DGX-500/300 Svensk bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

DGX-500/300 Svensk bruksanvisning

Bruksanvisning


2

(Denna sida har avsiktligt lämnats tom)


(Denna sida har avsiktligt lämnats tom)

3


4

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VAR VÄNLIG LÄS DETTA NOGA INNAN DU GÅR VIDARE

* Förvara denna text på säker plats för senare referens.

VARNING

Följ alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan för att undvika risken för allvarliga skador eller t o m dödsfall

p gr av elchock, kortslutning, åverkan eller brandrisk. Dessa försiktighetsåtgärder innefattar, men är inte begränsade till, följande :

Strömförsörjning/nätadapter

• Använd endast med den spänning som anges för instrumentet. Korrekt spänning

finns angivet på instrumentet typplåt.

• Använd endast specificerad adapter (PA-5 eller motsvarande som rekommenderas

av Yamaha). Att använda fel adapter kan orsaka skador på instrumentet

eller överhettning.

• Kontrollera den elektriska kontakten med jämna mellanrum och avlägsna all

smuts och damm som kan ha samlats.

• Placera inte nätadaptern nära heta källor som värmeelement eller radiatorer,

och undvik att skada sladden, placera tunga föremål på den, eller lägga den

så att man kan trampa på den eller rulla föremål över den.

Öppna inte

• Öppna inte instrumentet eller försök ta isär de inre delarna eller modifiera dem

på något sätt. Instrumentet innehåller inga delar som kräver någon service av

användaren. Om något skulle tyckas vara felaktigt, avbryt genast användandet

och kontakta kvalificerad Yamaha personal för bedömning.

FÖRSIKTIGT

Varning för vatten

• Exponera inte instrumentet för regn, använd det inte nära vatten eller ånga eller

fuktig miljö, eller placera behållare som innehåller vätskor som kan riskera spillas

i någon öppning på instrumentet.

• Hantera aldrig nätkabel och kontakt med våta händer.

Varning för eld

• Placera aldrig brinnande föremål som t ex stearinljus på instrumentet.

Om Du märker något anmärkningsvärt

• Om nätadapterns sladd blir nött eller skadad, eller om ljudet plötsligt försvinner,

eller om ovanlig lukt eller rök observeras, slå omedelbart av strömmen och drag

ur kontakten ur elanslutningen och få instrumentet undersökt av kvalificerad

Yamaha-personal.

Följ alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan för att undvika risken för fysiska skador på Dig själv eller andra,

eller skador på instrumentet eller annan egendom. Dessa försiktighetsåtgärder innefattar, men är inte begränsade till, följande :

Strömförsörjning/nätadapter

• När kabeln dras ur eluttaget, håll alltid i själva kontakten och inte i kabeln.

Kabeln kan skadas av att man drar i den.

• Drag ur nätkabeln om instrumentet inte används över en längre period, eller

vid åska.

Batteri

• Försäkra Dig om att batterierna sätts i enligt den befintliga +/– markeringen.

Görs detta felaktigt kan det resultera i överhettning, brand eller batteriläckage.

• Byt alltid alla batterier samtidigt. Använd inte nya batterier tillsammans med

gamla. Blanda inte heller olika typer av batterier, t ex alkaliska med brunstensbatterier,

eller batterier av olika fabrikat, eller olika typer ens från samma tillverkare,

eftersom detta kan resultera i överhettning, brand eller batteriläckage.

• Kasta inte batterier i öppen eld.

• Försök inte att ladda upp batterier som inte är avsedda för detta.

• När batterierna tar slut, eller instrumentet inte skall användas över längre period,

tag ur batterierna för att undvika risken för batteriläckage.

• Förvara batterier oåtkomliga för barn.

• Om batterier läcker, undervik att komma i kontakt med den läckande vätskan.

Skulle batterivätska komma i kontakt med ögon, hud, etc, skölj omedelbart

med vatten och kontakta läkare. Vätskan är starkt frätande och kan orsaka

brännskador.

Placering

• Utsätt inte instrumentet för miljöer med extremt mycket damm eller vibrationer,

extrem kyla eller värme (t ex direkt solljus, nära värmeelement eller i en bil

under en varm dag) för att undvika risken för deformation av panelen eller

skador på de interna komponenterna.

• Använd inte instrumentet nära elektriska produkter som TV, radio eller högtalare

då detta kan orsaka störningar.

• Placera inte instrumentet på instabilt underlag så att det riskerar att falla omkull.

• Drag ur alla anslutna kablar innan instrumentet flyttas.


Anslutningar

• Innan anslutningar görs till andra elektroniska apparater, slå av strömmen för

alla apparaterna. Ställ alla volymer på minimum nivå innan strömmen slås till

eller från. Efter sammankopplingen, öka volymen gradvis tills önskad nivå nås,

samtidigt som instrumentet spelas.

Skötsel

• Rengör instrumentet med en ren, torr trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel,

vaxer, lösningsmedel eller kemiskt behandlade putsdukar.

Hantering

• Stick inte in fingrar eller händer i några öppningar på instrumentet.

• Stick aldrig in eller tappa papper, metalldelar eller andra föremål i öppningar på

panel eller klaviatur. Om detta händer, slå omedelbart av strömmen och drag ur

nätadaptern. Låt kontrollera instrumentet av kvalificerad Yamaha-personal.

• Placera inte föremål av plast eller vinyl eftersom dessa kan missfärga panel eller

klaviatur.

Yamaha ansvarar inte för skador orsakade av felaktigt hantering eller modifiering av instrumentet, eller för data som förlorats eller förstörts.

Slå alltid av strömmen när instrumentet inte används.

Även när strömbrytaren är i ”STANDBY” position, flödar elektrisk ström genom instrumentet vid en minimal nivå. Se till att koppla ur nätadaptern ur vägguttaget

när Du inte använder instrumentet över längre period.

Försäkra Dig om att förbrukade batterier tas om hand enligt de lokala bestämmelser som gäller.

• Illustrationer och bilder av LCD displayen i denna bruksanvisning är endast avsedda för instruktion och kan ha ett annorlunda utseende än på Ditt instrument.

• Om inget annat anges, är illustrationer av panel, klaviatur och display tagna från DGX-500.

● Tre av demonstrationsmelodierna (eller kompositionerna) i detta keyboard är följande:

Kompositionens titel: Just The Way You Are

Kompositörens namn: Joel 0273671

Ägare till upphovsrätten: EMI MUSIC PUBLISHING LTD

Kompositionens titel: Ribbon In The Sky

Kompositörens namn: Wonder 0404386

Ägare till upphovsrätten: Black Bull Music / Jobete Music Co Ltd

Kompositionens titel: Look Of Love

Kompositörens namn: Bacharach/David 0093316

Ägare till upphovsrätten: Screen Gems — EMI Music Ltd

VARNING: Med ensamrätt; kopiering, offentligt framförande, radio- eller TV-sändning är strängt förbjudet.

● COPYRIGHT MEDDELANDE

Denna produkt innehåller och är kopplad till dataprogram för vars innehåll Yamaha äger rättigheterna eller licens att använda andras

rättigheter. Copyright skyddat material inkluderar, utan begränsningar, all datamjukvara, filer för ackompanjemangsstilar, MIDI filer,

WAVE data och ljudinspelningar. All användning av sådana program och innehåll utöver personligt bruk är inte tillåtet enligt gällande lag

och kan få rättsliga konsekvenser. PRODUCERA ELLER DISTRIBUERA INTE OLAGLIGA KOPIOR.

● Varumärken

• Apple och Macintosh är varumärken för Apple Comupter Inc., registrerade i U.S. och andra länder.

• Windows är registrerat varumärke för Microsoft ® Corporation.

Alla andra varumärken är respektive tillverkares egendom.

• Lägg inte hela Din tyngd över instrumentet eller placera tunga föremål på det

och använd inte överdrivet våld mot knappar, omkopplare eller anslutningar.

Spara data

Spara och gör backup för Dina data

För instrument med RAM som bibehåller data med hjälp av

batterier eller nätadapter

• Så länge batterier är isatta eller nätadaptern är ansluten behåller instrumentet

den interna datan även när strömmen är avslagen. Om Du tar ur batterierna eller

kopplar bort nätadaptern kommer datan att gå förlorad. Spara viktiga data på

diskett. Ha nätadaptern ansluten vid batteribyte för att undvika förlust av data.

Backup på diskett

• För att förhindra förlust av data p gr av skadad media rekommenderar vi att Du

spara Dina viktiga data på två separata disketter.

5


6

Gratulerar till Ditt köp av Yamaha DGX-500/300 Portable Grand !

Du är nu ägare till ett portabelt keyboard som kombinerar avancerade funktioner, bra ljud,

alltsammans mycket lätt att sköta och i ett kompakt format. Dess imponerande tekniska

utrustning gör det också till ett anmärkningsvärt uttrycksfullt och mångsidigt instrument.

För att få allra bästa utbyte av Din DGX-500/300’s möjligheter och funktioner, uppmanar vi Dig

att läsa igenom hela denna bruksanvisning medan Du samtidigt provar de funktioner som beskrivs.

Viktiga funktioner

DGX-500/300 är ett sofistikerat och samtidigt lätthanterligt keyboard med föjande finesser och funktioner:

■ Music Database ............................. sid 53

DGX-500/300 har en avancerad, lätthanterlig Music Database som automatiskt väljer ackompanjemangsstil, ljud och effektinställningar

när Du vill spela en viss typ av musik. Detta kan vara till stor hjälp för Dig när Du vet vilken typ av musik Du

vill spela, men inte hur Du skall ställa in instrumentet på lämpligt sätt. Välj bara genre och DGX-500/300 tar hand om resten!

■ Diskettstation ............................. sid 73

DGX-500/300 är också utrustad med en praktiskt diskettstation som gör att Du kan spara och ladda Dina egna inspelningar

eller ladda ytterligare kompstilar. DGX-500/300 är kompatibel med en lång rad olika diskettformat, som gör det möjligt

att spela upp Song data från GM, DOC och Clavinova Disklavier Piano Soft disketter som finns att köpa i handeln.

Den gör det också möjligt att spara och spela upp Standard MIDI filer (SMF) format 0 data, vilket gör att Du kan utnyttja

Song data med den sequencer eller sequencermjukvara Du föredrar.

■ Kraftfullt högtalarsystem

Det inbyggda stereo förstärkare/högtalarsystemet i DGX-500/300 med sin speciella Bass Boost funktion möjliggör

ett exeptionellt kraftfullt, högkvalitativt ljud som ger bästa möjliga rättvisa åt de autentiska ljuden i DGX-500/300.

■ GM System Level 1

”GM System Level 1” är ett tillägg till MIDI standarden som garanterar att all GM-kompatibel musikdata blir korrekt

uppspelad av varje GM-kompatibel tongenerator, oavsett fabrikat. GM märkningen finns på alla produkter, såväl hård-

som mjukvara, som stödjer GM System Level 1.

■ XGlite

”XGlite” är, som namnet antyder, en förenklad version av Yamahas högkvalitativa XG tongenererings format. Du kan naturligtvis

spela upp XG Song data med hjälp av en XGlite tongenerator. Tänk emellertid på att en del Song data kan komma att

spelas upp annorlunda jämfört med originaldatan, på grund av en reducerad uppsättning av kontrollparametrar och effekter.

Övriga kraftfulla finesser:

• Det avancerade Yamaha Education Suite — en uppsättning

”verktyg” som blir ett enastående hjälpmedel för att studera

och öva musik på ett roligare och mera givande sätt än någonsin

tidigare! Dessa verktyg inkluderar Lesson, som vägleder

Dig genom stämmorna i en melodi, precis som en lärare skulle

göra, Grade, som värderar Din övning och ger Dig betyg och

Dictionary, som lär Dig hur man spelar ackord.

• Portable Grand funktion ställer automatiskt och direkt in

DGX-500/300 för optimalt pianospel. Inkluderar ett autentiskt

Stereo Sampled Piano ljud.

• 619 exceptionellt realistiska och dynamiska ljud, skapade

genom digitala inspelningar av verkliga musikinstrument.

• Speciella Split ljud ger två olika ljud som kan spelas inom

olika omfång på klaviaturen.

• 12 olika Drum Kit ljud med individuella trummor och rytminstrument

på varje tangent.

• Högkvalitativa Reverb, DSP och Harmony effekter som gör

ljuden — och Ditt framförande — om möjligt ännu bättre.

• 135 dynamiska automatiska ackompanjemangsstilar —

Styles — var och en med olika Intro, Main A och B och Ending

sektioner. En Auto Fill funktion skapar extra variation när man

växlar mellan sektionerna.

• Kraftfull och lättskött inspelningsfunktion som gör att Du kan

spela in och återge hela kompletta musikstycken (fem separata

melodier kan spelas in).

• Registration Memory som gör att Du kan lagra hela kompletta

panelinställningar i en enda knapp och senare kalla fram, återigen

med en enkel knapptryckning.

• One Touch Setting funktion kallar automatiskt fram ett lämpligt

ljud som passar den valda stilen.

• Anslagskänslighet och dynamiskt filter som ger maximal

kontroll över ljuden. Detta påverkar såväl klangfärgen som

styrkan i Ditt anslag — precis som sker med ett traditionellt

akustiskt instrument!


Panelkontroller och anslutningar................... 8

Förberedelser................................................. 10

• Strömförsörjning ...............................................10

• Slå på strömmen...............................................11

• Anslutningar......................................................11

Snabbguide 12

Steg 1 Ljuden ........................................................... 12

Steg 2 Songs............................................................ 14

Steg 3 Music Database............................................. 16

Steg 4 Lesson .......................................................... 18

Indikeringar i panelens display .................... 20

Portable Grand............................................... 22

• Spela med Portable Grand ...............................22

• Använd metronomen ........................................22

Spela med ljuden ........................................... 24

• Spela ett ljud .....................................................24

• Dual ljud............................................................26

Main ljud och Dual ljud inställningar ...........27

• Split ljud ............................................................28

• One Touch Setting............................................28

• Transponering och stämning ............................29

• Pitch Bend omfång ...........................................31

• Anslag och anslagskänslighet ..........................32

Effekter ........................................................... 33

• Reverb ..............................................................33

• DSP ..................................................................34

• Harmony ...........................................................35

Välj och spela kompstilar.............................. 38

• Välj en kompstil.................................................38

• Spela med kompstil ..........................................39

• Sync Stop .........................................................43

• Ändra tempo .....................................................44

• MAIN/AUTO FILL (Main A/B och Fill-ins) .........45

• Justera ackompanjemangsvolymen .................46

• Använd ackompanjemangsautomatik

— Multi Fingering .............................................47

• Ställ splitpunkt...................................................49

• Dictionary..........................................................50

Använd musikdatabasen .............................. 53

• Data lagrade i Music Database.........................54

Registration Memory ..................................... 55

• Registration Memory inställningar ....................55

• Memorera en Registration Memory inställning......55

• Återkalla en Registration Memory inställning......56

Innehåll

Välj och spela melodier — Songs................ 57

• Välj och spela en Song .................................... 57

• A-B repetering.................................................. 58

• Ändra melodiljud .............................................. 59

• Ändra tempo .................................................... 60

• Justera Song volym ......................................... 61

Song inspelning ............................................ 62

• Spela in en egen Song..................................... 62

• Radera Song.................................................... 65

• Radera spår ..................................................... 66

Song Lesson.................................................. 67

• Använd Lesson funktionen............................... 67

• Lesson 1 — Timing .......................................... 69

• Lesson 2 — Waiting......................................... 70

• Lesson 3 — Minus One ................................... 70

• Lesson 4 — Both Hands.................................. 71

• Grade............................................................... 72

Disketthantering ............................................ 73

• Disk Song uppspelning .................................... 75

• Save................................................................. 76

Spara filer i SMF format 0 .......................... 78

• Load................................................................. 79

• Utility — Delete ................................................ 80

• Utility — Formatera en oformaterad diskett ..... 81

• Utility — Formatera en tidigare formaterad

diskett .............................................................. 82

MIDI funktioner .............................................. 83

• Vad är MIDI?.................................................... 83

• Anslutning till persondator................................ 85

• Local Control.................................................... 86

• Använd Initial Setup Send med en sequencer ..... 87

• External Clock.................................................. 88

Felsökning ..................................................... 89

Data Backup och återställning..................... 90

Lista över ljud ................................................ 91

Lista över stilar.............................................. 98

Lista över musikdatabas .............................. 99

Lista över trumset ....................................... 100

MIDI Implementation Chart......................... 102

Effect map .................................................... 104

Montering av ställ (enbart DGX-500) ......... 105

Specifikationer............................................. 108

Register ........................................................ 109

7


8

Panelkontroller och anslutningar

■ Främre panel

w

q

e

i

q Strömbrytare ([STANDBY/ON])

r t y u

001 Live!Gnd

u

!3

o !0 !1

001

!4

!2

!5

!6

!8 !9 @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7

w [MASTER VOLUME] ratt

Denna bestämmer den totala volymen för DGX-500/300.

e [TOUCH] knapp

Denna kopplar till och från anslagskänsligheten. (Se sid 32.)

Genom att hålla denna knapp nertryckt får Du möjlighet att

justera anslagskänsligheten.

r [HARMONY] knapp

Denna kopplar till och från Harmony effekten. (Se sid 35.)

t [SPLIT] knapp

Denna kopplar till det senast valda Split ljudet. (Se sid 28.)

y [DUAL] och [SETTING ▲/▼] knappar

Använd [DUAL] knappen för att koppla till och från Dual

ljudet. Använd [SETTING ▲/▼] knapparna för att ställa

parametrar relaterade till Main och Dual ljuden. (Se sid 26.)

u Pilknappar (vänster, höger)

Dessa två knappar, på vardera sida om displayen, kallar

fram en rad funktioner, inställningar och operationer för

DGX-500/300 vilket inkluderar effekter, transponering,

stämning och MIDI. (Se sid 20.)

i [DEMO] knapp

Denna används för att spela demonstrationsmusiken.

(Se sid 14.)

o LESSON [L] (Left) och [R] (Right) knappar

Dessa kallar fram lektionsövningar för respektive hand (left

= vänster eller right = höger) för vald Song. (Se sid 68.)

!0 [DICTIONARY] knapp

Denna kallar fram Dictionary funktionen (sid 50.)

!1 [METRONOME] knapp

Denna kopplar till och från metronomen. (Se sid 22.)

Genom att hålla denna knapp nertryckt får Du möjlighet att

ställa taktarten.

!2 [PORTABLE GRAND] knapp

Denna kallar direkt fram Grand Piano. (Se sid 12.)

!3 [SONG] knapp

Denna möjliggör val av melodi. (Se sid 57.)

!4 [STYLE] knapp

Denna möjliggör val av kompstil. (Se sid 38.)

!5 [VOICE] knapp

Denna möjliggör val av ljud. (Se sid 24.) Genom att hålla

denna knapp nertryckt kallas funktionen för att välja melodiljud

fram. (Se sid 59.)

!6 [M.D.B.] (MUSIC DATABASE) knapp

Denna kallar fram den optimala panelinställningen för den

valda musikgenren. (Se sid 53.)

!7 Sifferknappar, [+/YES] och [–/NO] knappar

Dessa används för att välja melodier, ljud, stilar och M.D.B.

(Se sid 25.) De används också för att göra vissa inställningar

och besvara olika uppmaningar från displayen.

!8 [ACMP] / [A-B REPEAT] knapp

När Style läge valts kopplar denna knapp till och från det

automatiska ackompanjemanget. (Se sid 39.) Den aktiverar

även splitpunkten. I Song läge kallar den fram funktionen

för A-B repetering. (Se sid 58.)

!7

@8


!9 [SYNC STOP] knapp

Denna kopplar till och från Sync Stop funktionen.

(Se sid 43.)

@0 [SYNC START] / [PAUSE] knapp

Denna kopplar till och från Sync Start funktionen.

(Se sid 40.)

I Song läge används den för att tillfälligt göra paus

i Song uppspelning. (Se sid 59.)

@1 [START/STOP] knapp

När Style läge är valt växlar denna mellan start och stopp

för det automatiska ackompanjemanget. (Se sid 39.)

När Song läge är valt växlar den mellan start och stopp för

Song uppspelning. (Se sid 58.)

@2 [INTRO ENDING] / [ REW] knapp

När Style läge är valt används denna för att kontrollera

introduktions- och avslutningsmönster. (Se sid 39.)

När Song läge är valt används den som en ”snabbspolning”

för att flytta melodins uppspelningspunkt bakåt, mot dess

början.

@3 [MAIN/AUTO FILL] / [FF ] knapp

När Style läge är valt används denna för att byta ackompanjemangsautomatikens

sektion och kontrollera Auto Fill funktionen.

(Se sid 45.)

När Song läge är valt används den som en ”snabbspolning” för

att flytta melodins uppspelningspunkt framåt, mot dess slut.

@4 [TEMPO/TAP] knapp

Denna knapp används för att kalla fram Tempo inställning

så att Du kan ställa tempot med sifferknapparna eller [+]/[–]

knapparna. (Se sid 22.)

■ Bakre panel

#0 MIDI IN, OUT anslutningar

Dessa används för anslutning till andra MIDI instrument

och apparater. (Se sid 84.)

#1 FOOTSWITCH uttag

Detta används för anslutning av en pedal för kontroll av

sustain effekten, precis som pedalen på ett piano. (Se sid 11.)

#0

Panelkontroller och anslutningar

Den gör det också möjligt att slå an tempot och automatiskt

starta vald Song eller kompstil i det anslagna tempot.

(Se sid 40.)

@5 [SONG MEMORY] knappar

Dessa knappar ([REC], [1] - [5], [A]) används för melodiinspelning

som Du kan göra på sex olika spår (inklusive ett

speciellt ackordsspår). (Se sid 63.) De används också för att

radera allt eller specifika spår av egna inspelningar. (Se sid

65, 66.)

@6 REGISTRATION MEMORY knappar

Dessa används för att välja och memorera Registration

Memory inställningar. (Se sid 55.)

@7 Diskettstation

Här sätts en diskett i för att ladda och spara data. (Se sid 73.)

@8 Disk kontrollknappar

Dessa knappar används för att hantera diskettstationen.

@9 [PITCH BEND] hjul

Detta används för att höja eller sänka tonhöjden

medan Du spelar. Dess omfång kan

också ställas. (Se sid 31.)

#1 #2 #3

#2 PHONES/OUTPUT uttag

Detta används för anslutning av ett par hörlurar eller till

en yttre förstärkare/högtalarsystem. (Se sid 11.)

#3 DC IN 12V uttag

Detta är avsett för anslutning av PA-5 nätadaptern.

(Se sid 10.)

9


10

Förberedelser

Detta avsnitt innehåller information om hur Du ställer iordning Din DGX-500/300 innan Du

börjar spela. Läs detta noga innan Du börjar använda instrumentet.

Strömförsörjning

Även om DGX-500/300 kan drivas med såväl batterier som den medföljande

nätadaptern, rekommenderar Yamaha att använda nätadaptern så snart detta är

möjligt. En nätadapter är mera miljövänlig än batterier och tär inte på naturresurser.

■ Använd nätadapter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

q Försäkra Dig om att [STANDBY/ON] omkopplaren på DGX-500/300

står i STANDBY läge.

w Anslut nätadaptern (PA-5 eller annan adapter som rekommenderas av

Yamaha) till strömförsörjningsuttaget.

e Anslut nätadaptern till ett vägguttag.

w e

■ Använd batterier • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

För batteridrift kräver DGX-500/300 sex stycken 1,5 V av ”D” format eller motsvarande.

(Alkaline batterier rekommenderas.) När batterierna behöver bytas

märks detta genom att volymen blir reducerad, ljudet låter orent och även andra

problem kan visa sig. Om detta händer, slå av strömmen och byt batterierna enligt

beskrivningen nedan.

q Öppna locket över batteriutrymmet som finns på undersidan av instrumentet.

w Sätt i sex nya batterier och se till att de är vända åt rätt håll såsom visas i

utrymmet.

e Sätt tillbaka locket och se till att det låser på plats ordentligt.

VARNING

• Avbryt aldrig strömförsörjningen

(dvs ta ur batterier eller

koppla ur nätadapter) när Du gör

någon programmeringsoperation

i DGX-500/300. Det kan

resultera i att data går förlorad.

VARNING

• Använd ENDAST en Yamaha

PA-5 adapter (eller annan

adapter som speciellt rekommenderas

av Yamaha) för att

strömförsörja från vägguttag.

Användning av andra adaptrar

kan resultera i oreparabla

skador på såväl adapter som

DGX-500/300.

• Koppla ur nätadaptern när Du

inte använder DGX-500/300

eller vid åska.

VARNING

• När batterierna tar slut, byt ut

samtliga mot sex nya batterier.

Blanda ALDRIG gamla och nya

batterier.

• Använd inte olika typer av

batterier (t ex alkaliska och

brunstensbatterier) samtidigt.

• Om instrumentet inte skall

användas över en längre

period, tag ur batterierna för

att förhindra läckage från

dessa.

• Öppna inte batteriutrymmet

med instrumentet stående på

stativ/ställ. Se till att det verkligen

ligger upp och ner när

batteriutrymmets lock öppnas.


Slå på strömmen

Med nätadaptern ansluten eller batterier

instoppade, tryck helt enkelt på strömbrytaren

så att den låser i ON läge.

När instrumentet inte används, se till att

slå av strömmen. (Tryck på omkopplaren

ännu en gång så att den släpps upp.)

Anslutningar

■ Använd hörlurar• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Om Du vill öva eller spela utan att störa andra

kan ett par stereohörlurar anslutas till bakre panelens

PHONES/OUTPUT uttag. Ljudet från de

interna högtalarna kopplas automatiskt bort när

ett par hörlurar anslutes till detta uttag.

■ Anslut till en keyboardförstärkare eller stereosystem • • • • • •

Även om DGX-500/300 är utrustad med inbyggda

högtalare, kan Du prova och spela genom yttre

förstärkare/högtalarsystem.

Se först till att DGX-500/300 och alla andra yttre

apparater är avstängda. Anslut därefter ena ändan

av en stereoljudkabel till LINE IN eller AUX IN

anslutningen(-arna) på den yttre apparaten och

den andra ändan till den bakre panelens PHONES/

stereosystem

OUTPUT uttag på DGX-500/300.

■ Använd en fotkontakt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Denna finess på gör att Du kan ansluta en fotkontakt

(Yamaha FC4 eller FC5) för att få

Sustain effekt på ljuden. Detta används på samma

sätt som dämparpedalen på ett akustiskt piano —

trampa pedalen medan Du spelar för att förlänga

utklingningen på tonerna.

■ Använd MIDI anslutningarna• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DGX-500/300 är också utrustad med MIDI

anslutningar som gör att Du kan koppla samman

DGX-500/300 med andra MIDI instrument och

apparater. (För mer information, se sid 84.)

Förberedelser

VARNING

• Även när strömbrytaren är i ”STANDBY” position, flödar

elektrisk ström genom instrumentet vid en minimal nivå.

Se till att koppla ur nätadaptern ur vägguttaget och/eller

ta ur batterierna ur instrumentet när Du inte använder

DGX-500/300 över längre period.

MIDI

instrument

VARNING

• För att förhindra skador på

högtalare, ställ volymen på

den yttre apparaten på minimum

innan anslutningen

göres. Nonchaleras denna varning

kan det resultera i elstötar

eller skador på utrustningen.

Se också till att gradvis höja

volymen medan man spelar

på instrumentet och ställer

önskad lyssningsnivå.

OBS

• Se till att fotkontakten är ordentligt

ansluten till FOOTSWITCH

uttaget innan strömmen slås på.

• Se till att inte trampa ner pedalen

medan strömmen slås på.

TILL/FRÅN läget för pedalen

kommer då att bli omkastat.

11


Snabbguide

12

Spela piano

Steg 1 Ljuden

z Tryck [PORTABLE GRAND] knappen.

x Spela på klaviaturen.

001 Live!Gnd

z z q w

Genom att helt enkelt trycka [PORTABLE GRAND] knappen ställs hela DGX-500/300 automatiskt in för pianospel.

001 Live!Gnd

Vill Du veta mer? Se sid 22.

001

Spela tillsammans med metronomen

z Tryck METRONOME knappen.

Vill Du veta mer? Se sid 22.


Välj och spela med andra ljud

DGX-500/300 har inte mindre än 619 dynamiska och realistiska instrumentljud. Låt oss prova några av dem...

q Tryck [VOICE] knappen.

● Lista över panelljuden

Nr Ljudnamn

PIANO

001 Live! Grand

002 Grand Piano

003 Bright Piano

004 Honky-tonk Piano

005 MIDI Grand Piano

006 CP 80

007 Harpsichord

E.PIANO

008 Galaxy EP

009 Funky Electric Piano

010 DX Modern Elec. Piano

011 Hyper Tines

012 Venus Electric Piano

013 Clavi

ORGAN

014 Cool! Organ

015 Jazz Organ 1

016 Jazz Organ 2

017 Click Organ

018 Bright Organ

019 Rock Organ

020 Purple Organ

021 16'+2' Organ

022 16'+4' Organ

023 Theater Organ

024 Church Organ

025 Chapel Organ

026 Reed Organ

ACCORDION

027 Traditional Accordion

028 Musette Accordion

029 Bandoneon

030 Harmonica

GUITAR

031 Classical Guitar

032 Folk Guitar

033 12Strings Guitar

034 Jazz Guitar

001 Live!Gnd

Nr Ljudnamn

035 Octave Guitar

036 Clean Guitar

037 60’s Clean Guitar

038 Muted Guitar

039 Overdriven Guitar

040 Distortion Guitar

BASS

041 Acoustic Bass

042 Finger Bass

043 Pick Bass

044 Fretless Bass

045 Slap Bass

046 Synth Bass

047 Hi-Q Bass

048 Dance Bass

STRINGS

049 String Ensemble

050 Chamber Strings

051 Synth Strings

052 Slow Strings

053 Tremolo Strings

054 Pizzicato Strings

055 Orchestra Hit

056 Violin

057 Cello

058 Contrabass

059 Banjo

060 Harp

CHOIR

061 Choir

062 Vocal Ensemble

063 Vox Humana

064 Air Choir

SAXOPHONE

065 Soprano Sax

066 Alto Sax

067 Sweet Tenor

068 Breathy Tenor

069 Tenor Sax

* Denna lista innehåller enbart en del av det totala antalet tillgängliga ljud.

w Välj ett ljud.

e Spela på klaviaturen.

Nr Ljudnamn

070 Baritone Sax

071 Oboe

072 English Horn

073 Bassoon

074 Clarinet

TRUMPET

075 Trumpet

076 Muted Trumpet

077 Trombone

078 Trombone Section

079 French Horn

080 Tuba

BRASS

081 Brass Section

082 Big Band Brass

083 Mellow Horns

084 Synth Brass

085 Jump Brass

086 Techno Brass

FLUTE

087 Sweet Flute

088 Flute

089 Piccolo

090 Pan Flute

091 Recorder

092 Ocarina

SYNTH LEAD

093 Square Lead

094 Sawtooth Lead

095 Voice Lead

096 Star Dust

097 Brightness

098 Analogon

099 Fargo

SYNTH PAD

100 Fantasia

101 Bell Pad

102 Xenon Pad

103 Equinox

Steg 1 Ljuden

002 GrandPno

Vill Du veta mer? Se sid 24.

Nr Ljudnamn

104 Dark Moon

PERCUSSION

105 Vibraphone

106 Marimba

107 Xylophone

108 Steel Drums

109 Celesta

110 Tubular Bells

111 Timpani

112 Music Box

SPLIT

113 Acoustic Bass/Live! Grand

114 Finger Bass /Grand Piano

115 Fretless Bass/DX Modern

Elec. Piano

116 Acoustic Bass/Vibraphone

117 Fretless Bass/Brass

Section

118 Analogon/Sawtooth Lead

119 Slap Bass/Clavi

120 Classical Guitar/Sweet

Flute

121 String Ensemble/Live!

Grand

122 Vox Humana/Choir

DRUM KITS

123 Standard Kit 1

124 Standard Kit 2

125 Room Kit

126 Rock Kit

127 Electronic Kit

128 Analog Kit

129 Dance Kit

130 Jazz Kit

131 Brush Kit

132 Symphony Kit

133 SFX Kit 1

134 SFX Kit 2

13


Snabbguide

14

zx

xce

Spela Songs

Steg 2 Songs

001 Live!Gnd

001

z xw

DGX-500/300 innehåller totalt 100 melodier — Songs — inklusive tre Demo-melodier som programmerats speciellt

för att visa de rika och dynamiska ljuden i instrumentet. Du kan också prova dessa melodier med den lärorika Lesson

funktionen.

Låt oss nu spela upp Demo-melodierna (001 - 003).

z Starta Demo Song.

x Stoppa Demo Song.

Spela Demo Songs

Du kan också spela upp melodier ur andra kategorier.

Välj helt enkelt numret för önskad melodi, även medan

uppspelning pågår.

OBS

eller

DGX-500/300 har även en Demo Cancel funktion med vilken

Du kan koppla bort uppspelningsfunktionen för Demo.

För att aktivera Demo Cancel funktionen, håll [DEMO] knappen

nertryckt samtidigt som strömmen slås på.

För att återgår till Demo möjlighet, slå helt enkelt av och på

strömmen igen.

q

Spela en enstaka melodi

Du kan naturligtvis individuellt välja och spela upp vilken

Song som helst (001 - 205) i DGX-500/300.

z Tryck [SONG] knappen.

x Välj en Song.

c Starta (och stoppa) Song.

004 B Bailey

005

IrishEye

Vill Du veta mer? Se sid 57.


Spela Disk Song

Med denna funktion kan Du spela upp Songs som finns programmerade på den medföljande disketten,

eller andra Song Data disketter.

q Sätt i disketten.

w Välj den Song Du vill spela upp.

● Song lista

Nr Song namn

DEMO

001 The Look Of Love

(DGX-500)

Ribbon In The Sky

(DGX-300)

002 Just The Way You Are

003 Ribbon In The Sky

(DGX-500)

The Look Of Love

(DGX-300)

FAVORITES

004 Bill Bailey (Won’t You

Please Come Home)

005 When Irish Eyes Are Smiling

060 Down By The Riverside

007 America The Beautiful

008 When The Saints Go

Marchin’ In

ORCHESTRA

009 Frühlingsstimmen

010 Danse Des Mirlitons From

“The Nutcracker”

011 “Orphée Aux Enfers”

Ouverture

012 Slavonic Dances No.10

013 La Primavera

(From Le Quattro Stagioni)

014 Méditation De Thais

015 Guillaume Tell

016 Camptown Races

017 Frühlingslied

018 Ungarische Tänze Nr.5

PIANIST

019 Dolly’s Dreaming And

Awakening

020 La Candeur

021 Arabesque

101 Filename

Nr Song namn

022 Pastorale

023 Petite Réunion

024 Innocence

025 Progrès

026 Tarentelle

027 La Chevaleresque

028 Etude Op.10-3

“Chanson De L’adieu”

029 Marcia Alla Turca

030 Turkish March

031 Valse Op.64-1 “Peiti Chien”

032 Menuett

033 Nocturne Op.9-2

034 Moments Musicaux Op.94-3

035 The Entertainer

036 Prelude (Wohltemperierte

Klavier 1-1)

037 La Viollette

038 Für Elise

PRACTICE

039 Little Brown Jug

040 Loch Lomond

041 Oh! Susanna

042 Greensleeves

043 Aura Lee

044 Londonderry Air

045 Ring De Banjo

046 Wenn Ich Ein Vöglein Wär ?

047 Die Lorelei

048 Funiculi-Funicula

049 Turkey In The Straw

050 Old Folks At Home

051 Silent Night

052 Jingle Bells

053 Muss I Denn

* Beträffande Song #004 - #100, se den medföljande Song Book.

Steg 2 Songs

e För att starta eller stoppa uppspelningen,

tryck [START/STOP] knappen.

Nr Song namn

054 Liebesträume Nr.3

055 Jesu, Joy Of Man’s Desiring

056 Symphonie Nr.9

057 Song Of The Pearl Fisher

058 Gavotte

059 String Quartet No.17 2nd

Mov. “Serenade”

060 Menuett

061 Canon

062 The Danube Waves

063 From “The Magic Flute”

064 Piano Sonate Op.27-2

“Mondschein”

065 “The Surprise” Symphony

066 To A Wild Rose

067 Air de Toréador “Carmen”

068 O Mio Babbino Caro

(From “Gianni Schicchi”)

DUET

069 Row Row Row Your Boat

070 On Top Of Old Smoky

071 We Wish You A Merry

Christmas

072 Scarborough Fair

073 Im Mai

074 O Christmas Tree

075 Mary Had A Little Lamb

076 Ten Little Indians

077 Pop Goes The Weasel

078 Twinkle Twinkle Little Star

079 Close Your Hands, Open

Your Hands

080 The Cuckoo

081 O Du Lieber Augustin

082 London Bridge

Vill Du veta mer? Se sid 75.

Nr Song namn

CHORD LESSON

083 Twinkle Twinkle Little Star

084 The Cuckoo

085 London Bridge

086 American Patrol

087 Beautiful Dreamer

088 Battle Hymn Of The Republic

089 Home Sweet Home

090 Valse Des Fleurs

(From “The Nutcracker”)

091 Aloha Oe

092 I’ve Been Working On The

Railroad

093 My Darling Clementine

094 Auld Lang Syne

095 Grandfather’s Clock

096 Amazing Grace

097 My Bonnie

098 Yankee Doodle

099 Joy To The World

100 Ave Maria

15


Snabbguide

16

v

Musikdatabas

001 Live!Gnd

zb z

Detta är en praktiskt funktion som hjälper Dig att direkt ställa om DGX-

500/300 för att spela olika musikstilar. Om Du vill spela något i en speciell

genre, men inte vet vilka inställningar som måste göras, välj helt enkelt

önskad genre från musikdatabasen och DGX-500/300 gör alla inställningar

för Dig!

OBS

Steg 3 Musikdatabas

• För mer information kring att spela korrekta ackord för det automatiska

ackompanjemanget, se ”Använd ackompanjemangsautomatik — Multi

Fingering” på sid 47 samt ”Slå upp ackord i Dictionary” på nästa sida.

z Tryck [M.D.B] (MUSIC DATABASE) knappen.

001 AlvFevr

x Välj en musikdatabas.

Se även Lista över musikdatabas på sid 99.

002 Croco RK

001

Ackompanjemangssektion

Vänster hand

Ackompanjemangsautomatik

(t ex bas + gitarr + trummor)

+

x

Höger hand

Melodi

c Spela ett ackord med Din vänsterhand.

Det automatiska ackompanjemanget startar så snart Du

spelar på klaviaturen. För mer information om ackord,

se ”Slå upp ackord i Dictionary” på nästa sida.

Ackompanjemangssektion

v Stoppa det automatiska ackompanjemanget.

Vill Du veta mer? Se sid 53.


Slå upp ackord i Dictionary

Den praktiska Dictionary funktionen lär Dig spela ackord genom att visa vilka toner som ingår.

I exemplet nedan skall vi lära oss hur man spelar ett GM7 ackord...

Tangenter för att spela ackordet

(DGX-500 : A-1 — B2) (DGX-300 : E0 — B2)

Lär hur man spelar ett specifikt ackord

Exempel:

GM7

Grundton Ackordstyp

z Tryck [DICTIONARY] knappen.

Dict.

x Specificera ackordets grundton

(i detta fallet G).

c Specificera vad det är för slags typ av ackord

(i detta fall M7).

Tangenter för att

ange ackordstyp

(C3 — B4)

Tangenter för att

ange ackordsgrundton

(C5 — B5)

Steg 3 Musikdatabas

v Spela ackordets toner såsom de indikeras på

klaviaturbilden i displayen. Ackordsnamnet

kommer att blinka så snart ackordet spelas

korrekt.

Ackordsomfånget

b För att lämna Dictionary funktionen, tryck

[DICTIONARY] knappen ännu en gång.

Vill Du veta mer? Se sid 50.

17


Snabbguide

18

v

x z x

z

z Välj en av Lesson Song.

För instruktioner kring att välja Song, se sid 67.

x Välj den stämma Du vill arbeta med (vänster

eller höger) och önskat inlärningssteg.

Om Du vill arbeta med höger hands stämma, tryck

[R] knappen; för att arbeta med vänster hands stämma,

tryck [L] knappen.

OBS

Steg 4 Lesson

Använd Lesson funktionen

r1 Timing

• Varje tryckning på motsvarande knapp ([L] eller [R]) växlar alternerande

mellan Lesson 1 - 3. Lesson 4, Both Hands kallas fram

genom att trycka båda knapparna samtidigt.

001 Live!Gnd

Song 001 till 100 är speciellt programmerade för att användas med den lärorika Lesson funktionen. Lesson gör det roligt och enkelt

att behärska dessa melodier. Du kan öva vänster eller höger hands stämmor individuellt för varje melodi: tryck helt enkelt motsvarande

knapp, [L] (left) för vänster eller [R] (right) för höger. De olika inlärningsstegen nedan kan användas för vilken hand som helst.

Lesson 1 — Timing . . . . . . . . .I detta inlärningssteg övas enbart indelningen eller tidsförhållandet mellan tonerna.

Lesson 2 — Waiting . . . . . . . .I detta inlärningssteg väntar DGX-500/300 på Dig tills Du funnit rätt ton, innan musikstycket

spelar vidare.

Lesson 3 — Minus One . . . . .I detta inlärningssteg spelas melodin upp utan melodistämma och Du får tillfälle att själv

agera solist.

Lesson 4 — Both Hands . . . . .Detta inlärningssteg är i princip detsamma som ”Minus One”, dock med den skillnaden att

såväl vänster som höger hand är bortkopplade och Du får tillfälle att spela med båda händerna.

001

c Starta Lesson.

v När Du är klar, stoppa Lesson.

OBS

• Du kan också lämna Lesson genom att trycka upprepade gånger på

LESSON knapparna ([L] eller [R]) tills melodins namn visas i displayen.


Lesson 1 — Timing

I detta steg får Du arbeta med tidsförhållandet mellan

tonerna. I Lesson 1 spelar det ingen roll vilken tangent Du

slår an på klaviaturen. DGX-500/300 kontrollerar Din

”timing” och hur rytmiskt ”tight” Du spelar.

Lesson 2 — Waiting

Vill Du veta mer? Se sid 69.

I Lesson 2 övar Du på att spela de rätta tonerna som visas

i displayen. Ackompanjemanget gör paus och väntar på

Dig tills Du finner rätt ton.

Lesson 3 — Minus One

r1 Timing

Vill Du veta mer? Se sid 70.

I Lesson 3 blir en av stämmorna tystad och Du måste

spela denna i takt med rytmen.

Lesson 4 — Both Hands

r2 Waiting

r3 MinusOne

Vill Du veta mer? Se sid 70.

Lesson 4 fungerar som Lesson 3, förutom att stämmorna

för båda händer är tystade, och Du måste spela dessa i takt

med rytmen.

Lr4

BothHand

Vill Du veta mer? Se sid 71.

Grade

Steg 4 Lesson

DGX-500/300 har en inbyggd bedömningsfunktion som

kontrollerar Din övning och — precis som en riktig lärare

— talar om för Dig hur bra Du klarat av Din övning. Fyra

graderingar kan utdelas, beroende på Ditt framförande:

”OK”, ”Good”, ”Very Good” eller ”Excellent”.

Ändra Tempo

Vill Du veta mer? Se sid 72.

Du kan naturligtvis ändra tempot (hastigheten) enligt Ditt

tycke, så att Du kan spela svåra passager lite långsammare

för att senare gradvis öka tempot tills Du behärskar melodin

i normalt tempo.

z Tryck [TEMPO/TAP] knappen.

120 TEMPO

x Använd sifferknapparna för att ange

önskat tempo.

OBS

DGX-500/300 har också en praktisk Tap Tempo funktion som gör

att Du kan ”slå an” det nya tempot i verklig tid. (Se sid 40.)

19


20

Indikeringar i panelens display

DGX-500/300 är utrustad med en stor display med flera funktioner och som visar alla viktiga inställningar

för instrumentet. Detta kapitel ger kortfattade förklaringar till olika symboler och indikationer i displayen.

!7 Batteriindikator

!4 Anslagsindikator

!5 Harmony indikator

!6 Dual indikator

q Song/Voice/Style nummer och namn

w Pilknapparnas läge

001 Live!Gnd

!2 Sync Stop indikator

!3 Accompaniment On

indikator

!1 8va / 15va

q Song/Voice/Style nummer och namn

Denna del av displayen indikerar nummer och namn

för aktuellt vald Song, Voice eller Style. Här visas

också namn och aktuellt värde eller inställning för

funktioner och parametrar som valts via pilknapparna,

såväl som andra viktiga meddelanden kring handhavandet.

När tempoinställning aktiverats visas dess värde.

w Pilknapparnas läge

Med pilknapparna (på vardera sida om displayen)

får Du tillgång till en rad funktioner och inställningar

i DGX-500/300. Den aktuella funktion som är vald

indikeras av ett mörkt streck intill dess namn (som är

tryckt på panelen).

o Notsystem

!0 Klaviatur

e Indikatorer

001

i Song-spårsindikatorer

r Takt

t Taktslagsindikator

y Ackord

u Oktav indikator

e Indikatorer

Dessa indikerar vilket hanteringsläge DGX-500/300

befinner sig i, enligt nedan:

När sifferknapparna används

kommer ljudnummer att väljas.

Trycker man [START/STOP] knappen

startas uppspelning av Song.

När sifferknapparna används

kommer ljudnummer att väljas.

Trycker man [START/STOP] knappen

startas uppspelning av Style.

När sifferknapparna används

kommer Song nummer att väljas.

Trycker man [START/STOP] knappen

startas uppspelning av Song.

När sifferknapparna används

kommer Style nummer att väljas.

Trycker man [START/STOP] knappen

startas uppspelning av Style.


Takt

Här visas aktuellt taktnummer (Measure) i samband

med uppspelning av Song eller Style.

t Taktslagsindikator

Dessa markeringar (en stor, tre små) blinkar i följd

och i takt med Song eller Style. Den stora markeringen

indikerar första slaget i takten.

y Ackord

När en Song (med ackord) spelas upp visas här

aktuellt ackord och ackordstyp. När Style läge och

det automatiska ackompanjemanget utnyttjas visas

också ackord som spelas inom ackompanjemangssektionen

på klaviaturen.

u Oktav indikator

När en Song på diskett spelas upp och tondatan överskrider

gränserna för omfånget A-1 - C7 (DGX-500)

och E0 - G6 (DGX-300), blinkar en ”OVER” indikation

och Q eller W visas i displayen.

När en Song på diskett spelas och oktavinställningen

är höjd eller sänkt visas någon av +2, +1, –1 eller –2

indikeringarna i displayen.

i Song-spårsindikatorer

Vid Song in- och uppspelning indikerar dessa de olika

spårens status. (Se sid 63.)

o Notsystem / !0 Klaviatur

Dessa två företeelser i displayen visar och indikerar

på ett praktiskt och lättfattligt sätt aktuella toner som

spelas på klaviaturen. När en egen Song spelas upp

visas de olika melodi- eller ackordstonerna efterhand.

När Du själv spelar på klaviaturen visas vilka toner

Du spelar.

OBS

• För några enstaka specifika ackord kanske inte alla noter visas

på notsystemet i displayen p gr av begränsningar i displayens

utrymme.

Notställ

Stick ner nederkanten av det medföljande notstället i

spåret i bakre kanten av kontrollpanelen på DGX-500/

300.

Indikeringar i panelens display

!1 8va / 15va

Toner som spelas utanför det visade omfånget indikeras

med oktaveringsmarkeringar (”8va” eller ”15va”).

!2 Sync Stop indikator

Denna visas när Sync Stop funktionen är tillkopplad.

(Se sid 43.)

!3 Accompaniment On indikator

Denna visas när acompanjemangsautomatiken är

tillkopplad. (Se sid 39.)

!4 Anslagsindikator

Denna visas när anslagskänsligheten är tillkopplad.

(Se sid 32.)

!5 Harmony indikator

Denna visas här Harmony effekten är tillkopplad.

(Se sid 35.)

!6 Dual indikator

Denna visas när Dual funktionen är tillkopplad.

(Se sid 26.)

!7 Batteriindikator

Denna visas när batterierna börjar bli så dåliga att

instrumentet riskerar att inte längre fungera korrekt.

(Se sid 10.)

21


22

Portable Grand

Denna praktiska funktion gör att Du direkt kalla fram Grand Piano ljudet.

Spela med Portable Grand

Tryck [PORTABLE GRAND] knappen.

Genom att göra detta väljes automatiskt det speciella ”Stereo Sampled Piano”

Live!Grand ljudet.

Använd metronomen

1 Aktivera Tempo inställningen.

Tryck [TEMPO/TAP] knappen.

Aktuellt Tempo värde

068 TEMPO

F t

2 Ändra värdet.

Använd sifferknapparna för att ställa önskat Tempo värde, eller använd

[+]/[–] knapparna för att öka eller minska värdet.


3 Koppla in Metronome.

Tryck på [METRONOME] knappen.

För att koppla bort metronomen, tryck [METRONOME] knappen ännu en gång.

Ställ taktart för metronomen

Metronomen kan ställas för olika taktarter baserade på

fjärdedelsslag.

OBS

• Taktarten ändras automatiskt när en Style eller Song väljes.

Håll [METRONOME] knappen nertryckt (tills ”TIME

SIG” visas i displayen), och tryck sedan den av sifferknapparna

som motsvarar önskad taktart (se tabellen

till höger).

1 Indikerar taktslaget i takten.

Portable Grand

Sifferknapp Taktart

01 1/4 — Ingen taktartsmarkering (alla klick höga)

02 2/4

03 3/4

04 4/4

: :

15 15/4

0 Ingen taktartsmarkering (alla klick låga)

Indikerar aktuell taktart

04 TIME SIG

Justera volymen för metronomen

Du kan justera volymen för metronomen, individuellt gentemot allt annat ljud i DGX-500/300.

Volymomfånget är 000 - 127.

1 Kalla fram Metronome Volume inställningen.

Tryck den högra pilknappen tills ”MTR VOL” visas i displayen.

Indikerar att Metronome

Volume är valt

100 MTR VOL

Aktuell volym för metronomen

2 Ändra värdet.

Använd sifferknapparna för att ställa önskat värde för Metronome Volume,

eller använd [+]/[–] knapparna för att öka eller minska värdet.

1

Återkalla standardvärde

för Metronome Volume

För att återkalla det fabriksprogrammeradestandardvärdet

för metronomens

volym (100), tryck båda [+]/[–]

knapparna samtidigt (medan

Metronome Volume är valt).

23


24

Spela med ljuden

DGX-500/300 är utrustad med totalt 619 autentiska ljud — allt skapat med Yamahas sofistikerade

AWM (Advanced Wave Memory) tongenereringssystem. Dessa inkluderar 480 XG ljud,

plus speciella Split ljud, DJ ljud och trumset.

DGX-500/300 har också en Dual funktion som gör att Du kan kombinera två olika ljud i samma

tangent och spela dessa två tillsammans över hela klaviaturen.

Ljuden är uppdelade i olika instrumentkategorier, som alla angivits på panelen för att göra hanteringen praktisk.

För en komplett lista över de tillgängliga ljuden, se sid 91.

De speciella Split ljuden (#113 - #122) gör att Du kan spela med olika ljud inom olika omfång på klaviaturen

— t ex spela ett basljud med Din vänsterhand och ett piano med Din högerhand.

En speciell uppsättning DJ ljud (#615 - #619) ger dynamiska och spännande ljud som passar många av dagens

populära musikstilar. (Se sid 97.)

Voice läget är dessutom utrustat med speciella effektsektioner som gör att Du kan påverka ljuden. Dessa inkluderar

Reverb och Harmony, såväl som ”DSP” sektion som ger en rad olika effekter som tremolo, echo, distortion,

equalization och wah. (Se sid 34.)

Det finns även en Touch Sensitivity kontroll (sid 32) som bestämmer hur ljudet skall reagera på Ditt anslag.

DGX-500/300 inkluderar också speciella Drum Kit ljud — #123 - #134 — som gör att Du kan spela olika

trummor och rytminstrument på klaviaturen. (Se lista över Drum Kit ljud på sid 100.)

När ett ljud väljes kommer den DSP Type (sid 36) och Harmony Type (sid 37) som är mest lämpad för detta ljud

att automatiskt kallas fram.

Spela ett ljud

1 Tryck [VOICE] knappen.

001 Live!Gnd

Ljudets nummer och namn

001

2 Välj önskat ljudnummer.

Använd sifferknapparna. De olika ljudkategorierna och de nummer de spänner

över finns angivna på panelen. Det finns en komplett lista över tillgängliga ljud

på sid 91.

Indikerar att Voice läge är valt


Det finns två olika sätt att välja ljud: 1) slå direkt önskat ljudnummer med

sifferknapparna eller 2) använd [+]/[–] knapparna för att stega upp eller ner

i ljudlistan.

■ Med sifferknapparna

Slå siffrorna för ljudnumret enligt angivelsen på panelen. T ex, för att välja

ljud #109, tryck ”1” bland sifferknapparna och därefter ”0”, ”9”. För ljudnummer

som börjar med nollor (som t ex #042 eller #006), kan de inledande

nollorna uteslutas. I detta fall indikeras ljudnumret efter en kort paus.

109 Celesta

■ Med [+]/[–] knapparna

Tryck [+] knappen för att välja nästa ljudnummer och tryck [–] knappen

för att för att välja föregående ljud. Håller man någon av knapparna nertryckt

sker en kontinuerlig förflyttning genom numren.

3 Spela med det valda ljudet.

Eftersom antingen Song eller Style läge är aktivt i bakgrunden (enligt indikationen

i displayen), kan Du också spela upp Song respektive Styles när Du är i

Voice läge, genom att helt enkelt trycka [START/STOP] knappen. Den senast

valda Song eller Style kommer att spelas.

OBS

Spela med ljuden

• Varje ljud kallas automatiskt fram

med det mest lämpade oktavläget.

Därför kan det hända att

ett ljud låter en oktav högre eller

lägre än ett annat ljud, även om

man spelar samma tangent.

25


26

Spela med ljuden

Lista över Drum Kit Voice (ljud 123-134)

När något av panelens 12 Drum Kit ljud valts

kan Du spela trummor och andra rytminstrument

på klaviaturen.

Dual ljud

123 Std.Kit1

● När t ex 123 ”Standard Kit 1” är valt:

Dual funktionen gör att Du kan kombinera två olika ljud i en tangent. Det första

ljudet benämnes Main Voice, och väljes på normalt sätt. Det andra ljudet benämnes

Dual och väljes här. Du kan också ställa en rad parametrar individuellt för dessa

ljud som t ex separata volymer, oktavlägen, Reverb och DSP inställningar.

Tack vare detta kan Du skapa en optimal mixning för ljuden och framhäva det sätt

på vilket de blandas.

1 Koppla Dual ljud till eller från.

Tryck [DUAL] knappen.

C3

Nr Namn LCD

123 Standard Kit 1 Std.Kit1

124 Standard Kit 2 Std.Kit2

125 Room Kit Room Kit

126 Rock Kit Rock Kit

127 Electronic Kit Elct.Kit

128 Analog Kit AnlogKit

129 Dance Kit DanceKit

130 Jazz Kit Jazz Kit

131 Brush Kit BrushKit

132 Symphony Kit SymphKit

133 SFX Kit 1 SFX Kit1

134 SFX Kit 2 SFX Kit2

Surdo Mute

Hi Q

Scratch Pull

Click Noise

Metronome Bell

Surdo Open

Brush Tap

Whip Slap

Brush Slap

Scratch Push

Finger Snap

Castanet

Metronome Click

Sticks

Seq Click L

Open Rim Shot

Seq Click H

Brush Swirl

Side Stick

Brush Tap Swirl

Hand Clap

Snare Roll

Snare H Soft

Hi-Hat Closed

Bass Drum Soft

Hi-Hat Pedal

Bass Drum Hard

Hi-Hat Open

Bass Drum

Snare M

Crash Cymbal 1

Snare H Hard

Ride Cymbal 1

Floor Tom L

Floor Tom H

Tambourine

Low Tom

Cowbell

Mid Tom L

Mid Tom H

Vibraslap

High Tom

Bongo L

Chinese Cymbal

Conga H Open

Ride Cymbal Cup

Splash Cymbal

Timbale L

Crash Cymbal 2

Agogo L

Ride Cymbal 2

Bongo H

Maracas

Conga H Mute

Guiro Short

Conga L

Claves

Timbale H

Agogo H

Cuica Mute

Cabasa

Triangle Mute

Samba Whistle H

Shaker

Samba Whistle L

Guiro Long

Wood Block H

Wood Block L

Cuica Open

Triangle Open

Jingle Bell

Bell Tree

001 Live!Gnd

Indikerar att Dual är inkopplat

001


2 Välj en av parametrarna för Main och Dual ljuden.

Tryck [SETTING ▲] eller [SETTING ▼], upprepade gånger om så behövs,

tills önskat parameternamn visas i displayen.

104 M.Volume

3 Ställ parameterns värde.

Använd sifferknapparna eller [+]/[–] knapparna.

(Se listan över parametrar nedan.)

Main ljud och Dual ljud inställningar

Parametrarna nedan ger Dig tillgång till alla inställningar för såväl Main som Dual ljudet,

och Du får möjlighet att ändra eller framhäva ljuden individuellt.

• Main Volume • Dual DSP Level • Main DSP Level

• Dual Reverb Level • Main Reverb Level • Dual Octave

• Dual Voice • Dual Volume

● Parametrar

001

OBS

Spela med ljuden

• Dual funktionen blir inte tillgänglig

i samband med Lesson.

Parameterns namn Displayen Omfång/

anger

Inställning

Main Voice Volume M.Volume 0 – 127 Bestämmer volymen för Main ljudet, så att Du kan skapa en perfekt blandning

med Dual ljudet.

Dual Voice DSP D. DspLv1 0 – 127 Bestämmer hur mycket av Dual ljudets signal som sänds till DSP effekten.

Högre värde resulterar i kraftigare DSP effekt för Dual ljudet.

Main Voice DSP M. DspLv1 0 – 127 Bestämmer hur mycket av Main ljudets signal som sänds till DSP effekten.

Högre värde resulterar i kraftigare DSP effekt för Main ljudet.

Dual Voice Reverb D. RevLv1 0 – 127 Bestämmer hur mycket av Dual ljudets signal som sänds till Reverb effekten.

Högre värde resulterar i kraftigare Reverb effekt för Dual ljudet.

Main Voice Reverb M. RevLv1 0 – 127 Bestämmer hur mycket av Main ljudets signal som sänds till Reverb effekten.

Högre värde resulterar i kraftigare Reverb effekt för Main ljudet.

Dual Voice Octave D. Octave -2 – 2

(Octaves)

Detta bestämmer oktavläget för Dual ljudet.

Dual Voice Select D. Voice name 1 – 619 Här väljer Du Dual ljud.

Dual Voice Volume D. Volume 0 – 127 Bestämmer volymen för Dual ljudet, så att Du kan skapa en perfekt blandning

med Main ljudet.

27


28

Spela med ljuden

Split ljud

Split funktionen gör att Du kan spela med olika ljud inom olika omfång på klaviaturen.

Du kan t ex spela bas med Din vänsterhand och piano med Din högerhand.

1 Aktivera ett Split ljud.

Tryck på [SPLIT] knappen.

Detta kallar direkt fram senast valda Split ljud.

One Touch Setting

Splitpunkt

Split ljud Main ljud

113 AcB/Pno

Detta speciella ”ljud” är egentligen en praktiskt funktion som automatiskt väljer

ett passande ljud för den stil Du valt.

1 Välj ljud #000 (One Touch Setting).

One Touch Setting är valt

000 Live!Gnd

Du kan också koppla in One Touch Setting genom att trycka de båda [+]/[–]

knapparna samtidigt.

001

001

OBS

• Splitpunktsinställningen för

Split ljudet är densamma som för

ackompanjemanget. (Se sid 49.)


Transponering och stämning

Du kan också finstämma och ändra transponering (tonart) med Transpose och

Tuning funktionerna i DGX-500/300.

■ Transponering • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••

Transponeringen bestämmer tonarten för såväl melodiljudet som för bas/ackordsackompanjemanget

för den valda stilen. Den bestämmer också tonhöjden för Song.

Tack vare detta kan Du enkelt anpassa tonhöjden för DGX-500/300 med andra

instrument eller sångare, eller spela i andra tonarter utan att förändra fingrarnas

lägen på klaviaturen. Inställningar för transponeringen kan göras över ett omfång

av ±12 halvtoner (±1 oktav).

1 Välj Transpose funktionen.

Tryck den högra pilknappen, upprepade gånger om så behövs,

tills ”TRANSPOS” indikeras och visas i displayen.

Indikerar att Transpose är valt

Aktuellt Transpose värde

00 TRANSPOS

2 Ändra värdet.

Använd sifferknapparna för att ställa önskat transponeringsvärde (–12 - +12).

För att sänka tonhöjden, tryck och håll nere [–] knappen, samtidigt som Du

med sifferknapparna slår det önskade (negativa) värdet. Du kan också använda

[+]/[–] knapparna för att öka eller minska värdet. Hålles någon av knapparna

nertryckt ökar eller minskar värdet kontinuerligt.

001

OBS

Spela med ljuden

• Transpose funktionen har ingen

effekt på DJ ljuden (#615 - #619)

eller Drum Kit ljuden (#123 - #134).

Återkalla standardvärde

för Transpose

Om Du ändrat Transpose värdet

kan Du direkt återkalla standardinställningen

”00” genom att trycka

båda [+]/[–] knapparna samtidigt

(medan Transpose är valt).

29


30

Spela med ljuden

■ Stämning • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Med denna funktion kan Du finstämma tonhöjden för såväl melodiljudet som

för bas/ackordsackompanjemanget för den valda stilen. Den bestämmer också

finstämningen för Song. Tack vare detta kan Du perfekt finstämma gentemot

andra musikinstrument. Finstämningen kan justeras över ett omfång av ±100

(cirka ±1 halvton).

1 Välj Tuning funktionen.

Tryck den högra pilknappen, upprepade gånger om så behövs,

tills ”TUNING” indikeras och visas i displayen.

Indikerar att Tuning är valt

Aktuellt Tuning värde

000 TUNING

2 Ändra värdet.

Använd sifferknapparna för att ställa önskat stämningsvärde (–100 - +100).

För att sänka tonhöjden, tryck och håll nere [–] knappen, samtidigt som Du

med sifferknapparna slår det önskade (negativa) värdet. Du kan också använda

[+]/[–] knapparna för att öka eller minska värdet. Hålles någon av knapparna

nertryckt ökar eller minskar värdet kontinuerligt.

001

OBS

• Tuning funktionen har ingen

effekt på Drum Kit ljuden

(#123 - #134).

Återkalla standardvärde

för Tuning

Om Du ändrat Tuning värdet kan

Du direkt återkalla standardinställningen

”00” genom att trycka båda

[+]/[–] knapparna samtidigt (medan

Tuning är valt).


Pitch Bend omfång

DGX-500/300 har ett [PITCH BEND] hjul som gör att Du kan variera tonhöjden,

i verklig tid, medan Du spelar. Pitch Bend Range parametern bestämmer hur mycket

tonhöjden skall påverkas när [PITCH BEND] hjulet används.

Om man vid dess minimum-inställning vrider [PITCH BEND] hjulet upp eller ner,

ändrar detta tonhöjden med en halvton eller ett halvtonssteg i vardera rikningen.

I maximum-inställningen 12 ändras tonhöjden över ett omfång av ± en oktav (12

halvtoner). [PITCH BEND] hjulet påverkar ljuden som spelas i högerhands sektionen

på klaviaturen. (Det har ingen effekt på det automatiska ackompanjemanget.)

1 Välj Pitch Bend Range parametern.

Tryck den vänstra pilknappen, upprepade gånger om så behövs,

tills ”PB RANGE” visas i displayen.

Indikerar att Pitch Bend Range är valt

Aktuellt Pitch Bend Range värde.

02 PB RANGE

001

2 Ställ Pitch Bend Range värdet.

Använd sifferknapparna eller [+]/[–] knapparna för att ställa önskat omfång:

1 - 12 (halvtoner).

3 Spela på klaviaturen och vrid [PITCH BEND] hjulet.

Spela med ljuden

31


32

Spela med ljuden

Anslag och anslagskänslighet

Touch funktionen, d v s anslagskänsligheten, ger Dig dynamik och uttrycksmöjligheter

för ljuden genom att Du kan bestämma hur starkt eller svagt ljudet

skall vara, beroende på med vilken styrka Du slår an tangenterna.

Anslagskänsligheten kan kopplas till eller från enligt önskan med hjälp av

[TOUCH] knappen.

Anslagskänsligheten kan ställas in avseende hur DGX-500/300 skall svara på styrkan

i anslaget, och Du kan därför anpassa denna funktion så att den på bästa sätt motsvarar

Din egen spelstil.

1 Välj kontrollen för anslagskänslighet.

Tryck och håll [TOUCH] knappen nertryckt tills inställningen för anslagskänsligheten

visas i displayen.

2 Ändra värdet.

Använd sifferknapparna eller [+]/[–] knapparna för att välja önskad inställning:

1, 2 eller 3 (förklaras nedan).

● Inställningar:

Indikerar att Touch

funktionen är inkopplad

000 TUNING

2Medium

1 (Soft) Detta resulterar i en begränsad anslagskänslighet med ett relativt snävt

dynamiskt omfång, oavsett hur löst eller hårt Du slår an tangenterna.

2 (Medium) Detta resulterar i ett normalt dynamiskt omfång (svagt till starkt).

3 (Hard) Detta är anpassat för att spela svaga passager, och ger ett något större

dynamiskt omfång i det svagare volymområdet.

När Touch är frånkopplat, erhålles en konstant volym (motsvarande ett

anslagsvärde av 80) oavsett hur tangenter slås an.

001

Anslagskänslighetens aktuella inställning

001

Återkalla standardvärde

för anslagskänsligheten

För att återkalla det fabriksprogrammerade

standardvärdet för

anslagskänsligheten 2 (Medium),

tryck båda [+]/[–] knapparna samtidigt

(medan inställning för

anslagskänsligheten är valt).


Effekter

DGX-500/300 är utrustad med en mängd effekter som kan användas för att på olika sätt

framhäva ljuden. Det finns tre separata system av effekter — Reverb, DSP och Harmony

— och varje kategori har flera effekttyper som Du kan välja bland.

Reverb

Reverb effekten reproducerar det naturliga inflytande som akustiken i ett rum

eller en konsertsal har på ett ljud. Totalt åtta olika Reverb typer som simulerar

olika typer av miljöer finns tillgängliga.

1 Välj Reverb funktionen.

Aktuell Reverb typs nummer och namn.

1Hall1

Indikerar att Reverb är valt

2 Välj Reverb typ om så önskas.

Använd sifferknapparna eller [+]/[–] knapparna för att ställa in önskad typ av

Reverb. (Se sid 36 för en lista över tillgängliga typer av Reverb.) För att koppla

bort Reverb effekten, välj Reverb typ #9.

001

OBS

• Ytterligare tolv Reverb typer blir

tillgängliga när DGX-500/300

kontrolleras från en MIDI apparat.

(För detaljer, se sid 104.)

OBS

• Varje Style i DGX-500/300

har sin egen individuella Reverb

inställning.

• Du kan också bestämma Reverb

Level, d v s effektens inflytande.

(Se sid 27.)

Återkalla standardvärde

för typ av Reverb

Om Du ändrat typ av Reverb kan

Du direkt återkalla standardinställningen

genom att trycka båda

[+]/[–] knapparna samtidigt (medan

Reverb är valt).

33


34

Effekter

DSP

DSP effektsektionen erbjuder många distortions och chorus effekter plus en

mängd andra användbara och dynamiska effekter som kan användas för att

framhäva och på olika sätt påverka ljuden. Bland dessa olika effekter finner

Du t ex Reverse Gate Reverb, Phaser, Rotary Speaker, Tremolo, Echo, Delay,

Distortion, Equalization och Wah. Totalt 38 DSP typer finns tillgängliga.

1 Välj DSP funktionen.

Tryck den högra pilknappen, upprepade gånger om så behövs,

tills det mörka strecket markerar DSP.

Aktuell DSP typs nummer och namn.

06 Stage2

Indikerar att DSP är valt

2 Välj DSP typ om så önskas.

Använd sifferknapparna eller [+]/[–] knapparna för att ställa in önskad typ

av DSP. (Se sid 36 för en lista över tillgängliga typer av DSP.) För att koppla

bort DSP effekten, välj DSP typ #39.

001

OBS

• Varje ljud i DGX-500/300 har sin

egen individuella DSP inställning.

• Ytterligare 51 DSP typer blir

tillgängliga när DGX-500/300

kontrolleras från en MIDI apparat.

(För detaljer, se sid 104.)

• Du kan också bestämma DSP

Level, d v s effektens inflytande.

(Se sid 27.)

Återkalla standardvärde

för typ av DSP

Om Du ändrat typ av DSP kan Du

direkt återkalla standardinställningen

genom att trycka båda [+]/[–]

knapparna samtidigt (medan DSP

är valt).


Harmony

Harmony sektionen innehåller en rad effekter som påverkar melodistämman i

huvudsak när Du spelar i kombination med det automatiska ackompanjemangets

stilar på DGX-500/300. Totalt 26 Harmony typer finns tillgängliga.

Tremolo, Trill och Echo effekter kan användas även när ackompanjemangsautomatiken

är frånkopplad. Det finns fem olika Harmony typer som skapar

hela ackord (toner som lägges till melodistämman) enligt det ackord som spelas

i ackompanjemanget.

1 Koppla in Harmony effekten.

Tryck på [HARMONY] knappen.

2 Välj Harmony funktion.

Tryck den vänstra pilknappen, upprepade gånger om så behövs,

tills det mörka strecket markerar HARMONY.

Aktuell Harmony typs nummer och namn.

03 Block

Indikerar att Harmony är tillkopplat Indikerar att Harmony är valt

3 Välj Harmony typ om så önskas.

Använd sifferknapparna eller [+]/[–] knapparna för att ställa in önskad typ

av Harmony. (Se sid 37 för en lista över tillgängliga typer av Harmony.)

001

VIKTIGT

Effekter

• För de fem första Harmony

typerna (Duet, Trio, Block,

Country och Octave), måste

ackord spelas inom ackompanjemangssektionen

på klaviaturen.

• Hastigheten för Trill, Tremolo

och Echo effekterna beror på

Tempo inställningen (sid 37).

OBS

• Varje ljud i DGX-500/300 har

sin egen individuella Harmony

inställning.

Återkalla standardvärde

för typ av Harmony

Om Du ändrat typ av Harmony

kan Du direkt återkalla standardinställningen

genom att trycka

båda [+]/[–] knapparna samtidigt

(medan Harmony är valt).

35


36

Effekter

■ Effekttyper

● Reverb typer

Nr Reverb typ Namn i displayen Beskrivning

1 Hall 1 Hall1 Konsertsal.

2 Hall 2 Hall1

3 Room 1 Room1 Litet rum.

4 Room 2 Room2

5 Stage 1 Stage1 För soloinstrument.

6 Stage 2 Stage2

7 Plate 1 Plate1 Simulerat plåt reverb.

8 Plate 2 Plate2

9 Off Off Ingen effekt.

● DSP typer

Nr DSP typ Namn i displayen Beskrivning

1 Hall 1 Hall1 Konsertsal.

2 Hall 2 Hall2

3 Room 1 Room1 Litet rum.

4 Room 2 Room2

5 Stage 1 Stage1 För soloinstrument.

6 Stage 2 Stage2

7 Plate 1 Plate1 Simulerat plåt reverb.

8 Plate 2 Plate2

9 Early Reflection 1 ER1 Endast kort reflex.

10 Early Reflection 2 ER2

11 Gate Reverb Gate1 Tunnel reverb som klipps av ganska snabbt.

12 Reverse Gate Gate2 Som Gate Reverb men med omvänd reverb effekt.

13 Chorus 1 Chorus1 Konventionella chorus som ger varm fyllighet.

14 Chorus 2 Chorus2

15 Flanger 1 Flanger1 Tydlig tre-fas modulation med något metalliskt ljud.

16 Flanger 2 Flanger2

17 Symphonic Symphony Exceptionellt djup chorus effekt.

18 Phaser Phaser Tydlig metallisk modulation med fasförskjutningar.

19 Rotary Speaker 1 Rotary1 Simulerad roterande högtalare.

20 Rotary Speaker 2 Rotary2

21 Tremolo 1 Tremolo1 Fyllig tremolo effekt med både volym- och tonhöjdsmodulation.

22 Tremolo 2 Tremolo2

23 Guitar Tremolo Guitar Tremolo Simulerat elgitarr tremolo.

24 Auto Pan AutoPan Automatisk panorering som byter ljudposition (vänster, höger, fram, bak).

25 Auto Wah AutoWah Kontinuerligt svepande ”wah” filter.

26 Delay Left - Center -

Right

DelayLCR Individuella fördröjningar för vänster, höger och center stereo position.

27 Delay Left - Right DelayLR Direkt fördröjning för varje stereokanal och två separata återkopplade.

28 Echo Echo Stereofördröjning med individuell återkopplingsnivå för varje kanal.

29 Cross Delay CrossDly Komplex effekt som ”studsar” mellan vänster och höger kanal.

30 Karaoke Karaoke Djup, uttalad ekoeffekt.

31 Distortion Hard D Hard Hård distortionseffekt.

32 Distortion Soft D Soft Mjuk, varm distortion.

33 Overdrive Overdrv Naturlig distortion som en överstyrd förstärkare.

34 Amp Simulation AmpSimu Karaktäristiskt ljud av en gitarrförstärkare/högtalare.

35 EQ Disco EQ Disco Equalizer av discotyp som framhäver höga och låga frekvenser, typisk för

disco musik.

36 EQ Telephone EQ Tel Minskar höga och låga frekvenser för att simulera ljudet genom en telefon.

37 3Band EQ 3BandEQ Equalizer med tre separata frekvensband.

38 2Band EQ 2BandEQ Equalizer med två separata frekvensband.

39 No Effect Off Ingen effekt


● Harmony typer

Nr Harmony typ Namn i displayen Beskrivning

Effekter

1 Duet Duet Harmony typerna 1 - 5 är tonhöjdsbaserade och adderar en, två eller

2 Trio Trio

3 Block Block

4 Country Country

5 Octave Octave

tre harmonitoner till en enkel melodistämma som spelas i höger hand.

Dessa typer ljuder endast när ett ackord spelas i ackompanjemangssektionen

på klaviaturen.

6 Drill 1/4 not Tril1/4 Typerna 6 - 26 är rytmbaserade effekter som lägger till utsmyckningar

eller fördröjda repeteringar i takt med det automatiska

7 Drill 1/6 not Tril1/6

3 ackompanjemanget. Dessa typer ljud oavsett om det automatiska

ackompanjemanget är tillkopplat eller ej; dess verkliga hastighet är

emellertid beroende av Tempo inställningen (sid 40). De individuella

8 Drill 1/8 not Tril1/8

notvärdena för varje typ gör att Du kan synkronisera effekten perfekt

mot rytmen.

9 Drill 1/12 not Tril1/12

3 Triol inställningar finns också tillgängliga: 1/6 = fjärdedels trioler,

1/12 = åttondels trioler, 1/24 = sextondels trioler.

10 Drill 1/16 not Tril1/16

11 Drill 1/24 not Tril1/24

12 Drill 1/32 not Tril1/32

13 Tremolo 1/4 not Trem1/4

14 Tremolo 1/6 not Trem1/6

15 Tremolo 1/8 not Trem1/8

16 Tremolo 1/12 not Trem1/12

17 Tremolo 1/16 not Trem1/16

18 Tremolo 1/24 not Trem1/24

19 Tremolo 1/32 not Trem1/32

20 Eko 1/4 not Echo1/4

21 Eko 1/6 not Echo1/6

22 Eko 1/8 not Echo1/8

23 Eko 1/12 not Echo1/12

24 Eko 1/16 not Echo1/16

25 Eko 1/24 not Echo1/24

26 Eko 1/32 not Echo1/32

3

3

3

3

3

3

3

• Trill effekttyperna (6 - 12) skapar en tvåtoners drill (alternerande

toner) när två toner hålles nere.

• Tremolo effekttyperna (13 - 19) repeterar alla toner (upp till fyra)

som hålles nere.

• Echo effekttyperna (20 - 26) skapar en fördröjd repetering av alla

spelade toner.

37


38

Välj och spela kompstilar

DGX-500/300 har dynamiska rytm/ackompanjemangsmönster — och även ljudval lämpliga

för varje mönster — för en rad populära musikstilar.

Det finns totalt 135 olika stilar, uppdelade i flera olika kategorier. Varje stil har flera olika ”sektioner” — Intro,

Main A och B samt Ending — som gör att Du effektfullt kan variera ackompanjemanget medan Du spelar.

Det automatiska ackompanjemangets funktioner som är inbyggda tillsammans med rytmen, ger en spännande

instrumental uppbackning till Din musik och kontrolleras av de ackord Du spelar. Ackompanjemangsautomatiken

delar effektivt klaviaturen i två sektioner; den övre används för att spela melodistämman och den nedre

(som standard inställt vid tangenten F#2 och nedåt) för det automatiska ackompanjemanget.

DGX-500/300 är också utrustad med den bekväma Dictionary funktionen (sid 50). Dictionary ger Dig ett inbyggt

”uppslagsverk” som lär Dig hur man spelar det ackord Du angett, genom att visa Dig korrekta toner och tangenter

i displayen.

DGX-500/300 kan också, tack vare sin inbyggda diskettstation, utnyttja den medföljande disketten eller disketter

med Style File data som finns att köpa i handeln, som gör att Du kan ladda in ytterligare stilar (mönster för det

automatiska ackompanjemanget) i instrumentet. Style File data laddas in individuellt som Style nummer 136,

och kan spelas precis som de fabriksgjorda stilarna.

Välj en kompstil

1 Tryck [STYLE] knappen.

001 8BtModrn

Stilens nummer och namn

001

2 Välj önskat stilnummer.

Använd sifferknapparna. De olika stilkategorierna och de nummer de

spänner över finns angivna på panelen. Det finns en komplett lista över

tillgängliga stilar på sid 98.

Stilnummer väljes på samma sätt som ljudnummer (se sid 25). Du kan

använda sifferknapparna för att direkt slå önskat stilnummer, eller använda

[+]/[–] för en stegvis förflyttning upp eller ner genom stilarna.

Indikerar att Style läge är valt


Spela med kompstil

Panelknapparna nedan fungerar som kontroller för stilen och ackompanjemanget.

Tryckning på denna knapp alternerar

mellan till- och frånkoppling

av bas- och ackordsackompanjemanget.

(Se nedan.)

Tryckning på denna knapp alternerar

mellan till- och frånkoppling av

Sync Stop funktionen. (Se sid 43.)

1 Koppla in det automatiska ackompanjemanget.

Tryck [ACMP] knappen för att koppla in det automatiska ackompanjemanget.

2 Starta ackompanjemanget.

Detta kan göras på något av följande sätt:

Tryckning på denna knapp alternerar

mellan till- och frånkoppling av

Sync Start funktionen. (Se sid 40.)

Tryckning på denna knapp startar

respektive stoppar uppspelning

av ackompanjemanget.

■ Tryck [START/STOP] knappen

Rytmen startar utan bas eller ackordsackompanjemang. Den senast valda

Main A eller B sektionen kommer att spela.

Välj och spela kompstilar

Denna kontrollerar Intro

och Ending sektionerna.

(Se sid 41, 42.)

Tryckning på denna knapp växlar

mellan Main A och Main B sektionerna

och lägger automatiskt till

ett fill-in mönster innan bytet av

sektion sker. (Se sid 45.)

Indikerar att ackompanjemangsautomatiken är inkopplad.

39


40

Välj och spela kompstilar

Du kan välja Main A eller B sektion genom att trycka [MAIN A/B] knappen

innan Du trycker [START/STOP] knappen. (Displayen visar för ett kort

ögonblick den valda sektionen: ”MAIN A” eller ”MAIN B”.)

■ Använd Tap Tempo för att starta

Med denna användbara funktion kan Du slå an hastigheten (tempot) för

det automatiska ackompanjemanget och automatiskt få det att starta i det

anslagna tempot.

Indikerar vald sektion (Main A eller B).

Slå helt enkelt an [TEMPO/TAP] knappen fyra gånger (eller tre gånger för

en 3/4-taktart), och ackompanjemanget kommer att starta automatiskt i det

tempo Du slog an. Du kan också ändra tempo medan ackompanjemanget

spelar genom att slå an [TEMPO/TAP] knappen två gånger i önskat tempo.

MAIN A

■ Använd Sync Start

DGX-500/300 har också en Sync Start funktion som gör att Du kan starta

rytm/ackompanjemang genom att helt enkelt slå an en tangent på klaviaturen.

För att använda Sync Start, tryck först [SYNC START] knappen (pilarna vid

Beat indikeringen blinkar för att visa att Sync Start är aktiverat), och slå sedan

an någon tangent på klaviaturen. (När det automatiska ackompanjemanget är

aktiverat, slå an en tangent eller spela ett ackord inom ackompanjemangssektionen

på klaviaturen.)

Ackompanjemangssektionen


Välj och spela kompstilar

Starta med ett introduktionsmönster

Varje stil har sin egen två- eller fyratakters Intro sektion. När den används tillsammans med ackompanjemangsautomatiken

inkluderar många Intro sektioner också harmonibyten och andra utsmyckningar som framhäver Ditt

framförande.

För att starta med en Intro sektion:

1) Tryck [MAIN/AUTO FILL] knappen för att välja vilken sektion som skall följa (A eller B)

efter introduktionen.

2) Tryck [INTRO ENDING] knappen.

För att verkligen starta introduktionsmönstret och ackompanjemanget, tryck [START/STOP] knappen.

Använd Sync Start med en Intro sektion

Du kan också använda Sync Start funktionen med en speciell introduktion till den valda stilen.

Att använda Sync Start med en Intro sektion:

1) Tryck [MAIN/AUTO FILL] knappen, för att välja vilken sektion (A eller B) som skall följa efter introduktionen.

2) Tryck [INTRO ENDING] knappen.

Indikerar vald sektion (Main A eller B).

MAIN A

Indikerar klarläge för Intro.

INTRO≥A

Indikerar vald sektion (MAIN A eller B).

MAIN A

Indikerar klarläge för Intro.

INTRO≥A

3) Tryck [SYNC START] för att aktivera synkroniserad start, och starta Intro sektionen och ackompanjemanget

genom att spela någon tangent på klaviaturen. (När ackompanjemangsautomatiken är tillkopplad, spela en

tangent eller ackord inom ackompanjemangssektionen på klaviaturen.)

Ackompanjemangssektionen

41


42

Välj och spela kompstilar

3 Byt ackord med det automatiska ackompanjemanget.

Prova och spela några ackord efter varandra med Din vänsterhand och lägg

märke till hur bas och ackordsackompanjemang ändras enligt de ackord Du

spelar. (Se sid 47 för mer information kring hur ackompanjemangsautomatiken

används.)

4 Stoppa ackompanjemanget.

Du kan göra detta på något av tre följande sätt:

■ Tryck [START/STOP] knappen

Rytmen/ackompanjemanget stoppar omedelbart.

■ Använd en Ending sektion

Tryck [INTRO ENDING] knappen. Ackompanjemanget stoppar efter att

det avslutande mönstret spelat klart.

■ Tryck [SYNC START] knappen

Detta stoppar omedelbart ackompanjemanget och aktiverar automatiskt

Sync Start, vilket gör att Du kan åter starta ackompanjemanget genom att

helt enkelt spela ett ackord eller en tangent inom sektionen för det automatiska

ackompanjemanget på klaviaturen.

TIPS

• [ACMP] knappen kan användas

för att koppla bas/ackordsackompanjemang

till och från medan

man spelar — gör att Du kan

skapa dynamiska breakeffekter

i Ditt framförande.

• Du kan använda Sync Stop

funktionen för att skapa liknande,

ännu mer påtagliga effekter.

Med Sync Stop tillkopplat (sid 43),

kan Du kontrollera break i rytm

och ackompanjemang genom att

helt enkelt släppa upp fingrarna

från tangenterna. Så länge Du

spelar och håller tangenterna

nertryckta fortsätter ackompanjemanget.

När Du släpper upp

stoppas ackompanjemanget.

Du kan också använda denna

funktion för att skapa spännande

rytmiska effekter, ackordsstötar

och markeringar genom att spela

staccato ackord.

OBS

• Ackord som spelas ackompanjemangssektionen

på klaviaturen

tolkas och återges även när

ackompanjemanget är stoppat.

Detta ger en ”split keyboard”

effekt med bas och ackord i

vänster hand och det normalt

valda ljudet i höger hand.

OBS

• Genom att trycka [INTRO

ENDING] knappen två gånger

i snabb följd gör avslutningsmönstret

ett ritardando

(långsamt avstannande).


Sync Stop

Med denna praktiska funktion kan Du stoppa (eller pausa) ackompanjemanget

genom att släppa upp fingrarna från ackompanjemangsomfånget på klaviaturen.

Genom att spela ackordet igen återstartas det automatiska ackompanjemanget.

Detta är idealiskt för att lägga in dynamiska break i Ditt framförande — att t ex

kort stoppa rytm och ackompanjemang medan Du spelar ett melodiskt mellanspel

eller solo med Din högra hand.

1 Tryck [ACMP] knappen.

Detta för att koppla in ackompanjemangsautomatiken.

2 Tryck [SYNC STOP] knappen.

Genom att koppla in Sync Stop innan det automatiska ackompanjemanget

startas kopplas även Sync Start in.

3 Spela ett ackord på klaviaturen (inom ackompanjemangsautomatik

sektionen).

Det automatiska ackompanjemanget startar så snart Du spelar ett ackord

på klaviaturen.

4 Stoppa ackompanjemanget genom att släppa upp ackordet.

Ackompanjemangssektionen

Välj och spela kompstilar

Indikerar att ackompanjemangsautomatiken är inkopplad.

Indikerar att Sync Stop är inkopplat.

5 För att åter starta ackompanjemanget, spela ett ackord.

För att koppla bort Sync Stop, tryck [SYNC STOP] knappen ännu en gång.

För att fullständigt stoppa det automatiska ackompanjemanget, tryck [START/STOP] knappen.

43


44

Välj och spela kompstilar

Ändra tempo

Tempot för uppspelningen av en kompstil kan justeras över ett omfång av

32 - 280 bpm (beats per minut = slag per minut).

1 Aktivera Tempo inställningen.

Tryck [TEMPO/TAP] knappen.

Aktuellt Tempo värde

120 TEMPO

2 Ändra värdet.

Använd sifferknapparna för att ställa önskat värde för Tempo,

eller använd [+]/[–] knapparna för att öka eller minska värdet.

001

OBS

• När ackompanjemangsuppspelning

är stoppad och en ny stil

väljes, erhålles standardtempot

för denna stil automatiskt.

Byter man stil under pågående

uppspelning, bibehålles det

senast valda tempot. (Tack vare

detta kan Du behålla samma

tempo, även om Du byter stil.)

Återkalla standardvärde

för Tempo

Varje Song och Style har programmerats

med ett individuellt

standardvärde för Tempo.

Om Du ändrat Tempo värdet

kan Du direkt återkalla standardinställningen

genom att trycka

båda [+]/[–] knapparna samtidigt

(medan Tempo är valt).

TIPS

• Du kan också använda den

praktiska Tap Tempo funktionen

för att ändra tempo genom att

”slå an” ett nytt i verklig tid.

(Se sid 40.)


MAIN/AUTO FILL (Main A/B och Fill-ins)

Medan ackompanjemanget spelar kan Du lägga till variationer i rytmen/ackompanjemanget

genom att trycka [MAIN/AUTO FILL] knappen. Detta växlar mellan

Main A och Main B sektionerna, och spelar automatiskt ett fill-in mönster som på

ett naturligt sätt leder till nästa sektion. T ex, om det är Main A sektionen som spelar,

kommer en tryckning på denna knapp att automatiskt spela ett fill-in mönster,

därefter följt av Main B sektionen. (Se illustrationen nedan.)

Du kan också välja Main A eller B sektionen som utgångsläge genom att trycka

[MAIN/AUTO FILL] knappen innan stilen startas.

Om fill-in mönstren

Om Du trycker [MAIN/

AUTO FILL] knappen före

det fjärde taktslaget...

taktslag

Välj och spela kompstilar

OBS

Detta visas medan fill-in mönstret spelas.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Om Du trycker [MAIN/

AUTO FILL] knappen här,

efter fjärde taktslaget...

...spelas omedelbart

ett fill-in mönster fram till

taktens slut...

Fill A≥B

...och Main A eller

B sektionen börjar

här.

första takten andra takten tredje takten

...spelas ett fill-in

mönster härifrån...

...och Main A eller

B sektionen börjar

härifrån.

• Rytmljud och fill-in sektioner

blir inte tillgängliga när någon av

Pianist stilarna (#124 - #135)

valts.

45


46

Välj och spela kompstilar

Justera ackompanjemangsvolymen

Uppspelningsvolymen för ackompanjemanget kan justeras. Denna volymkontroll

påverkar enbart volymen för ackompanjemangsstilen. Volymomfånget sträcker sig

mellan 000 - 127.

1 Välj funktionen för ackompanjemangsvolym.

Tryck den vänstra pilknappen, upprepade gånger om så behövs,

tills ”ACMP VOL” indikeras och visas i displayen.

Indikerar att ackompanjemangsvolym valts

Aktuellt värde för ackompanjemangsvolymen

100 ACMP VOL

2 Ändra värdet.

Använd sifferknapparna för att ställa önskat värde för ackompanjemangsvolymen

(000 - 127). Du kan också använda [+]/[–] knapparna för att öka

eller minska värdet. Genom att hålla någon av knapparna nertryckt, ökas

eller minskas värdet kontinuerligt.

001

OBS

• Ackompanjemangsvolymen

kan bara ställas när Style läge

är aktiverat.

Återkalla standardvärde

För att återkalla standardvärde för

ackompanjemangsvolymen (100),

tryck båda [+]/[–] knapparna samtidigt

(medan ACMP VOL är valt).


Använd ackompanjemangsautomatik — Multi Fingering

När den funktionen för det automatiska ackompanjemanget är tillkopplad (sid 39),

genererar den automatiskt bas och ackordsackompanjemang som Du kan spela

tillsammans med, tack vare en speciell Multi Fingering teknik. Du byter ackord i

ackompanjemanget genom att spela tangenter inom ackompanjemangssektionen

på klaviaturen med ”Single Finger” eller ”Fingered” teknik. Med Single Finger

räcker det med en, två eller tre fingrar för att få kompletta ackord (se Single Finger

ackord nedan). Fingered innebär att Du spelar ackorden på vanligt sätt. DGX-500/300

”förstår” automatiskt vilken typ Du spelar och genererar ackorden utifrån detta.

■ Single Finger ackord • •••••••••••••••••••••••••••••

De ackord som kan erhållas i Single Finger är dur, moll, septim och mollseptim.

Illustrationen nedan visar hur man erhåller de fyra typerna av ackord. (Tonarten C

används som exempel; alla andra tangenter följer samma regler. T ex, Bb7 spelas

med Bb och A.)

C Cm C7 Cm7

För att spela ett dur-ackord:

Tryck ackordets grundton.

För att spela ett moll-ackord:

Tryck ackordets grundton

tillsammans med en svart

tangent till vänster om denna.

För att spela ett septimackord:

Tryck ackordets

grundton tillsammans med

en vit tangent till vänster

om denna.

■ Fingered ackord• •••••••••••••••••••••••••••••••••

Med tonarten C som exempel visas nedan en tabell över vilka typer av ackord

som kan spelas med Fingered läge.

● Fingered ackord i tonarten C

C

Csus4

CmM7

C (9)

7

( )

( )

C (9) C6

C 6(9)

CM7

Caug CM 7aug

Cm Cm(9) Cm6 Cm7

CmM (9)

7

( )

C (#11)

7

( )

( )

( )

* Toner inom parentes är inte nödvändiga; ackorden kommer att tolkas utan dem.

( )

Cm7 b5 CmM7 b5

C (13)

7

( )

C (#9)

7

( )

( )

Cdim Cdim7

C b5

7

CM7 (9) CM 7(#11)

C aug

7

( )

( )

C7

Välj och spela kompstilar

( )

( )

C sus4

7

( )

För att spela ett mollseptimackord:

Tryck ackordets

grundton tillsammans med

en svart och en vit tangent

till vänster om denna.

C(b5)

Cm7

(9)

C (b9)

7

( )

( )

C 1+2+5

CM7b5 Cm7 (11)

( )

C (b13)

7

( )

47


48

Välj och spela kompstilar

Ackordstyp / [förkortning] Förekommande toner Ackord (C) Visas

Dur 1 - 3 - 5 C C

Nona [(9)] 1 - 2 - 3 - 5 C(9) C(9)

Sexackord [6] 1 - (3) - 5 - 6 C6 C6

Sex add9 [6 9] 1 - 2 - 3 - (5) - 6 C6(9) C6(9)

Stor septim [maj7] 1 - 3 - (5) - 7 eller

1 - (3) - 5 - 7

Cmaj7 CM7

Stor septim add 9 [M7(9)] 1 - 2 - 3 - (5) - 7 Cmaj7 9 CM7(9)

Stor septim med överstigande 11 [maj7#11] 1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 eller

1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7

Cmaj7#11 CM7(#11)

Förminskad kvint [–5] 1 - 3 - b5 C(–5) Cb5

Stor septim med förminskad kvint [maj7–5] 1 - 3 - b5 - 7 Cmaj7–5 CM7b5

Förhållen kvart [sus4] 1 - 4 - 5 Csus4 Csus4

Överstigande [aug] 1 - 3 - #5 C+ Caug

Stor septim med överstigande kvint [maj7aug] 1 - (3) - #5 - 7 Cmaj7aug CM7aug

Moll [m] 1 - b3 - 5 Cm Cm

Moll add nona [m(9)] 1 - 2 - b3 - 5 Cm(9) Cm(9)

Mollsex [m6] 1 - b3 - 5 - 6 Cm6 Cm6

Mollseptim [m7] 1 - b3 - (5) - b7 Cm7 Cm7

Mollnona [m7(9)] 1 - 2 - b3 - (5) - b7 Cm7(9) Cm7(9)

Moll elva [m7(11)] 1 - (2) - b3 - 4 - 5 - (b7) Cm7(11) Cm7(11)

Moll med stor septim [mmaj7] 1 - b3 - (5) - 7 Cm maj7 CmM7

Mollnona med stor septim [mmaj7(9)] 1 - 2 - b3 - (5) - 7 Cm maj7(9) CmM7(9)

Mollseptim med förminskad kvint [m7–5] 1 - b3 - b5 - b7 Cm7–5 Cm7b5

med Moll

b3 - b5 - 7 Cm7–5 CmM7b5

Förminskat [dim] 1 - b3 - b5 Cdim Cdim

Förminskat septim [dim7] 1 - b3 - b5 - 6 Cdim7 Cdim7

Septim [7] 1 - 3 - (5) - b7 eller

1 - (3) - 5 - b7

C7 C7

Septim med förminskad nona [7(–9)] 1 - b2 - 3 - (5) - b7 C7(–9) C7(b9)

Septim add förminskad tretton [7(–13)] 1 - 3 - 5 - b6 - b7 C7(–13) C7(b13)

Septimnona [7(9)] 1 - 2 - 3 - (5) - b7 C7 9 C7(9)

Septim med överstigande elva [7(#11)] 1 - (2) - 3 - #4 - 5 - b7 eller

1 - 2 - 3 - #4 - (5) - b7

C7+11 C7(#11)

Septim add tretton [7(13)] 1 - 3 - (5) - 6 - b7 C7 13 C7(13)

Septim med överstigande nona [7(#9)] 1 - #2 - 3 - (5) - b7 C7+9 C7(#9)

Septim med förminskad kvint [7–5] 1 - 3 - b5 - b7 C7–5 C7b5

Septim med överstigande kvint [7aug] 1 - 3 - #5 - b7 C7aug C7aug

Septim med förhållen kvart [7sus4] 1 - 4 - (5) - b7 C7sus4 C7sus4

En plus två plus fem [1+2+5] 1 - 2 - 5 C1+2+5 C

OBS

• Toner inom parentes kan uteslutas.

• Spelas en oktav återges ett

ackompanjemang som enbart

baseras på grundtonen.

• Spelas en ren kvint (1 + 5) återger

ackompanjemanget enbart

grundton och kvint vilket kan

användas i såväl moll som dur.

• I tabellen är alla ackorden i

”grundläge” men andra inversioner

kan användas — med

följande undantag:

m7, m7–5, 6, m6, sus4, aug,

dim7, 7–5, 6(9), 1+2+5.

• Inversion av 7sus4 och 7–11

ackord tolkas inte om tonen

inom parentes uteslutes.

• Det kan hända att ackompanjemangsautomatiken

inte byter

när närliggande ackord spelas

i en följd (t ex ett mollackord följt

av mollseptim).

• Om enbart två toner spelas produceras

ett ackord baserat på

föregående spelat ackord men

med basen kontrollerad av den

nedersta av de två tonerna.


Ställ splitpunkt

Med Split Point bestämmer man den högsta tangenten för ackompanjemangssektionen.

Ackompanjemanget kan spelas på tangenterna upp till och inklusive

den valda splitpunktstangenten.

Ackompanjemangssektion

Splitpunkt

1 Välj Split Point kontrollen.

Tryck och håll nere [SPLIT] knappen tills ”S_POINT” visas i displayen.

Aktuell splitpunkt

054 S–POINT

Den aktuella splitpunkten visas också

på klaviaturbilden i displayen.

2 Ändra värdet.

Använd sifferknapparna eller [+]/[–] knapparna för att välja önskat värde

för splitpunkten: 0 (C-2) - 127 (G8).

För att lämna Split Point inställningen, gå helt enkelt till en annan funktion

eller operation.

001

Välj och spela kompstilar

OBS

• Inställningen påverkar också

splitpunkten för de speciella

Split ljuden.

Återkalla standardvärde

Om Du ändrat Split Point inställningen

kan Du direkt återkalla

standardinställningen ”54” (F#2),

genom att trycka båda [+]/[–] knapparna

samtidigt (medan Split Point

är valt).

49


50

Välj och spela kompstilar

Dictionary

Dictionary funktionen är bokstavligt talat ett ”uppslagsverk” som visar vilka toner

ett ackord är uppbyggt utav. Funktionen är idealisk när Du vet namnet på ett ackord

och snabbt vill ta reda på hur det skall spelas.

1 Tryck [DICTIONARY] knappen.

2 Specificera grundtonen för ackordet.

Slå an den tangent på klaviaturen som motsvarar önskad grundton (enligt

texten nedanför tangenterna, vid ”CHORD ROOT” och till höger därom).

Tryckning på denna tangent väljer

grundtonen G.

Dict.

3 Specificera typ av ackord (dur, moll, septim, etc).

Slå an den tangent på klaviaturen som motsvarar önskad ackordstyp (enligt

texten nedanför tangenterna, vid ”CHORD TYPE” och till höger därom).

Tryckning på denna tangent

väljer maj7 ackordstyp (M7).

Dict.

Dict.

Hur ackordet noteras

Ackordets individuella toner på klaviaturen

001

001

001

VIKTIGT

Ackordets namn (grundton och typ)

• När [DICTIONARY] knappen

trycks blir ackompanjemangsautomatiken

automatiskt inkopplad.

OBS

• För några få ackord kanske inte

alla toner noteras i displayen.

Detta p gr av begränsningar i

displayens utrymme.

• Du kan också visa invertering

av ackorden med hjälp av [+]/[–]

knapparna.


4 Spela ackordet.

Spela ackordet (enligt indikationen i displayen) inom ackompanjemangssektionen

på klaviaturen. Ackordets namn kommer att blinka (och en liten

bekräftande signal kommer att spelas) när korrekta tangenter slås an.

(Inversioner för flera ackord kan också tolkas.)

Ackompanjemangssektion

Dict.

För att lämna Dictionary funktionen, tryck [DICTIONARY] knappen ännu en gång.

Välj och spela kompstilar

001

Indikerar vilka tangenter

som skall spelas.

Blinkar när rätt tangenter

spelas

••••••••••••••••••••••••Vad är ett ackord? •••••••••••••••••••••••

Enkelt uttryckt: Tre eller flera toner som spelas samtidigt bildar ett ackord. (Två toner som spelas

samtidigt utgör ett ”intervall” — ett intervall är måttet på avståndet mellan två olika toner. Detta

kan också betecknas som ”stämma”.) Beroende på intervallen mellan tre eller flera toner, kan ett

ackord vara välljudande eller ”murrigt” och dissonant.

När tonerna ligger som i exemplet till vänster — en treklang — skapas

ett angenämnt och harmoniskt ljud. Treklanger utgöres av tre toner och

är de mest grundläggande och vanligt förekommande ackorden i de flesta

musikstilar.

I denna treklang är den nedersta tonen ”grundton”. Grundtonen (också kallad ”tonika”) är den viktigaste

tonen i ackordet, eftersom den ger den harmoniska förankringen genom att bestämma dess

”tonart” och utgör grunden för hur vi kommer att uppfatta övriga toner i ackordet.

Den andra tonen i detta ackord är fyra halvtoner högre än den första, och den tredje är tre halvtoner

högre än den andra. Genom att hålla kvar grundtonen och ändra den andra och tredje tonen ett halvtonssteg

upp eller ner (# och b), kan vi skapa fyra olika ackord.

Dur ackord

(exempel C)

Moll ackord

(exempel Cm)

Liten ters Stor ters Stor ters Liten ters Stor ters Stor ters Liten ters Liten ters

Tänk på att man kan också ändra ”stämlägena” för ett ackord — t ex ändra ordningsföljden för

tonerna (kallas ”inversion”), eller spela samma toner i olika oktavlägen — utan att för den skull

ändra själva grunden för ackordet.

Exempel på inversioner i tonarten C

G

E

C

Överstigande ackord

(exempel Caug)

C

G

E

Förminskat ackord

(exempel Cdim)

E

C

G

51


52

Välj och spela kompstilar

På detta sätt bygger man upp vackra och välljudande klanger. Användningen av intervaller och

ackord är ett av de viktigaste elementen i musiken. Oändliga känslor och stämningar kan skapas

beroende på typer av ackord som används och hur de arrangeras.

•••••••••••••••••••••• Skriva ackordsanalyser • ••••••••••••••••••••

Att veta hur man skriver och tolkar ackordsanalyser är inte någon speciellt svår, men ovärderlig

kunskap. Ackord anges ofta skrivna med en slag förkortningar, som gör att man direkt känner igen

dem (och ger Dig friheten att spela dem i det stämläge eller inversion Du föredrar). När Du en gång

lärt Dig de grundläggande principerna för harmonier och ackord, är det mycket enkelt att använda

denna form av förkortningar för att skriva ut ackorden för en melodi.

Skriv först ackordets grundton med stor bokstav. Om Du måste ange # eller b, skriv detta till höger

om grundtonsnamnet. Typen av ackord anges också till höger. Nedan visas exempel med tonarten C.

En viktig punkt: Ackord består av toner som är ”staplade” ovanpå varandra, och i indikeringen

av denna ”stapel” förekommer även siffror — siffror som anger toners avstånd från grundtonen.

(Se klaviaturdiagrammet nedan.) Ett ”m6” ackord inkluderar den sjätte tonen i skalan, och ett ”7”

ackord den sjunde, etc.

Skalans intervall

För att bättre förstå intervall och de siffror som

används för att representera dem i ackordsnamnen,

studera detta diagram över C durs skala:

Andra ackord

Liten

seprim

Csus4

Kvint Kvart

Cm7b5

Dur ackord

C

Moll ackord

Cm

Ett enkelt dur ackord anges bara med grundtonen.

Förminskat

ackord

C7

Liten

seprim

Cm6

Dur ackord

Moll ackord Sext

Överstigande ackord

Caug

Liten

seprim

Grundton

(prim)

Cm7

C(9)

Nona

Förminskat ackord

Cdim

Liten (förminskad) septim (b7)

C D E F G A B C D E F

Kvart Septim

Ters Sext

Sekund Kvint

Moll ackord

Undecima

Nona

Oktav

CM7

Septim Dur ackord

Cdim7

Förminskat septim

(dubbel b för septim)

* Bbb = A

Förminskat

ackord


Använd musikdatabasen

Om Du vill spela i en speciell musikgenre, men inte vet vilken kompstil eller vilka ljud som är

lämpliga, väljer Du helt enkelt önskad genre från den inbyggda musikdatabasen. DGX-500/300

gör automatiskt alla lämpliga panelinställningar och det är bara för Dig att spela musiken!

1 Tryck [M.D.B.] (MUSIC DATABASE) knappen.

Menyn för MUSIC DATABASE visas i displayen.

OBS

001 AlvFevr

2 Välj en Music Database.

Använd sifferknapparna för att välja önskad musikdatabas, eller använd

[+]/[–] knapparna för att flytta stegvis upp och ner i listan.

002 Croco RK

DGX-500/300 har 208 panelinställningar i musikdatabasen och de är

indelade i 12 olika kategorier.

I detta exempel väljer vi #208 ”Xmas Waltz” och spelar melodin ”Stilla

natt” (”Silent Night” på engelska). (Du finner noterna på nästa sida.)

208 XmasWalz

3 Spela ackorden med Din vänstra hand och melodistämman

med Din högra, tillsammans med ackompanjemanget.

Det automatiska ackompanjemanget startar så snart Du spelar ett ackord

med Din vänstra hand.

För information kring hur man spelar ackord, se ”Multi Fingering” på sid 47.

001

001

• När [M.D.B.] (MUSIC DATA-

BASE) knappen trycks, kopplas

automatiskt Style läge och

ackompanjemangsautomatik in

och Sync Start blir aktiverat.

Se sid 40 för detaljer.

OBS

• Se sidorna 38 till 49 för detaljer

kring det automatiska ackompanjemanget.

53


54

Använd musikdatabasen

82 Silent Night (Stilla natt)

4 När Du kommer till den punkt i musiken som markerats

med pilen ovan, tryck [ENDING] knappen.

Ackompanjemanget spelar en avslutande fras med ritardando.

När avslutningen spelat klart stoppar ackompanjemanget automatiskt.

Du kan också stoppa ackompanjemanget med hjälp av [STOP] knappen.

Data lagrade i Music Database

Var och en av inställningarna i musikdatabasen har specialprogrammerats för att på bästa sätt överensstämma

med den valda genren när det gäller ljud (eller kombinationer av ljud), kompstil och andra inställningar.

Genom att trycka [M.D.B.] (MUSIC DATABASE) knappen och välja ett nummer blir alla inställningar

direkt gjorda, vilket gör det bekvämt för Dig att börja spela i den önskade musikstilen — utan att själv

behöva göra alla inställningar en och en. Se nedan angivna sidor för information kring varje parameter.

■ VOICE parametrar

MAIN Voice, Volume, Reverb Depth, DSP Depth.................................................................sid 26

Dual On/Off, Voice, Octave, Volume, Reverb Depth, DSP Depth ........................................sid 26

• Reverb Type .......................................................................................................................sid 33

• DSP Type ...........................................................................................................................sid 34

• Harmony On/Off.................................................................................................................sid 35

• Harmony Type....................................................................................................................sid 37

• Transpose ..........................................................................................................................sid 29

• Pitch Bend Range..............................................................................................................sid 31

■ STYLE parametrar

• Synchro Start=ON* ............................................................................................................sid 40

• Style Number .....................................................................................................................sid 38

• Accompaniment Split Point ................................................................................................sid 49

• Main A/Main B ...................................................................................................................sid 45

• Tempo ................................................................................................................................sid 44

• Accompaniment Volume ....................................................................................................sid 46

* Ställs in enbart när ackompanjemanget inte spelar.

Ackompanjemangssektion


Registration Memory

Registration Memory är en flexibel och praktiskt funktion som gör att Du omedelbart kan ändra

praktiskt taget alla inställningar för DGX-500/300 genom en enda knapptryckning. Spara helt enkelt

Dina egna favoriter av panelinställningar till en av platserna i Registration Memory (sexton stycken

finns tillgängliga) för att använda dem vid senare tillfälle.

Registration Memory inställningar

DGX-500/300 har åtta Registration Memory banker, var och en med två förinställningar

(totalt 16 stycken) för Dina egna panelinställningar. Var och en

av de 16 Registration Memory platserna kan innehålla olika inställningar för

följande parametrar:

• Ljudnummer

• Tempo

• Transponering

• Typ av Reverb

• Typ av DSP

• Harmony till/från inställning och typ

• Splitpunkt

• Stilnummer och stilrelaterade inställningar: ackompanjemang till/från och splitpunkt

• Pitch Bend omfång

Memorera en Registration Memory inställning

1 Gör alla önskade inställningar för DGX-500/300.

Praktiskt taget alla inställningar för DGX-500/300 kan sparas till

en Registration Memory knapp.

2 Välj önskad bank.

Tryck [BANK] knappen och därefter önskat banknummer (1 - 8).

1BANK

3 Memorera inställningarna till önskad knapp, 1 eller 2.

Medan [MEMORY] knappen hålles nertryckt, tryck önskad REGISTRA-

TION MEMORY knapp, [1] eller [2].

1MEMORY1

Valt banknummer

001

Valt knappnummer

001

55


56

Registration Memory

Återkalla en Registration Memory inställning

1 Välj önskad Registration Memory bank.

1BANK

2 Tryck önskad Registration Memory knapp ([1] eller [2]).

1REGIST1

001

001


Välj och spela melodier — Songs

DGX-500/300 är programmerad med totalt 105 melodier. Detta inkluderar 100 melodier som ger

exempel på de rika och dynamiska ljuden i instrumentet och dessa melodier kan användas med

den pedagogiska Lesson funktionen (sid 67), ett kraftfullt verktyg som gör det lätt och roligt att

spela. Tre av dessa melodier är speciella demonstrationsmelodier som kan spelas upp automatiskt

genom att trycka [DEMO] knappen. Dessutom finns fem speciella User Songs till vilka Du

kan spela in Dina egna melodier.

User Songs är ”tomma” och kan inte spelas förrän något har spelats in till dem.

(För instruktioner kring inspelning av Dina egna melodier, se sid 62.)

Du kan också spela upp Songs från disketter; se sid 73 för detaljer.

● Display vid

Song uppspelning

068 Babbino

Dessa visar tonerna och namnet

för aktuellt ackord.

Välj och spela en Song

1 Tryck [SONG] knappen.

2 Välj önskat Song nummer.

Använd sifferknapparna.

Indikerar de aktuella spår som spelas upp. (Dessa kan

alternativt återges eller tystas under uppspelning genom

att trycka motsvarande SONG MEMORY knappar.)

012

Du kan använda sifferknapparna för att direkt slå önskat Song nummer, eller

använda [+]/[–] knapparna för stegvis förflyttning upp ocn ner bland melodierna.

Aktuellt taktnummer

* Indikationen ”F t” visas i displayen när en melodi som

har ”fritt” tempo valts.

Vissa melodier har komponerats eller arrangerats i ”fritt”

tempo, vilket innebär att tempo och/eller taktart inte är

konstant genom musikstycket. Som en konsekvens av

detta visas inte takt, taktslag och dess indikationer i displayen

när en melodi i ”fritt” tempo spelas upp.

Beträffande Beat visningen

Pilarna vid Beat blinkar i takt med rytmen för aktuell

Song eller stil. Första pilen anger första slaget i takten

och de övriga blinkar tur och ordning.

Taktens

första slag

Andra

slaget

Tredje

slaget

Fjärde

slaget

Song nummer och namn Indikerar att Song läge är valt

004 B Bailey

-01

57


58

Välj och spela melodier — Songs

3 Starta den valda melodin.

Tryck [START/STOP] knappen. Medan melodin spelas upp, visas taktnummer

och ackord i displayen.

4 Stoppa melodin.

Tryck [START/STOP] knappen. Om uppspelningen startades med [START/

STOP] knappen kommer vald melodi att stoppas automatiskt när den spelats

färdigt.

A-B repetering

Den praktiska A-B Repeat funktionen är idealisk för övning och inlärning. Den gör att Du kan

specificera en fras i en melodi (mellan punkterna A och B) och repetera denna så att Du kan spela

eller öva med denna.

1 Medan en Song spelas, ställ punkt A (startpunkten).

Medan uppspelningen sker, tryck [A-B REPEAT] knappen vid den punkt

där repeteringen skall starta.

A-

REPEAT

2 Ställ punkt B (slutpunkten).

Medan melodin fortsätter att spela, tryck [A-B REPEAT] knappen ännu en

gång vid den punkt där repeteringen skall upphöra. Den valda frasen kommer

att repeteras oavbrutet tills den stoppas.

A-b REPEAT

006

012

OBS

• Du kan spela tillsammans med

melodin med det aktuella ljud

som valts, men även välja vilket

annat ljud som helst för detta.

Aktivera helt enkelt Voice läget

medan Song uppspelningen sker

och välj önskat ljud. (Se sid 24.)

OBS

• A och B punkter kan bara specificeras

vid början av en takt

(första taktslaget) och inte vid

något slag mitt i en takt.

• För att ställa A punkten i början

av en melodi, tryck [A-B REPEAT]

knappen innan uppspelningen

startas.

TIPS

• Om Du repeterande övar en speciellt

svår fras, prova att sänka

tempot till en lägre hastighet för

att göra det lättare att spela och

behärska stämman. Det kan

också hända att Du vill sänka

tempot medan Du ställer in A och

B punkter för att på så sätt lättare

ställa punkterna på rätt ställe.

• Du kan också ställa in A-B

Repeat funktionen medan melodin

är stoppad. Använd helt

enkelt [ REW] och [FF ]

knapparna för att välja önskade

takter, tryck [A-B REPEAT]

knappen för varje punkt och

starta sedan uppspelningen.


3 Gör paus eller stoppa uppspelningen enligt önskan.

Använd [PAUS] knappen eller [START/STOP] knappen. Att stoppa uppspelningen

raderar eller kopplar inte bort A/B punkterna eller A-B Repeat

funktionen.

4 Koppla bort A-B Repeat funktionen.

Tryck [A-B REPEAT] knappen.

Ändra melodiljud

Med DGX-500/300 kan Du spela på klaviaturen tillsammans med var och en av

de inspelade melodierna, antingen med det ljud som melodin programmerats med

eller med ett ljud Du själv väljer. Den praktiska Melody Voice Change funktionen

tar Dig ett steg längre — den gör att Du kan ersätta originalljudet som används för

melodin med ett panelljud Du själv väljer. Till exempel, om det aktuella ljud som

valts på panelen är piano, men den inspelade musikens melodiljud är flöjt, kommer

utnyttjandet av Melody Voice Change att ändra melodistämman från flöjt till piano.

1 Välj önskad Song.

Tryck [SONG] knappen och använd sedan sifferknapparna eller

[+]/[–] knapparna för att välja önskad melodi.

004 B Bailey

2 Välj önskat ljud.

Tryck [VOICE] knappen och använd sedan sifferknapparna eller

[+]/[–] knapparna för att välja önskat ljud.

003 BritePno

Välj och spela melodier — Songs

-01

-01

59


60

Välj och spela melodier — Songs

3 Tryck och håll nere [VOICE] knappen minst en sekund.

”MELODY VOICE CHANGE” visas i displayen, vilket indikerar att det

valda panelljudet ersatts av originalljudet för melodin.

Ändra tempo

MELODY V

Tempot för uppspelningen av en melodi kan justeras över ett omfång av 32 - 280

bpm (beats per minut = slag per minut).

1 Aktivera Tempo inställningen.

Tryck [TEMPO/TAP] knappen.

Aktuellt Tempo värde

120 TEMPO

2 Ändra värdet.

Använd sifferknapparna för att ställa önskat värde för Tempo,

eller använd [+]/[–] knapparna för att öka eller minska värdet.

Dessutom, tempot för en melodi återgår till standardinställning

när en ny melodi väljes.

-01

-01

Återkalla standardvärde

för tempo

Varje Song har programmerats

med ett individuellt standardvärde

för Tempo. Om Du ändrat Tempo

värdet kan Du direkt återkalla

standardinställningen genom att

trycka båda [+]/[–] knapparna samtidigt

(medan Tempo är valt).

TIPS

• Du kan också använda den

praktiska Tap Tempo funktionen

för att ändra tempo genom att

”slå an” ett nytt i verklig tid.

(Se sid 40.)


Justera Song volym

Uppspelningsvolymen för Song kan justeras. Denna volymkontroll påverkar

endast Song volymen. Dess omfång är 000 - 127.

1 Välj Song Volume funktionen.

Tryck den vänstra pilknappen, upprepade gånger om så behövs,

tills ”SONG VOL” visas i displayen.

Indikerar att Song Volume är valt

Aktuellt Song Volume värde

100 SONG VOL

2 Ändra värdet.

Använd sifferknapparna för att ställa önskat Song Volume värde (000 - 127).

Du kan också använda [+]/[–] knapparna för att öka eller minska värdet.

Hålles någon av knapparna nertryckt ökar eller minskar värdet kontinuerligt.

-01

Välj och spela melodier — Songs

OBS

• Song Volume kan bara ändras

när Song läge är aktiverat.

(Denna funktion blir Accompaniment

Volume när Style läge

är aktiverat.)

Återkalla standardvärde

Om Du ändrat Song Volume värdet

kan Du direkt återkalla standardinställningen

”100” genom att trycka

båda [+]/[–] knapparna samtidigt

(medan Song Volume är valt).

61


62

Song inspelning

DGX-500/300 är utrustad med en kraftfull och lätthanterlig inspelningsfunktion — SONG MEMORY

— som gör att Du kan spela in Dina framföranden på klaviaturen — i upp till sex separata spår

(inklusive ett spår för ackompanjemanget) — och skapa Dina egna kompletta, fullt orkestrerade

arrangemang. Upp till fem egna melodier kan spelas in och sparas.

Song inspelning i DGX-500/300 kan jämföras med att spela in på en vanlig bandspelare;

vad Du än spelar på klaviaturen kommer att spelas in i verklig tid, exakt

som Du spelar det. Dessutom, när Du spelar in efterföljande stämmor på andra spår

kan Du höra de tidigare inspelade stämmorna samtidigt som Du spelar in den nya.

Spela in en egen Song

Data som kan spelas in på normala (melodi) spår:

• Toner till/från

• Anslag

• Ljudnummer

• Reverb typ*

• Chorus typ*

• DSP typ*

• Sustain

• Pitch Bend data

• Tempo*, Taktart * (om det inte finns sådan data i ackordsspåret)

Data som kan spelas in på ackordsspåret:

• Style nummer*

• Ackordsbyten och indelning

• Byte av sektioner (Intro, Main A/B, etc)

• Reverb typ*

• DSP typ*

• Ackompanjemangsvolym*

• Tempo, taktart*

rEC User 1

* Dessa inställningar kan bara spelas in en gång i början av en Song;

andra inställningar kan ändras mitt i en Song.

1 Gör alla önskade inställningar i DGX-500/300.

Innan Du verkligen startar inspelningen måste Du göra alla önskade inställningar

för musikstycket — som t ex välja en stil, ställa tempo och välja ett ljud.

(Se sid 38, 44 och 24.)

Gör även andra önskade inställningar. Se listan ovan för vilka inställningar

som kan spelas in till Din Song.

001

OBS

Kapaciteten för Song Memory:

• Maximalt antal toner: cirka

10.000 (när enbart ”melodi” spår

spelas in).

• Maximalt antal ackord: cirka

5.500 (när enbart ackordsspår

spelas in).

Använd Metronome

Du kan använda Metronome istället för en Style om Du så önskar. Tack vare detta kan Du spela in Ditt framförande ”i takt” även

om Du spelar in utan rytmiskt ackompanjemang. För att göra detta, tryck [METRONOME] knappen innan Du börjar spela in vid

steg #4 nedan. Efter att Din Song inspelning är komplett, spela helt enkelt upp den med Metronome bortkopplad. (Se sid 22.)


2 Välj en User Song för inspelning.

Använd sifferknapparna för att välja önskad Song: 201 - 205. Om Du inte

väljer någon Song manuellt, kommer DGX-500/300 att automatiskt välja

första lediga Song nummer.

202 User 2

3 Välj ett spårnummer för inspelning.

Medan [REC] knappen hålles nertryckt, tryck önskad SONG MEMORY

knapp.

rEC User 2

■ Inspelning till ackordsspåret

Det finns ett speciellt ackordsspår för inspelning av ackompanjemangsdata.

Denna data blir automatiskt inspelad i sin helhet till ackordsspåret (spår A).

Ackompanjemanget blir automatiskt inkopplat när ackordsspåret väljs.

001

001

OBS

Song inspelning

• Song nummer kan väljas

på samma sätt som ljuden (se

sid 25). Du kan använda sifferknapparna

för att direkt slå

önskat Song nummer eller [+]/[–]

knapparna för stegvis förflyttning

upp ocn ner bland melodierna.

VARNING

• Tänk på att all inspelning

”ersätter” data. Med andra ord,

om Du gör inspelning till ett

spår som redan innehåller

data, kommer denna att raderas

och ersättas av den nyinspelade

datan.

● Tysta spår under uppspelning

När Du är i inspelningsläge kan Du välja och tysta olika spår. Detta är användbart för att Du skall kunna höra

önskade spår — och kanske inte alla — för att samtidigt tydligt kunna höra det Du spelar in. Spår kan också tystas

mitt under pågående uppspelning. För att tysta spår, tryck motsvarande SONG MEMORY knapp, upprepade gånger

om så behövs, tills önskat spårnummer i displayen blir bortkopplat.

Varje tryckning på en SONG MEMORY knapp (när uppspelning är stoppad) cirkulerar genom följande inställningar:

Spårnummer bortkopplat — spåret är tystat.

Spårnummer tillkopplat — spåret spelas upp.

Spårnummer blinkar — spåret blir inspelat.*

*Kan inte väljas under uppspelning.

OBS

• Om ackompanjemanget redan

kopplats in när man går i Record

läge, blir ackordsspåret automatiskt

valt.

63


64

Song inspelning

■ Inspelning till ett melodispår (1 - 5)

Det finns fem individuella melodispår för inspelning av det Du framför på

klaviaturen. Normalt spelar man in dessa efter att ha spelat in ackordsspåret.

Du kan också spela in ackordsspåret och ett av melodispåren samtidigt.

4 Starta inspelning.

När Beat pilarna för taktslagsvisningen och spårnumren börjar blinka,

kan Du starta inspelningen genom att helt enkelt spela på klaviaturen

(eller trycka [START/STOP] knappen).

rEC User 2

Om Du vill öva stämman innan Du spelar in, tryck [SYNC START] knappen

för att koppla bort Sync Start läget. Efter att Du övat, tryck [SYNC START]

ännu en gång för att återgå till förutvarande läge.

■ Vid inspelning till ackordsspåret

Med Sync Start aktiverat, spela melodins första ackord inom ackompanjemangsomfånget

på klaviaturen. Ackompanjemanget startar automatiskt och

Du kan fortsätta inspelning genom att spela ackorden som vanligt i takt med

ackompanjemanget.

5 Stoppa inspelning.

När Du spelat stämman färdigt, tryck [START/STOP] eller [REC] knappen.

6 Spela in till andra spår om så önskas.

För att göra detta, upprepa helt enkelt steg #3 - #5 ovan. Försäkra Dig om att

spårnumret blinkar i displayen när Du trycker den SONG MEMORY knapp

som motsvarar önskat nummer.

7 Lyssna till Din nya inspelning.

För att lyssna till en inspelad Song från början, tryck helt enkelt [START/

STOP] knappen igen. Uppspelningen stoppas automatiskt när den når slutet

av musiken, eller när [START/STOP] knappen trycks ännu en gång.

001

Indikerar aktuell takt


Radera Song

Song Clear operationen raderar fullständigt alla inspelade data på alla spår i en

vald User Song. Använd endast denna operation när Du är helt säker på att Du

verkligen vill radera en melodi och spela in en ny. För att radera ett enstaka spår

och behålla övriga spår intakta, använd Track Clear operationen (sid 66).

1 Välj önskad Song.

Tryck [SONG] knappen och använd sedan sifferknapparna eller

[+]/[–] knapparna för att välja önskad Song (201 - 205).

2 Medan [A] knappen hålles nertryckt, tryck SONG MEMORY

knapp [1].

Alla spårindikationer i displayen blinkar, vilket indikerar att alla spåren

kommer att raderas.

3 Tryck [+/YES] knappen.

202 User 2

YES ClrUser2

4 Vid ”Sure?” (= ”Säker?”) uppmaningen, tryck [+/YES]

nappen, eller tryck [–/NO] knappen för att avbryta.

Genom att trycka [+/YES] knappen genomföres Song Clear operationen.

Ångrar Du Dig, tryck [–/NO] knappen för att avbryta.

001

Song inspelning

001

65


66

Song inspelning

Radera spår

Track Clear operationen raderar fullständigt alla inspelade data på ett valt spår

i en vald User Song. Använd endast denna operation när Du är helt säker på att Du

verkligen vill radera ett spår och spela in ett nytt. För att radera data för en hel Song,

använd Song Clear operationen (sid 65).

1 Välj önskad Song.

Tryck [SONG] knappen och använd sedan sifferknapparna eller

[+]/[–] knapparna för att välja önskad Song (201 - 205).

2 Tryck och håll nere den knapp som motsvarar det spår

som skall raderas.

Tryck och håll nere motsvarande SONG MEMORY knapp ([1] - [5], [A])

under minst en sekund.

3 Tryck [+/YES] knappen.

202 User 2

YES ClrTr1

4 Vid ”Sure?” (= ”Säker?”) uppmaningen, tryck [+/YES]

nappen, eller tryck [–/NO] knappen för att avbryta.

Genom att trycka [+/YES] knappen genomföres Track Clear operationen.

Ångrar Du Dig, tryck [–/NO] knappen för att avbryta.

001

001


Song Lesson

Lesson funktionen gör det möjligt att på ett exceptionellt roligt och lätthanterligt sätt lära sig

läsa noter och spela på klaviaturen. Det finns totalt 100 melodier (Song 001 till 100), speciellt

arrangerade för att användas med inlärningsfunktionerna.Med Lesson kan Du öva vänster och

höger hands stämmor individuellt, steg för steg, tills Du behärskar dem och är klar att öva med

båda händer tillsammans. Dessa övningar är indelade i fyra Lesson steg som förklaras nedan.

Lesson 1 - 3 kan väljas för varje hand; tryck motsvarande knapp [L] (left = vänster) eller [R]

(right = höger) för att välja önskad stämma som skall övas.

Du kan naturligtvis även använda Lesson funktionen för Song data Du laddat från diskett.

■ Lesson 1 — Timing

I detta inlärningssteg övas enbart indelningen eller tidsförhållandet mellan

tonerna — vilken ton som helst kan spelas bara med den förutsättning att

den spelas med rätt rytmik.

■ Lesson 2 — Waiting

I detta inlärningssteg väntar DGX-500/300 på Dig tills Du funnit rätt ton,

innan musikstycket spelar vidare.

■ Lesson 3 — Minus One

I detta inlärningssteg spelas musiken upp med en stämma tystad och Du får

tillfälle att själv spela den bortkopplade stämman — i rätt rytmik och tempo.

■ Lesson 4 — Both Hands

Detta inlärningssteg är en ”Minus One” övning, i princip samma som Lesson 3,

dock med den skillnaden att såväl vänster som höger hand är bortkopplade

så att Du får tillfälle att spela med båda händerna samtidigt.

Använd Lesson funktionen

1 Välj en av Lesson Song:erna.

Tryck [SONG] knappen och använd sedan sifferknapparna eller

[+]/[–] knapparna för att välja önskad Song.

040 Lomond

Lesson Song är indelade i flera olika kategorier eller musikgenrer

med 100 tillgängliga melodier.

-01

67


68

Song Lesson

2 Välj den stämma Du vill arbeta med (vänster eller höger)

och inlärningssteg.

Om Du vill arbeta med höger hands stämma, tryck [R] knappen; för att

arbeta med vänster tryck [L] knappen. Genom att trycka någon av knapparna

upprepade gånger cirkulerar man genom de tillgängliga inlärningsstegen i

tur och ordning: Lesson 1 → Lesson 2 → Lesson 3 → Off → Lesson 1, etc.

Det valda inlärningssteget eller Lesson anges i displayen.

L 1Timing

L 2Waiting

L 3MinusOne

040 Lomond

(Song Lesson från)

För att välja Lesson 4, tryck båda [L] och [R] knapparna samtidigt.

Lr4 BothHand

r1 Timing

r2 Waiting

r3 MinusOne

3 Starta Lesson.

Lesson och Song uppspelningen startar automatiskt (efter en inräkning)

så snart ett inlärningssteg eller en Lesson valts. När ”lektionen” är klar,

d v s när musiken spelats klart, visas ”betyg” för Ditt framförande i displayen

(om Grade funktionen är tillkopplad; sid 72). Efter en kort paus

startar Lesson automatiskt igen.

r1 * * * *

4 Tryck [START/STOP] knappen för att stoppa Lesson.

040 Lomond (Song Lesson från)

001

DGX-500/300 lämnar automatiskt Lesson funktionen när [START/STOP]

knappen trycks.

Asterisker visas för att indikera

indelningen enligt vilken tonerna

skall spelas. Raden av asterisker

motsvarar en hel takt.

Sextondelstoner indikeras med ett

korsförtecken istället för asterisk.

(För melodier i ”fritt” tempo visas

inte denna indikation.)


Välj spår för Lesson

Tack vare denna funktion kan Du välja spårnummer när musiken ligger på

diskett (endast SMF format 0). (Se avsnittet ”Disketthantering” på sid 73.)

1 Med Song uppspelningen stoppad, tryck höger pilknapp

för att välja LESSON TRACK L eller R.

LESSON TRACK R visas, följt av TRACK L.

2 Ställ in spårnummer.

Använd sifferknapparna [0] - [9] eller [+]/[–] knapparna för att välja önskat

spår för Lesson.

Lesson 1 — Timing

I detta inlärningssteg övar Du enbart det tidsmässiga förhållande (indelning eller

timing) mellan tonerna — vilken ton som helst kan spelas, men man måste spela

med rätt rytmik. Välj en ton att spela. För vänster hand, använd en ton inom ackompanjemangsautomatik

sektionen eller spela någon vänsterhands ton; för höger hand,

spela en ton ovanför F#2. Koncentrera Dig helt enkelt på att spela tonerna i takt

med det rytmiska ackompanjemanget.

1 Välj en av Lesson Song:erna.

2 Välj Lesson 1.

Tryck [L] eller [R] knappen (upprepade gånger om så behövs) tills Lesson 1

indikeras.

3 Spela avsedd meloditon eller ackord tillsammans med Song:en.

Efter inräkningen startar melodin automatiskt och aktuella toner visas i displayen.

Med Lesson 1, spela helt enkelt en ton upprepade gånger i takt med musiken.

Beträffande ackord och användningen av vänster hand, har DGX-500/300 egentligen

två olika typer av melodier: 1) melodier med vanliga vänsterhands ackord,

och 2) melodier där vänster hand spelar arpeggion eller melodiska figurer i kombination

med den högra.

När det gäller den första typen, spela ackord med vänster hand inom ackompanjemangsautomatik

sektionen på klaviaturen.

Ackompanjemangsautomatik sektion

r1 Timing

-01

OBS

Song Lesson

• Även oktavläge för Lesson

spåret kan ändras om så behövs.

(Se sid 76.)

OBS

• Meloditonen kommer inte att

ljuda med mindre än att Du

spelar rytmiskt korrekt.

69


70

Song Lesson

Lesson 2 — Waiting

I detta inlärningssteg kommer DGX-500/300 att vänta på att Du skall spela korrekt

meloditon, genom att automatiskt göra paus i musiken tills nästa korrekta ton spelas.

Tack vare detta kan Du öva, bokstavligt talat i Din egen takt. Nästa ton som skall

spelas indikeras i displayen.

1 Välj en av Lesson Song:erna.

2 Välj Lesson 2.

Tryck [L] eller [R] knappen (upprepade gånger om så behövs) tills Lesson 2

indikeras.

3 Spela aktuell meloditon eller ackord med Song:en.

Efter inräkningen startar melodin automatiskt och aktuella toner visas

i displayen. Med Lesson 2, spela korrekta toner i Din egen takt, tills Du

behärskar att spela dem rytmiskt och i rätt tempo.

Lesson 3 — Minus One

r2 Waiting

I detta inlärningssteg får Du öva melodins stämma i verkligt tempo. DGX-500/300

spelar upp melodins ackompanjemang med en av stämmorna tystad (antingen den

vänstra eller den högra) och Du måste själv spela och behärska den utelämnade

stämman. De toner som skall spelas visas efter hand i displayen allt eftersom

melodin spelas upp.

1 Välj en av Lesson Song:erna.

2 Välj Lesson 3.

Tryck [L] eller [R] knappen (upprepade gånger om så behövs) tills Lesson 3

indikeras.

r3 MinusOne

-01

-01


3 Spela den aktuella stämman med melodin.

Efter inräkningen startar melodin automatiskt och aktuella toner visas

i displayen. I Lesson 3, lyssna noga till musiken och spela själv den tystade

stämman.

Lesson 4 — Both Hands

Lesson 4 är en ”Minus One” övning, i praktiken samma som i Lesson 3, förutom

att såväl vänster- som högerhands stämmorna är tystade och Du får möjlighet att

spela och behärska båda händerna samtidigt. Välj detta inlärningssteg efter att Du

lärt Dig behärska varje hand i de föregående inlärningsstegen. Öva båda händer

i takt med rytmen, tillsammans med noteringen i displayen.

1 Välj en av Lesson Song:erna.

2 Välj Lesson 4.

Tryck båda [L] och [R] knapparna samtidigt så att Lesson 4 indikeras.

Lr4 BothHand

-01

3 Spela såväl vänster- som högerhands stämmorna tillsammans

med Song:en.

Efter inräkningen startar melodin automatiskt och aktuella toner visas i displayen.

I Lesson 4 är båda stämmorna (vänster och höger) tystade och Du får

spela hela melodin på egen hand.

Song Lesson

71


72

Song Lesson

Grade

Lesson funktionen har en inbyggd värderingsfunktion som känner av Din övning

av Lesson melodin, och precis som en riktig lärare talar den om för Dig hur bra

Du genomfört Din övning. Fyra olika betyg anges beroende på Ditt framförande:

”OK”, ”Good” (= Bra), ”Very Good” (= Mycket bra) och ”Excellent” (= Utmärkt).

1 Välj Grade funktionen.

Tryck den högra pilknappen, upprepade gånger om så behövs,

tills ”GRADE” visas i displayen.

on GRADE

on Excellen

Aktuellt läge för Grade funktionen

Indikerar att Grade funktion valts

2 Koppla Grade till eller från enligt önskan.

Använd [+]/[–] knapparna för att koppla Grade till (on) eller från (off).

Grade från

Grade till

-01

on GRADE

OBS

• Som standardinställning blir

Grade automatiskt inkopplat.


Disketthantering

DGX-500/300 är utrustad med en praktiskt diskettstation — inbyggd i instrumentet.

Den möjliggör inte bara att göra egna inspelninger och spela upp egna Songs, utan kan

även spara och ladda viktiga data i DGX-500/300.

Dessutom, eftersom DGX-500/300 är kompatibel med en rad olika

diskettformat, kan den spela upp Song data på GM (General MIDI),

DOC (Disk Orchestra Collection) och Clavinova Disklavier Piano

Soft disketter, som finns i handeln.

Den gör det också möjligt att spara och spela upp Standard MIDI File

(SMF) format 0 data.

DGX-500/300 kan också använda Style File data, som finns på den

medföljande disketten, men även att köpa hos Din musikhandlare,

vilket gör att Du kan ladda in ytterligare stilar (automatiska ackompanjemangsmönster)

i instrumentet. Style File data laddas individuellt

som stil nummer 136, och kan spelas upp på samma sätt som de

fabriksgjorda kompstilarna. När en stil laddats, kan Style File data

sedan sparas i kombination med User Song.

■ Data som kan sparas eller laddas med DGX-500/300

Typ av data Filtyp Spara Ladda

User Songs .USR O O

Style File .STY - O

■ Spela upp musikdata som finns att köpa i handeln

DGX-500/300 är kompatibel med inspelad musik på disketter som har

följande märkningar:

Du kan spela upp Song filer från denna typ av disketter som använder

ljud definerade i GM standarden. (Se sid 75.)

”GM System Level 1” är ett tillägg till MIDI standarden som garanterar

att all GM-kompatibel musikdata blir korrekt uppspelad av varje GMkompatibel

tongenerator, oavsett fabrikat. GM märkningen finns på alla

produkter, såväl hård- som mjukvara, som stödjer GM System Level 1.

DGX-500/300 stödjer GM System Level 1.

”XGlite” är, som namnet antyder, en förenklad version av Yamaha’s högkvalitativa

XG tongenereringsformat. Du kan naturligtvis spela upp Song

data med hjälp av en XGlite tongenerator. Tänk emellertid på att en del

Song data kan komma att spelas upp annorlunda jämfört med originaldatan,

på grund av en reducerad uppsättning av kontrollparametrar och effekter.

Du kan spela upp Song filer från denna typ av disketter som använder

ljud definerade i Yamahas DOC format. (Se sid 75.)

DOC är ytterligare ett ljudallokeringsformat som är kompatibelt med en

lång rad Yamaha instrument och MIDI apparater, inklusive Clavinova

serien.

Du kan ladda och spela med kompstilar från denna typ av disketter.

(Se sid 79.) Style File Format — SFF — är Yamahas originalformat

för ackompanjemangsmönster som arbetar med ett unikt konverteringssystem

och ger ackompanjemangsautomatik av högsta kvalitet för en

stor mängd olika ackordstyper. DGX-500/300 använder SFF internt,

läser SFF disketter som finns som extra tillbehör.

VIKTIGT

• Medan displayen visar någon

diskettrelaterad funktion

(kallas fram genom att trycka

LOAD, SAVE eller UTILITY

knapparna), kan inga paneloperationer

utföras (med

undantag för diskettoperationer),

och klaviaturen återger

inget ljud.

OBS

• User Songs och Disk Style

data (stil nummer 136) sparas

och laddas som en enstaka fil

i DGX-500/300.

• För att vara säker på att datan

lagras korrekt, använd enbart

disketter som formaterats i

DGX-500/300 (sid 81).

• De tre bokstäver som följer efter

filens namn (efter punkten) anger

vilken typ av fil som avses.

(Kallas i datavärlden för "Extension".)

73


74

Disketthantering

Användning av diskettstation och disketter

Se till att hantera disketter och diskettstation varsamt.

Följ de viktiga anvisningarna nedan.

■ Typ av diskett

3,5" 2DD och 2HD disketter kan användas.

■ Att sätta i och ta ur diskett

● För att sätta i en diskett i diskettstationen:

• Håll den med etikettsidan vänd uppåt och dess metallucka

vänd mot diskettstationens öppning. Skjut därefter in den helt

tills den klickar på plats och utkastarknappen sticker ut.

OBS

• När DGX-500/300 är påslagen lyser den gröna LED indikatorn

nedanför diskettöppningen för att visa att diskettstationen är klar

att använda.

● För att ta ur en diskett:

• Försäkra Dig först om att diskettstationen inte arbetar. Tryck

utkastarknappen i botten lugnt och bestämt; disketten hoppar

ut automatiskt. Tag sedan ur disketten för hand.

Denna lampa lyser under läs/skriv operationer,

t ex när en diskett satts in, under inpselning,

uppspelning, formatering, etc.

Denna lampa lyser alltid när strömmen är påslagen,

oavsett diskettoperation.

• Om utkastarknappen inte tryckts ordentligt eller för snabbt

kanske mekanismen inte fungerar korrekt och disketten fastnar

halvvägs. Om detta inträffar, försök inte att dra ur disketten.

Detta kan skada diskettstationens mekanism och/eller disketten.

Försök istället trycka utkastarknappen ännu en gång eller

tryck in disketten igen och gör om proceduren noggrant.

● Försök aldrig trycka ut en diskett eller slå av strömmen

under en läs- eller skrivoperation (när [DISK IN USE] lampan

lyser)! Detta kan skada såväl diskett som diskettstation.

● Se till att ta ur disketten ur diskettstationen innan strömmen

bryts. En diskett som lämnas i diskettstationen över

längre period suger lätt åt sig damm och smuts som kan

orsaka läs/skrivfel.

■ Rengöring av diskettstationens läs/

skrivhuvud

● Rengör läs/skrivhuvudet regelbundet. Instrumentet är

utrustat med ett avancerat magnetiskt läs/skrivhuvud som

efter långvarigt bruk kan bli nedsmutsat med damm eller

andra partiklar som kan orsaka datafel.

● För att hålla diskettstationen i gott skick rekommenderar vi

att regelbundet rengöra med en Dry-type-Head Cleaning

Disk som kan anskaffas i de flesta databutiker eller hos Din

Yamaha-handlare.

● Sätt aldrig i någonting annat än en diskett i diskettstationen.

Andra föremål kan orsaka skador.

■ Beträffande disketter

● Skötsel av disketter:

• Placera aldrig tunga föremål på disketter eller böj dem

på något sätt. Förvara alltid disketter i sitt etui när de inte

används.

• Lämna aldrig diskett i miljöer utsatta för starkt direkt solljus,

extremt höga eller låga temperaturer eller hög fuktighet.

• Öppna aldrig diskettens metallucka för hand eller peta på

diskettens interna ytor.

• Håll disketter borta från starka magnetfält som kan avges

från högtalare, TV, motorer, etc, eftersom detta kan orsaka

att data raderas helt eller delvis och göra disketten oläsbar.

• Använd aldrig en diskett med deformerat hölje eller metallucka.

• Sätt aldrig på något annat än därför avsedda etiketter och

se till att dessa appliceras korrekt.

● Skydda Dina data:

• För att skydda data från ofrivillig radering, ställ skyddstappen

i ”protect” läge (hålet öppet).

Hålet öppet

(skrivskyddad)

Hålet stängt

(skrivbar)


Disk Song uppspelning

Med denna funktion kan Du spela upp GM (General MIDI), Yamaha DOC (Disk

Orchestra Collection) eller Clavinova Disklavier Piano Soft disketter som finns

att köpa i handeln. Tack vare detta kan Du spela upp data från Standard MIDI filer

(SMF) i format 0.

1 Sätt i disketten i diskettstationen.

Så snart en diskett satts i, växlar DGX-500/300 automatiskt till Song läge.

101 D-Song01

Song nummer och namn

2 Välj önskat Song nummer.

Använd sifferknapparna eller [+]/[–] knapparna.

Disketters Song nummer sträcker sig från 101 till 199.

3 Starta vald Song.

Tryck [START/STOP] knappen.

4 Om Du vill byta till annan Song, upprepa steg 2 ovan.

5 Stoppa Song.

Tryck [START/STOP] knappen.

För detaljer se ”Välj och spela melodier — Songs ” på sid 57.

OBS

Disketthantering

• Det förekommer att tempoinställningen

för en del färdigköpt

material är fixerad. Sådan Song

är inspelad i vad man kallar ”fritt

tempo”. När sådan data spelas

upp i DGX-500/300 visar Tempo

indikationen ”F t” och Beat

indikatorerna blinkar inte.

Dessutom, taktnumret som

anges i displayen matchar inte

med det verkliga taktantalet vid

uppspelningen, utan ger bara en

uppfattning om hur mycket av

Song:en som spelats upp.

På den medföljande demonstrationsdisketten

förekommer musik

inspelad i fritt tempo.

75


76

Disketthantering

Ändra oktavinställningen för ett Disk Song spår

När en Song på diskett spelas upp och tondatan överskrider gränserna för

omfånget A-1 - C7 (DGX-500), E0 - G6 (DGX-300), blinkar en ”OVER”

indikation och Q eller W visas i displayen. Om detta händer kan Du justera

oktavinställningen för det aktuella spåret, upp eller ner för att kompensera.

1 Välj Octave funktionen.

Tryck den högra pilknappen tills ”OCTAVE” visas i displayen.

2 Ändra oktavinställningen.

För att välja ett positivt oktavvärde, tryck sifferknapp 0, 1 eller 2.

För att välja ett negativt värde, håll [–] knappen nertryckt, samtidigt som

Du trycker sifferknapp 1 eller 2.

Save

Du kan spara User Songs (Song #201 - #205) till diskett.

1 Sätt i en formatterad diskett.

2 Tryck [SAVE] knappen.

0OCTAVE

001

s--

UF_00nnn

Indikerar nytt filnamn

OBS

• Oktavinställningen kan enbart

ändras medan Song är stoppad.

OBS

• Om [SAVE] knappen trycks när

det inte är någon diskett isatt i

diskettstationen, visas ett ”No

Disk” meddelande överst i displayen,

och någon diskettoperation

kan inte utföras.

• När disketten är skrivskyddad

(se sid 74) eller avsiktligt kopieringsskyddad,

visas ett ”Protect”

meddelande, vilket anger att Save

funktionen inte är tillgänglig.


För att skriva över data som redan sparats till en existerande fil,

använd [+]/[–] knapparna för att välja den fil Du vill skriva över.

För att lämna Save visningen, tryck [UTILITY] upprepade gånger.

3 Ändra filnamn om så behövs.

DGX-500/300 skapar automatiskt ett filnamn (till exempel ”UF_00nnn”) för

den fil Du är på väg att spara. Om Du vill ange ett mera beskrivande namn

för att senare lättare återfinna filen (vilket rekommenderas), kan detta göras

direkt från klaviaturen.

Ett filnamn kan bestå av upp till 8 tecken. Varje tangent på klaviaturen anger

olika tecken, vilka finns angivna direkt ovanför varje tangent (Du kan inte

skriva över filtillägget som följer efter punkten i slutet av filnamnet).

A#5 och B5 tangenterna flyttar markören bakåt och framåt inom filnamnet.

Använd dessa tangenter för att placera markören där Du vill ange eller ändra

ett tecken. Delete tangenten (C6) raderar tecknet vid markörens position.

För att lämna Save visningen, tryck [UTILITY] upprepade gånger.

4 Tryck EXECUTE knappen.

s-U Filename

A#5 B5 C6

YES

Filename

För att lämna Save visningen, tryck [UTILITY] knappen upprepade gånger.

Disketthantering

OBS

• Om Du väljer en fil som redan

innehåller data och namnändrar

denna i avsikt att skriva över

datan, kommer namnändringen

av filen enbart att kopiera den

nya datan till en ny fil, och lämnar

den urspungliga datan och dess

filnamn intakt.

OBS

• Om Du väljer en fil till vilken data

redan sparats, visas ”yES Over

Wr?” (=”Ja, skriva över?”) överst

i displayen.

77


78

Disketthantering

5 Genomför Save operationen.

Tryck [+] knappen (”YES”), och Save operationen startar.

När den en gång startats kan den inte avbrytas.

Medan filen sparas, visas ”Saving” överst i displayen.

s-U Saving

Om Du inte önskar spara filen, tryck [–] knappen (”NO”) istället för [+]

knappen (”YES”).

För att lämna Save visningen, tryck [UTILITY] knappen upprepade gånger.

När operationen är genomförd visas följande för ett kort ögonblick.

Complete

Spara filer i SMF Format 0

DGX-500/300 kan också spara Song data som SMF (Standard MIDI File) Format 0. För att göra detta:

OBS

• Om det inte finns tillräckligt med

utrymme på disketten visas ett

”DiskFull” meddelande och Du

kommer inte att kunna spara

någon data. Du kan radera filer

som kan undvaras från disketten

(sid 80), eller byta till en ny diskett

och upprepa sparoperationen.

• Om ett fel uppstår under en sparoperation,

visas ett ”Error” meddelande.

Om felet upprepas vid

ett nytt försök att spara kan det

vara något fel på disketten. Sätt i

en annan diskett i diskettstationen

och gör om försöket.

VARNING

• Tag aldrig ur disketten eller

slå av strömmen medan datan

sparas (då DISK IN USE lampan

lyser).

2-1 I steg #2 i Save operationen ovan, efter att ha tryckt [SAVE] knappen, tryck [SAVE]

knappen ännu en gång för att kalla fram SMF Save läget.

2-2 Tryck [EXECUTE] knappen.

2-3 Om så behövs, välj med hjälp av [+]/[–] knapparna den Song som skall sparas.

2-4 Tryck [EXECUTE] knappen.

Fortsätt med steg #3 i Save operationen ovan.

to SMF?

S-S

User1


Load

Så snart Du sparat Dina User data till en diskett kan Du ladda tillbaka denna data

till DGX-500/300. Du kan också ladda Style data från fabrikstillverkade disketter

som finns att köpa (Yamaha Style File disketter).

1 Sätt i disketten i diskettstationen.

2 Tryck [LOAD] knappen.

Tryck [LOAD] knappen ännu en gång för att lämna LOAD visningen.

3 Välj den fil som skall laddas.

Använd [+]/[–] knapparna.

4 Tryck [EXECUTE] knappen.

L-U Filename

I detta fall en User fil. Style fil indikeras ”L-S”.

L-U Filename

YES Sure?

5 Genomför Load operationen.

Tryck [+] knappen (”YES”), och Load operationen startar.

När den en gång startats kan den inte avbrytas.

Medan filen sparas, visas ”Loading” överst i displayen.

L-U Loading

När operationen är genomförd visas följande för ett kort ögonblick.

Complete

Om Du inte önskar ladda filen, tryck [–] knappen (”NO”) istället för

[+] knappen (”YES”).

För att lämna LOAD visningen, tryck [LOAD] knappen.

OBS

Disketthantering

• Om [LOAD] knappen trycks när

det inte finns någon diskett isatt

i diskettstationen, visas ett ”No

Disk” meddelande överst i displayen,

och några diskettoperationen

går inte att genomföra.

OBS

• Om disketten inte innehåller

någon fil visar displayen ”No File”

för att indikera att laddningsoperationen

inte kan genomföras.

OBS

• När data laddas från en diskett till

DGX-500/300, kommer den data

som redan finns i minnet på

DGX-500/300 att ersättas av

datan från disketten. Spara viktig

data till en diskettfil innan denna

operation genomföres.

VARNING

• Tag aldrig ur disketten eller

slå av strömmen medan datan

laddas (då DISK IN USE lampan

lyser).

79


80

Disketthantering

Utility — Delete

Med denna funktion får Du möjlighet att radera individuella filer med User data

Du sparat till diskett.

1 Sätt i disketten i diskettstationen.

2 Tryck [UTILITY] knppen.

Filens namn visas överst i displayen.

För att lämna UTILITY visning, tryck [UTILITY] knappen ännu en gång.

3 Välj den fil som skall raderas.

Använd [+]/[–] knapparna.

4 Tryck [EXECUTE] knappen.

d-U Filename

I detta fall en User fil

d-U Filename

YES Filename

5 Genomför Delete operationen.

Tryck [+] knappen (”YES”), och Delete operationen startar.

När den en gång startats kan den inte avbrytas.

Medan filen sparas, visas ”Deleting” överst i displayen.

d-U Deleting

När operationen är genomförd visas följande för ett kort ögonblick.

Complete

Om Du inte önskar radera filen, tryck [–] knappen ("NO") istället för

[+] knappen ("YES").

För att lämna UTILITY visningen, tryck [UTILITY] knappen två gånger.

OBS

• Om [UTILITY] knappen trycks

när det inte är någon diskett isatt

i diskettstationen, visas ett ”No

Disk” meddelande överst i displayen,

och någon diskettoperation

kan inte utföras.

• När disketten är skrivskyddad

(se sid 74) eller avsiktligt kopieringsskyddad,

visas ett ”Protect”

meddelande, vilket anger att Utility

funktionen inte är tillgänglig.

• SMF filer indikeras med ”d-s”.

VIKTIGT

• Enbart filer som skapats med

DGX-500/300 och sparats som

filer (User Song, etc), kan raderas.

När det inte finns några

filer på disketten som DGX-

500/300 kan radera, ger displayen

FORMAT visning istället

för DELETE när [UTILITY]

knappen trycks.

VARNING

• Tag aldrig ur disketten eller

slå av strömmen medan datan

raderas (då DISK IN USE lampan

lyser).


Utility — Formatera en oformaterad diskett

1 Sätt i den oformaterade disketten i diskettstationen.

Ett ”Format?” meddelande visas överst i displayen.

Om Du vill lämna FORMAT visningen, tryck [UTILITY] knappen.

2 Tryck EXECUTE knappen.

CUE Format?

YES Sure?

3 Genomför Format operationen.

Tryck [+] knappen (”YES”), och Format operationen startar.

När den en gång startats kan den inte avbrytas.

Medan formateringen pågår, visas ”Formatin” överst i displayen.

072 Formatin

När operationen är genomförd visas följande för ett kort ögonblick.

Complete

Om Du inte önskar formatera disketten, tryck [–] knappen (”NO”)

istället för [+] knappen (”YES”).

För att lämna UTILITY visningen, tryck [UTILITY] knappen.

OBS

Disketthantering

• Om Du sätter i en oformaterad

diskett med skyddstappen i

skrivskyddat läge, visas ett

”Protect” meddelande. Tag ur

disketten, ställ om skrivskyddstappen

och sätt åter i disketten.

VARNING

• Om en diskett som inte kan

läsas av DGX-500/300 sätts i,

kommer denna att hanteras

på samma sätt som en oformaterad

diskett. Se upp så att Du

inte p gr av detta formaterar

och därmed raderar viktiga

data.

VARNING

• Tag aldrig ur disketten eller

slå av strömmen medan formateringen

pågår (då DISK IN USE

lampan lyser).

81


82

Disketthantering

Utility — Formatera en tidigare formaterad diskett

Denna funktion är användbar för att snabbt radera oönskade filer på en redan formaterad

diskett. Var försiktig när Du använder denna operation, eftersom all data

automatiskt raderas.

1 Sätt i disketten i diskettstationen.

2 Tryck [UTILITY] knappen.

Detta kallar fram Delete operationen (sid 80). Filens namn visas överst

i displayen. När det inte finns filer på disketten som DGX-500/300 kan

radera, visas FORMAT istället för DELETE när [UTILITY] knappen trycks.

I en sådan situation blir steg #2 onödigt.

3 Tryck [UTILITY] knappen ännu en gång.

Detta kallar fram Format operationen.

”Format?” visas överst i displayen.

4 Tryck [EXECUTE] knappen.

L-U Filename

I detta fall en User fil

CUE Format?

YES Sure?

5 Genomför Format operationen.

Tryck [+] knappen (”YES”), och Format operationen startar.

När den en gång startats kan den inte avbrytas.

Medan formateringen pågår, visas ”Formatin” överst i displayen.

072 Formatin

När operationen är genomförd visas följande för ett kort ögonblick.

Complete

Om Du inte önskar formatera disketten, tryck [–] knappen (”NO”) istället för

[+] knappen (”YES”). För att lämna operationen, tryck [UTILITY] knappen.

OBS

• Om [UTILITY] knappen trycks

när det inte är någon diskett isatt

i diskettstationen, visas ett ”No

Disk” meddelande överst i displayen,

och någon diskettoperation

kan inte utföras.

OBS

• När disketten är skrivskyddad

(se sid 74) eller avsiktligt kopieringsskyddad,

visas ett ”Protect”

meddelande, vilket anger att Utility

funktionen inte är tillgänglig.

VARNING

• Tag aldrig ur disketten eller

slå av strömmen medan formateringen

pågår (då DISK IN USE

lampan lyser).

• Om data redan sparats till

disketten, gör då ingen formatering.

Om Du formaterar disketten

kommer all tidigare

inspelad data att raderas.


MIDI funktioner

DGX-500/300 är MIDI kompatibel, utrustad med MIDI IN och MIDI OUT anslutningar som

möjliggör en rad MIDI-relaterade kontroller. Genom att använda MIDI funktionerna kan Du

utvidga Dina musikaliska möjligheter. Detta kapitel förklarar vad MIDI är, vad det kan göra

och hur Du kan använda MIDI med Din DGX-500/300.

Vad är MIDI?

Du har säkert hört begrepp som ”akustiskt instrument” och ”digitalt instrument”.

I dagens musikvärld är detta två huvudsakliga kategorier av instrument. Låt oss

tänka oss ett akustiskt piano och en klassisk gitarr som representanter för akustiska

instrument. De är lätta att förstå. Med ett piano slår Du an en tangent och en

hammare inuti slår mot några strängar och en ton ljuder. Med gitarren knäpper Du

direkt på en sträng och tonen ljuder. Men hur går det till när man spelar en ton

med ett digitalt instrument?

Tonen skapas i en akustisk gitarr Tonen skapas i ett digitalt instrument

Knäpp på en sträng och

klanglådan förstärker dess

svängning.

Som illustrationen ovan visar, innehåller ett elektroniskt instrument ”samplade” (digitalt gjorda inspelningar

av verkliga musikinstrument) ljud som finns lagrade i tongeneratorn (elektroniska kretsar) och dess återgivning

baseras på den information som kommer från klaviaturen. Vad är det då för slags information från klaviaturen som

ligger till grund för detta sätt att skapa toner?

Låt oss som exempel säga att Du spelar ett ”C” som en fjärdedelsnot med ett pianoljud på DGX-500/300.

Till skillnad från ett akustiskt instrument, där ljudet som hörs är ett resultat av en mekaniskt igångsatt svängning

av en sträng, skickar klaviaturen på det elektroniska instrumentet information av typen ”med vilket ljud”, ”med

vilken tangent”, ”ungefär hur starkt”, ”när slogs den an” och ”när släpps den upp”. Varje bit av information

omvandlas till ett numerärt värde och sänds till tongeneratorn. Med dessa värden som grund spelar tongeneratorn

en ton med det samplade ljud som finns lagrat.

● Exempel på klaviaturinformation

Ljudnummer (vilket ljud) 01 (Live!Grand)

Tonnummer (vilken tangent) 60 (C3)

Ton till (när den slogs an) och ton från

(när den släpptes upp)

Numerärt värde (fjärdedelsnot)

Anslag (ungefär hur starkt) 120 (starkt)

L

”Samplad”

Tongenerator

(elektroniska kretsar) ”Samplad”

R

ton

ton

Spel på klaviaturen

Baserat på den information som sker genom att spela på

klaviaturen, återges genom högtalarna en inspelad ton som

finns lagrad i instrumentet.

GM System Level 1

”GM System Level 1” är ett tillägg i MIDI standarden som garanterar att all GM-kompatibel

musikdata kommer att bli korrekt uppspelad av vilken GM-kompatibel tongenerator som helst,

oberoende av fabrikat. GM märket finns på alla — såväl mjuk- som hårdvaror — produkter som

stöder ”GM System Level 1”. DGX-500/300 stöder GM System Level 1.

83


84

MIDI funktioner

MIDI, en förkortning för Musical Instrument Digital Interface, gör det möjligt för

elektroniska musikinstrument att kommunicera med varandra genom att sända

och mottaga olika typer av MIDI data som t ex spelade toner (”Note”), hantering

av diverse kontroller (”Control Change”), byten av ljud (”Program Change”) och

en rad andra typer av meddelanden.

DGX-500/300 kan kontrollera en MIDI apparat genom att sända data som avser

toner och olika typer av kontroller. DGX-500/300 kan kontrolleras av inkommande

MIDI data vilket automatiskt bestämmer tongeneratorläge, val av MIDI kanaler,

ljud och effekter, ändringar av parametrars värden och naturligtvis spelar de ljud

som specificerats för de olika stämmorna.

MIDI meddelanden kan delas in i två grupper: kanal meddelanden och system

meddelanden. Nedan finner Du en förklaring kring de olika typer av meddelanden

som DGX-500/300 kan sända/mottaga.

● Kanal meddelanden

DGX-500/300 är ett elektroniskt instrument som kan hantera 16 kanaler.

Detta kan allmänt förklaras som att ”det kan spela 16 instrument på en gång”.

Kanal meddelanden sänder information som Note TILL/FRÅN och Program

Change för var och en av de 16 kanalerna.

Meddelandets namn DGX-500/300 operation/panelinställning

Note TILL/FRÅN Meddelanden som genereras när man spelar på klaviaturen.

Varje meddelande inkluderar ett specifikt tonnummer som motsvarar

den tangent som slås an, plus anslagsvärde baserat på hur hårt

tangenten slås.

Program Change Ljudnummer (som tillsammans med motsvarande bank väljer

MSB/LSB inställning, om så behövs).

Control Change Meddelanden som används för att ändra förutsättningar för ljudet

(modulation, volym, pan, etc.).

● System meddelanden

Detta är data som används gemensamt av hela MIDI systemet. System meddelanden

inkluderar meddelanden som Exclusive meddelanden som sänder data som

är unika för varje instrumenttillverkare och realtidsmeddelanden som kontrollerar

en MIDI apparat.

Meddelandets namn DGX-500/300 operation/panelinställning

Exclusive meddelanden Reverb/Chorus/DSP inställningar, etc.

Realtidsmeddelanden Start/Stopp operationer

Meddelanden som sänds/mottages av DGX-500/300 anges i MIDI Implementation

Chart på sid 102.

MIDI anslutningar

För att kunna utbyta MIDI data mellan flera apparater,

måste dessa vara förbundna med en kabel.

MIDI anslutningarna på DGX-500/300 är placerade på

den bakre panelen.

MIDI IN Tar emot MIDI data från en annan MIDI apparat.

MIDI OUT Sänder klaviaturdata från DGX-500/300 som MIDI information

till en annan MIDI apparat.

OBS

• Speciella MIDI kablar (säljes

separat) måste användas för att

koppla samman MIDI apparater.

De finns att köpa i musikaffärer.

• Använd aldrig MIDI kablar längre

än ca 15 meter. Längre kablar

kan ta upp störningar som kan

orsaka felaktigheter i dataöverföringen.


Anslutning till persondator

Genom att ansluta Din DGX-500/300’s MIDI anslutningar till en persondator,

kan Du få tillgång till en stor mängd mjukvara avsedd för musikaliskt bruk.

När ett MIDI interface, installerat i datorn används, gör anslutningen till datorn

med MIDI uttagen på DGX-500/300.

Använd enbart speciella MIDI kablar vid anslutning av MIDI apparater.

● Anslut MIDI uttagen på DGX-500/300 med MIDI uttagen på

datorn.

Dator

(sequencer mjukvara)

● När Du använder ett MIDI interface med en Macintosh dator,

koppla samman RS-422 anslutningen på datorn (modem eller

printer terminal) med ett MIDI interface, såsom visas i figuren

nedan.

Dator

(sequencer mjukvara)

RS-422

MIDI OUT

MIDI IN

MIDI IN

MIDI OUT

DGX-500/300

● Vid anslutning till dator med ett USB interface, använd

Yamaha UX16 USB/MIDI Interface. Anslut UX16 och datorn

med en standard USB kabel och gör sedan korrekta MIDI

anslutningar mellan DGX-500/300 och UX16.

Dator

(sequencer mjukvara)

USB

MIDI Interface

UX16

MIDI IN

MIDI OUT

MIDI IN

IN

OUT

MIDI OUT

DGX-500/300

DGX-500/300

OBS

MIDI funktioner

• När Du använder en Macintosh

dator, ställ MIDI interface clock

inställningen i den aktuella mjukvaran

så att den anpassas mot

inställningen i det MIDI interface

Du använder. För detaljer, läs

bruksanvisningen noggrant kring

den mjukvara Du använder.

OBS

Se noteringarna för MIDI kanal 1

DGX-500/300 har en speciell

funktion som gör att Du i displayen

kan se de toner som

noteras av MIDI datan (enbart

kanal 1).

85


86

MIDI funktioner

Local Control

Med denna funktion kan man koppla till eller från klaviaturens kontroll över ljuden

i DGX-500/300. Detta är praktiskt när Du t ex vill spela in toner i en MIDI sequencer.

Om Du använder sequencern för att spela upp ljuden i DGX-500/300, kanske Du

vill ställa denna funktion i ”off” för att undvika ”dubbla” toner från såväl klaviaturen

som sequencern. Normal, när man bara spelar på DGX-500/300, skall denna

stå i ”on”.

1 Välj MIDI operationerna.

Tryck den vänstra pilknappen, upprepade gånger om så behövs, tills MIDI

är valt.

Indikerar att MIDI är valt

INITSEND

2 Välj Local Control parametern.

Tryck ”1” bland sifferknapparna för att välja operation #1, Local Control.

Om LOCAL redan visas, istället för INITSEND i steg #1 ovan, blir steg #2

överflödigt.

on

3 Tryck [+]/[–] knapparna.

Ställ Local Control till (on) eller från (off) enligt önskan.

-01

LOCAL

VARNING

DGX-500/300 återger inget ljud

när Local ON/OFF står i OFF.


Använd Initial Setup Send med en sequencer

Det vanligaste användningsområdet för Initial Setup Send funktionen är när man

spelar in en Song till en sequencer som man har för avsikt att också spela upp med

DGX-500/300. Man kan beskriva det som att man tar en ”bild” av inställningarna

i DGX-500/300 och sänder denna data till sequencern. Genom att spela in denna

”bild” i början av en Song (före den verkliga datan kring framförandet), kan Du

direkt få alla nödvändiga inställningar återkallade för DGX-500/300. Under förutsättning

att det förekommer en paus i en Song kan Du även göra detta mitt i en Song

— t ex totalt ändra inställningarna för DGX-500/300 för nästa avsnitt i en Song.

■ Sändning av Initial Setup Data • ••••••••••••••••••••••

1 Först, gör klart sequencern för inspelning.

Den verkliga proceduren kan variera beroende på Din speciella utrustning

och mjukvara.

Det idealiska är att lämna två eller flera tysta takter (utan data kring framförandet)

innan Song:en startar. Initial Setup datan blir sedan inspelad till

detta utrymme i Song:en.

2 Välj MIDI operationer.

Tryck den vänstra pilknappen, upprepade gånger om så behövs, tills MIDI

är valt.

3 Välj Initial Setup Send operationen.

Tryck ”2” bland sifferknapparna för att välja operation #2, Initial Setup Send.

Om INITSEND redan visas, istället för LOCAL i steg #2 ovan, blir steg #3

överflödigt.

4 Tryck [START/STOP] knappen.

Initial Setup Send operationen ställs i klarläge.

INITSEND

MIDI funktioner

87


88

MIDI funktioner

5 Starta inspelningen till sequencern och sänd Initial Setup

datan.

Starta inspelningen till sequencern på vanligt sätt och därefter — med så liten

fördröjning som möjligt — tryck [+] knappen för att verkligen starta sändningen

av datan.

Ett ”End” meddelande visas för ett kort ögonblick i displayen när operationen

är klar.

6 Stoppa inspelningen på sequencern.

Stoppa inspelningen till sequencern på normalt sätt. Försäkra Dig om att

den efterföljande datan för framförandet blir inspelat minst en takt efter

Initial Setup datan.

External Clock

End

Detta bestämmer huruvida Style och Song uppspelningsfunktionerna kontrolleras av

DGX-500/300’s interna klockpuls (off) eller av MIDI klockdata från en yttre sequencer

eller dator (on).

Denna skall vara ställd i ”on” när Du vill att en Style eller Song uppspelning skall följa

den yttre apparaten (som t ex en rytmmaskin eller sequencer). Standardinställningen är ”off”.

1 Tryck [TEMPO] knappen.

2 Ställ instrumentet på External Clock.

Tryck och håll [+] knappen tills värdet ”280” indikeras. Tryck därefter [+]

knappen ännu en gång för att välja ”ECL” (External Clock) i displayen.

För att återgå till Internal Clock inställning, välj helt enkelt ett annat

Tempo-värde från 32 till 280.

Bortkoppling av mottagning av MIDI LSB.

Ställs för att välja mottagning eller ej av LSB data för BANK SELECT.

Tryck och håll nere den nedersta tangenten och slå på strömmen.

DGX-500 DGX-300

Genom att åter slå på strömmen på normalt sätt, återgår MIDI LSB mottagning till normalläge.

OBS

• När Initial Setup Send operationen

är klar återgår DGX-500/300

automatiskt till föregående panelinställning.

VARNING

• Om External Clock står i ON

kommer Style eller Song uppspelning

inte att starta med

mindre än att en yttre klockpuls

mottages.


Felsökning

Problem Trolig orsak och lösning

När strömmen slås på och av hörs ett ”poppande”

tillfälligt ljud.

Detta är normalt och indikerar att DGX-500/300 får ström.

Det hörs missljud när mobiltelefon används. Om mobiltelefon används i närheten av DGX-500/300 kan detta

orsaka störningar. För att förhindra detta, slå av mobiltelefonen eller

använd den på längre avstånd från DGX-500/300.

Det hörs inget ljud när man spelar på klaviaturen

eller spelar upp en Song.

Klaviaturen återger inget ljud när man spelar inom

högerhandssektionen.

Ljuden och rytmerna låter annorlunda och egendomliga.

Kontrollera att ingenting är anslutet till PHONES/OUTPUT uttaget

på den bakre panelen. När ett par hörlurar anslutits till detta uttag,

återger de inbyggda högtalarna inte något ljud.

Kontrollera Local Control on/off. (Se sid 86.)

När man använder Dictionary funktionen (sid 50), används tangenterna

inom högerhandssektionen endast för att ange ackordets grundton

och typ.

Batterierna är för svaga. Byt dessa. (Se sid 10.)

Uppspelning för Song eller Style kan inte startas. Kontrollera External Clock on/off läget. (Se sid 88.)

Ackompanjemangsautomatik kopplas inte in även

om man trycker på [ACMP] knappen.

Kontrollera att Style läge är aktiverat innan Du använder det automatiska

ackompanjemanget. Tryck [STYLE] knappen för att hantera

Style operationer.

Ackompanjemanget ljuder inte korrekt. Se till att ackompanjemangsvolymen (sid 46) är ställd på en lämplig

nivå.

Se till att ackompanjemangets splitpunkt (sid 49) är lämpligt inställd.

När man spelar upp en av Pianist stilarna (#124 -

#135) hörs ingen rytm.

Alla ljud tycks inte återges eller låter som om de

klipps av.

En egendomlig ”fasförskjutning” eller ”dubblering”

av ljuden uppstår när DGX-500/300 används med

en sequencer.

Fotkontakten (för sustain) tycks ge motsatt effekt.

När fotkontakten används, resulterar nertrampning

att tonen klipps av och när den släpps upp klingar

tonen ut.

Detta är normalt. Pianist stilarna har inga trummor eller bas — enbart

piano. Stilens ackompanjemang kan bara höras när ackompanjemangsautomatiken

är tillkopplad och tangenter spelas inom ackompanjemangssektionen

på klaviaturen.

Polyfonin för DGX-500/300 är maximalt 32 toner. Om Split ljud används

och en Style eller Song spelas upp samtidigt, kan det hända

att inte alla toner räcker till och blir ”stulna” från ackompanjemang

eller Song.

När Du använder ackompanjemanget med en sequencer, ställ dess

MIDI Echo (eller motsvarande kontroll) i ”off”. (Se bruksanvisningen

för Din speciella apparat och/eller mjukvara för detaljer.)

Polariteten för fotkontakten är omkastad. Se till att ansluta

fotkontakten till FOOT SWITCH uttaget innan strömmen slås på.

Trampa inte ner pedalen samtidigt som strömmen slås på.

Ljudet från Voice tycks ändras från ton till ton. Metoden att generera ljud med AWM innebär att man gjort flera inspelningar

(samplingar) av ett ljud över hela klaviaturens omfång.

Återgivningen kan därför skifta något från tangent till tangent.

89


90

Data Backup och återställning

■ Data Backup • •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Med undantag för de data som räknas upp nedan, återgår alla panelinställningar

i DGX-500/300 till sina standardinställningar varje gång strömmen slås på.

Datan som räknas upp nedan är ”uppbackad” — d v s de ligger kvar i minnet —

så länge som nätadaptern är ansluten eller en uppsättning batterier är istoppade.

• User Song data

• Song Volume

• Registration Memory data

• Registration Memory Bank nummer

• Metronom volym

• Touch till/från

• Stämning

• Grade till/från

■ Dataåterställning • ••••••••••••••••••••••••••••••••

Alla data kan återkallas till sina fabriksinställningar genom att hålla den

högsta (längst till höger) vita tangenten nertryckt, samtidigt som strömmen

slås på. ”CLr Backup” visas för ett kort ögonblick i displayen.

CLr Backup

DGX-500 DGX-300

VARNING

• Alla data för Registration

Memory och User Song data

plus andra inställningar som

nämnts ovan kommer att raderas

och/eller ändras när fabriksinställningar

återkallas.

• Om DGX-500/300 skulle ”låsa

sig” eller på annat sätt fungera

felaktigt av någon orsak, kan

detta vanligtvis lösa sig genom

att man gör operationen för

dataåterställning.


Lista över ljud

■ Maximal polyfoni • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DGX-500/300 har en maximal polyfoni på 32 toner. Detta betyder att den kan

återge maximalt 32 toner, oavsett vilka funktioner som används. Ackompanjemangsautomatik

använder en del av de tillgängliga tonerna och när ackompanjemangsautomatik

utnyttjas, reduceras antalet tillgängliga toner för klaviaturspelet

i motsvarande grad. Samma sak gäller för Split ljud och Song funktioner.

● Panel Voice List

Voice

No.

Bank Select

MSB LSB

MIDI

Program

Change#

PIANO

Voice Name

001 000 113 000 Live! Grand

002 000 112 000 Grand Piano

003 000 112 001 Bright Piano

004 000 112 003 Honky-tonk Piano

005 000 112 002 MIDI Grand Piano

006 000 113 002 CP 80

007 000 112 006

E. PIANO

Harpsichord

008 000 114 004 Galaxy EP

009 000 112 004 Funky Electric Piano

010 000 112 005 DX Modern Elec. Piano

011 000 113 005 Hyper Tines

012 000 114 005 Venus Electric Piano

013 000 112 007

ORGAN

Clavi

014 000 118 018 Cool! Organ

015 000 112 016 Jazz Organ 1

016 000 113 016 Jazz Organ 2

017 000 112 017 Click Organ

018 000 116 016 Bright Organ

019 000 112 018 Rock Organ

020 000 114 018 Purple Organ

021 000 118 016 16'+2' Organ

022 000 119 016 16'+4' Organ

023 000 114 016 Theater Organ

024 000 112 019 Church Organ

025 000 113 019 Chapel Organ

026 000 112 020 Reed Organ

ACCORDION

027 000 113 021 Traditional Accordion

028 000 112 021 Musette Accordion

029 000 113 023 Bandoneon

030 000 112 022

GUITAR

Harmonica

031 000 112 024 Classical Guitar

032 000 112 025 Folk Guitar

033 000 113 025 12Strings Guitar

034 000 112 026 Jazz Guitar

035 000 113 026 Octave Guitar

036 000 112 027 Clean Guitar

037 000 117 027 60’s Clean Guitar

038 000 112 028 Muted Guitar

039 000 112 029 Overdriven Guitar

040 000 112 030

BASS

Distortion Guitar

041 000 112 032 Acoustic Bass

042 000 112 033 Finger Bass

Voice

No.

OBS

Bank Select MIDI

MSB LSB

Program

Change#

• Voice List inkluderar MIDI Program

Change nummer för varje

ljud. Använd dessa Program

Change nummer när DGX-500/

300 spelas via MIDI från en yttre

apparat.

• En del ljud kan ljuda kontinuerligt

eller få en lång utklingningstid

efter att tangenterna släppts upp

och sustainpedal (fotkontakt) är

nertrampad.

Voice Name

043 000 112 034 Pick Bass

044 000 112 035 Fretless Bass

045 000 112 036 Slap Bass

046 000 112 038 Synth Bass

047 000 113 038 Hi-Q Bass

048 000 113 039 Dance Bass

STRINGS

049 000 112 048 String Ensemble

050 000 112 049 Chamber Strings

051 000 112 050 Synth Strings

052 000 113 049 Slow Strings

053 000 112 044 Tremolo Strings

054 000 112 045 Pizzicato Strings

055 000 112 055 Orchestra Hit

056 000 112 040 Violin

057 000 112 042 Cello

058 000 112 043 Contrabass

059 000 112 105 Banjo

060 000 112 046 Harp

CHOIR

061 000 112 052 Choir

062 000 113 052 Vocal Ensemble

063 000 112 053 Vox Humana

064 000 112 054 Air Choir

SAXOPHONE

065 000 112 064 Soprano Sax

066 000 112 065 Alto Sax

067 000 117 066 Sweet Tenor

068 000 114 066 Breathy Tenor

069 000 112 066 Tenor Sax

070 000 112 067 Baritone Sax

071 000 112 068 Oboe

072 000 112 069 English Horn

073 000 112 070 Bassoon

074 000 112 071 Clarinet

TRUMPET

075 000 112 056 Trumpet

076 000 112 059 Muted Trumpet

077 000 112 057 Trombone

078 000 113 057 Trombone Section

079 000 112 060 French Horn

080 000 112 058 Tuba

BRASS

081 000 112 061 Brass Section

082 000 113 061 Big Band Brass

083 000 119 061 Mellow Horns

084 000 112 062 Synth Brass

085 000 113 062 Jump Brass

086 000 114 062 Techno Brass

91


92

Lista över ljud

Voice

No.

Bank Select MIDI

MSB LSB

Program

Change#

Voice Name

087 000 114

FLUTE

073 Sweet Flute

088 000 112 073 Flute

089 000 112 072 Piccolo

090 000 112 075 Pan Flute

091 000 112 074 Recorder

092 000 112 079 Ocarina

SYNTH LEAD

093 000 112 080 Square Lead

094 000 112 081 Sawtooth Lead

095 000 112 085 Voice Lead

096 000 112 098 Star Dust

097 000 112 100 Brightness

098 000 115 081 Analogon

099 000 119 081 Fargo

SYNTH PAD

100 000 112 088 Fantasia

101 000 113 100 Bell Pad

102 000 112 091 Xenon Pad

103 000 112 094 Equinox

104 000 113 089 Dark Moon

PERCUSSION

105 000 112 011 Vibraphone

106 000 112 012 Marimba

107 000 112 013 Xylophone

108 000 112 114 Steel Drums

109 000 112 08 Celesta

110 000 112 014 Tubular Bells

111 000 112 047 Timpani

112 000 112 010

SPLIT

Music Box

113 000 112 000 Acoustic Bass/Live! Grand

114 000 112 001 Finger Bass /Grand Piano

115 000 112 005

Fretless Bass/DX Modern

Elec. Piano

116 000 112 011 Acoustic Bass/Vibraphone

117 000 113 061

Fretless Bass/Brass

Section

118 000 112 082 Analogon/Sawtooth Lead

119 000 112 007 Slap Bass/Clavi

120 000 112 073

Classical Guitar/Sweet

Flute

121 000 112 000

String Ensemble/Live!

Grand

122 000 112 052 Vox Humana/Choir

DRUM KITS

123 127 000 000 Standard Kit 1

124 127 000 001 Standard Kit 2

125 127 000 008 Room Kit

126 127 000 016 Rock Kit

127 127 000 024 Electronic Kit

128 127 000 025 Analog Kit

129 127 000 027 Dance Kit

130 127 000 032 Jazz Kit

131 127 000 040 Brush Kit

132 127 000 048 Symphony Kit

133 126 000 000 SFX Kit 1

134 126 000 001 SFX Kit 2

● XG Voice List

Voice

No.

Bank Select

MSB LSB

MIDI

Program

Change#

PIANO

Voice Name

135 000 000 000 Grand Piano

136 000 001 000 Grand Piano KSP

137 000 018 000 Mellow Grand Piano

138 000 040 000 Piano Strings

139 000 041 000 Dream

140 000 000 001 Bright Piano

141 000 001 001 Bright Piano KSP

142 000 000 002 Electric Grand Piano

143 000 001 002 Electric Grand Piano KSP

144 000 032 002 Detuned CP80

145 000 040 002 Layered CP 1

146 000 041 002 Layered CP 2

147 000 000 003 Honky-tonk Piano

148 000 001 003 Honky-tonk Piano KSP

149 000 000 004 Electric Piano 1

150 000 001 004 Electric Piano 1 KSP

151 000 018 004 Mellow Electric Piano 1

152 000 032 004 Chorus Electric Piano 1

153 000 040 004 Hard Electric Piano

154 000 045 004

Velocity Crossfade Electric

Piano 1

155 000 064 004 60’s Electric Piano 1

156 000 000 005 Electric Piano 2

157 000 001 005 Electric Piano 2 KSP

158 000 032 005 Chorus Electric Piano 2

159 000 033 005 DX Electric Piano Hard

160 000 034 005 DX Legend

161 000 040 005 DX Phase Electric Piano

162 000 041 005 DX + Analog Electric Piano

163 000 042 005 DX Koto Electric Piano

164 000 045 005

Velocity Crossfade Electric

Piano 2

165 000 000 006 Harpsichord

166 000 001 006 Harpsichord KSP

167 000 025 006 Harpsichord 2

168 000 035 006 Harpsichord 3

169 000 000 007 Clavi

170 000 001 007 Clavi KSP

171 000 027 007 Clavi Wah

172 000 064 007 Pulse Clavi

173 000 065 007 Pierce Clavi

CHROMATIC

174 000 000 008 Celesta

175 000 000 009 Glockenspiel

176 000 000 010 Music Box

177 000 064 010 Orgel

178 000 000 011 Vibraphone

179 000 001 011 Vibraphone KSP

180 000 045 011 Hard Vibraphone

181 000 000 012 Marimba

182 000 001 012 Marimba KSP

183 000 064 012 Sine Marimba

184 000 097 012 Balimba

185 000 098 012 Log Drums

186 000 000 013 Xylophone

187 000 000 014 Tubular Bells

188 000 096 014 Church Bells


Voice

No.

Bank Select MIDI

MSB LSB

Program

Change#

Voice Name

189 000 097 014 Carillon

190 000 000 015 Dulcimer

191 000 035 015 Dulcimer 2

192 000 096 015 Cimbalom

193 000 097 015

ORGAN

Santur

194 000 000 016 DrawOrg

195 000 032 016 Detuned DrawOrg

196 000 033 016 60’s DrawOrg 1

197 000 034 016 60’s DrawOrg 2

198 000 035 016 70’s DrawOrg 1

199 000 036 016 DrawOrg 2

200 000 037 016 60’s DrawOrg 3

201 000 038 016 Even Bar

202 000 040 016 16+2"2/3

203 000 064 016 Organ Bass

204 000 065 016 70’s DrawOrg 2

205 000 066 016 Cheezy Organ

206 000 067 016 DrawOrg 3

207 000 000 017 Percussive Organ

208 000 024 017 70’s Percussive Organ

209 000 032 017 Detuned Percussive Organ

210 000 033 017 Light Organ

211 000 037 017 Percussive Organ 2

212 000 000 018 Rock Organ

213 000 064 018 Rotary Organ

214 000 065 018 Slow Rotary

215 000 066 018 Fast Rotary

216 000 000 019 Church Organ

217 000 032 019 Church Organ 3

218 000 035 019 Church Organ 2

219 000 040 019 Notre Dame

220 000 064 019 Organ Flute

221 000 065 019 Tremolo Organ Flute

222 000 000 020 Reed Organ

223 000 040 020 Puff Organ

224 000 000 021 Accordion

225 000 032 021 Accord It

226 000 000 022 Hamonica

227 000 032 022 Harmonica 2

228 000 000 023 Tango Accordion

229 000 064 023

GUITAR

Tango Accordion 2

230 000 000 024 Nylon Guitar

231 000 016 024 Nylon Guitar 2

232 000 025 024 Nylon Guitar 3

233 000 043 024 Velocity Guitar Harmonics

234 000 096 024 Ukulele

235 000 000 025 Steel Guitar

236 000 016 025 Steel Guitar 2

237 000 035 025 12-string Guitar

238 000 040 025 Nylon & Steel Guitar

239 000 041 025

Steel Guitar with Body

Sound

240 000 096 025 Mandolin

241 000 000 026 Jazz Guitar

242 000 018 026 Mellow Guitar

243 000 032 026 Jazz Amp

244 000 000 027 Clean Guitar

Voice

No.

Bank Select MIDI

MSB LSB

Program

Change#

Lista över ljud

Voice Name

245 000 032 027 Chorus Guitar

246 000 000 028 Muted Guitar

247 000 040 028 Funk Guitar 1

248 000 041 028 Muted Steel Guitar

249 000 043 028 Funk Guitar 2

250 000 045 028 Jazz Man

251 000 000 029 Overdriven Guitar

252 000 043 029 Guitar Pinch

253 000 000 030 Distortion Guitar

254 000 040 030 Feedback Guitar

255 000 041 030 Feedback Guitar 2

256 000 000 031 Guitar Harmonics

257 000 065 031 Guitar Feedback

258 000 066 031

BASS

Guitar Harmonics 2

259 000 000 032 Acoustic Bass

260 000 040 032 Jazz Rhythm

261 000 045 032

Velocity Crossfade Upright

Bass

262 000 000 033 Finger Bass

263 000 018 033 Finger Dark

264 000 027 033 Flange Bass

265 000 040 033

Bass & Distorted Electric

Guitar

266 000 043 033 Finger Slap Bass

267 000 045 033 Finger Bass 2

268 000 065 033 Modulated Bass

269 000 000 034 Pick Bass

270 000 028 034 Muted Pick Bass

271 000 000 035 Fretless Bass

272 000 032 035 Fretless Bass 2

273 000 033 035 Fretless Bass 3

274 000 034 035 Fretless Bass 4

275 000 096 035 Synth Fretless

276 000 097 035 Smooth Fretless

277 000 000 036 Slap Bass 1

278 000 027 036 Resonant Slap

279 000 032 036 Punch Thumb Bass

280 000 000 037 Slap Bass 2

281 000 043 037 Velocity Switch Slap

282 000 000 038 Synth Bass 1

283 000 018 038 Synth Bass 1 Dark

284 000 020 038 Fast Resonant Bass

285 000 024 038 Acid Bass

286 000 035 038 Clavi Bass

287 000 040 038 Techno Synth Bass

288 000 064 038 Orbiter

289 000 065 038 Square Bass

290 000 066 038 Rubber Bass

291 000 096 038 Hammer

292 000 000 039 Synth Bass 2

293 000 006 039 Mellow Synth Bass

294 000 012 039 Sequenced Bass

295 000 018 039 Click Synth Bass

296 000 019 039 Synth Bass 2 Dark

297 000 032 039 Smooth Synth Bass

298 000 040 039 Modular Synth Bass

299 000 041 039 DX Bass

300 000 064 039 X Wire Bass

93


94

Lista över ljud

Voice

No.

Bank Select MIDI

MSB LSB

Program

Change#

Voice Name

STRING

301 000 000 040 Violin

302 000 008 040 Slow Violin

303 000 000 041 Viola

304 000 000 042 Cello

305 000 000 043 Contrabass

306 000 000 044 Tremolo Strings

307 000 008 044 Slow Tremolo Strings

308 000 040 044 Suspense Strings

309 000 000 045 Pizzicato Strings

310 000 000 046 Orchestral Harp

311 000 040 046 Yang Chin

312 000 000 047 Timpani

ENSEMBLE

313 000 000 048 Strings 1

314 000 003 048 Stereo Strings

315 000 008 048 Slow Strings

316 000 024 048 Arco Strings

317 000 035 048 60’s Strings

318 000 040 048 Orchestra

319 000 041 048 Orchestra 2

320 000 042 048 Tremolo Orchestra

321 000 045 048 Velocity Strings

322 000 000 049 Strings 2

323 000 003 049 Stereo Slow Strings

324 000 008 049 Legato Strings

325 000 040 049 Warm Strings

326 000 041 049 Kingdom

327 000 064 049 70’s Strings

328 000 65 049 String Ensemble 3

329 000 000 050 Synth Strings 1

330 000 027 050 Resonant Strings

331 000 064 050 Synth Strings 4

332 000 065 050 Synth Strings 5

333 000 000 051 Synth Strings 2

334 000 000 052 Choir Aahs

335 000 003 052 Stereo Choir

336 000 016 052 Choir Aahs 2

337 000 032 052 Mellow Choir

338 000 040 052 Choir Strings

339 000 000 053 Voice Oohs

340 000 000 054 Synth Voice

341 000 040 054 Synth Voice 2

342 000 041 054 Choral

343 000 064 054 Analog Voice

344 000 000 055 Orchestra Hit

345 000 035 055 Orchestra Hit 2

346 000 064 055 Impact

BRASS

347 000 000 056 Trumpet

348 000 016 056 Trumpet 2

349 000 017 056 Bright Trumpet

350 000 032 056 Warm Trumpet

351 000 000 057 Trombone

352 000 018 057 Trombone 2

353 000 000 058 Tuba

354 000 016 058 Tuba 2

355 000 000 059 Muted Trumpet

356 000 000 060 French Horn

Voice

No.

Bank Select MIDI

MSB LSB

Program

Change#

Voice Name

357 000 006 060 French Horn Solo

358 000 032 060 French Horn 2

359 000 037 060 Horn Orchestra

360 000 000 061 Brass Section

361 000 035 061

Trumpet & Trombone

Section

362 000 040 061 Brass Section 2

363 000 041 061 High Brass

364 000 042 061 Mellow Brass

365 000 000 062 Synth Brass 1

366 000 012 062 Quack Brass

367 000 020 062 Resonant Synth Brass

368 000 024 062 Poly Brass

369 000 027 062 Synth Brass 3

370 000 032 062 Jump Brass

371 000 045 062 Analog Velocity Brass 1

372 000 064 062 Analog Brass 1

373 000 000 063 Synth Brass 2

374 000 018 063 Soft Brass

375 000 040 063 Synth Brass 4

376 000 041 063 Choir Brass

377 000 045 063 Analog Velocity Brass 2

378 000 064 063

REED

Analog Brass 2

379 000 000 064 Soprano Sax

380 000 000 065 Alto Sax

381 000 040 065 Sax Section

382 000 043 065 Hyper Alto Sax

383 000 000 066 Tenor Sax

384 000 040 066 Breathy Tenor Sax

385 000 041 066 Soft Tenor Sax

386 000 064 066 Tenor Sax 2

387 000 000 067 Baritone Sax

388 000 000 068 Oboe

389 000 000 069 English Horn

390 000 000 070 Bassoon

391 000 000 071

PIPE

Clarinet

392 000 000 072 Piccolo

393 000 000 073 Flute

394 000 000 074 Recorder

395 000 000 075 Pan Flute

396 000 000 076 Blown Bottle

397 000 000 077 Shakuhachi

398 000 000 078 Whistle

399 000 000 079 Ocarina

SYNTH LEAD

400 000 000 080 Square Lead

401 000 006 080 Square Lead 2

402 000 008 080 LM Square

403 000 018 080 Hollow

404 000 019 080 Shroud

405 000 064 080 Mellow

406 000 065 080 Solo Sine

407 000 066 080 Sine Lead

408 000 000 081 Sawtooth Lead

409 000 006 081 Sawtooth Lead 2

410 000 008 081 Thick Sawtooth

411 000 018 081 Dynamic Sawtooth

412 000 019 081 Digital Sawtooth


Voice

No.

Bank Select MIDI

MSB LSB

Program

Change#

Voice Name

413 000 020 081 Big Lead

414 000 024 081 Heavy Synth

415 000 025 081 Waspy Synth

416 000 040 081 Pulse Sawtooth

417 000 041 081 Dr. Lead

418 000 045 081 Velocity Lead

419 000 096 081 Sequenced Analog

420 000 000 082 Calliope Lead

421 000 065 082 Pure Pad

422 000 000 083 Chiff Lead

423 000 064 083 Rubby

424 000 000 084 Charang Lead

425 000 064 084 Distorted Lead

426 000 065 084 Wire Lead

427 000 000 085 Voice Lead

428 000 024 085 Synth Aahs

429 000 064 085 Vox Lead

430 000 000 086 Fifths Lead

431 000 035 086 Big Five

432 000 000 087 Bass & Lead

433 000 016 087 Big & Low

434 000 064 087 Fat & Perky

435 000 065 087 Soft Whirl

SYNTH PAD

436 000 000 088 New Age Pad

437 000 064 088 Fantasy

438 000 000 089 Warm Pad

439 000 016 089 Thick Pad

440 000 017 089 Soft Pad

441 000 018 089 Sine Pad

442 000 064 089 Horn Pad

443 000 065 089 Rotary Strings

444 000 000 090 Poly Synth Pad

445 000 064 090 Poly Pad 80

446 000 065 090 Click Pad

447 000 066 090 Analog Pad

448 000 067 090 Square Pad

449 000 000 091 Choir Pad

450 000 064 091 Heaven

451 000 066 091 Itopia

452 000 067 091 CC Pad

453 000 000 092 Bowed Pad

454 000 064 092 Glacier

455 000 065 092 Glass Pad

456 000 000 093 Metallic Pad

457 000 064 093 Tine Pad

458 000 065 093 Pan Pad

459 000 000 094 Halo Pad

460 000 000 095 Sweep Pad

461 000 020 095 Shwimmer

462 000 027 095 Converge

463 000 064 095 Polar Pad

464 000 066 095 Celestial

SYNTH EFFECTS

465 000 000 096 Rain

466 000 045 096 Clavi Pad

467 000 064 096 Harmo Rain

468 000 065 096 African Wind

469 000 066 096 Carib

470 000 000 097 Sound Track

Voice

No.

Bank Select MIDI

MSB LSB

Program

Change#

Lista över ljud

Voice Name

471 000 027 097 Prologue

472 000 064 097 Ancestral

473 000 000 098 Crystal

474 000 012 098 Synth Drum Comp

475 000 014 098 Popcorn

476 000 018 098 Tiny Bells

477 000 035 098 Round Glockenspiel

478 000 040 098 Glockenspiel Chimes

479 000 041 098 Clear Bells

480 000 042 098 Chorus Bells

481 000 064 098 Synth Mallet

482 000 065 098 Soft Crystal

483 000 066 098 Loud Glockenspiel

484 000 067 098 Christmas Bells

485 000 068 098 Vibraphone Bells

486 000 069 098 Digital Bells

487 000 070 098 Air Bells

488 000 071 098 Bell Harp

489 000 072 098 Gamelimba

490 000 000 099 Atmosphere

491 000 018 099 Warm Atmosphere

492 000 019 099 Hollow Release

493 000 040 099 Nylon Electric Piano

494 000 064 099 Nylon Harp

495 000 065 099 Harp Vox

496 000 066 099 Atmosphere Pad

497 000 067 099 Planet

498 000 000 100 Brightness

499 000 064 100 Fantasy Bells

500 000 096 100 Smokey

501 000 000 101 Goblins

502 000 064 101 Goblins Synth

503 000 065 101 Creeper

504 000 066 101 Ring Pad

505 000 067 101 Ritual

506 000 068 101 To Heaven

507 000 070 101 Night

508 000 071 101 Glisten

509 000 096 101 Bell Choir

510 000 000 102 Echoes

511 000 008 102 Echoes 2

512 000 014 102 Echo Pan

513 000 064 102 Echo Bells

514 000 065 102 Big Pan

515 000 066 102 Synth Piano

516 000 067 102 Creation

517 000 068 102 Star Dust

518 000 069 102 Resonant & Panning

519 000 000 103 Sci-Fi

520 000 064 103 Starz

WORLD

521 000 000 104 Sitar

522 000 032 104 Detuned Sitar

523 000 035 104 Sitar 2

524 000 096 104 Tambra

525 000 097 104 Tamboura

526 000 000 105 Banjo

527 000 028 105 Muted Banjo

528 000 096 105 Rabab

529 000 097 105 Gopichant

95


96

Lista över ljud

Voice

No.

Bank Select MIDI

MSB LSB

Program

Change#

Voice Name

530 000 098 105 Oud

531 000 000 106 Shamisen

532 000 000 107 Koto

533 000 096 107 Taisho-kin

534 000 097 107 Kanoon

535 000 000 108 Kalimba

536 000 000 109 Bagpipe

537 000 000 110 Fiddle

538 000 000 111 Shanai

539 000 064 111 Shanai 2

540 000 096 111 Pungi

541 000 097 111 Hichiriki

PERCUSSIVE

542 000 000 112 Tinkle Bell

543 000 096 112 Bonang

544 000 097 112 Altair

545 000 098 112 Gamelan Gongs

546 000 099 112 Stereo Gamelan Gongs

547 000 100 112 Rama Cymbal

548 000 101 112 Asian Bells

549 000 000 113 Agogo

550 000 000 114 Steel Drums

551 000 097 114 Glass Percussion

552 000 098 114 Thai Bells

553 000 000 115 Woodblock

554 000 096 115 Castanets

555 000 000 116 Taiko Drum

556 000 096 116 Gran Cassa

557 000 000 117 Melodic Tom

558 000 064 117 Melodic Tom 2

559 000 065 117 Real Tom

560 000 066 117 Rock Tom

561 000 000 118 Synth Drum

562 000 064 118 Analog Tom

563 000 065 118 Electronic Percussion

564 000 000 119 Reverse Cymbal

SOUND EFFECTS

565 000 000 120 Fret Noise

566 000 000 121 Breath Noise

567 000 000 122 Seashore

568 000 000 123 Bird Tweet

569 000 000 124 Telephone Ring

570 000 000 125 Helicopter

571 000 000 126 Applause

572 000 000 127 Gunshot

573 064 000 000 Cutting Noise

574 064 000 001 Cutting Noise 2

575 064 000 003 String Slap

576 064 000 016 Flute Key Click

577 064 000 032 Shower

578 064 000 033 Thunder

579 064 000 034 Wind

580 064 000 035 Stream

581 064 000 036 Bubble

582 064 000 037 Feed

583 064 000 048 Dog

584 064 000 049 Horse

585 064 000 050 Bird Tweet 2

586 064 000 054 Ghost

Voice

No.

Bank Select MIDI

MSB LSB

Program

Change#

587 064 000 055 Maou

588 064 000 064 Phone Call

589 064 000 065 Door Squeak

590 064 000 066 Door Slam

591 064 000 067 Scratch Cut

592 064 000 068 Scratch Split

593 064 000 069 Wind Chime

594 064 000 070 Telephone Ring 2

595 064 000 080 Car Engine Ignition

596 064 000 081 Car Tires Squeal

597 064 000 082 Car Passing

598 064 000 083 Car Crash

599 064 000 084 Siren

600 064 000 085 Train

601 064 000 086 Jet Plane

602 064 000 087 Starship

603 064 000 088 Burst

604 064 000 089 Roller Coaster

605 064 000 090 Submarine

606 064 000 096 Laugh

607 064 000 097 Scream

608 064 000 098 Punch

609 064 000 099 Heartbeat

610 064 000 100 Footsteps

611 064 000 112 Machine Gun

612 064 000 113 Laser Gun

613 064 000 114 Explosion

614 064 000 115 Firework

● DJ Voice List

Voice Name

Voice

No.

Bank Select

MSB LSB

MIDI

Program

Change#

DJ

Voice Name

615 000 123 118 DJ Set 1

616 000 123 119 DJ Set 2

617 000 123 120 DJ Set 3

618 000 123 121 DJ Set 4

619 000 123 122 DJ Set 5


● DJ Voice List

Lista över ljud

Voice No. 615 616 617 618 619

MSB/LSB/PC 0/123/118 0/123/119 0/123/120 0/123/121 0/123/122

Note No. Note DJ Set 1 DJ Set 2 DJ Set 3 DJ Set 4 DJ Set 5

036 C 1 BD Analog H Bass Drum Soft BD Analog H BD Analog H BD Analog H

037 C# 1 Analog Side Stick Side Stick Analog Side Stick Analog Side Stick Analog Side Stick

038 D 1 Analog Snare 1 Snare M Analog Snare 1 Analog Snare 1 Analog Snare 1

039 D# 1 Hand Clap Hand Clap Hand Clap Hand Clap Hand Clap

040 E 1 Analog Snare 2 Snare H Hard Analog Snare 2 Analog Snare 2 Analog Snare 2

041 F 1 Analog Tom 1 Floor Tom L Analog Tom 1 Analog Tom 1 Analog Tom 1

042 F# 1 Analog HH Closed 1 Hi-Hat Closed Analog HH Closed 1 Analog HH Closed 1 Analog HH Closed 1

043 G 1 Analog Tom 2 Floor Tom H Analog Tom 2 Analog Tom 2 Analog Tom 2

044 G# 1 Analog HH Closed 2 Hi-Hat Pedal Analog HH Closed 2 Analog HH Closed 2 Analog HH Closed 2

045 A 1 Analog Tom 3 Low Tom Analog Tom 3 Analog Tom 3 Analog Tom 3

046 A# 1 Analog HH Open Hi-Hat Open Analog HH Open Analog HH Open Analog HH Open

047 B 1 Analog Tom 4 Mid Tom L Analog Tom 4 Analog Tom 4 Analog Tom 4

048 C 2 Analog Tom 5 Mid Tom H Analog Tom 5 Analog Tom 5 Analog Tom 5

049 C# 2 Analog Cymbal Crash Cymbal 1 Analog Cymbal Analog Cymbal Analog Cymbal

050 D 2 Analog Tom 6 High Tom Analog Tom 6 Analog Tom 6 Analog Tom 6

051 D# 2 Ride Cymbal 1 Ride Cymbal 1 Ride Cymbal 1 Ride Cymbal 1 Ride Cymbal 1

052 E 2 Chinese Cymbal Chinese Cymbal Chinese Cymbal Chinese Cymbal Chinese Cymbal

053 F 2 Ride Cymbal Cup Ride Cymbal Cup Ride Cymbal Cup Ride Cymbal Cup Ride Cymbal Cup

054 F# 2 Tambourine Tambourine Tambourine Tambourine Tambourine

055 G 2

056 G# 2

057 A 2

058 A# 2

059 B 2

060 C 3

061 C# 3

062 D 3

063 D# 3 Ohh2 FX01 ORCH signal Go

064 E 3

065 F 3

066 F# 3

067 G 3

068 G# 3

069 A 3

070 A# 3

071 B 3

072 C 4

073 C# 4

074 D 4

075 D# 4

076 E 4

077

078

F

F#

4

4

FX02 Onemoretime Onemoretime Uhh-Hit Huea

079 G 4

080 G# 4

081 A 4

082 A# 4

083 B 4

084 C 5 Joo Go GetUp Huihu GetUp

085 C# 5 Reverse Ohh2 signal Joo Reverse

086 D 5 Huihu Heau Joo ComeOn Joo

087 D# 5 FXTBrs FX02 FXTBrs Onemoretime FX01

088 E 5 Huea Huihu Go Go Ohh1

089 F 5 GetUp GetUp Huihu GetUp Ohh2

090 F# 5 Ohh1 Reverse FX01 Huea Onemoretime

091 G 5 Go signal ComeOn Ohh2 ComeOn

092 G# 5 Scratch 1 Scratch 1 Scratch 1 Scratch 1 Scratch 1

093 A 5 Scratch 2 Scratch 2 Scratch 2 Scratch 2 Scratch 2

094 A# 5 Scratch 3 Scratch 3 Scratch 3 Scratch 3 Scratch 3

095 B 5 Scratch 4 Scratch 4 Scratch 4 Scratch 4 Scratch 4

096 C 6 Scratch 5 Scratch 5 Scratch 5 Scratch 5 Scratch 5

97


98

Lista över stilar

Serial No. Style Name

8 BEAT

001 8BeatModern

002 60’sGtrPop

003 8BeatAdria

004 60’s8Beat

005 8Beat

006 OffBeat

007 60’sRock

008 HardRock

009 RockShuffle

010 8BeatRock

16 BEAT

011 16Beat

012 PopShuffle1

013 PopShuffle2

014 GuitarPop

015 16BtUptempo

016 KoolShuffle

017 JazzRock

018 HipHopLight

BALLAD

019 PianoBallad

020 LoveSong

021 6/8ModernEP

022 6/8SlowRock

023 OrganBallad

024 PopBallad

025 16BeatBallad1

026 16BeatBallad2

DANCE

027 EuroTrance

028 Ibiza

029 HouseMusik

030 SwingHouse

031 TechnoPolis

032 Clubdance

033 ClubLatin

034 Garage1

035 Garage2

036 TechnoParty

037 UKPop

038 HipHopGroove

039 HipShuffle

040 HipHopPop

DISCO

041 70’sDisco1

042 70’sDisco2

043 LatinDisco

044 DiscoPhilly

045 SaturdayNight

046 DiscoChocolate

047 DiscoHands

Serial No. Style Name

SWING & JAZZ

048 BigBandFast

049 BigBandMid

050 BigBandBallad

051 BigBandShfl

052 JazzClub

053 Swing1

054 Swing2

055 Five/Four

056 JazzBallad

057 Dixieland

058 Ragtime

059 AfroCuban

060 Charleston

R & B

061 Soul

062 DetroitPop1

063 60’sRock&Roll

064 6/8Soul

065 CrocoTwist

066 Rock&Roll

067 DetroitPop2

068 BoogieWoogie

069 ComboBoogie

070 6/8Blues

COUNTRY

071 Country8Beat

072 CountryPop

073 CountrySwing

074 Country2/4

075 CowboyBoogie

076 CountryShuffle

077 Bluegrass

LATIN

078 BrazilianSamba

079 BossaNova

080 PopBossa

081 Tijuana

082 DiscoLatin

083 Mambo

084 Salsa

085 Beguine

086 GypsyRumba

087 RmbFlamenca

088 RumbaIsland

089 Reggae

BALLROOM

090 VienneseWaltz

091 EnglishWaltz

092 Slowfox

093 Foxtrot

094 Quickstep

Serial No. Style Name

095 Tango

096 Pasodoble

097 Samba

098 ChaChaCha

099 Rumba

100 Jive

TRADITIONAL

101 USMarch

102 6/8March

103 GermanMarch

104 PolkaPop

105 OberPolka

106 Tarantella

107 Showtune

108 ChristmasSwing

109 ChristmasWaltz

110 ScottishReel

111 Hawaiian

WALTZ

112 GuitarSerenade

113 SwingWaltz

114 JazzWaltz1

115 JazzWaltz2

116 CountryWaltz

117 OberWalzer

118 Musette

DJ

119 DJ-HipHop

120 DJ-DanceSwing

121 DJ-House

122 DJ-GarageHouse

123 DJ-PopR&B

PIANIST

124 Stride

125 PianoSwing

126 PianoRag

127 Arpeggio

128 Musical

129 Habanera

130 SlowRock

131 8BeatPianoBallad

132 PianoMarch

133 6/8PianoMarch

134 PianoWaltz

135 PianoBeguine


Lista över musikdatabas

MDB No. MDB Name

POP HITS

001 AlvFever

002 Croco Rk

003 DayPdise

004 EasySday

005 GoMyWay

006 HowDeep!

007 HurryLuv

008 I’m Torn

009 Imagine

010 ISurvive

011 JustCall

012 JustWay

013 NikitTrp

014 ProudGtr

015 SailngSx

016 Sept.Pop

017 SultanSw

018 SweetLrd

019 ThnkMsic

020 TitanicH

021 WatchGrl

022 WhatALoo

023 WhitePle

024 YestDGtr

SWING & JAZZ

025 Alex Rag

026 Blue Set

027 DayOfW&R

028 HighMoon

029 MistySax

030 MoonLit

031 New York

032 PanthrSw

033 PatrolBr

034 PatrolSx

035 PetiteCl

036 RedRoses

037 SaintMch

038 SatinWd

039 SaxMood

040 SF Heart

041 ShearJz

042 Showbiz

043 SplnkyTb

044 SunnySde

045 TstHoney

046 TwoFoot5

047 WhatsNew

048 Wild Cat

049 WondrLnd

EASY LISTENING

050 BlackFst

051 CaliBlue

052 CiaoCpri

053 Close2U

054 DAmorStr

055 DolanesM

056 ElCondor

057 Entrtain

058 Frippers

059 LuckySax

060 LuvStory

061 MyPrince

062 OSoleMio

063 PalomaGt

064 PuppetBr

065 Raindrop

066 RedMouln

067 R’ticGtr

068 Schiwago

069 ShadowGt

070 SingRain

071 SmallWld

MDB No. MDB Name

072 SpkSoft

073 SpnishEy

074 StrangeN

075 TieRibbn

076 TimeGoes

077 WhteXmas

078 WishStar

079 WondrWld

ROMANTIC BALLADS

080 AdelineB

081 ArgenCry

082 BeautBdy

083 Bl Bayou

084 CatMemry

085 CavaSolo

086 E Weiss

087 ElvGhett

088 Feeling

089 Fly Away

090 Fnl Date

091 GreenSlv

092 GtCncert

093 HrdToSay

094 LonlyPan

095 MBoxDnce

096 Mn Rivr

097 Norw.Flt

098 OnMyMnd

099 OverRbow

100 Red Lady

101 ReleseMe

102 SavingLv

103 Shore Cl

104 SierraMd

105 SilverMn

106 SmokyEye

107 SndOfSil

108 TblWater

109 WhisprSx

ROCK & FUSION

110 DavAgain

111 JumpRock

112 OyComCha

113 PickUpPc

114 RdRiverR

115 SatsfyGt

116 Sheriff

117 SmokeWtr

118 TwistAgn

119 VenusPop

RHYTHM & BLUES

120 AmazingG

121 BoogiePf

122 Clock Rk

123 CU later

124 HappyDay

125 JohnnyB

126 MercyBrs

127 RisingSn

128 S Preems

129 SuperStv

130 Yeh Orgn

HIP HOP HOUSE

131 2 of US

132 B Leave

133 Back St

134 FunkyTwn

135 KillSoft

136 MiamiTrn

137 Nine PM

138 SharpRap

139 SingBack

140 StrandD

MDB No. MDB Name

LATIN NIGHTS

141 BambaBrs

142 BambaFlt

143 BeHappy!

144 CopaLola

145 DayNight

146 Ipanema

147 MarinaAc

148 MuchoTrb

149 SmoothLt

150 SunOfLif

151 Sunshine

152 Tico Org

153 TrbWave

154

COUNTRY & WESTERN

BlownWnd

155 Bonanza

156 BoxerGtr

157 CntryRds

158 GreenGrs

159 Jambala

160 LondonSt

161 LooseEL

162 TopWorld

163 YlwRose

DISCO & PARTY

164 AlhHwaii

165 Babylon

166 Barbados

167 BirdySyn

168 FestaMex

169 HandsPty

170 LuvTheme

171 ModrnTlk

172 NxtAlice

173 PalomaFl

174 PubPiano

175 Tijuana

176 Why MCA?

BALLROOM

177 BrazilBr

178 CherryBr

179 CherryOr

180 DanubeWv

181 MantoStr

182 SandmnFx

183 SundyNvr

184 TangoPiz

185 Tea4Two

186 TulipWtz

187 YesSirQk

TRADITIONAL

188 AlpenTri

189 Balalaik

190 Ceilidh

191 CielPari

192 Cl Polka

193 Comrades

194 Funiculi

195 HappyPlk

196 Herzlin

197 HornPipe

198 JinglBel

199 Kufstein

200 MexiHat

201 MickyFlt

202 NavyAway

203 RlBarrel

204 SnowWtz

205 StarMrch

206 WashPost

207 WdCuttrs

208 XmasWalz

99


100

Lista över trumset

•“ ” indicates that the drum sound is the same as “Standard Kit 1”.

• Each percussion voice uses one note.

• The MIDI Note # and Note are actually one octave lower than keyboard Note # and Note. For example, in “123:

Standard Kit 1”, the “Seq Click H” (Note# 36/Note C1) corresponds to (Note# 24/Note C0).

•Key Off: Keys marked “O” stop sounding the instant they are released.

•Voices with the same Alternate Note Number (*1 … 4) cannot be played simultaneously. (They are designed to be

played alternately with each other.)

C#0

D0

D#0

E0

F0

F#0

G0

G#0

A0

A#0

B0

C1

C#1

D1

D#1

E1

F1

F#1

G1

G#1

A1

A#1

B1

C2

C#2

D2

D#2

E2

F2

F#2

G2

G#2

A2

A#2

B2

C3

C#3

D3

D#3

E3

F3

F#3

G3

G#3

A3

A#3

B3

C4

C#4

D4

D#4

E4

F4

F#4

G4

G#4

A4

A#4

B4

C5

C#5

D5

D#5

E5

F5

F#5

G5

G#5

A5

A#5

B5

C6

C#6

D6

D#6

E6

F6

F#6

G6

Voice No. 123 124 125 126 127 128

MSB/LSB/PC 127/000/000 127/000/001 127/000/008 127/000/16 127/000/24 127/000/25

Keyboard

Note# Note

MIDI

Note# Note

Key

Off

Alternate

assign

Standard Kit 1 Standard Kit 2 Room Kit Rock Kit Electronic Kit Analog Kit

25 C# 0 13 C# -1 3 Surdo Mute

26 D 0 14 D -1 3 Surdo Open

27 D# 0 15 D# -1 Hi Q

28 E 0 16 E -1 Whip Slap

29 F 0 17 F -1 4 Scratch Push

30 F# 0 18 F# -1 4 Scratch Pull

31 G 0 19 G -1 Finger Snap

32 G# 0 20 G# -1 Click Noise

33 A 0 21 A -1 Metronome Click

34 A# 0 22 A# -1 Metronome Bell

35 B 0 23 B -1 Seq Click L

36 C 1 24 C 0 Seq Click H

37 C# 1 25 C# 0 Brush Tap

38 D 1 26 D 0 O Brush Swirl

39 D# 1 27 D# 0 Brush Slap

40 E 1 28 E 0 O Brush Tap Swirl Reverse Cymbal Reverse Cymbal

41 F 1 29 F 0 O Snare Roll

42 F# 1 30 F# 0 Castanet Hi Q 2 Hi Q 2

43 G 1 31 G 0 Snare H Soft Snare H Soft 2 SD Rock H Snare L SD Rock H

44 G# 1 32 G# 0 Sticks

45 A 1 33 A 0 Bass Drum Soft Bass Drum H Bass Drum H

46 A# 1 34 A# 0 Open Rim Shot Open Rim Shot 2

47 B 1 35 B 0 Bass Drum Hard Bass Drum H BD Rock BD Analog L

48 C 2 36 C 1 Bass Drum Bass Drum 2 BD Rock BD Gate BD Analog H

49 C# 2 37 C# 1 Side Stick Analog Side Stick

50 D 2 38 D 1 Snare M Snare M 2 SD Room L SD Rock L SD Rock L Analog Snare 1

51 D# 2 39 D# 1 Hand Clap

52 E 2 40 E 1 Snare H Hard Snare H Hard 2 SD Room H SD Rock Rim SD Rock H Analog Snare 2

53 F 2 41 F 1 Floor Tom L Room Tom 1 Rock Tom 1 E Tom 1 Analog Tom 1

54 F# 2 42 F# 1 1 Hi-Hat Closed Analog HH Closed 1

55 G 2 43 G 1 Floor Tom H Room Tom 2 Rock Tom 2 E Tom 2 Analog Tom 2

56 G# 2 44 G# 1 1 Hi-Hat Pedal Analog HH Closed 2

57 A 2 45 A 1 Low Tom Room Tom 3 Rock Tom 3 E Tom 3 Analog Tom 3

58 A# 2 46 A# 1 1 Hi-Hat Open Analog HH Open

59 B 2 47 B 1 Mid Tom L Room Tom 4 Rock Tom 4 E Tom 4 Analog Tom 4

60 C 3 48 C 2 Mid Tom H Room Tom 5 Rock Tom 5 E Tom 5 Analog Tom 5

61 C# 3 49 C# 2 Crash Cymbal 1 Analog Cymbal

62 D 3 50 D 2 High Tom Room Tom 6 Rock Tom 6 E Tom 6 Analog Tom 6

63 D# 3 51 D# 2 Ride Cymbal 1

64 E 3 52 E 2 Chinese Cymbal

65 F 3 53 F 2 Ride Cymbal Cup

66 F# 3 54 F# 2 Tambourine

67 G 3 55 G 2 Splash Cymbal

68 G# 3 56 G# 2 Cowbell Analog Cowbell

69 A 3 57 A 2 Crash Cymbal 2

70 A# 3 58 A# 2 Vibraslap

71 B 3 59 B 2 Ride Cymbal 2

72 C 4 60 C 3 Bongo H

73 C# 4 61 C# 3 Bongo L

74 D 4 62 D 3 Conga H Mute Analog Conga H

75 D# 4 63 D# 3 Conga H Open Analog Conga M

76 E 4 64 E 3 Conga L Analog Conga L

77 F 4 65 F 3 Timbale H

78 F# 4 66 F# 3 Timbale L

79 G 4 67 G 3 Agogo H

80 G# 4 68 G# 3 Agogo L

81 A 4 69 A 3 Cabasa

82 A# 4 70 A# 3 Maracas Analog Maracas

83 B 4 71 B 3 O Samba Whistle H

84 C 5 72 C 4 O Samba Whistle L

85 C# 5 73 C# 4 Guiro Short

86 D 5 74 D 4 O Guiro Long

87 D# 5 75 D# 4 Claves Analog Claves

88 E 5 76 E 4 Wood Block H

89 F 5 77 F 4 Wood Block L

90 F# 5 78 F# 4 Cuica Mute Scratch Push Scratch Push

91 G 5 79 G 4 Cuica Open Scratch Pull Scratch Pull

92 G# 5 80 G# 4 2 Triangle Mute

93 A 5 81 A 4 2 Triangle Open

94 A# 5 82 A# 4 Shaker

95 B 5 83 B 4 Jingle Bell

96 C 6 84 C 5 Bell Tree

97 C# 6 85 C# 5

98 D 6 86 D 5

99 D# 6 87 D# 5

100 E 6 88 E 5

101 F 6 89 F 5

102 F# 6 90 F# 5

103 G 6 91 G 5


C#0

D0

D#0

E0

F0

F#0

G0

G#0

A0

A#0

B0

C1

C#1

D1

D#1

E1

F1

F#1

G1

G#1

A1

A#1

B1

C2

C#2

D2

D#2

E2

F2

F#2

G2

G#2

A2

A#2

B2

C3

C#3

D3

D#3

E3

F3

F#3

G3

G#3

A3

A#3

B3

C4

C#4

D4

D#4

E4

F4

F#4

G4

G#4

A4

A#4

B4

C5

C#5

D5

D#5

E5

F5

F#5

G5

G#5

A5

A#5

B5

C6

C#6

D6

D#6

E6

F6

F#6

G6

Lista över trumset

Voice No. 123 129 130 131 132 133 134

MSB/LSB/PC 127/000/000 127/000/27 127/000/32 127/000/40 127/000/48 126/000/000 126/000/001

Keyboard

Note# Note

MIDI

Note# Note

Key

Off

Alternate

assign

Standard Kit 1 Dance Kit Jazz Kit Brush Kit Symphony Kit SFX Kit 1 SFX Kit 2

25 C# 0 13 C# -1 3 Surdo Mute

26 D 0 14 D -1 3 Surdo Open

27 D# 0 15 D# -1 Hi Q

28 E 0 16 E -1 Whip Slap

29 F 0 17 F -1 4 Scratch Push

30 F# 0 18 F# -1 4 Scratch Pull

31 G 0 19 G -1 Finger Snap

32 G# 0 20 G# -1 Click Noise

33 A 0 21 A -1 Metronome Click

34 A# 0 22 A# -1 Metronome Bell

35 B 0 23 B -1 Seq Click L

36 C 1 24 C 0 Seq Click H

37 C# 1 25 C# 0 Brush Tap

38 D 1 26 D 0 O Brush Swirl

39 D# 1 27 D# 0 Brush Slap

40 E 1 28 E 0 O Brush Tap Swirl Reverse Cymbal

41 F 1 29 F 0 O Snare Roll

42 F# 1 30 F# 0 Castanet Hi Q 2

43 G 1 31 G 0 Snare H Soft AnSD Snappy SD Jazz H Light Brush Slap L

44 G# 1 32 G# 0 Sticks

45 A 1 33 A 0 Bass Drum Soft AnBD Dance-1 Bass Drum L

46 A# 1 34 A# 0 Open Rim Shot AnSD OpenRim

47 B 1 35 B 0 Bass Drum Hard AnBD Dance-2 Gran Cassa

48 C 2 36 C 1 Bass Drum AnBD Dance-3 BD Jazz BD Jazz Gran Cassa Mute Cutting Noise Phone Call

49 C# 2 37 C# 1 Side Stick Analog Side Stick Cutting Noise 2 Door Squeak

50 D 2 38 D 1 Snare M AnSD Q SD Jazz L Brush Slap Marching Sn M Door Slam

51 D# 2 39 D# 1 Hand Clap String Slap Scratch Cut

52 E 2 40 E 1 Snare H Hard AnSD Ana+Acoustic SD Jazz M Brush Tap Marching Sn H Scratch

53 F 2 41 F 1 Floor Tom L Analog Tom 1 Jazz Tom 1 Brush Tom 1 Jazz Tom 1 Wind Chime

54 F# 2 42 F# 1 1 Hi-Hat Closed Analog HH Closed 3 Telephone Ring 2

55 G 2 43 G 1 Floor Tom H Analog Tom 2 Jazz Tom 2 Brush Tom 2 Jazz Tom 2

56 G# 2 44 G# 1 1 Hi-Hat Pedal Analog HH Closed 4

57 A 2 45 A 1 Low Tom Analog Tom 3 Jazz Tom 3 Brush Tom 3 Jazz Tom 3

58 A# 2 46 A# 1 1 Hi-Hat Open Analog HH Open 2

59 B 2 47 B 1 Mid Tom L Analog Tom 4 Jazz Tom 4 Brush Tom 4 Jazz Tom 4

60 C 3 48 C 2 Mid Tom H Analog Tom 5 Jazz Tom 5 Brush Tom 5 Jazz Tom 5

61 C# 3 49 C# 2 Crash Cymbal 1 Analog Cymbal Hand Cym. L

62 D 3 50 D 2 High Tom Analog Tom 6 Jazz Tom 6 Brush Tom 6 Jazz Tom 6

63 D# 3 51 D# 2 Ride Cymbal 1 Hand Cym.Short L

64 E 3 52 E 2 Chinese Cymbal Flute Key Click Car Engine Ignition

65 F 3 53 F 2 Ride Cymbal Cup Car Tires Squeal

66 F# 3 54 F# 2 Tambourine Car Passing

67 G 3 55 G 2 Splash Cymbal Car Crash

68 G# 3 56 G# 2 Cowbell Analog Cowbell Siren

69 A 3 57 A 2 Crash Cymbal 2 Hand Cym. H Train

70 A# 3 58 A# 2 Vibraslap Jet Plane

71 B 3 59 B 2 Ride Cymbal 2 Hand Cym.Short H Starship

72 C 4 60 C 3 Bongo H Burst

73 C# 4 61 C# 3 Bongo L Roller Coaster

74 D 4 62 D 3 Conga H Mute Analog Conga H Submarine

75 D# 4 63 D# 3 Conga H Open Analog Conga M

76 E 4 64 E 3 Conga L Analog Conga L

77 F 4 65 F 3 Timbale H

78 F# 4 66 F# 3 Timbale L

79 G 4 67 G 3 Agogo H

80 G# 4 68 G# 3 Agogo L Shower Laugh

81 A 4 69 A 3 Cabasa Thunder Scream

82 A# 4 70 A# 3 Maracas Analog Maracas Wind Punch

83 B 4 71 B 3 O Samba Whistle H Stream Heartbeat

84 C 5 72 C 4 O Samba Whistle L Bubble FootSteps

85 C# 5 73 C# 4 Guiro Short Feed

86 D 5 74 D 4 O Guiro Long

87 D# 5 75 D# 4 Claves Analog Claves

88 E 5 76 E 4 Wood Block H

89 F 5 77 F 4 Wood Block L

90 F# 5 78 F# 4 Cuica Mute Scratch Push

91 G 5 79 G 4 Cuica Open Scratch Pull

92 G# 5 80 G# 4 2 Triangle Mute

93 A 5 81 A 4 2 Triangle Open

94 A# 5 82 A# 4 Shaker

95 B 5 83 B 4 Jingle Bell

96 C 6 84 C 5 Bell Tree Dog Machine Gun

97 C# 6 85 C# 5 Horse Laser Gun

98 D 6 86 D 5 Bird Tweet 2 Explosion

99 D# 6 87 D# 5 Firework

100 E 6 88 E 5

101 F 6 89 F 5

102 F# 6 90 F# 5 Ghost

103 G 6 91 G 5 Maou

101


102

MIDI Implementation Chart

YAMAHA [ Portable Grand ] Date:12-MAR-2002

Model DGX-500,DGX-300 MIDI Implementation Chart Version : 1.0

Function...

Transmitted Recognized Remarks

Basic Default 1 - 16 1 - 16 *1

Channel Changed x x

Default 3 3

Mode Messages x x

Altered ************** x

Note 0 - 127 0 - 127

Number : True voice ************** 0 - 127

Velocity Note ON o 9nH,v=1-127 o 9nH,v=1-127

Note OFF o 9nH,v=0 o 9nH,v=0 or 8nH

After Key's x x

Touch Ch's x x

Pitch Bend x o

0,32 o o Bank Select

1 x *2 o Modulation wheel

6 o o Data Entry

38 x *2 o Data Entry

7 o o Part Volume

Control 10 o o Pan

11 x *2 o Expression

Change 64 o o Sustain

71 x *2 o Harmonic Content

72 x *2 o Release Time

73 x *2 o Attack Time

74 x *2 o Brightness

84 x *2 o Portamento Cntrl

91,93,94 o o Effect Depth

96,97 x o RPN Inc,Dec

100,101 x *2 o RPN LSB,MSB

Prog o 0 - 127 o 0 - 127

Change : True # **************

System Exclusive o *3 o *3

: Song Pos. x x

Common : Song Sel. x x

: Tune x x

System : Clock o o

Real Time: Commands o *4 o *4

Aux :All Sound OFF o o(120,126,127)

:Reset All Cntrls x o(121)

:Local ON/OFF x o(122) *5

:All Notes OFF x o(123-125)

Mes- :Active Sense o o

sages:Reset x x

Mode 1 : OMNI ON , POLY Mode 2 : OMNI ON ,MONO o : Yes

Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF,MONO x : No


NOTE:

*1 By default (factory settings) the DGX-500/300 ordinarily functions as a 16channel

multi-timbral tone generator, and incoming data does not affect

the panel voices or panel settings. However, the MIDI messages listed

below do affect the panel voices, auto accompaniment, and songs.

• MIDI Master Tuning

• System exclusive messages for changing the Reverb Type, Chorus

Type, and DSP Type.

*2 Messages for these control change numbers cannot be transmitted from

the DGX-500/300 itself. However, they may be transmitted when playing

the accompaniment, song or using the Harmony effect.

*3 Exclusive

F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H

• This message automatically restores all default settings for the instrument,

with the exception of MIDI Master Tuning.

F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, ll, mm, F7H

• This message allows the volume of all channels to be changed simultaneously

(Universal System Exclusive).

• The values of “mm” is used for MIDI Master Tuning. (Values for “ll” are

ignored.)

F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, ll, cc,

F7H

• This message simultaneously changes the tuning value of all channels.

• The values of “mm” and “ll” are used for MIDI Master Tuning.

• The default value of “mm” and “ll” are 08H and 00H, respectively. Any

values can be used for “n” and “cc.”

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, llH, F7H

• mm : Reverb Type MSB

• ll : Reverb Type LSB

Refer to the Effect Map (page 104) for details.

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, llH, F7H

• mm : Chorus Type MSB

• ll : Chorus Type LSB

Refer to the Effect Map (page 104) for details.

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 40H, mmH, llH, F7H

• mm : DSP Type MSB

• ll : DSP Type LSB

Refer to the Effect Map (page 104) for details.

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 08H, 0mH, 11H, llH, F7H

• ll : Dry Level

• 0m : Channel Number

*4 When the accompaniment is started, an FAH message is transmitted.

When accompaniment is stopped, an FCH message is transmitted.When

the clock is set to External, both FAH (accompaniment start) and FCH

(accompaniment stop) are recognized.

*5 Local ON/OFF

Bn, 7A, 7F

Bn, 7A, 00

Value for “n” is ignored.

MIDI Implementation Chart

103


104

MIDI Implementation Chart

■Effect map

* If the received value does not contain an effect type in the TYPE LSB, the LSB will be directed to TYPE 0.

* The numbers in parentheses in front of the Effect Type names correspond to the number indicated in the display.

* By using an external sequencer, which is capable of editing and transmitting the system exclusive messages and parameter

changes, you can select the Reverb, Chorus and DSP effect types which are not accessible from the DGX-500/300

panel itself. When one of the effects is selected by the external sequencer, “ - ” will be shown on the display.

● REVERB

TYPE

MSB

● CHORUS

● DSP

TYPE LSB

00 01 02 08 16 17 18 19 20

000 No Effect

001 (1)Hall1 (2)Hall2

002 Room (3)Room1 (4)Room2

003 Stage (5)Stage1 (6)Stage2

004 Plate (7)Plate1 (8)Plate2

005...127 No Effect

TYPE

MSB

TYPE LSB

00 01 02 08 16 17 18 19 20

000...064 No Effect

065 Chorus Chorus2

066 Celeste Chorus1

067 Flanger Flanger1 Flanger2

068...127 No Effect

TYPE

MSB

TYPE LSB

00 01 02 08 16 17 18 19 20

000 No Effect

001 (1)Hall1 (2)Hall2

002 Room (3)Room1 (4)Room2

003 Stage (5)Stage1 (6)Stage2

004 Plate (7)Plate1 (8)Plate2

005 Delay L,C,R (26)Delay L,C,R

006 (27)Delay L,R

007 (28)Echo

008 (29)Cross Delay

009 (9)Early Reflection1 (10)Early Reflection2

010 (11)Gate Reverb

011 (12)Reverse Gate

012...019 No Effect

020 (30)Karaoke

021...064 No Effect

065 Chorus (14)Chorus2

066 Celeste (13)Chorus1

067 Flanger (15)Flanger1 (16)Flanger2

068 Symphonic (17)Symphonic

069 Rotary Speaker (19)Rotary Speaker1

070 Tremolo (21)Tremolo1

071 Auto Pan (24)Auto Pan (20)Rotary Speaker2 (22)Tremolo2 (23)Guitar Tremolo

072 (18)Phaser

073 Distortion

074 (33)Overdrive

075 (34)Amp Simulation (31)Distortion Hard (32)Distortion Soft

076 (37)3Band EQ (35)EQ Disco (36)EQ Telephone

077 (38)2Band EQ

078 Auto Wah (25)Auto Wah

079...127 No Effect


Montering av ställ (enbart DGX-500)

VARNING

• Se till att inte blanda samman delarna, och se till att montera

delarna i rätt position. Var vänlig gör monteringen i den ordning

som beskrivs nedan.

• Monteringen bör utföras av minst två personer.

• Se till att använda rätt skruvdimensioner enligt anvisningarna nedan.

Felaktiga skruvar kan orsaka skador.

• Avsluta monteringen med att dra åt alla skruvar.

• För att ta isär, gör momenten nedan i omvänd ordning.

■ Monteringsdelar (enbart DGX-500)

1

q 6 x 70 mm skruvar med rund skalle (4 st)

w Nipplar (4 st)

e 3,5 x 16 mm träskruvar (12 st)

w Nipplar

Bakre panel

q 6 x 70 mm skruvar med rund skalle

Ha en stjärnskruvmejsel tillhands.

De delar som skall användas är de som visas i ”Monteringsdelar”.

Följ instruktionerna och välj de delar som

anges.

Gavlar

Gavelfötter

r 6 x 30 mm skruvar med rund skalle

(4 st)

t 5 x 16 mm skruvar med rund skalle

(4 st)

y Vinkeljärn (4 st)

Z Montera gavelfötterna.

Försäkra Dig om att gavlarna är vända åt rätt håll (hålen

skall vara vända inåt), sätt i nipplarna w i hålen såsom visas

på bilden. Nipplarna är rätt applicerade om Du kan se ett

”plustecken”.

Montera gavelfötterna på gavlarnas undersida med hjälp

av 6 x 70 mm skruvarna med rund skalle q.

105


106

2

3

y Vinkeljärn

e 3,5 x 16 mm träskruvar

r 6 x 30 mm skruvar med rund skalle

X Montera vinkeljärnen.

Montera vinkeljärnen y på insidan med hjälp av

3,5 x 16 mm träskruvarna e.

C Montera bakre panelen.

Montera den bakre panelen med hjälp av 6 x 30 mm

skruvar med rund skalle r.

VARNING

• Var försiktig så att Du inte tappar bakre panelen eller skär Dig

på de skarpa metallbeslagen.


4

5

t 5 x 16 mm skruvar med rund skalle

V Placera klaviaturdelen på stället.

Placera klaviaturdelen försiktigt på gavlarna.

För klaviaturdelen sakta tills hålen på dess undersida passar

in mot hålen i vinkeljärnen.

VARNING

• Var försiktig så att Du inte tappar klaviaturdelen eller

klämmer fingrarna mellan klaviaturdel och ställ.

B Gör fast klaviaturdelen i stället.

Fixera klaviaturen i vinkeljärnen med hjälp av 5 x 16 mm

skruvarna med rund skalle t.

■ Kontrollera efter monteringen

Så snart Du monterat stället, kontrollera följande:

• Har det blivit delar över?

➔ Gå igenom monteringen och korrigera felen.

•Står instrumentet fritt från dörrar och andra rörliga föremål?

➔ Flytta instrumentet till lämplig plats.

• Hörs det skrammel från instrumentet när Du rör eller flyttar

den?

➔ Drag åt alla skruvar.

• Dessutom, om instrumentet ger knakande ljud eller tycks

instabilt när Du spelar på det, kontrollera åter monteringsanvisningar

och bilder och kontrollera alla skruvar.

107


108

Specifikationer

Keyboards

DGX-500......88 standard-size keys (A-1 - C7), with Touch

Response and Dynamic Filter.

DGX-300......76 standard-size keys (E0 - G6), with Touch

Response and Dynamic Filter.

Display

• Large multi-function LCD display (backlit)

Setup

• STANDBY/ON

• MASTER VOLUME : MIN - MAX

Panel Controls

• OVERALL (L, R), SONG, VOICE, STYLE, M.D.B.,

PORTABLE GRAND, SPLIT, METRONOME, [0]-[9],

[+](YES), [-](NO), DEMO, TOUCH, HARMONY, DUAL,

DICTIONARY, L, R, TEMPO/TAP

Voice

• 122 panel voices + 12 drum kits + 480 XG voices + 5 DJ voices

• Polyphony : 32

STYLE

• 135 styles + Disk

• Accompaniment Control : ACMP, SYNC STOP,

SYNC START, START/STOP,

INTRO ENDING,

MAIN/AUTO FILL

• Fingering : Multi fingering

• Accompaniment Volume

Music Database

• 208

Yamaha Educational Suite

• Dictionary

• Lesson 1-4

One Touch Setting

• Voice (for each style or song)

Overall controls

• Transpose

• Accompaniment/Song Volume

• Metronome Volume

• PITCH BEND RANGE

• Tuning

• MIDI

Effects

• Reverb : 8 types

• DSP : 38 types

• Harmony : 26 types

Song

• 100 Songs + 5 User Songs

• Song Clear, Track Clear

Recording

• Song

User Song : 5 Songs

Recording Tracks : 1, 2, 3, 4, 5, Accompaniment

Disk

• Song Playback

• Save

• Load

• Delete

• Format

MIDI

• Initial Send

• Local on/off

• Harmony

• Reverb

• DSP

• Grade

• Lesson Track L/R

• Track Octave

Auxiliary jacks

• PHONES/OUTPUT, DC IN 12V, MIDI IN/OUT,

FOOT SWITCH

Amplifier

• 6.0W + 6.0W

Speakers

• 12cm x 2 + 3cm x 2

Power Consumption

• UL / CSA : 19W

• CE : 18W

(when using PA-5D or PA-5C power adaptor)

Power Supply

• Adaptor : Yamaha PA-5D or PA-5C AC power adaptor

• Batteries : Six “D” size, R20P (LR20) or equivalent batteries

Dimensions (W x D x H)

DGX-500............... 1,380 x 430 x 173 mm

(54-1/3" x 16-15/16" x 6-3/4")

DGX-300............... 1,178 x 410 x 168 mm

(46-3/8" x 16-1/8" x 6-5/8")

Weight

DGX-500............... 14 kg (30 lbs., 14 oz.)

DGX-500 Stand .... 7.6 kg (16 lbs., 12.)

DGX-300............... 10 kg (22 lbs., 1 oz.)

Supplied Accessories

DGX-500............... Keyboard stand

Footswitch

Music Rest

Data Disk

Owner’s Manual

Song Book

DGX-300............... Music Rest

Data Disk

Owner’s Manual

Song Book

Optional Accessories

DGX-500

• Headohones : HPE-150

• AC power adapter : PA-5D, PA-5C

DGX-300

• Headphones : HPE-150

• AC power adaptor : PA-5D, PA-5C

• Footswitch : FC4, FC5

• Keyboard stand : LG-100

* Specifications and descriptions in this owner’s manual are for information

purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products

or specifications at any time without prior notice. Since specifications,

equipment or options may not be the same in every locale, please check

with your Yamaha dealer.


Register

A

ackompanjemang, spela ..................39

ackompanjemangets sektioner ........45

ackompanjemangets splitpunkt ......49

ackompanjemangets volym ............46

ackompanjemangsautomatik ..........38

ackord, Fingered .............................47

ackord, om ......................................51

ackord, Single Finger ......................47

ackordsnamn ...................................52

ackordstyper ...................................52

anslagskänslighet ............................32

anslutningar ....................................11

B

Bank ................................................55

batterier ...........................................10

Beat indikering ...............................57

D

DEMO ............................................14

Dictionary .......................................50

DISK ORCHESTRA ......................73

diskettstation ...................................73

display .............................................20

DJ ljudlista ......................................97

DSP .................................................34

DSP typer ........................................36

Dual Voice ......................................27

E

Effekter ...........................................33

Ending .............................................39

External Clock ................................88

F

felsökning .......................................89

Fill-in ..............................................45

fotkontakt ........................................11

G

GM System Level 1 ........................83

Grade ..............................................72

grundton ..........................................51

H

HARMONY knapp .........................35

Harmony typer ................................37

hörlurar ...........................................11

I

Initial Setup Send ...........................87

inspelning, Song .............................62

Intro ................................................41

L

Lesson ............................................ 67

ljud, trumset ................................. 100

ljud, välj och spela ......................... 24

ljud, XG ......................................... 92

ljudlista ........................................... 91

M

M.D.B. (Music Database) .............. 53

Main Voice ..................................... 27

Metronome ..................................... 22

MIDI .............................................. 83

MIDI anslutningar .......................... 84

MIDI Implementation Chart ........ 102

MIDI kanaler .................................. 84

montera ställ (endast DGX-500) .. 105

MUSIC DATABASE ...................... 53

N

notställ ............................................ 21

nätadapter ....................................... 10

O

One Toch Setting ............................ 28

P

PHONES/OUTPUT uttag ................ 9

pilknappar ...................................... 20

Pitch Bend ...................................... 31

Portable Grand ............................... 22

R

radera Song .................................... 65

RECORD knapp ............................ 62

Registration Memory ..................... 55

Reverb ............................................ 33

Reverb typer ................................... 36

S

sektioner (ackompanjemanget) ...... 45

sifferknappar .................................. 25

Single Finger ackord ...................... 47

Snabbguide ..................................... 12

SONG MEMORY .......................... 63

Song volym .................................... 61

Song, inspelning ............................. 62

Song, radera ................................... 65

Song, välj och spela ....................... 57

specifikationer .............................. 108

split ................................................. 28

splitpunkt ....................................... 49

spår (Song) ..................................... 63

spår, tysta ....................................... 63

STYLE FILE .................................. 73

Style, välja ..................................... 38

ställ, montera (endast DGX-500) .... 105

stämning ......................................... 29

SUSTAIN ....................................... 11

Sync Start ....................................... 40

Sync Stop ....................................... 43

T

taktart .............................................. 23

Tap .................................................. 40

tempo (Song) .................................. 60

tempo (Style) .................................. 44

TOUCH knapp ............................... 32

Track Octave .................................. 76

transponering .................................. 29

Transpose ....................................... 29

trumset, lista ................................. 100

Tuning ............................................ 29

U

User Song ....................................... 62

X

XGlite ............................................. 73

XG ljud ........................................... 92

Å

återställning .................................... 90

109


For details of products, please contact your nearest Yamaha or the

authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou

au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,

M1S 3R1, Canada

Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,

U.S.A.

Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de Mexico S.A. De C.V.,

Departamento de ventas

Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del

Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F.

Tel: 686-00-33

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil LTDA.

Av. Rebouças 2636, São Paulo, Brasil

Tel: 011-853-1377

ARGENTINA

Yamaha de Panamá S.A. Sucursal de Argentina

Viamonte 1145 Piso2-B 1053,

Buenos Aires, Argentina

Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN

AMERICAN COUNTRIES/

CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha de Panamá S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,

Calle 47 y Aquilino de la Guardia,

Ciudad de Panamá, Panamá

Tel: 507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,

MK7 8BL, England

Tel: 01908-366700

IRELAND

Danfay Ltd.

61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin

Tel: 01-2859177

GERMANY/SWITZERLAND

Yamaha Europa GmbH.

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen,

F.R. of Germany

Tel: 04101-3030

AUSTRIA

Yamaha Music Austria

Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria

Tel: 01-60203900

THE NETHERLANDS

Yamaha Music Nederland

Kanaalweg 18G, 3526KL, Utrecht, The Netherlands

Tel: 030-2828411

BELGIUM

Yamaha Music Belgium

Keiberg Imperiastraat 8, 1930 Zaventem, Belgium

Tel: 02-7258220

FRANCE

Yamaha Musique France,

Division Claviers

BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France

Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy

Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Electronica Musical, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230

Las Rozas (Madrid) Spain

Tel: 91-201-0700

GREECE

Philippe Nakas S.A.

Navarinou Street 13, P.Code 10680, Athens, Greece

Tel: 01-364-7111

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1

Box 30053

S-400 43 Göteborg, Sweden

Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvej 8B

DK-2730 Herlev, Denmark

Tel: 44 92 49 00

FINLAND

F-Musiikki Oy

Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,

SF-00101 Helsinki, Finland

Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1

N-1345 Østerås, Norway

Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120

IS-128 Reykjavik, Iceland

Tel: 525 5000

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Europa GmbH.

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen,

F.R. of Germany

Tel: 04101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: 053-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Europa GmbH.

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen,

F.R. of Germany

Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

LB21-128 Jebel Ali Freezone

P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E.

Tel: 971-4-881-5868

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten

Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen

Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana

o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

ASIA

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,

Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Tel: 2737-7688

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)

PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot

Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia

Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.

Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong,

Youngdungpo-ku, Seoul, Korea

Tel: 02-3770-0661

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,

Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tel: 3-703-0900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,

Makati, Metro Manila, Philippines

Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

11 Ubi Road #06-00, Meiban Industrial Building,

Singapore

Tel: 65-747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

10F, 150, Tun-Hwa Northroad,

Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 02-2713-8999

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

121/60-61 RS Tower 17th Floor,

Ratchadaphisek RD., Dindaeng,

Bangkok 10320, Thailand

Tel: 02-641-2951

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

AND OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: 053-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria

3006, Australia

Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Houses of N.Z. Ltd.

146/148 Captain Springs Road, Te Papapa,

Auckland, New Zealand

Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST

TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: 053-460-2312

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: 053-460-3273


Yamaha PK CLUB (Portable Keyboard Home Page, engelsk)

http://www.yamahaPKclub.com/

Yamaha Manual Library (enbart engelska versioner)

http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/

Översättning och svensk bearbetning

Conny Werner

© 2002 YAMAHA CORPORATION

För ytterligare information kontakta

Yamaha Scandinavia AB

Box 30053

400 43 Göteborg

telefon

031 – 89 34 00

e-post

info@yamaha.se

More magazines by this user
Similar magazines