Railcare nyt 2012 (SWE)

railcare.se

Railcare nyt 2012 (SWE)

4 RAILCARENYTT2012”Folk måste kunna lita på järnvägen”Säkerhet och förtroende. Detär två av de huvudargumentsom låg bakom Trafikverketsbeslut att satsa på samarbetsprojektetkring snöröjningsmaskinernamed Railcare.-Det har varit både incidenter och olyckori samband med snöröjningsarbete på järnvägen,säger Yngve Handspik, Trafikverketssamordnare på underhållsområdeStockholm Öst. Det är ett klart riskfylltmoment när sikten är nedsatt, ljudet somdämpas av snö och när många vistas vidspåren. Om vi kan ersätta manuell hanteringkan vi undvika många problem.Självklart har också de två senaste vintrarnamed mycket snö och stark kritik motframkomligheten på järnvägen spelat in.-Vi ska inte sticka under stol med att vihar haft jätteproblem med att bli av medsnön och att det orsakat oacceptabla stoppoch förseningar i trafiken, säger Yngve.Därför är det viktigt att vi verkligen taritu med problemet. På längre sikt handlardet om att upprätthålla förtroendetför järnvägen, både för frakt- och persontrafik.För vad händer om man intelitar på järnvägen? Jo, man väljer andratransportmedel som lastbil, buss eller bil,något som går stick i stäv med samhälletsintentioner i stort.Mindre resurserSedan 1970-talet har snöröjningen påjärnvägen successivt försämrats. De ca tiolok för plogning som används idag kom-mer från den tiden och var ursprungligenca 30 till antalet. Antalet anställda somkan sättas in för manuell snöröjning harminskat kraftigt.-Milda vintrar, låg prioritet och litendel av kakan för drift och underhåll, liggernog bakom att det blivit på det här sättet.Nu gör vi äntligen något åt saken.En maskin gör skillnadMen kan verkligen en enda maskin,den första SR 700, som kommer att arbetacentralt i Stockholm göra någon skillnad?Ja, Stockholm är verkligen ett nav. Varjedygn passerar ca 9000 tåg centralstationen.Det finns ca 400 växlar i centralaStockholm. Begränsad framkomligheteller totalt stopp innebär omedelbara effekterför hela landets tågtrafik.Så fungerar det1 Sidoborstar sopar snö in mot mitten, max2,5 m från spårmitt i båda riktningar. Ävengångbanor på sidan om spåret blir fria frånsnö. Operatören styr borstarnas räckviddvia två spakar.2 Operatören sitter långt fram, fri från snörökoch med god uppsikt över arbetet.3 Huvudborsten borstar upp snön som sugsin i vagn 1.4 Lokföraren befinner sig i en speciell hyttoch styr det bakomvarande loket via radio.Kontakt med aggregatföraren sker viainterkom-anläggning.785 612345 Snön hamnar i ett smältkar med vatten somvärms upp kontinuerligt. Snön smälter tillvatten.6 Tyngre partiklar hamnar i ett ”vattenlås”som enkelt kan tömmas och rengöras.37 Smältvattnet pumpas över i en tankvagnsom rymmer 50 m 3 vatten.8 Vattnet tappas ut i dagvattensystemet.


9Bra år för Three T2011 blev ett mycket bra år för ThreeT. Både verksamheten som sådanliksom antalet anställda ökade, bl aeftersom ett par av Railcare Transportslokförare började på Three T.-Vi är nu ca 25 personer totaltoch gör ett bra resultat, säger TomasSäterberg, verksamhetsansvarig påThree T.Full fart i Three T:snya lokverkstadThree T har startat en lokverkstad i Långsele. Fyra anställdagör service och renoverar äldre och yngre lok i före dettaBanverkets gamla lokstallar.– Har vi mycket jobb samtidigt hyr vi dock in extra personal såibland är vi upp till åtta stycken här, berättar Patrik Söderholm,en av de anställda reparatörerna.Lokverkstaden har totalt 14 bås, eller stallplatser som det heter på järnvägsspråk. Plats1-2 är förråd och traktorgarage, plats 3-8 hyrs av Hector Rail och resterande utnyttjasav Three T:s verkstad. Det innebäratt man totalt kan ha sex lok inneför reparation samtidigt. Lokenär dels Three T:s egna, dels andraaktörers.-Vi tar på oss alla typer av uppdragoch har nyligen investerat ilyftbockar och en travers för attkunna lyfta cylinderenheter ochbanmotorer. Det gör oss ännubredare och utvecklar verkstaden.Fräscht med ny färg. Så här såg maskinenut före……och efter ett besök i lokverkstaden iLångsele.Omlackning av lokEn av Three T:s verkstadskillar ären erfaren lackerare och han harunder hösten lackat om två av Three T:s lok. Många timmar av svetsning och slipningföregår själva lackningen som görs helt för hand.-Det tar många timmar att lacka ett 21 meter långt lok, berättar Patrik. Men tillexempel det ena loket från tidigt 1960-tal har blivit som nytt! Ytterligare ett lok skalackas om i början av 2012.Ung Railcare-anställdPatrik Söderholm är 22 år och en av Railcare Groups yngre anställda. Han började påThree T direkt efter gymnasiet för tre år sedan.-Jag har lärt mig arbetet allt eftersom med god hjälp av min chef Lars Filipssonoch kontakter i mitt eget nätverk. Jag trivs toppenbra, det är ett fritt och varierandejobb – fullt av utmaningar.Före… …under arbete… …och det skinande slutresultatet.


10 RAILCARENYTT2012Stort uppdrag för Railcare LiningRailcare Lining genomfördeunder hösten ett av de störreuppdragen i företagetshistoria. Det handlade omrenovering av totalt 59 järnvägstrummorpå sträckornaKil-Laxå och Hallsberg-Falköping (västra stambanan).-Trummorna var i ganska dåligt skick ochvi fick åtgärda vissa av dem för hand ochkunde använda spolbil eller släpskoter iandra fall, berättar Jonas Karlsson, Railcare,som var en av dem som genomförderenoveringarna.Arbetena omfattade trumrensning/trumrenovering, dikesrensning, erosionsskydd,stödmurar och infodringar.Tidsåtgången per trumma varierade frånungefär en dag till upp mot 40 timmar.Storleken på trummorna var från 40x40cm till 150x150 cm.Trångt i smala trummor– Det är förstås enklare att arbeta i destörre trummorna. I de mindre är dethandarbete som gäller och då är det baraatt krypa in. Det är lätt att komma in,men svårare att ta sig ut…Hela projektet sträckte sig över ca tremånader i slutet av 2011 och gynnades avmycket bra väder, dvs ingen snö och kyla.– Det gick bättre än förväntat, sägerJonas. Nu återstår fem trummor och endel tilläggsarbeten som ska göras undervåren 2012.En helt igenväxt järnvägstrumma innan Railcare renoverade den. Bilderna till vänster visar resultatet från båda hållen.Bättre start 2012Förutom det stora uppdrageti Västsverige (se artikel härovan) var 2011 något av ettmellanår för Railcare Lining.Det kännetecknades av enrad mindre uppdrag i främstMellansverige.-Positivt var dock att vi även fick uppdragner mot Skåne där vi aldrig tidigaregenomfört några trumrenoveringar, berättarDaniel Öholm, Railcare Lining.Vidare fortsatte vår marknadsbearbetningi Norge. Redan nu kan vi noteraatt vi verkar få en bättre start på2012 med både reella uppdragoch en rad förfrågningar.Ny verksamhetsansvarigRoland Lindberg tillträdde somny verksamhetsansvarig för RailcareLining i november.Han kommer senast från en tjänstvid Metso men har framföralltsin bakgrund på Inpipe, där hanarbetade under en lång tid,närmare 20 år med att utvecklaRoland Lindberg är ny verksamhetsansvarigpå RailcareLining.utrustningarna ochproduktmixen påföretaget.-Det känns jättekulatt få jobba påRailcare Lining, dethär kommer att blien riktig utmaningoch det driver migframåt, säger RolandLindberg.


NOTISER13Bilder från NorgeHär kommer några bilder från Grenland Rail AS, Railcaresdelägda norska bolag:Här sker transport av grussug och grusvagn från Myrdal. Under året var det ett stort jordskred,ca 30 m brett och 3 m högt, som förstörde delar av snöskyddet till vänster. Lyckligtvisvar maskinerna inte parkerade på det stället och klarade sig undan raset.Växling av vagnar med nya Toyota-bilar. Bilarna kommer med båt till Malmö och körs på tågtill Drammen. Railcare Tåg har uppdraget att växla vagnarna på ”bilhamnen” i Drammen.Missa inte filmerna där Railcares olikaspecialmetoder presenteras! Filmernafinns att se på webben, www.railcare.se/filmer och ger en utmärkt inblicki hur det hela fungerar – näst bästjämfört med att se det hela i verkligheten.Här är några exempel på vaddu hittar där:Världenssmutsigastejobb?En av filmerna berättar om trumrensningsom förmodligen skulle kvala ini TV-serien om världens smutsigastejobb. De tålmodiga operatörerna somkryper in i trånga järnvägstrummor föratt suga upp sand, lera och grus, somföljt med vatten under åratal, gör enverklig insats!Att renovera entrummaRailcare Linings metod att ge järnvägstrummor(eller andra trummor,t ex vägtrummor för den delen) ettnytt glasfiberarmerat foder visas i enav filmerna. Förutom att insidan avtrumman blir mer underhållsfri och attvatten rinner igenom enklare, fungerarden också som ett dragstag som hållersamman banvallen.Arbete i leraLera är inget problem för Railcaresvakuumsug! Det demonstreras i filmendräneringsarbeten. Snabbt och elegantskapas ett väl definierat dike för dräneringsslang.Leverans av spårväxel till Örtfjell station på Nordlandsbanen. Syllarna tillverkas i Norge,transporteras till Sverige där de monteras samman till en växel, och därefter transporterasden tillbaka till Norge.


14 RAILCARENYTT2012DANMARKRailcare Danmark hade ett mellanår 2011. Nu ser man fram emot ljusare tider.Railcare Danmarkser fram emoten ljusare framtidEtt tungt år. Så sammanfattarRailcare Danmarks verksamhetsansvarigeUffe Mørch-Pedersen år 2011.-Dock ser det betydligt bättreut för 2012 med bland annattre stora järnvägsprojekt somska igång på Jylland undervåren. Vi har inte kapacitet föratt vara med i alla, men hoppaspå att något tillfaller oss.Railcare Danmark har haft en lägre beläggningän tidigare år. Uffe menar att dethar att göra med dels en omorganisationav järnvägsunderhållet i Danmark meduppskjutna investeringar som följd, delsökat utländsk konkurrens.-Vi får allt fler järnvägsentreprenörerfrån Tyskland och Holland som är medoch konkurrerar med oss i Danmark. Dekänner förstås att det ligger nära till handsrent geografiskt så det utländska inslagetär mycket tydligare än i Sverige.Många förfrågningarSom en följd av det besvärliga läget harRailcare Danmark minskat bemanningenmed tre personer. År 2012 ser dockmycket ljusare ut.-Vi har många förfrågningar på bådetransportuppdrag och entreprenadjobbmed Railvac-sugen.VBU en metod förDanmark?Railcare Danmark har fått sin förstaförfrågan på ett uppdrag som involverarRailcares VBU-maskin. Det är en maskinsom används för ballastupptagning ellerför att rensa banvallen från vegetation somgräs och buskar. Maskinen går på djupetoch även rötter tas bort.– Jag hoppas verkligen att uppdragetblir verklighet så att vi får en chans atttesta metoden i Danmark och visa vad vikan, säger Uffe Mørch-Pedersen .Uffe söker nyakontakterRailcare Danmark kommer att intensifierasin marknadsföring.-Det är viktigt att hitta nya kontakteroch komma i direktkontakt med järnvägensprojektledare, säger Uffe Mørch-Pedersen. Vi planerar också att bli mycketbättre på att visa upp vad vi kan genomatt hålla demonstrationer och visningar.

More magazines by this user
Similar magazines