvallfå hjälp med jobb där man måsteklättra t ex byta batteri i sin brandvarnare.Man bör med rök kontrollera attbrandvarnaren fungerar. Med knappenpå brandvarnaren kontrollerar man enbartbatterifunktionen.


MatserveringarAlla pensionärer i kommunen hälsasvälkomna till restaurangerna.Matkuponger säljs på respektiveservering. Matsedlar införs i dagstidningarnaen gång i veckan samt på Internet:www.sundsvall.se/restauranger.På grund av alltför få besökarehar restaurangerna från och med 2009stängt helgtid.Galant kost & städGalant kost & städ är kommunensmåltidsverksamhet som sköter tillagningoch leverans av mat till skolor,äldreboenden och pensionärsrestauranger.Om du har önskemål eller synpunkterpå maten kan du vända dig tillserveringspersonalen eller chefen förrespektive kök.Du som vill veta mera om Galant kost& städ är välkommen att kontakta oss:Margareta Frisentorp, avdelningschefIngrid Nilsson, kostekonomPostadress:Galant kost & städFastighetskontoret851 85 SundsvallTelefon: 19 10 00 växelKiosker/bokningarBokning av möteslokaler kan görasvia kioskerna, som också kan säljaförtäring till mötet. Det går även braatt kontakta Galant kost & städ för beställningav förtäring – allt från smörgåsartill festmenyer.Allégården: 15 79 30Kristinelund: 19 84 56Matfors: 249 00Café Alnöiten: 66 34 61Stöde: 0691-102 01Serveringarnas öppettider 2009Restaurang Öppettider (vardagar) TelefonAllérestaurangen, Allégården 11.30-14.00 17 21 92Anemonen, Alnö 11.30-14.00 55 85 08Attmarhem, Lucksta 13.00-14.00 254 48Matglädjen, Kristinelund 11.30-14.00 19 84 56Matknuten, Stöde 11.00-13.30 0691-100 34Tomtegränd, Haga 11.30-14.00 12 72 63Moklockan, Skönsmohuset 11.30-14.00 15 63 63Vagott, Matfors 11.30-14.00 19 28 9124


Parkeringstillståndför rörelsehindradeFör att vara berättigad till parkeringstillståndska rörelsehindret varavaraktigt och innebära väsentliga svårigheteratt förflytta sig på egen hand.Enbart svårigheter att bära tunga varorär i sig inte skäl till att beviljas parkeringstillstånd.Parkeringstillstånd är i första handtill för den som kör fordonet själv. Avgörandeär den sökandes begränsadeförmåga att gå mellan parkeringsplatsoch tänkbara målpunkter för normalaaktiviteter i samhället. Vid de flestamålpunkter finns ofta möjligheten förden som medföljer som passagerareatt bli körd fram till en plats nära målpunkten.Endast i undantagsfall kantillstånd beviljas för passagerare.Så ansöker duDu ansöker om parkeringstillstånd förrörelsehindrade hos avdelningen förKollektivtrafik och tillgänglighet.Ansökan ska vara skriftlig och görspå en särskild ansökningsblankett somkan beställas från kommunen ellerhämtas från kommunens hemsida.Ansökan ska alltid kompletterasmed ett läkarutlåtande.För mer information om parkeringstillstånd,kontakta Sundsvalls kommun,Kollektivtrafik och tillgänglighet.Telefon: 19 14 14Telefontid: Kl 09.30-11.00BostadsanpassningDu kan få bostadsanpassningsbidragom du har ett handikapp som kräveratt din bostad anpassas för att du skaklara ett självständigt boende. Du kanfå bidrag för anpassning av bostadensfasta funktioner eller för åtgärder somhar samband med din hobbyverksamhet,rehabilitering, funktionsträningoch sjukvård, om behovet inte kan tillgodosespå annat sätt.Du ansöker om bidraget på en särskildblankett. Beställ den från kommuneneller skriv ut från kommunenshemsida. Ansökan ska bland annatkompletteras med ett intyg från arbetsterapeut,läkare eller annan sakkunnig.För mer information, kontakta handläggarevid stadsbyggnadskontoret.Telefon 19 12 63eller 19 22 3725


Vad du kan förvänta dig av kommunens tjänsterTjänstedeklarationerI Sundsvall införs nu ett antal tjänstedeklarationer.Det vill säga kortfattade,enkla men tydliga beskrivningarav vad medborgare eller kunder kanförvänta sig av en viss kommunal service,tjänst eller verksamhet. Varje årska tjänstedeklarationerna följas uppoch resultatet ska finnas med i kommunensårsredovisning.Inom äldreomsorgen har tjänstedeklarationerför hemtjänst och äldreboendenersatt de tidigare kvalitetsgarantierna.ÄldreboendeÄldreomsorgens första tjänstedeklarationhandlar om äldreboende. Denbeskriver vad äldreboende innebär ochinnehåller följande löften till den sombor i äldreboende:❐❐vi gör tillsammans med dig en individuellplan utifrån dina behov inomen månad från det att du flyttat in.Detta sker genom ett välkomstsamtal❐❐du ska inom våra äldreboendenmöta engagerad personal och dukommer att ha en egen kontaktansvarig❐❐de som är anhöriga ska känna sigtrygga med den vård vi ger❐❐vi erbjuder dig veckoaktiviteter iutemiljö, speciellt under sommartidHemtjänstHemtjänstens tjänstedeklaration somträdde i kraft 1 mars 2009 innehåller27förutom en beskrivning av vad hemtjänstinnebär, följande löften till densom har hemtjänst:❐❐du får den hjälp som du fått beslut om❐❐tillsammans med dig påbörjar vi engenomförandeplan utifrån dinabehov och önskemål inom två veckorfrån att du fått beslut om hjälp❐❐du får hjälp på de tider som vikommit överens om❐❐du får en kontaktansvarig blandpersonalen inom sju dagar efter detatt hjälpinsatsen påbörjats❐❐personalen hjälper dig att se vaddu själv kan utföra för att behålladina egna förmågor”Kunden” i fokusTjänstedeklarationer ska alltid utgåfrån medborgarnas och ”kundernas”perspektiv och upplevelse av en vissservice eller tjänst. I arbetet med attta fram tjänstedeklarationen för äldreboendeoch hemtjänst har därförflera träffar med anhöriga och brukaregenomförts där de har beskrivit sinabehov, förväntningar och önskemål.Alla gällande tjänstedeklarationer finnspublicerade på kommunens hemsida:www.sundsvall.se. Se under rubriken”Om Sundsvalls kommun”. Du kan ocksåringa kommunens växel, tfn 19 10 00och beställa de tjänstedeklarationer duär intresserad av.


Utvecklingsprojekt inom äldreomsorgenSedan år 2006 har socialstyrelsen hafti uppdrag från regeringen att årligenfördela stimulansmedel till kommuner(70%) och landsting (30%) för utvecklingav vård och omsorg för äldre.StimulansmedelsprojektFör 2006 tilldelades Sundsvalls kommun4,3 miljoner. För 2007 och 2008blev det 9,5 miljoner per år.Stimulansmedlen för dessa år användesför utveckling inom fem olikaområden:RehabiliteringUtveckla rehabiliteringsverksamhetenför att höja kvaliteten. Genom attpå lång sikt arbeta mot att alla har engemensam värdegrund kan rehabiliteringenorganiseras på ett bättre sätt.Kost/nutrition – livsmedelshygienVärna hälsa och livskvalitet hos deäldre samt minimera ökat vårdbehovorsakat av dålig kosthållning. Genomförbättrade egenkontrollprogram ochutbildning i livsmedelshygien vill viminska riskerna för matförgiftning.DemensvårdGenom ökade kunskaper, stöd ochhandledning vill vi ge personalen ihemtjänsten möjlighet att ta hand omde demenssjuka på ett mer professionelltsätt.LäkemedelsgenomgångarRegelbunden utvärdering och uppföljningav läkemedelsbehandling skabli ett sätt för oss att arbeta för att öka28kvaliteten och säkerheten i patientersläkemedelsbehandling.Det sociala innehålletÄldre personers sociala behov behöveruppmärksammas i större utsträckningdå samvaro med andra är ett viktigtsätt att upprätthålla och förbättra sinfunktionsförmåga.Projekt i Sundsvall 2009För 2009 har socialnämnden ansöktom ytterligare 9,1 miljoner. För attbeviljas medel detta år betonar regeringenvikten av samverkan mellan huvudmännen(kommun och landsting)och olika lokala aktörer.Med hjälp av 2009 års stimulansmedelplaneras utveckling av:❐ ❐Vårdplanering: SamverkansprojektLänssjukhuset Sundsvall-Härnösand,kommunerna Sundsvall, Timrå,Ånge och Härnösand❐ ❐Samordnad rehabilitering: Samverkansprojektprimärvården iSundsvall och Sundsvalls kommun❐ ❐Infektionsregistrering: SamverkansprojektSmittskyddsenhetenvid landstinget Västernorrland ochSundsvalls kommunProjektledare för utveckling med stöd avstatliga stimulansmedel är Åsa Swan,socialtjänstens uppdragsenhet.


FotvårdDen kommunala fotvården riktas tillålderspensionärer som är 70 år ochäldre men även till yngre pensionärermed särskilda behov av fotvård. Fotvårdsspecialisternaundervisar och informerarockså övrig vårdpersonal ombehandling av fötter.FotvårdskostnadEn helbehandling kostar 350 kronor.Delbehandling, kan till exempel varaett återbesök eller akut hjälp med en tåkostar 100 kronor. När behandlingenutförs i hemmet tillkommer 50 kronor.För material utöver det som ingår iordinär behandling, t ex avlastningar,betalas ett självkostnadspris. Du kanockså köpa presentkort hos fotvårdsklinikerna.FotvårdsklinikerAlnö servicehus 66 34 63Granlunda 55 26 28Lindgården 12 85 94Tomtegränd 12 72 0512 72 06Kristinelund 19 84 47Tingsta 51 39 84Skönsmohuset 66 38 60Områdeschef:Margareta Wiklander 073-274 21 79TidbokningTa kontakt med respektive fotvårdsklinikför tidbokning. Behandling ihemmet kan utföras i de fall patientenär i så dålig kondition att det är svårtatt ta sig till sin fotvårdsklinik.Genomregelbunden fotvård och rådgivningförebygger vi skador tillsammans.I en fotvårdsbehandling ingår:❐❐Rengöring och nagelklippning❐❐Nedslipning av deformerade naglar❐❐Behandling av förhårdnader ochliktornar❐❐Behandling och korrigering avnageltrång❐❐Fotmassage❐❐Viss såromläggning vid behov❐❐Rådgivning29


Stöd till anhörigaAtt vara anhörig, vän eller grannetill någon som behöver ditt och/ellersamhällets stöd för att klara vardagenkan ställa stora krav på din ork, tid ochkunskap. Anhöriga och närstående kanbehöva stöd för att orka med. För oavsettom du vårdar eller stöttar en äldre,en funktionshindrad eller en personmed sociala problem är din insats envärdefull resurs i samhället.AnhörigvårdareAtt vårda en anhörig eller närstående ihemmet kan vara ett tungt och krävandearbete. Många upplever stundtalsisolering, trötthet och ett stort behovatt få prata med någon om sin situation.En del känner också oro över hurdet ska bli om orken tillfälligt tryter.Som anhörigvårdare har du rätt att ansökaom vissa biståndsinsatser:❐❐Efter en behovsbedömning kan dubeviljas ekonomiskt stöd i form avAnhörigbidrag, dvs en ersättningsformför make/maka/sambo ellerannan närstående som är över 65 åreller objektsanställning, dvs enanställningsform för anhörig ellerannan närstående som inte har fyllt65 år eller uppbär sjukersättning.❐❐Avlösning av hemtjänsten❐❐Att den vårdbehövande kan vistaspå dagvård/dagrehabilitering eller enkorttidsplats på ett äldreboende närden anhörige behöver tid för sig självTillfällig avlastningTillfälligt avlastnings-/korttidsboendeutan behovsprövning upp till sju dagarkan bokas via handläggningsenhetensboendesamordnare, tfn 19 18 85.UtbildningVarje år erbjuder äldreomsorgen ocksåutbildning inom området ”Att vårdahemma”. Utbildningen arrangeras avdemenssjuksköterskan i samverkanmed andra aktörer och annonseras idagspressen.Vill du ansöka om, eller få råd kringbiståndsinsatser för dig som anhörig skadu kontakta handläggningsenheten, sesidan 16.AnhörigvårdarföreningFöreningens syfte är att ta tillvaramedlemmarnas behov av stöd i såvälpraktiska som medmänskliga frågor ochvänder sig till anhöriga/närstående tillsjuka, äldre eller handikappade somvårdas i hemmet eller på institution.Är du intresserad av medlemskap ellervill vara med i det praktiska arbetet,ring 17 74 75.30


Anhörig/frivillig-centerTillsammans med frivilligorganisationernahar socialtjänsten utvecklat formerför att ge stöd och underlätta föranhöriga och närstående till personersom behöver samhällets stöd. Anhörigcenterär en bas för socialtjänstensanhörigverksamhet och fungerar sommötesplats för frivilligorganisationeroch anhöriga som känner behov av attbryta sin isolering och möta andra iliknande situationer.Stödet till anhöriga omfattar numeraalla anhörigkategorier inomsocialtjänstens verksamheter. Oavsettom du har en anhörigroll inom äldreomsorg,individ- och familjeomsorg,socialpsykiatri eller omsorg om funk-Vi kommer hem och berättar!Äldreomsorgens uppsökande verksamhetinnebär att personer som är 80 åroch äldre, som inte tidigare har kontaktmed äldreomsorgen, via ett breverbjuds ett hembesök eller telefonkontakt.Vid besöket eller telefonsamtaletfår du information om vilka tjänsterkommunen kan erbjuda till äldre ochom hur du gör om du vill ansöka omhjälp eller stöd.tionshindrade kan du vända dig tillAnhörigcenter.Vill du veta mer, kontaktaAnn-Margrete Östman, 19 84 74.Du kan också få råd om vad dusjälv kan göra för att förebygga olyckori hemmet.Om du är intresserad av dettaerbjudande kan du skicka in den portofriablanketten som du får per posttillsammans med erbjudandet.Vill du veta mer, ring 19 84 77.Kostnadsfri avlösningDu som vårdar en anhörig i hemmet,vet väl om att du kan få kostnadsfritillfällig avlösning när du behöver tid31för dig själv. Avlösningen kan ges ihemmet eller vid något äldreboende.Vill du veta mer, ring 19 84 76.


PensionärsbridgenTisdagar:Grönborgsgatan 5 (även sommarbridge) Spelledare: Olan Hedström tfn 12 35 54(Lärargatan 2) Vinkelgatan 3 Spelledare: Gunnel Modig tfn 12 00 20Onsdagar:Vivansborg, Timrå Spelledare: John-Erik Sjöberg tfn 57 61 45Kvissleby, PRO lokalen Spelledare: Bernt Pettersson tfn 318 02Torsdagar:Riddargatan 33 (även sommarbridge) Spelledare: Ulla Blanck tfn 66 41 90WF Lokalen Spelledare: Olan Hedström tfn 12 35 54Allégården Spelledare: Elis Sundström tfn 12 99 56Fredagar:Kubikenborgs gamla skola, Skönsmon Spelledare: Sture Holm tfn 12 41 13Grönborgsgatan 5 Spelledare: Lennart Nordqvist tfn 12 08 34(Lärargatan 2) Vinkelgatan 3 Spelledare: Gunnel Modig tfn 12 00 20Kvissleby, PRO lokalen Spelledare: Bernt Pettersson tfn 318 02Alla bridgespelande pensionärer är välkomna att delta. Spelet börjar i regel kl 10.00 ochpågår till kl 14.00-15.00, inkl kafferast.PensionärsbiljardDen som är intresserad av att spela biljardhar möjlighet att vända sig till följandeBiljardklubbar.Alnö Karl-Axel Lindén, tfn 58 32 80Bergsåker Valter Johansson, tfn 56 32 80Finsta Sten Källström, tfn 56 80 38Skönsmon Sören Olsson, tfn 17 06 05Skönsberg Pelle Gustafsson, tfn 10 10 21PensionärsbowlingTävling: Tisdagar och torsdagar,kl 10.00-11.00Plats: O´Learys Bowling, Storgatan 51Mer info: Ring Ragnar Bergholm,tfn 50 08 49Träning: Pensionärsklubben Penjoytränar varje onsdag, kl 10.30-12.30Plats: Enjoy Birsta.Mer info: tfn 15 75 20PensionärsbouleSundsvalls BoulklubbIntill McDonalds vid Centralstationen liggerBouleCentralen. Anläggningen består av16 banor inomhus och ca 10 banor utomhus.Rabatt för pensionärer.I hallen finns cafeteria och kök.Tfn 15 10 08E-post: info@sundsvallsboule.comHemsida: www.sundsvallsboule.comSkönsbergs BoulklubbBouleanläggningen i Skönsberg liggerbakom Hjertmans och innehåller 16 banorinomhus och 50 banor utomhus. Det finnsett fik i hallen, grillplats utomhus och gottom parkeringsutrymmen.Tfn 17 38 01 E-post: info@skoboule.se.Hemsida: www.idrottonline.se/sundsvall/skonsbergsbk-boule32


ERA Britt-Marie FastighetsförmedlingTelefon 060 12 12 72Storgatan 10 i Sundsvallwww.erasweden.comByta bostad?Vi hjälper dig...... med försäljningen av villan, bostadsrätten, fritidshuset,hyresfastigheten, jordbruket, skogen och tomten.ERA ®GarantiBritt-Marie Torbjörn Gun-Britt Andreaswww.erasweden.com33


Pensionärsföreningari Sundsvalls kommunHär följer en samlad presentation av de pensionärsföreningar som är representeradei kommunala pensionärsrådet. Dessa föreningar har en bred verksamhet.Några exempel på aktiviteter som förekommer:❐❐Studiecirklar❐❐Reseverksamhet❐❐Motion och friskvård i olika former❐❐Bingo❐❐Sånggrupper❐❐Handarbetsgrupper mm.Ta gärna kontakt med någon förening eller klubb för vidare information.PRO MedelpadPRO-föreningar (Pensionärernas Riksorganisation)Ordförande: Eda Andersson 070-351 18 18Kanslist: Britta Pettersson 61 89 50Expedition: Medborgargatan 35 1 tr, Sundsvall 61 89 50Postadress: 856 30 SundsvallE-post: pro-ds@pro.sePRO:s SamorganisationOrdförande: Inga-Lis Sirenius 12 87 76Storgatan 55, 852 30 SundsvallE-post: inga_lis_sirenius@hotmail.comSekreterare: Ove Bodin 61 78 21Törnrosvägen 2 E, 857 40 SundsvallKassör: Kurt Dahllöf 61 05 89Tungatan 30, 853 57 SundsvallExpedition: Se PRO Medelpad34


PRO ALNÖOrdförande: Trygve CF Eriksson 55 93 80Grönviken 128, 865 92 AlnöKassör: Gerd Karlsson 58 63 79Spikarna 203, 865 92 AlnöStudieorg: Göran Viklund 58 51 60Reseledare: Arne Hellgren 58 83 21E-post: proalno@tiscali.seHemsida: www.pro.se/alnoFöreningsexp: Servicehuset Färjevägen 32 66 34 72Mötestider: Sista onsdagen i månaden (utom jun-aug, dec) Kl 17.00Möteslokal: ServicehusetÅrsavgift: 235 kronorPRO ATTMAROrdförande: Harald Wallin 255 08Sörfjolsta 107, 864 92 MatforsKassör: Elsie Nilsson-Böös 271 17Centrumgatan 30, 864 31 MatforsStudioorg: Ulla Eriksson 293 19Mötestider: Andra onsdagen i månaden (utom jan, jun-aug) Kl 12.00Möteslokal: SörforsvallenÅrsavgift: 215 kronorPRO CITYOrdförande: Lars Forsberg 15 10 95Båtsmanvägen 3, 854 61 SundsvallKassör: Ann-Sofi Andersson 55 43 50Tallvägen 5A, 854 66 SundsvallStudieorg: Gussie Selinder 15 35 24Synombud: Gudrun Vänn 61 09 60Föreningsexp: Besöksadress Storgatan 69 61 33 80Öppet: tis, ons, kl. 10-13, juni-aug enbart ons, kl. 10-13Postadress Grönborgsgatan 18, 852 37 SundsvallE-post: procity@pm44.nuHemsida: www.pro.se/city-sundsvallMötestider: Tredje torsdagen i månaden (utom juni-aug) Kl 13.00Möteslokal: Folkets ParkÅrsavgift: 240 kronor35


PRO HOLMOrdförande: Staffan Andersson 060-961 36, 070-302 37 43Sjöändan 105, 860 41 Liden, travgubben@hotmail.comKassör: Eva Frisk 0692-302 33Anundgård 191B, 860 41 Liden, friskeva@hotmail.comStudieorg: Gunnel Eriksson 0692-302 25Anundgård 190B, 860 41 Liden, e.gunnel@telia.comMötestider: Torsdagar en gång i månaden (utom jun-jul) Kl 13.00Möteslokal: Anundgård och Gimåfors, v.a.gÅrsavgift: 195 kronorPRO INDALOrdförande: Leif Söderberg 923 08Hagmarksvägen 7, 860 40 IndalKassör: Ann-Christin Boström 10 06 05Härevägen 14, 860 40 IndalFöreningsexp: Se ordf.Mötestider: Tredje fredagen i månaden (utom maj-aug) Kl 13.00Möteslokal: HäreborgÅrsavgift: 200 kronorPRO LIDENOrdförande: Märta Forsberg 0692-101 75Husåsvägen 28, 860 41 LidenKassör: Erik Winroth 0692-400 94Västanå 2375, 860 41 LidenStudieorg: Berna Norman 0692-200 45E-post: winroth.per.erik@telia.comFöreningsexp: Se ordf.Mötestider: Beslutas vid varje möte.Möteslokal: OxsjögårdenÅrsavgift: 205 kronor36


PRO MATFORS TUNAOrdförande: Lilian Borg 212 99Bällstavägen 7, 864 32 MatforsKassör: Ove Ström 206 62Parallellvägen 9, 864 32 MatforsStudieorg: Ing-Mari Jonsson 213 03Föreningsexp: Se ordf.Mötestider: Tredje onsdagen i månaden (utom jul-aug) Kl 13.00Möteslokal: Matfors Folkets husÅrsavgift: 180 kronorPRO NJURUNDAOrdförande: Janne Brusell 309 70Myre 123, 862 95 NjurundaKassör: Ulla Brusell 309 70Myre 123, 862 95 NjurundaStudieorg: Jan Danielsson 300 47Föreningsexp: Brogatan 3, 862 31 Kvissleby 56 27 43E-post: brusell.j@telia.comHemsida: www.pronjurunda.seMötestider: Fjärde torsdagen i månaden, (utom jun-aug) kl. 13.00Möteslokal: Värstaborg, Njurunda (I övrigt se blänkare)Årsavgift: 225 kronorPRO SELÅNGEROrdförande: Solveig Holst 56 33 86Skimmelvägen 6, 857 52 SundsvallKassör: Edit Eriksson 56 32 66Kolsta 6296, 855 90 SundsvallStudieorg: Anita Sjöström 15 68 96Föreningsexp: Se ordf.Mötestider: Första torsdagen i månaden (utom maj-aug) Kl 13.00Möteslokal: KristinelundÅrsavgift: 200 kronor37


PRO SKÖNS NORRAOrdförande: Maj-lis Sjölén 52 62 06Fyrväpplingsvägen 12, 863 31 SundsbrukKassör: Erik Andersson 52 62 06Fyrväpplingsvägen 12, 863 31 SundsbrukStudieorg: Louise Söderblom 53 69 67Föreningsexp: Gula Villan, Finstavägen 34, SundsbrukE-post: majler@finsta.stMötestider: Tredje fredagen i månaden (utom jun-aug) Kl 14.00Möteslokal: Gula Villan, Finstavägen 34, SundsbrukÅrsavgift: 195 kronorPRO SKÖNS SÖDRAOrdförande: Holger Pettersson 10 09 60Bågevägen 59 D, 856 52 SundsvallKassör: Bengt Åke Westman 12 60 41Tjädervägen 2F, 856 31 SundsvallStudieorg: Margit Eneroth-Lindholm 10 14 65Föreningsexp: Medborgargatan 35, 856 30 Sundsvall 12 85 67E-post: pro.skonssodra@telia.comMötestider: Tredje tisdagen i månaden (utom jun-aug) Kl 14.00Möteslokal: Skönsbergs Folkets husÅrsavgift: 210 kronorPRO STÖDEOrdförande: Maj-Lis Wallsten 0691-140 39Gyllenvägen 2 A, 860 13 StödeKassör: Iris Hallberg 0691-102 38Stödevägen 40C, 860 13 StödeStudieorg: Kerstin Norgren 0691-104 17Föreningsexp: Knutsgården, 860 13 Stöde 0691-109 18E-post: maj-lis_w@swipnet.seMötesdagar: 2009: 27/5, 26/8, 23/9, 28/10, 25/11. 2010: 27/1, 24/2Mötestider: Kl 16.00Möteslokal: KnutsgårdenÅrsavgift: 215 kronor38


PRO SÄTTNAOrdförande: Rolf Sätterqvist 940 09Nackstavägen 20 C, 853 52 SundsvallKassör: Martin Öhrling 55 20 21Nybrogatan 44 C, 852 35 SundsvallStudieorg: Marianne Sjödin 12 06 70Föreningsexp: Se ordf.E-post: martin.ohrling@yahoo.seMötestider: Tredje tisdagen i månaden (utom jun-aug) Kl 13.00Möteslokal: Församl. hemmet Kovland, alt Betselvägen 22 BergsåkerÅrsavgift: 215 kronorSPF-föreningar (Sveriges Pensionärsförbund)SPF-distrikt VästernorrlandDistriktsordf: Jarl Strömbäck 070-672 76 69, 0660-37 03 54E-postadress: jarl.stromback@bredband.netSekreterare: Nea-Marie Österlund 0661-230 04E-postadress: neamarie@spray.seSPF-s samrådsgruppOrdförande: Jan Eric Nyberg 61 94 65Kassör: Olan Hedström 12 35 54E-post: janericnyberg@gmail.comHemsida: www.spfsundsvall.nu39


CLUB BALDEROrdförande: Tomas Holmin 10 12 88Bäckebovägen 26 B, 856 53 SundsvallKassör: Margit Persson 12 23 23Båtsmansvägen 3, 9 tr, 854 61 SundsvallStudieorg: Wathiér Svelander 12 01 34Synombud: Gunnel Embertsén 15 35 61Medl. sekr: Margot Staaf 15 26 85Föreningsexp: Se ordf.E-post: kerstin.hedehag@bredband.netMötestider: Första måndagen i månaden (utom jun-aug) Kl 16.00Möteslokal: Prolympia Tomtegränd 7Årsavgift: 200 kronorCLUB CENTRUMOrdförande: Olan Hedström 12 35 54S:a Järnvägsg. 21 D, 852 37 SundsvallKassör: Berit Hultman 61 42 44Grevegatan 19, 854 60 SundsvallStudieorg: Lisa Lindström 15 36 01Syn/hörselombud: Ulla-Britt Nilsen 56 37 44Föreningsexp: Se ordf.E-post: olanhedstrom@hotmail.comHemsida: www.spfportal.seMötestider: Andra måndagen i månaden (utom jun-aug) Kl 13.00Möteslokal: WF-lokalenÅrsavgift: 200 kronorCLUB FREJAOrdförande: Jan Eric Nyberg 61 94 65Ö:a Långgatan 2, 852 36 SundsvallKassör: Sonja Norberg 61 62 61Skönsbergsvägen 31C, 856 45 SundsvallStudieorg: Vera Johansson 61 89 45Synombud: Barbro Pettersson 12 01 64Föreningsexp: Storgatan 56 B, 852 30 SundsvallE-post: freja@spfsundsvall.nuMötestider: Första tisdagen i månaden (utom jul-aug) Kl 14.00Möteslokal: Skönsbergs Folkets husÅrsavgift: 175 kronor40


GAFFELBY CLUBOrdförande: Bengt-Olof Lindelöf 15 60 97Vikingavägen 47 C, 857 42 SundsvallKassör: Mauno Karinaho 15 35 96Gilleberget 1A, 856 30 SundsvallStudieorg: Birgit Lundgren 15 32 00Föreningsexp: Se ordf.E-post: gaffelby@spfsundsvall.nuMötestider: Sista torsdagen i månaden Kl 13.00Möteslokal: Odd Fellow, Nytorget 4 (ingång fr park)Årsavgift: 200 kronorCLUB MARMENOrdförande: Jörgen Nilsson 250 23Edbacken 105, 864 92 MatforsKassör: Kurt Forsberg 203 95Lunde 180, 864 91 MatforsStudieorg: Stig Hjalmar Johansson 211 94Synombud: Birger Karström 280 20Föreningsexp: Se ordf.E-post: clubmarmen@spfsundsvall.nuMötestider: Första onsdagen i månaden (utom jul-aug) Kl 13.00Möteslokal: Matfors Folkets husÅrsavgift: 180 kronorMIDÄLVAKLUBBENOrdförande: Ulla-Britt Renard 50 10 45Borgholmsvägen 10, 857 31 SundsvallKassör: Bernt Eriksson 12 02 66Fridhemsgatan 62, 854 60 SundsvallStudieorg: Ulla-Britt Renard 50 10 45Synombud: Ulla-Britt Renard 50 10 45Föreningsexp: Se ordf.E-post: ullabritt.renard@datapost.seMötestider: Tredje tisdagen i månaden (utom jun-aug) Kl 14.00Möteslokal: Tomtegränd 7Årsavgift: 200 kronor41


CLUB NIVRENOrdförande: Annhild Backlund 310 01Abborrvägen 8, 862 40 NjurundaKassör: Hans-Erik Åsander 304 15Skedlovägen 48, 862 96 NjurundaStudieorg: Anita Norén 308 66Synombud: Gudrun Theding 310 38Föreningsexp: Se ordf.E-post: annhild06031001@bahnhof.seMötestider: Andra måndagen i månaden (utom jun-aug) Kl 13.00Möteslokal: Värstaborg, NjurundaÅrsavgift: 175 kronorCLUB ROTENOrdförande: Gerhard Cederberg 55 65 11Knopvägen 9, 865 33 AlnöKassör: Anders Mähler 10 23 81Finstavägen 28, 863 31 SundsbrukStudieorg: Mari-Anne Kempe 10 23 15Föreningsexp: Se ordf. 17 10 02E-post: clubroten@spfsundsvall.nuHemsida: www.spfportal.seMötestider: Andra torsdagen i månaden (utom jun-aug) Kl 16.00Möteslokal: Skvaderns Gymnasieskola, Kungsvägen 17Årsavgift: 200 kronor42


SKPF (Svenska Kommunalpensionärenas Förening avd 4)Ordförande: Monica Hedblom 58 72 26Krokviken 101, 865 92 AlnöKassör: Göran Pettersson 55 93 68Bjässbodarna 213, 865 97 AlnöFöreningsexp: Besöksadress Storgatan 69 61 30 67Expeditionstid Måndagar 12.00 - 14.00Postadress Grönborgsgatan 18, 852 37 SundsvallMötestider: Andra onsdagen i månaden (utom jun-aug) Kl 13.00Möteslokal: Folkets ParkÅrsavgift: 120 kronor. Pg 16 66 11-4RPG i Sundsvall (Riksförbundet Pensionärs Gemenskap)Ordförande: Åke Silén 15 86 02Skönsbergsvägen 37, 856 30 SundsvallKassör: Rodney Swärdh 50 02 16Skönsbergsvägen 28, 856 44 SundsvallStudieorg: Åke Silén 15 86 02Föreningsexp: RPG-Sundsvall, Trädgårdsg 38B, 852 32 SundsvallE-post: ake.silen@s3net.nuMötestider: Tisdagar Kl 13.00Möteslokal: Alternativt i de olika kyrkornaÅrsavgift: 150 kronor (275 kronor för par)SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund)Ordförande: Torgny Höglund 56 02 98Bodingvägen 13, 862 32 KvisslebyKassör: Björn Rydstedt 61 95 59Sallyhillsvägen 19 B, 853 53 SundsvallStudieorg: Margareta Höglund 56 02 98Medlemsservice: Hedvig Hagman 61 56 96Föreningsexp: Besöksadress Storgatan 69 15 89 71Postadress Grönborgsgatan 18, 852 37 SundsvallE-post: avd15.sundsvall@sprf.seHemsida: www.avd15.sundsvall.sprf.seMötestider: Tredje fredagen i mån (utom jun-aug) Kl 13.00Möteslokal: Folkets ParkÅrsavgift: 220 kronor43


BSocialtjänstens kansli851 85 SundsvallFör dig som är pensionär finns Seniortaxi.Ett snabbareoch bekvämare alternativ än buss. Enklare än färdtjänst.Billigare än taxi.Med Seniorkortet får du 12:- lägre framkörningstaxaoch alltid 10% rabatt på färdtaxan. På vardagar mellan10-15 samt lördag och söndag 10-21 får du hela 30%rabatt på färdtaxan.Kortet kostar endast 40 kronor i engångsavgift. Dubeställer det lätt genom att ringa 060-19 90 99 eller mailapå info@taxisundsvall.seSkaffa Seniorkortet redan nu och unna dig ensmidigare vardag.Det är du värd.44www.taxisundsvall.se Telefon: 060-19 90 99

More magazines by this user
Similar magazines