Direktiv om elektromagnetiska fält - förslag från ... - Teknikföretagen

teknikforetagen.se
  • No tags were found...

Direktiv om elektromagnetiska fält - förslag från ... - Teknikföretagen

Anne-Sofie DalengEnheten för arbetsrätt och arbetsmiljöArbetsmarknadsdepartementet103 33 STOCKHOLM2011-08-05Björn Hammarbjorn.hammar@teknikforetagen.se08 782 09 87Direktiv om elektromagnetiska fält - förslag från kommissionenBilaga1: Draft Opinion - The Advisory Committee on Safety and Health at WorkBilaga 2: Issues with draft revision 2004/40/ec june 2011 for electric weldingHej Anne-Sofie!Teknikföretagen har på uppdrag av Svensk Näringsliv ombetts att kommenteradet omarbetade direktivförslaget om elektromagnetiska fält (EMF), utifrån ditt e-postmeddelande den 27 juni 2011. Vi har följt processen med framtagandet avdet tidigare direktivet och även medverkat vid förarbetena till det nuvarande förslaget.Generellt finner vi att Kommissionen inte tillräckligt har beaktat de synpunkteroch de fel i direktivtext och bilagor/tabeller som påpekats av våra experter.Även konsekvensbedömningen är otillfredsställande vilket är mycket allvarligt.Bristande konsekvensbedömningTrots kritiken ovan har en del av industrins synpunkter beaktats under förarbetenamen i det förslag som nu ligger, från den 14 juni, har helt nya orienterande-,insats- och gränsvärden införts som vi inte har konsulterats om och som inte hardiskuterats med oss.Gränsvärdet för det som kallas ”health effects” – är signifikant mer restriktiva änvad som presenterats i tidigare utkast. Det medför att den konsekvensbedömningsom kommissionen gjort, om hur industrin kommer att påverkas, för närvarandeinte gäller. Det innebär också att den förankring och de ställningstaganden vigjort om hur direktivet kommer att påverka våra medlemsföretags produktionsprocessernu måste kompletteras och göras om.Kompletterande mätningar behövsVi har genom våra kollegor inom EU så snabbt som möjligt initierat ett mätprojekt,där vi ska försöka se vad de nya värdena innebär för speciellt processerna -högeffekt enkelfas motståndssvetsning, mellanfrekvens motståndssvetsning ochpulsad bågsvetsning. Det tycks också vara så att vid all bågsvetsning (som ärmycket vanligt förekommande) så överskrids gränsvärdet när man tänder ljusbågeni början av varje svets, om så bara under några få millisekunder varje gång.Ovanstående är processer där inga negativa hälsoeffekter har noterats från EMF.Svetstekniken är väsentlig för metall-, verkstads – och teknikbaserade företag iSverige och sysselsätter inom EU 13 miljoner arbetstagare samt genererar produktersom vi alla använder varje dag. I många fall finns ingen alternativ teknologitillgänglig.TeknikföretagenBox 5510, 114 85 StockholmStorgatan 5, StockholmTelefon 08-782 08 00Fax 08-782 09 00www.teknikforetagen.se1(3)


Vi är tillammans med våra medlemföretag oroliga över att direktivet oavsiktligtkommer att förbjuda processer som inte genererar några hälsopåverkande fysiskaeffekter. Det är därför mycket angeläget att den möjlighet till viss flexibilitetsom finns i artikel 3.6 bibehålls och helst utökas.Förlängd svarstidDet Polska ordförandeskapet har gett medlemmarna i ministerrådet tid till den 14augusti på sig att kommentera direktivförslaget. Vi har bett om en förlängning avsvarstiden med minst två veckor, så vi kan få fram våra mätresultat och därmedbedöma konsekvenserna för industrin och hinna delge er resultaten så snart definns tillgängliga.Brister i direktivförslagetI övrigt kan vi notera att de presenterade orienterade - och insats – värdena förmagnetfält mellan 20 och 100 kHz inte korresponderar med ICNIRP och inte ärberättigade, då vi har informerats om att uppvärmningseffekter inte genererasunder 100 KHz. Detta har en påverkan i praktiken, eftersom det avgör om bågsvetsningsprocesserfaller över eller under insatsvärdena. Detta måste rättas till.Eftersom värdena i bilagorna för närvarande är utformade som RMS-värden(Root Mean Square) pågår en diskussion mellan länder och experter om för ochnackdelar med peak- respektive RMS-värden, som gränsvärden. Orsaken är attsvetstekniken inte medger en kontinuerlig sinuskurva, vilket krävs för att bedömaRMS – värdena korrekt. Istället genererar svetstekniken pulsade strömmar sominte mätinstrumenten är helt anpassade för. Företagen måste då specifikt försökabedöma dessa pulsade värden för att kunna jämföra dem med värdena i bilagantill EMF-direktivet. Det är komplicerat och kommer att innebära extra kostnaderoch ökade arbetsinsatser.Förslag från Tyskland är att införa Peak-värden i stället för RMS-värden, men vihar i dagsläget svårt att bedöma konsekvenserna av vad det skulle innebära, merän att det är enklare att mäta. Ett peak-värde säger lite om exponeringssituationenunder en exponeringsperiod, vilket måste ge en felaktig bild av den faktiskapåverkan. Direktivet verkar också bygga på en mix mellan värden från ICNIRPoch BMAS vilket gör att den vetenskapliga korrektheten kan ifrågasättas, då systemenutgår från skilda ingångsparametrar. Detta kan också vara en förklaringtill att Tyskland verkar ha mer fördragsamhet med det nuvarande förslaget änövriga länder. De bygger troligen sina bedömningar efter det sätt de tillämpatBMAS. Se nedanstående kommentar från våra Tyska kollegor.“The German MET-companies won´t have difficulties with the new values compared withthe German regulation today. All work operations can be done under the new valueswithout any changes. To our BG-expert it is even very likely, that the new values - consideringthe actual scientific standards - will increase the flexibility for our companies.”Brister i listorna för utrustningskategorier eller aktiviteterI bilaga IIc och IIIc i direktivet listas utrustning och aktiviteter i olika kategorier påett sätt som gör att korrektheten kan ifrågasättas, speciellt nu när ändrade värdenhar introducerats. Nedan visas exempel från mätningar vi utförde redan 1993 påhur stort spannet kan vara för en och samma benämning på utrustningen och2(3)


därtill kommer naturligtvis en mängd andra faktorer som påverkar exponeringenutifrån hur utrustningen används och vilka parametrar den matas med. Listornabör flyttas till en icke bindande vägledning och korrigeras.ÖvrigtDe arbetsgivaraspekter som framförts från rådgivande kommittén – bilaga 1 –står vi bakom och ovanstående är en komplettering, sedan nu det nya förslagetpresenterats.Vi bifogar även en sammanställning från Österrike (bilaga 2) där en representantför ett svetsföretag analyserat det nuvarande direktivförslaget, påpekat bristeroch föreslagit åtgärder.Teknikföretagen (företräder ca 3000 medlemsföretag, med 320 000 anställda)kommer, tillsammans med medlemsföretagen, våra kollegor inom berörda svenskaarbetsgivarförbund, CEEMET och ORGALIME på EU-nivå (representerandeca 200 000 företag med ca 12 miljoner arbetstagare) naturligtvis fortsättningsvisatt bistå med underlag och synpunkter från våra experter till Arbetsmarknadsdepartementet,när dessa finns tillgängliga. Det har varit svårt att nå och få in synpunkternu under semestertider – men vi återkommer med kompletteringar inomkort.Med vänlig hälsningTeknikföretagenArbetsgivarfrågorBjörn Hammar3(3)

More magazines by this user
Similar magazines