11.07.2015 Views

Stäm upp! Om musikämnet i svensk grundskola - Lärarnas ...

Stäm upp! Om musikämnet i svensk grundskola - Lärarnas ...

Stäm upp! Om musikämnet i svensk grundskola - Lärarnas ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Förslag• Undervisningsgr<strong>upp</strong>erna måste anpassas efter musikämnets förutsättningar och dekrav som ställs enligt kursplanen. En reglering om mindre undervisningsgr<strong>upp</strong>ermåste övervägas så att de musicerande och musikskapande momenten genomförs medgr<strong>upp</strong>er om max 15 elever. Detta är också en arbetsmiljöfråga för musiklärarna.Arbetsmiljöverket rekommenderar just ett maxtal för de ljudintensiva momenten om15 elever.• Skollagens regler om ändamålsenliga lokaler måste skärpas och tydliggöras, samt attlokalerna måste vara utrustade med de verktyg (i det här fallet instrument m m) somundervisningen kräver. Fortbildningen i musikämnet behöver stärkas, något dennaundersökning visar. Det gäller även för lärare som undervisar i låg- ochmellanstadiet, då musikämnet sällan prioriteras för dessa lärare.


skolan lider av en legitimitetskris, att det av vissa elever kan <strong>upp</strong>fattas som något slappt ochtill och med onödigt, om än roligt. Detta problem, påpekar Danielsson behöver inte mednödvändighet löses genom att ämnet anpassas till ungdomarnas vardagskonsumtion avmusik. 4Det råder delade <strong>upp</strong>fattningar huruvida musikämnet, i egenskap av just ett praktisk-estetisktämne, särskilt bidrar till elevernas kreativitet och därmed <strong>upp</strong>levs som lustfyllt. Det kan jumatematikämnet, som teoretiskt ämne, också göra. Likaså vilken roll musikämnet har i skolanoch hur man ska se på innehållet. De praktiska momenten, musicerandet, tolkas sommusikämnets kärna. Men musikämnet, likt de övriga praktiska och estetiska ämnena, harockså ett teoretisk innehåll som måste gå hand i hand med själva utövandet. Vidare finns en<strong>upp</strong>fattning om att vissa barn är i särskilt stort behov av musikämnet, exempelvis barn som iteoretiska ämnen <strong>upp</strong>fattas som problembarn. Dessa frågor, samt många fler, omgärdarmusikämnet som ett praktisk-estetiskt ämne. 5I centrum för diskussionen om musikämnet finns musiklärarna. Den här rapporten fokuserarpå musiklärarnas förutsättningar för att bedriva god undervisning i ämnet. Den är genomfördmed beaktande av den nya kursplanen som på ett tydligare sätt än tidigare lyfter framkonkreta kunskapsmål. Det innehållsliga har byggts ut och förtydligats, menminimiregleringen av antalet undervisningstimmar är densamma. Det behöver inte varanegativt, då en tydligare struktur i kursplanen kan underlätta undervisningen.Musikundervisningen har en given plats i arbetet med att åter<strong>upp</strong>rätta en kunskaps- ochbildningsskola värd namnet. Det kräver undervisning av hög kvalitet och en omgivning somförstår vikten av musikundervisning i skolan. De som i störst utsträckning kan påverkaeleverna förmåga i musikundervisningen är musiklärarna.Musikämnet i den <strong>svensk</strong>a <strong>grundskola</strong>nÅr 2003 genomförde Skolverket en stor nationell utvärdering av musikämnet i <strong>grundskola</strong>n.Bland annat ställde man ett antal frågor till musiklärare, utifrån formuleringar i läroplanen. Defrämsta målen för musikundervisning är personlig utveckling och musikaliskt kunnande.Sång- och spellektionerna dominerar stort, medan teoretiska pass förekommer mer sällan.73 procent av lärarna anser att elevgr<strong>upp</strong>ernas storlek är ett hinder för att <strong>upp</strong>nå målen ikursplanen (kursplan från år 2000). 60 procent tycker att ämnets utrymme i timplanen är etthinder. Tid att förbereda lektioner ansågs inte vara ett stort hinder när denna nationellautvärdering gjordes.4 Danielsson A. 2012, Musik oss emellan. Örebro universitet.5 Lindgren M. 2006, Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Högskolan för scen och musik vid Göteborgsuniversitet.


Skolverket konstaterar i utvärderingen att musikundervisningens utmaning är att följa med iden digitala utvecklingen när det gäller musik och musikskapande. Dissonansen mellan vadunga <strong>upp</strong>fattar som relevant musik och vad skolan erbjuder för musikinnehåll måste minska. 6Skolinspektionen publicerade en specialgranskning av musikämnet i en rapport 2011. I denförtydligas vikten av att ämnet ska ses som ett kommunikativt kunskapsämne, inte ettrekreationsämne, något som dessvärre förekommer på flera håll. Ämnet beroende av olikasamverkande faktorer såsom tillgång till instrument, teknologi och anpassade lokaler iförhållande till antal elever, för att undervisningen ska fungera. Myndigheten skriver blandannat:Skolinspektionens granskning visar på en mängd brister i musikundervisningen. I deskolor där synen på ämnet övervägande ses som ett rekreationsämne, lämnasansvaret att driva ämnet till de undervisande lärarna. Elevernas resultat följs inte <strong>upp</strong>och ämnet utvärderas inte på skolnivå. Ämnet ges inte heller de förutsättningar somkrävs för att ge eleverna möjlighet att utvecklas enligt läroplan.Det riktas stark kritik mot rektorerna som inte tar ansvar för undervisningen i musik på etttydligt sätt. Ämnet måste prioriteras och <strong>upp</strong>fattas som ett kunskapsämne och utvärderasdärefter. Rektor har ett stort ansvar för att eleverna ska <strong>upp</strong>fatta ämnet som viktigt, inte bararoligt.Skolinspektionens slutsats är att ett tydligt kunskapsinnehåll och höga förväntningar inommusikämnet inte motverkar elevernas välbefinnande. En kunskapsinriktad undervisning gåratt integrera med personlig och social utveckling. 76 Skolverket 2004, Nationella utvärderingen av <strong>grundskola</strong>n 2003. Huvudrapport – bild, hem- ochkonsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd.7 Skolinspektionen 2011, Musik i <strong>grundskola</strong>n – Är du med på noterna rektorn?


Redovisning av undersökningsresultatLärarnas Riksförbund har låtit undersökningsföretaget Exquiro genomföra närmare 400 (386)intervjuer med lärare i <strong>grundskola</strong>n som undervisar i musik, antingen som klasslärare ellerämneslärare. Uppgifterna om lärarna hämtades från förbundets medlemsregister.I urvalet ingick 600 musiklärare och 200 klasslärare. De lärare som slutligen ingick iundersökningen, det vill säga <strong>upp</strong>fyllde kriteriet att undervisa i musik i <strong>grundskola</strong>ninnevarande läsår (läsåret 2012/13) fördelar sig enligt tabellen nedan.Tabell 1. Fördelning av lärare som undervisar i ämnet musik i <strong>grundskola</strong>n läsåret 2012/13.Antal svarLågstadiet 136Typ av lärareMellanstadiet 259Högstadiet 276Typ av lärareUndervisar enbart på109låg- eller mellanstadietUndervisar enbart på högstadiet 111Undervisar på låg- eller mellanstadiet samt på högstadiet 166Typ av lärareÄmneslärare i musik 352Klasslärare 34Totalt Totalt 386Som framgår av tabellen är det endast ett fåtal av klasslärarna som ingick i urvalet somstämde in på kriteriet att undervisa i musikämnet innevarande läsår (34 stycken av totalt 200 iurvalet). Det kan dels förklaras med att de klasslärare som finns i Lärarnas Riksförbundsregister i liten utsträckning har utbildning i musikämnet, dels att det blir allt vanligare attämneslärare sköter musikundervisningen även i låg- och mellanstadiet.Vidare har många av lärarna en tjänst som innebär att de undervisar över stadiegränserna. Enstor andel av lärarna undervisar både i låg- eller mellanstadiet och i högstadiet.


Ytterligare en tänkbar förklaring är att man helt enkelt saknar rätt utbildning för det <strong>upp</strong>dragman har att sköta.Den andra frågan rör utrustningen i musikämnet. Fler än var tredje lärare svarar att man inteanser att utrustningen i ämnet är tillräcklig för att möjliggöra undervisningen. De lärare somendast undervisar i högstadiet svarar i marginellt större utsträckning att utrustningen ärfullgod i relation till vad som står i läroplanen (kursplanen).Detsamma gäller frågan om tillgång till musiksal som är anpassad för undervisningen. Fler änvar tredje svarar att så inte är fallet, något fler nej-svar bland de lärare som endast undervisar ilåg- eller mellanstadiet jämfört med de lärare som endast undervisar i högstadiet.Generellt sett finns det fler ämnesanpassade undervisningslokaler på högstadiet, jämfört medresten av <strong>grundskola</strong>n. Det kan förklaras med att läroplanen och kursplanerna historiskt sett istörre utsträckning trycker på ämnesspecifik undervisning i <strong>grundskola</strong>ns senare del.


Undervisningstid%100Hur stor del av en heltidstjänst har lärarna i musik?- Bas: samtliga medlemmar som undervisar i musik i <strong>grundskola</strong>n innevarande termin90807060675040302010141701 2Upp till 10 procent 11-25 procent 26-50 procent 51-75 procent 76-100 procentDå de flesta lärarna i undersökningen är ämneslärare i musik, dessutom gåttmusiklärarutbildningen, har de flesta också en anställning där de i huvudsak undervisar i justmusikämnet. En majoritet av lärarna som <strong>upp</strong>ger att de undervisar i låg- eller mellanstadiet,65 procent, <strong>upp</strong>ger att de undervisar i musikämnet mer än 76 procent av sin tjänst.Motsvarande siffra för lärare som endast arbetar i högstadiet är 50 procent.


Minuter200180160Hur mycket omfattar musikämnet per vecka i olika årskurserinnevarande läsår på lärarnas skolor?- Bas: samtliga medlemmar som undervisar i musik i <strong>grundskola</strong>n innevarande termin1801401201008080604020433060595550454540 4040 40 403550600Årskurs 2 Årskurs 5 Årskurs 8Medelvärde 5 percentil 25 percentil Median 75 percentil 95 percentilDet är ingen större skillnad mellan de olika stadierna hur mycket undervisning i snitt pervecka som eleverna får i de olika årskurserna. Variationen är däremot störst i högstadiet. Deextrema värdena i högstadiet (180 minuter i veckan) kan förklaras via olika typer avmusikprofileringar.Vanligen får eleverna undervisning i musikämnet 40-45 minuter per vecka. Enligt dennationella timplanen ska eleverna få minst 230 timmars undervisning under sina nio år i<strong>grundskola</strong>n.


%100Följer lärarnas skola den nationella timplanen eller är dentimplanelös?- Bas: samtliga medlemmar som undervisar i musik i <strong>grundskola</strong>n innevarande termin908070786050403020100Följer den nationella timplanen Timplanelös Vet ej517Den stora majoriteten lärare arbetar på skolor som följer den nationella timplanen. De skolorsom inte följer denna har beviljats undantag via ansökan hos Skolinspektionen. Den nationellatimplanen anger att golvet för musikundervisningen i <strong>grundskola</strong>n ska omfatta 230 timmar.Till viss del kan detta timantal justeras genom ”skolans val” eller ”elevens val”.Det är <strong>upp</strong> till huvudmannen (eller rektor) att sedan fördela de 230 timmarna.Att nästan var femte lärare inte känner till huruvida deras skola har undantag eller inte frånden nationella timplanen är anmärkningsvärt.


%100Känner lärarna till hur de 230 timmarna som musik har enligtden nationella timplanen för <strong>grundskola</strong>n är fördelade på<strong>grundskola</strong>ns olika årskurser?- Bas: medlemmar som undervisar i musik i <strong>grundskola</strong>n på skolor som följer den nationellatimplanen90807060665040303220100Känner till fördelningenVet att det finns enfördelning, men kännerinte till den i detalj1Känner inte till att detfinns en genomtänktfördelning1Vet ejAv de lärare som undervisar på en skola med nationell timplan hävdar i stort sett samtliga attde antingen känner till timfördelningen i musikämnet eller att de vet om att det finns enfördelning, även om de inte känner till hur den ser ut. Detta är ett överraskande bra resultat.När samma fråga ställdes till matematiklärare som undervisade i årskurs 8 för ett år sedan vardet endast 61 procent som antingen kände till fördelningen eller visste om att det fanns enfördelning.En förklaring till musiklärarnas goda kännedom om den nationella timplanens fördelning påskolan kan vara att de vanligtvis undervisar över flera stadier och därmed får etthelhetsperspektiv på hur undervisningstiden läggs ut.


%100Uppfattar lärarna på timplanelösa skolor det som att antaletundervisningstimmar i musikämnet förändrats jämfört med omderas skola följt den nationella timplanen?- Bas: medlemmar som undervisar i musik i <strong>grundskola</strong>n på skolor som är timplanelösa908070605040302010141929380Ökat Minskat Oförändrat Vet ejDå endast fem procent av lärarna i undersökningen säger att deras skola har undantag från dennationella timplanen är underlaget för litet för att dra några egentliga slutsatser.67 procent av dessa lärare säger att de antingen inte känner till om timantalet skiljer sig frånden nationella timplanen, eller att undervisningstiden i musik är oförändrad jämfört medtimplanen.


Dokumentation och reflektion%100Anser lärarna att de har tillräckligt med tid för dokumentationoch reflektion när det gäller musikämnet?- Bas: samtliga medlemmar som undervisar i musik i <strong>grundskola</strong>n innevarande termin90808770605040302010130JaNejEn överväldigande majoritet av lärarna som undervisar i musik säger att de inte har tillräckligtmed tid för att dels dokumentera och på så vis följa <strong>upp</strong> elevernas prestationer, dels ägna sigåt reflektion för att utifrån den planera och förändra musikundervisningen efter behov.I en arbetsmiljöundersökning som riktade sig till alla lärare som Lärarnas Riksförbundpresenterade 2011 framgick att arbetsbelastningen generellt har ökat i skolan, framför allt


administrativt arbete och elevsociala kontakter. Just det administrativa arbetet riskerar att ökaför lärare som undervisar ett stort antal elever varje vecka.%100Tror lärarna att de kommer att arbeta medmusikundervisning om fem år?- Bas: de medlemmar som undervisar i musik i <strong>grundskola</strong>ninnevarande termin och inte <strong>upp</strong>ger att de går i pension inom 5 år.9080706050594030201020210Ja Nej Vet ejSvarsresultaten i diagrammet ovan är rensade från lärare som svarar att de ska gå i pension denärmaste fem åren.Hela 41 procent av lärarna svarar att de antingen inte tänker sig jobba medmusikundervisning, eller att de inte vet, det vill säga att de överväger frågan. Det behöver intebetyda något negativt, vare sig för lärarkåren eller skolan. Att folk byter jobb kan tvärtomvara något positivt. Det viktiga är att det finns ett inflöde av kompetenta musiklärare som


fyller tomrummen. Det kräver i sin tur en bra arbetsmiljö och attraktiva villkor, vilket ocksåskulle kunna få fler att välja att stanna kvar i yrket.Lärare som arbetar på högstadiet säger i något större utsträckning att de inte tror att de arbetarmed musikundervisning om fem år.


FrågeformulärKontrollfråga1) Kontrollfråga: Undervisar du i ämnet musik i <strong>grundskola</strong>n i någon utsträckninginnevarande läsår?Information: Klasslärare undervisar i musik, men i mindre utsträckning. Dessa ska räknas som”ja”.a. Jab. Nej - avslutaBakgrundsfrågor2) Undervisar du i musikämnet på låg-, mellan- eller högstadiet?Flera svarsalternativ kan markeras.a. Lågstadietb. Mellanstadietc. Högstadiet – Gå till fråga 43) Arbetar du som ämneslärare i musik eller som klasslärare?a. Ämneslärare i musikb. Klasslärare4) Vilken utbildning har du i ämnet musik?Intervjuaren läser <strong>upp</strong> svarsalternativen om nödvändigt.a. Klasslärarutbildningb. 1-7-lärare med tillval musikc. 1-7-lärare med behörighet i musik <strong>upp</strong> till år 3d. 4-9-lärare med behörighet i musike. Musiklärarutbildning med behörighet för <strong>grundskola</strong>nf. Annan: _____________________________________g. ObehörigFörutsättningar5) Anser du att du, genom grundutbildningen alternativt fortbildning, hartillräckliga utbildningsmässiga förutsättningar för att bedriva musikundervisning enligt nugällande läroplan (Lgr 11)?a. Ja


. Nejc. Kan ej bedöma6) Anser du att det finns nödvändig utrustning på din skola för att möjliggöraundervisningen utifrån nu gällande läroplan (Lgr 11)?a. Jab. Nejc. Kan ej bedöma7) Anser du att du har en lektionssal som är anpassad för musikundervisning utifrånnu gällande läroplan (Lgr 11)?a. Jab. Nejc. Kan ej bedömaGr<strong>upp</strong>storlekar och elevgr<strong>upp</strong>er8) Hur stor är den genomsnittliga gr<strong>upp</strong>storleken när du undervisar i ämnet musik?Uppge ordinarie gr<strong>upp</strong>storlek före eventuell halvklass<strong>upp</strong>delning.9) Har du möjlighet till ”halvklass<strong>upp</strong>delning” i musikämnet?Intervjuaren läser <strong>upp</strong> svarsalternativen.a. Alltidb. Oftac. Iblandd. Sällane. Aldrig10) Hur många olika elevgr<strong>upp</strong>er undervisar du i musik under en genomsnittligvecka? Uppge ordinarie elevgr<strong>upp</strong>er före eventuell halvklass<strong>upp</strong>delning.Instruktion: vi är intresserade av ”unika” elevgr<strong>upp</strong>er (dvs. en och samma elevgr<strong>upp</strong> ska interäknas två gånger).11) Hur många elever undervisar du totalt i musik under en genomsnittlig vecka?Instruktion: vi är intresserade av ”unika” elever (dvs. en elev ska inte kunna räknas fleragånger).


Undervisningstid12) Hur stor del av en heltidstjänst har du i musik?<strong>Om</strong> ”lågstadiet” på fråga 2: Räknat i 60-minuterslektioner, hur mångaundervisningstimmar per vecka omfattar musikämnet i årskurs 2 innevarande läsår på dinskola?Instruktion: frågan är allmän gällande årskurs 2, dvs. inte direkt kopplad till den specifika.lärarens musikundervisning.13) <strong>Om</strong> ”mellanstadiet” på fråga 2: Räknat i 60-minuterslektioner, hur mångaundervisningstimmar per vecka omfattar musikämnet i årskurs 5 innevarande läsår på dinskola?Instruktion: frågan är allmän gällande årskurs 5, dvs. inte direkt kopplad till den specifikalärarens musikundervisning.14) <strong>Om</strong> ”högstadiet” på fråga 2: Räknat i 60-minuterslektioner, hur mångaundervisningstimmar per vecka omfattar musikämnet i årskurs 8 innevarande läsår på dinskola?Instruktion: frågan är allmän gällande årskurs 8, dvs. inte direkt kopplad till den specifikalärarens musikundervisning.a. Upp till 30 minuterb. Upp till 1 timmec. Upp till 1,5 timmard. Upp till 2 timmare. Mer än 2 timmarf. Vet ejNationella timplanen och timplanelösa skolor15) Följer din skola den nationella timplanen eller är den timplanelös?a. Följer den nationella timplanenb. Timplanelös – Gå till fråga 18c. Vet ej – Gå till fråga 2016) <strong>Om</strong> ”nationella timplanen” på fråga 16: <strong>Om</strong> du utgår ifrån den skola du arbetar på,känner du till hur de 230 timmarna som musik har enligt den nationella timplanen för<strong>grundskola</strong>n är fördelade på <strong>grundskola</strong>ns olika årskurser?Läs <strong>upp</strong> svarsalternativ 1-3 om nödvändigt.a. Ja, känner till fördelningen – Gå till fråga 20b. Ja, vet att det finns en fördelning, men känner inte till den i detalj – Gå till fråga 20c. Nej, känner inte till att det finns en genomtänkt fördelning – Gå till fråga 20


d. Vet ej – Gå till fråga 2017) <strong>Om</strong> ”timplanelös” på fråga 16: Är din <strong>upp</strong>fattning att antalet undervisningstimmari musikämnet ökat, minskat eller förblivit oförändrat jämfört med om din skola följt dennationella timplanen (230 timmar)?a. Ökatb. Minskatc. Oförändrat – Gå till fråga 20d. Vet ej – Gå till fråga 2018) <strong>Om</strong> ”ökat” eller ”minskat” på fråga 18: Vad är orsaken till förändringen itimantalet?Svarsalternativen läses <strong>upp</strong>. Flera svarsalternativ kan väljas.a. Skolans valb. Skolledningens önskemålc. Arbetslagets önskemåld. Utgår från elevernas behove. Eleven/elevernas valf. Annan orsak: ________________________Dokumentation och reflektion19) Anser du att du har tillräckligt med tid för dokumentation och reflektion när detgäller musikämnet?a. Jab. NejFramtiden20) Tror du att du arbetar med musikundervisning om fem år?Information till intervjuare: frågan gäller musikundervisning inom skolväsendet (dvs. inteprivatundervisning eller dylikt).a. Jab. Nejc. Nej, går i pension innan dessd. Vet ej


Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation hanterarprofessionsfrågor gällande lärare i bild, dans, hem- och konsumentkunskap,media, musik, slöjd samt teater.Forumets <strong>upp</strong>drag är bland annat att hävda medlemmarnas professionellasyn på den pedagogiska, didaktiska och beteendevetenskapliga utvecklingeninom respektive område, bereda yrkesfrågor inför förbundsstyrelsens behandlingoch därmed verka rådgivande för förbundsstyrelsen.Läs mer på www.lr.se/forum/kulkomLärarnas Riksförbund är det enda förbundet i Sverige som endast organiserarenbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi är en partipolitisktobunden organisation och är med nära 90 000 medlemmar ett av de störstaförbunden inom Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation.Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • www.lr.se201211 13-04

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!