Tråddragaren 2013 - nr 2.pdf - Gnosjö kommun

gnosjo.se
  • No tags were found...

Tråddragaren 2013 - nr 2.pdf - Gnosjö kommun

nr 2 2013TråddragarenNyhetsbrevet till dig som bor i Gnosjö kommunSå här kan en skatepark se ut. I augusti kommer enliknande anläggning att finnas i Gnosjö. Missa inteinvigningen av skateparken i slutet av sommaren!(Invigningsdatum är ännu ej satt.)Den här skissenvisar hur skateparkeni Gnosjö kommer utformas.Parken ska likna en stadsmiljö,och den här typen av skating kallasför street-skating. Andra skatevarianterär rampåkning och downhill.Skatepark vid Bäckaskolan färdig i augustiI mitten av juni börjar arbetetmed att bygga en skatepark pågrusplanen nedanför Bäckaskolanshögstadium. Önskemålet om enskatepark har kommit från ungdomar ikommunen, inte minst från den aktivaskateföreningen Pangcake. Med hjälpav projektet ”Attraktiva Gnosjö ochHillerstorp” har parken kunnat bliverklighet.Byggandet av skateparken finansieras tillstora delar av Allmänna arvsfonden. I aprilbeslutade fonden att sätta 1,9 miljonerkronor till parken. (Allmänna arvsfondenfår pengar från dödsbon där det inte finnsnågon arvinge. Fonden finansierar nyskapandeoch utvecklande projekt för barn,ungdomar och personer med funktionsnedsättningoch skateparken i Gnosjö ärhelt i linje med fondens ambitioner.)Önskemålet om en skatepark fångadesupp av näringslivets projekt ”AttraktivaGnosjö och Hillerstorp”. Skateprojektetdrivs nu av Gnosjöandans näringsliv inära samarbete med Gnosjö kommun ochPangcake. Även handbollsklubben HG69är aktiva i bygget och har fått 175 000 krfrån Smålandsidrotten att satsa på barnoch ungdomar. Pengarna går direkt tillskateparken. Medel till parken har ocksåkommit från Lions i Gnosjö som sätter50 000 kr.Tro på sin idé- Att skateparken nu förverkligas genomett fantastiskt engagemang från ungdomarna,visar på ett underbyggt behov ochatt man tror på sin idé. Att det till slut förverkligadesmed hjälp av Attraktiva Gnosjöoch Hillerstorp, ser jag som ett framtidainslag av att vi alla behöver verka, inspireraoch se möjligheterna, för vår utvecklingav kommunen, säger Nicklas Huuva,allmänna utskottets ordförande.Parken ska placeras på en del av grusplanenutmed Järnvägsgatan i Gnosjö,närmast Willys. I mitten av juni börjarmarkarbetena och i mitten av augustikommer parken att vara färdig. Utformningenav skateparken är tänkt att likna enstadsmiljö. Det ska påminna om de hindersom dyker upp om man skatar i en urbanmiljö, så kallad ”street”-skating.SamlingspunktFörhoppningen är att parken ska lockabåde nya och gamla skatare. Tanken ärockså att den ska bli ett trevligt inslag isamhällsbilden, en inbjudande samlingspunktdär även åskådare slår sig ner föratt titta och umgås.- Det politiska viljan att anlägga en parkhar varit stark. Vi hade inte haft en parkklar i sommar om det inte hade funnitsen politisk enighet och en tydlig vilja attsatsa på detta, säger Ulrika Elmersson,projektledare för Attraktiva Gnosjö ochHillerstorp.


SommarensöppettiderGynnås och NyhemKommunens återvinningscentraler finns iGynnås utanför Gnosjö (mot Nissafors)och på Nyhem, Håkanstorpsvägen i Hillerstorp.Här lämnar du trasiga saker ochöverblivet material för återvinning, allt frånporslin och elapparater till leksaker ochmålarfärgsrester.Gynnås ordinarie öppettider:måndag, tisdag, onsdag, fredag, kl 7-16torsdag, kl 7-18lördag, kl 9-13Vill du bli mentor?- var med i projektet ”I Gnosjö möts vi”!Nyhems ordinarie öppettider:tisdag, kl 15-191:a helgfria lördagen i månaden, kl 9-12Juni6 juni stängt20 juni Gynnås stänger kl 1621 juni stängt (midsommarafton)22 juni stängt (midsommardagen)JuliGynnås stänger kl 16 på torsdagarTorsdag 1 augustiGynnås stänger kl 16Simhallen1 juli-9 augustimåndag-fredag, kl 16-20BibliotekenGnosjö bibliotek24 juni-16 augustimåndag, onsdag, torsdag, kl 13-18tisdag, fredag, kl 10-13Tidningsrummet på biblioteket i Gnosjööppnar kl 9 varje vardag och stängersamtidigt med biblioteket.Hillerstorps bibliotek1-31 juli stängtÅsenhöga bibliotek1-31 juli stängtArbetsmarknadsenheten (AME) arbetarständigt med att hitta nya vägar för attse till att de personer som står långt frånarbetsmarknaden får chansen att integrerasig i samhället. Vi vill bygga på denambition som Gnosjöandan är känd förmed nyckelord som ödmjukhet, respekt,nätverk, samarbete och samverkan. I dettaprojekt arbetar vi främst med personermed utländsk bakgrund.Så väl enskilda människor som samhälleti stort har bara att vinna på att dessapersoners kvalifikationer och potentialeruppmärksammas och tas till vara på.Allt annat vore slöseri med kompetenseroch erfarenheter. Ett bra nätverk betydermycket och man kan göra stor skillnadmed små medel. Det handlar om att skapakontakter, för kontakter leder till jobb!Nu söker vi dig som vill se en annanmänniska växa och känna sig behövdgenom att öppna en dörr till något ellernågra av vår kommuns alla företag. UnderNya öppettider påGynnås till höstenFrån och med måndagen den 2 septemberblir det nya öppettider på Gynnåsåtervinningscentral. Anläggningen kommerdå öppna en timme senare på vardagar,dvs kl 8.00. I övrigt är öppettiderna desamma som nu.en sex månaders period får du som mentori uppdrag att träffa en person en ellertvå gånger i månaden. Ni bestämmer tillsammansvar och hur ni vill träffas. Mötenabidrar till språklig utveckling, utbyten avkulturer, levnadshistorier och kompetenser.Kontakten mellan mentorer ochdeltagare i projektet ska vara en mentorsrelationdär båda lär av varandra ochdär ömsesidig respekt är en självklarhet.Förhoppningen är att dessa möten mellanmänniskor ska ge ringar på vattnet och attfler Gnosjöbor kan tänka sig att ställa uppsom mentorer.KontaktOm du känner att det vore spännandeatt prova på att vara mentor så är du varmtvälkommen att kontakta Åsa Erdemli påArbetsmarknadsenheten.Du når henne på:telefon 0370-33 12 83e-post asa.erdemli@gnosjo.seGnosjö - här är detbäst att bo!I tidningen Fokus nummer som kom utden 17 maj jämförs landets kommunerutifrån 43 olika statistikuppgifter. Gnosjökommun får en topp-placering i undersökningen,som en av de kommuner i landetsom det är bäst att bo i. Gnosjö hamnarpå en niondeplats. På plats ett till tre liggerstockholmsgrannarna Solna, Nackaoch Lidingö.Det är bland annat den höga lärartätheten,den väl fungerande hemtjänsten,de låga antalen anmälda brott, de lågaohälsotalen och det goda företagsklimatetsom gör att Gnosjö hamnar i topp.2


Kontaktpersonoch stödfamiljVi söker dig som vill blikontaktperson eller stödfamilj.En kontaktperson är en medmänniska,en kompis, som kan stöttai sociala kontakter och fritidsaktiviteter.För att vara kontaktpersonbehöver du inte ha någon speciellyrkesutbildning, däremot är detviktigt att du har ett stort intresseför andra människor.Monica Aronsson (till vänster) och Inga Pettersson är så kallade läsombud. Två gånger i månaden besökerde Bäckgården för en stunds högläsning. Den här dagen läser de om den gamla handelsboden i Gnosjö.Läsombud läser högtSedan någon månad tillbaka pågår ett läsprojekti hela landet. Projektet som kallasLäskraft går ut på att frivilliga, så kalladeläsombud, läser högt för personer meddemens. I Gnosjö kommun drivs projektetgenom ett samarbete mellan biblioteketoch äldreomsorgen.Två av läsombuden i Gnosjö kommunär Inga Pettersson och Monica Aronsson.Varannan vecka besöker de demensboendetBäckgården. Ett tiotal personer brukakomma och lyssna. Lässtunden vararungefär en timme och under tiden hinnsdet också med lite fika.- Det är fantasktiskt roligt och tacksamtatt få läsa högt, man får sådan respons,säger Inga och Monica.Ofta väljer de texter som handlar omen aktuell högtid eller årstid, men det kanockså var nyhetstexter eller litteratur medlokal anknytning.Vill du bli högläsare?Just nu finns det sex läsombud i kommunen,men det får gärna bli fler, så hör avdig om du är intresserad. Lässtunderna ärpå dagtid. För mer information, kontaktabiblioteket:- Josefine Johansson, tel 0370-22 170- Bodil Vestlund, tel 0370-33 11 35Att vara stödfamilj innebär att mani sitt hem tar emot ett funktionshindratbarn eller ungdom som äri behov av att vistas utanför detegna hemmet. Syftet med stödfamiljär att ge miljöombyte, avkoppling,egen stimulans och rekreationsamtidigt som närstående får avlastning.Till en stödfamilj kommerbarnen under veckoslutet någongång per månad.Är du och/eller din familj intresseradav uppdrag som kontaktpersoneller stödfamilj?KontaktAnna Vilbertssontel 0370-33 13 03anna.vilbertsson@gnosjo.seTöaparken - en lekplats att inspireras avI mitten av maj fick Pernilla Karlsson,som representant för Törestorpssamhällsförening, åka till Stockholmoch konferensen ”Framtidenslekplatser” för att berätta omlekplatsen i Törestorp. Konferensenär årligen återkommande och riktarsig bland annat till kommunala”lekplatsplanerare”.Lekplatsen i Törestorp, Töaparken, stodfärdig för ett år sedan. Den kom till genomett engagemang från samhällsföreningeni Törestorp, och med hjälp av finansieringfrån bland annat Leader västra Småland(landsbygdsutveckling). Lekplatsen är tillgängligför alla, även för barn med någonform av funktionsnedsättning.- Vi har inte krånglat till det och köptspeciella handikappanpassade lekattraktioner,utan vi har tänkt till på varje sak.Man kan handikappanpassa så mycketatt man glömmer bort syftet: ”att leka”.De funktionsnedsatta barnen vill ju varaoch leka där alla andra barn är och leker.Och de vuxna, föräldrar och närståendemed funktionsnedsättning, vill ju ocksåkunna vara med sina barn och leka på etttillgängligt sätt, säger Pernilla Karlsson.Törestorps samhällsförening var en avfem inbjudna praktikfall under lekplatskonferensen.Bland de övriga inspirationsexemplenfanns bland annat Köpenhamnskommun och Malmö stad.- Åhörarna verkade intresserade ochnyfikna på vårt arbete och jag fick mycketfrågor efteråt, säger Pernilla.Töaparken ligger utmed Österskogsvägeni Törestorp. Utöver lekparken medklätterställning, linbana, gungor ochrutschbana, finns här även en skridskorinkoch basketplan. Här finns även en volleybollplanoch sittplatser om man vill sittaner och fika.3


EvenemangskalenderMAJ31 majStudentbal-kortege GKCKortege genom Gnosjö samhälle.Tid: 18.00Plats: Gnosjö centrumArr: Gymnasieeleverna i åk 3på GKC31 maj - 2 juniHusbilsdagarnaUnder tre intensiva dagarförvandlas Vilda Västern-stadentill ett mecka för dig somälskar husbilslivet och vill träffalikasinnade. Läs mer på: www.husbilsdagarna.infoPlats: High ChaparralArr: High ChaparralJUNI3 juniSpråk- och naturpromenadVi vandrar på skogsstigar runtGärdessjön och lär oss de vanligasteväxtnamnen. LennartLidqvist guidar.Tid: 10.00-ca 11.15 och 13.00-ca 14.15 (2 promenader)Plats: samling vid lekplatsen påFuruhallArr: Gnosjö bibliotek i samarbetemed Naturskyddsföreningen3 - 14 juniElevens val - Digitala bilderEleverna i årskurs 4-6 på Hillerstorpsskolanhar tagit bildermed digitalkameraPlats: Hillerstorps bibliotek3 - 20 juniBarns smak - att välja sinläsningUtställning med bokomslagsom eleverna i årskurs 3 påBäckaskolan ritat.Plats: Gnosjö bibliotek4 - 28 juniBarnens bilderBarnen på avdelningen Räven,Åvikens förskola, har fotograferatoch barnen på avdelningenBiet, Furuhalls förskolahar målat.Plats: Gnosjö bibliotek4 juniFotbollsmatchGnosjö IF - AssyriskaTid: 19.00Plats: Töllshov, GnosjöArr: Gnosjö IF5 juniStudentexamen GKC17.00 är studentutsläppet vidGKC.Tid: 17.00Plats: GKCArr: GKC5 juniNaturnattaEn klassiker, natten mellanvärldens miljö- och nationaldagen.Samling vid Gnosjö stationkl 22.30, eller vid Lövö 23.00.Varma kläder och ta med fika.Plats: Lövö, Store mosseArr: SNF Gnosjö i samarrangemangmed Store mossenationalpark6 juniGökotta på EttöMedtag kaffekorg och någotatt sitta på.Tid: 08.00Plats: Ettö, IsabergArr: Gnosjö missionsförsamling7 - 9 juniThe Cowboy DayPlats: High ChaparralArr: High Chaparral12 juniFotbollsmatchGnosjö IF - Västervik FFTid: 19.00Plats: Töllshov, GnosjöArr: Gnosjö IF14 juniSommarfest - DagledigträffSång och musik av Inger ochHans Andersson, Värnamo.Tid: 15.00Plats: Gnosjö missionskyrkaArr: Gnosjö missionsförsamling14 - 15 juniJärnbärardagarnaSe kommande annonsering.Arr: Lions, Gnosjöandans näirngslivoch Gnosjö kommun14 - 16 juniCountry music festivalPlats: High ChaparralArr: High Chaparral15 - 16 juniÄventyrsrittTid: 14.00Plats: Sonakull, KulltorpArr: Stall Sonakull16 juniDe vilda blommornas dagSamling vid Gnosjö station. Tagmed kaffekorg.Tid: 09.00Plats: Gnosjö stationArr: SNF Gnosjö i samarrangemangmed Gislaved SNF16 juniSånggudstjänst - ”Lina Sandellsånger”Medverkan av sångare ochmusiker från församlingen.Servering.Tid: 17.00Plats: Norrebo missionshusArr: Saronförsamlingen23 juniEkumenisk friluftsgudstjänstMärtas gäng och Arne Henrysson.Tid: 11.00Plats: Arvids sten, SunnerboArr: Gnosjö missionskyrka26 - 30 juniWestern Weekend medRanch Horse ClassicPlats: High ChaparralArr: High Chaparral29 juniFotbollsmatchGnosjö IF - Nässjö FFTid: 15.00Plats: Töllshov, GnosjöArr: Gnosjö IFJULI3 juliJordgubbskvällAllan Wendefors berättar omhjälparbetet SAM-hjälp.Tid: 18.30Plats: Hyltans missionshusArr: Gnosjö missionsförsamling3 juliAllsång i MarieholmTid: 19.00Plats: Gamla fabriken, MarieholmArr: Marieholms samhällsförening/Marieholmshantverkarna4, 11, 18 och 25 juliÖppet husÅsenhöga hembygspark, förutomfasta utställningarna entraditionell sommarutställning.Årets tema: Götarps brunn.Servering av kaffe och våfflor.Guidning av hembygdsstugan.Tid: 15.00-18.00Plats: Åsenhöga hembygdsparkArr: Åsenhöga hembygdsför.10 - 31 juliUtställningMinnen från 60-talet.Utställningen bygger på enstudiecirkel som PRO genomförti samarbete med ABF.Plats: Gnosjö bibliotek12, 19 och 26 juliKaffe och våfflorSång- och musikunderhållning.Tid: 10.00-12.00Plats: Gnosjö missionskyrkaArr: Gnosjö missionsförsamling13 - 14 juliHundutställning Jack RusselLördag: Agility, lydnad, rallylydnad,race, tipspromenad m m.Söndag: Utställning.Plats: High ChaparralArr: JRTC of SwedenAUGUSTI1 augustiÖppet husÅsenhöga hembygspark, förutomfasta utställningarna entraditionell sommarutställning.Årets tema: Götarps brunn.Servering av kaffe och våfflor.Guidning av hembygdsstugan.Tid: 15.00-18.00Plats: Åsenhöga hembygdsparkArr: Åsenhöga hembygdsförening1 - 4 augustiInternationell Guldvinge träffFyra dagar av gemenskap förGuldvingeägare.Plats: High ChaparralArr: Goldwing Club Sweden4


2 - 3 augustiClumber Spaniel utställningFredag: Lydnadsmästerskap,lekar, grillning m m.Lördag: Utställning.Plats: High ChaparralArr: Clumber Spaniel Klubben4 augustiMusik i sommarkvällenMed Per Elvinsson m fl.Tid: 18.00Plats: Norrebo missionshusArr: Saronförsamlingen7 augustiSommarkvällsmusik”Vackert väder” - VokalensemblenCecilia & co.Tid: 19.30Plats: Gnosjö kyrkaArr: Svenska kyrkan Gnosjö7 augustiEn god blandningMusikframträdande av SusanneSvensson och KristianSäll. Lite gammalt och lite nytt!Tid: 19.00Plats: Fabriken i MarieholmArr: Gnosjö bibliotek i samarbetemed Marieholms samhällsförening8 augustiFotbollsmatchGnosjö IF - Habo IFTid: 19.00Plats: Töllshov, GnosjöArr: Gnosjö IF10 - 11 augustiRanch Team ChallengePlats: High ChaparralArr: High Chaparral11 augustiMission i KinaLars Ottosson berättar omKinamission för 100 år sedanmed anledning av att det är100 år sedan Johan R Ottossonreste till Kina som missionär.Servering.Tid: 16.00Plats: Norrebo missionshusArr: Saronförsamlingen12 augusti - 6 septemberUtställningGudrun Börjesson frånSörgården, Hagelstorp, ställerut akvareller, Aqua-lameller.Hon har en speciell teknik därmålningarna skärs i remsor ochsammanfogas igen.Plats: Gnosjö bibliotek14 augustiVernissage: Aqua-lamellerVernissage av utställning medGudrun Börjesson från Sörgården,Hagelstorp.Tid: 16.00Plats: Gnosjö bibliotek14 augustiSommarkvällsmusik”Fanny och Alexander”Gislekvartetten och PerHenrikJohansson.Tid: 19.30Plats: Gnosjö kyrkaArr: Svenska kyrkan Gnosjö15 augustiHästkvällMöt hästarna i böckernas värld.Biblioteket tipsar om hästböckerav olika slag och för allaåldrar. Gnosjöandans ridklubbpresenterar sin verksamhetsom bedrivs i Stackebo föröver hundra aktiva ryttare.Tid: 17.30 - 19.30Plats: Gnosjö bibliotekArr: Gnosjö bibliotek i samarbetemed SISU Smålandsidrottenoch Gnosjöandans ridklubb16 - 18 augustiMöteshelgmed David och Linda Egerbring,Shalom.Tid: fredag och lördag 19.00,söndag 18.00Plats: Norrebo missionshusArr: Saronförsamlingen ochTjernobylbarnens Oas16 - 18 augustiVM i orienteringsskytteCa 100 tävlande från Sverigeoch Europa. Senior, junior, veteranoch öppna klasser.Plats: High ChaparralArr: Anderstorp OK18 augustiVattenhjulens dagVi låter vattenhjulen snurrai tråddragerier och kvarnar,tillverkar kruköron, vispar, musfällor,m m. Servering av kaffe,dricka och korv. Stort lotterimed fina vinster.Tid: 13.00 - 17.00Plats: Töllstorps industrimuseumArr: Gnosjö hembygdsförening18 augustiFågeltornet AnderstorpVandring till det nya fågeltornetSamling vid Gnosjö station.12 - 13 augustiProva på cirkusSommarlovsaktivitet för barn 6-13 år. Testa jonglering,att gå på styltor och att cykla på skojiga cyklar. TomasEngström och Christoffer Wadman visar hur du gör. Delär även ut akrobatik.Plats: Bäckahallen, GnosjöPris: det kostar ingentingFöranmälan: max 25 barn per pass, föranmäl till biblioteketpå telefon 0370-33 11 38 senast den 5 augusti.Klädsel: mjuka och slitstarka kläder och gymnastikskorArr: Kultur- och utbildningsförv., Gnosjö kommunPass 1: måndag 12 aug, kl 9–12Pass 2: måndag 12 aug, kl 13–15Pass 3: tisdag 13 aug, kl 9–12Pass 4: tisdag 13 aug, kl 13–15Tid: 14.00Plats: Gnosjö station/Storemosse AnderstorpArr: SNF Gnosjö19 augustiBokcaféKaffe, sju sorters kakor och sjusorters böcker. Bibliotekspersonalentipsar om böcker ochbjuder på kaffe och kakor.Tid: 18.30Plats: Åsenhöga bibliotek21 augustiSommarkvällsmusik”Mer människa” - Vacker melodiskjazz i en nordisk ton medLars Jansson Trio.Tid: 19.30Plats: Gnosjö kyrkaArr: Svenska kyrkan Gnosjö21 augustiStickcafé i MarieholmMedverkan av Evelyns Mode.Tid: 18.30Plats: Gamla fabrikenArr: Marieholms samhällsförening/Marieholmshantverkarna23 augustiFotbollsmatchGnosjö IF - Hovslätt SKTid: 19.00Plats: Töllshov, GnosjöArr: Gnosjö IF23 - 25 augustiOffroad MeetPlats: High ChaparralArr: High Chaparral23 - 25 augustiMöteshelgmed Lasse Andersson, Nävekvarn.Tjernobylbarnen medverkari helgen.Tid: fredag och lördag 19.00,söndag 18.00Plats: Norrebo missionshusArr: Saronförsamlingen ochTjernobylbarnens Oas28 augustiSommarkvällsmusik”Afrika i allas hjärtan” - EdoBumba är tillbaka igen!Tid: 19.30Plats: Gnosjö kyrkaArr: Svenska kyrkan i samarbetemed Gnosjö kommun29 augustiNaturlyrik med kaffekorgThomas Bengtsson och MagdalenaRamsing läser PelleNäver och Werner Aspenström.Medtag egen kaffekorg.Tid: 14.30Plats: Folkes park, GnosjöArr: Gnosjö bibliotek i samarbetemed ABF31 augustiÅsenhögaloppetMotionslopp för alla åldrar iskogarna runt Åsenhöga.3 banlängder: 9,1 km / 4,3 km/ 2,6 km. Det går bra att efteranmälasig på plats en timmeföre start.Tid: 15.00Plats: Åsenhöga skolaArr: Åsenhöga TK5


Konstgräsplanen är på gångDen 10 april togs de första spadtagen till den nya konstgräsplanen på Töllstorpsområdet. På plats varfrån vänster Arne Ottosson, kommunstyrelsens ordförande, Axel Olsson, Peab AB, och Nicklas Huuva,allmänna utskottets ordförande.Nu är byggandet av den nya konstgräsplanen vid Töllstorpshallen i full gång. Konstgräsplanenersätter den gamla grusplanen och gör det möjligt för kommunens fotbollsklubbaratt förlänga säsongen. Den nya ytan kommer inrymma en elvamannaplan och tvåstycken sjumannaplaner. Planen kommer att vara färdig i september.Håll utkik! I mitten av september blir det invigning av konstgräsplanen.Ringer du äldreguiden-numret är det oftastMaud Skoglund som finns i luren. Hon svararpå dina frågor eller hjälper dig vidare.Sommartiderhos äldreguidenKänner du till äldreguiden? Varjevardagsförmiddag har vi en bemannadtelefon dit du kan ringa och fåsvar på allt som rör äldreomsorgen iGnosjö kommun.Äldreguiden - tel 0370-33 13 60måndag-fredag, kl 8.00-12.0017 juni-12 julimåndag-fredag, kl 8.00-10.00Är du en god ambassadör för din hemort?- attraktivitetsprojekt visar på vikten av vår egen inställningProjektet ”Attraktiva Gnosjö ochHillerstorp” som har pågått under1,5 år är nu inne i slutskedet. Underprojektets gång har ett flertal konkretasaker uppnåtts, men det viktigastearbetet tar vid nu när projektet är slut.”Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp” är ettprojekt som har drivits av Gnosjöandansnäringsliv. Projektet har bland annat finansieratsav pengar för landsbygdsutveckling,från Leader västra Småland, och harhaft som mål att sätta fokus på hur vi kangöra vår hembygd så attraktiv som möjligt.Under projektets gång har flera önskemålom attraktivitetshöjande åtgärder kommitin, och några har också redan blivitverklighet: skolbarnen i Nissafors har fåttett cykelställ vid badplatsen, infarterna tillkommunen har röjts upp, HG69 har fåtten nystart, en skatepark håller på att byggas,som exempel.Ytterligare förslag på punkter att jobbavidare med finns. Det är aktiviteter somberör alla som bor i kommunen. Den storaslutsatsen av projektet är nämligen attattraktivitet inte är något som går att köpaeller bygga.- Det hjälper inte om bara Gnosjöandansnäringsliv eller kommunen jobbarmed frågorna. Det är vi som bor här somska skapa en attraktiv kommun. Det kaningen annan göra. Glöden måste kommainifrån, våra tankar och idéer kan, ochska, bli verklighet - men vi måste göradet tillsammans, säger Ulrika Elmersson,projektledare för Attraktiva Gnosjö ochHillerstorp.- Var du än befinner dig förmedlar du enbild av Gnosjö kommun, oavsett om du villeller ej. Om vi gör den bilden positiv vinnervi alla på det i längden!Att vara goda ambassadörer och spridaen bra bild av vår hemort blir en positivspiral. Om vi välkomnar fler att bo just härfår vi ett bättre underlag för butiker, skolor,restauranger och annan samhällsservice.Just sådant som gör en plats ännu merattraktiv! Detta har redan de boende imånga andra av Sveriges kommunerinsett.- Nu är det dags att vi också inser dettaoch tillsammans lyfter just vår plats påjorden! säger Ulrika Elmersson.Boken är skriven av barn och ungdomar från Gnosjökommun. Det beskriver vad som är bra med den härplatsen och vad Gnosjöandan betyder för dem.I september var det invigning av cykelstället vidbadplatsen i Nissafors. Cykelstället kom till efterönskemål från barnen på Nissaforsskolan.6


Kostpersonal har fått ökad kompetensHelene Svensson (till vänster) och Theres Roos jobbar i köket på Regnbågens förskolai Gnosjö. De förbereder förskolebarnens lunch som den här dagen blir kycklingklubbormed ris, currysås och en grönsallad. ”Utbildningsdagarna gav mycket inspiration, jaglärde mig bland annat en hel del nytt om vegetarisk matlagning”, säger Helen Svensson.Under 2011 och 2012 har Gnosjö kommun deltagit i ett kostprojekttillsammans med fyra andra kommuner. Projektet har finansieratsav Europeiska socialfonden och har haft som mål att ökakunskapsnivån hos de kostanställda i kommunerna. Totalt har över300 personer deltagit i projektet. Från Gnosjö kommun handlar detom cirka 30 personer som jobbar i de olika köken inom förskolan,skolan och äldreomsorgen.Ett tips som Theres och Helene har tagit till sig är att förbereda frukostfrallordagen innan och sen låta dom kalljäsa i kylskåpet under natten.Den här morgonen blev det grötbullar på överbliven rågflingegröt.Många av de anställda i kommunernaskostverksamhet har lite eller ingen utbildninginom storkök. Genom att gå tillsammansi ett EU-finansierat projekt sågGislaved, Gnosjö, Karlshamn, Ljungby ochSävsjö kommuner en möjlighet att öka deanställdas kompetens för att därmed bättrekunna möta nya krav i arbetslivet. Syftetmed projektet var också att förbereda fören jämställd arbetsplats (endast 5 % avde kostanställda i de här kommunernaär män), och att samverka och få tips avvarandra över kommungränserna.De fem kommunerna sökte medel frånEU, och projektet tilldelades två miljonerkronor. I början av 2011 gjordes ettförarbete där några kostanställda frånvarje kommun kom fram till vad som skullegöras i projektet och vilka kompetensområdensom var viktigast att satsa på.Under hösten 2011 och under hela 2012har sedan personalen deltagit i kurser vidolika tillfällen. Det har varit en- eller tvådagarsutbildningar.Alla deltagare har gått på två av kurserna:”Service och bemötande” respektive”Kostrekommendationer och riktlinjer”.Övriga kurser, som ”Etnisk mat och dietkoster”,”Klimatsmart mat och vegetariskmat”, ”Vardagsekonomi” med flera, hardeltagarna valt utifrån egna önskemål ochbehov. Totalt genomfördes 26 kurstillfällenmed 1074 deltagare.Testade nya tillagningsmetoderKurserna hade oftast en praktisk inriktningdär deltagarna fick testa nya metoder ochtillagningssätt. Det handlade till exempel omatt koka sylt i ”storformat” (då kokar man sylteni ugnen), eller hur man kan använda sigav olika tillbehör för att anpassa maten till enbredd av matgäster. Den tidigare TV-kockenRikard Nilsson höll i en av kurserna ochlärde då ut hur man kan planera, effektiviseraoch ligga steget före för att få till så brastorköksmåltider som bara möjligt.Säkrare i sin yrkesrollProjektet är nu avslutat och de anställdahar fått intyg på vad de har lärt sig. Nuska all den nya kunskapen omsättas ochanvändas i det dagliga arbetet i köket.Utvärderingen av projektet visar att 83 %av deltagarna nu känner sig säkrare i sinyrkesroll. 85 % har lärt sig ”mycket” eller”en hel del” nytt. 93 % av deltagarna harfått ökad förståelse för bestämmelserkring mat som serveras.Vill du smaka maten som lagas ikommunen? Välkommen till någon avskolmatsalarna! En lunch kostar 40 kr.7


Problem med minnet?Sedan början på året har kommunenoch landstinget tagit ett gemensamtgrepp för att hjälpa personermed demenssjukdomar. Ett såkallat minnesteam har bildats, därpersoner från vårdcentralen ochfrån kommunens äldreomsorg ingår.Minnesteamet vill nu komma i kontaktmed personer med minnesproblematiki ett så tidigt skede som möjligt.Demens är ett brett begrepp som innefattarolika typer av minnessjukdomar. Blanddemenssjukdomarna är Alzheimers denvanligaste formen, cirka 60 % av dedemenssjuka har just Alzheimers. Andravarianter är t ex vaskulär demens ellerfrontallobsdemens.Risken att bli glömsk ökar med åldern,och i takt med att befolkningen blir äldreoch äldre, blir det också mer utbrett meddemens. Bland Sveriges 90-åringar är detcirka 50 % som har demens.Demens går inte att bota, men däremotgår det att lindra symtomen och bromsaförloppet. Det är då viktigt att ta kontaktmed sjukvården i ett tidigt skede, bådeför att konstatera om minnesförlustenverkligen beror på demens eller om detfinns någon annan behandlingsbar orsak,och för att komma igång med bromsmedicineringen.MinnesteamPå vårdcentralen i Gnosjö har manjobbat med specialinriktade insatser motdementa sedan tre år tillbaka. Inom kommunenhar man de senaste åren satsatpå demensutbildningar för äldreomsorgspersonalenoch omvandlat Bäckgårdentill ett renodlat demensboende. Nytt för iår är att vårdcentralen och kommunen nuhar startat ett formellt samarbete i form avett så kallat minnesteam. I teamet jobbarpersonal från kommunens äldreomsorgoch från vårdcentralen tillsammans.Första gången en person är i kontaktmed teamet görs en enkel utredning föratt se om det är något som inte stämmer,eller om det bara handlar om ”normalglömska”. Teamet gör en intervju med personenoch anhöriga. Man gör också testerför att bland annat kontrollera personensrums- och tidsuppfattning. I utredningeningår också provtagningar för att uteslutavitaminbrist eller urinvägsinfektion, somkan yttra sig i minnesförlust.Om utredningen visar att personen harproblem med minnet är nästa steg att göraen röntgenundersökning av hjärnan. Oftakan man då se vilken typ av demens somdet handlar om. Därefter är det vanligt attnågon ur minnesteamet gör ett hembesökför att se vilken hjälp personen behöver. Idet här läget kopplas också kommunensbiståndshandläggare in.Kontakta minnesteametMinnesteamet består av en demenssjuksköterska, en demenshandledareoch två arbetsterapeuter. De har erfarenhet och kunskap om demenssjukdomarsom de gärna delar med sig av. Allt från vilka hjälpmedel som finns,till tips på hur man på bästa sätt kan bemöta en demenssjuk.Annelie Ingelsbo-Peterson, demenssjuksköterska, tel 0370-69 80 76Ing-Britt Sturesson, demenshandledare, tel 0370-33 12 66Ingeborg Fogelberg, arbetsterapeut, tel 0370-69 80 07Jennie Liljendahl, arbetsterapeut, tel 0370-33 13 95Från vänster: Jennie,Ing-Britt, Ingeborgoch Annelie.Bo kvar hemma- Vi arbetar förebyggande och strävarefter att personer med demenssjukdomoch närstående ska erbjudas stöd ochhjälp så att personen kan bo kvar i sitthem så länge som möjligt, säger Ing-BrittSturesson, demenshandledare.Som exempel kan kanske personenbehöva hjälp med matleveranser, medstädning eller med att bli aktiverad ochkomma ut i sociala sammanhang. Finnsdet en anhörig i hemmet kan kanske ävenden personen behöva stöd och avlastningför att orka. Minnesteamet gör senuppföljningar för att se hur sjukdomenfortskrider.- I minnesteamet prioriterar vi att baravara en medmänniska som gör regelbundnauppföljningar och finns till som stödoch hjälp till både den drabbade och tillanhöriga, säger Ing-Britt Sturesson.Tråddragaren ges ut av Gnosjö kommun och kommer ut fyra gånger om året.Ansvarig utgivare: Redaktör: Mer information:Anna Engström Karin Bengtsson Telefon 0370-33 10 00anna.engstrom@gnosjo.se karin.bengtsson@gnosjo.se Webbplats www.gnosjo.se

More magazines by this user
Similar magazines