11.07.2015 Views

Bilaga till rapport – Vem blir vad och varför? - Lärarnas Riksförbund

Bilaga till rapport – Vem blir vad och varför? - Lärarnas Riksförbund

Bilaga till rapport – Vem blir vad och varför? - Lärarnas Riksförbund

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Bilaga</strong> <strong>till</strong> <strong>rapport</strong> –<strong>Vem</strong> <strong>blir</strong> <strong>vad</strong> <strong>och</strong> varför?Lärarnas Riksförbunds kartläggning av förstaårsstudenter somstuderar <strong>till</strong> att bli lärare, jurister, läkare respektive socionomer- Genomförd hösten 2007


Om ExquiroExquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, blandannat olika typer av marknads- <strong>och</strong> opinionsundersökningar, kurser samt renodlade statistiskatjänster.Vi genomför såväl kvalitativa som kvantitativa marknadsundersökningar, där vi hjälper företag frånframtagandet av frågeställningar <strong>och</strong> konstruktion av enkät <strong>till</strong> slutlig analys <strong>och</strong> <strong>rapport</strong>skrivning.Bred specialkompetens <strong>och</strong> avancerade verktyg gör att vi kan garantera hög kvalitet på vårarenodlade statistiska tjänster såsom prognosberäkningar <strong>och</strong> kvalitetskontroller.Vi vill tacka våra kontaktpersoner på Lärarnas Riksförbund, Anna Jändel-Holst <strong>och</strong> AndreasMörck, för ett mycket givande samarbete.Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor eller synpunkter gällande vårt arbete.Patrik Olczak / Bruno BoricExquiro Market ResearchBildhuggarvägen 33 121 44 JohanneshovTelefon: 08-659 05 00; fax: 08-659 05 45E-post: info@exquiro.se; hemsida: www.exquiro.se2


Innehållsförteckning1. METODBESKRIVNING 42. RESULTATREDOVISNING 102.1 SOCIODEMOGRAFISK BAKGRUND 102.1.1 Kön 102.1.2 Ålder 112.1.3 Härkomst 142.1.4 Har studenternas föräldrar akademisk bakgrund? 162.1.5 Hemmavarande barn 172.1.6 Boende <strong>och</strong> uppväxt 182.1.7 Flytt p.g.a. studierna? 202.2 OM UTBILDNINGEN OCH TIDIGARE UTBILDNING/ERFARENHETER 212.2.1 Hur stor andel studenter läser programmet på distans? 212.2.2 Tidigare studier på högskolenivå 222.2.3 Tidigare erfarenheter 232.3 VAL AV UTBILDNING 242.3.1 Var utbildningen förstahandsvalet? 242.3.2 Vilka faktorer påverkar val av utbildning? 252.3.3 Vad/vem i omgivningen påverkar val av utbildning? 262.3.4 Vad rankas högst i valet av framtida yrke? 272.4 VAL AV LÄROSÄTE 282.4.1 Var lärosätet förstahandsvalet? 282.4.2 Vilka faktorer påverkar val av lärosäte? 292.5 KÄNSLOR OM UTBILDNINGEN OCH VAD DEN KOMMER ATT GE 302.5.1 Känner studenterna oro för hur de kommer att klara utbildningen? 302.5.2 Kommer utbildningen ge <strong>till</strong>räcklig kompetens? 312.6 LÄRARYRKET 322.6.1 Vad lockar mest med läraryrket? 322.6.2 Inom vilken skolform kommer lärarna att arbeta? 332.6.3 Har icke-lärarna övervägt att bli lärare? 343. RESULTATEN I TABELLFORM 363.1 RESULTATEN UPPDELADE PÅ UTBILDNING 363.2 TEST FÖR SIGNIFIKANTA SKILLNADER MELLAN SUBGRUPPER 423.3 KORSTABELLER 464. FRÅGEFORMULÄR 623


1. MetodbeskrivningMålgrupperMålgruppen i undersökningen är förstaårsstudenter på följande utbildningsprogram <strong>och</strong>lärosäten/orter:Utbildningar:• Juristprogrammet• Läkarprogrammet• Lärarprogrammet• SocionomprogrammetLärosäten/orter:• Göteborgs universitet• Högskolan i Jönköping• Mittuniversitetet• Stockholm (Stockholms universitet, Lärarhögskolan, Karolinska Institutet)• Umeå universitetLärar- <strong>och</strong> socionomprogrammet finns representerade på samtliga lärosäten/orter, medan jurist- <strong>och</strong>läkarprogrammen finns representerade på samtliga lärosäten med undantag för Mittuniversitetetrespektive Högskolan i Jönköping.Undersökningsmetodik1) Lärarnas Riksförbund definierade målgruppen, dvs. vilka studenter som skulle inkluderas iundersökningen.2) Exquiro kontaktade samtliga universitet/högskolor. Universiteten/högskolorna <strong>till</strong>handahöllnamn-/adresslistor över personerna i målgruppen.3) De flesta registren <strong>till</strong>handahölls som papperskopior, men vissa universitet/högskolor<strong>till</strong>handahöll digitala register. Exquiro databearbetade samtliga register <strong>och</strong> skapade ettfullständigt register i digitalt format.4) Datainsamlingen genomfördes enligt följande:• Postalt utskick 2007-10-11: I Lärarnas Riksförbundets C4-kuvert bifogades:– En enkät– Ett missivbrev– Ett förfrankerat svarskuvert adresserat <strong>till</strong> Exquiro Market Research• Postalt påminnelseutskick 2007-10-22: I Lärarnas Riksförbundets C4-kuvert bifogades:– En enkät– Ett påminnelsebrev– Ett förfrankerat svarskuvert adresserat <strong>till</strong> Exquiro Market Research• Postalt påminnelsevykort 2007-11-01.• Datainsamlingen avslutades 2007-11-13.4


Ett fel uppstod vid det första utskicket av enkäten; knappt hälften av lärarstudenterna fick den enkätsom var avsedd för personer som inte studerar på lärarutbildningen <strong>och</strong> i princip samtliga ickelärarefick den enkät som var avsedd för lärarstuderande. För att korrigera detta skapades speciellakompletterande enkäter som endast innehöll de avslutande frågorna i den ordinarie enkäten. Allastudenter som besvarat fel enkät har fått ett kompletterande utskick med de korrekta sista frågorna.När datainsamlingen avslutades 2007-11-13 var den totala svarsfrekvensen 55 %, 48 % avstudenterna hade besvarade samtliga frågor <strong>och</strong> 7 % hade besvarat en felaktig enkät utan attkomplettera sina svar.5


EnkätenLärarnas Riksförbund <strong>till</strong>handahöll ett enkätutkast som Exquiro granskade <strong>och</strong> reviderade i samrådmed Lärarnas Riksförbund.Enkäterna för lärare respektive övriga studenter är identiska gällande fråga 1-22 i enkäten. De tvåavslutade frågorna riktade <strong>till</strong> lärare <strong>och</strong> de tre avslutande frågorna för övriga studenter är dockmålgruppsspecifika.Enkäten riktad <strong>till</strong> lärare presenteras i sin helhet i slutet av <strong>rapport</strong>en. Även de frågor som riktasspecifikt <strong>till</strong> icke-lärare (fråga 23-25) presenteras i slutet av <strong>rapport</strong>en.Urval, antal svar <strong>och</strong> svarsfrekvensSe tabeller på nästföljande sidor.IncitamentFör att öka svarsbenägenheten bland studenterna erbjöds följande incitament:• Lärarnas Riksförbund betalar fem kronor <strong>till</strong> BRIS för varje besvarad enkät.• Utlottning av två presentkort á 3000 kronor på Akademibokhandeln bland de studenter sombesvarar enkäten.Viktigt att veta rörande resultatredovisningen• Resultaten redovisas alltid uppdelade på de fyra studentgrupperna var för sig.• I kapitel 2 redovisas resultaten i diagramform fråga för fråga.• I kapitel 3.1 redovisas resultaten för samtliga frågor i en samlad tabell.• I kapitel 3.2 redovisas signifikanta skillnader mellan resultaten för de olika studentgrupper.Exempel på hur tabellerna ser ut:F1: KönVilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare Socionom(A) (B) (C) (D)Kvinna B C B CMan A D A DTolkning: stora bokstäver indikerar att en statistiskt säkerställd skillnad på 95 %-nivånföreligger. Bokstäverna B <strong>och</strong> C i cellen för kvinnliga lärare visar att andelen kvinnor pålärarprogrammet med 95 % säkerhet är större än andelen kvinnor på jurist- respektiveläkarprogrammen.• I diagram redovisas basen för uträkningarna, dvs. vilka respondenters svar som ligger <strong>till</strong> grundför resultaten.• Resultaten redovisas i procentuella andelar (avrundade <strong>till</strong> närmaste heltal).6


• Resultaten som berör läraryrket (avsnitt 2.6) baseras på de svar från studenter som besvaratantingen den korrekta enkäten eller kompletterat sina svar från den felaktiga enkäten. Destudenter som endast besvarat den felaktiga enkäten <strong>och</strong> sedan inte besvarat den kompletterandeenkäten har inte besvarat frågorna om läraryrket.• Vissa av respondenternas svar har i efterhand korrigerats:o Partiellt bortfall: om respondenterna inte kryssat för kön, utbildning eller lärosätehar vi i efterhand fyllt i dessa uppgifter eftersom uppgifterna finns att <strong>till</strong>gå iurvalsregistret.o ”Annat”: på flera av frågorna fanns svarsalternativ där respondenten hade möjlighetatt kryssa för ”annat” <strong>och</strong> förtydliga med ett fritextsvar. Om vi bedömt att dettafritextsvar indikerar att respondenten borde fyllt i annan kryssruta så har vi kodat omsvaret i efterhand.o Fråga 15, förstahandsval av utbildning: vissa studenter uppgav att de sökt andrainriktningar inom den utbildningen de nu går <strong>och</strong> kryssat för att de inte sökteutbildningen de nu går i första hand. Dessa svar har kodats om, dvs. dessa studenterhar räknats som om de sökte utbildningen de nu går i första hand.• Förutom resultaten i denna <strong>rapport</strong> redovisas ytterligare resultat i tabellform i enkompletterande pdf-<strong>rapport</strong>.Viktade resultatMed undantag för lärare i Stockholm respektive Göteborg har totalurval gjorts för samtligastudentgrupper.För att totalresultaten skall motsvara studentgrupperna som helhet har samtliga resultaten viktats.Speciella vikter har tagits fram gällande de frågor som samtliga studenter besvarat (fråga 1-22)respektive de frågor som inte samtliga studenter besvarat (fråga 23-25).7


UrvalsstorlekLärarprogrammetJuristprogrammetLäkarprogrammetSocionomprogrammetAntalstudenter påutbildningenAntal studenteri urvalet(*asterisk = ejtotalurval)Returer,fel adressAntal studenter islutligt urval efterborttagande avreturerStockholm (LHS) 930 500* 11 489Göteborg 725 450* 4 446Umeå 371 371 21 350Mittuniversitetet 119 119 3 116Jönköping 317 317 6 311Totalt, lärare 2 462 1757 45 1 712Stockholm 290 290 1 289Göteborg 178 178 7 171Umeå 114 114 4 110Totalt, jurister 582 582 12 570Stockholm (KI) 129 129 5 124Göteborg 91 91 6 85Umeå 83 83 4 79Totalt, läkare 303 303 15 288Stockholm 154 154 2 152Göteborg 203 203 7 196Umeå 138 138 6 132Mittuniversitetet 95 95 2 93Jönköping 68 68 5 63Totalt, socionomer 658 658 22 636Totalt 4 005 3 300 94 3 206Ur tabellen framgår bland annat att totalurval gjorts i samliga studentgrupper med undantag förlärare i Stockholm respektive Göteborg.Totalt 3 206 studenter mottog enkäten, varav 1 712 lärare <strong>och</strong> 1 494 icke-lärare.8


2.1.2 Ålder%100Åldersfördelning- Bas: samtliga908070605053534040302010033282321231716 17121495 4 4 49Lärare Jurister Läkare Socionomer1418-21 år 22-24 år 25-29 år 30-34 år 35 år -11


Medelålder(år)30Studenternas medelålder- Bas: samtliga252025,425,524,822,922,523,722,921,924,225,625,327,3151050Lärare Jurister Läkare SocionomerTotalt Kvinnor Män12


Medianålder(år)30Studenternas medianålder- Bas: samtliga2520232323212221 21 2123232324151050Lärare Jurister Läkare SocionomerTotalt Kvinnor Män13


2.1.3 HärkomstFödelseland%Födelseland- Bas: samtliga1009090939390807060504030201001 2 7 1 2 4 3 4 1 2 7Lärare Jurister Läkare SocionomerSverige Norden Europa Utanför Europa14


Härkomst%100Härkomst- Bas: samtliga9080707779797660504030201001214 14 152 9 1 6 1 6 2 8Lärare Jurister Läkare SocionomerFödd i Sverige, båda föräldrar födda i SverigeFödd i Sverige, åtminstone en förälder född utomlandsFödd utomlands, båda föräldrarna födda i SverigeFödd utomlands, åtminstone en förälder född utomlands15


2.1.4 Har studenternas föräldrar akademisk bakgrund?%100Har någon av dina föräldrar akademisk examen?- Bas: samtliga908070605950505040413020101828 28302119193004 1Lärare Jurister Läkare Socionomer1Ja, båda Ja, en av dem Nej Vet ej16


2.1.5 Hemmavarande barn%100Har du hemmavarande barn?- Bas: samtliga909495807078756050403020100222565Lärare Jurister Läkare SocionomerJaNej17


2.1.6 Boende <strong>och</strong> uppväxtBoende%50Hur bor du för <strong>till</strong>fället?- Bas: samtliga- Observera att skalan inte når 100 %45474035364035433025202420262928151610501010664 453Lärare Jurister Läkare Socionomer7Ensam Med sambo, make/maka Hos föräldrar Inneboende Annan form av boende18


Uppväxt%100Var växte du upp?- Bas: samtliga- Observera att vissa studenter uppgav flera olika svarsalternativ908070605040463020102826 2621 22183330292722 2315 15220Lärare Jurister Läkare SocionomerStorstad Mellanstor stad Mindre stad Glesbygd19


2.1.7 Flytt p.g.a. studierna?%100Var du tvungen att flytta "p.g.a." att du började din utbildning?- Bas: samtliga90807060766668505540453034322024100Lärare Jurister Läkare SocionomerJaNej20


2.2 Om utbildningen <strong>och</strong> tidigare utbildning/erfarenheter2.2.1 Hur stor andel studenter läser programmet på distans?%1009096Läser du programmet på distans?- Bas: samtliga100 100 100807060504030201004Lärare Jurister Läkare SocionomerJaNej21


2.2.2 Tidigare studier på högskolenivå%100Har du studerat vid högskola i Sverige eller på motsvarandenivå utomlands tidigare?- Bas: samtliga908070606967505540302010040201610 106 5 5 4261613 1212103Lärare Jurister Läkare Socionomer2Nej Ja, 1-20 poäng Ja, 21-80 poäng Ja, mer än 80 poäng men inte examen Ja, examen22


2.2.3 Tidigare erfarenheterF14) Vad har du gjortmellan gymnasiet <strong>och</strong>det att du börjadeutbildningen?Vilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomKol % Kol % Kol % Kol %Yrkesarbetade inom Sverige(ej sommarjobb)67 60 64 82Studerade på KOMVUX 31 26 31 39Studerade på högskolenivåinom Sverige25 35 55 28Studerade eller arbetadeutomlands20 27 31 25Var arbetslös 21 12 16 23Gick ut gymnasiet VT 2007 15 22 13 8Gjorde värnplikt 4 6 12 5Annat 18 12 19 24* Tabellen är sorterad efter lärarstudenternas resultat.23


2.3 Val av utbildning2.3.1 Var utbildningen förstahandsvalet?%100908091Var utbildningen du nu går ditt förstahandsval?- Bas: samtliga9988 8770605040302010011137 10,3 10,2Lärare Jurister Läkare SocionomerJa Nej Kommer inte ihåg* Observera att vissa studenter uppgav att de sökt andra inriktningar inom den utbildningen de nu går. Dessa studenterhar alltid räknats som om de sökt utbildningen de nu går i första hand.Vanliga förstahandsval (där minst 2 % av studenterna sökt en specifik utbildning)• Jurister:- 4 % hade någon form av ekonomiutbildning / handelshögskolan som förstahandsval- 2 % hade läkarprogrammet som förstahandsval- 2 % hade psykologprogrammet som förstahandsval• Socionomer:- 7 % hade psykologprogrammet som förstahandsval- 3 % hade juristprogrammet som förstahandsval24


2.3.2 Vilka faktorer påverkar val av utbildning?F19) Vilka faktorer harfrämst påverkat ditt valav utbildning?Vilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomKol % Kol % Kol % Kol %Intresse för område/yrket 92 76 91 94Goda utsikter att få arbeteefter utbildningen50 34 59 43Utbildningenspedagogiska utformning6 1 1 3Jag har hört attutbildningen är bra5 17 5 9Jag hade stor chans att bliantagen4 2 3 5Möjlighet <strong>till</strong>utlandsstudier3 5 5 6Lönen i det tänkta yrket 2 27 11 2Utbildningens status 1 24 10 3* Tabellen är sorterad efter lärarstudenternas resultat.25


2.3.3 Vad/vem i omgivningen påverkar val av utbildning?%50Vad i din omgivning upplever du har påverkat ditt val avutbildning mest?- Bas: samtliga- Observera att skalan inte når 100 %- Respondenterna uppmanades att kryssa för ett svarsalternativ, men flera kryssade ändå förflera svarsalternativ45403542383025201510501432 32292725 242120181011 12109 898 7725Lärare Jurister Läkare SocionomerRepresentant för yrket som inspirerat dig Föräldrar Övrig familj/släkt Vänner Media Annat26


2.3.4 Vad rankas högst i valet av framtida yrke?%100Vilket av nedanstående rankar du högst för ditt yrkesval?- Bas: samtliga- Respondenterna uppmanades att kryssa för endast ett svarsalternativ, men flera kryssadeändå för flera svarsalternativ9080707177776050554030201003222201613971Lärare Jurister Läkare SocionomerFå ett yrke jag själv trivs med <strong>och</strong> utvecklas iMöjlighet att göra nytta för elever/patienter/klienterKunna påverka samhällsutvecklingen27


2.4 Val av lärosäte2.4.1 Var lärosätet förstahandsvalet?%100Var lärosätet du nu går ditt försthandsval gällande denutbildning du går?- Bas: samtliga909691948070776050403020100222 2 8 1 15 1Lärare Jurister Läkare SocionomerJa Nej Kommer inte ihågVanliga förstahandsval (där minst 2 % av studenterna sökt ett specifikt lärosäte)• Jurister:- 4 % sökte <strong>till</strong> juristprogrammet i Uppsala i första hand- 2 % sökte <strong>till</strong> juristprogrammet i Lund i första hand• Läkare:- 7 % sökte <strong>till</strong> läkarprogrammet i Lund i första hand- 4 % sökte <strong>till</strong> läkarprogrammet i Linköping i första hand- 4 % sökte <strong>till</strong> läkarprogrammet i Göteborg i första hand- 3 % sökte <strong>till</strong> läkarprogrammet i Uppsala i första hand- 2 % sökte <strong>till</strong> läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i första hand- 2 % sökte <strong>till</strong> läkarprogrammet i Umeå i första hand28


2.4.2 Vilka faktorer påverkar val av lärosäte?F20) Vilka faktorer harfrämst påverkat ditt valav lärosäte?Vilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomKol % Kol % Kol % Kol %Närhet <strong>till</strong> hem <strong>och</strong> familj 72 68 45 64Den inriktning jag önskarfinns just här26 9 8 17Jag har hört att utbildningenär bra19 50 40 24Koppling <strong>till</strong> orten genomsläkt/vänner19 23 27 19Möjlighet att få flytta <strong>till</strong>annan ort10 8 12 13Jag kom inte in på detlärosäte jag sökte1 4 18 5Studentlivet på orten 4 5 8 5Tillgång på studentbostäder 0 1 0 2* Tabellen är sorterad efter lärarstudenternas resultat.29


2.5 Känslor om utbildningen <strong>och</strong> <strong>vad</strong> den kommer att ge2.5.1 Känner studenterna oro för hur de kommer att klara utbildningen?%100Känner du oro för hur du kommer att klara utbildningen?- Bas: samtliga908070605040414754424741503033201008 9 8 84 4 2Lärare Jurister Läkare Socionomer2Nej Ja, <strong>till</strong> viss del Ja, i stor utsträckning Vet ej30


2.5.2 Kommer utbildningen ge <strong>till</strong>räcklig kompetens?%100Känner du att utbildningen kommer att ge dig <strong>till</strong>räckligkompetens för klara dig i ditt framtida yrke?- Bas: samtliga90807073 75605063594030201002262718 17131018 17 1Lärare Jurister Läkare SocionomerNej Ja, <strong>till</strong> viss del Ja, i stor utsträckning Vet ej31


2.6 Läraryrket2.6.1 Vad lockar mest med läraryrket?Vad lockar dig mest med läraryrket?- Bas: samtliga lärarstudenter- Observera: respondenterna ombads kryssa för maximalt två svarsalternativ.Att få arbeta med barn /ungdomar79Intresset för ett/flera ämnen26Att få leda/undervisa26Att kunna påverka skolansverksamhet19Att kunna få arbete ävenom jag flyttar10Bra arbetsvillkor7Ett självständigt arbeteMöjlighet att få arbete närahemortenAtt få samarbeta med andralärare4550 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%32


2.6.2 Inom vilken skolform kommer lärarna att arbeta?I vilken skolform tror du att du i första hand kommer attarbeta?- Bas: samtliga lärarstudenter- Observera att flera lärarstudenter kryssade för flera svarsalternativFörskola / förskoleklass25Förskoleklass /grundskolans tidigare år31Fritidshem5Grundskolans senare år15Gymnasieskola /vuxenutbildning29Vet ej10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%33


2.6.3 Har icke-lärarna övervägt att bli lärare?%100Har du övervägt att bli lärare?- Bas: samtliga jurister, läkare <strong>och</strong> socionomer90807060506860584030203240 41100Jurister Läkare Socionomer0,7Nej Ja, men jag valde bort det Ja, jag har sökt men inte kommit in34


Av vilken anledning överväger man inte att bli lärare%100Av vilken anledning valde du bort / har du aldrig övervägt attbli lärare?- Bas: de jurister, läkare <strong>och</strong> socionomer som aldrig sökt <strong>till</strong> lärarutbildningen908070605059694030204037402732301005 2 62Jurister Läkare SocionomerLönen Arbetsmiljön Arbetstiderna Annan anledning35


3. Resultaten i tabellform3.1 Resultaten uppdelade på utbildningF1: KönF2: ÅlderF3: Var är du föddF4: Är dina föräldrarfödda i SverigeF3/4: HärkomstVilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomKol % Kol % Kol % Kol %Kvinna 81 67 55 86Man 19 33 45 1418-21 år 40 53 53 3322-24 år 21 23 23 2825-29 år 17 14 16 1730-34 år 9 5 4 935 år - 12 4 4 14Sverige 90 93 93 90Norden 1 1 0 1Europa 2 2 3 2Utanför Europa 7 4 4 7Ja, båda 79 80 80 78Ja, en av dem 9 10 12 10Nej, ingen av dem 12 10 9 12Född i Sverige, bådaföräldrar födda i SverigeFödd i Sverige, minst enförälder född utomlandsFödd utomlands, bådaföräldrar födda i SverigeFödd utomlands, minsten förälder föddutomlands77 79 79 7612 14 14 152 1 1 29 6 6 8Ensam 24 36 40 35F5: Hur bor du för<strong>till</strong>fället?Med sambo, make/maka,registrerad partner47 26 28 43Hos föräldrar 20 29 16 10Inneboende 4 6 10 5Annan form av boende 4 3 6 7F6: Har duJa 22 6 5 25hemmavarande barn? Nej 78 94 95 75F7: Har några av dinaföräldrar akademiskexamen?F8: Var växte du upp?F9: Var du tvungen attflytta "p.g.a." att dubörjade dennautbildning?Ja, båda 18 41 59 19Ja, en av dem 28 28 21 30Nej 50 30 19 50Vet ej 4 0 1 1Storstad 28 46 33 29Mellanstor stad 21 22 30 27Mindre stad 26 18 22 23Glesbygd 26 15 15 22Ja 24 34 55 32Nej 76 66 45 6836


Vilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomKol % Kol % Kol % Kol %F12) Läser duJa 4 0 0 0programmet på distans? Nej 96 100 100 100F13) Har du studerat vidhögskola i Sverige ellerpå motsvarande nivåutomlands innan du komin på din nuvarandeutbildning?F14) Vad har du gjortmellan gymnasiet <strong>och</strong> detatt du börjadeutbildningen?Nej 69 55 40 67Ja, 1-20 poäng 10 16 13 12Ja, 21-80 poäng 10 20 26 16Ja, mer än 80 poäng,men ingen examen6 5 12 3Ja, examen 5 4 10 2Gick ut gymnasiet VT2007Studerade påhögskolenivå inomSverige15 22 13 825 35 55 28Studerade på KOMVUX 31 26 31 39Yrkesarbetade inomSverige (ej sommarjobb)Studerade eller arbetadeutomlands67 60 64 8220 27 31 25Var arbetslös 21 12 16 23Gjorde värnplikt 4 6 12 5Annat 18 12 19 24F15) Var utbildningen du Ja 91 88 99 87nu går dittNej 7 11 1 13förstahandsval? Kommer inte ihåg 1 0 0 0F15) Vilken utbildning varditt förstahandsval?Psykolog 1 2 0 7Jurist 0 0 0 3Läkare 0 2 0 1Ekonomi /handelshögskolan0 4 0 0Logoped 0 0 0 1Socionom 1 0 0 0Sjuksköterska 1 0 0 0Sjukgymnast 0 0 0 0Annan utbildning 4 2 1 1Sökte inte annanutbildning i förstahand93 89 99 87F16) Var lärosätet du nu Ja 96 91 77 94går ditt förstahandsvalNej 2 8 22 5gällande denutbildningen du går? Kommer inte ihåg 2 1 1 137


F16) Vilket lärosäte varditt förstahandsvalgällande denutbildningen du går?F17) Vad i din omgivningupplever du har påverkatditt val av utbildningmest?F18) Vilket rankar duhöst för ditt yrkesval?F19) Vilka faktorer harfrämst påverkat ditt valav utbildning?Vilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomKol % Kol % Kol % Kol %Göteborg 1 1 4 1Karolinska Institutet 0 0 2 0Linköping 0 0 4 0Lund 0 2 7 0Stockholms universitet 0 0 0 1Umeå 0 0 2 0Uppsala 0 4 3 0Annat lärosäte 1 1 0 2Sökte inte annat lärosätei förstahand98 92 78 95Föräldrar 14 21 20 18Övrig familj/släkt 9 9 10 7Vänner 8 10 11 12Någon representant föryrket som inspirerat mig42 25 27 24Media 2 8 7 5Annat 32 32 29 38Få ett yrke jag själv trivsmed <strong>och</strong> utveckling iMöjlighet att göra nyttaförelever/patienter/klienterKunna påverkasamhällsutvecklingen71 77 77 5520 7 22 329 16 1 13Intresse för område/yrket 92 76 91 94Jag hade stor chans attbli antagenJag har hört attutbildningen är braUtbildningenspedagogiska utformning4 2 3 55 17 5 96 1 1 3Utbildningens status 1 24 10 3Möjlighet <strong>till</strong>utlandsstudierGoda utsikter att fåarbete efter utbildningen3 5 5 650 34 59 43Lönen i det tänkta yrket 2 27 11 238


F20) Vilka faktorer harfrämst påverkat ditt valav lärosäte?F21) Känner du oro förhur du kommer att klarautbildningen?Vilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomKol % Kol % Kol % Kol %Närhet <strong>till</strong> hem <strong>och</strong> familj 72 68 45 64Möjlighet att få flytta <strong>till</strong>annan ortJag har hört attutbildningen är braDen inriktning jag önskarfinns just härJag kom inte in på detlärosäte jag sökteTillgång påstudentbostäder10 8 12 1319 50 40 2426 9 8 171 4 18 50 1 0 2Studentlivet på orten 4 5 8 5Koppling <strong>till</strong> orten genomsläkt/vänner19 23 27 19Nej 41 33 42 41Ja, <strong>till</strong> viss del 47 54 47 50Ja, i stor utsträckning 8 9 8 8Vet ej 4 4 2 2F22) Känner du att Nej 2 1 1 1utbildningen kommer attJa, <strong>till</strong> viss del 26 18 17 27ge dig <strong>till</strong>räckligkompetens för att klaraJa, i stor utsträckning 63 73 75 59dig i ditt framtida yrke? Vet ej 10 8 7 1339


Lärarspecifika frågorVilken utbildning går du?LärareF23) Vadlockar digmest medläraryrket?F24) I vilkenskolform trordu att du iförsta handkommer attarbeta?Att få arbeta medbarn/ungdomarIntresset för ett/fleraämnenSthVid vilket lärosäte studerar du?JönköpingGöteborgMittuniversitetetUmeå TotaltKol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol %82 75 86 78 75 7925 38 16 19 26 26Att få leda/undervisa 22 29 30 30 24 26Bra arbetsvillkor 8 4 6 4 9 7Att kunna påverkaskolans verksamhetMöjlighet att få arbetenära hemortenAtt kunna få arbete ävenom jag flyttar26 16 16 17 16 193 5 5 13 5 510 7 9 15 12 10Ett självständigt arbete 4 8 5 9 4 5Att få samarbeta medandra lärare5 3 6 2 5 4Förskola / förskoleklass 16 18 36 20 40 25Förskoleklass /grundskolans tidigare år45 29 25 48 15 31Fritidshem 3 2 11 0 7 5Grundskolans senare år 17 17 11 13 12 15Gymnasieskola /vuxenutbildning24 41 17 24 33 29Vet ej 1 2 1 0 0 140


Frågor <strong>till</strong> icke-lärareF23) Har du övervägt att blilärare?F24) (Bland de som aldrigövervägt att bli lärare): Avvilken anledning har dualdrig övervägt att bli lärare?Vilken utbildning går du?Jurist Läkare SocionomKol % Kol % Kol %Nej 68 60 58Ja, har sökt men intekommit inJa, men jag valdebort det0 0 132 40 41Lönen 37 30 8Arbetstiderna 4 2 1Arbetsmiljön 41 39 37Annan anledning 37 57 63F25) (Bland de somövervägt, men valt bort att blilärare): Av vilken anledningvalde du bort att bli lärare?F24/25) Av vilken anledningvalde du bort / har du aldrigövervägt att bli lärare?Lönen 45 21 5Arbetstiderna 7 2 3Arbetsmiljön 28 21 22Annan anledning 47 64 79Lönen 40 27 6Arbetstiderna 5 2 2Arbetsmiljön 37 32 30Annan anledning 40 59 69Har sökt <strong>till</strong>lärarutbildningen,men inte kommit in0 0 141


3.2 Test för signifikanta skillnader mellan subgrupperF1: KönF2: ÅlderF3: Var är du föddF4: Är dina föräldrarfödda i SverigeF3/4: HärkomstVilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare Socionom(A) (B) (C) (D)Kvinna B C B CMan A D A D18-21 år A D A D22-24 år25-29 år30-34 år35 år - B C B CSverigeNordenEuropaUtanför EuropaJa, bådaJa, en av demNej, ingen av demFödd i Sverige, bådaföräldrar födda i SverigeFödd i Sverige, minst enförälder född utomlandsFödd utomlands, bådaföräldrar födda i SverigeFödd utomlands, minsten förälder föddutomlandsEnsam A A A.(a)F5: Hur bor du för<strong>till</strong>fället?Med sambo, make/maka,registrerad partnerB CHos föräldrar D A C DInneboendeAnnan form av boendeF6: Har duJa B C B Chemmavarande barn? Nej A D A DF7: Har några av dinaföräldrar akademiskexamen?F8: Var växte du upp?Ja, båda A D A B DJa, en av demAB CNej B C C B CVet ej D .(a)StorstadMellanstor stadMindre stadBA C DGlesbygdB CF9: Var du tvungen attflytta "p.g.a." att duJa A A B D Abörjade dennautbildning?Nej B C D C CF12) Läser duJa .(a) .(a) .(a)programmet på distans? Nej .(a) .(a) .(a)B42


F13) Har du studerat vidhögskola i Sverige ellerpå motsvarande nivåutomlands innan du komin på din nuvarandeutbildning?F14) Vad har du gjortmellan gymnasiet <strong>och</strong> detatt du börjadeutbildningen?Vilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare Socionom(A) (B) (C) (D)Nej B C C B CJa, 1-20 poängJa, 21-80 poäng A A AJa, mer än 80 poäng,men ingen examenAA DJa, examen D B DGick ut gymnasiet VT2007Studerade påhögskolenivå inomSverigeStuderade på KOMVUXYrkesarbetade inomSverige (ej sommarjobb)Studerade eller arbetadeutomlandsDA DAA B DAA BA B CVar arbetslös B BGjorde värnpliktAnnatF15) Var utbildningen du JaA B Dnu går dittNej C C A Cförstahandsval? Kommer inte ihåg .(a)F15) Vilken utbildning varditt förstahandsval?F16) Var lärosätet du nugår ditt förstahandsvalgällande denutbildningen du går?F16) Vilket lärosäte varditt förstahandsvalgällande denutbildningen du går?A DPsykolog A .(a) A BJurist .(a) ALäkare .(a) .(a)Ekonomi /handelshögskolan.(a) .(a) .(a)Logoped .(a) .(a)Socionom .(a) .(a)Sjuksköterska .(a) .(a)Sjukgymnast .(a) .(a)Annan utbildningSökte inte annanutbildning i förstahandDA B DJa B C C CNej A A B DKommer inte ihågGöteborgA DKarolinska Institutet .(a) .(a) .(a)Linköping .(a) .(a) .(a)Lund .(a) B DStockholms universitet .(a) .(a) AUmeå .(a) .(a)Uppsala A A .(a)Annat lärosäteSökte inte annat lärosätei förstahand.(a)B C C CB43


F17) Vad i din omgivningupplever du har påverkatditt val av utbildningmest?F18) Vilket rankar duhöst för ditt yrkesval?F19) Vilka faktorer harfrämst påverkat ditt valav utbildning?F20) Vilka faktorer harfrämst påverkat ditt valav lärosäte?F21) Känner du oro förhur du kommer att klarautbildningen?FöräldrarÖvrig familj/släktVännerNågon representant föryrket som inspirerat migVilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare Socionom(A) (B) (C) (D)AB C DMedia A AAnnatFå ett yrke jag själv trivsmed <strong>och</strong> utveckling iMöjlighet att göra nyttaförelever/patienter/klienterKunna påverkasamhällsutvecklingenD D DB B A BC A C CIntresse för område/yrket B B BJag hade stor chans attbli antagenJag har hört attutbildningen är braUtbildningenspedagogiska utformningB CA C DUtbildningens status A C D A DMöjlighet <strong>till</strong>utlandsstudierGoda utsikter att fåarbete efter utbildningenBB DLönen i det tänkta yrket A C D A DNärhet <strong>till</strong> hem <strong>och</strong> familj C D C CMöjlighet att få flytta <strong>till</strong>annan ortJag har hört attutbildningen är braDen inriktning jag önskarfinns just härJag kom inte in på detlärosäte jag sökteTillgång påstudentbostäderStudentlivet på ortenKoppling <strong>till</strong> orten genomsläkt/vännerNejJa, <strong>till</strong> viss delJa, i stor utsträckningVet ejB C DA DA DABA A B D A.(a)44


F22) Känner du attutbildningen kommer attge dig <strong>till</strong>räckligkompetens för att klaradig i ditt framtida yrke?Vilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare Socionom(A) (B) (C) (D)NejJa, <strong>till</strong> viss del B BJa, i stor utsträckning A D A DVet ejFrågor <strong>till</strong> icke-lärareF23) Har du övervägt att blilärare?F24) (Bland de som aldrigövervägt att bli lärare): Avvilken anledning har du aldrigövervägt att bli lärare?NejJa, har sökt men intekommit inJa, men jag valdebort detVilken utbildning går du?Jurist Läkare Socionom(B) (C) (D).(b).(b)Lönen D DArbetstidernaArbetsmiljönAnnan anledning B BF25) (Bland de somövervägt, men valt bort att blilärare): Av vilken anledningvalde du bort att bli lärare?F24/25) Av vilken anledningvalde du bort / har du aldrigövervägt att bli lärare?Lönen C D DArbetstidernaArbetsmiljönAnnan anledningLönen D DArbetstidernaArbetsmiljönAnnan anledning B BHar sökt <strong>till</strong>lärarutbildningen,men inte kommit in.(b).(b)B45


3.3 KorstabellerF9: Var dutvungen attflytta "p.g.a." attdu börjadedennautbildning?F18) Vilketrankar du höstför dittyrkesval?Vilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomF1: Kön F1: Kön F1: Kön F1: KönKvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna ManKol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol %Ja 23 29 32 37 54 57 31 38Nej 77 71 68 63 46 43 69 62Få ett yrke jag själv trivsmed <strong>och</strong> utveckling iMöjlighet att göra nyttaförelever/patienter/klienterKunna påverkasamhällsutvecklingen72 69 73 85 76 78 55 5820 20 8 4 23 22 33 258 11 19 11 1 1 12 20F21) Känner du Nej 39 47 29 41 37 48 40 44oro för hur duJa, <strong>till</strong> viss del 48 43 56 51 52 42 50 45kommer attklaraJa, i stor utsträckning 8 5 11 5 9 8 7 9utbildningen? Vet ej 4 5 4 2 2 1 2 3F22) Känner du Nej 1 5 1 1 0 1 1 2att utbildningenJa, <strong>till</strong> viss del 26 26 17 20 19 15 26 37kommer att gedig <strong>till</strong>räcklig Ja, i stor utsträckning 64 59 74 72 72 78 60 53kompetens föratt klara dig iditt framtidayrke?Vet ej 9 10 9 8 9 6 14 846


Comparisons of Column Proportions(b,c)F9: Var du tvungen attflytta "p.g.a." att dubörjade dennautbildning?F18) Vilket rankar duhöst för ditt yrkesval?F21) Känner du oro förhur du kommer att klarautbildningen?F22) Känner du attutbildningen kommer attge dig <strong>till</strong>räckligkompetens för att klaradig i ditt framtida yrke?JaNejFå ett yrke jagsjälv trivs med<strong>och</strong> utveckling iMöjlighet attgöra nytta förelever / patienter/ klienterKunna påverkasamhällsutvecklingenNejJa, <strong>till</strong> viss delJa, i storutsträckningVet ejVilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomF1: Kön F1: Kön F1: Kön F1: KönKvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)Nej A .(a)Ja, <strong>till</strong> viss delJa, i storutsträckningVet ejResults are based on two-sided tests with significance level 0.05. For each significant pair, the key of the category withthe smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.a This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.b Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferronicorrection.c Cell counts of some categories are not integers. They were rounded to the nearest integers before performing columnproportions tests.BAAVilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomF6: Har duhemmavarande barn?F6: Har duhemmavarande barn?F6: Har duhemmavarande barn?F6: Har duhemmavarande barn?Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja NejF9: Var du tvungen attflytta "p.g.a." att dubörjade dennautbildning?Kol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol %Ja 2 30 0 36 13 58 7 40Nej 98 70 100 64 87 42 93 6047


Comparisons of Column Proportions(b,c)Vilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomF6: Har duhemmavarandebarn?F6: Harduhemmavarandebarn?F6: Har duhemmavarandebarn?F6: Har duhemmavarandebarn?Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)F9: Var du tvungen attJa A .(a) A Aflytta "p.g.a." att dubörjade dennaNej B .(a) B Butbildning?Results are based on two-sided tests with significance level 0.05. For each significant pair, the key of the category withthe smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.a This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.b Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferronicorrection.c Cell counts of some categories are not integers. They were rounded to the nearest integers before performing columnproportions tests.Vilken utbildning går du?LärareF7: Har några av dinaföräldrar akademiskexamen?Ja, Ja, enbåda av dem NejJuristF7: Har några av dinaföräldrar akademiskexamen?Ja, Ja, enbåda av dem NejF18) Vilket rankar duhöst för ditt yrkesval?F21) Känner du oro förhur du kommer att klarautbildningen?Få ett yrke jag själv trivsmed <strong>och</strong> utveckling iMöjlighet att göra nyttaförelever/patienter/klienterKunna påverkasamhällsutvecklingenKol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol %75 72 71 78 71 8117 19 21 6 7 88 9 9 16 22 11Nej 48 48 36 36 28 36Ja, <strong>till</strong> viss del 44 42 50 51 61 50Ja, i stor utsträckning 4 5 10 9 7 10Vet ej 5 4 4 4 4 4F22) Känner du att Nej 4 1 2 1 0 1utbildningen kommerJa, <strong>till</strong> viss del 26 26 26 20 16 16att ge dig <strong>till</strong>räckligkompetens för att klaraJa, i stor utsträckning 59 66 62 68 78 76dig i ditt framtida yrke? Vet ej 11 7 10 11 6 748


Vilken utbildning går du?LäkareF7: Har några av dinaföräldrar akademiskexamen?Ja, Ja, enbåda av dem NejSocionomF7: Har några av dinaföräldrar akademiskexamen?Ja, Ja, enbåda av dem NejF18) Vilket rankar duhöst för ditt yrkesval?F21) Känner du oro förhur du kommer att klarautbildningen?Få ett yrke jag själv trivsmed <strong>och</strong> utveckling iMöjlighet att göra nyttaförelever/patienter/klienterKunna påverkasamhällsutvecklingenKol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol %78 83 68 56 54 5621 14 35 25 35 331 3 0 19 11 13Nej 38 53 46 54 42 35Ja, <strong>till</strong> viss del 54 36 41 36 45 58Ja, i stor utsträckning 6 11 10 10 11 4Vet ej 2 0 3 0 2 3F22) Känner du att Nej 0 0 3 1 0 1utbildningen kommerJa, <strong>till</strong> viss del 17 20 16 36 29 23att ge dig <strong>till</strong>räckligkompetens för att klaraJa, i stor utsträckning 76 72 77 54 56 62dig i ditt framtida yrke? Vet ej 7 8 3 8 15 1449


Comparisons of Column Proportions(c,d)Vilken utbildning går du?LärareF7: Har några av dinaföräldrar akademiskexamen?Ja, Ja, enbåda av dem NejJuristF7: Har några av dinaföräldrar akademiskexamen?Ja, Ja, enbåda av dem NejF18) Vilket rankar duhöst för ditt yrkesval?F21) Känner du oro förhur du kommer att klarautbildningen?Få ett yrke jag själv trivsmed <strong>och</strong> utveckling iMöjlighet att göra nyttaförelever/patienter/klienterKunna påverkasamhällsutvecklingenNej C CJa, <strong>till</strong> viss delJa, i stor utsträckningVet ej(A) (B) (C) (A) (B) (C)F22) Känner du attutbildningen kommeratt ge dig <strong>till</strong>räckligkompetens för att klaradig i ditt framtida yrke?NejJa, <strong>till</strong> viss delJa, i stor utsträckningVet ej.(b)50


Comparisons of Column Proportions(c,d)Vilken utbildning går du?LäkareF7: Har några av dinaföräldrar akademiskexamen?Ja, Ja, enbåda av dem NejSocionomF7: Har några av dinaföräldrar akademiskexamen?Ja, Ja, enbåda av dem NejF18) Vilket rankar duhöst för ditt yrkesval?F21) Känner du oro förhur du kommer att klarautbildningen?Få ett yrke jag själv trivsmed <strong>och</strong> utveckling iMöjlighet att göra nyttaförelever/patienter/klienterKunna påverkasamhällsutvecklingenNejJa, <strong>till</strong> viss delJa, i stor utsträckning(A) (B) (C) (A) (B) (C).(b)Vet ej .(b) .(b)F22) Känner du att Nej .(b) .(b) .(b)utbildningen kommerJa, <strong>till</strong> viss delatt ge dig <strong>till</strong>räckligkompetens för att klaraJa, i stor utsträckningdig i ditt framtida yrke? Vet ejResults are based on two-sided tests with significance level 0.05. For each significant pair, the key of the category withthe smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.b This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.c Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferronicorrection.d Cell counts of some categories are not integers. They were rounded to the nearest integers before performing columnproportions tests.CA51


Vilken utbildning gårdu?LärareF1: KönF23) Vadlockar digmest medläraryrket?F24) I vilkenskolform trordu att du iförsta handkommer attarbeta?Att få arbeta medbarn/ungdomarIntresset för ett/fleraämnenKvinnaManKol % Kol %83 6523 42Att få leda/undervisa 25 32Bra arbetsvillkor 6 7Att kunna påverkaskolans verksamhetMöjlighet att få arbetenära hemortenAtt kunna få arbete ävenom jag flyttar21 126 310 9Ett självständigt arbete 5 7Att få samarbeta medandra lärare5 3Förskola / förskoleklass 30 7Förskoleklass /grundskolans tidigare år36 12Fritidshem 4 7Grundskolans senare år 12 24Gymnasieskola /vuxenutbildning23 55Vet ej 1 152


Comparisons of Column Proportions(c,d)F23) Vadlockar digmest medläraryrket?F24) I vilkenskolform trordu att du iförsta handkommer attarbeta?Att få arbeta medbarn/ungdomarIntresset för ett/fleraämnenAtt få leda/undervisaBra arbetsvillkorAtt kunna påverkaskolans verksamhetMöjlighet att få arbetenära hemortenAtt kunna få arbete ävenom jag flyttarEtt självständigt arbeteAtt få samarbeta medandra lärareFörskola / förskoleklassFörskoleklass /grundskolans tidigare årFritidshemGrundskolans senare årGymnasieskola /vuxenutbildningVilken utbildning gårdu?Kvinna(A)BBBBLärareF1: KönVet ejResults are based on two-sided tests with significance level 0.05. For each significant pair, the key of the category withthe smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.c Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferronicorrection.d Cell counts of some categories are not integers. They were rounded to the nearest integers before performing columnproportions tests.Man(B)AAAA53


Vilken utbildning går du?F23) Vadlockar digmest medläraryrket?F24) I vilkenskolform trordu att du iförsta handkommer attarbeta?Att få arbeta medbarn/ungdomarIntresset för ett/fleraämnenLärareF7: Har några av dina föräldrar akademiskexamen?Ja, en avJa, båda dem Nej Vet ejKol % Kol % Kol % Kol %72 75 84 8441 26 22 14Att få leda/undervisa 32 28 23 24Bra arbetsvillkor 7 7 6 12Att kunna påverkaskolans verksamhetMöjlighet att få arbetenära hemortenAtt kunna få arbete ävenom jag flyttar19 20 19 162 5 6 86 11 10 12Ett självständigt arbete 4 8 5 0Att få samarbeta medandra lärare6 4 4 5Förskola / förskoleklass 15 22 30 44Förskoleklass /grundskolans tidigare år31 32 32 26Fritidshem 3 4 5 9Grundskolans senare år 19 13 15 11Gymnasieskola /vuxenutbildning40 35 23 13Vet ej 1 1 1 054


Comparisons of Column Proportions(c,d)F23) Vadlockar digmest medläraryrket?F24) I vilkenskolform trordu att du iförsta handkommer attarbeta?Att få arbeta medbarn/ungdomarIntresset för ett/fleraämnenAtt få leda/undervisaBra arbetsvillkorAtt kunna påverkaskolans verksamhetMöjlighet att få arbetenära hemortenAtt kunna få arbete ävenom jag flyttarEtt självständigt arbeteAtt få samarbeta medandra lärareVilken utbildning går du?LärareF7: Har några av dina föräldrar akademiskexamen?Ja, en avJa, båda dem Nej Vet ej(A) (B) (C) (D)B C DA BFörskola / förskoleklass A A BFörskoleklass /grundskolans tidigare årFritidshemGrundskolans senare årGymnasieskola /vuxenutbildningC DVet ej.(b)Results are based on two-sided tests with significance level 0.05. For each significant pair, the key of the category withthe smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.b This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.c Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferronicorrection.d Cell counts of some categories are not integers. They were rounded to the nearest integers before performing columnproportions tests.C.(b)55


F23) Har du övervägt att blilärare?F24/25) Av vilken anledningvalde du bort / har du aldrigövervägt att bli lärare?F24) (Bland de som aldrigövervägt att bli lärare): Avvilken anledning har dualdrig övervägt att bli lärare?Vilken utbildning går du?Jurist Läkare SocionomF1: Kön F1: Kön F1: KönKvinna Man Kvinna Man Kvinna ManKol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol %Nej 65 73 55 66 59 53Ja, har sökt meninte kommit inJa, men jag valdebort det0 0 0 0 1 035 27 45 34 40 47Lönen 33 53 28 25 6 7Arbetstiderna 6 3 3 2 2 0Arbetsmiljön 38 36 36 28 28 49Annan anledning 45 30 56 63 71 53Har sökt <strong>till</strong>lärarutbildningen,men inte kommitin0 0 0 0 1 0Lönen 25 58 31 29 8 8Arbetstiderna 5 2 5 0 2 0Arbetsmiljön 44 38 40 38 34 58Annan anledning 46 23 58 55 66 42F25) (Bland de som Lönen 47 41 23 18 5 5övervägt, men valt bort attArbetstiderna 8 5 0 4 4 0bli lärare): Av vilkenanledning valde du bort attArbetsmiljön 28 30 29 9 19 39bli lärare? Annan anledning 47 49 56 77 81 6656


Comparisons of Column Proportions(c,d)F23) Har du övervägtatt bli lärare?NejJa, har sökt meninte kommit inVilken utbildning går du?Jurist Läkare SocionomF1: Kön F1: Kön F1: KönKvinna Man Kvinna Man Kvinna Man(A) (B) (A) (B) (A) (B).(b) .(b) .(b) .(b) .(b)F24/25) Av vilkenanledning valde dubort / har du aldrigövervägt att bli lärare?F24) (Bland de somaldrig övervägt att blilärare): Av vilkenanledning har du aldrigövervägt att bli lärare?F25) (Bland de somövervägt, men valt bortatt bli lärare): Av vilkenanledning valde dubort att bli lärare?Ja, men jagvalde bort detLönenArbetstidernaArbetsmiljönAnnananledningHar sökt <strong>till</strong>lärarutbildningen, men intekommit inLönenBAB.(b).(b) .(b) .(b) .(b) .(b)AArbetstiderna .(b) .(b)ArbetsmiljönAnnananledningLönenBArbetstiderna .(b) .(b)ArbetsmiljönAnnananledningResults are based on two-sided tests with significance level 0.05. For each significant pair, the key of the category withthe smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.b This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.c Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferronicorrection.d Cell counts of some categories are not integers. They were rounded to the nearest integers before performing columnproportions tests.BAA57


Vilken utbildning går du?LärareF24) I vilken skolform tror du att du i första hand kommer attarbeta?FörFörskola /förskoleklassskoleklass /grundskolanstidigareårFritidshemGrundskolanssenareårGymnasieskola /vuxenutbildning Vet ej TotaltF23) Vadlockar digmest medläraryrket?Att få arbeta medbarn/ungdomarIntresset för ett/fleraämnenKol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol %96 93 98 74 52 67 805 8 0 45 59 29 26Att få leda/undervisa 10 26 11 29 38 41 26Bra arbetsvillkor 5 9 3 3 8 0 7Att kunna påverkaskolans verksamhetMöjlighet att få arbetenära hemortenAtt kunna få arbete ävenom jag flyttar22 23 19 18 12 33 1911 3 10 5 3 0 512 10 15 8 7 10 10Ett självständigt arbete 5 5 2 4 8 8 6Att få samarbeta medandra lärare7 6 11 5 2 0 458


Comparisons of Column Proportions(c,d)Vilken utbildning går du?LärareF24) I vilken skolform tror du att du i första handkommer att arbeta?FörskoleFörskola /förskoleklassklass /grundskolanstidigareårFritidshemGrundskolanssenareårGymnasieskola /vuxenutbildningVetejF23) Vadlockar digmest medläraryrket?Att få arbeta medbarn/ungdomarIntresset för ett/fleraämnen(A) (B) (C) (D) (E) (F)D E F D E F D E F E.(b) A B A B AAtt få leda/undervisa A A A B C ABra arbetsvillkorAtt kunna påverkaskolans verksamhetMöjlighet att få arbetenära hemortenAtt kunna få arbete ävenom jag flyttarEtt självständigt arbeteB EEAtt få samarbeta medE.(b)andra lärareResults are based on two-sided tests with significance level 0.05. For each significant pair, the key of the category withthe smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.b This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.c Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferronicorrection.d Cell counts of some categories are not integers. They were rounded to the nearest integers before performing columnproportions tests..(b).(b)59


Vilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomF9: Var dutvungen attflytta "p.g.a."att du börjadedennautbildning?F9: Var dutvungen attflytta "p.g.a."att du börjadedennautbildning?F9: Var dutvungen attflytta "p.g.a."att du börjadedennautbildning?F9: Var dutvungen attflytta "p.g.a."att du börjadedennautbildning?Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja NejF16) Varlärosätet dunu går dittförstahandsval gällandedenutbildningendu går?Kol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol % Kol %Ja 93 97 81 97 62 96 84 99Nej 6 1 17 3 36 4 13 1Kommer inteihåg1 2 2 0 2 0 3 0F20) Vilkafaktorer harfrämstpåverkat dittval avlärosäte?Närhet <strong>till</strong> hem<strong>och</strong> familjMöjlighet attfå flytta <strong>till</strong>annan ortJag har hörtattutbildningenär braDen inriktningjag önskarfinns just härJag kom intein på detlärosäte jagsökteTillgång påstudentbostäderStudentlivetpå ortenKoppling <strong>till</strong>orten genomsläkt/vänner35 83 30 88 22 74 21 8432 3 20 1 18 5 32 428 17 58 46 38 42 25 2420 27 13 6 11 5 26 132 1 10 1 31 3 14 12 0 3 0 0 0 6 011 2 13 1 12 3 12 234 15 23 24 22 32 27 1560


Comparisons of Column Proportions(b,c)F16) Varlärosätet dunu går dittförstahandsvalgällande denutbildningendu går?F20) Vilkafaktorer harfrämstpåverkat dittval avlärosäte?Vilken utbildning går du?Lärare Jurist Läkare SocionomF9: Var dutvungen attflytta "p.g.a."att du börjadedennautbildning?F9: Var dutvungen attflytta "p.g.a."att du börjadedennautbildning?F9: Var dutvungen attflytta "p.g.a."att du börjadedennautbildning?F9: Var dutvungen attflytta "p.g.a."att du börjadedennautbildning?Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)Ja A A A ANej B B B BKommer inteihågNärhet <strong>till</strong>hem <strong>och</strong>familjMöjlighet attfå flytta <strong>till</strong>annan ortJag har hörtattutbildningenär braDen inriktningjag önskarfinns just härJag kom intein på detlärosäte jagsökteTillgång påstudentbostäderStudentlivetpå orten.(a) .(a) BA A A AB B B BBBA B BB B B.(a) .(a) .(a) .(a) .(a)B B B BKoppling <strong>till</strong>orten genom BBsläkt/vännerResults are based on two-sided tests with significance level 0.05. For each significant pair, the key of the category withthe smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.a This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.b Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferronicorrection.c Cell counts of some categories are not integers. They were rounded to the nearest integers before performing columnproportions tests.61


4. FrågeformulärFrågor om dig1) Kön:1 Kvinna2 Man2) Födelseår (fyra siffror): ___ ___ ___ ___3) Var är du född?1 Sverige2 Norden3 Europa4 Utanför Europa4) Är dina föräldrar födda i Sverige?1 Ja, båda2 Ja, en av dem3 Nej, ingen av dem5) Hur bor du för <strong>till</strong>fället?1 Ensam2 Med sambo, maka/make, registrerad partner3 Hos föräldrar4 Inneboende5 Annan form av boende: _____________________________________________6) Har du hemmavarande barn som är under 18 år?1 Ja, antal barn: ___ ___2 Nej7) Har någon av dina föräldrar akademisk examen?1 Ja, båda2 Ja, en av dem3 Nej4 Vet ej8) Var växte du upp?1 Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö)2 Mellanstor stad (över 50 000 invånare)3 Mindre stad (upp <strong>till</strong> 50 000 invånare)4 Glesbygd62


9) Var du tvungen att flytta ”p.g.a.” att du började denna utbildning?1 Ja2 Nej10) Vilken utbildning går du?1 Juristprogrammet2 Läkarprogrammet3 Lärarprogrammet4 Socionomprogrammet11) Vid vilket lärosäte studerar du?1 Göteborgs universitet2 Högskolan i Jönköping3 Karolinska institutet4 Lärarhögskolan i Stockholm5 Mittuniversitetet6 Stockholms universitet7 Umeå universitet12) Läser du programmet på distans?1 Ja2 NejDin utbildning13) Har du studerat vid högskola i Sverige eller på motsvarande nivå utomlandsinnan du kom in på din nuvarande utbildning?1 Nej2 Ja, jag har 1-20 poäng3 Ja, jag har 21-80 poäng4 Ja, jag har mer än 80 poäng men ingen examen5 Ja, jag har en akademisk examen, nämligen: ____________________________14) Vad av nedanstående har du gjort mellan gymnasiet <strong>och</strong> det att du börjadeutbildningen?Du får kryssa i flera svarsalternativ1 Gick ut gymnasiet VT 20072 Studerade på högskolenivå inom Sverige3 Studerade på KOMVUX4 Yrkesarbetade inom Sverige (ej sommarjobb)5 Studerade eller arbetade utomlands6 Var arbetslös7 Gjorde värnplikt8 Annat, nämligen: ____________________________63


Val av utbildning <strong>och</strong> lärosäte15) Var utbildningen du nu går ditt försthandsval?1 Ja2 Nej, mitt förstahandsval var följande utbildning: __________________________3 Kommer inte ihåg16) Var lärosätet du nu går ditt försthandsval gällande den utbildning du går?1 Ja2 Nej, mitt förstahandsval var följande lärosäte: ____________________________3 Kommer inte ihåg17) Vad i din omgivning upplever du har påverkat ditt val av utbildning mest?Kryssa endast för ett svarsalternativ1 Föräldrar2 Övrig familj/släkt3 Vänner4 Någon representant för yrket som inspirerat dig5 Media6 Annat: ____________________________________________18) Vilket av följande rankar du högst för ditt yrkesval?Kryssa endast för ett svarsalternativ1 Få ett yrke jag själv trivs med <strong>och</strong> utvecklas i2 Möjlighet att göra nytta för elever/patienter/klienter3 Kunna påverka samhällsutvecklingen19) Vilka av nedanstående faktorer har främst påverkat ditt val av utbildning?Kryssa för maximalt två svarsalternativ utan inbördes rangordning1 Intresse för området/yrket2 Jag hade stor chans att bli antagen3 Jag har hört att utbildningen är bra4 Utbildningens pedagogiska utformning5 Utbildningens status6 Möjlighet <strong>till</strong> utlandsstudier7 Goda utsikter att få arbete efter utbildningen8 Lönen i det tänkta yrket20) Vilka av nedanstående faktorer har främst påverkat ditt val av lärosäte?Kryssa för maximalt två svarsalternativ utan inbördes rangordning1 Närhet <strong>till</strong> hem <strong>och</strong> familj2 Möjlighet att få flytta <strong>till</strong> annan ort3 Jag har hört att utbildningen här är bra4 Den inriktning jag önskar finns just här5 Jag kom inte in på det lärosäte jag sökte6 Tillgång på studentbostäder7 Studentlivet på orten8 Koppling <strong>till</strong> orten genom släkt/vänner64


Frågor om utbildningen <strong>och</strong> läraryrket21) Känner du oro för hur du kommer att klara utbildningen?1 Nej2 Ja, <strong>till</strong> viss del3 Ja, i stor utsträckning4 Vet ej22) Känner du att utbildningen kommer att ge dig <strong>till</strong>räcklig kompetens för klara digi ditt framtida yrke?1 Nej2 Ja, <strong>till</strong> viss del3 Ja, i stor utsträckning4 Vet ej23) Vad lockar dig mest med läraryrket?Kryssa för maximalt två svarsalternativ utan inbördes rangordning1 Att få arbeta med barn/ungdomar2 Intresset för ett/flera ämnen3 Att få leda/undervisa4 Bra arbetsvillkor5 Att kunna påverka skolans verksamhet6 Möjlighet att få arbete nära hemorten7 Att kunna få arbete även om jag flyttar8 Ett självständigt arbete9 Att få samarbeta med andra lärareEventuell egen kommentar gällande ovanstående svar: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________24) I vilken skolform tror du att du i första hand kommer att arbeta?1 Förskola / förskoleklass2 Förskoleklass / grundskolans tidigare år3 Fritidshem4 Grundskolans senare år5 Gymnasieskola / vuxenutbildning6 Vet ejDitt svar ger BRIS 5 kronor <strong>och</strong> innebär dessutom att du är medi utlottningen av två presentkort à 3 000 kr på Akademibokhandeln.Posta enkäten i det bifogade svarskuvertet.Tack för din medverkan <strong>och</strong> lycka <strong>till</strong> med dina studier!65


Avslutande frågor bland icke-lärareHar du övervägt att bli lärare?23) Har du övervägt att bli lärare?1 Nej → Gå vidare <strong>till</strong> fråga 24 <strong>och</strong> avsluta sedan2 Ja, jag har sökt men inte kommit in → Avsluta, tack för din medverkan3 Ja, men jag valde bort det → Gå vidare <strong>till</strong> fråga 25Fråga 24 skall endast besvaras av de personer som aldrig övervägt att bli lärare.24) Av vilken anledning har du aldrig övervägt att bli lärare?1 Lönen2 Arbetstiderna3 Arbetsmiljön4 Annan anledning, nämligen: _________________________________________Fråga 25 skall endast besvaras av de personer som övervägt, men valt bort att bli lärare.25) Du svarade tidigare att du övervägt att bli lärare, men valt bort det. Av vilkenanledning valde du bort det?1 Lönen2 Arbetstiderna3 Arbetsmiljön4 Annan anledning, nämligen: _________________________________________66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!