Nationellt regeltest för Sveriges Distriktsdomare 2008 Del 1 - Golf.se

golf.se

Nationellt regeltest för Sveriges Distriktsdomare 2008 Del 1 - Golf.se

1 (13)Nationellt regeltest förSveriges Distriktsdomare2008Del 1Utan hjälpmedel, 25 minDelprov A Vilken påföljd? 15 frågor slagspel och 5 frågor matchspel 20 %Delprov B Vilken regel? 15 frågor 15 %Delprov C Rätt eller fel? 15 frågor 15 %Med hjälpmedel, 100 minDel 2Delprov D Påföljd och decision 5 frågor (2 på engelska) 10%Delprov E Flervalsfrågor25 frågor (svenska)15 frågor (engelska) 40 %Provet är uppdelat i två delar. Delarna utgör en enhet var för sig. De angivnatiderna avser tiden för respektive del. Det står varje provdeltagare fritt attdisponera tiden inom varje del såsom han/hon finner bäst.Lycka till!RegelkommitténSvenska Golfförbundetisamarbete medStockholms Golfdistrikt


2 (13)Delprov AVilken påföljd?Ange påföljden enligt något av följande alternativ: 0 - ingen plikt, 1, 2 …osv – antalpliktslag, DQ - diskvalifikation, FH - förlust av hål.Vad är påföljden för att i slagspel:1. av misstag lyfta din medtävlares boll på fairway.2. oavsiktligt återplacera bollen vid sidan om den rätta platsen och håla den,upptäcka misstaget återplacera bollen och håla den från rätt plats.3. fråga en medtävlare hur långt det är mellan din boll och hålet.4. byta boll, droppa två klubblängder från bollpunkten och spela den i stället för denursprungliga som lyfts från en belagd väg.5. ta lättnad för en trätrappa i bunkern, droppa bollen utanför bunkern och hålla den punktdär bollen låg mellan hålet och den plats där bollen droppas.6. markera och lyfta bollen på green, kasta bollen till caddien som rengör, återplacerarbollen och tar bort markeringen varpå spelaren hålar ut.7. ta bort lösa naturföremål på och runt den punkt på spelfältet där en boll skall placerasefter droppning och omdroppning.8. flytta en flaggstång som ligger på foregreen när en boll är på väg att träffa den.9. innan utslaget flytta isär teemarkeringarna som spelaren tycker står för tätt på hålet ochsedan spela.10. stå på den förlängda puttlinjen bakom bollen för att undvika att stå på en annanspelares puttlinje när en kort putt hålas.11. placera bollen i stället för - som regeln säger - droppa och därefter spela den.12. efter 9 spelade hål upptäcka att chippern med ett platt puttergrepp finns med blandbagens 11 klubbor men inte har använts.13. försiktigt utan att bryta av något skaka ner vatten från grenen som kommer attträffas i baksvingen när du skall slå ditt slag.14. under KM foursome ilsket slå sin klubba i sanden efter ha misslyckats med att slåbollen ur greenbunkern, utan att partnerns kommande slag påverkas.15. med bollen träffa sin bag.


3 (13)i matchspel:16. upptäcka att man spelat på motspelarens boll i stället för sin egen från greenbunkern.17. efter en alldeles för hård putt få ”koppsnurr” och träffa motspelarens boll, därefter lyfterspelaren flaggstången som ligger i vägen för bollens fortsatta färd på green.18. slå utslaget framför teemarkeringarna och bollen går out of bounds. Motspelaren sägeringenting. En ny boll peggas upp mellan teemarkeringarna och spelas.19. ta bort en sten som ligger bakom bollen i en bunker, bollen rullar några centimeter.Bollen återplaceras innan du spelar den.20. i fyrboll matchspel uppger A-sidans ena spelare felaktigt före start att han får 5 hcpslagi stället för 4, felet uppdagas när matchen är färdigspelad.Delprov BVilken huvudregel/definition gäller i följande situationer?1. Att spela från fel plats.2. Att slå en rangeboll mot en flagga på driving rangen under spelet av ett hål.3. En boll i ett onormalt markförhållande går inte att hitta.4. Efter slagspelsronden sakna score på hål 5.5. Att flytta en flaggstång som ligger på green när en boll är på väg att träffa den.6. Att spela på sin boll som är i rörelse i vatten i ett vattenhinder.7. Spelare som grundade klubban i bunkern informerade inte sin motspelare i match.8. Att identifiera sin boll utan att ha meddelat medtävlaren/markören.9. Spelare som har honnören på hål 8 slår en provisorisk boll direkt efter sin första boll.10. Två spelares bollar krockar i luften efter utslag på mötande hål.11. Partner A spelar av misstag när det är partner B:s tur att spela i foursome.12. Att förklara en övertalig klubba ur spel.13. Att inför en tävling förklara alla vägar som organiska delar av banan.14. Att rubba din boll när du letar efter den i ruffen.15. Att spela en provisorisk boll.


4 (13)Delprov CRätt eller FelAnge för varje beskriven situation om påståendet är rätt (R) eller fel (F).1. En boll som träffar peggen som spelaren använder för att markera området inom vilkethan ska droppa, ska alltid droppas om.2. Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna förbjuda övningsspel före ronden påbanan på dag för matchtävling.3. Om det visar sig att två spelare har överenskommit att åsidosätta regler kan ingen pliktutdömas efter det att resultatet i tävlingen officiellt har tillkännagivits.4. Det är aldrig tillåtet att jämna ut fotspår i en bunker som ligger i spellinjen.5. Motspelare, partner, domare och forecaddie räknas som utomstående.6. En boll som under pågående rond rubbas av vind eller vatten ska spelas som denligger.7. En spelare som slår ett slag på en boll som ligger out of bounds har enligt definitionenspelat fel boll.8. Det är inte tillåtet att droppa en boll i ett vattenhinder.9. Om en spelare oavsiktligt rubbar sin boll under sökande i ett onormalt markförhållandemåste han återplacera bollen oavsett om han sen väljer att ta lättnad enligt regel 25-1.10. En spelare chippar från foregreen. Bollen träffar flaggstången som är placerad pågreen. Spelaren får två slags plikt för det.11. En spelare söker efter sin boll i tre minuter. Då avbryts spelet av tävlingsledningen.Under avbrottet fortsätter spelaren att söka efter sin boll. När spelet sedan återupptashar spelaren rätt att söka två minuter till.12. I fyrboll matchspel övar en spelare puttning på det senast spelade hålet efter det atthans partner slagit ut på nästa hål. Spelaren blir diskvalificerad på det hålet, men hanspartner behöver inte plikta.13. Om spelare glömmer att fråga varandra om deras respektive handicap innan de startaren handicapmatch ska tävlingsledningen diskvalificera dem för brott mot regel 1-3.14. En boll som vilar mot en röd pinne ligger i sidovattenhinder, oavsett på vilket sida avpinnen bollen ligger.15. En spelares boll vilar mot flaggstången. Spelaren har då rätt att ta bort flaggstången,och om bollen då faller ned i hålet räknas den som hålad med föregående slag, ochspelaren ska lägga till ett pliktslag på hålet.


5 (13)Nationellt regeltest förSveriges Distriktsdomare2008Del D Regelsituationer, påföljd och decision 10 %Del E Flervalsfrågor – svenska och engelska 40 %När du skriver del D och del E är det tillåtet med hjälpmedel.Det betyder att du får använda dig av Regler för Golfspel 2008-2011eller Rules of Golf 2008-2011 samt Decisions on the Rules of Golf(R&A eller USGA). Ordbok skall finnas tillgänglig i provlokalen.Du har 100 minuter för del D och E


6 (13)Delprov DRegelsituationerVad är påföljden vid följande situationer och vilken decision vill du åberopa?Rätt påföljd ger 1 poäng och rätt decision ger 1 poäng.1. Spelaren tar en provsving och råkar träffa en sten som i sin tur träffar spelarens boll i spelsom därmed rubbas. Påföljd?2. En spelare i slagspel slår sitt utslag mot ett område med träd, buskar och långt gräs.Eftersom han bedömer att bollen kan vara förlorad utanför ett vattenhinder spelar han enprovisorisk boll. När han kommer fram konstaterar han att bollen ligger spelbar i ettsidovattenhinder. En medlem av tävlingsledningen talar felaktigt om för spelaren, atteftersom bollen ligger i ett vattenhinder får han inte spela en provisorisk boll. Den andrabollen han spelade från tee är därför hans boll i spel. Spelaren använder ytterligare treslag för att spela klart hålet med den andra bollen och slår ut från nästa tee. Hur mångaslag har han på hålet efter att tävlingsledningen korrigerat sitt felaktiga domslut?3. I slagspel ligger spelarens boll kort om green längst ner i en brant sluttning. Han slår sittslag och noterar att bollen inte kom ända upp på green utan stannade på kanten avsluttningen. Han lägger tillbaka sin uppslagna torv och jämnar till. När han tittar upp serhan sin boll komma rullande tillbaka nerför sluttningen för att slutligen stanna intill denåterplacerade torven. Påföljd?4. In stroke play A has a downhill putt. Before he plays he picks up loose impedimentsbetween his boll and the hole. In the meantime player B removes a loose impedimentbehind the hole which could affect A’s putt. Player A asks B to replace the removed looseimpediment which B does. What is the ruling for A?5. In stroke play A’s ball lies just behind the hole in a position that could assist player B inhis further play. A has the possibility to mark and lift his ball without delaying B’s play butA does not take any action. A Committee member intervenes and requests A to mark andlift his ball. Player A replies that he is in charge of his ball and refuses to mark and lift theball. What is the ruling?


7 (13)Delprov EFlervalsfrågorEndast ett svar är rätt. Varje rätt svar ger 1 poäng.Om inget annat sägs, är spelformen slagspel singel.1. En spelare slår sitt utslag in i ett område markerat som mark-under-arbete (MUA)varifrån spel är förbjudet och slår två slag på bollen, utan att komma ur MUA,innan misstaget upptäcks. Spelaren ska naturligtvis droppa bollen, men vilketslag skall han därefter slå, och vilken punkt skall användas som utgångspunktvid droppningen?a. 6:e slaget – spelaren skall använda den punkt där bollen ligger efter de tvåslagen i MUA.b. 5:e slaget – spelaren skall använda den punkt där bollen låg efter utslaget.c. 4:e slaget – spelaren skall använda den punkt där bollen låg efter utslaget.2. En spelare chippar från foregreen. Bollen stannar i ett läge mellan hålkanten ochflaggstången, men bara halva bollen är under hålkantens nivå. I tron att bollen ärhålad plockar spelaren upp sin boll. Vad gäller nu?a. Spelaren pliktar ett slag och skall placera bollen på hålkanten.b. Spelaren pliktar ett slag och skall återplacera bollen mellan flaggstången ochhålkanten.c. Bollen anses hålad med föregående slag men spelaren ska lägga till ett pliktslag.3. Vilken av följande åtgärder har en tävlingsledning (TL) rätt att vidta?a. Förklara att en del av ett område mellan hål 1 och 2 är MUA vid spel på hål 1,men inte MUA vid spel på hål 2.b. Förklara de delar av ett träds rötter som är ovan mark som MUA.c. Förklara områden på banan som är svårt skadade av ”icke bogrävande djur” sommark under arbete.4. En spelare förklarar sin boll ospelbar i ett vattenhinder och droppar den inom tvåklubblängder från dess ursprungliga läge. Därefter, men innan han slår ett slag,blir han upplyst om att det inte är tillåtet att förklara bollen ospelbar ivattenhinder. Vad gäller?a. Bollen måste återplaceras med ett slags plikt. Därefter kan spelaren välja attfortsätta enligt vattenhindersregeln eller spela bollen som den ligger.b. Bollen kan antingen återplaceras med ett slags plikt eller droppas utanför hindretmed ytterligare ett slags plikt.c. Bollen kan, med ett slags plikt totalt, antingen återplaceras eller direkt droppasutanför hindret.5. I fyrboll match spelar A och sedan hans partner B från tee, fast det i själva verketvar C och D som hade honnören. Vad kan C och D göra?a. Annullera B:s slag men inte A:s slag.b. Annullera båda slagen.c. Annullera valfritt slag.


8 (13)6. Vilket av följande är felaktigt om MUA?a. Du pliktar inte om du råkar sparka till din boll när du letar efter den bland lösanaturföremål i MUA.b. Gränsen för MUA sträcker sig lodrätt nedåt, men inte uppåt.c. Tävlingsledningen kan undanta lättnad för sving och stans.7. Vilket av följande alternativ är felaktigt?a. Hålet räknas in i puttlinjen.b. När man puttar från foregreen har man en spellinje och inte en puttlinje.c. Puttlinjen är alltid en rak linje direkt mot hålet.8. A ligger på green 5 m från hålet. B ligger utanför green 3 m från hålet. A spelarförst, men medan hans boll är i rörelse spelar B sin boll. Som tur är krockar intebollarna. Vad händer?a. Spelare A får två slags plikt.b. Spelare B får två slags plikt.c. Ingen av spelarna får plikt.9. En hund rusar in på green och springer iväg med en boll som är i rörelse efter ettslag. Vilket av nedanstående domslut är rätt?a. Om slaget spelades från green ska bollen placeras på den plats där hunden togden.b. Om slaget spelades från en bunker ska bollen placeras på den plats där hundentog den.c. Om slaget slogs från spelfältet ska slaget annulleras, bollen återplaceras ochspelas om.10. Vilket av följande är inte tillåtet för en tävlingsledning?a. Att definiera ett hinder som uppfyller definitionen för sidovattenhinder somvattenhinder.b. Att definiera ett hinder som vattenhinder från gul tee men sidovattenhinder frånröd tee.c. Att definiera ett hinder som vattenhinder för utslaget men sidovattenhinder förresterande slag.11. En spelare förklarar sin boll ospelbar, väljer alternativet under Regel 28b ochdroppar sedan en boll en dryg meter vid sidan av flagglinjen. Spelaren bliruppmärksammad på sitt misstag, lyfter bollen och droppar sedan bollen ienlighet med Regel 28c och spelar den. Vilket av nedanstående är rätt när detgäller spelarens agerande?a. Spelaren har rätt att byta droppningsalternativ i detta fall.b. När han spelar den enligt Regel 28c droppade bollen har han spelat från fel plats.c. När han spelar den enligt Regel 28c droppade bollen har han spelat fel boll.


9 (13)12. Två spelares (A och B) bollar ligger bredvid varandra i skogen i ett område medmycket tallbarr. A ber B markera sin boll medan A slår, men under slagetförändrar han läget för B:s boll, och slår samtidigt undan markeringen. Vad skallB göra?a. Droppa en boll så nära som möjligt där bollen låg.b. Återskapa läget och återplacera bollen.c. Placera bollen i det närmaste läge inom en klubblängd som mest liknar detursprungliga läget, men som inte är närmare hål eller i ett hinder.13. En spelare har slagit sitt utslag och en provisorisk boll mot samma ruffområdeutanför fairway. När hon kommer fram hittar hon båda bollarna i ruffen, men honkan inte skilja dem åt. Vad händer?a. Hon skall välja en av bollarna och betrakta den som sin ursprungliga boll ochspela sitt andra slag.b. Hon skall välja en av bollarna och betrakta den som sin provisoriska boll ochspela sitt fjärde slag.c. Hon skall gå tillbaka till tee och spela femte slaget.14. En spelare slår sitt utslag så att bollen träffar hans bag och därefter studsar outof bounds. Vad händer?a. Spelaren pliktar två slag totalt och ska spela nästa slag från tee.b. Spelaren pliktar ett slag totalt och ska spela nästa slag från tee.c. Spelaren pliktar tre slag totalt och ska spela nästa slag från tee.15. En spelare slår sitt utslag mot ett område som är out of bounds. Han slår därfören provisorisk boll som hamnar på fairway. Han går framåt och finner en boll påbanan som han tror är den ursprungliga bollen och lyfter därför sin provisoriskaboll. Innan spelaren slår sitt slag upptäcker han sin ursprungliga boll som liggerout of bounds. Vad händer?a. Förutom plikten för out of bounds skall spelaren plikta ett slag och återplaceraden provisoriska bollen som han lyfte.b. Förutom plikten för out of bounds skall spelaren plikta ett slag och spela igen fråntee.c. Spelaren är diskvalificerad.16. En spelare råkar rubba sin boll i spel med en övningssving. Vad är korrekt?a. Spelaren har ådragit sig ett slags plikt och måste återplacera bollen.b. Spelaren har ådragit sig två slags plikt och måste återplacera bollen.c. Eftersom det enligt definitionen inte var ett slag skall bollen återplaceras utanplikt.17. Kalle vill ta lättnad för en belagd väg, så han bestämmer närmaste punkt förlättnad och droppar inom en klubblängd helt korrekt med fullständig lättnadenligt Regel 24-2b, men när han slår slaget halkar han så att hans klubbar ändåträffar vägen. Hur skall detta bedömas?a. Han ådrar sig två slags plikt, eftersom han hade störande inverkan från vägen.b. Han ådrar sig ingen plikt, eftersom det var en oförutsedd händelse att hanhalkade och därför träffade vägen.c. Han får ett slags plikt för att han oavsiktligt träffade vägen.


10 (13)18. En spelare slår en kort pitch mot green. Medan bollen fortfarande är i rörelse tarhan ytterligare en sving och slår iväg en torva som träffar bollen. Vad blirdomslutet?a. Det är en tillfällighet i banan, och bollen skall spelas som den ligger utan plikt.b. Eftersom bollen påverkades medan den var i rörelse skall slaget annulleras ochspelas om med två slags plikt.c. Spelaren anses ha påverkat sin boll i spel oavsiktligt medan den var i rörelse, ochskall spela bollen som den ligger med ett slags plikt.19. Vilket av följande påståenden är sant?a. När spelet avbryts av tävlingsledningen måste spelarna lyfta sina bollar.b. När en spelare själv avbryter spelet måste han lyfta sin boll.c. När spelet avbryts av tävlingsledningen får spelaren lyfta bollen om han vill.20. En spelares sving störs av ett oflyttbart hindrande föremål. Vilket av följandepåståenden är riktigt när det gäller den lättnad han får?a. Om både bollen och det oflyttbara hindrande föremålet är i ett vattenhinder fårhan lättnad utan plikt.b. Om bollen är i vattenhindret och det oflyttbara hindrande föremålet utanförhindret får han lättnad utan plikt.c. Om bollen är utanför vattenhindret och det oflyttbara hindrande föremålet ihindret får han lättnad utan plikt.21. Astrid letar efter sin boll i ruffen. Hon hittar en boll som hon tror är hennes ochber sin medtävlare Lisa att lyfta den för identifiering. Lisa gör så, dock utan attmarkera bollen, och Astrid konstaterar att det är hennes boll. Lisa återplacerarsedan bollen. Vad händer?a. Ingen får någon plikt.b. Lisa får ett slags plikt.c. Astrid får ett slags plikt.22. Efter en putt från green rullar spelarens boll så att den stannar alldeles intill enmedtävlares boll, så att de vidrör varandra, men utan att den påverkas av denandra bollen, och utan att den andra bollen rör sig. Vad blir domslutet?a. Spelaren pliktar två slag för att hans boll har vidrört en annan boll efter ett slagfrån green.b. Det blir ingen plikt.c. Spelaren pliktar två slag och slaget annulleras, bollen återplaceras och slagetspelas om.23. Vilket av följande är inte löst naturföremål på foregreen?a. En mask som till hälften är under och till hälften ovanför markytan.b. En insekt som kryper på bollen.c. Sand som har spillt över från bunkern.


11 (13)24. Vilket av följande påståenden är korrekt när det gäller en spelares boll i spel?a. Så snart spelaren vidrör bollen med handen pliktar han ett slag.b. Om han av misstag vidrör bollen med handen när han tar bort ett löstnaturföremål pliktar han inte.c. När han avsiktligt vidrör bollen med handen pliktar han inte under förutsättning attden stannar i sitt ursprungliga läge.25. En spelares boll har hamnat i ett träd som växer alldeles intill green. Vad fårspelaren inte göra?a. Förklara bollen ospelbar och peta ner den och med ett slags plikt droppa den pågreen inom två klubblängder från den punkt på marken som är rakt under denplats där bollen låg i trädet.b. Slå på grenen en bit ifrån bollen i hopp om att bollen skall stanna i närheten avhålet.c. Förklara bollen ospelbar och med ett slags plikt droppa en annan boll i en bunker,där han har bollen i trädet mellan sig och hålet.Här följer 15 frågor på engelska. Fråga om det är något ord du inte förstår.26. Player A plays a stroke on the putting green. B lies closer to the hole and haslifted his ball. B accidentally drops his ball while A´s ball is in motion, but as theball comes to rest right on A´s line of putt B kicks his ball out of the way, so thata deflection is avoided. What is the ruling?a. There is no penalty.b. A incurs a penalty of one stroke.c. A incurs a penalty of two strokes.27. If in match play, a player invokes Rule 3-3, and holes out with two balls…a. the player automatically loses the hole.b. the player loses the hole if his opponent makes a valid claim.c. the player must bring the matter to the attention of the Committee at theconclusion of the match otherwise he would lose the hole.28. In stroke play, a player’s ball lies in a bunker. The player takes his stance and isjust about to start his backswing for the stroke when the ball moves. What is theruling?a. The ball should be played from the new lie without any penalty.b. The player incurs a one stroke penalty and the ball must be replaced.c. The ball should be replaced without penalty.29. A player has marked and lifted his ball on the putting green. When is the ballagain in play?a. As soon as it is replaced, regardless of whether the player has removed the ballmarkeror not.b. When the ball is replaced and the ball-marker is removed.c. When the player has made his next stroke.


12 (13)30. A player plays a stroke with a ball he believes is his provisional ball, and thendiscovers that it was in fact a wrong ball. What is the ruling?a. There is no penalty provided the provisional ball never becomes the ball in play.b. The player must add two penalty strokes to his score regardless of whether theprovisional ball becomes his ball in play or not.c. There is no penalty regardless of whether the provisional ball becomesthe ball in play or not.31. In match play, A scored a 4 on the 5 th hole. B, who was on the putting green with4 strokes conceded the hole to A. During play of the 6 th hole B remembered thathe was entitled to a handicap stroke at the 5 th and made a claim. What is theruling?a. A had holed out for not less than a half, so the hole is considered halved.b. Since B forgot that he had a handicap stroke he can only blame himself. Theconcession stands.c. B is entitled to return to the 5 th and finish the play of the hole since he had a puttfor a half.32. The rules allow partners to carry two sets of clubs in one bag in a foursomecompetition, provided that each player only uses his own clubs. With regard tothe above, which statement also applies to this situation?a. They may only carry a total of 14 clubs together.b. They may carry as many clubs as they like in the shared golf bag.c. If they carry more than 14 clubs together the clubs belonging to each player mustbe clearly identifiable.33. In four-ball stroke play, during play of the first hole it is discovered that oneplayer is carrying a non-conforming club (which has not been used). What is thepenalty for his partner?a. None.b. Two strokes.c. Disqualification.34. In a handicap foursome stroke play competition, partners A and B correctlycalculate their combined handicap allowance and record it on their score card,rather than their individual handicaps. What is the ruling?a. The players’ responsibility is to record the individual handicaps on the card, whichthey failed to do. Therefore, they should be disqualified.b. Since the calculation of the combined handicap was correct, there is no penalty.c. They will be disqualified only if they received more handicap strokes than theywere entitled to.35. In a match between A and B, A putts out of turn. B claims that A loses the holefor putting out of turn. A protests but concedes the hole. Later, A, having lookedin the Rule book, lodges an official protest with the Committee. How should theCommittee rule?a. The protest is valid and the status of the match should be recalculated.b. A lost the hole when he conceded it.c. The match should be replayed from the hole where the incident occurred.


13 (13)36. In stroke play, a competitor in replacing his ball on the putting greeninadvertently put the ball in a wrong place nearby and holed out. The error wasthen discovered and the competitor put his ball in the right place and holed out.What is the ruling?a. The score with the ball played from the wrong place counts and the competitorshould add two penalty strokes to the score.b. If the error is not corrected before the competitor plays from the next tee he isdisqualified.c. The stroke(s) played from the wrong place should be cancelled and the ball mustbe replayed from the correct place with a penalty of two strokes.37. A player's ball is unplayable behind a tree, so he drops the ball, under penalty ofone stroke, within two club-lengths of where it lay and not nearer the hole. Theball rolls back into the same unplayable lie as where it originally lay. What is theruling?a. The player may re-drop the ball without penalty.b. The player may play the ball as it lies or take another penalty drop for unplayableball.c. With a penalty of one stroke the player may place the ball where it first struck apart of the course from the first drop.38. A ball to be dropped under the rules must be dropped by:a. The player or his partner.b. The player.c. Anyone who has been authorized by the player to drop the ball.39. Which alternative is correct when a ball has been played out-of-bounds from agreenside bunker?a. The player is not allowed to rake any part of the bunker before his next stroke.b. He can only rake areas in the bunker where he is not going to drop a ball.c. A player is permitted to rake the bunker before he drops a ball in the bunker.40. In which one of the following cases is a player penalised for playing a movingball?a. When he plays a ball that starts moving prior to the backswing.b. If he plays a ball moving in water in a water hazard.c. When he plays a ball that starts moving during the stroke.

More magazines by this user
Similar magazines