2006 (PDF-dokument, 2,2 MB) - Svenska Mässan

svenskamassan.se
  • No tags were found...

2006 (PDF-dokument, 2,2 MB) - Svenska Mässan

2006Svenska Mässans årsredovisning 2006


2006Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse fårhärmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2006Båtmässan Hem & Inredning My Dog2 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


InnehållÖversikt 2006 4Femårsöversikt för koncernen 5Vd har ordet 6Miljö 12Personal 14Huvudmannaråd, styrelse och företagsledning 16Förvaltningsberättelse 18Koncernresultaträkning 20Koncernbalansräkning 21Kassaflödesanalys för koncernen 23Stiftelsens resultaträkning 24Stiftelsens balansräkning 25Kassaflödesanalys för stiftelsen 27Noter 28Revisionsberättelse 40English summaryPresident and CEO 41Profit and Loss Account 42Balance Sheet 42Business Ratios 43Logistik & Transport Electronix Scandinavia Mat och DryckSVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 3


Översikt 2006EGNAKVMARRANGEMANG: NETTO UTSTÄLLARE BESÖKMyDOG SFC 1702 118 40 787EPS – Emergency andPublic Safety SFC 465 32 974På två hjul SFC 13 466 240 67 317Båtmässan SFC 17 658 370 88 303Fest & Bröllop SFC 1 013 75Hem & Inredning SFC 2 293 99 31 885Mat & Dryck SFC 1621 103Underhåll SFC 8 782 293 12 131Vitalis SFC 1 002 66 1 727TUR SFC 15 649 1 176 44 413Scanplast SFC 8 156 223 7 478Konstruktion & Design SFC 866 51 2 469EuroHorse 5 183 216 87 341Logistik & Transport SFC 6 538 182 7 726Yrkes SM*) 9 231 30 17 000Trä & Teknik SFC 9 518 220 9 562Electronix Scandinavia SFC 7177 294 5641Frisörmässa SFC 2 685 85 8 957Quality Travel Show**) 1 000 50 2 000Scanpack SFC 19 603 429 17 770Kunskap & Framtid SFC 1 952 111 11 105Senior SFC 1 759 110 5 438Bad SFC 1 949 93 2 548IDA Idrottsanläggningar SFC 1418 41 1767ParkExpo SFC 1 753 69 2 047Miljöteknik SFC 2 482 116 2 599ProcessTeknik SFC 4 024 180 4 305Riksstämman SFC 6 362 265 15 147Summa: 155 307 5 337 498 437SAMARRANGEMANG/KVMEXTERN ARRANGÖR: NETTO UTSTÄLLARE BESÖKOptikmässa 3 575 56 2 701easyFairs ICT 1 726 112 3 596The Scandinavian Sci-Fi,Game & Film Convention 693 30 6 500Köpa hus utomlands 600 49 4 800Bågskytte***) 7 550 3 000Ung Företagsamhet 1 000 166 2 655Baby & Barn-mässa 1 331 95 7 060Stans största prylmarknad***) 6 800 5 000easyFairs Form,Present & Inredning 1 134 75 1 729Schack SM***) 3 000 1 500Gothia Cup 2 000 20 000Partille Cup 2 000 5 000Bok & Bibliotek SFC 11 884 816 72 459Nordiska Stämpel &Scrapmässan 258 23 2 000Antikmässa 1 200 80 6 000Köpa hus utomlands 900 56 5 000Hem & Villahem 20066 500 232 46 391Gymnasiedagarna 1 851 72 18 000HDF:s höstmässa 1 700 100 2 000Attraktiv Skola –Mötesplats Göteborg 371 46 4 100Bostadsrättsmässa 1 572 99 6 000Fitnessfestivalen 800 28 7 000Summa: 58 445 2 135 232 491Totalt: 213 752 7 472 730 928Varav SFC-kontrollerade: 151 777 5 857 464 555*) utställare är deltagande yrken**) arrangerades på Factory, Nackastrand***) nettoyta=bruttoytaKontrollerad av Scandinavian Fair Control4 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


Femårsöversikt för koncernen– en dynamisk utvecklingFEMÅRSÖVERSIKT 2006 2005 2004 2003 2002Medelantalet anställda 473 441 412 436 425Omsättning, Mkr 788 647 556 619 513Balansomslutning, Mkr 1 478 1 433 1 252 1 202 1 190Mässor/arrangemangAntal egna arrangemang 28 21 22 23 22Antal övriga arrangemang 23 28 17 9 11Antal utställare 7 472 6 396 6 857 7 751 6 941Antal besök*/besökare 730 928 827 088 639 230 577 449 526 505Konferenspersondagar 238 825 248 180 225 568 250 000 262 328Såld yta, kvm 213 752 165 824 151 655 184 780 135 694HotellverksamhetenSålda rumsnätter 190 491 186 810 164 070 155 745 148 362Beläggning, % 74,1 72,7 63,7 60,6 58Finansiella nyckeltalAvkastning på totalt kapital, % 5,3 5,4 3,8 7,1 1,3Skuldsättningsgrad 4,6 5,2 4,8 4,7 5,8Omsättning per anställd, kkr 1 625 1 477 1 350 1 420 1 207Kassalikviditet, % 74,4 73,4 90,9 79,6 65,7Soliditet, % 14,7 13,7 14,2 14,6 12,4*) 2002 ändrades kriterierna hos SFC från unika besökare till dagsbesökDefinitioner av nyckeltalAVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL: Resultat efter finansnetto, efter tillägg för räntekostnader och liknanderesultatposter i relation till genomsnittlig balansomslutning.SKULDSÄTTNINGSGRAD: Räntebärande skulder i relation till eget kapital per balansdagen.KASSALIKVIDITET: Omsättningstillgångar exklusive varulager i relation till kortfristiga skulder per balansdagen.SOLIDITET: Eget kapital i relation till balansomslutning per balansdagen.SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 5


VD har ordetAll-time high förSvenska Mässans affärer• Koncernens omsättning ökade 2006 med 22 procent till 788 Mkr.Det innebär all-time high med bred marginal.• Även rörelseresultatet, 72 Mkr, och kassaflödet, 89 Mkr, nådde all-time high.• Resultatet efter finansiella poster, 32 Mkr, är det näst bästa genom tiderna.• Vår koncern genererade nästan 2,5 miljarder kr i turistiskt inflöde. Även det ett nytt rekord.Lennart MankertVD och koncernchefTrots att 2005 var ett verkligt bra år förSvenska Mässan med omsättningsrekord på647 Mkr och redovisad vinst på 25 Mkrblev 2006 således ännu bättre, med ökadomsättning och förbättrad lönsamhet i allavåra affärer.Förklaringarna är flera, men tar sin börjani den långvariga konjunktursvacka sominledde 2000-talet och som återhämtadesförst under senhösten 2004.Det struktur- och åtgärdsprogram vi dågenomförde, och som avslutades i januari2005, minskade vår kostnadsvolym,skärpte fokuseringen på våra affärer ochgav oss ett fördelaktigt utgångsläge införkonjunkturuppgången.Idag är vår organisation mer flexibel, mindrekonjunkturkänslig och ger påtagliga samordningsvinstergenom ett teaminriktat arbetssätt.Vi tar tillvara och vidareutvecklar synergiernamellan våra affärer och har lyckats i vår målsättningatt öka försäljningen till befintliga och nya kunder.Vi utnyttjar också vår anläggning på ett effektivaresätt, bl a genom att öka andelen externaevenemang och arrangemang inom icke traditionellaområden som idrott, nöjen och företagsevents.Fortfarande finns dock mycket mer att göra.Med god hjälp av det fortsatt gynnsammaUnderhåll På Två Hjul Fest & Bröllop6 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


konjunkturläget 2006 och dess positiva inverkanpå affärsresandet har hotellverksamhetens ekonomiskabetydelse förstärkts. Detta har även bidragittill en förbättring av lönsamheten för koncernen.Vår satsning på fortsatt tillväxt ska, enligt våraffärsplan, ske genom att förstärka medarbetarnasengagemang och delaktighet, utveckla vår anläggning,skapa ökade flöden i verksamheten samtförstärka våra varumärken.Svenska Mässans eget varumärke är starkt, menkanske inte i samma grad när det gäller vår alltmerinternationella och komplexa verksamhet. Därförhar vi börjat se över möjligheten att skapa ett nyttvarumärke för den internationella mötesmarknaden.AO Mässor – tätt i gångarna2006 blev det mest intensiva mässåret på mycketlänge: 28 mässor genomfördes i egen regi, ur enprojektportfölj med 35 egna varumärken.Totalt registrerades 731 000 besök på årets mässor.Antalet utställare ökade med 25 procent och denuthyrda mässytan ökade med 29 procent. Ävenomsättningen steg med 32 procent till 288 Mkr.Ökningen förklaras delvis av mässcykelns svängningar,men huvudsakligen av en alltmer effektivorganisation. Det kundnära teamarbetet har förfinats,samtidigt som våra medarbetare har utvecklatsin lyhördhet för marknadens behov och önskemål.Ett exempel på det är MyDOG, som arrangeradesi början av januari 2006. En ny publikmässa somvisade allt som rör hundar och hundägande. Denfick ett enormt gensvar, drygt 40 000 besök ochåterkommer självfallet på programmet.Ett annat är Truck, som tidigare gått i Stockholm,och är en fackmässa riktad mot verkstadsindustrin.I år gick den för första gången hos oss i samband medLogistik & Transport. Ett lyckat samarrangemang.Årets största fackmässa och vår största mässaalla kategorier var Scanpack. Med 19 600 kvadratmeternettoyta och 17 800 besökare befäste den sinställning som den skandinaviska förpackningsindustrinsledande mötesplats. Mässan återkommer 2009.Särskilt glädjande under 2006 var publikmässornasstarka utveckling: På Två Hjul, Båtmässan,EuroHorse, TUR, Bok & Bibliotek och Kunskap &Framtid slog alla, eller var nära att slå, nyabesöksrekord.Yrkes-SM, som vi arrangerade för första gången,var ytterligare ett positivt event. 300 ungdomartävlade i ett 30-tal yrken inför närmare 17 000åskådare både hos Svenska Mässan och på Heden.Läkarnas Riksstämma ska också räknas in i dennakategori. Med en uppskattad satsning på ungaläkare och totalt 15 147 besök bröts en flerårignedåtgående trend.Sammantaget ser vi en stark potential och en godRiksstämman TUR EuroHorseSVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 7


VD har ordettillväxt i flertalet projekt, vilket indikerar fortsattaframgångar 2007.AO Hotel Gothia Towers – slog nya rekordHotel Gothia Towers redovisar åter ett rekordår.Antalet sålda rum ökade med två procent till190 491. Beläggningen ökade från 72,7 procent2005 till 74,1 procent 2006.I gästnätter räknat bodde 272 883 personer påhotellet, vilket är det högsta gästantal som noteratsför ett hotell i Norden under ett år. Även för enenskild månad, juli, noterades – för sjätte året i rad!– ett nytt nordiskt rekord med 40 513 gästnätter.Hotellet kan också redovisa en klart förbättradlönsamhet och god vinst, bl a tack vare högre snittprisper uthyrt rum.EM i friidrott medverkade också till det godaresultatet. Under de två tävlingsveckorna var hotelletfullbelagt av aktiva och ledare. AO Hotel GothiaTowers bidrog också till ”värvningen” av evenemangetmed subventionerade hotellpriser.I övrigt förklaras de fina siffrorna dels av ett fortsattaffärsresande på hög nivå, dels av att hotelletgjort betydande inbrytningar på privatresemarknaden.Bl a har satsningen på nischade weekendpaketburit frukt. Privatresenärer kan t ex kombinerahotellvistelsen med shoppingerbjudanden, krogshow,mäss- och teaterbesök eller besök på Liseberg.Man kan också välja ett lyxpaket till högre rumspris,vilket visat sig förvånansvärt populärt.Alltmer populärt är också att boka sitt rum viaInternet. Hotellets hemsida, som fått ett nytt utseendeoch nya funktioner för att effektiviserakundkontakterna, hade vid årets slut närmare1 000 besök per dygn. Det är nästan tre gånger flerträffar än för två år sedan.För att säkra kvaliteten i produkten påbörjades2006 en större renovering av 100 rum, totalt femvåningar, i East Tower. Arbetet, som också ska gerummen en ny design, blir klart första halvåret2007. Så hög beläggning har också sitt pris…AO Restaurang – måltidens betydelse ökarGothia Towers Restauranger, med 120 anställda,blev ett eget affärsområde 1 januari 2006 i sambandmed att vi övertog kundansvaret för koncernenssamtliga restauranger samt för servering av matoch dryck i mässhallarna.Avsikten var dels att säkerställa kvaliteten, delsatt underlätta och utveckla synergierna mellan våraolika affärer.Genom förändringen markerar vi också vårtkundansvar och sätter tydlig fokus på måltidensbetydelse i mötesbranschen.Scanpack Senior Trä & Teknik8 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


Omsättningen under affärsområdets första årblev 150 Mkr, vilket var bättre än förväntat. Ävenlönsamheten utvecklades positivt.Till resultatet bidrog den fantastiska succén förKing Size räksmörgås, paradrätt på Heaven 23.Under 2006 såldes inte mindre än 100 311 räkmackor,vilket betyder att det serveras en macka varfemte minut…dygnet runt, varje vecka, hela året!Försäljningen av räkmackan har fördubblats desenaste fem åren och det finns en direkt kopplingmellan den enorma efterfrågan och utbyggnaden avkallköket på Heaven 23 som genomfördes 2006.Heaven 23 är även en av de 15 bästa restaurangernai staden enligt GP:s uteätare med duktiga kockaroch välutbildade sommelierer.Även Incontro, som betyder mötesplats påitalienska har nu börjat göra skäl för namnet somstadens riktiga mötesplats. Här träffas en blandningav göteborgare, mässbesökare och hotellgäster föratt njuta av god italiensk mat och musikunderhållningfrån pianobaren. Frågan är om inte stadensbästa brunch serveras här varje söndag… Omsättningenpå Incontro ökade med 25 procent under2006 mot föregående år.Men den största investeringen, cirka 55 Mkr, pårestaurangsidan är ombyggnaden av RestaurangEstrad, som invigdes i mars 2006.Restaurangen har fått en anslående design, toppmoderntkök och plats för 1 000 sittande gäster.Den används framför allt som frukostmatsal förhotellets gäster och för konferensluncher.AO Göteborg Convention Centre GCC –ny strukturAO GCC, som hanterar vår kongressverksamhet,omorganiserades under 2006.Konferensbokningen och konferensreceptionensorterades in under AO Hotel Gothia Towers,medan AO GCC fick ansvaret för externa eventsoch Svenska Mässan Reseservice, som från 1 april2006 drivs i egen regi.Reseservice genomförde bl a all logihantering isamband med EM i friidrott i augusti, då drygt21 000 rumsnätter förmedlades.Svenska Mässan Reseservice har också inlett ettaktivt samarbete med de olika mässteamen för attbättre tillgodose respektive projekts resande ochboendebehov.AO GCC ansvarade för drygt 100 projekt under2006 – en blandad portfölj med alltifrån storakongresser inom bl a medicin, teknik och juridiktill ett flertal externa events och mässor, företagsmötenoch jubileum.Totalt genomfördes 1 900 konferenser ochUnderhåll Scanplast IDA Idrottsanläggningar – ParkExpoSVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 9


VD har ordetkongresser under året, fler än någonsin tidigare.Det motsvarar 5,2 arrangemang per dag.Däremot minskade antalet gäster med fyraprocent till 238 825, räknat i konferenspersondagar.Det förklaras i första hand av att inga riktigt storainternationella kongresser ägde rum 2006.Ett flertal kongresser i detta segment har dockerövrats under året. Under sista kvartalet 2006blev det t ex klart med fem större internationellakongresser med sammanlagt 17 000 delegater, somska arrangeras hos oss åren 2008–2014.En bidragande orsak till framgångarna är denpositiva uppmärksamhet som EM i friidrott medfördeför Göteborg och mötesplatsen Svenska Mässan.Evenemang föder evenemang, en beprövad sanning.AO Arena – rekordartade flödenAffärsområdet Arena, med ett 60-tal anställda ochca 250 underentreprenörer/timanställda, ansvararför uthyrning av hallar, samordning, produktionoch service, evenemangsbemanning och tekniskprojektledning.Under året har man, genom stärkt arbetsledningoch ny personalplanering, lyckats höja effektivitetenför att klara det ökade produktionsflödet.Årets rekordartade produktion innefattade bl a16 300 monterväggar (1x2,5 m), hantering ochleverans av 17 700 bord, 13 700 kubikmeter tomgods,9 400 euro-pallar och fastsättning av 7 000vajerpunkter.I garderoben har 160 000 kappor, jackor ochväskor tagits omhand.För att öka attraktionsvärdet har 3D-visualiseringintroducerats i marknadsföringen av anläggningen:hallarna scannas av och presenteras tredimensionelltför kunden, som på ett nytt sätt kan skapasig en bild av miljön och rita in sina egna montraroch produkter. Detta bidrog till att Davis Cupkvartsfinalenmellan Sverige och Argentina kommeratt arrangeras i vår anläggning under påsken 2007.Arena har också en extern affär då det gällermonterbyggnation, inredning och uthyrning avmöbler. Friidrotts-EM, Volvo Ocean Race, invigningenav Götatunneln och Filmfestivalen var någraaffärstillfällen under 2006.Nödvändig expansionSvenska Mässans styrelse ”sjösatte” hösten 2005ett utvecklingsprogram, kostnadsberäknat till cirka1 miljard kr, med det tvådelade målet att ökaomsättningen och att uppnå positiva effekter förbesöksnäringen i Göteborg.Planen går ut på att utveckla anläggningen i fleradelar och etapper. Här ingår bl a den under 2006slutförda ombyggnaden av Restaurang Estrad.Logistiska förbättringar har gjorts i anläggningen,bl a en ny infart via Sven Rydells gata samt ytterligareöppningsbara glaspartier till plan två. Satsningeninnefattar också ett nytt servicecenter,byggstart i februari 2007.Båtmässan Frisörmässan Logistik & Transport10 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


Den stora utmaningen är utbyggnaden av HotelGothia Towers. Ett samarbetsavtal har tecknatsmed PEAB. Arbetet med program- och systemhandlingarpågår.Det färdiga hotellet avses få cirka 1 200 rum ochblir därmed det största i Europa (exklusive Ryssland).Huvuddelen av de nya rummen skapas genom uppförandetav ett tredje hotelltorn, 28 våningar högt,öster om de två nuvarande.Större hotellkapacitet ökar Svenska Mässans ochGöteborgs möjligheter att konkurrera om ytterligarestora internationella kongresser ochcorporate events.Det är också en förutsättning för att behållaevenemang som TUR, Bok & Bibliotek, Elfack,Scanpack, Läkarstämman och Tandläkarstämmani Göteborg.Efterfrågan på hotellrum i Göteborg har ökatmed drygt fyra procent om året alltsedan 1991.Man beräknar att det behövs mellan 200 och250 nya rum årligen för att kunna möta behovet.Fördubblad betydelseSvenska Mässans snabba tillväxt är ingen ”inreangelägenhet”. Den påverkar också vår omvärld.De senaste tio åren har vår betydelse för besöksnäringeni Göteborgsregionen mer än fördubblats.Under 2006 genererade vi nästan 2,5 miljarderkr i besöksnäringseffekter och är därmed, jämteLiseberg, den främsta turistgeneratorn i Göteborg.Siffran är anmärkningsvärd när den jämförs medvår omsättning. Vi genererar, med andra ord, drygttre gånger mer än vi omsätter till vår ”omvärld”.Eller, uttryckt på ett annat sätt: runt 70 procentav de pengar mässans besökare spenderar hamnarutanför mässkvarteret. Hos tåg, flyg, taxi, hotell,restauranger, butiker, kultur och nöjesliv, etc.Det här är helt i linje med vårt höga ändamål”att främja näringslivet”, som det uttrycks istiftelsens stadgar.Därför arbetar vi självklart vidare för en fortsatttillväxt.Utgångsläget för 2007 är dock något kärvare äninför 2006. Vi har inget EM i friidrott att luta ossemot. Mässprogrammet är heller inte fullt så starktsom 2006.Sammantaget blir det kommande året en störreutmaning. Men vi antar den.Bokningsläget ser bra ut i alla våra affärer och viskymtar ingen avmattning av den gynnsammakonjunkturen.Med gemensamma krafter ska vi göra även 2007till ett riktigt bra år.Lennart MankertVD och koncernchefMat & Dryck Vitalis ScanplastSVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 11


MiljöSvenska Mässan är ingen ö.Vår verksamhet är inte isolerad från omvärlden,utan en del av det globala kretsloppet.Vårt ansvar sträcker sig till kommandegenerationer.Det råder inte längre någon tvekan om att det ärmänniskans miljöpåverkan som orsakar de klimatförändringarsom hotar hela vår planet.Att minska utsläppen av växthusgaser har därförblivit en angelägenhet för alla.Sedan mitten av 1990-talet har Svenska Mässanarbetat aktivt med miljöfrågorna och vi har redangenomfört en rad åtgärder för att minska vårmiljöpåverkan:Vi låg t ex före lagstiftningen med avvecklingenav skadliga köldmedel, alla våra trycksaker ärsedan flera år Svanen-märkta, källsortering är rutin,vi komposterar allt organiskt avfall, elektroniskarörelsevakter har effektiviserat vår energiförbrukningoch genom samlastning har vi sparat in merän var tredje godstransport till Svenska Mässan –vilket kraftigt minskat våra koldioxidutsläpp.Boka en cykelTjänstecykeln har, visserligen i betydligt mindreskala, samma funktion. En cykel införskaffades2006 och ska under 2007 utvecklas till en pool avcyklar, som står till personalens förfogande underarbetstid. Vi undersöker också möjligheten ochbehovet för våra gäster att boka en cykel, somalternativ till att beställa en taxi.En enkel åtgärd, kan tyckas. Men nog så viktigför att leva upp till vår miljövision.Att anlägga ett livscykelperspektiv vid valet avtekniska lösningar är också ett krav inför denMiljödiplomering, en standard i 100 punkter utarbetadoch årligen kontrollerad av GöteborgsStads Miljöförvaltning, som vår koncern anslutstill under våren 2007.Förberedelserna inför diplomeringen är nu av-TUR Electronix Scandinavia Quality Travel Show12 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


slutade. De omfattar en rad krav enligt en fastställdchecklista som täcker in miljöledning, miljöplan,miljömål, internrevision, utbildning, inköpsrutiner,energibesparing, kemikalieanvändning, avfallssortering,återvinning, m m.Egna initiativ och idéer uppmuntrasDiplomeringen sker enligt ett flexibelt poängsystem,som lämnar utrymme för egna lösningaroch belönar förbättringar utöver det lagen kräver.Enligt denna modell uppmuntras alltså egna initiativoch idéer.Och sådana råder det ingen brist på i vår koncern!Hundratals idéer, mer eller mindre realistiska, väcktesi samband med den utbildning i grundläggandemiljökunskap som all fast anställd personal genomgickunder 2006. Det visar också att engagemangeti miljöfrågan har ökat.Vi arbetar nu vidare med flera miljömål: energiochvattenanvändning, återvinning och avfallshantering,lokala transporter och kemikalieanvändning.Under 2006 gjordes en betydande miljövinst dåvår nya driftcentral togs i bruk. Vi kan nu på etteffektivt sätt styra energiflöden och övervaka allförbrukning av elektricitet, fjärrvärme och fjärrkylai anläggningen.Vi tar ett djupt grepp på kemikalieanvändningeninom kök och städ. Här används idag produktersom kan fasas ut mot mer miljövänliga alternativ.Det handlar också om att hitta nya arbetssätt: attbyta ut rengöringsmedlet mot en mirakeltrasa, t ex.Inom avfallshanteringen arbetar vi vidare medförbättringar, framförallt när det gäller köksavfall.Kraven på ett effektivt och miljöanpassat systemför att hantera matavfallet ökar i och med attrestaurangverksamheten expanderar.Ett slutet system med köksavfallskvarnar, däravfallet via rörledningar förs till en sluten tank somslamsugs varannan vecka, skulle spara in fem avsex slamtransporter. Slammet går tillbaka in ikretsloppet: det rötas för utvinning av biogas,restprodukten används som gödning.Inom transportsektorn ser vi även över leveransernaav matvaror, drycker m m till restaurangerna.2006 hade vi 8 000 sådana leveranstillfällen.Genom att samlasta fler transporter skulle vi,precis som inom godshanteringen, på sikt kunnaspara in var tredje leverans – vilket ytterligareskulle minska våra koldioxidutsläpp.Lennart SvenssonMiljösamordnare Svenska MässanSvenska Mässansmiljövision:”Människan är helt beroendeav naturen. Svenska Mässanskall anpassa sin verksamhetså att mänsklighetens framtidabehov kan tillgodoses.”My DogKunskap & FramtidSVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 13


PersonalAtt utöva ett värdskap i världsklass ställerstora krav på vår personal.Koncernens anställda har gått iland med denuppgiften på ett strålande sätt under 2006.Trots att verksamheten varit ovanligt intensiv,med en genomgående hög arbetsbelastning, haralla ansträngt sig och levererat ”det lilla extra”.Antal30Nyanställda, slutade och pensionerSvenska Mässan – koncernen 2006KvinnorMän29Ett professionellt värdskap är grunden för SvenskaMässans verksamhet och den enskilt viktigasteanledningen till att vi nu kan sammanfatta ytterligareett framgångsrikt år.Under året startade vi ett värdskapsprojekt varssyfte är att ta ännu ett steg mot målet att utöva ettvärdskap i världsklass i alla delar av vår organisation.Första fasen i detta projekt har varit att utse ettantal värdskapsambassadörer, vilka genomgått envärdskapsutbildning. Gruppen, som består av tolvpersoner, arbetar nu vidare med en rad mindre förbättringsuppdrag.2006 års personalenkät visar att de allra flestatrivs och är stolta över att arbeta på företaget.Nästan alla upplever att det är mycket god kamratskap,högt i tak och tillåtet att ta egna initiativ, godsammanhållning och stort engagemang.Vi ökade snittbetyget från 4,13 till 4,24 på enfemgradig skala. Detta är mycket glädjande, menvår ambition är att successivt nå ännu bättre resultat.Det långsiktiga målet är 4,5.2520151050814NyanställdaSlutadeKompetensutveckling2006 har varit ännu ett år med stora satsningar påutbildning och utveckling. Prioriterade utbildningari år har varit chefs- och arbetsledarutbildning,projektledning, teamutbildning och utbildning ivärdskap.Satsningens fokus är att skapa förutsättningarför varje enskild medarbetare att kunna utöva ettvärdskap i världsklass och bidra optimalt till att nåvåra mål och strategier.Vårt omfattande chefsförsörjningsprogram är nuinne på sitt andra år av tre.Det innehåller tre delprojekt: ett chefsutvecklingsprogramför alla befintliga chefer, ett utvecklingsprogramför en utvald grupp bestående av tolv yngremedarbetare samt en ersättarplanering, på kort ochlång sikt, för koncernens alla nyckelbefattningar.Våra obligatoriska utbildningar inom brand,säkerhet, miljö och hjärt-lungräddning har ocksålöpande genomförts under året.2211PensionerInterninformationUnder 2006 slutfördes två investeringar i syfte attförbättra koncernens interna information.Vi har dels installerat ett internt TV-nät för kortoch snabb information, dels utvidgat vår digitalakommunikation genom att ge alla anställda tillgångtill dator med mail och uppkoppling mot intranätet.Vårt omarbetade intranät togs också i bruk underåret och är nu den viktigaste kanalen för vår skriftligainterninformation. I samband med introduktionenav intranätet deltog även flera av våra medarbetarei en internutbildning tillintranätsredaktörer.14 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


PersonalstatistikKoncernen har under året i snitt haft 473 årsanställda(tillsvidareanställda, visstidsanställda ochtimanställda). En ökning med 32 jämfört med föregåendeår.172 har varit anställda inom Svenska MässanStiftelse, 294 inom dotterbolaget Svenska MässanMöten och Hotell AB och 7 st i dotterbolagetEvent Teknik i Göteborg AB.Vid utgången av 2006 hade koncernen 398 (355)tillsvidareanställda medarbetare som arbetar på383 (349) tjänster. Dessa siffror visar att koncernenhar procentuellt mycket få fast anställda medarbetaremed deltidstjänster.Av våra tillsvidareanställa medarbetare är 262kvinnor och 211 män.Av koncernens drygt 60 chefer och arbetsledareär 53% kvinnor och 47% män. Företagsledningenbestår av 5 män och 3 kvinnor.Åldersfördelningen har fortsatt tonvikt på yngremedarbetare. Medelåldern inom Svenska MässanStiftelse är 45 år medan den inom Svenska MässanMöten och Hotell AB är 37 år.Personalomsättningen befinner sig på en sund ochacceptabel nivå om 6,3%. Vi har inom koncernen enmedelanställningstid på 13,5 år, vilket visar att mångaav våra medarbetare trivs mycket bra i företaget.Närvaro och frånvaroEfter flera års aktivt arbete för att minska andelenlångtidssjukskrivna, måste vi tyvärr konstatera attden under 2006 åter har ökat. Vi kan tydligt se attde ökade sjukskrivningstalen främst beror på attlångtidssjukfrånvaron har ökat under 2006.Långtidsfrånvaron står för 64,9% av den totalafrånvaron. Vi har också ett relativt stort antal heltnya heltidssjukskrivningar beroende på utmattningssymtomvilka varat under en stor del av året.Detta drar snabbt upp sjuktalen.Koncernens totala sjukfrånvaro är 5,7%, mentalen varierar stort mellan avdelningar, åldersgrupperoch kön.Glädjande nog kan vi även i år konstatera attmer än 50% av våra medarbetare inte varit sjukfrånvarandeen enda dag under året.Per ArnevallHR- och informationsdirektörSjukfrånvaro Svenska Mässan Stiftelse (%)5,8%Totalt (172 pers)Svenska MässanStiftelse5,6%8,3%Kvinnor (91 pers)Svenska MässanStiftelse7,1%3,2%Män (81 pers)Svenska MässanStiftelseSjukfrånvaro per åldersgrupp i relation till arbetstid.yngre än 30 år 2,1%30–49 år 5,3%50 år eller äldre 7,0%Den totala sjukfrånvaron var 5,8% – varav långtidssjukfrånvaron> 60 dagar motsvarar 74,3% av dentotala sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron har ökatmed 4,2%, jämfört med föregående år.Sjukfrånvaro Svenska Mässan Möten och Hotell AB (%)Totalt (294 pers)Svenska MässanMötenoch Hotell ABKvinnor (171 pers)Svenska MässanMötenoch Hotell AB2,6%Män (123 pers)Svenska MässanMötenoch Hotell ABSjukfrånvaro per åldersgrupp i relation till arbetstid.yngre än 30 år 5,0%30–49 år 6,3%50 år eller äldre 2,7%Den totala sjukfrånvaron är 5,6% – varav långtidssjukfrånvaron> 60 dgr motsvarar 58,7% av den totalasjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron har ökat med2,7%, jämfört med föregående år.SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 15


Huvudmannaråd, styrelse och företagsledningSvenska Mässans huvudmannaråd 2006Ordförande: Länsöverdirektör Göran Bengtsson1:e vice ordförande: Direktör Roger Holtback2:e vice ordförande: Direktör Jack ForsgrenÖvriga ledamöterValda av Göteborgs Kommunfullmäktige:Kommunalrådet Jan HallbergKommunalrådet Anneli M. HulthénKommunalrådet Göran JohanssonValda av Västsvenska Industri- ochHandelskammaren:Direktör Jack ForsgrenDirektör Gunnar L. JohanssonDirektör Anders KällströmValda av Företagarna Göteborg:Projektledare Britt-Marie HallénDirektör Swen PerssonValda av Göteborgs Köpmannaförbund:Direktör Kenneth OdéusDirektör Göran PilborgVald av Agenturföretagens Förbund i Sverige:Direktör Anders BjerstafVald av Chalmers Tekniska Högskola:Vicerektor Johan CarlstenVald av Fordonskomponentgruppen:Direktör Svenåke BerglieVald av Företagarna:Direktör Gunilla M. AlmgrenVald av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet:Universitetslektor Lena MossbergVald av Svensk Handel:Köpman Johnolof OlssonVald av Sveriges Redareförening:Route Director Ragnar JohanssonVald av Säljarnas Riksförbund i Sverige:Direktör Britt CarlingValda av Svenska Mässans huvudmannaråd:Länsöverdirektör Göran BengtssonDirektör Marianne BrismarDirektör Tomas BrunegårdFörbundsdirektör Bibbi CarlssonRegionchef Charlotte HagbergDirektör Bjarne HolmqvistDirektör Roger HoltbackDirektör Finn JohnssonRegionchef Kenneth KrantzInformationsdirektör Per LöjdquistDirektör Bo C.E. RamforsDirektör Christina RogestamDirektör Kaj ThorénProfessor Anders VedinChef Handelsbanken Västra regionenM. Johan WiderbergVald av Göteborgs universitet:Prorektor Margareta Wallin Peterson16 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


Svenska Mässansstyrelse 2006Roger HoltbackBjarne HolmqvistORDFÖRANDE:Direktör Roger HoltbackTomas BrunegårdRolf WolffVICE ORDFÖRANDE:Direktör Jack ForsgrenVERKSTÄLLANDE DIREKTÖR:Direktör Lennart MankertJack ForsgrenAnneli M. HulthénÖVRIGA LEDAMÖTER:Direktör Tomas BrunegårdKommunalrådet Jan HallbergRegionchef Charlotte HagbergDirektör Bjarne HolmqvistKommunalrådet Anneli M. HulthénCharlotte HagbergGöran PeterssonKommunalrådet Göran JohanssonDekanus Rolf WolffLennart MankertGöran JohanssonSEKRETERARE:Advokat Göran PeterssonJan HallbergSvenska Mässans företagsledning 2006Ulrika Carlsson, Alf Josefsson, Lennart Mankert, Gunnar Johansson, Charlotte Tellermark, Petter Ullberg, Ulrica Cramby och Per ArnevallLennart Mankert, verkställande direktör och koncernchefPer Arnevall, HR- och informationsdirektörUlrika Carlsson, affärsområdeschef MässorUlrica Cramby, direktör Göteborg Convention CentreGunnar Johansson, affärsområdeschef ArenaAlf Josefsson, ekonomidirektörCharlotte Tellermark, hotelldirektörPetter Ullberg, vice verkställande direktörREVISORER:Aukt.rev Bertel Enlund, Ernst & Young ABAukt.rev. Bror Frid, Öhrlings PricewaterhouseCoopersREVISORSSUPPLEANTER:Aukt.rev. Helen Olsson Swärdström,Öhrlings PricewaterhouseCoopersAukt.rev. Kristian Raa, Ernst & Young ABSVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 17


Förvaltningsberättelse 2006Organisation och verksamhetKoncernen Svenska Mässan består av SvenskaMässan Stiftelse, och de helägda dotterföretagenSvenska Mässan Möten och Hotell AB, EventTeknik i Göteborg AB, Mässans Gata AB, SvenskaMässan Hotellfastigheter AB samt VIPS AB.Härutöver ingår i koncernen intresseföretagetBok & Bibliotek i Norden AB.KoncernenVerksamheten bedrivs i fem verksamhetsområden.Affärsområde Mässor utvecklar och driver egnamässvarumärken. Affärsområde GöteborgConvention Centre har inriktning mot externamässoperatörer, företagsevenemang och kongresser.Affärsområde Hotell Gothia Towers är operatör förhotellverksamheten med tillhörande konferenser.Affärsområde Arena, samordnar och genomförolika aktiviteter för främst interna kunder. AffärsområdeRestaurang, hanterar all restaurangverksamhetinom Svenska Mässan-koncernen. Affärsområdetsköter hotellrestaurangverksamheten,festvåningsverksamheten samt catering och restaurangverksamheteni mäss- och konferensdelarna.Förutom verksamheten i de fem affärsområdenaförvaltar Svenska Mässan de egna lokalerna förhotell-, mäss- och mötesverksamheten och driverockså fastighetsförvaltning av kontorslokaler.Vid 2006 års ingång ägde koncernen 50% avaktierna i Event Teknik i Göteborg AB, ett bolagsom tillhandahåller trygga och kreativa lösningarinom ljud, ljus, bild och IT. Den 31 maj förvärvadesresterande 50% av aktierna i Event Teknik iGöteborg AB som från detta datum är ett helägtdotterbolag till Svenska Mässan Stiftelse.Efter räkenskapsårets utgång har Svenska MässanStiftelse förvärvat ytterligare aktier i intressebolagetBok & Bibliotek i Norden AB och innehar efter förvärvet96,6% av kapitalet och 98,8% av rösterna.Omsättning och resultatKoncernens omsättning för år 2006 uppgick till788 Mkr (647 Mkr). Härav utgjorde affärsområdeMässor 288 Mkr (217 Mkr), affärsområde HotelGothia Towers 206 Mkr (255 Mkr), affärsområdeGöteborg Convention Centre 112 Mkr (81 Mkr),affärsområde Restaurang 150 Mkr (0 Mkr), affärsområdeArena 4 Mkr (66 Mkr) och staber inklfastighetsförvaltning 27 Mkr (28 Mkr). Hotellrestaurangernasomsättning ingick 2005 i affärsområdeHotel Gothia Towers. Denna omsättningredovisas 2006 i affärsområde Restaurang.Rörelseresultatet uppgick till 72 Mkr (68 Mkr).Det finansiella nettot var -41 Mkr (-43 Mkr) ochresultatet efter finansiella poster utgjorde 32 Mkr(25Mkr).InvesteringarKoncernens investeringar avseende byggnader ochinventarier uppgick till ca 81 Mkr (261 Mkr).Investeringarna har huvudsakligen avsett byggnader,fastighetsinventarier samt övriga maskiner ochinventarier hänförbara till kök och restauranglokaler,klimatåtgärder och ombyggnationer.Investeringar i övriga anläggningstillgångar uppgicktill 5 Mkr (9 Mkr).Likviditet och finansieringKoncernens kassaflöde före investeringar uppgicktill 102 Mkr (42 Mkr). Koncernens likviditetuppgick till 11,2 Mkr vid årets slut dessutomdisponerar koncernen 97,5 Mkr i avtalade ej utnyttjadekreditfaciliteter.Risker och riskhanteringEn redogörelse för aktuella risker och osäkerhetsfaktoreråterfinns i not 2.Förväntningar om den framtidautvecklingenI och med att den utvidgade verksamheten blivitetablerad på marknaden har också förutsättningar fören stabilare och jämnare resultatutveckling skapats.Dock är koncernens och stiftelsens rörelseresultatför ett enstaka år till viss grad beroende på vilkamässor som genomförts under året. Mässportföljen2006 var väl balanserad emedan mässportföljen2007 är något svagare. Detta innebär att 2007 medväxande affärer inom övriga affärsområden förväntasge ett resultat som är i linje med 2006.Styrelsen och kommittéerStyrelsen i Svenska Mässan Stiftelse består av tioledamöter och en till styrelsen adjungerad arbetstagarrepresentant.Arbetsordningen för styrelseninnehåller bland annat uppgifter om ansvarsfördel-18 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


Event Teknik i Göteborg ABär numera ett helägtdotterbolag till SvenskaMässan Stiftelse. Bolagettillhandahåller trygga ochkreativa lösningar inomljud, ljus, bild och IT.Koncernens investeringar har huvudsakligen avsett byggnader, fastighetsinventarier samt övriga maskiner och inventarier hänförbara tillkök och restauranglokaler, klimatåtgärder och ombyggnationer.ning mellan styrelsen, ordföranden, verkställandedirektören och styrelsens kommittéer. Styrelsenansvarar för Stiftelsens organisation och förvaltning.Styrelsens arbete följer en årlig mötesplan med enfast struktur för dagordningen vid varje möte.Styrelsens sekreterare är Stiftelsens jurist. Vid mötenadeltar vid behov tjänstemän i Stiftelsen som föredragande.Under året har fyra styrelsemöten avhållits.Stiftelsens revisorer har deltagit vid ettstyrelsemöte under året. Styrelsen har utsett ettrevisionsutskott för kontakter med Stiftelsensrevisorer samt för genomgång av planering ochgenomförande av revisionen. Utskottet består avstyrelseledamöterna Jack Forsgren och CharlotteHagberg. För beredning av långsiktiga finansieringsfrågorhar styrelsen utsett en finanskommittésom består av styrelsens ordförande Roger Holtbacksamt styrelseledamöterna Jack Forsgren ochLennart Mankert. För fastställande av VD:s ochföretagsledningens anställningsvillkor har styrelsentillsatt en kompensationskommitté bestående avstyrelsens ordförande Roger Holtback och viceordförande Jack Forsgren.För beredning av större eller långsiktiga fastighetsfrågorhar styrelsen utsett en fastighetskommitté sombestår av styrelsens ordförande Roger Holtbacksamt styrelseledamöterna Jack Forsgren ochLennart Mankert.StiftelsenOmsättning och resultatStiftelsens omsättning för år 2006 uppgick till487 Mkr (423 Mkr). Verksamheten är fördelad påverksamhetsområdena mässor/konferenser/serviceoch fastighetsrörelse. Omsättningen per verksamhetsområdeför 2006 var 351 Mkr (306 Mkr)respektive 92 Mkr (93 Mkr). Rörelseresultatetuppgick till 59 Mkr (49 Mkr). Det finansiella nettotvar -38 Mkr (-38 Mkr) och resultat efter finansiellaposter var 21 Mkr (10 Mkr).InvesteringarUnder året har investeringar i materiella anläggningstillgångarpå 58 Mkr (49 Mkr) genomförts.Investeringarna avser i huvudsak slutförande avbyggnation restaurang Estrad. Investeringar iövriga anläggningstillgångar uppgår till -19 Mkr(47 Mkr) och avser till största delen förändring avlångfristig utlåning till dotterbolag.Likviditet och finansieringStiftelsens kassaflöde före investeringar för 2006uppgick till 43,4 Mkr (10,5 Mkr). Stiftelsens likviditetuppgick till 4,5 Mkr vid årets slut. Utnyttjadcheckkredit uppgick till 33,9 Mkr (35,2 Mkr), avtotala kreditfaciliteter om 97,5 Mkr.SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 19


KoncernresultaträkningKKR NOT 2006 2005RÖRELSENS INTÄKTERNettoomsättning 3 788 212 647 367RÖRELSENS KOSTNADERÖvriga externa kostnader 4, 26 -426 037 -334 445Personalkostnader 5 -231 942 -196 395Avskrivningar av materiella och immateriellaanläggningstillgångar 6 -58 050 -48 876Rörelseresultat 72 183 67 651RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADERResultat från andelar i intresseföretag 7 3 389 3 420Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 952 1 286Räntekostnader och liknande resultatposter -44 935 -47 481Resultat efter finansiella poster 31 589 24 876Skatt på årets resultat 10 -10 016 -6 940ÅRETS RESULTAT 21 573 17 93620 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


KoncernbalansräkningKKR NOT 2006-12-31 2005-12-31TILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARIMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARVarumärken och rättigheter 11 2 500 1 160MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARByggnader, markanläggningar och mark 12 1 125 380 1 108 424Inventarier 12 180 951 139 659Pågående nyanläggningar 13 9 859 41 6491 316 190 1 289 732FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARAndelar i intresseföretag 15 10 027 9 797Andelar i övriga företag 16 9 694 9 694Konvertibelt lån 1 529 1 52921 250 21 020Summa anläggningstillgångar 1 339 940 1 311 912OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARVARULAGER 2 905 2 659KORTFRISTIGA FORDRINGARKundfordringar 113 094 95 478Övriga fordringar 494 1 188Förskott från leverantör - 3 815Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 10 702 15 925124 290 116 406KASSA OCH BANK 11 183 1 975Summa omsättningstillgångar 138 378 121 040SUMMA TILLGÅNGAR 1 478 318 1 432 952SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 21


KoncernbalansräkningKKR NOT 2006-12-31 2005-12-31EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 18EGET KAPITALDonationer 570 570Uppskrivningsfond 34 530 34 890Bundna reserver 79 597 60 729Balanserad vinst 81 457 82 029Årets resultat 21 573 17 936Summa eget kapital 217 727 196 154AVSÄTTNINGARAvsättningar för pensioner, PRI 47 915 44 044Avsättning uppskjuten skatt 20 73 925 65 061Summa avsättningar 121 840 109 105LÅNGFRISTIGA SKULDER 21Skulder till kreditinstitut 948 238 958 318Andra långfristiga skulder 8 000 8 000Summa långfristiga skulder 956 238 966 318KORTFRISTIGA SKULDERFörskott från kunder 849 843Pågående projekt 22 34 817 35 510Leverantörsskulder 58 430 38 915Skatteskulder 587 405Övriga skulder 23 14 500 18 347Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 73 330 67 355Summa kortfristiga skulder 182 513 161 375SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 478 318 1 432 952STÄLLDA SÄKERHETER 25Fastighetsinteckningar 726 013 736 172Företagsinteckningar 24 500 24 500750 513 760 672ANSVARSFÖRBINDELSERAnsvarighet till FPG/PRI 958 881Borgens- och garantiförbindelser 419 4431 377 1 32422 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


Kassaflödesanalys för koncernenKKR NOT 2006 2005DEN LÖPANDE VERKSAMHETENRörelseresultat efter finansiella poster 31 589 24 876Justering för övriga poster som ej ingår i kassaflödetAvskrivningar 58 050 48 876Justering för poster som ingår i kassaflödetAktuell skatt -299 -597Kassaflöde före förändring av rörelsekapital och investeringar 89 340 73 155Ökning/minskning av varulager -246 -310Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -7 884 -27 218Ökning/minskning av kortfristiga skulder 21 138 -3 737Förändring av rörelsekapital 13 008 -31 265Kassaflöde före investeringar 102 348 41 890Förändring i pågående anläggningstillgångar 31 790 -25 081Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -5 000 -Försäljning/utrangering av anläggningstillgång 20 105Investering i byggnader -31 382 -7 763Investering i markanläggning -809 -Investeringar i fastighetsinventarier -51 543 -28 895Investeringar i övriga inventarier -28 924 -8 573Förändring genom förvärv av dotterbolag -317 -18 078Förändring i övriga anläggningstillgångar -766 -1 759Investeringar -86 931 -90 044Kassaflöde före finansieringsverksamheten 15 417 -48 154Ökning/minskning av räntebärande skulder -10 080 -14 359Ökning av avsättning till pensioner 3 871 3 488Finansieringsverksamheten -6 209 -10 871Förändring av likvida medel 9 208 -59 025Likvida medel vid årets ingång 1 975 61 000Likvida medel vid årets utgång 11 183 1 9759 208 -59 025SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 23


Stiftelsens resultaträkningKKR NOT 2006 2005RÖRELSENS INTÄKTERNettoomsättning 3, 27 486 625 423 385RÖRELSENS KOSTNADERÖvriga externa kostnader 4, 26, 27 -279 105 -247 888Personalkostnader 5 -111 746 -95 162Avskrivningar av materiella och immateriellaanläggningstillgångar 6 -37 248 -31 640Rörelseresultat 58 526 48 695RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADERResultat från finansiella anläggningstillgångar 1 674 912Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 3 078 3 111Räntekostnader -42 393 -42 479Resultat efter finansiella poster 20 885 10 239BOKSLUTSDISPOSITIONER 9Avskrivningar över plan -20 499 -11 351Resultat före skatt 386 -1 112Skatt på årets resultat 10 -885 1 248ÅRETS RESULTAT -499 13624 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


Stiftelsens balansräkningKKR NOT 2006-12-31 2005-12-31TILLGÅNGARMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARByggnader, markanläggningar och mark 12 941 495 924 229Inventarier 12 145 157 109 471Pågående nyanläggningar 13 9 859 41 5991 096 511 1 075 299FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARAndelar i koncernföretag 14 21 079 18 531Andelar i intresseföretag 15 2 184 2 235Andelar i övriga företag 16 9 694 9 694Konvertibelt lån 1 529 1 529Långfristig fordran dotterbolag 50 000 71 65484 486 103 643Summa anläggningstillgångar 1 180 997 1 178 942OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARKORTFRISTIGA FORDRINGARKundfordringar 77 354 67 135Fordringar hos koncernföretag 47 076 29 287Övriga fordringar 311 1 096Förskott från leverantör - 3 815Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 9 205 14 961133 946 116 294KASSA OCH BANK 4 529 1 297Summa omsättningstillgångar 138 475 117 591SUMMA TILLGÅNGAR 1 319 472 1 296 533SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 25


Stiftelsens balansräkningKKR NOT 2006-12-31 2005-12-31EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 18EGET KAPITALDonationer 570 570Uppskrivningsfond 34 530 34 890Balanserad vinst 101 816 97 481Årets resultat -499 136Summa eget kapital 136 417 133 077OBESKATTADE RESERVER 19Ackumulerade överavskrivningar, inventarier 19 500 11 000Ackumulerade överavskrivningar, byggnader och inventarier 66 380 54 381Summa obeskattade reserver 85 880 65 381AVSÄTTNINGARAvsättningar för pensioner, PRI 47 915 44 044Avsättning uppskjuten skatt 20 39 789 37 411Summa avsättningar 87 704 81 455LÅNGFRISTIGA SKULDER 21Skulder till kreditinstitut 848 238 858 318Andra långfristiga skulder 8 000 8 000Summa långfristiga skulder 856 238 866 318KORTFRISTIGA SKULDERPågående projekt 22 34 224 36 109Leverantörsskulder 37 980 22 377Skatteskulder 271 446Checkräkningskredit 33 905 35 238Övriga skulder 23 8 884 12 812Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 37 969 43 320Summa kortfristiga skulder 153 233 150 302SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 319 472 1 296 533STÄLLDA SÄKERHETER 25Fastighetsinteckningar 626 013 636 172Företagsinteckningar 24 500 24 500650 513 660 672ANSVARSFÖRBINDELSERAnsvarighet till FPG/PRI 958 881Borgens- och garantiförbindelser 419 4431 377 1 32426 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


Kassaflödesanalys för stiftelsenKKR NOT 2006 2005DEN LÖPANDE VERKSAMHETENRörelseresultat efter finansiella poster 20 885 10 239Justering för övriga poster som ej ingår i kassaflödetAvskrivningar 37 248 31 640Kassaflöde före förändring av rörelsekapital och investeringar 58 133 41 879Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -17 652 -54 066Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 931 22 642Förändring av rörelsekapital -14 721 -31 424Kassaflöde före investeringar 43 412 10 455Förändring i pågående anläggningstillgångar 31 740 -25 227Försäljning/utrangering av anläggningstillgång - 13 040Investering i byggnader -28 494 -18 185Investeringar i markanläggning -809 -Investeringar i fastighetsinventarier -45 676 -32 531Investeringar i övriga inventarier -15 221 -6 366Amort./uppl. koncerninterna långfristiga skulder 21 655 -29 154Förvärv av koncernbolag -2 498 -17 943Investeringar -39 303 -116 366Kassaflöde före finansieringsverksamheten 4 109 -105 911Ökning/minskning av räntebärande skulder -10 080 50 547Ökning av avsättning till pensioner 3 871 3 488Koncernbidrag erhållna/lämnade 5 332 12 480Finansieringsverksamheten -877 66 515Förändring av likvida medel 3 232 -39 396Likvida medel vid årets ingång 1 297 40 693Likvida medel vid årets utgång 4 529 1 2973 232 -39 396SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 27


Noter (Belopp i kkr om ej annat anges.)NOT 1.REDOVISNINGSPRINCIPERÅrsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagensamt Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningarförutom för upprättande av koncernredovisning där Redovisningsrådetsrekommendation tillämpas. Redovisningsprincipernaär oförändrade i jämförelse med föregående år ominte annat anges nedan.KoncernredovisningKoncernredovisningen omfattar Svenska Mässan Stiftelseoch de bolag i vilka stiftelsen direkt eller indirekt inneharmer än hälften av aktiernas röstvärde.Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetodenenligt Redovisningsrådets rekommendation (RR 1:00) omkoncernredovisning. Denna innebär att endast resultatuppkomna efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens egnakapital. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioneroch obeskattade reserver. Dessa delas upp i egetkapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt hänförligtill årets bokslutsdispositioner ingår i koncernensskattekostnad. Resterande del av årets bokslutsdispositioneringår i koncernens nettovinst. Den uppskjutna skatteskulden(28%) redovisas som långfristig skuld, medan resterande del(72%) tillförs koncernens bundna reserver.Med intresseföretag avses bolag där koncernenkontrollerar 20–50 procent av rösterna. Stiftelsen tillämparkapitalandelsmetoden. I koncernresultaträkningen ingårandelar i intresseföretagens resultat i posten ”Resultatandelari intresseföretag”. I koncernbalansräkningen redovisasinnehaven i intresseföretagen till anskaffningsvärden efterjustering för andel i bolagens ej utdelade resultat. Ej utdelatresultat redovisas bland bundna reserver i eget kapital.Värderingsprinciper m.m.Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats tillanskaffningsvärde om inget annat anges nedan.FORDRINGARFordringar upptas till det belopp som efter individuellbedömning beräknas inflyta.VARULAGERVärdering av varulager sker till det lägsta av anskaffningsvärdeoch verkligt värde.REDOVISNING AV INTÄKTERIntäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållitseller kommer att erhållas utifrån utförd tjänst eller levereradvara. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt attde ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras och attintäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Projekt iform av mässor och andra arrangemang resultatavräknas iden period som de genomförs.PÅGÅENDE PROJEKTPågående projekt avser framtida mässor och andra arrangemang,vilka kommer att genomföras 2007 och senare.I balansräkningen redovisas nettot av fakturering ochnedlagda kostnader på vid årsskiftet pågående projekt.Nedlagda kostnader utgörs av direkta kostnader samtpålägg för indirekta kostnader.UTLÄNDSK VALUTAFordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagenskurser. Kursvinster och kursförluster på rörelsensfordringar och skulder hänförs till rörelseresultatet ochvinster och förluster på finansiella fordringar och skulderredovisas som finansiella poster.UPPSKJUTEN SKATTUppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifieradetemporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnaseller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidanderas redovisade värden. Uppskjutna skattefordringar ochskatteskulder beräknas med hjälp av de skattesatser somförväntas gälla för den period då fordringarna avräknas ellerskulderna regleras, baserat på de skattesatser som föreliggerpå balansdagen.SÄKRING AV KONCERNENS RÄNTEBINDNINGAvtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen motränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som skall erhållaseller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i postenräntekostnader och liknande resultatposter och periodiserasöver avtalstiden.REDOVISNING AV LEASINGAVTALSamtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella elleroperationella, redovisas som hyresavtal. Leasingavgiftenkostnadsförs linjärt över leasingperioden.REDOVISNING AV MATERIELLAANLÄGGNINGSTILLGÅNGARMateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdeminskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringarav tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångensredovisade värde. Utgifter för reparation och underhållredovisas som kostnader. Vissa lånekostnader aktiveras.För samtliga typer av materiella tillgångar tillämpas avskrivningenligt plan.28 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


NoterNOT 2.RISKER OCH RISKHANTERINGFINANSIELLA RISKERSvenska Mässans strategi är att minimera de risker somuppstår i affärsverksamheten genom tydliga riktlinjer förfinanshanteringen. Målsättningen är att aktivt hantera riskernai skuldportföljen i enlighet med koncernens policy för finansiellarisker. Koncernens finansiella risker sammanställskontinuerligt och följs upp för att säkerställa att finanspolicynefterlevs.Svenska Mässan-koncernens finanshantering är centraliseradtill Svenska Mässan Stiftelse ekonomiavdelning.Finanshanteringen sker enligt principer som godkänts avstyrelsen, för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffektersamt för att minimera hanteringsrisker. SvenskaMässan Stiftelse svarar för koncernens lånefinansiering,valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbankför koncernbolagens finansiella transaktioner.VALUTARISKERSvenska Mässan-koncernen exponeras inte för några störrevalutarisker vad gäller fordringar och skulder. Vid annanavtalsvaluta än svenska kronor sker valutasäkring. I de falllån tas upp i utländsk valuta skall valutasäkring ske.Eventuella fordringar och skulder i utländsk valuta värderastill balansdagens kurser. Kursvinster och kursförluster pårörelsens fordringar och skulder hänförs till rörelseresultatetoch vinster och förluster på finansiella fordringar och skulderredovisas som finansiella poster.RÄNTERISKERI egenskap av nettolåntagare är det viktigt för Svenska Mässanatt över tiden balansera risken i skuldportföljen för attgarantera kapital för den operativa verksamheten samt attskapa stabila räntekostnader över tiden. Det innebär attSvenska Mässan har som målsättning att skapa framförhållningvad gäller förändring av räntekostnader och kapitalförfallför att därigenom undvika en situation av kraftigt ökanderäntekostnader och stora låneförfall som utsätter SvenskaMässan för en väsentlig risk vid refinansiering. Fastställdnorm för ränterisker är en genomsnittlig räntebindningstidom 2,5 år med en tillåten avvikelse på +/- 6 månader.DERIVATINSTRUMENTGrundprincipen vid användandet av derivatinstrument är attde ska användas endast i de fall det finns underliggande lån.Syftet är framförallt att förändra räntebindningen i denunderliggande skuldportföljen. Det innebär att andelenutestående räntederivat (netto) inte får överstiga uteståendelånevolym. Räntederivat kan även användas för att förändra/förbättra kassaflödet och reducera snittränta i skuldportföljen.Följande finansiella instrument är tillåtna:• Ränteswap• Räntetak/golv• Kombination av ovanstående under förutsättning att syftetär att förhindra riskprofilen inom givet riskmandat.KREDITRISKSvenska Mässan har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker.Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra attförsäljning av produkter och tjänster sker till kunder medlämplig kreditvärdighet.LIKVIDITETS- OCH REFINANSIERINGSRISKSvenska Mässan har som målsättning att ständigt hålla enlikviditetsreserv som en beredskap och säkerhet för denoperativa verksamheten. Hanteringen av likviditetsrisk skermed försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att bibehållatillräckliga likvida medel och tillgänglig finansieringgenom avtalade kreditmöjligheter.Likviditetsreserven kan bestå av:• Likvida medel• Räntebärande placeringar• Checkkredit• Bekräftade kreditlöften i lämplig omfattning som inormalfallet inte är väsentligt utnyttjade.Likviditetsreserven ska vara tillgänglig inom 5 bankdagar.Det är också viktigt för Svenska Mässan-koncernen attföretagets skuldportfölj hanteras aktivt för att garanteraverksamhetens behov av kapital, minimera räntekostnaderöver tiden samt säkerställa en god intern kontroll av de finansiellaaktiviteterna. Svenska Mässan ska arbeta med åtminstonetre olika banker för att därigenom skapa en spridning i sinaengagemang och minska refinansieringsrisken. Motparter iderivatkontrakt och kassatransaktioner begränsas till finansiellainstitutioner med hög kreditvärdighet.OPERATIONELLA RISKERSvenska Mässans tillgångar är till största delen investerade ianläggningen. Skador på anläggningen, förorsakade av t exbrand, kan få stora negativa konsekvenser dels i form avdirekta skador på egendom dels i form av avbrott som försvårareller omöjliggör att leva upp till åtaganden motkunderna. Detta kan i sin tur få kunder att välja andra mässochmötesanläggningar. För att minska denna risk föregår ettkontinuerligt arbete för att förbättra skadeförebyggande åtgärderoch rutiner för säkerhet. Svenska Mässan har ett fullgottförsäkringsskydd mot såväl avbrott som egendomsskador.Framförallt mässverksamheten präglas av stora svängningari verksamheten mellan olika år beroende på mässportföljenför det enskilda året. Ett omfattande arbete har lagts vid attminska fasta kostnader och göra dessa rörliga för att minskakänsligheten för svängningarna.Svenska Mässan verkar på starkt konkurrensutsatta marknaderoch är utsatt för förändringar i konjunkturen. Stor viktläggs vid prognoser för att i möjligaste mån förutse efterfrågansutveckling. Införsäljnings- och bokningsrapporter tillsammansmed goda kundrelationer gör att Svenska Mässanhar bra information om kundernas långsiktiga planer.IT-riskerna innefattar dels risken för intrång i systemen delsrisken för att hårdvara skadas genom t ex brand. Intrångsriskernaminimeras genom att information hanteras i ett egetdatanät som är väl skyddat av brandväggar och strikta behörighetsrutiner.Ett IT-råd har inrättats för att fastställa policyoch riktlinjer samt samordna åtgärder inom bland annatIT-säkerheten.SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 29


NoterNOT 3.NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNINGNettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:KONCERNEN 2006 2005Affärsområde Mässor 288 545 217 351Affärsområde Hotel Gothia Towers 206 352 254 518Affärsområde Restaurang 150 096 -Affärsområde Göteborg Convention Centre 112 237 81 314Affärsområde Arena 3 924 66 110Fastighetsförvaltning och staber 27 058 28 072Summa 788 212 647 367Hotellrestaurangernas omsättning ingick 2005 i Affärsområde Hotel Gothia Towers.Denna omsättning redovisas 2006 i Affärsområde Restaurang.STIFTELSENMäss-, kongress- och konferensverksamhet 350 666 306 263Fastighetsförvaltning 91 836 93 478Övrig omsättning 44 123 23 644Summa 486 625 423 385NOT 4.ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNINGARKoncernenStiftelsen2006 2005 2006 2005ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS ABRevisionsuppdrag 350 225 350 225andra uppdrag 275 95 275 95625 320 625 320ERNST & YOUNG ABRevisionsuppdrag 30 103 30 103andra uppdrag - 217 - 13330 320 30 236DELOITTERevisionsuppdrag - 2 - -Summa 655 642 655 556Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning,övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annatbiträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga uppgifter.Allt annat är andra uppdrag.30 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


NoterNOT 5.PERSONALMEDELANTAL ANSTÄLLDA 2006 2005Antal anställda Varav män Antal anställda Varav mänStiftelsen 172 47% 172 53%Dotterföretag 301 43% 269 38%Koncernen totalt 473 45% 441 44%LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER2006 2005Löner och andra Sociala kostnader Löner och andra Sociala kostnaderersättningar (varav pensionskostnader) ersättningar (varav pensionskostnader)Stiftelsen 64 347 32 429 (8 596) 64 170 32 269 (7 467)Dotterföretag 84 338 33 630 (4 700) 70 490 28 850 (4 880)Koncernen 148 685 66 059 (13 296) 134 660 61 119 (12 374)Av stiftelsens och koncernens pensionskostnader avser 789 (791) VD.Löner och andra ersättningar fördelar sig enligt följande.2006 2005(varav Övriga (varav ÖvrigaVD bonus) anställda VD bonus) anställdaStiftelsen 2 138 (420) 62 209 2 029 (375) 62 141Dotterföretag 2 049 (276) 82 289 1 292 (260) 69 198Koncernen 4 187 144 498 3 321 131 339Resterande 50% av aktierna i Event Teknik i Göteborg AB har under året förvärvats och lönesumman ingår frånoch med 2006 i dotterföretag och koncern. Styrelsearvoden har utgått med 485 tkr. Med verkställande direktören istiftelsen har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till två årslöner med avräkning vid ny anställning.Verkställande direktören i stiftelsen har ett premiebaserat pensionsavtal som ger rätt till pension vid 60 års ålder.Vice VD i Stiftelsen är VD i dotterföretag och lyfter lön från detta företag.Upplysning om sjukfrånvaro Koncernen StiftelsenSjukfrånvaro 2006 2005 2006 2005Sjukfrånvaro för kvinnor 7,5% 2,9% 8,3% 1,7%Sjukfrånvaro för män 2,9% 1,6% 3,2% 1,4%Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år 4,8% 2,9% 2,1% 3,5%Sjukfrånvaro för anställda mellan 30-49 år 5,9% 2,4% 5,3% 1,5%Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år 5,5% 2,5% 7,0% 2,6%Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.Total sjukfrånvaro 5,7% 2,3% 5,8% 1,6%Varav långtidssjukfrånvaro 64,9 % 12,7 % 74,3 % 12,2 %Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron ärden andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.Uppgifterna har lämnats för hela kalenderåret.SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 31


NoterNOT 5.PERSONAL (FORTS.)Könsfördelning i företagsledningen Koncernen Stiftelsen2006 2005 2006 2005Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse:Kvinnor 2 2 2 2Män 8 8 8 8Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen:Kvinnor 3 3 3 3Män 5 5 5 5NOT 6.AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARAvskrivningar enligt plan fördelar sig enligt följande:KoncernenStiftelsen2006 2005 2006 2005Byggnader och markanläggningar 15 236 15 073 12 037 11 698Fastighetsinventarier 19 010 14 403 17 472 13 054Övriga inventarier 20 144 17 242 7 739 6 888Varumärken 3 660 2 158 - -Summa 58 050 48 876 37 248 31 640Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden och baserade påföljande avskrivningstid.ÅrRättigheter 2-5Inventarier 3-7Fastighetsinventarier 10Markanläggningar samt byggnader på annans mark 20Byggnader 50-100NOT 7.RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAGKoncernen2006 2005Event Teknik i Göteborg AB - 673Bok & Bibliotek i Norden AB 3 389 2 747Summa 3 389 3 420NOT 8.RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTERKoncernenStiftelsen2006 2005 2006 2005Ränteintäkter 952 1 286 3 078 2 497Aktieutdelning intressebolag - - 1 674 614Summa 952 1 286 4 752 3 11132 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


NoterNOT 9.BOKSLUTSDISPOSITIONERStiftelsen2006 2005Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan:Överavskrivningar byggnader 11 999 11 351Överavskrivningar maskiner och inventarier 8 500 -Summa 20 499 11 351NOT 10.SKATT PÅ ÅRETS RESULTATKoncernenStiftelsen2006 2005 2006 2005Aktuell skatt -299 -597 1 493 3 494Uppskjuten skatt -9 717 -6 343 -2 378 -2 246Summa -10 016 -6 940 -885 1 248NOT 11.IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARKoncernenStiftelsenVARUMÄRKEN OCH RÄTTIGHETER 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31Ingående anskaffningsvärden 11 690 11 690 900 900Anskaffat under året 5 000 - - -Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 690 11 690 900 900Ingående avskrivningar -10 530 -8 372 -900 -900Årets avskrivningar -3 660 -2 158 - -Utgående ackumulerade avskrivningar -14 190 -10 530 -900 -900Utgående planenligt restvärde 2 500 1 160 - -NOT 12.MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARKoncernenStiftelsenBYGGNADER, MARKANLÄGGNINGAR OCH MARK 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31Ingående anskaffningsvärden 1 244 044 1 032 006 1 041 108 1 022 923Genom förvärv av dotterföretag - 206 168 - -Inköp 2 888 7 763 - 18 185Omföring från pågående arbeten 29 303 - 29 303 -Försäljningar och utrangeringar - -1 893 - -Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 276 235 1 244 044 1 070 411 1 041 108Ingående avskrivningar -135 621 -105 528 -116 879 -105 181Genom förvärv av dotterföretag - -16 913 - -Försäljningar och utrangeringar - 1 893 - -Årets avskrivningar -15 235 -15 073 -12 038 -11 698Utgående ackumulerade avskrivningar -150 855 -135 621 -128 917 -116 879Utgående planenligt restvärde 1 125 380 1 108 424 941 495 924 229Taxeringsvärde 927 910 927 910 764 910 764 910SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 33


NoterNOT 12.MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (FORTS)KoncernenStiftelsenFASTIGHETSINVENTARIER 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31Ingående anskaffningsvärden 204 783 171 628 191 288 171 628Genom förvärv av dotterföretag - 4 200 - -Inköp 39 422 16 083 33 555 19 720Omföring från pågående arbeten 12 121 12 872 12 121 12 812Försäljningar och utrangeringar - - – -12 872Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 256 325 204 783 236 964 191 288Ingående avskrivningar -99 670 -81 802 -94 856 -81 802Genom förvärv av dotterbolag - -3 465 - -Försäljningar och utrangeringar - - - -Årets avskrivningar -19 010 -14 403 -17 472 -13 054Utgående ackumulerade avskrivningar -118 680 -99 670 -112 328 -94 856Utgående planenligt restvärde 137 645 105 113 124 636 96 432ÖVRIGA INVENTARIERIngående anskaffningsvärde 154 076 146 870 75 915 70 927Inköp 28 698 7 395 15 046 5 323Omföring från pågående arbeten 225 1 184 175 1 038Försäljningar och utrangeringar -881 -1 373 -840 -1 373Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 182 118 154 076 90 296 75 915Ingående avskrivningar -119 529 -103 495 -62 887 -57 196Försäljningar och utrangeringar 862 1 207 850 1 207Årets avskrivningar -20 145 -17 241 -7 738 -6 888Utgående ackumulerade avskrivningar -138 812 -119 529 -69 775 -62 887Utgående planenligt restvärde 43 306 34 547 20 521 13 038NOT 13.PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGARKoncernenStiftelsenPÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31Ingående anskaffningsvärden 41 649 16 568 41 599 16 372Om- och nybyggnad 9 859 39 077 9 859 39 077Omföring till byggnad -29 303 - -29 303 -Omföring till fastighetsinventarier -12 121 -12 812 -12 121 -12 812Omföring till inventarier -225 -1 184 -175 -1 038Utgående anskaffningsvärde pågåendenyanläggningar 9 859 41 649 9 859 41 59934 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


NoterNOT 14.ANDELAR I KONCERNFÖRETAGAntal Innehav % Nominellt värde Bokfört värdeMässans Gata AB 1 000 100 100 18 078Event Teknik i Göteborg AB 1 000 100 100 1 006Svenska Mässan Möten och Hotell AB 1 000 100 100 1 632Svenska Mässan Hotellfastigheter AB 1 000 100 100 100VIPS AB 200 100 100 263Summa 21 079Uppgifter om koncernföretagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer SäteMässans Gata AB 556570-3518 GöteborgEvent Teknik i Göteborg AB 556666-7316 GöteborgSvenska Mässan Möten och Hotell AB 556115-3601 GöteborgSvenska Mässan Hotellfastigheter AB 556174-1116 GöteborgVIPS AB 556455-7725 GöteborgNOT 15.ANDELAR I INTRESSEFÖRETAGBokförtBokförtdirekt ägda: Kapitalandel Rösträttsandel värde i stiftelsen Antal andelar värde i koncernenBok & Bibliotek AB 69% 41% 1 086 27 898 8 929Bok & Bibliotek AB option 1 098 - 1 098Summa 2 184 10 027Bokfört värde i koncernen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital.Option avser förvärv av resterande aktier i Bok & Bibliotek AB.Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer SäteBok & Bibliotek AB 556282-7625 GöteborgNOT 16.ANDELAR I INTRESSEFÖRETAGAntal Innehav % Nominellt värde Bokfört värdeMentor Online AB 91 028 11 85 9 443Göteborg & Co AB 250 5 25 25SWETRAC AB 1.000 1 100 100Byggcentrum i Göteborg AB 10 - 1 1Öijared Company & Country Club AB 16 - 160 125371 9 694SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 35


NoterNOT 17.FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTERKoncernenStiftelsen2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31Förutbetalda försäkringspremier 1 625 1 861 1 305 1 515Förutbetalda hyreskostnader 3 362 3 483 3 297 3 161Förutbetalda serviceavgifter 424 1 960 383 1 892Förutbetalda leasinghyror 257 255 257 255Förutbetalda marknadsföringskostnader 1 336 - 1 385 -Upplupen cateringprovision - 2 809 - 2 809Upplupet medarrangörsarvode - 1 863 - 1 863Övriga förutbetalda kostnader ochupplupna intäkter 3 698 3 694 2 578 3 466Summa 10 702 15 925 9 205 14 961NOT 18.FÖRÄNDRING AV EGET KAPITALBundnaDonation reserver Fria reserver SummaKONCERNENEget kapital vid årets ingång enligt fastställdbalansräkning 2005–12–31 570 95 619 99 965 196 154Förskjutning mellan bundet och fritt egetkapital avseende uppskrivningsfond -360 360 -Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 18 868 18 868 -Årets resultat - - 21 573 21 573Belopp vid årets utgång 570 114 697 103 030 217 727I Bundna reserver ingår Kapitalandelsfond med 7 843 tkr.BundnaDonation reserver Fria reserver SummaSTIFTELSENEget kapital vid årets ingång enligt fastställdbalansräkning 2005-12-31 570 34 890 97 617 133 077Förskjutning mellan bundet och fritt egetkapital avseende uppskrivningsfond -360 360 -Erhållet koncernbidrag 5 332 5 332Skatteeffekt av koncernbidrag -1 493 -1 493Årets resultat - - -499 -499Belopp vid årets utgång 570 34 530 101 317 136 417NOT 19.OBESKATTADE RESERVERStiftelsen2006 2005Obeskattade reserver vid årets ingång 65 381 54 030Överavskrivning byggnad 11 999 11 351Överavskrivning maskiner och inventarier 8 500 -Belopp vid årets utgång 85 880 65 38136 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


NoterNOT 20. AVSÄTTNING UPPSKJUTEN SKATTKoncernen2006 2005Uppskjuten skatt avseende temporär skillnad mellanskattemässigt och bokfört värde på byggnader 31 162 31 187Uppskjutet underskottsavdrag -2 403 -3 579Uppskjuten skatt avseende uppskrivning byggnad 20 278 20 488Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 26 437 18 307Uppskjuten skatt övriga avsättningar -1 549 -1 342Belopp vid årets utgång 73 925 65 061Stiftelsen2006 2005Uppskjuten skatt avseende temporär skillnad mellanskattemässigt och bokfört värde på byggnader 26 361 25 185Uppskjuten skatt avseende uppskrivning byggnad 13 428 13 568Uppskjuten skatt övriga avsättningar - -1 342Belopp vid årets utgång 39 789 37 411NOT 21.SKULDER TILL KREDITINSTITUTLÅNGFRISTIGA SKULDERKoncernen Stiftelsen2006-12-31 2006-12-31Skulder med förfallotidpunkt 1–5 år 695 363 695 363Skulder med förfallotidpunkt överstigande 5 år 260 875 160 875Summa 956 238 856 238Beviljad checkräkningskredit i stiftelsen uppgår i koncernen till 97.5 Mkr (97.5 Mkr).Checkräkningskrediten utnyttjades ej per balansdagen.NOT 22. PÅGÅENDE PROJEKTKoncernenStiftelsen2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31Förskottsfakturering 61 663 69 993 60 614 69 959Nedlagda kostnader -26 846 -34 483 -26 390 -33 85034 817 35 510 34 224 36 109NOT 23. ÖVRIGA SKULDERKoncernenStiftelsen2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31Personalskatt, sociala avgifter 8 632 7 247 3 855 3 550Mervärdeskatt 5 368 8 089 4 534 7 121Skuld till Mässans Gata AB - - - -Övriga skulder 500 3 011 495 2 14114 500 18 347 8 884 12 812SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 37


NoterNOT 24. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTERKoncernenStiftelsen2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31Upplupen semesterlöneskuld 16 970 13 711 8 480 7 100Upplupna övriga personalrelaterade kostnader 11 172 17 546 4 441 10 002Upplupna räntekostnader 2 843 3 699 2 843 3 389Upplupna arrangemangskostnader - 8 646 - 8 646Upplupna kostnader Sodexho 5 432 - - -Upplupna fastighetskostnader 4 365 - 4 365 -Förutbetalda hyresintäkter 7 319 6 935 2 939 2 725Övriga upplupna kostnader ochförutbetalda intäkter 25 229 16 818 14 901 11 45873 330 67 355 37 969 43 320NOT 25. STÄLLDA SÄKERHETERKoncernenStiftelsen2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31FÖR EGNA SKULDERAvseende pensionsförpliktelser:Företagsinteckningar 24 500 24 500 24 500 24 500Avseende skulder till kreditinstitut:Fastighetsinteckningar 726 013 736 172 626 013 636 172750 513 760 672 650 513 660 672NOT 26. HYRES- OCH LEASINGAVTALKONCERNENOperationella hyres- och leasingavtal har ingåttsenligt följande:Avgifter som förfallerInventarier2007 3 1912008 2 7562009 2 6372010 1 313förfaller efter 2011 35Årets avgifter har uppgått till 3 956STIFTELSENOperationella hyres- och leasingavtal har ingåttsenligt följande:Avgifter som förfallerInventarier2007 5282008 1992009 1302010 59förfaller efter 2011 35Årets avgifter har uppgått till 869Stiftelsen har ingått ett avtal avseende finansiering och drift av en kylanläggning med Göteborg Energi AB.Avtalet löper t.o.m. 2018 och löper med en årlig variabel kostnad, som lägst uppgår till 3 319 per år.NOT 27.INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAGStiftelsens inköp från koncernföretag uppgår till 17,6% (15,9%) av rörelsens kostnader.Stiftelsens försäljning till koncernföretag uppgår till 24,2% (26,9%) av total försäljning.38 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


NoterGöteborg 2007–03–07Roger HoltbackordförandeTomas BrunegårdRolf WolffGöran JohanssonJan HallbergBjarne HolmqvistAnneli M. HulthénCharlotte HagbergJack Forsgrenvice ordförandeLennart Mankertverkställande direktörVår revisionsberättelse har avgivits 2007–03–07Bror FridAuktoriserad revisorBertel EnlundAuktoriserad revisorSVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 39


RevisionsberättelseTill styrelsen i Svenska Mässan StiftelseOrgnr 857201-2444Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och räkenskaperna samt styrelsensoch verkställande direktörens förvaltning i Svenska Mässan Stiftelse för räkenskapsåret 2006.Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarnaoch förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandetav årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningenoch förvaltningen på grundval av vår revision.Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att viplanerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkraoss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp ochannan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprincipernaoch styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av demsamt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställandedirektören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samladeinformationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentligabeslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamoteller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigandeföreligger eller om styrelseledamoten eller verkställande direktören på annat sätt handlati strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger ossrimlig grund för våra uttalanden nedan.Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagenoch ger en rättvisande bild av stiftelsens och koncernens resultat ochställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen ärförenlig med årsredovisningens övriga delar.Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte handlat i strid medstiftelselagen eller stiftelseförordnandet.Göteborg den 7 mars 2007Bror FridAuktoriserad revisorBertel EnlundAuktoriserad revisor40 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


English SummaryNew record-breaking year forthe Swedish Exhibition Centre“We predicted that2006 would be agood year. And wecan now see thatour forecast wascorrect.”2006 was the best year ever for the SwedishExhibition Centre.Turnover increased by 22 percent to SEK 788 million,an all-time high by far – the highest figure scored bya Scandinavian meetings venue. Our operating profitand cash flow also reached record levels. And to topit all, the importance of the Swedish Exhibition Centreas tourism stimulator also chalked up a new record,with the Group generating close on SEK 2.5 billion inincoming tourism.The increase in volume in 2006 affected all SwedishExhibition Centre business areas.Profit after financial items, SEK 25 million, and cashflow, SEK 71 million, also showed substantial increases.Total Group turnover was SEK 788 million (SEK 647million last year). Exhibition activities accounted forSEK 288 million (SEK 217 million), an increase of as muchas 32 per cent.A total of 28 exhibitions organised by the SwedishExhibition Centre were held during the year. The numberof exhibitors increased by 25 per cent and the netexhibition area by 29 per cent. A total of 731,000 visitswere registered to exhibitions held in 2006.The Group is also showing improved profitability.Operating profit was SEK 72 million (SEK 68 million),an all-time high. The same goes for cash flow, which wasSEK 89 million (SEK 72 million). The result after financialincome and expenses of SEK 32 million (SEK 25 million)was the best ever by a long way.The continued positive economic climate has benefitedbusiness travel and contributed towards record figures forthe Group’s hotel operation, Hotel Gothia Towers.The number of rooms occupied increased by 2 per cent to190,491 and set a new record of 74.1 per cent. Guestovernights reached 272,883, which is the highest numberever for a hotel in Scandinavia.The restaurant operations - which now come under anew business area, Gothia Towers Restauranger – had abetter than expected turnover of SEK 150 million. Sales ofour popular King Size shrimp sandwich, which soared tono less than 100,311 during the year, made a significantcontribution in this area.The congress operation, organised under GöteborgConvention Centre, again had a strong year. The recordbreaking1,900 conferences and congresses held during theyear generated attendance figures of 238,825 delegate days.The Arena business area, which is responsible for hallhire, production and service, had its busiest year ever.Three key figures: 16,300 aluminium exhibition standwalls (1x2.5 m) erected, 7,000 hanging wire pointsinstalled and 160,000 garments handled by thecloakroom – give some idea of the size of its operations.The Swedish Exhibition Centre also strengthened itsown position in tourism. All of 1,307,708 (1,262,000)people visited the complex or overnighted at the hotel.More than 70 per cent of the visitors were out-of-towners.According to tourism consultant Leif Aronsson ofAbsolute Advantage, the Swedish Exhibition Centreaccounted for SEK 2,455 million (SEK 2,318 million) ofncoming tourism to Göteborg in 2006. And that, too, is arecord figure.Lennart MankertPresident and CEOSVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 41


English SummaryAnnual Accounts 2006The Swedish Exhibition Centre GöteborgProfit and Loss Account (AMOUNTS IN SEK THOUSAND) 2006 2005Operating income 788,212 647,367Operating costs -716,029 -579,716Operating profit 72,183 67,651Net financial items -40,694 -42,775Profit after financial items 31,589 24,876Tax on profit for the year -10,016 -6,940Profit for the year 21,573 17,936Balance Sheet (AMOUNTS IN SEK THOUSAND) 31-12-2006 31-12-2005Buildings, land improvements and land 1,125,380 1,108,424Construction in progress 9,859 41,649Other fixed assets 204,701 161,839Liquid assets 138,378 121,040Total assets 1,478,318 1,432,952Equity 217,727 196,154Debts to credit institutions 956,238 966,318Other provisions and debts 304,353 270,480Total equity, provisions and debts 1,478,318 1,432,95242 |SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006


English SummaryGroup overview – the past five years.Dynamic developments.Business Ratios 2006 2005 2004 2003 2002Average number of employees 473 441 412 436 425Turnover, SEK million 788 647 556 619 513Total assets, SEK million 1,478 1,433 1,252 1,202 1,190Fair/event activitiesNumber of own fairs 28 21 22 23 22Number of other fairs/events 23 28 17 9 11Number of exhibitors 7,472 6,396 6,857 7,751 6,941Number of visitors 730,928 827,088 639,230 577,449 526,505Conference man-days 238,825 248,180 225,568 250,000 262,328Sold space, m 2 213,752 165,824 151,655 184,780 135,694Hotel activitiesRoom nights sold 190,491 186,810 164,070 155,745 148,362Coverage, % 74.1 72.7 63.7 60.6 58Financial business ratiosYield on total capital, % 5.3 5.4 3.8 7.1 1.3Debt-equity ratio 4.6 5.2 4.8 4.7 5.8Turnover per employee, 1000 SEK 1,625 1,477 1,350 1,420 1,207Cash liquidity, % 74.4 73.4 90.9 79.6 65.7Equity ration, % 14.7 13.7 14.2 14.6 12.4Definitions of key ratiosRETURN ON TOTAL ASSETS: Profit/loss after financial items plus interest expenses and similar profit/loss items asa percentage of average total assets.DEBT/EQUITY RATIO: Interest-bearing liabilities as a percentage of equity at the balance sheet date.LIQUID RATIO: Current assets excluding inventories as a percentage of current liabilities at the balance sheet date.EQUITY/ASSETS RATIO: Equity as a percentage of total assets at the balance sheet date.SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2006| 43


Mässprogram 20074–7 januari MyDOG17–18 januari easyFairs ICT22–23 januari Läromedelsutställning3–11 februari Båtmässan22–25 februari EuroHorse1–4 mars Göteborgs Motorshow3–4 mars Köpa hus utomlands9 mars Ung Företagsamhet13–14 mars Nordiska Skolledarkongressen13–16 mars Byggmaskiner13–16 mars ScanBygg22–25 mars TUR28–30 mars Vitalis31 mars–1 april Nordiska Stämpel &Scrapmässan13–15 april Baby & Barn17–18 april E3 Mässa och Konferens17–19 april Sign Scandinavia24–26 april Leva & Fungera24–26 april Vård i Väst25–27 april IX Svenska KardiovaskuläraVårmötet7–11 maj Elfack18–20 maj Göteborgs Konstmässa22–23 maj Logistik & Transport –Kompetensforum22–25 maj CBW23–24 maj easyFairs Form,Present & Inredning30 maj–2 juni Dopamine 50 years9–13 juni EAACI 20074–6 september Interfood5–8 september SSAI 200718–20 september VA-mässan27–30 september Bok & Bibliotek9–12 oktober Scanautomatic17–19 oktober Gymnasiedagarna20–21 oktober Köpa hus utomlands20–21 oktober Quality Travel Show QTSArrangeras på Factory Nacka Strand,Stockholm20–21 oktober QualityTime StockholmMässan för oss över 50!Arrangeras på Factory Nacka Strand,Stockholm25–28 oktober hem 200725–28 oktober Hem & Villa29–31 oktober Attraktiv skola8–10 november Swedental8–10 november Odontologisk Riksstämma9–11 november Antikmässa12 november Stora Aktie- & Fonddagen15–17 november Kunskap & Framtid17–18 november QualityTime MalmöMässan för oss över 50!Arrangeras på Malmömässan20–22 november KvalitetsMässan22–24 november QualityTime GöteborgMässan för oss över 50!8–9 december FitnessfestivalSVENSKA MÄSSAN • CLF REKLAMBYRÅ AB • FOTO: JORMA VALKONEN, BO KÅGERUD, HANS WRETLING OCH CARINA GRAN.412 94 Göteborg. Tel: 031-708 80 00. Fax 031-16 03 30.Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen. www.svenskamassan.seE-post: infomaster@svenskamassan.se

More magazines by this user
Similar magazines