KVALITETSREDOVISNING OCH - Karlskrona kommun

karlskrona.se

KVALITETSREDOVISNING OCH - Karlskrona kommun

Skolans analys av tilldelade ekonomiska resurser per program och elev.Under förra året gjordes förändringar i den interna redovisningen så att skolmåltider, lokaler ochidrottsundervisning kunde redovisas i bokslutets under kostnader per program. Detta har gjortatt vi nu kan redovisa väl rättvisande kostnader per program vilket uppdraget i delar kräver avoss. Vi kan nu göra rättvisande jämförelser mellan budget och utfall när det gäller avsattaekonomiska medel till läromedel/drift. Vi kan även med resultatet av det gångna verksamhetsåretse effekter att av Törnströmska hittat ett bra arbetssätt när det gäller fördelning/delegation avläromedel och driftskostnader ner till en arbetslagsnivå. Trots att det på ett par ställen finnsavvikelser som vi kan förklara med en del oförutsedda händelser är vi mycket nöjda med det sättsom läromedelsbudgeten hanterats av verksamheten. I vidhåller vår tro på att ett långt delegeratansvar genererar bästa möjliga effekt gäller som en ledstjärna för oss på skolan. Inför varjebudgetår har vi ett gemensamt möte, i syfte att fördela läromedelsbudgeten, tillsammans medrepresentanter ifrån alla arbetslagen. Vid mötet reviderar och kommer vi överens om vilkakriterier som skall gälla för tilldelningen av läromedels/driftsbudget. Därefter kan mötet fördelaläromedelsbudgeten mellan de 6 olika arbetslagen. På varje arbetslag finns en ekonomisktansvarig som får kvittera arbetslagets budget samt periodisera hur man i arbetslaget avser attanvända delegerade medel. Vi anser själva att Törnströmska gymnasiet har kommitanmärkningsvärt långt i denna process.Gymnasieskolans interna resursfördelningssystem är fortsatt en onekligen komplicerad historia.Detta gör att för den oinvigde, den som inte i detalj kan de interna fördelningsprinciperna, harmycket stora svårigheter i att sätta sig/bedöma de olika resultatenheternas(de enskilda skolorna)förutsättningar till vad som är god ekonomisk hushållning eller rationell ekonomiskverksamhetsdrift. Historian om det interna resursfördelningssystemet handlar i det stora om attfördela de resurser som kommer från den kommunala övergripande budgeten tillutbildningsförvaltningen. Att fördela resurser på ett så rättvist sätt möjligt, mellan elever,program och skolor, där redan ingångsvärdena är orimligt låga, p.g.a. gjorda kommunalpolitiskaprioriteringar i en svag kommunal ekonomi, är sannolikt en mycket svår uppgift. I detta sätt attförsöka fördela knappa resurser finns inga vinnare utan enbart förlorare. Detta påverkar tydligtTörnströmskas möjligheter till att, på ett för verksamhetens bästa sätt, fördela de ekonomiskaresurserna mellan de olika programmen. Skolan är även årligen, mycket beroende utav skolansprogramsammansättning, i behov av relativt stora investeringskostnader. Detta gör att vi irådande ekonomiska situation får problem med att hantera våra avskrivningskostande somuppgår till cirka 1,6 miljoner under verksamhetsåret 2010.När vi tittar på utfallet respektive tilldelade resurser på programnivå(se tabell ovan) kan vi se attvi lyckats mycket väl i de största delarna när det gäller programmens sätt att förhålla sig till detilldelade resurserna. I tabellen blir det svårigheter att läsa energiprogrammet ochsjöfartsprogrammet pga. svårigheter i stödsystemen att särredovisa. Försäljningen av skolfartygetWartena som gjordes under året spökar lite i uppföljningen. Lägger man ihop programmenskostnader och delar med totalt antal elever så stämmer bilden bättre med att sjöfartsprogrammetutav anledningar som förklarar senare i redovisningen kostat avsevärt mera under året änberäknat.Där vi kan se avvikelser i kostnader per elev övrigt är på Estetiska programmet vilket i stora delarskall förklaras med årets musikaluppsättning amt rosenholmsprogrammens delanläggning/anläggning maskin som är oerhört kostsamma utbildningar.Törnströmska har kommit långt i att skapa möjligheter i att följa verksamhetens kostnader perprogram. En sak som vi kommer att fortsätta utveckla under nästa verksamhetsår.11

More magazines by this user
Similar magazines