Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan (pdf)

scb.se
  • No tags were found...

Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan (pdf)

TEMARAPPORT 2011:1Tema: UtbildningEtableringarbetsmarknadentre år efter gymnasieskolanUtbildning och forskning


TEMARAPPORT 2011:1Tema: UtbildningEtableringarbetsmarknadentre år efter gymnasieskolanStatistiska centralbyrån2011


THEME REPORT 2011:1Theme: educationEstablishment on the labour marketthree years after upper secondaryschoolOfficial Statistics of SwedenStatistics Sweden2011Tidigare publiceringPrevious publicationProducentProducerTema: Utbildning 2006 nr 1 Etableringarbetsmarknadentre år efter gymnasieskolanTheme: education 2006 no 1 Establishment on the labourmarket three years after upper secondary schoolTemablad 2008:2, Tema utbildning. Etableringarbetsmarknadentre år efter gymnasieskolan.Themed papers 2008:2, Theme education. Etablishment onthe labour market three years after upper secondary school.Högskoleverkets rapportserie 2010:19 R, Etableringen påarbetsmarknaden.Högskoleverkets rapportserie 2010:21 R, Doktorsexamine -rades etablering på arbetsmarknaden.SCB, enheten för statistik om utbildning och arbeteStatistics Sweden, Education and jobsSE-701 89 Örebro+ 46 19 17 60 00scb@scb.seFörfrågningarHarald TheorinInquiries + 46 19 17 69 37harald.theorin@scb.seDenna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annatsätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt:Källa: SCB, Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanDen särskilda SOS-logotypen får enligt lag inte användas vid vidarebearbetningar av statistiken.This publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). It may be used freely and quoted.When quoting, please state the source as follows:Source: Statistics Sweden, Establishment on the labour market three years after upper secondary schoolUse of the particular SOS logotype is prohibited when further processing the statistics.Omslag/Cover: Ateljén, SCBURN:NBN:SE:SCB-2011-A40BR1101_pdf (pdf)Denna publikation finns enbart i elektronisk form på www.scb.seThis publication is only available in electronic form on www.scb.se


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanFörordFörordDenna temarapport bygger på en registerstudie om de personersom avgick från gymnasieskolan läsåret 2004/05. Studienbeskriver arbetsmarknadsstatus, de vanligaste yrkesområdena ochutbildningsinriktning på högskolan tre år efter gymnasieutbildningen.I temarapporten redovisas resultat för 17 nationella program i separataavsnitt. Definitioner och förklaringar finns i slutet av rapporten.Högskoleverket har i samarbete med Prognosinstitutet vid SCB gjortliknande studier avseende examinerade från högskolan.Statistiska centralbyrån i januari 2011Stina AnderssonMikael Schöllin


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanInnehållInnehållFörord.......................................................................................................................... 3Sammanfattning......................................................................................................... 7Barn- och fritidsprogrammet................................................................................... 8Byggprogrammet..................................................................................................... 10Elprogrammet.......................................................................................................... 12Energiprogrammet.................................................................................................. 14Estetiska programmet............................................................................................. 16Fordonsprogrammet............................................................................................... 18Handels- och administrationsprogrammet.......................................................... 20Hantverksprogrammet........................................................................................... 22Hotell- och restaurangprogrammet...................................................................... 24Industriprogrammet................................................................................................ 26Livsmedelsprogrammet.......................................................................................... 28Medieprogrammet................................................................................................... 30Naturbruksprogrammet......................................................................................... 32Naturvetenskapsprogrammet................................................................................ 34Omvårdnadsprogrammet....................................................................................... 36Samhällsvetenskapsprogrammet.......................................................................... 38Teknikprogrammet.................................................................................................. 40Definitioner och förklaringar................................................................................. 42Statistiska centralbyrån 5


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanSammanfattningSammanfattningDe som studerat på energiprogrammetetablerade sig i störst omfattning påarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan.Etableringsgraden var 70 procentbland kvinnorna och 83 procent blandmännen. Den lägsta etableringen fannsbland dem som studerat på estetiska programmet,med en etableringsgrad på 44procent bland kvinnorna och 50 procentbland männen.Kvinnorna etablerade sig på arbetsmarknadeni lägre omfattning änmännen. På 16 program var etableringsgradenhögre bland männen. Endaundantaget var teknikprogrammet däretableringsgraden var 66 procent blandbåde kvinnor och män.Etableringsgrad på arbetsmarknaden 2008 för personer som avgick från gymnasieskolanläsåret 2004/05. Andel i procentEnergiprogrammetEnergiprogrammetIndustriprogrammetFordonsprogrammetElprogrammetElprogrammetTeknikprogrammetIndustriprogrammetFordonsprogrammetByggprogrammetOmvårdnadsprogrammetHantverksprogrammetHandels- och administrationsprogrammetNaturbruksprogrammetSamhällsvetenskapsprogrammetLivsmedelsprogrammetHantverksprogrammetOmvårdnadsprogrammetHotell- och restaurangprogrammetTeknikprogrammetMedieprogrammetHandels- och administrationsprogrammetNaturvetenskapsprogrammetNaturbruksprogrammetSamhällsvetenskapsprogrammetHotell- och restaurangprogrammetUtanför arbetsmarknaLivsmedelsprogrammetNaturvetenskapsprogrammetByggprogrammetBarn- och fritidsprogrammetBarn- och fritidsprogrammetMedieprogrammetSvag ställning på arbeEstetiska programmetEstetiska programmet0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100% %Osäker ställning på arEtablerad påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenSvag ställning påarbetsmarknadenUtanför arbetsmarknadenStatistiska centralbyrån 7Etablerad på arbetsm


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanBarn- och fritidsprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Barn- och fritidsprogrammetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80HögskolestudierUtanför arbetsmarknaden60Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknaden40Etablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Barn- och fritidsprogrammet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier400350300Observera attvärden under 3inte redovisas.250200150100500UndervisningJuridik ochsamhällsvetenskapVård ochomsorgHumanioraoch teologiNaturvetenskapTeknikStatistiska centralbyrån 9


ByggprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanByggprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat byggprogram var46 procent av kvinnorna och 71 procentav männen etablerade på arbetsmarknaden.Då de studerande exkluderas var 47procent av kvinnorna och 72 procent avmännen etablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 92 procent bland kvinnorna och95 procent bland männen.YrkesområdeGruv-, bygg- och anläggningsarbete vardet största yrkesområdet bland bådekvinnor och män, men betydligt vanligarebland männen. Det handlade nästanuteslutande om bygg- och anläggningsarbeteeftersom endast ett fåtal arbetadeinom gruvbranschen.Totala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:75 2 665Högskoleutbildning3 procent av kvinnorna och 1 procentav männen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Bland de få män som studeradepå högskolan var teknik den vanligasteinriktningen. Kvinnorna var mycket fåoch kan därför inte redovisas på utbildningsinriktning.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Bygg programmetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 29 42Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 13 19Vård- och omsorgspersonal 8 12Övriga yrkesområden 19 27Totalt 69 100Män Antal %Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 1 831 72Maskinoperatörs- och monteringsarbete 139 5Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 93 4Transport- och maskinförararbete 75 3Grovarbetare inom bygg och anläggning 68 3Kontorsarbete m.m. 64 3Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 50 2Vård- och omsorgspersonal 27 1Processoperatörsarbete 23 1Godshanterare och expressbud 22 1Övriga yrkesområden 149 5Totalt 2 541 10010 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanByggprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Bygg programmetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier806040HögskolestudierUtanför arbetsmarknadenSvag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Bygg programmet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier108Observera attvärden under 3inte redovisas.6420TeknikJuridik och samhällsvetenskapStatistiska centralbyrån 11


ElprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanElprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat elprogram var 39procent av kvinnorna och 61 procent avmännen etablerade på arbetsmarknaden.Männens högre etablering kvarstår ävenom hänsyn tas till att kvinnorna studeradei högre omfattning. Då de studerandeexkluderas var 66 procent av kvinnornaoch 74 procent av männen etablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 58 procent bland kvinnorna och79 procent bland männen.YrkesområdeFörsäljningsarbete inom detaljhandelnsamt kontorsarbete m.m. var de vanligasteyrkesområdena bland kvinnorna.Gruv-, bygg- och anläggningsarbete varTotala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:145 4 399vanligast bland männen, följt av maskinoperatörs-och monteringsarbete samtmetallhantverk, reparatörsarbete m.m.Högskoleutbildning31 procent av kvinnorna och 12 procentav männen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Teknik var den vanligaste utbildningsinriktningenbland både kvinnorna ochmännen.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från El programmetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 17 20Kontorsarbete m.m. 16 19Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 10 12Tekniker- och ingenjörsarbete 9 11Maskinoperatörs- och monteringsarbete 9 11Vård- och omsorgspersonal 7 8Städare m.fl. 5 6Övriga yrkesområden 12 13Totalt 85 100Män Antal %Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 1 201 34Maskinoperatörs- och monteringsarbete 482 14Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 458 13Tekniker- och ingenjörsarbete 226 6Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 188 5Kontorsarbete m.m. 178 5Transport- och maskinförararbete 103 3Processoperatörsarbete 85 2Säkerhetspersonal 71 2Vård- och omsorgspersonal 62 2Övriga yrkesområden 437 14Totalt 3 491 10012 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanElprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från El programmetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier806040HögskolestudierUtanför arbetsmarknadenSvag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån El programmet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier250200Observera attvärden under 3inte redovisas.150100500TeknikJuridik osamhällsvetenskapHumanioraochteologiNaturvetenskapUndervisningVårdochomsorgKonstnärligt Medicinområde ochodontologiStatistiska centralbyrån 13


EnergiprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanEnergiprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat energiprogram var47 procent av kvinnorna och 78 procentav männen etablerade på arbetsmarknaden.Männens högre etablering kvarståräven om hänsyn tas till att kvinnornastuderade i högre omfattning. Då destuderande exkluderas var 70 procentav kvinnorna och 83 procent av männenetablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 67 procent bland kvinnorna och92 procent bland männen.YrkesområdeGruv-, bygg- och anläggningsarbete svaradeför två tredjedelar av männens ar-Totala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:15 539betsmarknad. Kvinnorna var få och kandärför inte redovisas på yrkesområde.Högskoleutbildning26 procent av kvinnorna och 4 procent avmännen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Teknik var den vanligaste utbildningsinriktningenbland både kvinnorna ochmännen.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Energiprogrammetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Totalt 10 100Män Antal %Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 329 66Maskinoperatörs- och monteringsarbete 35 7Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 24 5Transport- och maskinförararbete 17 3Arb. inom jordbruk, trädgård, skogsbr. o fiske 13 3Processoperatörsarbete 13 3Kontorsarbete m.m. 11 2Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 10 2Säkerhetspersonal 8 2Tekniker- och ingenjörsarbete 6 1Övriga yrkesområden 30 6Totalt 496 10014 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanEnergiprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Energiprogrammetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier806040HögskolestudierUtanför arbetsmarknadenSvag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Energiprogrammet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier5040Observera attvärden under 3inte redovisas.3020100TeknikJuridik och samhällsvetenskapStatistiska centralbyrån 15


Estetiska programmetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanEstetiska programmetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat estetiskt program var21 procent av kvinnorna och 26 procentav männen etablerade på arbetsmarknaden.Männens högre etablering kvarståräven om hänsyn tas till att kvinnornastuderade i högre omfattning. Då destuderande exkluderas var 44 procentav kvinnorna och 50 procent av männenetablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 44 procent bland kvinnorna och49 procent bland männen.YrkesområdeFörsäljningsarbete inom detaljhandelnoch vård- och omsorgspersonal var devanligaste yrkesområdena bland kvinnorna.Tillsammans svarade de för hälftenav kvinnornas arbetsmarknad. BlandTotala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:3 581 1 376männen var försäljningsarbete inomdetaljhandeln, vård- och omsorgspersonaloch maskinoperatörs- och monteringsarbetevanligast, men bara drygt 10procent arbetade inom vart och ett av deyrkesområdena.Högskoleutbildning35 procent av kvinnorna och 30 procentav männen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Undervisning var den vanligaste utbildningsinriktningenbland kvinnorna.Humaniora och teologi var vanligastbland männen.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Estetiska programmetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 391 25Vård- och omsorgspersonal 375 24Kundservicearbete 142 9Kontorsarbete m.m. 108 7Köks- och restaurangbiträden 92 6Maskinoperatörs- och monteringsarbete 83 5Städare m.fl. 67 4Storhushålls- och restaurangpersonal 43 3Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 34 2Säkerhetspersonal 28 2Övriga yrkesområden 231 13Totalt 1 594 100Män Antal %Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 91 14Vård- och omsorgspersonal 77 11Maskinoperatörs- och monteringsarbete 75 11Kontorsarbete m.m. 54 8Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 40 6Kundservicearbete 34 5Köks- och restaurangbiträden 25 4Säkerhetspersonal 23 3Transport- och maskinförararbete 21 3Processoperatörsarbete 17 3Övriga yrkesområden 216 32Totalt 673 10016 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanEstetiska programmetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Estetiska programmetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier806040HögskolestudierUtanför arbetsmarknadenSvag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Estetiska programmet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier350300250Observera attvärden under 3inte redovisas.200150100500samhällsvetenskapUndervisningJuridikochHumaniora Vårdoch teologi ochomsorgNaturvetenskapKonstnärligtområdeTeknikMedicinochodontologiLantoskogsbrukStatistiska centralbyrån 17


FordonsprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanFordonsprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat fordonsprogram var51 procent av kvinnorna och 77 procentav männen etablerade på arbetsmarknaden.Männens högre etablering kvarståräven om hänsyn tas till att kvinnornastuderade i högre omfattning. Då destuderande exkluderas var 58 procentav kvinnorna och 79 procent av männenetablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 82 procent bland kvinnorna och95 procent bland männen.YrkesområdeTransport- och maskinförararbete var detvanligaste yrkesområdet bland kvinnorna.Bland männen var metallhantverk,Totala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:156 2 673reparatörsarbete m.m. vanligast, ochtransport- och maskinförararbete nästvanligast.Högskoleutbildning3 procent av kvinnorna och 1 procent avmännen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Bland männen som studerade på högskolanvar teknik den vanligaste inriktningen.Kvinnorna var få och kan därförinte redovisas på utbildningsinriktning.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Fordons programmetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Transport- och maskinförararbete 42 33Vård- och omsorgspersonal 15 12Kontorsarbete m.m. 14 11Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 13 10Maskinoperatörs- och monteringsarbete 9 7Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 8 6Köks- och restaurangbiträden 5 4Godshanterare och expressbud 5 4Processoperatörsarbete 4 3Övriga yrkesområden 14 10Totalt 129 100Män Antal %Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 811 32Transport- och maskinförararbete 734 29Maskinoperatörs- och monteringsarbete 328 13Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 167 7Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 80 3Kontorsarbete m.m. 76 3Processoperatörsarbete 53 2Övriga servicearbetare 35 1Renhållnings- och återvinningsarbetare 33 1Tekniker- och ingenjörsarbete 29 1Övriga yrkesområden 210 8Totalt 2 556 10018 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanFordonsprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Fordons programmetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80HögskolestudierUtanför arbetsmarknaden6040Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Fordons programmet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier2016Observera attvärden under 3inte redovisas.12840TeknikStatistiska centralbyrån 19


Handels- ochadministrationsprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanHandels- och administrationsprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat handels- och administrationsprogramvar 44 procent avkvinnorna och 55 procent av männenetablerade på arbetsmarknaden. Männenshögre etablering kvarstår även omhänsyn tas till att kvinnorna studeradei högre omfattning. Då de studerandeexkluderas var 56 procent av kvinnornaoch 64 procent av männen etablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 75 procent bland kvinnorna och81 procent bland männen.YrkesområdeFörsäljningsarbete inom detaljhandelnvar det vanligaste yrkesområdet blandbåde kvinnorna och männen. Vård- ochTotala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:2 223 1 133omsorgspersonal var näst vanligastbland kvinnorna. Kontorsarbete var nästvanligast bland männen.Högskoleutbildning13 procent av kvinnorna och 7 procent avmännen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Juridik och samhällsvetenskap var denvanligaste utbildningsinriktningen blandbåde kvinnorna och männen.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Handels- ochadministrations programmet läsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 587 35Vård- och omsorgspersonal 245 15Kundservicearbete 159 9Kontorsarbete m.m. 141 8Maskinoperatörs- och monteringsarbete 107 6Köks- och restaurangbiträden 84 5Städare m.fl. 68 4Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 40 2Storhushålls- och restaurangpersonal 31 2Annat arbete som kräver kortare högskoleutb. 28 2Övriga yrkesområden 185 12Totalt 1 675 100Män Antal %Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 271 29Kontorsarbete m.m. 110 12Maskinoperatörs- och monteringsarbete 100 11Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 52 6Säkerhetspersonal 36 4Vård- och omsorgspersonal 34 4Kundservicearbete 32 3Handpacketerare och andra fabriksarbetare 31 3Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 30 3Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 30 3Övriga yrkesområden 195 22Totalt 921 10020 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanHandels- ochadministrationsprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Handels- och administrations -programmet läsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80HögskolestudierUtanför arbetsmarknaden6040Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Handels- och administrations programmet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier150120Observera attvärden under 3inte redovisas.9060300Juridikoch samhällsvetenskapNaturvetenskapUndervisningVårdoch omsorgHumanioraoch teologiTeknikStatistiska centralbyrån 21


HantverksprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanHantverksprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat hantverksprogramvar 46 procent av kvinnorna och 63procent av männen etablerade på arbetsmarknaden.Männens högre etableringkvarstår även om hänsyn tas till att kvinnornastuderade i högre omfattning. Dåde studerande exkluderas var 55 procentav kvinnorna och 71 procent av männenetablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 79 procent bland kvinnorna och86 procent bland männen.YrkesområdeYrkesområdet frisörer och annan servicepersonalvar störst bland kvinnorna, följtav försäljare inom detaljhandeln. Gruv-,bygg- och anläggningsarbete samt ma-Totala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:1 306 223skinoperatörs- och monteringsarbete varvanligast bland männen.Högskoleutbildning9 procent av kvinnorna och 5 procentmännen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Undervisning var den vanligaste utbildningsinriktningenbland kvinnorna.Juridik och samhällsvetenskap var denvanligaste utbildningsinriktningen blandmännen.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Hantverksprogrammetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Frisörer och annan servicepersonal,personliga tjänster 296 29Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 281 27Vård- och omsorgspersonal 126 12Kundservicearbete 69 7Kontorsarbete m.m. 44 4Maskinoperatörs- och monteringsarbete 40 4Köks- och restaurangbiträden 37 4Städare m.fl. 34 3Storhushålls- och restaurangpersonal 12 1Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 9 1Övriga yrkesområden 85 8Totalt 1 033 100Män Antal %Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 70 36Maskinoperatörs- och monteringsarbete 34 18Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 10 5Handpacketerare och andra fabriksarbetare 9 5Annat hantverksarbete 8 4Kontorsarbete m.m. 8 4Frisörer och annan servicepersonal,personliga tjänster 7 4Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 7 4Transport- och maskinförararbete 6 3Övriga servicearbetare 5 3Övriga yrkesområden 28 14Totalt 192 10022 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanHantverksprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Hantverksprogrammetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80HögskolestudierUtanför arbetsmarknaden6040Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Hantverksprogrammet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier403530Observera attvärden under 3inte redovisas.2520151050JuridikochsamhällsvetenskapUndervisningVårdochomsorgHumanioraoch teologiTeknikKonstnärligtområdeNaturvetenskapStatistiska centralbyrån 23


Hotell- och restaurangprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanHotell- och restaurangprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat hotell- och restaurangprogramvar 45 procent av kvinnornaoch 54 procent av männen etableradepå arbetsmarknaden. Männens högreetablering kvarstår även om hänsyntas till att kvinnorna studerade i högreomfattning. Då de studerande exkluderasvar 54 procent av kvinnorna och 60procent av männen etablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 81 procent bland kvinnorna och87 procent bland männen.YrkesområdeStorhushålls- och restaurangpersonal vardet största yrkesområdet för båda könen,men vanligare bland männen. Köks- ochrestaurangbiträden kom på andra platsTotala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:2 285 1 429bland kvinnorna. Som nummer tvåbland männen kom maskinoperatörsochmonteringsarbete.Högskoleutbildning9 procent av kvinnorna och 5 procent avmännen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Undervisning var den vanligaste utbildningsinriktningenbland kvinnorna ochjuridik och samhällsvetenskap blandmännen.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Hotell- och restaurangprogrammetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Storhushålls- och restaurangpersonal 396 21Köks- och restaurangbiträden 338 18Vård- och omsorgspersonal 306 17Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 252 14Kundservicearbete 141 8Städare m.fl. 91 5Maskinoperatörs- och monteringsarbete 88 5Kontorsarbete m.m. 62 3Transport- och maskinförararbete 19 1Handpacketerare och andra fabriksarbetare 17 1Övriga yrkesområden 134 7Totalt 1 844 100Män Antal %Storhushålls- och restaurangpersonal 405 33Maskinoperatörs- och monteringsarbete 156 13Köks- och restaurangbiträden 111 9Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 96 8Kontorsarbete m.m. 75 6Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 75 6Transport- och maskinförararbete 47 4Vård- och omsorgspersonal 39 3Kundservicearbete 36 3Handpacketerare och andra fabriksarbetare 32 3Övriga yrkesområden 168 12Totalt 1 240 10024 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanHotell- och restaurangprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Hotell- och restaurangprogrammetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80HögskolestudierUtanför arbetsmarknaden6040Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Hotell- och restaurangprogrammet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier10080Observera attvärden under 3inte redovisas.6040200JuridikochsamhällsvetenskapUndervisningVårdochomsorgHumanioraoch teologiNaturvetenskapTeknikKonstnärligtområdeStatistiska centralbyrån 25


IndustriprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanIndustriprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat industriprogram var35 procent av kvinnorna och 63 procentav männen etablerade på arbetsmarknaden.Männens högre etablering kvarstår,men skillnaden minskar, när hänsyntas till att kvinnorna studerade i högreomfattning. Då de studerande exkluderasvar 69 procent av kvinnorna och 74procent av männen etablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 49 procent bland kvinnorna och82 procent bland männen.YrkesområdeMaskinoperatörs- och monteringsarbetevar det vanligaste yrkesområdet blandbåde kvinnorna och männen. Försälj-Totala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:157 1 356ningsarbete inom detaljhandeln var nästvanligast bland kvinnorna. Näst vanligastbland männen var metallhantverk,reparatörsarbete m.m.Högskoleutbildning40 procent av kvinnorna och 13 procentav männen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Teknik var den vanligaste utbildningsinriktningenbland både kvinnorna ochmännen.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Industriprogrammetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Maskinoperatörs- och monteringsarbete 30 39Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 12 16Vård- och omsorgspersonal 7 9Kontorsarbete m.m. 6 8Processoperatörsarbete 3 4Övriga yrkesområden 19 24Totalt 77 100Män Antal %Maskinoperatörs- och monteringsarbete 466 42Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 252 23Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 82 7Processoperatörsarbete 70 6Kontorsarbete m.m. 43 4Transport- och maskinförararbete 33 3Handpacketerare och andra fabriksarbetare 23 2Vård- och omsorgspersonal 22 2Tekniker- och ingenjörsarbete 20 2Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 14 1Övriga yrkesområden 83 8Totalt 1 108 10026 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanIndustriprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Industriprogrammetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80HögskolestudierUtanför arbetsmarknaden6040Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Industriprogrammet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier150120Observera attvärden under 3inte redovisas.9060300TeknikJuridikoch samhällsvetenskapHumanioraochteologiUndervisningNaturvetenskapMedicinochodontologiVårdoch omsorgStatistiska centralbyrån 27


LivsmedelsprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanLivsmedelsprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat livsmedelsprogramvar 41 procent av kvinnorna och 62procent av männen etablerade på arbetsmarknaden.Då de studerande exkluderasvar 48 procent av kvinnorna och 67procent av männen etablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 80 procent bland kvinnorna och92 procent bland männen.YrkesområdeFörsäljare inom detaljhandeln var det störstayrkesområdet bland kvinnorna. Blandmännen var maskinoperatörs- och monteringsarbetedet största yrkesområdet.Totala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:267 109Högskoleutbildning6 procent av kvinnorna och 2 procent avmännen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Undervisning var den vanligaste utbildningsinriktningenbland kvinnorna.Männen var få och kan därför inte redovisaspå utbildningsinriktning.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Livsmedelsprogrammetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 65 30Vård- och omsorgspersonal 27 13Köks- och restaurangbiträden 25 12Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 20 9Maskinoperatörs- och monteringsarbete 14 7Städare m.fl. 11 5Storhushålls- och restaurangpersonal 10 5Kundservicearbete 9 4Kontorsarbete m.m. 8 4Transport- och maskinförararbete 7 3Övriga yrkesområden 19 8Män Antal %Maskinoperatörs- och monteringsarbete 23 23Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 18 18Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 16 16Köks- och restaurangbiträden 6 6Städare m.fl. 6 6Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 5 5Kontorsarbete m.m. 4 4Vård- och omsorgspersonal 3 3Övriga yrkesområden 19 19Totalt 100 100Totalt 215 10028 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanLivsmedelsprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Livsmedelsprogrammetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80HögskolestudierUtanför arbetsmarknaden6040Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Livsmedelsprogrammet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier876Observera attvärden under 3inte redovisas.543210UndervisningJuridik och samhällsvetenskapStatistiska centralbyrån 29


MedieprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanMedieprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat medieprogram var33 procent av kvinnorna och 40 procentav männen etablerade på arbetsmarknaden.Männens högre etablering kvarstår,men minskar, när hänsyn tas till att kvinnornastuderade i högre omfattning. Dåde studerande exkluderas var 54 procentav kvinnorna och 56 procent av männenetablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 57 procent bland kvinnorna och67 procent bland männen.YrkesområdeVanliga yrkesområden bland kvinnornavar försäljningsarbete inom detaljhandelnsamt vård- och omsorgspersonal.Kontorsarbete och försäljningsarbeteTotala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:2 191 1 558inom detaljhandeln var vanligast blandmännen.Högskoleutbildning27 procent av kvinnorna och 16 procentav männen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Humaniora och teologi samt juridik ochsamhällsvetenskap var den vanligasteutbildningsinriktningen bland kvinnorna.Bland männen var humaniora ochteologi vanligast.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Medieprogrammetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 319 26Vård- och omsorgspersonal 226 18Kundservicearbete 119 10Kontorsarbete m.m. 113 9Maskinoperatörs- och monteringsarbete 84 7Köks- och restaurangbiträden 80 6Städare m.fl. 40 3Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 36 3Storhushålls- och restaurangpersonal 32 3Resevärdar m.fl. 19 2Övriga yrkesområden 177 13Totalt 1 245 100Män Antal %Kontorsarbete m.m. 143 14Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 142 14Maskinoperatörs- och monteringsarbete 91 9Vård- och omsorgspersonal 88 8Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 76 7Tekniker- och ingenjörsarbete 64 6Handpacketerare och andra fabriksarbetare 39 4Kundservicearbete 38 4Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 34 3Köks- och restaurangbiträden 34 3Övriga yrkesområden 295 28Totalt 1 044 10030 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanMedieprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Medieprogrammetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80HögskolestudierUtanför arbetsmarknaden6040Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Medieprogrammet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier200150Observera attvärden under 3inte redovisas.100500Humanioraoch teologiJuridikochsamhällsvetenskapNaturvetenskapUndervisningVård ochomsorgTeknikKonstnärligtområdeStatistiska centralbyrån 31


NaturbruksprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanNaturbruksprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat naturbruksprogramvar 37 procent av kvinnorna och 64procent av männen etablerade på arbetsmarknaden.Männens högre etableringkvarstår även om hänsyn tas till att kvinnornastuderade i högre omfattning. Dåde studerande exkluderas var 51 procentav kvinnorna och 70 procent av männenetablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 68 procent bland kvinnorna och89 procent bland männen.YrkesområdeVård- och omsorgspersonal var detvanligaste yrkesområdet bland kvinnornaföljt av försäljningsarbete inomdetaljhandeln. Bland männen var trans-Totala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:1 584 817port- och maskinförararbete vanligastföljt av arbete inom jordbruk, trädgård,skogsbruk och fiske.Högskoleutbildning17 procent av kvinnorna och 7 procent avmännen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Vård och omsorg var den vanligaste utbildningsinriktningenbland kvinnorna.Lant- och skogsbruk var vanligast blandmännen.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Naturbruksprogrammetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Vård- och omsorgspersonal 221 21Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 183 17Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbrukoch fiske 144 13Kontorsarbete m.m. 71 7Maskinoperatörs- och monteringsarbete 67 6Köks- och restaurangbiträden 59 6Kundservicearbete 57 5Städare m.fl. 54 5Arbete inom biologi, hälso- och sjukvårdsom kräver kortare högskoleutbildning 26 2Säkerhetspersonal 20 2Övriga yrkesområden 168 16Totalt 1 070 100Män Antal %Transport- och maskinförararbete 244 34Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbrukoch fiske 133 18Maskinoperatörs- och monteringsarbete 68 9Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 57 8Processoperatörsarbete 34 5Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 25 3Handpacketerare och andra fabriksarbetare 22 3Vård- och omsorgspersonal 21 3Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 19 3Övriga servicearbetare 14 2Övriga yrkesområden 90 12Totalt 727 10032 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanNaturbruksprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Naturbruksprogrammetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80HögskolestudierUtanför arbetsmarknaden6040Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Naturbruksprogrammet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier6050Observera attvärden under 3inte redovisas.403020100Vård ochomsorgJuridikochsamhällsvetenskapNaturvetenskapUndervisningLantochskogsbrukTeknikHumaniora Medicinoch teologi ochodontologiStatistiska centralbyrån 33


NaturvetenskapsprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanNaturvetenskapsprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat naturvetenskapsprogramvar 12 procent av kvinnorna och 17procent av männen etablerade på arbetsmarknaden.Männens högre etableringkvarstår även om hänsyn tas till att kvinnornastuderade i högre omfattning. Dåde studerande exkluderas var 53 procentav kvinnorna och 58 procent av männenetablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 21 procent bland kvinnorna och27 procent bland männen.YrkesområdeFörsäljningsarbete inom detaljhandelnsamt vård- och omsorgspersonal var devanligaste yrkesområdena bland kvin-Totala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:5 519 6 553norna. De två vanligaste yrkesområdenabland männen var försäljningsarbeteinom detaljhandeln och kontorsarbete.Högskoleutbildning71 procent av kvinnorna och 65 procentav männen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Teknik var den vanligaste utbildningsinriktningenbland både kvinnor och män.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Naturvetenskapsprogrammetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 265 23Vård- och omsorgspersonal 190 17Kontorsarbete m.m. 112 10Kundservicearbete 106 9Maskinoperatörs- och monteringsarbete 72 6Köks- och restaurangbiträden 59 5Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 41 4Storhushålls- och restaurangpersonal 39 3Tekniker- och ingenjörsarbete 25 2Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräverkortare högskoleutbildning 24 2Övriga yrkesområden 206 19Totalt 1 139 100Män Antal %Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 250 14Kontorsarbete m.m. 204 12Maskinoperatörs- och monteringsarbete 166 10Vård- och omsorgspersonal 126 7Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 101 6Transport- och maskinförararbete 86 5Säkerhetspersonal 85 5Kundservicearbete 82 5Tekniker- och ingenjörsarbete 76 4Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 64 4Övriga yrkesområden 485 28Totalt 1 725 10034 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanNaturvetenskapsprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Naturvetenskapsprogrammetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80Högskolestudier6040Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Naturvetenskapsprogrammet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier2 5002 000Observera attvärden under 3inte redovisas.1 5001 0005000TeknikJuridikochsamhällsvetenskapMedicinochodontologiUndervisningNaturvetenskaioraHuman-ochteologiLantochskogsbrukVårdochomsorgUtanför arbetsmarknadenKonstnärligtområdeÖvrigtområdeStatistiska centralbyrån 35


OmvårdnadsprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanOmvårdnadsprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat omvårdnadsprogramvar 43 procent av kvinnorna och 54procent av männen etablerade på arbetsmarknaden.Männens högre etableringkvarstår även om hänsyn tas till att kvinnornastuderade i högre omfattning. Dåde studerande exkluderas var 58 procentav kvinnorna och 67 procent av männenetablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 72 procent bland kvinnorna och79 procent bland männen.YrkesområdeVård- och omsorgspersonal stod för enmycket stor del av kvinnornas arbetsmarknad.Även bland männen var dettaTotala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:2 254 297yrkesområde det största, men inte fulltså dominerande som bland kvinnorna.Högskoleutbildning21 procent av kvinnorna och 14 procentav männen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Vård och omsorg var den vanligaste utbildningsinriktningenbland både kvinnoroch män.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Omvårdnads programmetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Vård- och omsorgspersonal 1 382 85Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 50 3Arbete inom biologi, hälso- och sjukvårdsom kräver kortare högskoleutbildning 22 1Maskinoperatörs- och monteringsarbete 21 1Kontorsarbete m.m. 20 1Kundservicearbete 20 1Städare m.fl. 14 1Köks- och restaurangbiträden 12 1Säkerhetspersonal 10 1Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 7 0Övriga yrkesområden 59 5Totalt 1 617 100Män Antal %Vård- och omsorgspersonal 131 56Maskinoperatörs- och monteringsarbete 19 8Säkerhetspersonal 12 5Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 11 5Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 10 4Kontorsarbete m.m. 9 4Transport- och maskinförararbete 6 3Kundservicearbete 6 3Köks- och restaurangbiträden 6 3Handpacketerare och andra fabriksarbetare 6 3Övriga yrkesområden 19 6Totalt 235 10036 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanOmvårdnadsprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Omvårdnads programmetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80HögskolestudierUtanför arbetsmarknaden6040Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Omvårdnads programmet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier350300250Observera attvärden under 3inte redovisas.200150100500VårdochomsorgJuridikochsamhällsvetenskapNaturvetenskapUndervisningHumanioraoch teologiMedicinochodontologiTeknikStatistiska centralbyrån 37


SamhällsvetenskapsprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanSamhällsvetenskapsprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat samhällsvetenskapsprogramvar 22 procent av kvinnornaoch 34 procent av männen etablerade påarbetsmarknaden. Männens högre etableringkvarstår även om hänsyn tas tillatt kvinnorna studerade i högre omfattning.Då de studerande exkluderas var56 procent av kvinnorna och 62 procentav männen etablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 37 procent bland kvinnorna och52 procent bland männen.YrkesområdeFörsäljningsarbete inom detaljhandelnsamt vård- och omsorgspersonal varvanliga yrkesområden bland kvinnorna.Totala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:14 795 8 627Bland männen var försäljningsarbeteinom detaljhandeln det vanligaste.Högskoleutbildning51 procent av kvinnorna och 36 procentav männen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Juridik och samhällsvetenskap var denvanligaste utbildningsinriktningen blandbåde kvinnor och män.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Samhällsvetenskapsprogrammetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 1 395 25Vård- och omsorgspersonal 1 045 19Kundservicearbete 581 11Kontorsarbete m.m. 560 10Köks- och restaurangbiträden 350 6Maskinoperatörs- och monteringsarbete 218 4Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 196 4Storhushålls- och restaurangpersonal 136 2Städare m.fl. 136 2Säkerhetspersonal 104 2Övriga yrkesområden 810 15Totalt 5 531 100Män Antal %Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 763 17Kontorsarbete m.m. 560 13Maskinoperatörs- och monteringsarbete 432 10Vård- och omsorgspersonal 307 7Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 306 7Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 227 5Kundservicearbete 196 4Säkerhetspersonal 185 4Transport- och maskinförararbete 182 4Handpacketerare och andra fabriksarbetare 140 3Övriga yrkesområden 1 147 26Totalt 4 445 10038 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanSamhällsvetenskapsprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Samhällsvetenskapsprogrammetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80Högskolestudier6040Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Samhällsvetenskaps programmet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier4 0003 5003 000Observera attvärden under 3inte redovisas.2 5002 0001 5001 0005000Juridik UndervisningochsamhällsvetenskapTeknik NaturvetenskapHumanioraoteologiVårdochomsorgKonstnärligtområdeMedicinochodontologiUtanför arbetsmarknadenLantochskogsbrukÖvrigtområdeStatistiska centralbyrån 39


TeknikprogrammetEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanTeknikprogrammetEtableringarbetsmarknadenTre år efter avslutat teknikprogram var27 procent av kvinnorna och 36 procentav männen etablerade på arbetsmarknaden.När hänsyn tas till att kvinnornastuderade i högre omfattning försvinnerskillnaden i etablering. Då de studerandeexkluderas var 66 procent av kvinnornaoch 66 procent av männen etablerade.Den totala andelen med anknytningtill arbete, etablerade plus dem med osäkereller svag ställning på arbetsmarknaden,var 39 procent bland kvinnorna och52 procent bland männen.YrkesområdeFörsäljningsarbete inom detaljhandelnvar det största yrkesområdet bland kvin-Totala antalet avgångna elever läsåret 2004/05:683 4 466norna. Bland männen var maskinoperatörs-och monteringsarbete vanligast.Högskoleutbildning52 procent av kvinnorna och 39 procentav männen hade statusen högskolestuderandetre år efter gymnasieutbildningen.Teknik var den vanligaste utbildningsinriktningenbland både kvinnor och män.De största yrkesområdena 2008 bland elever som avgick från Teknik programmetläsåret 2004/05. Antal och andel i procentPersoner med statusen etablerad, osäker ställning eller svag ställning på arbetsmarknadenKvinnor Antal %Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 61 23Vård- och omsorgspersonal 25 9Kundservicearbete 23 9Maskinoperatörs- och monteringsarbete 23 9Tekniker- och ingenjörsarbete 22 8Kontorsarbete m.m. 21 8Köks- och restaurangbiträden 13 5Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 10 4Städare m.fl. 8 3Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 6 2Övriga yrkesområden 53 20Totalt 265 100Män Antal %Maskinoperatörs- och monteringsarbete 462 20Försäljningsarbete inom detaljhandeln m.m. 236 10Tekniker- och ingenjörsarbete 205 9Kontorsarbete m.m. 185 8Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 173 8Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 139 6Transport- och maskinförararbete 107 5Arbete som kräver teoretisk specialkompetensinom teknik och datavetenskap m.m. 82 4Kundservicearbete 82 4Processoperatörsarbete 80 3Övriga yrkesområden 542 23Totalt 2 293 10040 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanTeknikprogrammetArbetsmarknadsstatus år 2008 för elever som avgick från Teknik programmetläsåret 2004/05. Andel i procent100Övriga studier80HögskolestudierUtanför arbetsmarknaden6040Svag ställning påarbetsmarknadenOsäker ställning påarbetsmarknadenEtablerad påarbetsmarknaden200KvinnorMänUtbildningsinriktning på högskoleutbildning 2008 bland elever som avgickfrån Teknikprogrammet läsåret 2004/05. AntalPersoner med statusen högskolestudier1 2001 000Observera attvärden under 3inte redovisas.8006004002000TeknikJuridikochsamhällsvetenskapNaturvetenskapHumaniora Undervisningoch teologiLantochskogsbrukKonstnärligtområdeVårdochomsorgMedicinochodontologiStatistiska centralbyrån 41


Definitioner och förklaringarEtableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanDefinitioner och förklaringarPopulationPopulationen har hämtats från Skolverkets elevregister, och omfattar dem somavgick från gymnasieskolan läsåret 2004/05. Personer som emigrerat eller avlidithar rensats bort från populationen. Statistiken redovisas på de 17 nationellaprogram som fanns läsåret 2004/05. Specialutformade program och program vidfristående skolor som var närliggande ett nationellt ingår under respektive nationelltprogram.StatusvariabelPersonernas status är årsbaserad ochtotalräknad. Den klassificeras i sjuolika kategorier utifrån individbaseradeuppgifter från flera olika datakällor, t.ex.inkomstuppgifter från kontrolluppgiftssystemet,sysselsättningsregistret påSCB och Arbetsförmedlingens sökanderegister.Etablerad på arbetsmarknadenArbetsinkomst på minst 158 400 kr (år2008), sysselsatt enligt sysselsättningsregistretsdefinition (november månad2008), inga händelser som indikerararbetslöshet och inga händelser somindikerar arbetsmarknadspolitiskaåtgärder som inte är att betrakta somsysselsättning.Osäker ställning påarbetsmarknaden• Arbetsinkomst på minst 134 000 kroch upp till 158 400 kr (år 2008). Vid inkomstav aktiv näringsverksamhet gälleringen nedre inkomstgräns. Inte klassificeradsom studerande eller värnpliktig.• Arbetsinkomst på minst 158 400 kr(år 2008) och under året förekomst avarbetslöshet (hel- eller deltid), arbetsmarknadspolitiskaåtgärder eller inteklassificerad som sysselsatt enligtsysselsättningsregistrets definition.Inte klassificerad som studerande ellervärnpliktig.Svag ställning påarbetsmarknaden• Arbetsinkomst upp till 134 000 kr (år2008). Inte klassificerad som studerandeeller värnpliktig.• Arbetsinkomst på minst 134 000 kr(år 2008) samt under året förekomst avheltidsarbetslöshet/arbetsmarknadspolitiskaåtgärder som överstiger 274dagar. Inte klassificerad som studerandeeller värnpliktig.Utanför arbetsmarknadenAvsaknad av arbetsinkomst aktuellt år.Inte klassificerad som studerande ellervärnpliktig.HögskolestuderandeRegistrerad på högskolans grundutbildningvårterminen eller höstterminen2008 och erhållit någon form av studieersättningsamma år. Inte klassificeradsom etablerad på arbetsmarknaden.42 Statistiska centralbyrån


Etableringarbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolanDefinitioner och förklaringarÖvriga studerandeErhållit någon form av studieersättningunder aktuellt år. Inte klassificerad sometablerad på arbetsmarknaden ellerhögskolestuderande.VärnpliktigErhållit värnpliktsersättning under aktuelltår. Inte klassificerad som etableradpå arbetsmarknaden eller studerande.Andelen värnpliktiga var 0,2 procenteller mindre på samtliga program ochsyns därför inte i redovisningen.EtableringsgradEtableringsgraden är en kvot. Täljarenär antalet etablerade. Nämnaren ärsumman av antalet etablerade, osäkerställning, svag ställning och utanförarbetsmarknaden. Kvoten multiplicerasmed 100 och redovisas i och med deti procent. Etableringsgraden möjliggörjämförelser av etablering mellan programmed varierande storlek på andelensom klassificerats som studerande.YrkesområdeYrkesområde redovisas för dem somhade någon anknytning till arbete under2008, det vill säga statuskategoriernaetablerad, osäker ställning eller svagställning.Yrkesuppgifterna kommer från yrkesregistretvid SCB. Redovisningen är iallmänhet på 2-siffernivå, s.k. huvudgrupper,enligt nomenklaturen Svenskstandard för yrkesklassificering (SSYK).För vissa, i populationen, särskiltvanliga arbeten görs redovisningen på3-siffernivå, s.k. yrkesgrupper.Eftersom två olika nivåer redovisas parallelltså används begreppet yrkesområdeför både huvud- och yrkesgrupp.Bara 71 procent av dem med anknytningtill arbete har en uppgift i yrkesregistretför 2008. De saknade uppgifternahar hanterats som ett svarsbortfalli en postenkät eller en intervjuundersökning.Ett uppräkningsförfarande,kalibrering, som utnyttjar hjälpinformationfrån register har använts för attreducera den skevhet som bortfallettroligtvis ger upphov till. Den hjälpinformationsom har använts är program ikombination med kön samt näringsgrenoch ovan nämnda statusvariabel. Denuppräkningsvikt som fås från kalibreringengör att en ”svarande” persondels representerar sig själv och delsen del av bortfallet av yrkesuppgifterför andra personer med samma kön,utbildning, näringsgren och status.Statistiska centralbyrån 43


All officiell statistik finns på: www.scb.seKundservice: tfn 08-506 948 01All official statistics can be found at: www.scb.seCustomer service, phone +46 8 506 948 01www.scb.se

More magazines by this user
Similar magazines