Mycket kunskap, inspiration och nya möjligheter!

hush.se
  • No tags were found...

Mycket kunskap, inspiration och nya möjligheter!

Mycket kunskap,inspiration och nyamöjligheter!MatUtbildningar från Hushållningssällskapet


Mat angåross alla!Hushållningssällskapets verksamhetinom området MAT bygger på kunskap,engagemang, inspiration ochett brinnande intresse för matensbetydelse för hälsan. Genom våra utbildningarvill vi förmedla kunskap tillmänniskor i olika miljöer. Naturligtvisanpassat till de skilda grupper vimöter. Vi vill stimulera till medvetnalivsmedelsval och verka för en sundinställning till mat.Vi arbetar med både stora ochsmå företag, organisationer ochmyndigheter. Det har gett oss storbredd och ödmjukhet inför vårauppdragsgivare. Behoven varieraroch speciella önskemål och temandiskuteras alltid. Ofta varvar viteori med praktisk matlagning ochprovsmakning. Våra uppdragsgivaremöter oss genom utbildningar, föredrag,seminarier, mässor och olikanationella och regionala projekt.Hushållningssällskapets matkonsulterbedriver sin verksamhet ienighet med svenska näringsrekommendationer.Som oberoende och friståendekunskapsorganisation byggervåra utbildningar på väl förankradkunskap.Bra mat för barnRätt sammansatt, tillagad och god mat är en av förutsättningarnatill ett friskt och långt liv. Som ansvarig förbarnens måltider i förskola/skola ställs man ofta inför svårafrågor. I denna utbildning diskuteras och ges kunskap i alltfrån attityder till hur vi vuxna blir bra förebilder. Räknamed ett intensivt program!UTBILDNINGSINNEHÅLL:Barns matvanor och hälsa, Den viktiga balansen,Näringsrekommendationer för barn, Mat och motion,Matbeteende och matglädje, Måltidsmiljö, Attityder,förhållningssätt och förebilder, Pedagogiska hjälpmedel.Skolmaten– ett folkhälsomålTa ett samlat grepp om hela skoldagen! Bra matvanor ären förutsättning för att må bra, utvecklas, orka lära och gåi skolan. Elever som äter bra koncentrerar sig lättare underlektionerna. Råden som Livsmedelsverket har utarbetat påregeringens uppdrag bör alla som arbetar med skolmat tadel av. Vänta inte med detta!UTBILDNINGSINNEHÅLL:Livsmedelsverkets nya råd, Barn och ungdomars matoch hälsa, Att skapa attraktiva måltider, Pedagogiskahjälpmedel, Planering och tillagning.Rätt kost för äldreMaten är en viktig faktor för att stärka fysiskt, psykiskt ochsocialt välbefinnande hos äldre. Men att arbeta med äldre ärså mycket mer. På denna utbildning pratar vi inte baraom mat utan om hela måltidssituationen. Vi vill ge dig enuppdaterad och inspirerande syn på äldres mat!Utbildningsinnehåll:Energi och näringsbehov under åldrandet, Energi- och


näringstät mat, Bästa måltidsfördelningen, Matglädje ochmatlust, Förebygg och åtgärda undernäring.Nya möjlighetermed specialkostMaten är en viktig del i människans liv och behöver varasmakrik och varierad, även för dem som lider av t exallergier. Den här utbildningen är till för dig som behöveraktuell information, inspiration och förnyelse kring arbetetmed specialkoster.Utbildningsinnehåll:Allergi och överkänslighet, Mjölkproteinallergi, Laktosintolerans,Celiaki/glutenintolerans, Innehållsförteckningoch märkning, Specialprodukter.LivsmedelshygienSäker mat är ett gemensamt ansvar för alla som på någotsätt hanterar eller serverar mat. Om matgästen drabbas avmatförgiftning kan det leda till stora skador. Kunskap ochmotivation är bästa sättet att förebygga matförgiftningar.De som arbetar kommersiellt med mat; produktion/tillagning, servering, försäljning mm, lyder under Livsmedelslagen.Den ställer krav på att all personal ska utbildasi livsmedelshygien. Efter utbildning hos Hushållningssällskapeterhåller du ett intyg som bekräftar detta.Utbildningsinnehåll:Matförgiftning - ett stort problem, Smitta, smittkällor ochpersonlig hygien, Kritiska punkter vid matlagning och servering,Lagstiftning och tillsyn, Egenkontrollprogram enligt HACCP.Mat & miljöForskare världen över har enats om att människans levnadsvanoroch konsumtion påverkar jordens klimat och framtid.I denna utveckling spelar våra livsmedelsval och vår matkonsumtionen avgörande roll. I storhushållen gäller det attplanera, välja det mest miljövänliga alternativet ochkombinera välbalanserade måltider. Helt enkelt att jobbaS.M.A.R.T. i hela processen, från jord till bord. Kurseninspirerar och ger verktyg för att nå era miljömål.Utbildningsinnehåll:Hållbar konsumtion - från jord till bord, Hållbar utvecklingi köket, Verktyg i köket, Ekonomiska aspekter - hinder ochmöjligheter, Välj S.M.A.R.T.Den mångkulturellamåltidenBehovet av kunskap om den mångkulturella måltiden baraväxer i betydelse. Influenser från andra länder, kultureroch religioner ger oss nya traditioner och matvanor. Detär viktigt att förstå och känna till våra olikheter. Medutgångspunkt från de fem största världsreligionerna gervi dig bakgrunden till varför vi väljer att köpa, tillaga ochservera livsmedel på olika sätt. Utbildningen vänder sigtill dig som på något sätt kommer i kontakt med olikakulturer och traditioner. Kunskap ger nya möjligheter!Utbildningsinnehåll:Mat i ett mångkulturellt samhälle, Basmat och livsmedel,Måltiden ur de fem världsreligionernas perspektiv,Traditioner kring måltiden, Praktiska lösningar.Grön inspirationAllt fler väljer att äta vegetarisk kost. Av ideologiska,religiösa, medicinska eller hälsoskäl. Oavsett anledningär det viktigt att som vegetarian veta att man får i sig bralivsmedel med rätt näringsinnehåll. För att åstadkommadetta krävs kunskap.Föreläsningen om vegetarisk mathandlar om hur man får ett gott liv som vegeterian ellerhjälper dem som finns i vår närhet.Utbildningsinnehåll:Varför blir man vegetarian, Olika typer av vegetarisk kost,Livsmedelsval och måltidssammansättning, Vegetariskkost ur näringssynpunkt, Ny forskning, Vegetarisk kost urett hälsoperspektiv.


Våra utbildningar vänder sig till dig som…… arbetar inom vården… arbetar inom barnomsorgen… arbetar inom förskola/skola/skolhälsovård… arbetar inom restaurang och storhushåll… arbetar i butik… arbetar inom livsmedelsindustrin… vill veta mer om mat och hälsaFlexibeltÄr ni många som vill gå samma utbildning på er arbetsplats kan vi komma tiller. Vi anpassar och skräddarsyr gärna våra utbildningar efter kundens behov.Kontakta oss för offert!FöreläsarnaFöreläsarna på våra utbildningar har gedigen kunskap om ämnet och har varitverksamma som lärare, dietister, egna företagare eller konsulter. Gemensamtför alla är många års erfarenheter av frågor kring mat, miljö och hälsa.KontaktKontaktuppgifter till din närmaste matkonsult hittar du i bifogat informationsblad.Där hittar du även plats och tidsangivelse för respektive utbildningsamt anmälningsinformation.Hushållningssällskapen i SverigeDet finns idag 19 Hushållningssällskap i Sverige. Hushållningssällskapen är200 år gamla, fristående och medlemsbaserade kunskapsorganisationer medoffentligrättslig status. Vårt yttersta syfte är att främja landsbygdens näringar.Det gör vi genom att utveckla och förmedla kunskaper till våra målgrupperlantbruksföretagare, landsbygdsföretagare och livsmedelskonsumenter.Idag finns sammanlagt inom Hushållningssällskapen 50 000 medlemmaroch 700 medarbetare. Vi har också 30 egna anläggningar som ger oss möjlighetatt bedriva egen fältförsöks- och utvecklingsverksamhet inom framföralltlantbruk. Dessutom driver vi naturbruksgymnasier, djursjukvårdsstationer,fiskodlingar och andra närliggande verksamheter.För mer information om Hushållningssällskapen i Sverige, gå in påwww.hush.se

More magazines by this user
Similar magazines