NITOR LACKNAFTA

alfort.se
  • No tags were found...

NITOR LACKNAFTA

SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-01-30 Internt nr: Ersätter datum: 2004-03-04NITOR LACKNAFTA13. AVFALLSHANTERINGGENERELLTBehandlas som farligt avfall.Hanteras som miljöfarligt avfall.Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnaseller brännas.Företaget är anslutet till REPA.AVFALLSGRUPPTyp av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer enlämplig EWC-kod. 08 01 11.14. TRANSPORTINFORMATIONProdukten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderatUN-nr: 1300Benämning och beskrivningTerpentinersättning. / Turpentine substitute.ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)Klass: 3 Förpackn.gr. IIIEtikett: 3Faronummer: 30brandfarlig vätska (flampunkt minst 23 °C och högst 61 °C) eller - brandfarlig vätska eller fast emne i smälttillstånd med flampunkt över 61 °C, uppvärmd till en temperatur lika med eller över flampunkten, eller -självupphettande vätskaIMDG (Sjötransport)Klass: 3 Förpackn.gr. IIISub Risk: EMS: F-E, S-EMarine Pollutant: YesANNAN INFORMATIONLQ: 226582: 12 x 0,5 L, 291807: 12 x 1 L, 291808:3 x5 L.15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTERHälsoskadligMiljöfarligEG-märkning Nej Ja Ej utvärderatSAMMANSÄTTNINGnafta (petroleum), väteavsvavlad tung (= 100 % )6 / 8


SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-01-30 Internt nr: Ersätter datum: 2004-03-04NITOR LACKNAFTAR-FRASERNr.R-frastextR10Brandfarligt.R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter ivattenmiljön.R65Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.R66Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.R67Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.S-FRASERS2 Förvaras oåtkomligt för barn.S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges avtillverkaren).S24 Undvik kontakt med huden.S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare ochvisa denna förpackning eller etiketten.S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbartläkare. Visa om möjligt etiketten.S29/56 Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare tillinsamlingsställe för farligt avfall.CHEMICAL SAFETY REPORTReg.Nr. Ämnesnamn CSRnafta (petroleum), väteavsvavlad tungLAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTEREG 1907/2006 REACH, KIFS 2005:7, AFS 2005:17, SRVFS 2006:7, SFS 2001:1063.INFORMATIONCHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen information tillgänglig16. ANNAN INFORMATIONFÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASERNr.R-frastextR10Brandfarligt.R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter ivattenmiljön.R65Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.R66Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.R67Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.UTFÄRDAD: 2008-01-307 / 8


SÄKERHETSDATABLADOmarbetad: 2008-01-30 Internt nr: Ersätter datum: 2004-03-04NITOR LACKNAFTAREVISIONSÖVERSIKTVersion Rev. datum Ansvarig Ändringar2.0.0 2008-01-30 Malin Nyberg 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16SDB har utarbetats avFöretagNitorAdress Box 11043Postnr/Ort161 11 BrommaLandSverigeE-mailkundservice@nitor.seHemsidawww.nitor.seTelefon +46(8) 80 21 60Fax +46(8) 25 85 80Namn E-mail Tel. (arb.) LandMalin Nyberg8 / 8

More magazines by this user
Similar magazines