SÄKERHETSDATABLAD TEMAFLOOR 400 1. NAMNET ... - Tikkurila

tikkurila.se

SÄKERHETSDATABLAD TEMAFLOOR 400 1. NAMNET ... - Tikkurila

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6TEMAFLOOR 400Datum 9.1.2012 Tidigare datum 2.12.20091. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET1.1 Produktbeteckning1.1.1 HandelsnamnTEMAFLOOR 4001.1.2 Produktkod008 44031.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från1.2.1 Rekommendation beträffande användningMålningsarbete.Produktbenämning: Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack, basdel.1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad1.3.1 LeverantörTikkurila ABPostnummer och postkontor SE-12086 STOCKHOLMSVERIGETelefon 08 598 916 00Telefax 08 598 916 901.3.3 Tillverkare / försäljning i FinlandTikkurila OyjPB 53FI-01301 VANDAFINLANDTelefon: +358 9 857 71Telefax: +358 9 8577 69361.3.4 Ansvarig för säkerhetsdatabladetTikkurila Oyj, Produktsäkerhetstjänst, e-mail: productsafety@tikkurila.com1.4 Telefonnummer för nödsituationer1.4.1 Telefonummer, namn och adressGiftinformationscentralen Sverige tel: 112 (24 timmar i dygnet), Finland tel: (09) 471 977 (24 timmar i dygnet)Tikkurila AB tel: +46 8 598 916 00 (mån-fre 8-16)2. FARLIGA EGENSKAPER2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen67/548/EEC - 1999/45/ECXn, N; R20/22-36/38-43-51/532.2 Märkningsuppgifter67/548/EEC - 1999/45/ECXnHälsoskadligNMiljöfarligR-fras(er)R20/22 Farligt vid inandning och förtäring.R36/38 Irriterar ögonen och huden.R43Kan ge allergi vid hudkontakt.R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.S-fras(er)S24Undvik kontakt med huden.S23DUndvik inandning av ångaS26Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon elleransiktsskydd.S51Sörj för god ventilation.S29Töm ej i avloppet.


SÄKERHETSDATABLAD Sida 2 / 6TEMAFLOOR 400Datum 9.1.2012 Tidigare datum 2.12.2009Innehåller:Epoxiharts (mv < 700) och benzylalkoholSärskilda regler för vissa beredningarInnehåller epoxihartser. Se information från tillverkaren.2.3 Andra farorDet finns inga andra kända faror.3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR3.2 BlandningarFarliga komponenterCAS-nummer EINECS Ämnets kemiska namn Koncentration Klassificering25068-38-6 500-033-5 Epoxiharts (mv < 700) 50 - 75 % Xi, N; R36/38-43-51/53100-51-6 202-859-9 Benzylalkohol 25 - 50 % Xn; R20/223.3 Annan informationRiskfraser och farofraser i fulltext se avsnitt 16.4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpenVid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.4.1.2 InandningSörj för frisk luft värme och vila. Ge konstgjord andning vid oregelbunden andning eller om andningen harupphört och kontakta läkare.4.1.3 HudkontaktTag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inteorganiska lösningsmedel.4.1.4 Stänk i ögonTag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken brett isär, och kontaktaläkare om besvär kvarstår.4.1.5 FörtäringOm produkten svalts av misstag, skölj munnen med rikligt med vatten (bara om personen är vid medvetande)och sök omedelbart läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning.4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjdaFarligt vid inandning och förtäring. Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt.4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävsDet finns ingen.5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER5.1 Släckmedel5.1.1 Lämpliga brandsläckningsmedelKolsyra, pulver eller skum.5.1.2 Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användasInga kända.5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföraBrand kan ge upphov till tjock svart rök. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. Lämpligandningsapparat kan behövas.5.3 Råd till brandbekämpningspersonalSlutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut iavlopp eller vattendrag.


SÄKERHETSDATABLAD Sida 3 / 6TEMAFLOOR 400Datum 9.1.2012 Tidigare datum 2.12.20096. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationerHåll åtskilt från antändningskällor och ventilera området. Undvik inandning av ångor. Undvik kontakt med huden.Beakta nedanstående skyddsåtgärder listade under punkt 7 och 8.6.2 MiljöskyddsåtgärderFörhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.6.3 Metoder och material för inneslutning och saneringValla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare föromhändertagande enligt lokala regler. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiskalösningsmedel.6.4 Hänvisning till andra avsnittSe också punkt 13.7. HANTERING OCH LAGRING7.1 Försiktighetsmått för säker hanteringUndvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av ångor. Undvik inandning av slipdamm. Vid hantering är detförbjudet att röka, äta och dricka.7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighetLagras på en sval, torr och välventilerad plats. Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen ochstarka syror. Rökning förbjuden. Håll behållaren stängd.7.3 Specifik slutanvändningDet finns ingen.8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD8.1 Kontrollparametrar8.1.1 Hygieniska gränsvärdenBenzylalkohol (HTP) 10 ppm (8 h)8.1.2 Annan information om gränsvärdenHTP = Hygieniska gränsvärden i Finland 20118.2 Begränsning av exponeringen8.2.2 Individuella skyddsåtgärder8.2.2.1 AndningsskyddVid otillräcklig ventilation skall lämpligt andningsskydd med gasfilter A, vid slipning med partikelfilter P2,användas. Vid långvarig exponering rekommenderas motordriven andningsskydd eller friskluftsmask.8.2.2.2 HandskyddAnvänd alltid kemikaliebeständiga skyddshandskar.Barriärkrämer kan hjälpa till att skydda händerna, de får dock inte appliceras efter det att exponeringen harskett.Byta ut skyddshandskar regelbundet och varje gång om de är skadade. Instruktioner och information frånhandskleverantören avseende användning, förvaring, underhåll och utbyte måste följas. Lämpligaskyddshandskar är e.g. av:nitrilgummi (skydd mot stänk),butylgummi (skydd mot stänk),laminerad plastfolie (genombrottstid > 480 min.)PVC eller naturgummihandskar rekommenderas ej.8.2.2.3 Ögonskydd/ansiktsskyddVid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller visir.8.2.2.4 HudskyddSkyddskläder skall användas.


SÄKERHETSDATABLAD Sida 4 / 6TEMAFLOOR 400Datum 9.1.2012 Tidigare datum 2.12.20099. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER9.1 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation9.1.1 UtseendeViskos vätska9.1.6 Initial kokpunkt och kokpunktsintervall -9.1.7 Flampunkt -9.1.10 Explosiva egenskaper9.1.10.1 Nedre explosionsgräns -9.1.10.2 Övre explosionsgräns -9.1.11 Ångtryck -9.1.13 Relativ densitet 1,129.1.14 Löslighet9.1.14.1 Vattenlöslighet Olösligt9.2 Annan informationDet finns ingen.10. STABILITET OCH REAKTIVITET10.1 ReaktivitetSe punkt 10.5.10.2 Kemisk stabilitetStabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden (se punkt 7).10.3 Risken för farliga reaktionerSe punkt 10.5.10.4 Förhållanden som ska undvikasÅngorna kan i slutna eller dåligt ventilerade utrymme bilda explosiva blandningar med luft. Vid exponering förhöga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas.10.5 Oförenliga materialHålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exotermiskareaktioner.10.6 Farliga sönderdelningsprodukterVid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas som kolmonoxid,koldioxid, rök och oxider av kväve.11. TOXIKOLOGISK INFORMATION11.1 Information om de toxikologiska effekternaDet finns inga tillgängliga testdata för produkten som sådan.11.1.3 Allergiframkallande egenskaperKan ge allergi. Med utgångspunkt från egenskaperna hos epoxiföreningar och med tanke på toxikologiska datapå liknande beredningar, kan denna beredning vara sensibiliserande och irriterande vid hudkontakt. Deninnehåller lågmolekylära epoxiföreningar som verkar irriterande på ögon, slemhinnor och hud. Upprepadhudkontakt kan leda till irritationer och sensibilisering, med möjlig korssensibilisering för andra epoxiföreningar.11.1.8 Ytterligare information om akut toxicitetInandning: Långvarig exponering kan irritera andningsorganen och slemhinnor i näsa och hals.Hudkontakt: Upprepad och långvarig kontakt med produkten kan avfetta huden och ge upphov tillkontakteksem. Stänk i ögonen orsakar ögonirritation.Förtäring: Kan ge illamående vid förtäring.


SÄKERHETSDATABLAD Sida 5 / 6TEMAFLOOR 400Datum 9.1.2012 Tidigare datum 2.12.200912. EKOLOGISK INFORMATION12.1 Toxicitet12.1.1 Akvatisk toxicitetEpoxiharts (mv < 700): LC50 = 3,1 mg/l, Pimephales promelas; giftigt. EC50 = 1,4 - 1,7 mg/l, Daphnia magna;giftigt. IC50 > 42,6 mg/l, bakterier, tillväxthämning, 18 h; skadligt12.2 Persistens och nedbrytbarhet12.2.1 BionedbrytningEpoxiharts (mv < 700): 12 %, 28 d, OECD 302B; biologiskt inte lätt nedbrytbar.12.3 BioackumuleringsförmågaEpoxiharts (mv < 700): oktanol/vatten fördelnings koefficient log Pow = 3,7 - 3,9.12.4 Rörligheten i jordInte känt.12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningenInte känt.12.6 Andra skadliga effekterDet finns inga tillgängliga ekotoxikologiska testdata för produkten som sådan. Förhindra utsläpp i avlopp,vattendrag eller mark.13. AVFALLSHANTERING13.1 AvfallsbehandlingsmetoderProdukt som skall förstöras:Förhindra utsläpp i avlopp. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser. Flytanderester av produkten klassas som farligt avfall med EWC kod 08 01 11. Spill, rester, kasserade handskar ochskyddskläder samt emballage samlas i särskild behållare märkt HÄLSOFARLIGT AVFALL.Obs! Bruksfärdig blandning av färg oc härdare utvecklar kraftigt värme. Överlops blandning får härdas på enskyddad plats t.ex. utomhus.Förpackningsavfall:Förpackningar skall tömmas noggrant. Tomma förpackningar skall förstöras enligt lokala bestämmelser.14. TRANSPORTINFORMATION14.1 UN-nummer 308214.2 Officiell transportbenämning miljöfarliga ämnen, flytande, N.O.S (epoxiharts mv < 700)environmentally hazardous substance, liquid, N.O.S. (epoxyresin mw < 700)14.3 Faroklass för transport 914.4 Förpackningsgrupp III14.5 MiljöfarorDenna produkt är klassificerad som miljöfarlig enligt ADR-bestämmelser och IMDG Code (marine pollutant).14.6 Särskilda försiktighetsåtgärderInga kända.14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-kodenInga kända.14.8 Övrig informationEmS: F-A,S-F15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö


SÄKERHETSDATABLAD Sida 6 / 6TEMAFLOOR 400Datum 9.1.2012 Tidigare datum 2.12.2009Brandklass enligt Statens räddningsverks föreskrifter i Sverige: -I Sverige bör man vid hantering av produkten följa Arbetsmiljöverkets författningssamling om härdplaster AFS2005:18.15.2 KemikaliesäkerhetsbedömningHar inte utförts.16. ANNAN INFORMATION16.5 Fullständig lydelse av R-frases och/eller faroangivelser (H-angivelser) som finns under punkt 2 och 3R20/22 Farligt vid inandning och förtäring.R36/38 Irriterar ögonen och huden.R43Kan ge allergi vid hudkontakt.R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.16.8 Ytterligare informationSäkerhetsdatabladet är utformat i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II (EU) nr453/2010.Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- ochnationell lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven förprodukten och ingen garanti för produktegenskaperna.Underskriftf3/niear

More magazines by this user
Similar magazines