HÃ¥llbarHet 2013| 2014 - SEKAB

sekab.se
  • No tags were found...

HÃ¥llbarHet 2013| 2014 - SEKAB

Vad vi gjortEn hållbar anläggning förproduktion av gröna kemikalierSEKAB är en av få producenter av helgröna kemialternativ. Hjärtati produktionen är kemianläggningen Bioraffinaderiområdet iÖrnsköldsvik, en anläggning där vi med hjälp av förnybar energi kanproducera gröna produkter från bioråvara och utsläpp som renas.Grön råvara i effektiva reaktionerI anläggningen producerar vi baskemikalier som är viktiga för den kemiskaindustrin – främst acetaldehyd, etylacetat och ättiksyra. Vi har kapacitet attproducera hållbar acetaldehyd och etylacetat av bioetanol med förnybar insatsenergi.Det gör oss till en perfekt kemipartner för företag som vill minska sin klimatpåverkan.En hållbar produkt kräver hållbar insatsenergiVårt mål är att alltid kunna erbjuda en helgrön produkt av biobaserade råvaror.Det kräver att vi använder hållbar insatsenergi i våra processer. Den energin får vii form av ånga från Övik Energis kraftvärmeverk, som eldas med biomassa. På såvis har vår process en mycket låg klimatpåverkan, kanske den lägsta i världen ijämförelse med jämbördiga industrier.En effektiv process som hela tiden utvecklasVi arbetar med katalytiska processer där våra råvaror reagerar med väldigt högeffektivitet. Vår största restprodukt är vanligt vatten. Energiåtgången i processenär hela tiden under uppsikt och vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera våraprocesser. Målet är att hela tiden minska energiåtgången för att våra kemiprodukterska bli ännu mer hållbara.Avancerad rening ger små utsläppVår kemianläggning har en mycket avancerad gasrening där reningsgradenuppgår till mer än 99 procent. De organiska rester som processerna ger upphovtill genomgår biorening i en process som drivs gemensamt med andra industrier iområdet. I processen bildas biogas som används för att producera energi.| 4 |


Vad vi gjortCellulosaetanol för miljön i 75 årSEKAB ligger mitt i Örnsköldsvik bioraffinaderiområde där sulfitsprit harframställts i över hundra år. Etanolen tillverkas av restprodukterna frånproduktionen vid Domsjö Bioraffinaderi och ger kemikalier och drivmedelmed minsta möjliga klimatpåverkan.Vi på SEKAB förädlar, säljer och levererar den etanol som sedan 1939 tillverkas av restproduktervid bioraffinaderiet i Domsjö. Det är en cellulosabaserad restprodukt som vi idaglevererar till ett antal aktörer som ställer mycket höga miljökrav på sin verksamhet. Det ären produkt vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda.Från början en restprodukt från papperstillverkningPappersmassa har länge varit en viktig industriprodukt i Sverige. Fram till 1870-talet framställdesden mekaniskt, men mot slutet av 1800-talet lärde man sig att framställa den medkemiska metoder. Sulfit- och sulfatprocesserna blev vanliga på de nya pappersbruken.Cellulosaetanol av miljöskäl både då och nuNär sulfitmetoden användes löstes nästan hälften av veden som skulle bli papper ut ikokvätskan och gick till spillo. Det blev väldigt mycket restprodukter som på den tidenpumpades rakt ut i närmaste vattendrag.Det stod snabbt klart att det här var dåligt för både miljö och ekonomi. 1933 visade enstatlig utredning att det släpptes ut omkring en miljon ton organiskt material från svenskamassabruk. Det fanns alltså bra poänger i att ta tillvara så mycket som möjligt ur det somblev kvar efter massaframställningen.Cellulosa består av sockerEftersom sulfitluten innehöll mycket socker låg det nära till hands att använda den för atttillverka etanol och hösten 1908 såg den första produktionen av sulfitetanol från cellulosadagen. Etanoltillverkning blev allmän kring Sveriges sulfitbruk och i Domsjö uppstod ävenen kemiindustri som använde etanolen som råvara. Etanol blev även ett drivmedel underförsta världskriget, när importen av bensin till Sverige ströps.Etanolen från Domsjö räddar miljön än idagÄn idag används cellulosaetanol från sulfitbruket i Domsjö av SEKAB till både drivmedel,och gröna kemikalier. Att använda restprodukt från befintlig produktion som råvara ger enslutprodukt med mycket bra klimategenskaper. Därför är etanolen från Domsjö basen i deav våra produkter som har allra bäst klimategenskaper.Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker har utvecklats från att ha varit en traditionell pappersmassafabriktill ett avancerat bioraffinaderi där de tillverkar specialcellulosa, viskos ochlignin.| 5 |


Vad vi gjortE85 – så fick Sverige mestbiodrivmedel i EuropaAtt introducera ett nytt drivmedel är ingen lätt sak. Ingen vill köpa enbil förrän det går att tanka den och ingen vill sätta upp en pump förrändet finns kunder. Ändå blev E85 ett etablerat drivmedel i Sverigepå bara något tiotal år och SEKAB var en av de stora drivkrafternabakom processen.Sverige har bättre tillgänglighet för biodrivmedel än nästan alla andra länder, främsttack vare vår breda satsning på E85. Idag är etanol ett etablerat alternativ till bensinoch ökande oljepriser gör bränsleflexibla bilar alltmer lönsamma.Berättelsen om E85 i Sverige börjar 1994, när Örnsköldsviks kommun, StiftelsenSvensk Etanolutveckling SSEU (sedermera BAFF) och SEKAB importerade tre FordTaurus FlexiFuel till Örnsköldsvik. Bilarna tankades till en början direkt vid SEKABsanläggning i Örnsköldsvik.E85 fanns sedan tidigare i USA och i Brasilien körde man på en blandning av 95 %etanol och 5 % vatten för anpassade bilar. E85 kom 2003, men då var etanol inteett verktyg mot klimatutsläpp – snarare handlade det om att minska sitt beroendeav importerad olja.Fler etanolbilar gav fler pumpstationer med E85Ytterligare 50 bilar importerades och inom kort var antalet 350. SEKAB och BAFFvar drivande genom hela arbetet och var under lång tid ute och informerade ochengagerade företrädare för företag, organisationer och offentlig sektor. Det var ettenormt arbete som genomfördes med små medel och stort engagemang. När etanolbilarnabörjade bli många erbjöds också E85 på allt fler bensinstationer.En utmaning som gav resultatEn viktig del i genomslaget för arbetet för att öka mängden bränsleflexibla bilar varen utmaning som gavs till kommuner och företag runt om i Sverige: Lyckades deordna ett underlag på tio flexifuelbilar, på en ort, så skulle OKQ8 och SEKAB se tillatt det gick att tanka dem på en lokal bensinmack. Det var 23 tankställen efter Taurusepoken. Det var först efter att Ford Focus kom som det tog fart. En viktig del idet var att kommunerna, landstingen m.fl. ställde krav i samband med upphandlingav flexifuel-bilar att även kunna tanka E85. Satsningen fick stort genomslag och| 6 |


etanolbilar började bli vanliga på gatorna. År 2011 fanns 1740 pumpar och 222 000etanolbilar på gatorna.Pumplagen gav fler bensinstationer med förnybara drivmedelDen så kallade pumplagen som trädde i kraft 2005 ledde också till att möjlighetenatt tanka E85 blev större. Det är en lag som kräver att alla bensinstationer somsäljer mer än en viss mängd bensin och diesel också måste leverera ett förnybartdrivmedel. Lagen har fått kritik för att den skall ha tvingat tankstationer att stänga,men utvärderingar visar att den så kallade mackdöden haft andra orsaker.SEKAB levererade E85 till SverigeLänge levererade SEKAB huvuddelen av den E85 som såldes på de svenska bensinmackarna.SEKAB var den aktör som hade de rätta kontakterna inom både produktionoch distribution. När marknaden mognade blev det naturligt att drivmedelsbolagensjälva gradvis tog över inköp och produktion. Idag levererar SEKAB ingenE85, utan fokuserar på etanol för låginblandning, ED95 för tunga transportfordonoch gröna kemikalieprodukter.I Sverige är etanolen hållbarDen E85 som SEKAB levererat genom åren har alltid levt upp till de höga hållbarhetskravsom Energimyndigheten ställer sedan 1 februari 2012 och EU:s hållbarhetsregler,men lever nästan alltid upp till väsentligt högre krav.| 7 |


Vad vi gjortVerifierat hållbar etanol– för hållbarhet genomhela produktionenEftersom det inte fanns några kriterier för hållbara biodrivmedelutarbetade SEKAB egna hållbarhetskriterier. Resultatet blev initiativet”Verifierat Hållbar Etanol” som kunde lanseras 2008. De strikta kriteriernagaranterade klimat- och miljönytta genom hela produktionskedjan.När E85 blev ett vanligt drivmedel i Sverige uppstod en debatt om etanol därbåde klimatnytta och arbetarskydd på sockerrörsodlingar i Brasilien ifrågasattes.Samtidigt jämförde många den etanol som används i Sverige med gammal produktionsteknikför spannmålsetanol där naturgas oftast nyttjas som energikälla, vilketger sämre klimategenskaper. Etanolen började tappa i trovärdighet och SEKABsåg att det behövdes verifiering från en tredje part av den etanol vi importerade.Eftersom lagstiftning skulle ta lång tid tog vi själva fram en process för att verifieraetanolen utifrån såväl miljö- och hållbarhetssynpunkt som ur ett socialt och etisktperspektiv.SEKAB skapade egen verifikationsprocessI samarbete med ett antal etanolproducenter i São Pauloområdet i Brasilieninledde SEKAB 2007 ett jätteprojekt med målet att ta fram en verifikations-process.Periodvis arbetade flera personer heltid med projektet som skulle göra det möjligtatt garantera att etanolen var hållbart producerad.Resultatet syntes 2008, när SEKAB efter ett och ett halvt års arbete lanseradeinitiativet Verifierat hållbar etanol om gjorde det möjligt att följa produktionen helavägen från sockerrörsfältet till pumpstationen i Sverige.Ett av de stora målen med initiativet Verifierat hållbar etanol var att driva framinternationella regelverk för hållbara drivmedel. De första lagkraven på biodrivmedelsom används i Sverige kom i februari 2012. SEKAB låg redan långt framme ihållbarhetsarbetet och fanns självfallet bland de fyra första som fick Energimyndighetenshållbarhetsbesked för biodrivmedel och flytande biobränsle. I dag finns det7 EU-godkända certifieringssystem som vi förhåller oss till och arbetar efter.| 8 |


Satsningen gav internationellt pris för hållbar etanolVid världskonferensen ”Green Power” i Bryssel 2009 tilldelades SEKAB ”Sustainablebioethanol Award” för arbetet med hållbar etanol. En oberoende jury med sju internationellaforskare och vetenskapsmän svarade för urvalet där SEKAB vann i hårdkonkurrens.Hållbarhetskriterier för Verifierat hållbar etanol• Nolltolerans för barnarbete• Minst 85 % reduktion av fossil koldioxid jämfört med bensin• Minst 30 % mekaniserad skörd idag samt en plan för ökningav mekaniseringsgraden till 100% år 2014• Nolltolerans för avverkning av regnskog• Rättigheter och säkerhetsåtgärder för alla anställda i linjemed FN:s riktlinjer• Ekologisk hänsyn i enlighet med UNICA:s miljöinitiativ• Kontinuerlig kontroll av att kriterierna uppfyllsVarför Verfierat hållbar etanol?• Att fysiskt garantera svenska konsumenter att de tankar bra etanol• Att i nära samarbete med brasilianska sockerrörsindustrinöka utbudet av verifierat hållbar etanol• Att påverka andra länder i Europa att ta fram systemför kvalitet och hållbarhetssäkring• Att påskynda ett internationellt regelverk för hållbara biodrivmedel| 9 |


Vad vi arbetar medED95 minskarutsläppen från tung trafikNästan alla transportfordon drivs med diesel, ett drivmedel sompåverkar både klimat, närmiljö och människors hälsa negativt.SEKAB har utvecklat ED95, ett etanoldrivmedel som sänker utsläppenav fossil CO 2 med upp till 80 procent. Ytterligare fördelar är enreduktion av partikelutsläppen med 30% och något lägre utsläpp avkväveoxider jämfört med diesel.De tunga transporterna drivs nästan uteslutande med dieselolja, som orsakarutsläpp av både klimatgaser och andra föroreningar. Fungerande transporter avgods och människor är helt nödvändiga i samhället, men på något sätt måste transporternasstora miljöpåverkan minskas. Den lösning SEKAB har arbetat med sedan20 år kallas ED95.ED95 är ett etanolbaserat drivmedel för anpassade dieselmotorer. I en motor avdieseltyp (kompressionsmotor) kan etanolens potential utnyttjas upp till 40 procentbättre än i en bensinmotor (ottomotor). Med ED95 är energieffektiviteten är likahög som om motorn körts på diesel. Det gör det till den bästa tekniken för etanol.Under de senaste 40 åren har den tunga trafiken på vägarna ökat med närmare30 procent. Ökningen är delvis paradoxal, eftersom mängden gods som transporterasfaktiskt har blivit mindre. Det verkar som om godset transporteras längre ochmindre effektivt nu än tidigare och som att en del gods som tidigare transporteratsmed tåg och båt idag skickas med lastbil, vilket är sämre för miljön. Enligt EU:sprognoser kommer tonkilometrarna atttotalt öka med 50 procent mellan 2010 och 2030, och andelen lastbilstransporterberäknas öka från 73 till 77 procent.Scanias etanolbussar har körts sedan 80-taletScania har lång erfarenhet av etanolmotorer, de första tillverkades i början av 1900-talet. Den första verkliga etanoldieseln togs fram i mitten av 80-talet i sambandmed att Stockholms lokaltrafik inledde en omställning mot förnybara drivmedel.Den första gången etanoldrivna bussar rullade i Sverige var 1986 i Örnsköldsvik närtekniken finslipades i ett samarbete mellan SEKAB och Scania. Idag består ED95 av95 procent etanol och fem procent tillsatser som smörjer, skyddar mot korrosionoch förbättrar tändningen i motorerna.| 10 |


ED95 ger etanolens alla fördelarIdag körs närmare tusen ED95-bussar runt om i världen och tekniken är etableradoch uppskattad. Fördelarna med etanoldrivna bussar och lastbilar är många:• Etanol är världens största biodrivmedel och kan producerasi stora mängder och i många länder• Etanoldieslar klarar utsläppskraven för hälsofarligapartiklar utan partikelfilter• Det är jämförelsevis låg hälsopåverkanoch är relativt lätt att hantera• I en dieselmotor används etanolensenergi 40 procent bättre än i en bensinmotor• En etanoldiesel ger samma verkningsgrad som en vanlig dieselmotor• ED95 släpper ut upp till 80 procent mindreklimatpåverkande CO 2 -ekvivalenter än diesel• De senaste etanoldieslarna från Scania är certifieradeenligt de strängaste utsläppsstandarder som finns• Utsläppen av kväveoxider är något lägre än för dieselmotorerED95 kan produceras lokaltBiodrivmedel och effektivare användning av energi räcker inte för att kommatillrätta med klimatutsläppen från transportsektorn. Vi måste också minska dettotala transportarbetet. Därför är det en stor fördel att ED95 enkelt kan tillverkas avlokalt producerad etanol.| 11 |


Vad vi arbetar medGröna kemikalier är viktigaför att klimatsäkra samhälletKosmetika, färger och till och med mat – många vardagsprodukter börjarsom fossila råvaror och bidrar därför till klimatförändringarna. Mendet finns alternativ. SEKAB tillverkar gröna kemikalier som minimalt,påverkar klimatet och minskar vårt beroende av olja.SEKAB ingår in en lång tradition av kemisk industri som byggdes upp under andravärldskriget kring den etanolproduktion som skedde vid massabruken. Etanolen varbåde ett inhemskt drivmedel och en råvara till kemikalier som var svåra att importeraunder krigsåren på grund av avspärrning.Etanolindustrin och produktionen av gröna kemikalier finns kvar än idag och frånSEKABs håll ser vi hur förnybara råvaror och hållbar produktion av kemikalier bliren allt viktigare satsning för varje år.Kemiindustrins del av de totala utsläppen av växthusgaser beräknas ligga runt femprocent. Det betyder att biobaserad råvara till kemikalier och förnybar energi i processernakan åstadkomma stora klimatbesparingarVi konkurrerar mot fossil – och billig – råvaraIdag har SEKAB kapacitet att årligen producera 42 000 ton grön acetaldehyd, 36 000ton grön etylacetat och 24 000 ton grön ättika. Vår process har sedan SEKABs bildande1985 med få undantag kunnat konkurrera prismässigt med motsvarande kemikalierfrån fossila råvaror. Hos oss finns en stor stolthet över att kunna erbjuda konkurrenskraftigaprodukter som dessutom är förnybar.Bryter beroendet av fossila råvarorAtt byta ut kemikalier tillverkade av fossil råvara mot biokemikalier är viktigt avtvå orsaker: Dels minskar det kemiindustrins påverkan på klimatet, dels hjälper detoss att minska vårt beroende av olja. Minskande tillgång och ökande efterfrågan påråolja kommer att ge högre priser och tillsammans med kraftig miljö- och klimatpåverkangör det att kemiindustrin måste gå över till hållbara och förnybara råvaror.Påverka efterfrågan på helt gröna produkterDet mesta som idag tillverkas av fossila råvaror som kol, olja och gas kan lika gärnatillverkas av etanol. Än så länge är de fossila råvarorna billigare och de flesta aktörergör sina uppköp helt baserat på pris.Därför är det viktigt att väcka debatt om den fossilberoende kemiindustrin och ökaefterfrågan på gröna kemikalier och produkter i både industrin och hos konsumenter.| 12 |


Vad vi arbetar medMed cellulosametodenförädlar vi restprodukterfrån skog och jordbrukFraktionering av cellulosa ger oss koldioxidneutrala drivmedel, kemikalieroch råvaror för industrin. Metoden fungerar överallt där detfinns tillgänglig biomassa.SEKAB har i 20 år tillsammans med forskare från universiteten i Lund, Chalmers,Umeå och Luleå utvecklat en process som med hjälp av värme, svaga syror ochenzymer kan bryta ut socker ur cellulosa. Sockret kan sedan omvandlas till etanolför hållbara drivmedel och gröna kemikalier.Nu är cellulosatekniken mogen – förstudier för etablering pågårSEKABs Teknik för cellulosaetanol testad och verifierat i demonstrationsskala ochär redo. För kommersialisering. Idag genomförs förstudier där SEKAB tillsammansolika aktörer undersöker möjligheterna att samarbeta och implementera SEKABsteknologi. Det första målet är att se hur restprodukter kan förvandlas till mer högvärdigaprodukter med hjälp av SEKABs fraktioneringsteknik.Lignocellulosa är den bästa bioråvaranAtt använda cellulosa som råvara har två stora fördelar. Dels finns den i så storamängder att frågan om användning av odlingsmark och resurser blir mindre viktig.Den har dessutom ännu bättre klimategenskaper än traditionellt tillverkad bioetanol.Etanol som används som biodrivmedel framställs främst av odlade produkter somsockerrör, vete och majs. Produceras den på ett hållbart sätt ger den en CO 2 -besparingpå 80 procent, vilket är en mycket hög siffra. En nackdel är att råvaran kräveren hel del energi och vatten och inte kan odlas var som helst.Idag är merparten av de kemikalier som används i kemiindustrin syntetisk, detvill säga framställd av fossila råvaror som gas och olja. Sådana kemikalier har likadåliga klimategenskaper som den fossila råvaran.En process för förädling av restprodukterDet finns många fördelar med cellulosaprocessen, en av dem är möjligheten att användarestprodukter, till exempel från jordbruk. Används halmen istället för kornetfrån vetet för att producera etanol så tas inga livsmedel i anspråk och åkermarkenutnyttjas bättre. I majsproduktionen kan kolven tas till vara när majsen skördats.| 13 |


Fraktionering av biomassa har enorma möjligheterIdag används processen främst för etanolproduktion, men den kan lika gärnaanvändas för att ta fram andra produkter som till exempel butanol. Etanol är docken mycket mångsidig kemikalie som kan ersätta olja både som drivmedel och sområvara i mängder av kemiska processer.Cellulosatekniken är en fraktioneringsteknik, vilket betyder att en råvara delas uppi sina beståndsdelar. Lignocellulosa delas up i lignin och cellulosa, som sedan spjälkasupp i olika sockerarter. Sockret kan jäsas till etanol eller till exempel butanol.Det kan också användas direkt som en råvara i andra processer.Ytterligare en produkt från processen är lignin, ett ämne som binder samman cellulosafibrernai trä. Det är ett fast ämne med högt energiinnehåll som kan brännasför att producera el, värme och ånga, eller råvara som kemikalier. En tredje nyttigprodukt i SEKABs cellulosaprocess är biogas, som kan förädlas och användas somdrivmedel eller för energiproduktion.| 14 |


Vad vi arbetar medMiljöledningssystem och certifikathjälper oss på vägenPå SEKAB arbetar vi hela tiden för att utveckla vår verksamhet moten så liten påverkan på miljön som möjligt. Det är ett jobb som varjeföretag förstås kan göra helt på egen hand, men det finns internationellastandarder och styrsystem som hjälper företag att veta att de harnått ett mål. Vi arbetar enligt flera system för miljöledning och hållbarhet.Minskad miljöbelastning med ISO 14001:2004I vårt miljöarbete arbetar vi efter miljöledningssystemet ISO 14001:2004 och SEKABBioFuels & Chemicals är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001. Dennastandard ger oss kontroll över miljöarbetets utveckling och hjälper oss att hela tidenminska vår verksamhets totala miljöbelastning.ISCC – hållbarhet och klimathänsynSEKAB BioFuels & Chemicals är certifierade som trader enligt ISCC (InternationalSustainability and Carbon Certification) som är ett globalt hållbarhetssystem. Detinnebär att vi uppfyller internationella hållbarhetskrav som bidrar till att skydda vårmiljö och vårt klimat.KvalitetsarbeteVi arbetar efter kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Genom den här internationellastandarden får vi både nöjdare kunder och minskade verksamhetskostnader.Ansvar & OmsorgSEKAB är anslutet till det internationella miljöprogrammet Ansvar & Omsorg. Detinnebär att vi i vår verksamhet sätter hälsa och säkerhet för vår personal, omgivningenoch miljön i första rummet.| 15 |


Våra utmaningarBränsle och mat – Food vs. fuelEn fråga vi måste förhålla oss till är den så kallade food versus fuelfrågan,en vanlig invändning mot produktion av biodrivmedel. Ska vianvända energi och odlingsmark för att producera biobränslen, när viistället skulle kunna odla mat?SEKAB måste som en stor aktör i etanolbranschen hela tiden arbeta för att våra drivmedeloch kemikalier inte ska konkurrera med matproduktion och vårt slutgiltigamål är att enbart sälja etanol tillverkad av restprodukter. I framtiden kommer vi inteatt prata om restprodukter utan råvaror i olika stadier.Vi bör kunna producera både mat och bioenergiDet behöver inte finnas någon motsättning mellan matproduktion och biodrivmedel.Det råder ingen brist på föda i världen – faktum är att det globalt sett finns ettöverskott på jordbruksprodukter. Överflödet är dock ojämnt fördelat i världen ochmatbristen orsakas nästan alltid av fattigdom, krig och korruption.Majoriteten av världens allra fattigaste människor bor på landet och lever av jordbruk.Vi i västvärlden har ett högeffektivt jordbruk med hög avkastning. När vårabilliga produkter säljs på världsmarknaden pressas priserna till en nivå där bönder ifattigare delar av världen inte kan konkurrera och slås ut.Detta faktum innebär att högre priser på jordbruksprodukter skulle kunna vara tillgagn för en stor del av världens fattiga genom att öka efterfrågan på deras produkter.På samma gång kan en högre efterfrågan på bioenergi hjälpa till att stärkamarknaden, eftersom många utvecklingsländer då kan erbjuda en produkt somvästländerna efterfrågar.En tredje faktor att räkna med är att det idag finns ett överskott på odlingsmark ivärlden och mycket stora delar av den odlingsbara marken ligger i träda. I kombinationmed att jordbruket i många fattiga länder har stor utvecklingspotential betyderdet att frågan om food versus fuel inte är någon enkel matematik – men ändå ettproblem som branschen måste bemöta.Ful och fin etanol och olika råvarorBiodrivmedel kan tillverkas av olika råvaror, odlade på olika platser och med olikatyper av insatsenergi. När man pratar om etanol brukar man prata om fuletanol ochfinetanol. Rätt råvaror, rätt plats och rätt insatsenergi ger finetanol med bra klimategenskaper.Målet är att det är finetanolen som vi ska använda till drivmedel ochkemikalier.| 16 |


Våra utmaningarHur når vi CO 2 -målen?Regeringen har beslutat att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoendeår 2030 och att vi i Sverige år 2050 har en fossilfri transportsektor.EU har satt upp ett mål om halverade utsläpp av växthusgasertill 2050. Sveriges utsläpp av växthusgaser är relativt låga jämfört medandra OECD-länder och har även minskat de sista åren, men behöverfortfarande minskas kraftigt.Tusentals pusselbitar måste passas ihop för att vi ska kunna göra vårt samhälleklimatneutralt. Vi på SEKAB arbetar närmast två områden som båda två bidrar tillen hållbar utveckling – gröna kemikalier och biodrivmedel.Gröna kemikalierKemiindustrins del av utsläppen uppgår enligt flera bedömningar till omkring5 procent av de totala utsläppen. Genom att använda kemikalier från biologiskaråvaror som framställs med biobaserad insatsenergi kan vi sänka kemiindustrinsklimatpåverkan.BiodrivmedelBiodrivmedel som är en del av det naturliga kretsloppet ger oss redan idag klimatvänligaretransporter. Genom att använda cellulosan i skogs- och jordbruketsbiprodukter som råvara till biodrivmedel samt dagens restströmmar från bådeindustri och samhälle som vi kan sänka utsläppen ytterligare.Biodrivmedel är en viktig del för att sänka utsläppen från trafiken, men mer än såkrävs. Vi har stora logistiska utmaningar framför oss.• Vi måste transportera mycket mindre gods än vad vi gör idag och transporternamåste effektiviseras. Den tunga trafikens utsläpp har ökat kraftigt underde senaste 20 åren, samtidigt som personbilstrafiken har sänkt sina utsläpp.• Våra fordon måste utnyttja energin effektivare. Idag går stora delar av energintill spillo i form av värme och buller.• Persontransporter måste effektiviseras genom kollektivtrafik. I personbilar färdasalldeles för ofta bara en person, vilket inte är hållbart ur energisynpunkt.| 17 |


Våra utmaningarResurser som räcker– nu och i framtidenVårt samhälle är idag helt beroende av fossil energi och fossila råvarori form av olja, kol och gas. Vi måste ha bensin till våra bilar, dieseltill våra bussar, gas till våra spisar, kol till våra kraftverk och vårindustri är beroende av kemikalier och plast från fossila källor. Inteens livsmedlen kommer undan, här finns många exempel på varormed fossilt ursprung – till exempel ättika.Det här påverkar inte bara klimatet, utan pekar rakt mot en energi- och råvarukris.Orsaken är att den resurs som har tagit oss till dagens utvecklingsnivå är på vägatt ta slut.Begreppet Peak Oil innebär att oljeproduktionen når ett maximum för att sedansjunka. Vissa bedömare menar att den punkten redan är passerad, andra att denkommer snart. Oavsett vilket så är det bråttom. En minskande tillgång på råoljakommer att öka marknadspriserna och kampen om resurserna kommer att hårdna.Vi kan inte ersätta oljanVi kommer aldrig att kunna ersätta oljan. Istället måste vi hitta nya energikällor,nya råvaror och framför allt lära oss att använda mindre energi. Fordonen måstedra mindre bränsle och energin måste komma från förnybara källor. Vi måste hittanya metoder att tillverka plaster och världens kolkraftverk måste ersättas. Vi måstelära oss att hushålla med våra resurser.Det är en enorm omställning som kommer att ta lång tid, för samtidigt som småsteg åt rätt håll tas här och där, så är stora delar av mänskligheten på väg mothögre energianvändning och mer konsumtion.Hur blev det så här?Fossil energi gjorde sitt intåg redan på 1600-talet, när man började bränna stenkolför att få energi. Det ledde till att mindre ved behövdes för uppvärmning och matlagning.Stora skogar var då inte lika viktiga längre och man röjde större markarealeroch odlade mer mat.Den nya energikällan gjorde att den industriella revolutionen kunde ta sin bör-| 18 |


jan. Färre människor behövdes för att hålla jordbruket igång och fler kunde börjaarbeta i industrin. Därefter skedde en mycket snabb teknisk utveckling. Olja,penicillin, modern sjukvård och till slut den gröna revolutionen gjorde att antaletmänniskor på jorden ökade snabbt. Idag har vi en växande befolkning på över sjumiljarder. Frågan är hur vi klarar vår försörjning när en av förutsättningarna förvår framgång är borta.Resurserna räcker inte ens idagVi som tillhör den rikaste delen av befolkningen lever idag långt över våra tillgångar.Vår livsstil och höga energi- och resursförbrukning gör att planetenegentligen inte kan försörja oss. Organisationen Footprint Network åskådliggördetta varje år med kampanjen Earth Overshoot Day, den dag då vi har förbrukatalla de resurser som planeten kan återbilda på ett år. År 2012 inföll denna dag den22 augusti – på åtta månader använde människan upp lika mycket resurser somplaneten behöver ett år för att återskapa.| 19 |


Våra utmaningarTillgången på etanol varierar –vad beror det på?Tillgången på råvaran till bioetanol är inte konstant. Det mesta avden etanol som tillverkas idag har sitt ursprung i odlade råvaror,som sockerrör, vete och majs. Det betyder att produktionen av bioetanolsker på samma villkor som allt jordbruk.Klimat, väderförhållanden, torka och översvämningar kan påverka skördar ochdärmed tillgången på etanol. Modernt jordbruk är relativt stabilt, men variationer iavkastningen sker ändå och effekterna av växthuseffekten på det globala jordbruketär redan idag en brännande fråga.Etanolmarknaden styrs av tillgång och efterfråganEtanolmarknaden är internationell och prissättningen styrs av tillgången på etanoli förhållande till efterfrågan. Det betyder att en ökad efterfrågan på världsmarknadenkan höja priset. Energifrågan är dessutom ofta en viktig fråga på nationellnivå, vilket betyder att den mängd etanol ett producentland exporterar kan påverkasav politiska beslut och hänsynstaganden.För att kunna erbjuda våra kunder en jämn tillgång och ett jämnt pris försöker SE-KAB när det är möjligt att teckna fasta, långsiktiga kontrakt med leverantörer. Detinnebär en tryggare tillvaro för oss, för våra kunder och för producenterna.Förnybara råvaror och hållbar produktionVi arbetar med bioetanol, en produkt som har en stor klimatmässig fördel gentemotfossila produkter – den är förnybar. Förnybara produkter från ett hållbartjordbruk är en nödvändighet för biodrivmedlens miljöegenskaper och det är detsom gör dem till en del av framtiden.Så breddar SEKAB råvarubasenDet är viktigt att även kunna tillverka kemikalier och biodrivmedel från andraråvaror än sådana som potentiellt kan användas som föda eller foder, som veteoch majs. Det gör den cellulosateknik som utvecklats på SEKAB mycket värdefull,eftersom den gör det möjligt att utvinna etanol och andra viktiga varor från restprodukterfrån skogs- och jordbruk, till exempel halm, träflis och bagasse.Det är en möjlighet att utnyttja jordens resurser så bra som möjligt. SEKABs teknikför fraktionering av cellulosa är på väg mot kommersialisering.| 20 |


sekab.se/hallbarhet

More magazines by this user
Similar magazines