Bilaga - Upphävande av strandskydd - Östhammars kommun

osthammar.se

Bilaga - Upphävande av strandskydd - Östhammars kommun

Dnr 2011SBN0182 1 (8)SamhällsbyggnadsförvaltningenChristian BlombergANTAGANDEHANDLINGBilaga - Upphävande av strandskyddSjötorget i ÖsthammarGällande del av fastigheterna Östhammar 1:2 och7:14Östhammars kommun, Uppsala länUpprättad 2010-09-22Reviderad 2011-01-24Godkänd 2011-04-28Antagen 2011-06-14Lagakraft 2011-07-141.97Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer BankgiroBox 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-125 47 212000-0290 233-1361Fakturaadress 742 21Östhammar Int +46 173 860 00 Int +46 173 125 47 V.A.T. NoBox 106 www.osthammar.se E-post SE212000029001742 21 Östhammar samhallsbyggnadsnamnden@osthammar.se


2 (8)ANTAGANDEHANDLINGBakgrundPlanens syfte och huvuddragEn detaljplan reglerar användningen av mark och vatten i enlighet medbestämmelserna i plan- och bygglagens (PBL) 5:e kapitel. Detaljplanenskiljer på kvartersmark och allmänna platser. Inom kvartersmark kanbebyggelses utformning, placering och utförande regleras. Den allmännamarkens användning regleras i form av gator, naturområden och andraallmänna intresseområden.Denna detaljplan berör Östhammars sjötorg, ett område som idag utgörsav ett parkområde i anslutning till Östhammarsfjärden. För nu gällandeplanområde gäller idag ett antal detaljplaner som har reglerat markensutformning och användning sedan 1917.Syftet med den här detaljplanen är att utveckla sjötorgsområdet till ett merattraktivt park- och handelsområde i Östhammar. Planen anger riktlinjerför parkens framtida utformning och medger etablering av handelsbodar ianslutning till det som tidigare utgjort ”sjötorget”.Motiv till att ändra befintliga planer är att de inte ger några riktlinjer förparkens utformning eller vilka funktioner som är nödvändiga för att göraområdet mer levande och attraktivt. Befintliga planer medger ej hellerhandelsetableringar vilket medför att de intressenter som finns för dettaändamål, idag har svårt att etablera sig på orten. Östhammars kommunsförhoppning är att de kommersiella och ickekommersiella aktiviteter somplanen syftar till att möjliggöra, kan skapa möjlighet för ortens invånareoch besökare att återigen få närma sig Östhammars sjösida.PlanförhållandenDetaljplanen berör fyra befintliga detaljplaner. I söder gäller stadsplan1.02 från 1917. Planen reglerar markanvändningen till gata och park.Planen är i området inte utbyggd enligt den föreslagna markanvändningenoch då främst med avseende på vägnätet.I norra delen av planområdet gäller stadsplan 1.14 från 1961. Planenreglerar markanvändningen till allmänna ändamål, park eller gata. Motivtill att underliggande detaljplan medtas är att en samlad bild övertrafikflödet inom området ska kunna redovisas och attgestaltningsprogrammet föreslår smärre ändringar i markutformningenkring den gamla brandstationen.Centralt i området gäller stadsplan 1.37. Planen reglerarmarkanvändningen för parkområdet vid sjötorgsområdet och även delokalgator som omgärdar parken. I planen föreslås bland annat attStrandvägen som går genom stadsparken tas bort.


3 (8)ANTAGANDEHANDLINGLängst i väster berörs stadsplan 1.71. Det är endast en kortare sträcka avStora Nygatan som berörs av denna planändring.Sammanfattningsvis reglerar nuvarande detaljplaner markanvändningentill allmänna ändamål så som park och gata. I planerna finns ej fastställdabyggrätter för befintliga byggnader inom planområdet.Gällande planer. Planområdet för denna detaljplan redovisas med grått.NaturmiljöFör att kunna beskriva naturmiljön inom planområdet delas det med fördelin i ett antal mindre delområden. Hela planområdet utgör idag allmän parkmen med relativt stora innehållsrika variationer. Längst i väster finns denäldre stadsparken med väl uppväxta träd så som almar och ekar.Gångstråken genom stadsparken liksom den centralt belägna lekplatsen ärgrusbelagda medan övriga markytor utgörs av gräsmattor. En deluppväxta almar har drabbats av almsjuka och det har därför varitnödvändigt att ta ner dem. Det är rimligt att anta att samtliga almarbehöver ersättas inom en relativt snar framtid.


4 (8)ANTAGANDEHANDLINGFlygvy över sjötorgsområdet i dess nuvarande utförande.Den centrala och östra delen av planområdet består av gräsytor utan någondirekt vegetation bortsett från den trädplantering som finns i norr.Gräsytorna består till största del av utfyllnader som skett från 1876 ochframåt. Utfyllnaderna består till stor sannolikhet av schaktmassor från detatt delar av Östhammar byggts ut.StrandskyddsbestämmelserInom planområdet gäller stadsplaner fastställda före 1 juli 1975, vilket göratt strandskydd inte gäller. Enligt 10a § Lag om införande av miljöbalken(1998:811) inträder dock strandskydd när en fastställd stadsplan upphävseller ersätts av en ny detaljplan. Därför krävs att ny ställning tas tillstrandskyddet.Enligt PBL 5 kap 7a § kan kommunen i detaljplaner bestämma attstrandskyddet ska upphävas, om det finns särskilda skäl och intresset avatt ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre änstrandskyddsintresset.


5 (8)ANTAGANDEHANDLINGUpphävande av strandskyddDetaljplanen föreslår ett antal nya anläggningar och byggnader. Planenfastställer även ett antal befintliga anläggningar och byggnader vilka ävendessa gör att strandskyddsbestämmelserna måste hanteras. Nedan beskrivsden omfattning i vilket strandskyddet avses upphävas samt vilka skäl somföreligger för upphävande i varje enskilt fall. Siffrorna i punktlistan nedanåterfinns i kartan som finns i slutet av detta dokument.1. Upphävandet avser ett område som behöver tas i anspråk för atttillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodosesutanför området. (MB 18c 5)Planförslaget utgår från intentionen att göra Sjötorget, d.v.s. helaplanområdet, till en mer attraktiv plats för allmänheten. Den kommersiellahandel samt de ickekommersiella verksamheter som ryms inom deutpekade områdena utgör en del i den attraktionskraft som tillskapas föratt tätorten Östhammar ska kunna utvecklas till en attraktiv plats för bådefastboende och besökande. Samtliga föreslagna åtgärder inomplanområdet, läs även de åtgärder som inte kräver att strandskyddetbehöver tas upp för prövning, strävar efter att öka tillgängligheten ochattraktiviteten i parken och kring vattenområdet för allmänheten.Åtgärderna inom planområdet föreslås alltså inte för att tillgodoseenskilda intressen utan istället för att Östhammar ska kunna ha ett allmäntpark- ströv- och strandområde som dess invånare och besökare kan kännasig stolta över och attraherade till.Äganderätten till området har framgent reserverats åt kommunen genomplanbestämmelse om förbud mot avstyckning inom planområdet. Det göratt kommunen genom avtal och myndighetsutövande även i framtiden kanstyra över och ev. förhindra en privatisering av området. Genom tillfälligabygglov på två år har två verksamheter tillåtits på platsen som nu föreslåsutvecklas för handel. Erfarenheten från dessa två år visar tydligt på attbesöksfrekvensen har ökat kring vattenområdet vid Sjötorget varförföreslagna åtgärder torde ligga i linje med strandskyddets intentioner.Föreslagna verksamheter kräver även att allmänheten över tiden besökeroch har full tillgång till platsen, varför planen inte kommer att genomförasom det vore så att allmänhetens tillträde till området skulle försämrasgenom de föreslagna åtgärderna. De föreslagna bodarnas storlek har iplanen bestämts så att alla bodar inte kan inhysa kommersiellaverksamheter. Detta görs i syfte att parken och strandområdet inte skakommersialiseras i en allt för hög utsträckning.Intresset bedöms inte på ett likvärdigt sätt kunna tillgodoses utanförstrandskyddet. Detta då allmänheten genom ett sådant förslag skulle tasbort från vattnet och parkområdet vid de tillfällen som nu är aktuella.Härvid bör också nämnas att det i bedömningen om val av plats inte finnsnågon negation i det faktum att placera verksamheterna vid vattnet, ävenom det är så att verksamheterna själva drar nytta av det mer attraktivaläget. Det enskilda intresset av att bedriva handel (eller annan


6 (8)ANTAGANDEHANDLINGickekommersiell verksamhet) på platsen, uppvägs klart av det faktum attallmänhetens intresse av att besöka platsen och attraktionen till platsenförbättras, genom de föreslagna åtgärderna.2. Upphävandet avser ett område som redan har tagits i anspråk på ettsätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. (MB18c 1)Denna kategori av byggnader utgör sådana som redan finns på platsen vidplanens upprättande. Platsen är alltså redan ianspråktagen ochupphävandet begränsas av byggnadernas storlekar. Planen föreslår ingautökningar kring befintliga byggnader då samtliga byggnader inneharkulturhistoriska värden som skyddas genom planbestämmelser. Det går isammanhanget inte att tala om någon hemfridszon då byggnaderna inteupplåtes åt bebyggelse utan likt ovan, endast kan användas förhandelsändamål eller andra verksamheter som kräver allmänhetens totalatillgång till områdena.3. Upphävandet avser ett område som behövs för en anläggning som försin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodosesutanför området. (MB 18c 3)Planen anger att bryggor får placeras i strandbrynet inom utpekadeområden. Bryggorna skapas för att allmänheten i högre grad än idag ska fåtillgång till vattnet. Detta sker delvis genom nedstigningsplatser somvintertid kan användas för ex. skridskoåkning och sommartid förkanotutflykter och ev. bad m.m. Vissa bryggor kommer utgöramötesplatser med bänkar. Strandpromenaden förstärks och breddas ävenpå vissa ställen genom de bryggor som föreslås. Bryggorna anläggs alltsåför att allmänheten ska få bättre tillgång till vattnet än idag. Det finns ävenen estetisk aspekt till bryggornas tillkomst samt val av läge ochutformning. Strandkanten är idag brokig i sin utformning ochhöjdskillnader samt igenväxning bidrar idag till att det både är svårt att nåvattnet och till att det ser fult ut. Bryggorna föreslås endast i de delar avplanområdet där åtgärder är nödvändiga för att antingen snygga tillstrandkanten eller för att öka åtkomligheten till strandlinjen.Inom planområdet har inga större naturvärden kunnat identifierats påsjöbottnen. Växt- och djurlivet på land och i vattnet är också begränsadetill de arter som antingen är ditförda av människan eller som kan leva tättinpå människan. Sammantaget ökar den allemansrättsliga tillgången tillstrandlinjen genom anläggandet av bryggorna, samtidigt som deföreslagna åtgärderna inte åsidosätter eller försämrar livsvillkoren fördjur- och växtlivet.


7 (8)ANTAGANDEHANDLING4. Upphävandet avser ett område som redan har tagits i anspråk på ettsätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften ochsom behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningeninte kan genomföras utanför området. (MB 18c 1 och 4)Område fyra avser befintlig lekplats och föreslagen utvidgning av dennasamt befintlig gästhamn och utvidgning av denna. Lekplatsen ligger tilldel redan idag inom strandskyddat område och utvidgning av lekplatsenföreslås båda inom och utanför strandskyddsområdet. Lekplatsen är idagen välbesökt målpunkt i parken och utvidgningen bedöms tillföraallmänheten stora värden. Då lekplatsen är allmänt tillgänglig och då deninte bedöms inverka negativt på växt- eller djurlivet kan utvidgningenföreslås inom strandskyddsområdet. Strandskyddet upphävs för lekplatsendå delar av denna kan vara bygglovspliktig.Vad gäller den befintliga gästhamnen så är den fastställd i plan sedantidigare. Genom denna plan ändras bestämmelserna för helavattenområdet och gästhamnens utbredning begränsas till i princip redanianspråktaget område. Detta innebär i praktiken att en viss utvidgning avbefintlig verksamhet är möjlig men det innebär samtidigt en begränsningmot nuvarande planbestämmelser. Motivet till att överhuvudtagetplanlägga gästhamnen är att kunna redovisa en samlad bild avsjötorgsområdets funktioner. Att föreslå befintlig gästhamn utanförstrandskyddat område vore omöjligt och att föreslå en utvidgning på ettannat ställe än nu, skulle medföra negativa konsekvenser, som nu intebehöver uppstå, för allemansrätten samt växt- och djurlivet på någonannan plats.SammanfattningMarkområden som inte berörs i redogörelsen ovan utgör sådan mark därdet inte kommer att bli aktuellt med dispens från eller upphävande avstrandskyddet. Det innebär att strandskyddet kommer återinföras ochtillsammans med bestämmelser om allmän platsmark eller kvartersmarkmed byggförbud utgör det ett starkt skydd inför framtiden.Prövningen av strandskyddet som nu föreligger är en följd av attkommunen tagit ställning till att parken och Sjötorget skall utvecklas föratt allmänheten, d.v.s. fastboende, sommarboende och besökande, skakunna ha tillgång till ett attraktivt grön-, park- och strandområde. Vidarekan konstateras att växt- och djurlivet som finns inom planområdet i sinhelhet är skapade eller redan påverkade av människan. Planen som helhetinnebär snarast en förbättring för växt- och djurlivet. Detta trots att vissaområden föreslås ianspråktas i en högre utsträckning än vad som ärmöjligt idag.


8 (8)ANTAGANDEHANDLINGStälls genomförandet av planen mot ett scenario där planen integenomförs, framstår det förstnämnda alternativet tydligt som det som bådetryggar förutsättningarna för en allemansrättslig tillgång till strandområdetoch samtidigt skapar ett incitament till att bevara goda livsvillkor för djurochväxtlivet på land och i vatten. Etableringen av handeln, den enda del iplanen som skulle kunna ses som en privatisering, syftar till och ärberoende av den allemansrättsliga åtkomsten till både de aktuellaområdena samt strandlinjen och övriga delar av parken. Slutsatsen om attgenomförandet av planen ligger inom strandskyddsintresset och desssyften, är ur ett kommunalt utvecklingsperspektiv självklar.Christian Blombergplanchef

More magazines by this user
Similar magazines