2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr ...

lantm.lth.se
  • No tags were found...

2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr ...

2p1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunnaanvändas under 5 år och att restvärdet då är noll.a. Hur stor är företagets utgift 2008?Svar: 100 000 krb. Hur stor är företagets kostnad 2008?Svar: 20 000 kr3p2. Ett nystartat handelsföretag har under sitt första verksamhetsår sålt för 9 miljoner kr (Mkr).Man har köpt varor för 4,5 Mkr och varulagret uppgår vid årets slut till 1 Mkr. Kundfordringarvid årets slut uppgår till 1,5 Mkr och leverantörsskulderna till 0,5 Mkr. Övriga kostnaderunder året, vilka har betalats, uppgår till 2 Mkr.a. Ange årets inkomster och utgifter.Svar: Inkomster: 9 Mkr, Utgifter: 4,5+2 = 6,5 Mkrb. Ange årets inbetalningar, utbetalningar och likviditetsförändring.Svar: 9-1,5 = 7,5 Mkr, 4,5-0,5+2 = 6 Mkr, 7,5-6 = 1,5 Mkrc. Ange årets intäkter, kostnader och resultat.Svar: 9 Mkr, 4,5-1+2 = 5,5 Mkr, 9-5,5 = 3,5 Mkr4p3. Sätt rätt etikett på händelserna nedan:a. Mottar en fakturaSvar: Utgiftb. Betalar från plusgirokontotSvar: Utbetalningc. Amorterar på lånSvar: Utbetalningd. Gör avskrivning på inventarierSvar: Kostnad2p4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och egetkapital:1/1 31/12Tillgångar 220 000 250 000Skulder 90 000 95 000Eget kapital 130 000 155 000a. Beräkna företagets resultat för året. Antag att ägaren inte har tagit eller satt in någotkapital under året.Svar: 155 000 – 130 000 = 25 000 kr


4pb. Antag nu att ägaren har tagit ut 10 000 kr i månaden. Vilket är då företagets resultatför året?Svar: 25 000 + 12*10 000 = 145 000 kr5. Besvara följande frågor runt aktiebolaget (AB).a. Vad är skillnaden mellan fritt och bundet eget kapital?Svar: Fritt kan delas ut till aktieägarna, bundet får ej delas ut (skyddar långivarna)b. Utgör aktiekapital fritt eller bundet eget kapital?Svar: Bundetc. Vad innehåller posten balanserad vinst och tillhör den fritt eller bundet eget kapital?Svar: Ackumulerade, ej utdelade vinster – fritt eget kapitald. Vad innebär fondemission, respektive nyemission? Om företaget behöver merkapital, vilket använder man då?Svar: Vid fondemission ökas aktiekapitalet genom överföring av fritt eget kapital,vid nyemission utges nya aktier och nytt eget kapital tas in, en del till AK ocheventuell överkurs till fritt EK4p6. Räkenskapsanalys på Balans- och resultaträkningar bifogade i tentana. Beräkna lönsamheten innan och efter skatt, sett ur ägarens perspektiv.Svar:b. Beräkna företagets lönsamhet.c. Företaget har stora problem att sälja sina produkter och kreditgivarna börjar blioroliga för företagets möjlighet att betala sina kortfristiga skulder. Beräkna lämpligtmått för att bedöma företagets kortsiktiga betalningsförmåga.d. Beräkna företagets soliditet.Svar: (något olika svar beroende på ifall man dividerar med genomsnittligt kapitaleller ingående – fel ifall man dividerar med utgående; soliditeten blir också olikaberoende på ifall man tar hänsyn till obeskattade reserver eller inte, båda svarenhar gett rätt)Räntabilitet EK f. skatt 0,148 0,143Räntabilitet EK e. skatt 0,104 0,100Räntabilitet TK 0,096 0,098Kassalikviditet 1,11Soliditet 0,607 0,508


4p8. Bolaget AB äger en kontorsfastighet. Under 2010 säljer man fastigheten för 6 Mkr. Den nyeägaren tillträder fastigheten den 1 december 2010. Köparen sätter in köpeskillingen påBolagets checkkonto, och Bolaget AB löser i samma stund sina lån på fastigheten och betalari samband därmed upplupen ränta på 70 000 kr.a) Bokför ovanstående affärshändelser samt visa kontot för realisationsvinst avslutat den31 december 2010.b) Vad blev Bolaget AB:s realisationsvinst av fastighetsinnehavet? Svar: 4,4 miljoner kr110 ByggnaderIngående balans 2 200 000 4a 3972 2 200 0001119 Ack. Avskrivningar på byggnader5 3972 1 100 000 Ingående balans 1 100 0001130 MarkIngående balans 500 000 4b 3972 500 0001930 CheckräkningIngående balans 500 000 2 2350 700 0001 3972 6 000 000 3 8410 70 0002350 Banklån2 1930 700 000 Ingående balans 700 0003972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark4a 1110 2 200 000 1 1930 6 000 0004b 1130 500 000 5 1119 1 100 000RR 4 400 0008410 Räntekostnader för långfristiga skulder3 1930 70 000 RR 70 000


14p9. Bokföring med bokslutAffärshändelser1. Kreditinköp av cyklar, 150 st. à 2 000 kr.2. Kreditförsäljning av cyklar, 140 st. à 4 000 kr.3. En av kunderna anmärker på att cykeln är skadad. Företaget beviljar prisnedsättning med1 000 kr och sänder kreditnota på beloppet.4. Betalning för kundfordringar erhålls till bankkontot med 500 000 kr.5. Överföring från bankkontot till plusgirokontot, 70 000 kr.6. Hyra för kontors- och lagerlokaler betalas från plusgirokontot med 30 000 kr. Av detta avser2 000 kr hyra som betalas i år, i förskott för jan-feb nästa år.7. Telefon och porto betalas från plusgirokontot med 15 000 kr.8. Kreditinköp av inventarier till kontors- och lagerlokaler, 60 000 kr.9. Försäkring av varulager betalas från plusgirokontot den 1 juli för ett år framåt, 12 000 kr.10. Löner betalas från bankkontot med 80 000 kr.11. Annonsräkningar betalas från plusgirokontot med 10 000 kr.12. Leverantörsskulder betalas från bankkontot, 290 000 kr.13. Ägaren tar ut 90 000 kr från bankkontot för egen räkning.14. 30 000 kr tas ut från bankkontot och läggs i kassan.15. (a) Ränta och (b) amortering betalas den 31 mars på banklån nr 1, enligt lånevillkoren. Frånkassan.16. (a) Ränta och (b) amortering betalas den 30 juni på banklån nr 2, enligt lånevillkoren. Frånkassan,17. Banken gottskriver ränta på bankkontot, 5 000 kr.För in de ingående balanserna enligt bifogade förtryckta T-kontonBokför affärshändelsernaGör bokslut per den 31 december, först på bokslutstablån, därefter på kontona. Vid bokslutetska du ta hänsyn till följande: (numrera dem alfabetiskt) Värdera lagret av cyklar. Enligt inventering finns 15 cyklar i lager. Nettoförsäljningsvärdetbedöms till 3 800 kr per st. Svar: Lägsta värdets princip ger 15*2 000 = 30 000 kr Avskrivningar på inventarier görs enligt plan på sammanlagt 11 000 kr. Eventuella förutbetalda intäkter och kostnader. Svar: Hyra 2 000 kr och Försäkring 6 000 kr Eventuella upplupna intäkter och kostnader. Svar: Ränta 1 200 kr + 1 400 kr (lånen äramorterade)


Saldobalans Tillägg BalansräkningKontoDebet Kredit Debet Kredit Anläggningstillgångar1220 Inventarier 110 1101229 Ack. Avs. inv. 5 11 -16 941460 Lager 10 20 301510 Kundfordringar 89 8917002+6 8InterimsfordringarKassa 19,6 19,6Plusgiro 87 87OmsättningstillgångarBank 16 16 249,62010 Eget kapital 35,5 35,5S:a tillgångar 343,6Eget Kapital2019 Årets resultat 127,46 127,46 162,962351 Banklån, lån 1 40 40Långfristiga skulder2352 Banklån, lån 2 48 48 882440Leverantörsskulder2900Interrimsskulder90 90Kortfristiga skulder1,2+1,44 2,64 92,64S:a eget kapital ochskulderResultaträkningRörelsens intäkter3010 Försäljning 559 559 5594010 Kostnad sålda 300 20 280varor5010 Lokalhyra 30 2 285900 Reklam och PR 10 106200 Telefon och 15 15post631014 6 8Företagsförsäkringar7010 Löner 80 80343,6- Rörelsens kostnader7832 Avs. på inv. 11 11 -4328300 Ränteintäkter 5 +5Rörelseresultat =127± Finansiella poster84001,9 1,2+1,44 -4,54 +0,46Räntekostnader8999 Årets resultat 127,46 Årets resultat =127,46782,5 782,5 169,1 169,1

More magazines by this user
Similar magazines