Ansvarsnämndens möte september 2008 - Visita

visita.se
  • No tags were found...

Ansvarsnämndens möte september 2008 - Visita

1(6)SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGAREAnsvarsnämndenPROTOKOLL2008-09-22Sammanträde i StockholmNärvarande:Ordförande Tom BeyerLedamöterAnitha BondestamVanja AronsonPer OldingOla JohanssonSekreterare Pia Turtiainen1 § Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 20 maj2008 och att lägga detta till handlingarna.2 § Ärende nr 08/08ParterGästen./.RestaurangenSakenErsättning med anledning av tandskadaGästenHon besökte restaurangen den 1 februari 2008 för att äta lunch tillsammans medtre kollegor. Hon beställde Wallenbergare. Hon hade ätit ungefär halvaportionen när hon bet i något hårt och kände ett stort obehag i vänsterunderkäke. Vid närmare granskning såg hon att hon bitit i ett litet runt och vittföremål samt att en stor bit av en kindtand lossnat. Hon bad omgående att få talamed en ansvarig person varvid en man vid namn X tillkallades från köket. Xuppgav att det vita föremålet såg ut som en bit brosk samt berättade attrestaurangen inte maler köttfärsen själva och därför inte ansvarar för kvaliteten.Han bad henne att lämna sitt namn och telefonnummer för att ägaren skulle


2(6)kunna kontakta henne. Hon hade en tid hos tandläkaren den 5 februari för enregelbundet återkommande undersökning och ringde tandläkaren för att höra omtanden kunde lagas vid samma tidpunkt. Tandläkaren konstaterade vid besöketatt tanden inte gick att laga utan måste ersättas av en krona. Hon fick en ny tidför avlägsning av rester och tagning av tandavtryck samt en tid den 5 mars föratt sätta in kronan. Eftersom restaurangens ägare inte hörde av sig till hennesökte hon själv kontakt med restaurangen via mejl och telefon. Efter att hon haftkontakt med ett par olika personer fick hon besked att restaurangen inteansvarade för händelsen men ombads att återkomma efter sitt tandläkarbesök. Påbegäran från restaurangen uppgav hon tandläkarens namn och telefonnummer.När hon efter åtgärderna hos tandläkaren tog kontakt med angiven person fickhon besked att denna inte längre var ansvarig utan att hon måste kontaktarestaurangen. Hon gick därför till restaurangen och fick besked att restaurangeninte ansvarade för incidenten utan att ansvaret ålåg köttleverantören. Hon önskarersättning med 5 600 kronor för insättningen av kronan.RestaurangenVD: Restaurangen beklagar det inträffade men bestrider ansvar. Restaurangenvitsordar beloppet såsom skäligt i och för sig. Det är korrekt att gästen besöktrestaurangen den aktuella dagen och ätit Wallenbergare samt att restaurangensköksmästare gjort bedömningen att föremålet gästen visade var en bit brosk.Restaurangen ifrågasätter att broskbiten härrör från maten och, för den händelseatt så är fallet, att broskbiten har åsamkat skadan på tanden. Restaurangen hartillagat Wallenbergaren av köttfärs som malts hos leverantören. Enligtleverantören sker en nogsam nedmalningsprocess av köttet och köttfärsen är aven sådan kvalitet att en broskbit svårligen kan ha gått igenom processenobemärkt. Härtill kommer att ingen broskbit har påträffats i någon av övrigaportioner Wallenbergare som serverades under aktuell dag. Brosk är tillkaraktären hård men ändå mjuk varför restaurangen ifrågasätter att biten kan haorsakat skadan. Om så har skett föreligger anledning att ifrågasätta om tandenvar frisk före incidenten. Restaurangen anser vidare att det bör utredas om någotannat föremål kan ha orsakat skadan. Det är korrekt att gästen kontaktatrestaurangen ett flertal gånger. Gästen har dock skickat e-post till en person somhanterar bokningar och har av denna hänvisats till ägaren. Gästenskontaktperson har varit restaurangens baransvarige.Ansvarsnämndens bedömningI ärendet har företetts foto, tandläkarräkning och korrespondens via e-post.Enligt skadeståndslagen ska var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshetvållar person- eller sakskada ersätta skadan.I enlighet med tidigare uttalanden från nämnden bör en restauranggäst sombefarar att en tand skadats i samband med en måltid omedelbart ta kontakt mednågon på restaurangen och berätta vad som hänt. Vidare bör gästen så snart sommöjligt uppsöka tandläkare för att få en eventuell skada konstaterad för attersättningsfrågan ska lösas på ett smidigt sätt.


3(6)Ansvarsnämnden finner klarlagt att gästens tand skadats av brosk i köttfärsen.Gästen har inte haft anledning att räkna med dylika föremål i Wallenbergaren.Hon har genast anmält det inträffade till restaurangpersonalen. Restaurangen,som vitsordat det yrkade beloppet såsom skäligt i och för sig, är sålunda skyldigatt utge ersättning till gästen med begärt belopp.3 § Ärende nr 09/08ParterGästen N m.fl../.HotelletSakenErsättning med anledning av störning och bristande service vid hotellboendeGästen NHon och hennes väninna Y bodde på hotellet den 26 april 2008 till en kostnadav 950 kronor. När de bokade rummet uppgav de att anledningen till besöket varavkoppling och upplevelse. Vistelsen förstördes av oväsen och inträngande rökfrån den underliggande pizzerian som upphörde först 03.30. Störningen varpåtaglig och hotellet måste ha haft kännedom om effekterna av pizzeriansverksamhet. De försökte förgäves kontakta hotellets personal för att få byta rumeller på annat sätt få hjälp med problemet. Receptionen var obemannad när deanlände på eftermiddagen och nyckeln till rummet satt fasttejpad i ett kuvert pådörren. Både på hotellrummet och i receptionen fanns information omjourtelefonnummer att ringa när receptionen var obemannad. Trots flera försökkunde de inte få kontakt med personalen på de angivna telefonnumren. De begärersättning med 950 kronor på grund av störd nattsömn och bristande serviceHotelletVD: Hotellet beklagar det inträffade men bestrider begäran om ersättning.Personalen lämnade hotellet vid 03.00 den aktuella natten och upplevde ingenstörning från pizzerian. Hotellet ifrågasätter att rök från pizzerian kunnat störamed anledning av att det är ett våningsplan mellan pizzerian och gästernashotellrum. Gästerna i det intilliggande rummet, som ligger rakt ovanförpizzerian, framförde inga klagomål om störningar. Vid det aktuella tillfälletfanns enbart ett ledigt dubbelrum som var beläget på samma sida som gästen Noch Ys rum. Enligt jourtelefonens samtalslista ringde gästen vid 02.34.Personalen svarade inte eftersom de fortfarande befann sig på hotellet ocharbetade. På lördagarna är hotellets diskotek öppet till 02.00. Gästen besöktesjälv diskoteket den aktuella kvällen och lämnade vid stängningsdags. Gästenhade utan problem kunnat få hjälp av personalen om hon hade kommit ner tilldiskoteket. Personen som hade jour upptäckte vid 03.00 att ett samtal inkommit


6(6)6 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.Vid protokolletJusterasPia TurtiainenTom Beyer

More magazines by this user
Similar magazines