Front Terra manual S_2013_04_05 - Kongskilde

kongskilde.com

Front Terra manual S_2013_04_05 - Kongskilde

InstruktionsbokFRONT TERRA-C


InnehållsförteckningIntroduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Idetifiering av maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Allmänna säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . 4Maskinens koppling till traktorn . . . . . . . . 4Frontlyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Arbete med maskinen . . . . . . . . . . . . . . . 4Transportkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Före transportkörning . . . . . . . . . . . . . . . . 5Vid vägtransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Efter transportkörning. . . . . . . . . . . . . . . . 5Vid underhållsarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Varningsdekaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Arbete med maskinen....................................10Inställningar ............................................10Ändring av rotationsriktning ....................11Flexplanka ..............................................13Säker transportkörning på väg......................14Trafiksäkerhet .........................................14Vikt..........................................................14Innan vägtransport..................................14Vid vägtransport......................................14Efter vägtransport ...................................14Transportbredd .......................................14Underhåll .........................................................15Allmänt underhåll .....................................15Smörjschema..........................................15Koppling till traktorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Parkering av maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Transportkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Tekniska data och måttangivelser. . . . . . . . . . 92


SäkerhetsföreskrifterAllmänna säkerhetsföreskrifter! Innan arbete med maskinen påbörjas så skallNi läsa instruktionsboken och ta del avsäkerhetsföreskrifterna. Det är viktigt att följainstruktioner och de varningar som finns iinstruktionsboken. Tillverkaren kan inte ta påsig något ansvar för olyckor eller skador somorsakats av att man inte följt instruktioner ochvarningstexter.! Maskinen skall endast framföras ochunderhållas av person som är väl förtrogenmed maskinens funktion och som har tagitdel av säkerhetsföreskrifterna.! Följ alltid lagstadgade, allmänna ochnationella bestämmelser på arbetarskyddsochtrafiksäkerhetsområdet.! Säkerhetsföreskrifterna skall föras vidare tillandra användare. Oerfaren personal skallinstrueras och guidas av erfaren person.Maskinens koppling till traktorn! Var extra uppmärksam när Front Terrankopplas till och från traktorn. Tillåt ingen att ståmellan traktor och maskin när ni kör fram föratt koppla maskinen.! Koppla redskapet till maskinenskopplingspunkter.!!Använd inte påhängsmaskinertillsammans med bandtraktorer.Kongskildes garanti gäller inte förskador i samband med användning avpåhängsmaskiner till bandtraktorer.!! Kontrollera att alla tappar är låsta med riktigalåspinnar.! Läs traktorns instruktionsbok.Frontlyft! Frontlyftens och redskapets kopplingspunktermåste ha samma kategori för att passa. Kat II! Lås hydraulreglaget för frontlyften vid till/frånkoppling av redskapet så att ofrivilligmanövrering av frontlyften är omöjlig.Arbete med maskinen! Kontrollera maskin och traktor före arbete, så attdessa inte är behäftade med fel som kanmedföra fara för personal eller bristandetrafiksäkerhet.! Bekanta er med maskinens alla inställningsmöjligheterinnan arbete påbörjas.! Undersök fältet så att ni vet att dolda faror somjordfasta stenar, elkablar mm inte förekommer.! Justering av maskinen skall endast utföras dåmaskinen är parkerad i arbetsläge medtraktorns motor avstängd ochparkeringsbromsen till.! Använd lämplig skyddsutrustning somhandskar, skor, hörselskydd, etc vid arbete medmaskinen.! Tillåt ingen att komma inom maskinensarbetsområde innan maskin och traktor harstoppats.! Inga passagerare är tillåtna på maskinen.! Arbeta inte på lutande fält där risk finns atttraktorn kan stjälpa och var extra uppmärksamvid arbete nära rasbranter och dikesrenar.4


Transportkörning! När maskinen transporteras med traktornsfrontlyft på allmän väg, se till att alla trafikreglerföljs.! Tillstånd kan krävas i vissa situationer.Belysning skall användas vid transportkörningi mörker.! Kontrollera att redskapskombinationenstotalvikt och axelbelastning inte överskridertillåten last.! Kontrollera också att däckens tillåtna maximalabelastning inte överskrids.Före transportkörning! Traktorns styr- och bromsförmåga kan påverkasav tillkopplade redskap. Försäkra er om att detfinns tillräcklig förmåga att styra och bromsatraktorn.! Lås traktorns frontlyft vid transportkörning så attofrivillig sänkning inte kan inträffa.! Lås Front Terran i mittre transportläge med InterLock tappen, se sid 10Vid vägtransport! Ingen skall tillåtas åka på maskinen vid arbeteeller transportkörning.! Planera vägtransporten så att perioder medhög trafikintensitet undviks.! Var extra försiktig vid körning runt hörn och ivägkorsningar. Tänk på att Front Terran stickerut långt framför traktorn och att sikten framåt ärbegränsad.Efter transportkörning! Sänk Front Terran till marken. Lägg iparkeringsbromsen och stäng av traktornsmotor innan Ni lämnar traktorhytten.! Tillåt ingen att stå mellan maskin och traktor ominte traktorns parkeringsbroms är aktiverad.! Växla Front Terrans Inter-Lock tapp fråntransportläge till flytläge innan arbete påbörjas,se sid 10.Vid underhållsarbete! Reparations- och underhållsarbete skall intepåbörjas innan traktorns motor är avstängd ochparkeringsbromsen har aktiverats.! När maskinen är upplyft i frontlyften så skallmaskinen stöttas med lämpliga pallbockar.! Använd skyddshandskar vid byte av skivor.Använd endast original reservdelar. Dessa harrätt specifikation och hållfasthetsklass.5


Varningsdekaler1IInstruktionsbokLäs instruktionsbokenoch iakttag varningstexternai denna bokoch på maskinen.Art. Nr. 71 000 187 2502Varning för klämskadaVistas inte inommaskinens riskområdeinnan alla rörligamaskindelar har stannat.Art. Nr. 71 000 689 549Varning! Roterandevågformade skivorDet är förbjudet attbefinna sig inommaskinensarbetsområde.Art. Nr. 71 000 629 5473Rörliga maskindelarGå adrig under en upplyftsidosektion.( Gäller endast uppfällbaramodeller)Art. Nr. 71 000 629 5464MACHINE MUST BEPARKED IN WORKINGPOSITIONLA MACHINE DOITETRE DEPOSEE ENPOSITION TRAVAILMASCHINE NUR IMABGESENKTENZUSTAND PARKENParkering avmaskinen5Maskinen skall alltidparkeras med yttersektionernautfälldaoch nedsänkt iarbetsläge.Art. Nr. 71 000 646 7086


4 52134Kontrollera att varningsdekalerna äri bra skick. Byt ut skadade dekaler.Det är viktigt att dessa monteras påursprunglig plats på maskinen.7


Koppling till traktornSe till att ingen befinner sig mellan maskinoch traktor eller inom maskinens arbetsområde dåmaskinen kopplas till traktorn.Frontlyftens och redskapets kopplingspunktermåste ha samma kategori för att passa.Traktorns frontlyft måste ha Kat II koppling.Kontrollera att Front Terran är parkerad på fastunderlag och att den är säkrad så att den inte kanrulla.Sänk frontlyften och kör fram så att frontlyftenslyftarmar hamnar rakt under Front Terranskopplingspunkter.Lyft så att frontlyften kopplar och monteratoppstången.Kontrollera att alla tappar i frontlyften är låsta medriktiga låspinnar.TransportkörningTa del av följande punkter innan Ni påbörjartransportkörning på allmän väg.! Traktorn måste vara av lämplig storlek föratt passa till aktuell modell av Front Terra-C.! Följ gällande trafikregler.Efter att maskinen är kopplad och upplyft ifrontlyften fixeras maskinen med Inter -locktappen i fixerat transportläge, se sid 10.Lyft maskinen till lämplig höjd, så att maskinenkan transporteras på ett säkert sätt.Varning!Traktorns vägegenskaper påverkas av de redskapsom är kopplade till traktorn. Se till atttransportkörningen kan genomföras på ett säkertsätt.Kontrollera att alla hydraulanslutningar är renainnan de kopplas till traktorn.Varning !! Var extra uppmärksam vid koppling av redskap.! Det finns risk för klämskador.Parkering av maskinenFäll ut yttersektionerna innan maskinen parkeras(gäller maskiner med fällbara yttersektioner).Parkera maskinen på fast jämnt underlag.Gör maskinens hydraulsystem trycklöst ochlossa hydraulanslutningarna.Koppla loss toppstången.Lossa frontlyftens lyftarmar och backa sakta bortfrån redskapet.8


Tekniska data och måttangivelser3-m 4-m hydr. 4,5-m hydr. 6-m hydr.fällbar fällbar fällbarArbetsbredd 3 m 4 m 4,5 m 6 mTransportbredd 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 mVikt 995 kg 1220 kg 1320 kg 1615 kgSkivornas diameter 550 mm 550 mm 550 mm 550 mmAntal Skivor 32 42 48 64Antal lagringar 6 8 8 12Flexplanka(Extrautrustning)217 kg 290 kg 325 kg 434 kg3 meter fast modell (övriga mått är samma som fällbara)Hydrauliskt fällbar9


Arbete med maskinenInställningarInter-Lock tappen skall ställas om från låsttransportläge till flytläge (arbetsläge) innan arbetemed maskinen påbörjas.Inter-Lock tapp i flytläge(Arbetsläge)Maskiner med hydrauliskt fällbara sidosektioner haren låsventil monterad som transportlås. Låsventilenskall stängas efter att ytter-sektionerna har fälltsupp för transportkörning.Samma ventil används för att växla funktion närmaskinen är extrautrustad med flexplanka.Flexplankan kan manövreras när låsventilen ärstängd.Låsventil till yttersektioneri stängt lägeÖppna låsventilen innan yttersektionerna fälls uttill arbetsläge.Låsventil till yttersektioneri öppet läge10


Justera Front Terran med toppstången så att denfrämre skivrullen går 10-20 mm grundare än denbakre. Frontlyftens lyftcylindrar skall vara ställda förflytläge, vid arbete med maskinen.Det är inte tillåtet att låsa frontlyften så att vikt flyttasöver från traktorn. Då kan redskapet inte arbeta frittoch traktorn blir omöjlig att styra.Trycket på Front Terran ökarDet är möjligt att öka trycket på Front Terran genomatt koppla frontlyften i en lägre positionpå maskinen. När frontlyftens lyftarmar lutar snettnedåt från traktorn mot maskinen, så förs tryck över fråntraktor till redskapets skivor.När frontlyftens lyftarmar lutar snett uppåt från traktortill Front Terrans kopplingspunkter,reduceras trycket på maskinens skivor.Trycket på Front Terran Minskar11


Ändring av rotationsriktningÅterpackande funktionSkärande funktionDe vågformade skivorna kan användas på två sätt.Vågformen är inte riktad mot skivans centrum, utantangentiellt från navcentrum. Beroende pårotationsriktningen får tandemskivrullen antingenskärande eller återpackande funktion.Skärande funktion! Skivorna skär kokorna och växtrester och kananvändas både efter plöjning och efter stubbbearbetning.Återpackande funktion! Skivorna arbetar huvudsakligen återpackandemen de gör dessutom en viss skärande effekt.Som standard är skivrullarna vända för återpackandefunktion.Bilden visar de två olika funktionerna och pilenmarkerar körriktningen.Rotationsriktningen ändras enligt nedan:! Lossa U-byglarna som fäster axel-lagringen påFront Terrans ram.! Vänd hela axeln 180! Återmontera U-byglarna.U-Bygel12


FlexplankanJustering av vinkelFront Terran kan extrautrustas med en Flexplanka.Flexplankan jämnar ytan framför tandem-skivrullarna,plankan krossar också kokor.Plankans vantskruvar används för att justeraflexplankans vinkel och arbetsdjup.Hydraulisk reglering av flexplankans arbetsvinkelfinns som tillbehör.Justering av arbetsdjupDen hydrauliska regleringen av arbetsvinkeln kräverinte något extra dubbelverkande hydrauluttag fråntraktorn.Låsventilen till de fällbara yttersektionerna användsför att välja funktion.Låsventilen ställdför manövrerningav FlexplankanLåsventilen ställdför manövreringav yttersektionerna13


Säker transportkörning på vägTrafiksäkerhet! Vid transportkörning på allmän väg skalllagstadgade trafikregler följas.ViktKontrollera att redskapskombinationenstotalvikt ochaxelbelastning inte överskridertillåten last.Före transportkörning! Kontrollera att redskapskombinationenstotalvikt och axelbelastning inte överstigertillåten belastning på traktorns däck.! Traktorns styr- och bromsförmåga kan påverkasav tillkopplade redskap. Försäkra er om att detfinns tillräcklig förmåga att styra och bromsa.! Tänk på att Front Terran sticker ut långt framförtraktorn och att sikten framåt är begränsad. Vardärför extra uppmärksam och se till att ingenbefinner sig i maskinens omedelbara närhetnär traktorkombinationen sätts i rörelse.Efter transportkörning! Sänk Front Terran till marken. Lägg iparkeringsbromsen och stäng av traktornsmotor innan Ni lämnar traktorhytten.! Tillåt ingen att stå mellan maskin och traktorom inte traktorns parkeringsbroms äraktiverad.! Maskinen skall alltid parkeras med utfälldayttersektioner och skivorna nedsänkta påmarken.TransportbreddFölj alltid lagstadgade allmänna och nationellabestämmelser på trafiksäkerhetsområdet.Tillstånd kan krävas i vissa situationer.TransportlåsHydrauliskt fällbara yttersektioner måste vara låstavid transportkörning.Låsventilen till lyftcylindrarna skall vara stängd.OBS!Låsventilen förhindrar att yttersektionerna fälls utvid slangbrott.! Kontrollera att Front Terrans yttersektioner ärlåsta med låsventilen på lyftcylindrarna och attfrontlyftens hydraulreglage är låst så att ofrivilligmanövrering är omöjlig.Vid vägtransport! Ingen skall tillåtas åka på maskinen vid arbeteeller transportkörning.! Planera vägtransporter så att perioder med högtrafikintensitet undviks.! Var extra försiktig vid transport på vägar meddålig sikt och i vägkorsningar. Tänk på att FrontTerran sticker ut långt framför traktorn och attmaskinen skymmer sikten.14


UnderhållAllmäntKongskilde Front Terra-Char ett lågt underhålls behov.Tvätta maskinen efter arbete.Kontrollera att alla skruvar och muttrarär åtdragna efter 10 timmars arbete ochsedan efter var 100:e arbetstimma.Slitna och trasiga maskindelar skallbytas fortast möjligt, för att säkerställaen korrekt och säker funktion.Använd endast original reservdelar.SmörjschemaSkivrullarnas lagringar skall smörjas var20:e timma.15


16Yttersektionernas leder (fällbara modeller)Skall smörjas var 20:e timma.Hydraulcylindrarnas ledlager smörjs var100:e timma.


300359000 05.04.2013

More magazines by this user
Similar magazines